De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1912.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1912.

1912
Uit: Het Nieuws van den dag van 27 januari.
De koopman K.S., te Hoorn, die eergisteravond naar buiten ging om kalveren te koopen, is op den dijk naar Schellinkhout door twee mannen aangevallen, die hem zijn portefeuille met ƒ 475 ontrolden. De politie zoekt de daders met behulp van politiehonden.

 Het Noordeinde met in het midden van de weg het zogenaamde paardenpadje.

Uit: Nieuwsblad van het Noorden van 1 februari.
Gisteren had zich voor de rechtbank te Alkmaar wederom 'n melkleverancier van de West-Friesche gecondenseerde melkfabriek te Hoorn wegens vervalsching van de door hem aan die fabriek geleverde melk te verantwoorden. Beklaagde, woonachtig te Schellinkhout, had volgens den melkcontrôleur melk afgeleverd, welke ongeveer 17 pct. water inhield. Beklaagde hoorde een gevangenisstraf voor den tijd van 6 weken tegen zich eischen.

In de Schager Courant van 1 februari staat een zeer uitgebreid artikel over deze zaak van vervalsching.
MELKVERVALSCHING.
Kees Vis, een 35-jarig boertje uit Schellinkhout, mag worden ondergebracht bij het gaandeweg vrij talrijk wordende gilde van melkvervalschers in ons arrondissement. Hij, die zich contractuëel had verbonden om aan den Westfriesche gecondenseerde melkfabriek te Hoorn onvervalschte melk te leveren, smeet in 't laatst der vorige maand (December) een aardig plompje water door de af te leveren melk, "de vervalsching verzwijgende". Men kreeg eenig vermoeden op hem, monsters werden genomen en ter onderzoeking aan den heer Dr. Van Raalte, directeur van den gemeentelijken keuringsdienst te Dordrecht toegezonden, die de melkmonsters onderzocht. Wel ging het met de toezending niet vlug en was de melk ondanks de conserveermiddelen - toevoeging van formaline, die kan dienen, mits in voldoende hoeveelheid aangewend, tot het goed houden van de melk - in zuren toestand te Dordt aangekomen, doch het onderzoek kon desniettemin plaatsvinden en verschillende eigenschappen der monsters aanwijzen. Zoo is aan den dag gekomen, dat er 17% water door de melk is gemengd geworden.
Behalve dokter van Raalte, uit wiens te dezer zake ingediend schrijven bij de voorlezing werd gerept van "katterige" melk (zou 't niet zijn, lees: stotterige melk?), traden als getuigen op de veearts J. Koelemeij van Blokker, de directeur der fabriek, Ooms, benevens de beambten Nes en Haakman.
Na hun verhoor eischte de heer Officier tegen den beklaagde, die op de zitting bleef ontkennen, zes weken gevangenisstraf.
De verdediger, Mr. Verdam, achtte het bewijs van het ten laste gelegde delict, zelfs van poging daartoe niet aanwezig en wees op de omstandigheid, dat de melk in verzuurden toestand is moeten worden onderzocht. En spreker stelde de vraag of het billijk is, op grond van dat onderzoek te veroordelen, om eindelijk te besluiten met het tot vrijspraak concludeeren van zijn cliënt.

Uiteindelijk wordt veehouder Kees Vis tot 6 weken gevangenisstraf veroordeeld, zoals blijkt uit onderstaand bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 7 februari.
C.V. te Schellinkhout die de melk, welke hij leverde aan de West-Friesche gecondenseerde melkfabriek te Hoorn, met 10 pct. water vervalschte, werd gisteren door de Alkmaarsche rechtbank veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf.

Uit: 'Het Nieuws van den Dag' van 20 februari.
Aanbestedingen
Burg. en Weth. van Warder (N.-H.) hebben publiek aanbesteed het maken van een rijweg door het dorp. Er waren 12 inschrijvingsbiljetten. Minste inschrijver de heer Thijs Kuin te Schellinkhout voor ƒ 28,358, aan wien het werk is gegund.

Dominee Alfred E.K. Bolland komt vanuit Leiden als kandidaat naar het dorp. Hij gaat per 2 mei in de pastorie wonen. In 1914 wijst de kerkeraad deze dominee terecht, omdat hij vanaf de kansel bepaalde personen en toestanden kritiseert (zie voor pastorie 1845 en 1915).

Uit: Het 'Nieuws van den Dag' van vrijdag 13 september.
Aanbestedingen
De heeren van Zanen en Stuurman hebben den bouw van de stations aan den spoorweg Hoorn-Venhuizen-Grootebroek opgedragen aan den heer T. Kuin te Schellinkhout (N.-H.)


Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 november.
Te Schellinkhout (N.-H.) is een Vereeniging van Vrijzinnigen Hervormden opgericht.

28 november:
Bregtje Ham, sedert 1908 weduwe van Pieter Donker, vraagt toestemming aan het college van Burgemeester & Wethouders om een woonhuis van 10.15 meter bij 6.80 meter te mogen bouwen tegenover de boerderij van de familie Donker. Verder staat er in de aanvraag: Hoogte verdieping van boven kant vloer tot onder kant plavon 2.75 M. De indeeling bestaat in woonkamer groot 16M², slaapkamer, gang, keuken en bergplaats en privaat. het word gebouwd van steen met pannen gedekt, alles met in acht neming der bouw en woning verordening alhier.
De toestemming wordt verleend en het karwei wordt uitgevoerd door aannemer T. Kuin uit Schellinkhout. Anno 2012 betreft het perceel Dorpsweg 55 (zie 1959 en 2012).
   
Drie details van de bouwtekening en het logo van aannemer T. Kuin.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :