De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1903.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1903.

1903

Een ansichtkaart uit 1903 met de schoolkinderen op De Laan. De vrouw op De Laan is Teun Schekkerman-Dekker. Haar man Kobus Schekkerman is vrachtrijder en het gezin telt elf kinderen. In het huisje achter de dijk woont Tijs Baas, die getrouwd is met Grietje Mereboer.

De gemeenteraad besluit om een nieuwe verordening op te stellen voor de heffing van hondenbelasting. De nieuwe verordening treedt op 1 januari in werking. Een paar artikelen:
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de houders van honden, die in de gemeente hun hoofdverblijf houden.
Artikel 3: De belasting bedraagt één gulden 's jaars voor elken hond. Dit bedrag wordt verminderd tot vijftig cents voor honden, uitsluitend gehouden ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven.
De honden waarvoor de volle belasting verschuldigd is, behooren tot de eerste klasse, en die waarop de verminderde belasting van toepassing is, tot de tweede klasse.
Artikel 4: De belasting is niet verschuldigd voor:
a. honden, gehouden wordende door kooplieden in honden, om daarmede handel te drijven.
b. honden beneden den leeftijd van drie maanden.
(zie 1865).

Uit: Vliegend blaadje van 8 juli.
Bevolking van Noordholland
Op 1 Januari 1903 telde onze provincie 1020157 inwoners, waarvan de gemeente Amsterdam alleen er 538815 had, dat is de helft met nog eene flinke stad vol. Haarlem had 68150 inw., Helder 25850 inw., Zaandam 22474 inw., Alkmaar 19099 inw., Haarlemmermeer 17210 inw., Velsen 12619 inw., en Hoorn 19022 inwoners.
Alle andere Noordhollandsche gemeenten hadden minder dan tienduizend inwoners. Katwoude met 242 inw., Petten met 306 inw., Opmeer met 381 inw., Oudendijk met 478 inw., Schellinkhout met 484 inw., en Kwadijk met 496 inwoners, waren de kleinsten, die nog de vijf honderd niet konden halen.

Uit: Nieuws van den dag van 7 oktober.
KOLVEN.
Te Schellinkhout is de jaarlijksche wedstrijd gehouden der kolfvereeniging "De Vriendschap".
Uitslag 1e klasse spelers:
1. D. v.d. Kolven, te Koog a.d. Zaan, 149 punten;
2. W. Tensen, te Schellinkhout, 142 punten;
3. P. Dekker, te Schellinkhout, 137 punten.
2e klasse spelers:
1. P. Hoek, te Lutjebroek, 135 punten;
2. C. de Boer, te Koog a.d. Zaan, 134 punten;
3, C. Molenaar, te Schellinkhout, 130 punten;
4. J. Botman, te Bovenkarspel, 118 punten.

Bij de 3e klasse spelers bevinden zich geen winnaars uit Schellinkhout.

Gewelddadige pogingen tot beroving van bestuurders van hondenkarren en andere ergerlijke baldadigheden.
Op 20 oktober is er een zitting van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. In de Schager Courant van 25 oktober wordt daarvan verslag gedaan. Hieronder volgt een deel van dat journalistiek gezien zeker niet objectieve verslag.
Thans mocht Cornelis Veer [schildersknecht van Schellinkhout] zijn baantje van "getuige", dat hij in C.F. Buis' zaakje had, verwisselen voor de betrekking van "beklaagde". Waarlijk geen voordeelinge ruil, Kees! Eén troost had sinjeur [als men het tenminste een troost wil noemen], namelijk dat hij niet alléén stond, want zijn "kunstbroeder" en medebeklaagde, Ulrich Zemmerich, stond naast hem en was als zoodanig een waardig pendant. Ulrich is een Hoornsch sjouwerman en was op 14 Sept. j.l. in gezelschap van Veer, die jarig was en daarom tracteerde. Zoo tracteerende-weg raakte het stel aardig "aangeschoten". Ze liepen op de Berkhouterweg, onder Hoorn, toen tot zijn ongeluk J.J. van 't Hoff hen met zijn hondenkar ontmoette. Er was bij dit tweetal beklaagden toen eigenlijk nog een derde boosdoener, Dirk Buis genaamd, maar deze is den dans zeker ontsprongen, althans hij was vandaag niet als beklaagde opgeroepen. Toch was hij het, die Van 't Hoff's wagen vastgreep, waarna zijn beide brave vrienden den bestuurder van 't rijtuig brutaalweg om geld vroegen. Ja geld moesten ze hebben! 't Is wél zooals de Pres. zei, n.l. dat de deugnieten als roovers zijn opgetreden, als schandelijke bandieten zich hebben gedragen, op een manier, die, ware ze geen uitzondering, de streek hier onveilig en in een slechten reuk zou brengen. Z.E.A. vond 't ongehoord en gaf den sujetten een ongemakkelijk standje. Van 't Hoff, een spraakgebrekkige stumper, die aan vallende ziekten lijdt, wilde geen geld geven, [waarom zou hij 't ook hebben moeten doen?] en kreeg slaag van de lage jongens, die bovendien zijn wagen te water wilden rijden. Later onderging de melkventersknecht P. Krijgsma, die ook met een hondenwagen de bengels passeerde, hetzelfde lot ongeveer als Van 't Hoff. 't Spreekt vanzelf, dat de beide slachtoffers er werk van maakten, door naar de Comm. van politie te gaan. Den O.v.J. mishaagden deze feiten ook ten zeerste. Z.E.Gestr. verklaarde echter, dat er dienzelfden dag nog meer gebeurd is. 't Is nog niet miserabel genoeg. Verbeeld je, ze hebben een paar witte leidsels gestolen, een jongen beneden de jaren op schandelijke wijze dronken gevoerd en verder hebben ze op 14 Oct. j.l. nog ergerlijke baldadigheden gepleegd bij de openbare school te Oostwoud. Welk een lief tweetal! De heer Off. stak zijn ergernis onder geen stoelen of banken en achtte [zeer terecht] een gevoelige les hier geenszins overbodig, redenen waarom Z.E.G. tegen Veer wegens mishandeling, twee malen gepleegd, 3 maanden gevang. eischte. Meheer Zemmerich hoorde wegens mishandeling (één maal gepleegd) precies dezelfde straf tegen zich eischen en had niets meer in te brengen. Veer vroeg asjeblieft een genadige straf!! [Hij heeft het er nogal naar gemaakt!]
In de Schager Courant van 1 november 1903 wordt het vonnis in deze zaak voor de beide mannen bekendgemaakt: Drie maanden gevang.

Op 30 december wordt ten kantore van notaris H.W.J. Sannes te Hoorn de NV Spoorweg-Maatschappij "De Zuider Kogge" (ZK) opgericht. Het doel is "het aanleggen en het exploiteren van een spoorweg van Hoorn over Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuizen naar Enkhuizen.
Het ZK-kapitaal (f 234.000,--) wordt bijeengebracht door de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hoorn, Schellinkhout, Wijdenes en Venhuizen, het waterschap Drechterland, de polders Schellinkhout, Wijdenes en Oosterleek, Venhuizen en Hem, de Houterpolder en de banne Venhuizen, alsmede particulieren.
In 1908 wordt een renteloos voorschot toegekend uit 's RIJKSSCHATKIST ten behoeve van de aanleg van de spoorweg. Hieronder een aantal details van een kaart 1 : 200.000, die behoort bij de memorie van toelichting van het betreffende wetsvoorstel. De kaart is gedrukt door Gebrs. J. & H. v. Langenhuysen te Den Haag.
 
 

Op 2 februari 1908 is men zover gevorderd dat de route van de normaalsporige lijn, met een lengte van 18,915 kilometer en een spoorbreedte van 1,435 meter, definitief kan worden vastgesteld. Op 2 december 1913 wordt de ZK-tramlijn officieel in gebruik genomen met 6 trams per dag. De exploitatie van de lijn is dan inmiddels door het ZK-bestuur opgedragen aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. De afstand Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen wordt afgelegd in 67 minuten. De route is: Hoorn - Schellinkhout - Wijdenes - Oosterleek - Hem - Venhuizen - Grootebroek - Bovenkarspel - Broekerhaven - Enkhuizen. De lijn is aangelegd door de aannemers Zanen en Stuurman, onder toezicht van ir. J. Schotel te Rotterdam (zie 1910 en 1913).

Hieronder: De stoomlocomotief is onderweg naar Hoorn en maakt een tussenstop bij de halte Schellinkhout. De tweede man van rechts is de grootvader van Felix Maarse, genaamd Ariën Best, geboren op 21 januari 1865 en overleden op 26 juli 1947. Hij is in Enkhuizen gehuwd op 6 juli 1891 met Gesina Wolvendijk, geboren op 12 april 1871 en overleden 30 mei 1960. Ariën Best is stationschef in Schellinkhout.

Onderstaand twee foto's van matige kwaliteit zijn na 1936 gemaakt, want de spoorlijn is al opgeheven. Op de eerste foto zien we weer Ariën Best. Nu met zijn zoon Anton Best, geboren op 13 april 1897 (met zwarte bolhoed). De mannen zitten op een bankje bij het station. De identiteit van de mannen op foto twee is niet bekend. Het witte gebouw op de achtergrond is het voormalige stationsgebouw (zie 1913 en 1936).
 

Uit: Nieuws van den dag van 25 november.
Tot bestuurslid van den polder "Schellinkhout" (N.-H.) is gekozen de Heer J. Palenstijn; tot hoofdingeland de heer J. Ham.
Tot bestuurslid van den "Binnen- en Buiten Uiterdijk (N.-H.) is gekozen de Heer K. Hoek Pz.

1903 t/m 1905
De ansjovisvangst mislukt alleen in het dorp Schellinkhout.......

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :