De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1915.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1915.

1915
Er worden voor het tijdvak 1915 - 1916 twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 4, T. Baas, geboortejaar 1870, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "Grietje".
No. van het consent: 2, SH 8, T. van Dalen, geboortejaar 1858, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "Geertje".

 Een ansichtkaart uit omstreeks 1915.

De Nederlandsche Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (N.V.), ook wel de "de blauwe N.V. of de blauwe knoop" (de blauwe knoop en 't gebroken geweertje zijn de symbolen) genoemd, die in 1842 is opgericht, organiseert een propaganda-avond. Er melden zich twee leden, waaronder meester Ebels. De vereniging komt dus (nog) niet van de grond. Enkele jaren later (1918) lukt het wel en wordt de Geheelonthouders Vereniging opgericht onder voorzitterschap van meester Ebels.


De Zuiderdijk vanuit zee gezien (tekening E. Bokhorst).

Op 18 maart nemen Burgemeester en Wethouders het besluit om het "Padland", de kortste verbinding tussen de gemeenten Wijdenes en Schellinkhout, te onttrekken aan het openbaar verkeer,
"overwegende:
-dat na de opening der Tramlijn Hoorn - Grootebroek het bestaande voetpad vanaf de Dorpsweg van Schellinkhout naar de Wijmers, genaamd "het Padland", geen reden van bestaan meer heeft, wijl het bijna niet meer als zoodanig wordt gebruikt.
-dat de daaraan te besteden kosten ten bedrage van f 40,- per jaar niet meer kunnen worden aangemerkt als te zijn in het algemeen belang;"
Een en ander gebeurt ondanks bezwaarschriften van het bestuur van de Teekenschool te Wijdenes, in de persoon van de voorzitter J. Ebels en slager C. Bart. Zij maken tijdens een openbare zitting voor een commissie van het gemeentebestuur duidelijk dat zij tegen de voorgenomen beslissing zijn. Slager Bart wil graag het pad behouden, omdat hij met vlees vent in Wijdenes. Schoolmeester Ebels wil dat de leerlingen het pad kunnen blijven gebruiken, omdat het de kortste route naar Wijdenes is. Het bestuur van de Tekenschool te Wijdenes vreest, dat leerlingen uit Schellinkhout de school niet meer zullen bezoeken. Verder maken mensen bezwaar die het pad recreatief gebruiken aangezien het getal wandelgelegenheden in deze omgeving tot het allergeringste minimum beperkt is.
De heren W.T.H.Spree, A. Ottes en G. Renooij pleiten tijdens deze zitting op 5 maart 1915 op het raadhuis vóór de sluiting van het voetpad. Renooij, die eigenaar van het pad is, wijst er ook nog op dat van de weinige personen die nog over het land gaan een groot percentage bestaat uit bedelaars en andere landlopers.
Het "Padland" is een onverhard pad dat vanaf de Dorpsweg (waar anno 2002 het recreatiepark de Witte Hoeve ligt) naar de Wijmers in Wijdenes loopt en vandaar verder in de richting van de kerk van Wijdenes.
 
Bovenstaand een foto van het bruggetje waar het voetpad in Wijdenes bij de kerk uitkomt. De tweede foto is een detail van het bruggetje.
Op de voettocht naar Wijdenes moeten bij de Wijmers twee houten voetbruggetjes genomen worden. Ondanks bovengenoemde beslissing van B & W van Schellinkhout besluiten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om het Padland op de liggers der wegen van de beide gemeenten te handhaven, omdat een op de ligger voorkomende weg alleen dan kan worden afgevoerd wanneer hij niet langer voor het algemeen verkeer open staat. Er zal nog jarenlang gebruik van het pad worden gemaakt.
 
Dit "Voet Padt" staat al op een kaart uit 1723 van Govert Maartensz. Oostwoud. Op een kaart uit 1824 wordt het onverharde weggetje "String Pad" genoemd. Een string is een touw van een paardentuig. Bovenstaande afbeelding is een detail van de kaart uit 1723. Het voetpad is rood ingekleurd.


Ten zuiden en parallel aan het Padland loopt de Zuyder Wymers. Op een kaart die tussen 1651 en 1654 is gemaakt heet deze weg de Zuyder Wegh. Op een kaart uit 1894 is de naam de Zuiderlandweg en op een kaart uit 1824 en 1929 tenslotte wordt dit dijkje ook wel De Grenter Weg genoemd (grent is een variant van grint).
Vanaf de Grenter Weg loopt een pad naar het zuiden naar de Zuiderzeedijk. Dit pad heet de Nannings Weg. De Grenter Weg en het Nanningspad staan al ingetekend op een kaart uit 1603 van Gerrit Dircksz Langedijck "van de bezaaide landen" van Schellinkhout (zie 1603).

In de pastorie woont nog steeds dominee Bolland (zie 1912). Hij blijft er tot 1 juni 1934 wonen.
Vanaf 29 oktober 1934 tot 6 mei 1940 woont burgemeester Jan Palenstijn met zijn gezin in dit pand.

Van 29 juli 1940 tot 2 juli 1945 wonen er Nederlandse evacué's in de pastorie. Zij zijn afkomstig uit Den Helder en Rotterdam. Het zijn:
-de familie Johannes H. Smeink, (een marinier) geboren te Amersfoort op 25 november 1889, met zijn vrouw Maria Sophia de Block, geboren 26 december 1906 (beide afkomstig uit Den Helder) en haar zoon Camilles Jakobus Josephus van Steel, geboren 3 april 1931 (kortweg Miel Smeink genoemd), afkomstig uit het gebombardeerde Rotterdam (zie foto 1945).
en daarbij vanaf 27 september 1940 enige tijd:
-Antonia A.G. Putters, geboren 9 januari 1892 met haar drie kinderen.


Op 3 april 1941 viert Miel Smeink als evacué in de pastorie zijn tiende verjaardag met een aantal dorpsgenoten.
Bovenstaande foto is op zijn verjaardagspartijtje genomen.
Achter van links naar rechts:
Jaap Roorda, Teunie Schekkerman, Truus Palenstijn, Riek Klomp, Miel Smeink (=Camilles van Steel), Catrien Schekkerman, Bets Hartog, Janny Bloothoofd.
Gehurkt van links naar rechts:
Pier Hoekstra, Arie Kossen, Bram Water, Jeep Brouwer, Martin Koldijk, Gerie Kossen.

Gedurende de tijd dat de familie Smeink in de pastorie woont, worden er achter het plafond en in een kelder, die te bereiken is via een geheim luik in een kast, illegale krantjes verborgen. Bekend is dat er minimaal één keer een inval is geweest in de pastorie. De Duitsers willen de kelder zien, dus moet er sprake geweest zijn van verraad. Er wordt gelukkig niets gevonden.
Op 2 juli 1945 verhuist de familie Smeink naar Dorpsweg (destijds nummer) 122. Ze blijven daar tot 1 november 1946 wonen. Het is de woning waar vanaf 12 november 1946 Cornelis Dop met zijn gezin woont (vorige woonplaats Blokker).
Vanaf 1945 wonen de volgende mensen in de pastorie:
Jacob v.d. Beek, van 2 juli 1945 tot 2 december 1946;
Jan Hollenberg, van 17 oktober 1946 tot 19 mei 1947;
Cornelis Bos, afkomstig uit Nibbixwoud, vanaf 9 oktober 1947;
Jan Walkeuter, van 18 september 1947 tot 11 maart 1949;
Wika Johannes Th. Pietersen (wika = werker in kerkelijke arbeid), van 15 september 1949 tot 6 september 1955;
Imktje Anna Ehlhardt (gehuwd met Joh. Th. Pietersen), vanaf 5 september 1950;
Pieter Plas (politieman), van 3 januari 1956 tot 9 september 1956;
Simon Peetoom, van 1 september 1958 tot 1 november 1958;
Sjoerd de Vlugt, van 16 maart 1959 tot 1 juni 1960;
A.A. Spijkerboer (dominee), van 12 augustus 1960 tot 18 februari 1966;
Berthold E.Th. Rutgers (dominee), vanaf 22 juli 1966;
Anno 2003 woont familie Weiffenbach in de pastorie, die de woning heeft gekocht van de vorige bewoner, familie Goekoop.
(zie voor evacué's in de 2e wereldoorlog ook 1926).

 
Twee foto's van de pastorie uit respectievelijk omstreeks 1913 en 2002.

Uit: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni.
Terstond gevraagd een Dienstbode en een Kindermeisje.
Brieven aan W.F.H. SPREE te Schellinkhout bij Hoorn.

De gebroeders De Boer uit Oostzaan nemen op 15 juli aan om de (achterste) kleine watermolen, een binnenkruier met een vlucht van 19,8 meter, te slopen voor f310,- en wel vóór 1 januari 1916. Een en ander inclusief de vijzelkuip en de uitwateringsmond (zie 1900).

Bij de molen staat het echtpaar Elle Mol en Willemptje Gons (zie 1900).

H. van Dalen is één van de aannemers in Schellinkhout. Hij bouwt onder andere in 1915 het pand Dorpsweg 72 (zie 1982).
 
Dorpsweg 72.

1915-1937
Reindert Klopper woont in perceel Dorpsweg 72 en vanaf 1922 heeft ie daar een winkeltje.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :