De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1918.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1918.

1918
De Huisvlijt- en Floraliacommissie zet onder leiding van voorzitter Jurie Maarse de eerste stappen om te komen tot een Floraliavereniging. De eerste notulen zijn gemaakt door secretaris Keizer en deze notulen zijn van de vergadering van 26 augustus 1918. Deze eerste vergadering, die gehouden wordt ten huize van de heer J. Breebaart, heeft als doel een Floralia- en Huisvlijttentoonstelling te organiseren in het café van de heer Rol op zondag 29 en maandag 30 september 1918. Hieronder een greep uit bedoelde notulen.
Voorzitter de Heer J. Maarse, aanwezig de dames Maarse en Keizer en de Heeren Maarse, Breebaart, Ruiter, De Vries en Dekker. Met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen opende de voorzitter de vergadering. Hij hoopte dat dezen avond ons niet in onze plannen zou teleurstellen en dat wij met veel animo en lust en ijver mochten samenwerken tot het welslagen van de Floralia- en Huisvlijttentoonstelling. Nodig dacht men 24 volwassenenprijzen en 12 kinderprijzen. In rekening houdende de onkosten en vermoedelijke opbrengsten dacht men voorlopig f 25,- voor de prijzen uit te nemen. De damescommissie zou voor den aankoop zorgen en ook een grabbelmand samenstellen om nog eenige winst te maken voor de gezinnen van dienstweigeraars. De voorzitter sloot de vergadering met een woord van dank en na onderling beloofde samenwerking en hulp in de drukke voorweek en tentoonstellingsdagen.
De volgende vergadering is op 10 oktober 1918. Men is erg tevreden over het verloop van de tentoonstelling. Er is een batig saldo van f 117,58 en een halve cent. Er wordt f 50,- gezonden aan de gezinnen van de dienstweigeraars. Dat de Floralia nog jaren blijve bestaan, niet alleen terwille van de goede verdienste die zij opleverde, maar vooral ook ter bescherming van alle schoons.
De notulen van 16 mei 1919 zijn interessant. Bij de rondvraag vraagt de heer Ebels (hoofdonderwijzer) het woord en vraagt met welk doel de Floraliacommissie werkt. Hij meende te hebben begrepen, dat 't weer een tentoonstelling zou worden waarmee men geld hoopte te winnen, en waarvan de baten ten goede zoude komen der Internationale Anti Militaristische Vereeniging. Mocht dat het geval zijn, dan zal Ebels uit principe niet als commissielid toetreden. De opmerking van meester Ebels heeft gevolgen. Na vele besprekingen wordt men het eens: Er komt een Floraliavereniging. Een vereeniging die werkt ter bevordering der kunst en niet voor het gewin.
Op 22 november 1919 besluiten 18 heren en 1 dame tot oprichting van de "Floraliavereniging". De naam wordt "Bloem en Fruit". Er wordt een reglement opgesteld, dat bepaalt dat er 13 bestuursleden zullen zijn, van wie tenminste 6 dames. Het volgende bestuur wordt gekozen:
Dhr. J. Ebels (voorzitter), dhr. A. Groot (secretaris), dhr. K. Roos (penningmeester), mevr. Clara Maarse-Best, mevr. A. Roos-Slot, mevr. T. Dikstaal-Dekker, mevr. D. Houter-Peetoom, mevr. Langedijk-Schuurman, mevr. A. Ham-Bakker, mej. C. Zijp, dhr. K. Kos, dhr. Jac. Ruyter en dhr. G. Schekkerman.
De notulen van de oprichtingsvergadering worden als volgt besloten:
Tot aller verlichting is de stemming tot een goed einde gebracht. De Voorzitter neemt het woord en hoopt, dat Schellinkhout veel pleizier, nut en genoegen van deze vereeniging zal mogen beleven, spreekt de wensch uit dat wij nog lange jaren de goede resultaten van "Floralia" mogen aanschouwen en brengt de vergadering zijn dank voor de aangename en prettige wijze van samenzijn.
De heer Klaas Roos heeft ruim 45 jaar als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur en wordt in 1964 benoemd tot erelid.
(Zie 1904: meester Ebels en 1926 foto bestuur).


Bovenstaande foto is genomen in het centrum van het dorp. Links op de achtergrond zien we het plaatselijke café, dat in 1964 tot de grond toe afbrandt, welke gebeurtenis aanleiding zal geven tot de bouw van het dorpshuis "De Dregt". De jonge dame rechts naast de (derde) dikke boom is Vrouwtje Leguit. Rechts naast haar staat (zeer waarschijnlijk) een dochter van schoolmeester Jan Ebels, namelijk Aleida Geertruida (roepnaam Leitie), die op 12 maart 1906 te Schellinkhout is geboren).

Er worden voor het tijdvak 1918 - 1919 drie consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 1, H. Sluis, geboortejaar 1872, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "De Jonge Cornelis".
No. van het consent: 2, SH 4, T. Baas, geboortejaar 1870, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "Grietje".
No. van het consent: 3, SH 1, L. Sluis, geboortejaar 1867, wonende te Schellinkhout, beroep arbeider, naam van het vaartuig "De Jonge Cornelis".

Het fanfarekorps "Concordia" wordt opgericht. Aan de rechterzijde ziet u Dorpsweg 131.
   
Staande van links naar rechts: J. Ham Czn., A. Dekker, H. Schuring, J. Nierop, J. Pluijlaar, W. Ney, H. Kroeze, T. Schekkerman, G. Schekkerman, A. Best, P. Buisman, A. Schuring, G. Renooy, Ma Renooy, Willy Weel en J. Dekker.
Zittend van links naar rechts: W. Blom, K.C. Baas, T. Klaver, voorzitter K. Best, directeur B. Roemer, A.M. Vis, D. Bloothoofd en P. Dekker.
Op de derde afbeelding is een zilveren speldje van het fanfarekorps te zien.

Ernstige griep-epidemie.

16 mei:
Uit: dagblad "Het Centrum".
FAILLISSEMENTEN.
Uitgesproken:
Cornelis Visser, smid en rijwielhersteller te Schellinkhout.

 
Twee foto's (althans details daarvan) van een kaart uit november 1918 (zie 1900).
Op de eerste foto: de omgeving van de kerk.
Op de tweede foto staat de omgeving van het stationsgebouw.

De nutsvereniging "Beschaving en Oefening" bestaat 60 jaar.

Uit: Schager Courant van 19 september.
Keuringsraad Militie en Landstorm.
EEN WEEK BROMMEN.
Jeremias Dekker (zoon van papa Hendrik en mama Elisabeth Brouwer), geboren te Schellinkhout op 1 november 1899, was niet voor den keuringsraad verschenen, wat hem nu op een weekje gevangenisstraf te staan kan komen.


Een foto van de vier zusters Pool. Het zijn van links naar rechts Klara (geboren 1896), Corrie (geboren 1900), Johanna Maria (geboren 1900) en Nies (geboren 1898). Corrie (roepnaam Cor) en Johanna Maria (Jo) zijn tweelingzussen. De man in het midden is Willem Koster, de echtgenoot van Klara (zie 1876-1900 en 1930).

Oprichting van de Geheelonthouders Vereniging te Schellinkhout.
De Nederlandsche Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (N.V.), ook wel de "de blauwe N.V. of de blauwe knoop" genoemd, die in 1842 is opgericht, organiseert in 1915 in Schellinkhout een propaganda-avond. Er melden zich twee leden, waaronder meester Ebels. De vereniging komt dus (nog) niet van de grond. Enkele jaren later (1918) lukt het wel en wordt de Geheelonthouders Vereniging opgericht onder voorzitterschap van meester Ebels.
Hieronder volgt een deel van de notulen van de eerste vergadering van zondag 22 september 1918:
"Den heer Ebels opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom. Aan Ebels en Maarse is de vorige bijeenkomst opgedragen een huishoudelijk reglement in elkaar te zetten. Behoudens enkele wijzigingen wordt het reglement van de afdeling Krommenie voldoende geacht. De kontributie wordt bepaald op f 1,00 's jaars. Uit gezinnen, waarvan meer dan 1 persoon lid is, betalen de overigen f 0,30. Hierna gaat de vergadering over om een bestuur te kiezen. Bij de eerste stemming worden gekozen den heer Ebels met 9, Roos met 6, Dekker met 5 stemmen. Ebels wenscht de benoeming niet te aanvaarden, wegens andere bezigheden. Nu valt Maarse in de termen met 4 stemmen. Ook deze ziet zich liever van de taak ontheven om gelijke redenen. Bij de tweede stemming wordt geen volstrekte meerderheid behaald, zoodat met driemaal stemmen het pleit moet worden beslecht."
Bij de oprichting blijkt het dus al moeilijk om (verkiezings-)hindernissen te nemen. De vereniging is ook geen lang leven beschoren. Het laatste verslag van de vereniging dateert van 8 november 1921.
Hieronder volgt de gehele tekst van dit verslag:
"Voorzitter D. Laan opent de vergadering welke weer matig bezocht was. De secretaris leest de notulen der vorige vergadering, welke worden goedgekeurd en ondertekend. Ingekomen stukken worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. Er wordt besloten manifesten en strooken voor het nieuwe jaar te bestellen.
Bestuursverkiezing.
Den heer Laan zegt te moeten bedanken als voorzitter, daar hij thans nogal veraf woont, zoodat hij de vergadering wel niet zal kunnen bijwonen. In zijn plaats wordt de heer L. Pijl gekozen die deze benoeming aanneemt.
De secretaris wil men bij acclamatie herkiezen, doch deze gevoelt er heel weinig meer voor, daar er volstrekt geen belangstelling voor de zaak is. Doch op aandringen van een paar leden besluit hij dan toch maar door te gaan, tot het voorstel Rutgers in de kamers zal zijn behandeld.
De rondvraag levert niets op. Onder dankzegging aan de aanwezigen leden sluit de voorzitter de vergadering."
Dit zijn dus de laatste notulen van de G.O.V. De laatste ledenlijst is ook bekend:
N. (? = slecht leesbaar) Dekker (voorzitter), K. Roos (secretaris), J. Ruijter (penningmeester), J. Dekker, E. Dekker - Brouwer, A. Roos - Slot, J. Ebels, P. Ebels - Vos, J. Ebels (J. dochter), J. Maarse, C. Maarse - Best.
De volgende namen zijn dan al (tussen 1 maart en 31 mei 1921) doorgestreept/geschrapt:
K. Rol, C. Jonker, A. Dekker, D. Pijl, L. Pijl, C. Kos, J. Buisman, C. Buisman - Pijper, D. Laan, G.A. Laan - Dietz.

Een foto van de omgeving van Dorpsweg 119 en een foto van het Zuidend, ter hoogte van Dorpsweg 168.
 

Uit: Schager Courant van 10 oktober.
Een kwaad kereltje.
Gerrit Renooij van Schellinkhout is een kwaad kereltje. We hebben hem, nu reeds eenigen tijd geleden, in dien goeden tijd, toen hij nog smid was, wel tegen den veldwachter zich zien opwinden, met stukken ijzer dreigend in de hand, dat het was om van te rillen. Nu is Gerrit geen smid meer, doch tuinier en heeft hij de stukken ijzer niet meer zoo dadelijk om het grijpen. Maar met biljart-keuen kan hij er ook geducht optimmeren. Dat heeft het Schellinkhouter boertje Kees Stelling ondervonden. Die kreeg toen hij naar Gerrit's meening in den weg zat bij het biljartspelen in Rol's café, een geweldige opmepper van Gerrit met den biljartstok. Gerrit kon dat vandaag niet best bedraaien, hoe hij ook zijn best deed en de Officier van Justitie deed een eisch hooren van ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :