De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1939.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1939.

1939
Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 12 januari 1939.
Het ijs in het IJsselmeer kruit zoo sterk, dat de verkeersweg Hoorn -Schellinkhout, de dijk langs de vroegere Zuiderzee, moest worden afgezet.

De floraliavereniging "Bloem en Fruit" houdt een verloting. De hoofdprijs is een dressoir. Een radio zorgt voor muziek in de tentoonstellingszaal, want zooals de zon de bloemen kleurt, zoo kleurt muziek het leven.

Op de begroting voor dit jaar is f 140,- uitgetrokken voor uitgaven in verband met de beschikbaarstelling van goedkoope levensmiddelen:
a. vleesch in blik
b. bak- en braadvet.

De hondenbelasting brengt dit jaar f 40,- op (zie 1865 en 1903).

Op 12 januari vindt in het raadhuis de uitreiking plaats van het dienstkruis voor 10 jaren trouwen politiedienst aan den heer H. Peperkamp. Burgemeester Palenstijn spreekt hem toe. Hier volgt een klein deel van zijn toespraak: Peperkamp, het is nu een jaar geleden, dat u alhier bent benoemd als gemeente-veldwachter. Alvorens U hier werd benoemd, heb ik persoonlijk informaties ingewonnen. De inlichtingen die ik toen mocht ontvangen, zijn door u niet beschaamd geworden. Het dagelijksche contact en de omgang met U is tot heden zeer goed geweest.
De volgende dag staat onderstaand stukje in de krant.

Er is 32 ha bouwland en 596 ha grasland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er twee partijen: de lijst der werkgevers en de lijst der werknemers. Het aantal kiezers bedraagt 337.

19 januari:
Om 17.30 uur surveilleert gemeenteveldwachter Peperkamp op de Dorpsweg en dat komt slecht uit voor Anna Frederika Kluver, zonder beroep, huisvrouw van Cornelis Druif, geboren te Amsterdam op 19 december 1909, wonende Schellinkhout no. 100. Zij fietst namelijk op een rijwiel, terwijl de achterzijde niet was voorzien van een lantaarn met reflector, welke lantaarn achterwaarts duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend verkeer, een rood licht uitstraalde. En omdat de verdachte niets ter hare verontschuldiging kon aanvoeren volgt er een bekeuring.

11 februari:
's Avonds om kwart voor zeven heeft vrachtrijder Cornelis Makkes van de Laan 112, geboren te Medemblik op 26 juni 1883, zijn met een paard bespannen vierwielig voertuig stil en onbeheerd laten stilstaan aan de linkerzijde van de Dorpsweg, terwijl bedoeld voertuig niet was voorzien van een lantaarn (parkeerlicht). Er volgt een bekeuring van gemeenteveldwachter Peperkamp.

Uit: Alkmaarsche Courant van 13 februari.
Land- en Tuinbouw
VERSLAG VAN HET FRUITTEELT- DEMONSTRATIEBEDRIJF VAN DEN ECONOMISCH-TECHNOLOGISCHEN DIENST DER PROVINCIE N.-HOLLAND TE SCHELLINKHOUT.
Over de maand Januari 1939.
In den loop der maand Januari werd voor zoover het weer dit toeliet, gesnoeid, welke arbeid op het nieuwe bedrijf zoo goed als gedaan is. In Februari zal het in Schellinkhout gelegen bedrijf onder handen worden genomen.
Op enkele plaatsen op het nieuwe bedrijf werden, waar dit noodig bleek, met den velen regenval, draineerbuizen gelegd ten einde 't overtollige water zoo spoedig mogelijk af te nemen. Op een paar plaatsen zal bovendien nog draineering met behulp van takken worden aangelegd.
Met de winterbespuiting is in Januari nog niet begonnen. Het weer liet dit ook bijna niet toe. In verband met de beschadiging der gemengde knoppen bij de peren zal op aanraden van den Plantenziektenkundigen Dienst de bespuiting met carbolineum bij de peer voor het grootste gedeelte worden nagelaten. Waar de winterbespuiting bij de appel gedeeltelijk, bij de pruim geheel met Shell W. U. 117 wordt uitgevoerd, zal de hoeveelheid carbolineum die aangekocht is voor dit seizoen ten deele niet worden gebruikt.
De carbolineumbespuiting zal in Februari worden uitgevoerd, zoo gauw het weer dit toelaat, en wordt gevolgd door de bespuiting met Shell W. U. 117 te beginnen met de pruimen.
In Februari zal ook de kunstmest, voor zover dit nog niet gebeurd is, worden uitgestrooid.
De vruchten zijn thans geheel verkocht, het laatste gedeelte werd in de loop van Februari tegen behoorlijke prijzen opgeruimd.

(zie 13 januari 1938 en 1959).

28 februari:
Burgemeester Palenstijn krijgt een nota van smid Cornelis Kossen (zie logo 1938).
Kookplaat en pannen schoongemaakt f 2,25
Grasmachine schoongemaakt en geschilderd f 1,75
Stofzuiger opgepoetst f 0,75
Tangen en bezem in orde gemaakt f 0,45
Petroleumstel schoongemaakt nw glaasje f 0,65
Kachel schoongemaakt nw mika f 4,25
Dat is inclusief het zegel van een dubbeltje totaal f 10,20

Het eindbedrag wordt gezien het op de nota aanwezige getekende zegel nog op dezelfde dag voldaan.

Uit: Algemeen Handelsblad van 17 maart.
AANBESTEDINGEN
Ged. Staten van Noord-Holland hebben aanbesteed het aanbrengen van een deklaag van teersteenslag of ander gelijkwaardig materiaal op de fundeering van eenige gedeelten van de rijbaan van den provincialen weg Hoorn - Enkhuizen, alsmede het maken van een voetpad in genoemden weg met bijkomende werken in de gemeenten Blokker, Schellinkhout, Westwoud, Venhuizen, Hoogkarspel, Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Laagste inschrijver G. Versteegh te Groningen voor ƒ 88.180,-.

20 april:
's Ochtends omstreeks half twaalf ziet gemeenteveldwachter Peperkamp een hem onbekende jongedame lopen op de Dorpsweg welke bezig is negotie uit te venten. Het blijkt te gaan om de jeugdige Geertrudus Hubertina Kwarten, geboren te Heusden op 19 augustus 1924, reizende in een woonwagen Venlo 215. Deze jongedame heeft een geldig belastingmerk 1938 - 1939 in een lederen etui aan haar mantel bevestigd. Op dit belastingmerk staan de volgende gegevens: "M.G. PONT, Lindenheuvel 7 te Hilversum". De veldwachter vertrouwt het zaakje niet en stelt een nader onderzoek in. Daaruit blijkt dat een familielid van M.G. Pont in maart aangifte van vermissing van het betreffende belastingmerk heeft gedaan bij de gemeentepolitie in Hilversum. Verder blijkt uit het onderzoek dat de vader van de jongedame het belastingmerk heeft gevonden. Hij heeft daarvan echter geen melding gemaakt bij de politie en dat levert het misdrijf verduistering op. De vader wordt als verdachte gehoord. Het gaat om Jan Kwarten, van beroep koopman, geboren te 's-Gravenhage op 3 februari 1905, gedomicileerd te Hilversum, reizende in woonwagen Venlo 215, letter en nummer der woonwagenvergunning G-3544. Hij verklaart ondermeer: Daar ik er toen financieel niet te best voor zat, besloot ik om het belastingmerk zelf te houden en heb het aan mijn dochtertje gegeven. Ik kon haar zoodoende ook per rijwiel de straat opsturen om wat te verdienen voor mij en mijn gezin. Het proces-verbaal wordt opgestuurd aan den Heer Commissaris van Politie te Hilversum met beleefd verzoek den persoon wiens naam op het belastingmerk voorkomt te willen doen hooren.
 
Hierboven: gemeenteveldwachter Herman Peperkamp in uniform en het logo dat op de processen-verbaal staat.

Op 5 mei des voormiddags 9.30 uur vergadert de voltallige gemeenteraad in het raadhuis. Als ingekomen stuk 7 wordt in de notulen vermeld: Goedgekeurd ingekomen het raadsbesluit tot verkoop van een gedeelte trambaan aan den Hr. G. Kuijper te Alkmaar. In dezelfde notulen staat ook als ingekomen stuk: Een schrijven van den Heer G. Kuijper te Alkmaar, waarin deze zijn erkentelijkheid betuigt voor de serieuze wijze waarop het Gemeentebestuur de verbeteringen aan het door hem aangekochte gedeelte voormalige trambaan tot nog toe heeft laten uitvoeren.
In dezelfde raadsvergadering wordt een plan in bespreking gebracht tot stichting van een badhuis. Met 4 tegen 3 stemmen besluit de gemeenteraad om van gemeentewege het initiatief te nemen tot stichting van een badhuis.

In de plaats van hooisteker K.G. Stapel (benoemd in 1937) wordt voor de dienstjaren 1939 en 1940 de heer J. de Vries Tz. benoemd. Als hooisteker voor 1939 is in 1938 al benoemd de heer P. Has.

13 mei:
Op 13 mei rijdt Sjoert Speets, geboren te Andijk op 7 november 1918, van beroep colporteur, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 131 op zijn rijwiel over het smalle wegdek van de dijk Hoorn-Enkhuizen. Hij laat zich meetrekken door een autobus en dat ziet veldwachter Peperkamp. Een bekeuring is het gevolg. Speets verklaart onder andere: Ik vind dit niet zoo erg en heb zulks al meerdere malen gedaan. Ik moet het toch zeker zelf weten of ik mij dood wil laten rijden (zie 4 november 1939).

25 mei:
Drie echtparen uit Schellinkhout gaan een dagje uit naar "'t Kopje van Bloemendaal". Het zijn van links naar rechts: mevrouw Donker, Neeltje Sluis-Koomen (1894-1962), mevrouw Van Dalen, Maarten Sluis (1892-1964), Rikus (Riek) van Dalen en Piet Donker.

Maarten Sluis is ondermeer lid van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek "De Volharding" te Hem. Op onderstaande foto poseert hij op de voorste rij, tweede van links. Ook de Schellinkhouters Dirk Veer en Jaap Donker maken deel uit van dat bestuur, dat onder voorzitterschap staat van Jan Goezinne uit Hem.
De heren Veer en Donker staan op de achterste rij, respectievelijke derde en vierde van links.

Er lopen twee koeien van Jaap Roorda op een perceel grasland aan de Uiterdijk dat in eigendom toebehoort aan J. Davids, wonende aan de Dorpsweg 73. Omdat dit herhaaldelijk gebeurt dient Davids een klacht in bij burgemeester Palenstijn. Indien zulks nog eens een enkele keer gebeurde, zou ik er niets van zeggen, maar er gaat geen dag voorbij of de koeien loopen op mijn grasland. Gemeenteveldwachter Peperkamp stelt vervolgens een onderzoek in. Als verdachte wordt gehoord: Jacobus Roorda, van beroep veehouder, geboren te Hoorn op 6 oktober 1877, wonende te Hoorn, Kleine Oost 21. Roorda verklaart ondermeer: Het is best mogelijk dat er koeien van mij op het grasland van Davids hebben gelopen. Ik vind zulks niet zoo erg, want er komen ook wel eens koeien van een ander op mijn grasland. Ik geef toe dat de afrastering waar achter mijn koeien liepen niet best was. Deze heb ik intusschen verbeterd.

Burgemeester Palenstijn maakt gebruik van bruine voorbedrukte enveloppen, waarop het volgnummer reeds is gedrukt.

Op 8 juni ontvangt H. Houter uit handen van veldwachter Peperkamp de somma van ƒ 1-., als belooning voor het vinden en aanbrengen van een gouden ring.

9 juni:
Cornelis Koeman, de vijftienjarige zoon van Hendrikus Koeman en Greetje Bloothoofd, heeft een fiets geleend en rijdt daarmee de dijk af bij de Laan. Hij weet echter niet dat er geen goed werkende rem op het rijwiel zit. Hij probeert nog met zijn voet te remmen, maar tevergeefs. Veldwachter Peperkamp heeft het tafereel gadeslagen en slingert de wegpiraat op de bon. Cornelis Koeman, van beroep arbeider, is geboren te Wijdenes op 27 augustus 1923 en woont aan de Meeweg 93.

Uit: Alkmaarsche Courant van 13 juni.
Kerk & School
Ds. VAN DUYL WEER IN DE HERV. KERK TERUG.
Zondag is ds. van Duyl -eertijds herv. predikant, daarna voorganger van een vereeniging te Hilversum en ten slotte wonende te Amsterdam, van welken tijd hij nog groote bekendheid verwierf als spreeker voor de N.S.B., welke hij ook weer den rug toekeerde- weder als predikant in de herv. kerk teruggekeerd. Hij is n.l. bevestigd als herder en leeraar der herv. gemeenten Schellinkhout en Ooster- en Wester-Blokker, Als bevestiger trad op de consulent, ds. Kastein, die des voormiddags te Schellinkhout zijn ambtgenoot tot het dienstwerk inleidde naar aanleiding van Tess. 5:20.
In een avondgodsdienstoefening te Oosterblokker verbond ds. van Duyl zich aan zijn gemeenten. Hij had tot tekst gekozen Joh. 14:3. In beide diensten waren zeer veel hoorders opgekomen, in verband met het feit, dat na vele jaren de vacante plaats eindelijk weer vervuld is
(zie 1941 en 1942).

Uit: "Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad" van 29 april 1941.
Het mag als bekend worden verondersteld, dat het aantal vacatures in de Ned. Hervormde gemeenten in Noord-Holland boven 't IJ in het algemeen en in West-Friesland in het bijzonder de laatste jaren zeer groot was.
Langzamerhand komt daar verandering in: men gaat in den regel twee of meer gemeenten combineeren, om zoodoende de middelen te vinden een predikant te kunnen beroepen. We noemen Ooster- en Wester-Blokker met Schellinkhout: hier deed ds. G. van Duyl uit Hilversum in Juni 1939 zijn intrede.

Vijf vriendinnetjes (en ook buurmeisjes) gaan op de brug van de familie Stapel aan het noordeinde op de foto ter gelegenheid van het theerondje (verjaardag) van Mies Stapel.

V.l.n.r.: Grietje Dragtsma (roepnaam Gré, geboren 19 mei 1932), Nini Koster (geboren 14 juli 1932), Jannie Bakker (geboren 26 mei 1933), Geertje Winkel (roepnaam Gerie of Geer, geboren 16 mei 1933), Mies Stapel en Marietje Alida Has, (roepnaam Marie, geboren 28 oktober 1934).

18 juni:
's Middags om half vijf ontdekt gemeenteveldwachter Peperkamp drie hem onbekende manspersonen in een weiland, gelegen aan de dijk Hoorn - Enkhuizen, in gebruik bij Piet Baas, oud 35 jaar, wonende te Schellinkhout, nummer 168 (in de Nek). De onbekende mannen blijken afkomstig uit Muntendam. Het zijn:
Roelf Schut, van beroep venter, geboren te Muntendam op 12 mei 1915, wonende te Muntendam, Middenweg E. 35a;
Pieter Bosscher, van beroep koopman, geboren te Muntendam op 30 oktober 1909, wonende te Muntendam, Nieuweweg B. 220.
Bronne Schut, van beroep los-arbeider, geboren te Delfzijl op 13 juli 1911, wonende te Muntendam, Middenweg E. 35a.
De Groningers hebben geen vergunning om in dit weiland te lopen en krijgen een bekeuring van de veldwachter.

20 juli:
Burgemeester Jan Palenstijn geeft een bewijs van Nederlanderschap af aan Anna Cornelia (roepnaam Anny) Snoek, geboren te Schellinkhout 19 juni 1912. De handtekening van de houdster staat onderaan het document. De leges bedragen één gulden.

(zie 1908: Snoeck).

Uit: De banier - staatkundig gereformeerd dagblad van 21 juli.
Ds. D. SYPKENS
Te Bilthoven is, 74 jaar oud, overleden ds. D. Sypkens, emeritus-predikant der Nederlandsch Hervormde kerk. Hij was predikant te Schellinkhout, Bergum en Krommenie.

Gevonden voorwerpen: aangespoelde balk.
Op 22 juli schrijft veldwachter Peperkamp een brief aan de heer G. Bootsman, Houthaven 16 te Amsterdam met de mededeling, dat onder deze gemeente een zware balk is aangespoeld, welke bij informatie is gebleken, afkomstig moet zijn van een vlot dat op weg was van Amsterdam naar Harlingen. Inlichtingen hieromtrent kunt U bekomen bij de gemeente-veldwachter van Schellinkhout. Er komt echter geen antwoord op deze brief. Op 22 november stuurt hij een tweede brief naar dezelfde meneer Bootsman. Ik bericht U, nog nimmer bericht te hebben ontvangen. Zeer gaarne had ik dat U deze zaak eens bespoedigde, want zoo onderhand ligt die balk hier al 4 maanden, zoodat het wel eens tijd wordt dat deze zaak wordt afgehandeld. Bericht mij even wat er mede moet gebeuren, want het betreft hier een geval, waarvan de eigenaar bekend is. Op 24 november ontvangt de veldwachter schriftelijk bericht van G. Bootsman Hzn., houtvlotter en expediteur, Houthaven 15 te Amsterdam, tel. int. 43728, na 5 uur 41344. Ik deel U mede, dat ik het toendertijd aan den expert heb doorgegeven, dat bij U een balk was gevonden. Het lijkt mij het beste, dat U zich rechtstreeksch met de assurantie Mpij, en wel de "NASK" te Groningen in verbinding stelt, en dan verwijzen naar Schade Nr. 10414 -balken van Houthandel Meinesz te Harlingen, dan zal U spoedig het door U gewenschte resultaat bereiken. Gezien de door Peperkamp met potlood geschreven tekst onderaan deze brief heeft hij inderdaad telefonisch contact opgenomen met genoemde assurantiemaatschappij. Er staat: Opgebeld naar Groningen, tel. 2288, zal nader verklaren 30/11/39. Uiteindelijk wordt er op 8 december een verlossende brief gestuurd aan de veldwachter, afkomstig van expertise- en taxatie-bureau J. Verweij Jz., Amsterdam-W, telefoon 82077. De tekst van deze brief luidt als volgt: Naar aanleiding van Uw telefonische informatie bij het Noordelijk Assurantie Kantoor te Groningen omtrent de destijds te Schellinkhout aangebrachte en nog steeds onder Uw beheer liggende houten balk, berichten wij U dat wij voor onze opdrachtgevers geen prijs meer stellen op teruggave van die balk en U hierbij machtigen naar goeddunken daarmede te handelen. Waar de balk gebleven is, vertelt het verhaal niet.
Was getekend:

25 augustus:
Gemeenteveldwachter Peperkamp bekeurt een venter, die zonder vergunning bezig was koopwaren uit te venten, hetgeen mij bleek daar hij zijn waar, zijnde negotie en manufacturen, te koop aanbood aan een der bewoners. De boosdoener, die een bekeuring krijgt, blijkt te zijn Klaas Jorritsma, van beroep koopman, geboren te Bolsward op 16 februari 1866, wonende te Blokker, Dorpsstraat 169a.

31 augustus:
Het is Koninginnedag. Aan het zuideinde "glijdt" een met watten versierde arreslee op wieltjes over de Dorpsweg ter hoogte van de boerderij "Lindehof", Dorpsweg 139, bewoond door familie Stapel.

In de arreslee zitten v.l.n.r.:
Klaas Gerrit Stapel (geboren 8 juni 1909), zijn echtgenote D. Stapel-Houter (met bontkraag), dienstbode Grietje Feller (later gehuwd met Berkhout), dochter Aafje Alida Stapel, geboren 16 februari 1934, later gehuwd met Cornelis Gerrit Vis (roepnaam Kees).


V.l.n.r.: Kees Koeman, dienstbode Grietje Feller, Aafje Alida Stapel, Dirkje Stapel-Houter en haar echtgenoot Klaas Gerrit Stapel.

In 1939 wordt de Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht. Deze dienst heeft tot taak de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen en op de maatregelen die de burgers zelf kunnen nemen om de risico's te beperken. In september maakt burgemeester Jan Palenstijn Gz. bekend, dat ten aanzien van de gevaren, welke de bewoners zouden kunnen bedreigen indien vijandelijke vliegtuigen de gemeente naderen, het volgende strikt moet worden in acht genomen.
1. Hoofd van den luchtbeschermingsdienst.
Als hoofd van den luchtbeschermingsdienst in de gemeente treedt op Burgemeester Tel. 2409 RAADHUIS (naam, functie, adres en telefoonnummer).
Als vervanger treedt op J. Breebaart.
Bij de nadering van vijandelijke vliegtuigen moeten alle door of namens hem gegeven aanwijzingen onverwijld worden gevolgd.


2. Luchtwachtdienst.
Het hoofd van de luchtbeschermingsdienst wordt van regeeringswege omtrent de nadering van vijandelijke luchtvaartuigen alsmede omtrent de richting, waarin deze zich bewegen, ingelicht.
Deze inlichtingen, zoomede alle verdere gegevens nopens het optreden van deze luchtvaartuigen, welke voor de bevolking van belang kunnen zijn, worden zoo mogelijk per radio-omroep uitgezonden.
3. Waarschuwings- en alarmeeringsdienst.
Van Gemeentewege wordt een waarschuwings- en alarmeeringsdienst georganiseerd.
Zoodra de vijandelijke vliegtuigen de gemeente naderen, wordt naar aanwijzing van het hoofd van den luchtbeschermingsdienst, het alarmeeringssein "luchtalarm" gegeven t.w. het in werking stellen van de sirene OP AUTO.

Het eindigen van het gemelde gevaar wordt kenbaar gemaakt door het sein "luchtalarm geëindigd" t.w. het luiden van de kerkklok van de kerk.
Het is verboden zich in het tijdsverloop tusschen het sein "luchtalarm" en het sein "luchtalarm geëindigd" zonder bepaalde noodzaak buitenshuis te bevinden.

4. Lichtdooving en lichtempering.
Het uitstralen van licht uit huizen en andere gebouwen is verboden. Dit verbod betreft ook van buiten af zichtbare voorwerpen als lichtreclames, automaten, benzinepompen, klokken enz., alsmede woonwagens, woonschepen, stilstaande voertuigen enz. Wie zich noodzakelijk buitenshuis moet begeven, zij er op bedacht, dat ook door de geopende deur geen licht kan uitstralen.
De speciale aandacht wordt gevestigd op de noodzakelijkheid dak- en zoldervensters goed af te dekken.
De verlichting van motorrijtuigen en andere voertuigen moet worden bedekt met een vrijwel ondoorschijnende stof, waarin een spleet van ten hoogste 5 cm breedte en ten hoogste 1 cm hoogte onder het brandpunt van de lamp kan worden vrijgelaten. Motorrijtuigen mogen slechts de z.g.n. stadslichten, rijwielen mogen geen enkel licht voeren. De snelheid van het verkeer moet zoodanig worden beperkt, dat het rijden met bedekt licht of zonder licht de veiligheid van het verkeer niet in gevaar kan brengen.
5. Brandweer.
De brandweer is gevestigd RAADHUIS Tel. 2409 (telefoonnummer).

6. Geneeskundigen dienst.
Artsen zijn gevestigd te BLOKKER G.D.v.d.Waarden Tel. 2004 (adres en telefoonnummer).

7. Woninginrichting.
Schuilplaatsen in woningen.
Als schuilplaats in een woning komt het eerst in aanmerking een laag gelegen vertrek, voorzien van stevige wanden en afdekking, met zoo weinig mogelijk deur- en raamopeningen (kelder, tusschenkamer of ruime kelderkast, geschikt voor een verblijf van hoogstens 3 uur achter elkaar).
Voor het dichten van een vertrek tegen strijdgassen: kieren en reten dichtplakken met papier, verder dekens en gevulde zandzakken.
Maatregelen in de woning tegen brandgevaar.
Gereed zetten:
Kist met droog zand of fijn grind, breede schoppen.
Veel water in vaten, bluschemmers en snelblusschers.
Verbandtrommels.
Zolderkamers opruimen, ouden rommel wegdoen.

8. Gedragsregels bij nadering van vliegtuigen.
Weest kalm, houdt U rustig. Weest niet nieuwsgierig. Volgt onmiddellijk stipt de aanwijzingen van de met de luchtbescherming belaste personen op.
In huis:
weg van de vensters en deuren; nagaan of vensters en deuren gesloten zijn en alle vuurhaarden gedoofd; de hoofdkraan van het gas afsluiten; het electrisch licht uitdoen, electrische apparaten afzetten.
De hoofdkraan voor water niet afsluiten.
Zoekt dekking in kelders. In de schuilplaatsen rustig zitten of liggen. Niet rooken, noch open lichtvlammen of open vuur gebruiken.
Op straat: onmiddellijk dekking zoeken in de huizen, gebouwen, portieken en gangen, achter vooruitspringende muren, in kuilen of greppels; bevindt men zich in een voertuig, dan plaatse men dit rechts van den weg en verlate het onmiddellijk (bij duisternis eerst de lichten dooven); bespannen voertuigen moeten z.m. worden uitgespannen.
Iedere bewoner is, zoolang het luchtgevaar dreigt of voortduurt, verplicht dekking zoekende personen in zijn woning, werkplaats of fabriek toe te laten.
In een winkel, bioscoop, theater, kerkgebouw e.d.: ter plaatse blijven.
In het vrije veld: bij het ontbreken van een dekking plat op den grond gaan liggen, zoo mogelijk vochtig gemaakte doek (zak) voor mond en neus houden.
Valt een brandbom: geen water bij de bom brengen! De bom met fijn grind bedekken, op een schop of in een emmer nemen, naar buiten dragen en op een onbrandbare onderlaag laten uitbranden. Bij het ontstaan van brand onmiddellijk den brand met de voorhanden zijnde middelen trachten te blusschen en tegelijkertijd de brandweer doen waarschuwen. Men voorkome verdere uitbreiding door ramen en deuren gesloten te houden.
Valt een gasbom en heeft men last van met gas gemengde lucht (geur als in een apotheek), dan rustig het lokaal verlaten en een andere vertrek opzoeken. Zich verwijderen tegen den wind in of in een richting loodrecht op de windrichting. Niet hard loopen! Niet diep adem halen! Een natte doek voor neus en mond nemen. De met mosterdgas of met een verdachte vloeistof, waarvan men de herkomst niet weet, bespatte huid voorzichtig met chloorkalkpoeder bestrooien. Besmette kleeding uittrekken en niet men onbedekte handen aanraken.
Treedt onwel zijn op, dan dadelijk rust nemen en een geneesheer laten halen.
Met gas besmette lokalen als zoodanig duidelijk aangeven en eerst na ventilatie en ontsmetting weer betreden.
Niet ontplofte bommen niet aanraken.
9. Zijn de vliegtuigen verdwenen.
Gaszieken, ook al zijn zij in staat te loopen, moeten, tenzij een geneeskundige het loopen toestaat, steeds worden vervoerd.
Wie weet of zelfs maar vermoedt, dat hij zelf of zijn kleeding of schoeisel door mosterdgas is besmet, moet de grootst mogelijke voorzorgen -ook jegens anderen- in acht nemen, mag geen huizen e.d. betreden, doch moet zich onverwijld begeven naar den dichtstbijwonenden arts. Besmette plaatsen niet met de handen aanraken, doch met een doek afbetten.
Water en levensmiddelen, welke door gas kunnen zijn besmet, mogen niet worden gebruikt dan na onderzoek door deskundigen.

De schuilplaats voor hernieuwd gebruik gereedmaken.

De als vervanger voor burgemeester Palenstijn aangewezen Jan Breebaart is de plaatselijke gemeente-ontvanger. De dienst in het kader van de luchtbescherming wordt uitgeoefend in het raadhuis. Daartoe houden elke nacht drie (soms twee) personen aldaar de wacht (zie voorval 30 juni - 1 juli 1940).
 Aanstelling- en legitimatiebewijs (zonder pasfoto!).
Ook vrouwen worden geacht mee te werken aan de uitvoering van de Luchtbescherming. Zo ook Anny Snoeck (zie Snoeck: 1908).

In een schrift met het opschrift "Luchtwacht in de gemeente Schellinkhout", moeten de dienstdoende mannen hun bevindingen noteren en na elke nachtdienst hun handtekening plaatsen. In het Westfries Archief te Hoorn bevinden zich vier van dergelijke schriften, waarin de dienstdoende mannen van 11 maart 1941 tot en met 25 mei 1944 hun bevindingen hebben genoteerd. Daaruit blijkt ondermeer dat er gedurende de meeste nachten "niets te melden" is. Echter soms wordt er wel melding gemaakt van bijzonderheden, zoals: Vliegtuigen en lichtballen in het Zuidwesten waargenomen, Bommen gevallen in het Oosten, Veel vliegtuigen over gevlogen, Afweergeschut in het Noordwesten, Zoeklichten in het Noorden, Lichtkogels in het Oosten, Vuurtorenlicht in het Noorden e.d. Anton Bauke de Vries, geboren te Hörden (Duitsland) op 5 januari 1913, wonende De Laan 112, is bijna elke nacht in het raadhuis te vinden, evenals de heer K. de Vos. Twee andere mannen die vaak wachtdienst doen zijn de heren H. Godvliet, M. Koldijk en J.H. Smeink. Hieronder een paar bijzonderheden uit bedoelde schriften van de "Luchtwacht in de gemeente Schellinkhout":
11 op 12 maart 1941: Bericht van de burgemeester dat er een vliegtuig is neergestort te Opperdoes. 5 tot 7 inzittenden voortvluchtig.
7 op 8 april 1941: Vliegtuigen boven Schellinkhout. Lichtkogels in Zuidoosten en Westen waargenomen. Bommen gevallen in 't Oosten.
10 op 11 mei 1941: Bericht van burgemeester. Engelsch vliegtuig neergestort.
18 op 19 juni 1941: Luchtgevecht boven Schellinkhout. Vliegtuig brandend neergestort in Hoogkarspel. Een gedeelte van een bommenlaadinstallatie gevallen bij P. v.d. Oort aan de Wijmers. Bom dicht in de buurt gevallen.
16 op 17 februari 1943: Vannacht Duitsche wielrijders in het dorp.

In de nacht van 8 op 9 april 1943 hebben Jacob Water en de heer M. Koldijk wachtdienst. Zij melden in het schrift: Veel vliegtuigen en veel brandbommen neergekomen in de Nek. Begin van brand bij Pieter Baas in de Nek (zie 1943).
15 op 16 februari 1944: Veel vliegtuigen overgevlogen. Eén vliegtuig vlakbij Schellinkhout neergeschoten en in zee gestort. En een vliegtuig neergestort richting Medemblik (zie 1944).

Burgemeester en Wethouders hebben met ingang van 1 september als ambtenaar ter secretarie aangesteld de Heer K. Zilver, wonende te Westwoud, aan wien tevens zijn opgedragen de werkzaamheden der Rijksdistributie, alsmede de regeling ter uitbetaling van de kostwinnersvergoeding. Raadslid J. Water is het met deze benoeming niet eens. Hij had liever gezien dat de werkzaamheden der distributie aan een persoon uit Schellinkhout waren opgedragen. Het distributiekringkantoor waar Klaas Zilver ook werkzaam is, staat overigens in Zwaag.

20 september:
's Avonds om half acht haalt arbeider Jacob de Vos het in zijn hoofd om over de Dorpsweg te rijden op een fiets waar geen bel op zit. Gemeenteveldwachter Peperkamp kent geen pardon. Het resultaat: een bekeuring voor de man, die op 16 november 1920 in Hoorn is geboren en in Schellinkhout woont aan de Dorpsweg 98.

In de nacht van woensdag 20- op donderdag 21 september wordt er uit de woning van de 61-jarige tuinbouwer Arie Groot, die op nummer 35 woont, zestig gulden gestolen. Arie verklaart in zijn aangifte: Om ongeveer 8-30 ure heb ik mijn woning verlaten en ben te ongeveer kwart voor tien daarin terug gekeerd. Ik ben weduwnaar en toen ik dus weg was, was mijn woning gesloten en er was alzoo niemand bij mij thuis. Bij mijn thuiskomst ben ik naar bed gegaan doch toen ik een poosje op bed had geweest hoorde ik dat het regende en aangezien er een hoeveelheid vruchten ongedekt buiten stonden ben ik even uit bed gegaan en naar buiten teneinde die vruchten toe te dekken. Als Arie een paar minuten later echter in zijn slaapkamertje terug komt ziet hij dat de deur van de linnenkast open staat. Hij wil de kast dicht doen, maar dat gaat moeilijk. Ik kreeg de gedachte dat mijn dienstbode Anna Bot die enkel des daags bij mij is aan die kast was wezen wrijven. De volgende morgen, omstreeks 10.00 uur, tijdens het koffiedrinken vraagt Arie in het bijzijn van zijn knechts of het dienstmeisje Anna aan dat kastje was geweest, maar zij antwoordde dat zij daar niets geen bijzonders aan had gedaan. Als het koffiedrinken afgelopen is gaat Arie weer met zijn knechts aan het werk in de tuin. Anna wil vervolgens de stofzuiger pakken, die in een kast staat en ziet dan tot haar schrik dat het geldkistje, dat ook in die kast staat, open staat. Ze waarschuwt onmiddellijk haar werkgever. Samen constateren ze dat het geldkistje is opengebroken en nadat ik de inhoud had nageteld, merkte ik dat er zestig of zeventig gulden aan bankbiljetten van 10 gulden uit was verdwenen. De dienstbode Anna Bot, oud 34 jaar, zonder beroep, wonende te Blokker no. 153A wordt ook door de politie gehoord. Zij verklaart ondermeer: Hoe de onbevoegde in huis is gekomen weet ik niet en ik kan er ook geen voorstelling van maken. Ik zelf heb het niet gedaan. Bij nader onderzoek blijkt het geldkistje met een smal instrument geopend te zijn, n.l. met schroevendraaier of beiteltje. Overigens was de sluiting zeer gebrekkig en zeer gemakkelijk te openen. Op zondag 24 september wordt de in Twisk in bewaring zittende Heins nog gehoord (zie 23 oktober 1943). Hij verklaart: Je weet het, als je mij het bewijzen kunt zal ik het je wel zeggen. In het achter de woning van Heins te Hoorn staande schuurtje vindt de politie een hoeveelheid bijgevijlde sleutels. Met één van die sleutels kan de deur van de woning van Groot worden geopend, maar dat is dan ook een zeer eenvoudig slot. Of het in deze zaak ooit tot een veroordeling is gekomen, is niet bekend.

30 oktober:
In de nacht van 29 op 30 oktober om kwart over één rijdt er een fietser zonder goed werkend achterlicht over de Blokdijk. Gemeenteveldwachter Peperkamp is weer onverbiddelijk en de zondaar krijgt een bekeuring. Het is Pieter Kuiper, van beroep landarbeider, geboren te Wognum op 1 september 1920, wonende te Schellinkhout, Munnekei 87.

Na gedane arbeid is het goed rusten. Veldwachter Peperkamp rust uit in het raadhuis na zijn surveillanceronde door het dorp.

Bij het gemeentebestuur is een verzoek binnengekomen van den Moderne Landarbeidersbond, afdeeling Schellinkhout om de lonen in de werkverschaffing te verhogen tot 30 cent per uur, een vergoeding voor eigen gereedschap van 50 cent per week en een zogenaamde kolentoeslag van een gulden per week in werkverschaffing zoowel als in de stempelperiode. Uiteindelijk wordt in de gemeenteraad besloten om het uurloon en de gereedschapstoeslag vast te stellen op respectievelijk 26 cent en 40 cent en om gedurende 8 weken vanaf 1 Januari 1940 een vergoeding van f 1.-- als kolentoeslag uit te keeren.

4 november:
's Morgens om tien voor zes bekeurt veldwachter Peperkamp de huisvrouw van Dirk de Groot, wonende Dorpsweg 155a te Schellinkhout. Zij, Marrigje Snel, zonder beroep, geboren te Zwollekerspel op 6 februari 1919, heeft het in haar hoofd gehaald om op een fiets te rijden, terwijl de achterzijde niet was voorzien van een lantaarn met reflector, welke lantaarn achterwaarts duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend verkeer, een rood licht uitstraalde. De verdachte verklaart: Ik heb mijn achterlicht verloren en rijd zoodoende zonder.
's Avonds om kwart voor zeven bekeurt gemeenteveldwachter Peperkamp de hem bekende Sjoert Speets, van beroep chauffeur, geboren te Andijk op 7 november 1918, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 131, terzake het rijden op een rijwiel zonder dat dit rijwiel is voorzien van een goed werkend achterlicht. Als opmerking staat ondermeer in het onderhavige proces-verbaal: Verdachte die ter zijne verontschuldiging niets kon aanvoeren, nam een zeer onbeschofte houding aan, onder het uiten van gods-lasteringen o.a. "GODVERDOMME", waarvan eveneens een proces-verbaal tegen hem zal worden opgemaakt.
Op 5 november wordt Speets door de veldwachter gehoord over de godslasteringen, doch hij scheen geen berouw te hebben en was zeer brutaal en wenschte niet nader te verklaren. Door mij verbalisant zij nog vermeld, dat verdachte een onhandelbaar mensch is, zeer grof in zijn uitlatingen, terwijl goeden raadgevingen en waarschuwingen van de zijde van de politie in de wind worden geslagen.
(Zie 13 mei 1939).

Als gevolg van de spreeuwenplagen die de fruitdorpen in West-Friesland eind jaren dertig en begin jaren veertig teisteren, wordt de "Commissie tot Spreeuwenbestrijding in West-Friesland" opgericht, waarin ondermeer zitting hebben de Schellinkhouters Juriaan Maarse, roepnaam Jurie of Juut, (geboren 5 februari 1886 en overleden 20 mei 1969) en W. Hoogenboezem. Juut Maarse is voorzitter. Hij is eigenaar van vruchtenkwekerij "ARBEID" en staat bekend als de "de bessenkruiser".
Jurie Maarse is in 1914 gehuwd met Clara Best, die op 28 maart 1892 is geboren en op 27 maart 1958 is overleden. Clara is een dochter van Ariën Best, (geboren op 21 januari 1865 en overleden in "Huize Avondlicht" te Zwaag op 26 juli 1947) en Gesina Wolvendijk, (geboren te Enkhuizen op 12 april 1871 en overleden in "Huize Avondlicht" te Zwaag op 30 mei 1960). Ariën en Gesina liggen begraven op de begraafplaats in Schellinkhout. Ook Juriaan en Clara liggen daar begraven.
 Tekst op de grafsteen van Ariën Best en Gesina Wolvendijk.

In 1939 zijn Juriaan Maarse en zijn vrouw vrouw Clara Best 25 jaar getrouwd en dit zilveren jubileum wordt groots gevierd in het feestelijk versierde plaatselijke dorpscafé, waar kastelein Jan Leegwater de scepter zwaait. Hij staat linksachteraan op de eerste foto. De gasten genieten ondermeer van een broodmaaltijd met tulband. Onderstaande foto's zijn toen genomen. De namen van een aantal personen op de eerste twee foto's staan geschreven op de achterzijde.Op bovenstaande foto, die ook tijdens het zilveren bruiloftsfeest van Juriaan en Clara is genomen, zien we in het midden het jubilerende echtpaar Clara Best en Juriaan Maarse (met snor). Links zitten Maartje Richter-Maarse (zuster van de bruidegom) en haar man J.B. (Jaap) Richter. Deze Maartje is op de dag af twee jaar ouder dan broer Juriaan. Rechts van het bruidspaar zitten de ouders van de bruid: Gesina Wolvendijk en Ariën Best. De jongen helemaal rechts is Felix Arie Maarse, een zoon van het bruidspaar (zie 1943).

Onderstaand een advertentie uit de Enkhuizer Courant van 18 december 1940 en het logo van J. Maarse.
 

 Bordje bij de voordeur van de vruchtenkwekerij.

In de jaren 1924-1925 probeert Maarse een kruisbes zonder prikkers te kweken om het plukken van de vruchten te vergemakkelijken. Kruisbessen (klabbessen) zonder doorns zijn het ideaal. Maarse kruist een kruisbes met een zwarte bes. Resultaat: Er komen wel (zwarte) vruchten, maar vrijwel zonder pit.
"'t Muilezeltje" noemt Maarse deze. De struiken blijken dus onvruchtbaar.
Ongeveer tien jaar later begint hij met zijn eerste kruisingen van rode bessen met het doel een betere variëteit te verkrijgen van de dan bekende Fay's New Prolific. Maarse komt dan tot de ontwikkeling van succesvolle nieuwe bessenrassen als "Maarse's Prominent" (een late bes) en "Jonkheer van Tets" (een vroege bes), genoemd naar de voorzitter van de toenmalige Pomologische Vereniging.
Van de vele kruisingen die Jurie Maarse nalaat heeft zijn oudste zoon Jan er verschillende voor onderzoek naar proeftuinen gestuurd, zoals "Rode Rebel", "Roodneus", "1967" en "Augustus".

     
Foto 1: Een afbeelding van een door Juriaan Maarse verworven getuigschrift.
Foto 2: Juriaan Maarse, de "bessenkruiser".
Foto 3: Juut Maarse is bezig met een brugenting. Dit is een entmethode, die wordt gebruikt bij barstbeschadiging. Enkele takjes van dezelfde boom of struik worden als brug over de beschadigde plaats gelegd, zodat het sap in de stam of de tak kan blijven circuleren. Aan beide zijden van het takje wordt een copulatiesnede gemaakt. Daaromheen wordt raffia gewikkeld en de entplaats wordt met entwas aangesmeerd.
Foto 4 is een detail van de derde foto.


 Een houten fruitkistje dat door Jurie Maarse zelf is vervaardigd.

Genoemde "Commissie tot Spreeuwenbestrijding in West-Friesland" laat spoedig van zich horen. Als eerste maatregel om de spreeuwen te bestrijden wordt in de zomer van 1938 in overleg met een ornitholoog van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen aktie gevoerd in de Nek waar veel spreeuwen plegen te overnachten in het riet. Om de slaapplaatsen te verstoren varen vrijwilligers in bootjes over het water van de Nek, daarbij luid schreeuwend en geraas met deksels makend. Zelfs geweerschoten knallen. Vervolgens wordt bedacht om het riet te maaien, zodat de vogels geen beschutte plek meer hebben.
De commissie weet het gemeentebestuur van Schellinkhout (en Blokker, Zwaag en Sijbekarspel) zelfs zover te krijgen dat de zogenaamde "spreeuwenverordening" wordt aangenomen ter bescherming van de fruitteelt. De bewoners krijgen de plicht om de nesten van de spreeuwen te verstoren voordat de spreeuwen zijn uitgevlogen. Voor diegenen die niet zelf het dak op durven wordt er een jongerenbrigade gevormd, die tegen een kleine vergoeding de nesten met inhoud komt opruimen.
Een deel van de tekst van de verordening:
Artikel 1: Gebruikers van gebouwen, gelegen in de gemeente Schellinkhout, zijn verplicht alle nesten van spreeuwen, die zich bevinden in of tegen gebouwen of op binnenplaatsen, welke bij hen in gebruik zijn, te verstoren, vóórdat de jongen zijn uitgevlogen.
Artikel 2: Indien mocht blijken, dat niet aan de verplichting als bedoeld in artikel 1 is voldaan, of indien hieromtrent twijfel bestaat kan op aanwijzing van een ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst een onderzoek worden ingesteld. De bij het onderzoek aangetroffen nesten worden verstoord.
Artikel 3: De Ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, ambtenaren van den Plantenziektenkundigen Dienst en voorts allen, die door den Burgemeester met werkzaamheden zijn belast in verband met het verstoren van nesten van spreeuwen, moet tusschen zonsopgang en zonsondergang toegang worden verleend tot die plaatsen, waarvan het vermoeden bestaat, dat er zich nesten van spreeuwen bevinden.

In de strafbepaling, artikel 4, tenslotte wordt geregeld dat overtreders kunnen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes dagen of een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. De verordening wordt vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 23 november 1939 en is ondertekend door burgemeester Jan Palenstijn en wethouder A. Koster.
De spreeuwenverordening is één jaar effectief geweest, maar officieel nooit ingetrokken. Pas na de samenvoeging van de gemeenten Schellinkhout, Wijdenes en Venhuizen per 1 januari 1970 wordt bepaald dat de spreeuwenverordening van Schellinkhout niet wordt overgenomen (zie 1914 - 1936).

 
Op de eerste foto wordt het riet in de Nek gemaaid teneinde de spreeuwen niet in de gelegenheid te stellen om aldaar te overnachten.
Op de tweede foto ziet u de brigade aan het werk om spreeuwennesten te "verstoren" op het dak van de turfschuur van Piet Buisman. Zijn vader, Jan Buisman, heeft daar eerst een fouragehandel. Het is op de plaats waar familie Dop later aan de Dorpsweg woont en aldaar hun bedrijf uitoefent.
Het bijschrift bij de tweede foto (1941) luidt:
"Ter bescherming van de fruitteelt hebben de gemeentebesturen van Schellinkhout - Sijbecarspel - Nibbixwoud en Zwaag een verordening vastgesteld, die de bewoners den plicht oplegt, de nesten der spreeuwen te verstoren, voordat de jongen zijn uitgevlogen.".


Het middelste pand is de woning van Juriaan Maarse. In de woning op de voorgrond woont anno 2001 zijn zoon Felix Maarse.
(Zie Maarse 1913 en 1922).

Donderdag 23 november: Raadsvergadering, aanvang 13.30 uur. Alle leden zijn present.
Het gemeenteraadslid Water vraagt wat B & W met de trambaan denken te doen. De voorzitter, burgemeester Palenstijn, antwoordt dat er al heel wat verkocht is. Het perceel bij den heer Water wordt geploegd. De heer Water zou het liever eerst vlak willen maken. Voorzitter zegt, dat met de jaren de ruggen er wel uitraken en de bieten groeien er best op. We wachten af tot we het goed verkoopen kunnen. We haasten ons niets. We hebben de trambaan voordeelig in handen gekregen en het is een middel om de begrooting sluitend te maken. Ten slotte vraagt den heer Water of menschen, die niet geschikt zijn de zware klei te bewerken aan den anderen kant kunnen egaliseren. Voorzitter antwoordt dat men nog niet aan den Westkant toe is. De heer Koster vraagt of er een overeenkomst is met den kooper van den Oostkant der trambaan, wanneer het werk opgeleverd moet zijn. Per 1 mei 1940 is de afspraak.
Raadslid De Vries brengt een persoonlijke aangelegenheid ter sprake. Mag een raadslid in de gemeentelijke werkverschaffing? De burgemeester antwoordt dat dat volgens de gemeentewet verboden is. De Vries: Als u mij in de werkverschaffing wilt hebben, kan dat toch? De burgemeester antwoordt: Een raadslid mag geen revenuen hebben van de gemeente. Dat is mijn opvatting. Verder maak ik me er niet sappel over. Wilt u wel in de werkverschaffing, dan vervalt het raadslidmaatschap.

12 december: De Raad der gemeente Schellinkhout stelt vast:
gezien de gebrekkige, ontoelaatbare omstandigheden, waaronder, met het oog op brandgevaar, het gemeente-archief is opgeborgen;
gezien het gebrek aan ruimte in de bij de gemeente-ontvanger aanwezige brandkast;
1. aan te koopen één "Lips" brandkast ten behoeve van de opberging van het gemeentelijk archief, welke brandkast ter secretarie kan worden geplaatst;
2. aan te koopen één "Lips" brandkast ten behoeve van de bescheiden, alsmede het kasgeld van den gemeente-ontvanger, welke brandkast ten huize van den gemeente-ontvanger zal worden geplaatst;
3. aan te gaan een geldleening van elfhonderd gulden met den heer A. Koster te Schellinkhout, à pari, tegen een rente van 3,5 % 's jaars.
Dit raadsbesluit wordt per brief van 15 januari 1940 aan de provincie gemeld.
Op 8 mei 1940 stuurt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een brief met een dreigende ondertoon aan burgemeester Jan Palenstijn, waarin GS zich afvraagt waarom tot het aankoopen van twee brandkasten is overgegaan, zonder dat voor het doen van de daaraan verbonden uitgaaf vooraf machtiging is verkregen. GS dreigt om bij herhaling toepassing van artikel 263 van de Gemeentewet in overweging te nemen. Het raadsbesluit betreffende de aanschaf van de brandkasten wordt echter door GS toch goedgekeurd. De 1100 gulden worden geleend van Aris Koster, wonende te Schellinkhout, nr. 76.
 Het stempel van Schellinkhout.
Eén van de lokalen van de Openbare Lagere School wordt gedurende de wintermaanden gratis beschikbaar gesteld voor het geven van een cursus E.H.B.O., uitgaande van de afdeling Schellinkhout van de Noordhollandse Vereniging "Het Witte Kruis".

Uit: de Nieuwe Hoornsche Courant van vrijdag 22 December 1939.
SCHELLINKHOUT, kerknieuws
J.l. Woensdagavond werd in de consistoriekamer verkiezing gehouden door de lidmaten voor periodieke aftreding van twee notabelen. Herbenoemd zijn de heeren K. Ham en M. Sluis. Daarna volgde verkiezing door het kiescollege voor periodieke aftreding van een ouderling en een diaken. Herbenoemd werden resp. de heeren J. Breebaart en W.C. Koster.
Bedoelde M. Sluis is veehouder Maarten Sluis, geboren 15 mei 1892 en overleden 15 oktober 1964. Hij is gehuwd met Neeltje Koomen, geboren 8 mei 1894 en overleden 11 juni 1962.
 Maarten en Neeltje bij de fotograaf.

Hieronder een foto van de boerderij van Maarten Sluis. De tweede afbeelding is een detail van de eerste foto.
 
Links zien we Neeltje Koomen met op de arm haar zoon Albert. De zwangere vrouw naast haar is Willy Davids-Weel. Zij is de dienstbode van Neeltje Koomen. Dan twee onbekende jongens en rechts daarvan Cor Pool, Greetje Pool-Binnenwijzend, Nan Pool (met een strik in het haar) en een onbekende jongen.

  Maarten Sluis en Neeltje Koomen en hun nog kleine kinderen Maarten, Albert en Alie.
Het echtpaar Maarten Sluis en Neeltje Koomen krijgt drie kinderen:
Maarten (geboren 1923), Albert (geboren 9 oktober 1926 en overleden 9 november 2001) en Alie (geboren 27 juli 1929; overleden 23 juni 1983).
Maarten huwt met Jenny de Vries. Op 22 september 1949 trouwt Albert (Ab) Sluis met Guus Balk (zie 1954). Alie huwt op 6 januari 1954 met Dirk-Jan (roepnaam Dick) Snoek, veehouder te Venhuizen.
Alie en Dick krijgen drie kinderen:
-Gerrit Jacobus, geboren 21 augustus 1953;
-Maarten, geboren 2 juni 1958;
-Erna Marianne, geboren 20 juli 1964.
De grootmoeder van genoemde Dick Snoek heet Grietje Ham, geboren te Schellinkhout op 29 maart 1873. Zij is gehuwd met J. Snoek. Dit echtpaar krijgt één kind: zoon Gerrit Jacobus Snoek (zie gedicht 1 april 1883).
  Maarten, Albert en Alie Sluis.
Zie verder voor familie Sluis: 1926, 1938, 1944, 1949, 1964, 1969 en 1990.

Op 16 december herstelt timmerman K.C. Baas, Schellinkhout no. 78 de poort van de pastorie, anno 1939 Schellinkhout no. 103. Hij gebruikt daarvoor 10 slotschroeven, 10 taaie vierduims nagels en bantijzer. Op 31 december wordt de nota verzonden. De rekening bedraagt f 1,45. Op 22 januari 1940 wordt dit bedrag gegireerd op postgiro 308115. In mei 1940 wordt de pastorie te huur aangeboden.

Op maandag 25 december heeft onder leiding van ds. Van Duyl de "jaarlijksche Kerstviering" plaats. De kinderen van de Zondagsschool zingen onder leiding van Kl. Ham Kd. een paar mooie Kerstliederen. De heren Jb. Coevert en J. Nierop Jz. brengen met begeleiding van organist C. Donker ook "schoonen zang" ten gehore.

31 december:
Het dorp telt 546 inwoners, te weten 283 mannen en 263 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :