De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1933.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1933.

1933
Een foto van Willem Cornelis Koster en zijn zusje Nini, die op 14 juli 1932 is geboren.

Tot op heden is het gemeentelijk archief opgebouwd uit series notulen, ingekomen stukken, brievenboeken en een "rest" van losse stukken en delen. Met de toename van de papiermassa ontstaat de behoefte aan een beter toegankelijk archief. Met de komst van burgemeester/secretaris J. Palenstijn (zie 1932) wordt in 1933 een rubriekenstelsel ingevoerd. De namen van de rubrieken zijn dezelfde als die van de posten van de begroting. De stukken worden in een kast op drie planken gelegd, per rubriek een stapeltje. Dit systeem houdt stand tot 1952. Met ingang van dat jaar wordt de code V.N.G. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ingevoerd en wordt het archief van 1945-1951 herordend volgens deze code.

 Een oude foto van de kerkbuurt.

Een foto uit 1933 van het dichtgevroren haventje.

De Voetbalvereniging Schellinkhout (V.V.S.) wordt op 17 september opgericht door de heren Chris Roorda en Cor Kossen. De clubkleuren zijn dan nog zwart en wit en de eerste bestuursleden zijn Cor Kossen (voorzitter) en Jo Best (secretaris). Van de contributie worden enkele lederen ballen (met veter) gekocht en er wordt gespeeld op een stuk buitendijks land. Dat is in de begintijd een slecht stuk (buitendijks) land ten westen van de dijkopgang bij De Laan. Het veld loopt van noord naar zuid. De doelen zijn nog zonder net en de krijtlijnen ontbreken. Kleedkamers zijn er ook niet. Omkleden gebeurt in de schuur van Kees Bart.
Bij raadsbesluit van 8 maart 1934 wordt van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier voor den tijd van 10 jaar een perceel land gehuurd waarop een sportterrein wordt aangelegd. Dit betreft een stuk buitendijks land waarop een voetbalveld als zodanig geschikt wordt gemaakt door mannen die dit doen in het kader van een werkverschaffingsproject. Er worden twee houten kleedkamers (onder één dak) gerealiseerd. Deze staan aan de westzijde naast het veld, tegen de (Zuider)zeekant. Als er in de Tweede Wereldoorlog schaarste ontstaat aan hout en brandstof, verdwijnen de kleedkamers van het toneel. Na de oorlog mogen de voetballers zich omkleden in de lagere school, die bij de kerk staat (zie 13 november 1934 en 3 foto's in 1947).

Deze (niet scherpe) foto is uit ca. 1964.
Jannie Bant achter de kinderwagen.
Links onder aan de dijk ligt het voetbalveld.

1 september:
Pieter Jan Ruiter (geboren 1 maart 1906; overleden 7 maart 1985) doet een aanvraag voor het bouwen van een woonhuis met winkel aan den Dorpsweg te Schellinkhout, kadastraal bekend gemeente Schellinkhout, sectie B, no. 457, te Schellinkhout. Op 6 september krijgt hij reeds de Vergunning tot het bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden van een gebouw, onder de volgende voorwaarden:
dat in overleg met den gemeente-opzichter de voorrooilijn wordt in acht genomen.
dat ten opzichte van de afvoer van faecaliën een naar het genoegen van den gemeente-opzichter te plaatsen beerput zal geplaatst worden.
dat wat betreft de afvoer van hemelwater vergunning wordt verkregen van "Drechterland" alsmede van den Polder Schellinkhout.

De vergunning is ondertekend door burgemeester Palenstijn en wethouder A. Koster.
Op 25 september krijgt Ruiter antwoord op zijn aan het "Bestuur van de Polder Schellinkhout" gerichte brief. Secretaris C. Bloothoofd schrijft namens dat bestuur:
In antwoord op Uw verzoek, om Uw overtollig spoelwater in de rioolput te mogen lossen is door het Bestuur goedgunstig beschikt, met dien verstande, dat bij Uw nieuw te bouwen huis een zinkput wordt geplaatst met rooster, en vandaar uit uw water af te voeren in de rioolput. Dit besluit is genomen om verstoppingen te voorkomen, die moeilijk zouden zijn schoon te maken.
Aannemer Piet Dekker bouwt het pand.
 Het logo van aannemer Dekker op een nota uit 1936.
Het glas-, verf- en behangwerk van de nieuwe woning wordt voor f 414,- uitgevoerd door de Schellinkhouter schilders G. Schekkerman en J. Breebaart. In februari 1934 wordt het pand (anno 2003 Dorpsweg 122) opgeleverd en kan de heer C. Baas, adviseur van de woningverordening aan B & W melden dat de bouw volgens de voorschriften is verlopen. In het pand wordt een manufacturierenzaak gevestigd. Pieter Jan Ruiter verschaft in de Tweede Wereldoorlog in dit pand onderdak aan Joodse onderduikers. Een broer van deze Pieter Jan Ruiter heeft in Hoorn aan het Grote Oost 35 ook een manufacturierenwinkel. De twee broers drijven handel onder de naam Fa. Gebr. Ruiter (zie 1940: 6 juni en 8 november).
   
Twee details van de bouwtekening van het pand van Pieter Jan Ruiter en een foto die gemaakt is in oktober 2003.

Uit: Wieringer courant van 1 september.
Te Schellinkhout is de oudste inwoner dezer gemeente overleden in den ouderdom van bijna 99 jaar.

Uit: Alkmaarsche Courant van 30 september.
SCHELLINKHOUT.
Toen Donderdagmorgen de heer C. Toepoel, die 's nachts niet thuis verblijft, in zijn kappers- en sigarenzaak alhier kwam, bemerkte hij, dat er in zijn zaak ingebroken was. Uit de winkellade is het wisselgeld ontvreemd, terwijl tevens bijna de geheele voorraad sigaren en sigaretten was ontvreemd. Terstond heeft de Rijkspolitie een onderzoek ingesteld.

Een foto uit circa 1933 van Ariën Dekker (roepnaam Adri) op zijn motorfiets, die voorzien is van de naam "ARIEL" (zie 1953).

Uit: Schager Courant van 11 november.
VEEWAGEN TE KOOP,
op coll. assen, in prima staat, voor zeer lagen prijs.
J. BREEBAART, Schellinkhout.

31 december:
Het dorp telt 520 inwoners, te weten 259 mannen en 261 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :