De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1967.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1967.

1967
Er zijn plannen om een nieuwe weg van 5 meter breed aan te leggen tussen Schellinkhout en Wijdenes in verband met de in het verschiet liggende vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Venhuizen, Wijdenes en Schellinkhout. De kosten van deze weg, die het dorp Schellinkhout een meer rechtstreekse verbinding geeft met de kernen in het gebied van de polder de Drieban, worden geraamd op f 150,- tot f 180,- per strekkende meter. Er worden verschillende tracés besproken door B & W, het polderbestuur, de provinciale planologische dienst, provinciale waterstaat en de cultuurtechnische dienst, maar de voorkeur van de meeste partijen gaat uit naar een "rechtstreekse verbinding". Voorzitter Jan Nierop (1911-2002) van de "polder Schellinkhout" is van mening dat de weg het beste kan aansluiten op de Dorpsweg benoorden de Klinkersloot naast de oude zuivelfabriek. Indien daarbij in noordzuid richting een landbouwweg met een breedte van drie meter zou worden aangelegd op de grens van de gemeenten Schellinkhout en Wijdenes, in het verlengde van de Wijmers, kan tevens een betere ontsluiting worden bereikt van de gronden in het zuidoostelijk deel van de polder Schellinkhout. De samenvoeging van de genoemde gemeenten vindt plaats in 1970. Deze geplande rechtstreekse verbinding tussen Schellinkhout en Wijdenes is nooit aangelegd.

Achter de stolpboerderij van de familie Ham (Dorpsweg 75) staat nog een oudere boerderij op hetzelfde erf. Hierin hebben Jacob Ham en zijn vrouw Klaasje Tensen nog tijdelijk gewoond. Deze laatstbedoelde boerderij wordt de "kapberg" genoemd en wordt in dit jaar gesloopt. Hieronder drie foto's van deze "kapberg" (zie 1955).
   
Foto 1: De zusjes Atie en Ida Ham met Piet Bakker en zijn zus Wiesje. Op de achtergrond de "kapberg" (1949).
Foto 2: De twee boerderijen in het voorjaar van 1957. Ida Ham poseert voor de "kapberg".
Foto 3: Cor Ham en zijn dochter Ida (1967).

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 11 januari.
Is U prijs bewust?
Dan neemt U voor Uw olie-stook toch ESSO?
Want al gaat de prijs omhoog, Dragtsma levert het nog steeds voor de oude prijs.
Ook kunt U bij ons alle soorten
ANTHRACIET, EIERKOLEN, COKES, BRIKETTEN en HOUTSKOOL verkrijgen.
Beleefd aanbevelend,
Tj. Dragtsma,
Oliehandel,
Schellinkhout 32.

De klassen 4, 5 en 6 gaan op de foto voor het in aanbouw zijnde nieuwe dorpshuis. De leerlingen zitten dan op deze lagere school, die voor de kerk staat.
 
Achter v.l.n.r.: Dirma Sluis, Aafje Posch, Kees Koster,Janny Posch, Juriaan Maarse, Jan Palenstijn, Frank Brouwer, Klaas Kooyman en John Bronner;
Midden v.l.n.r. Joke Nap (zittend), Jaap Wardenaar (met bril), Piet Veer, Marco Leegwater en meester Witvliet;
Onder v.l.n.r.: Anneke Ham, Tine Best, Ina Groot, Beja Hart, Karin Kampen, Carl Roodhuijzen en Gerard Kampen.

Begin 1967 krijgen de eigenaren van gronden en gebouwen gelegen in de polder Schellinkhout een schrijven in de brievenbus van het dagelijks bestuur van de polder. De brief is ondertekend door voorzitter J. Nierop en secretaris A. Langedijk. In het schrijven staat ondermeer de volgende tekst:
In een vergadering van Hoofdinlanden der Polder Schellinkhout kwam onlangs het onderwerp ruilverkaveling ter sprake, waarbij de vraag rees, of hieraan ook in de polder Schellinkhout behoefte zou bestaan. Teneinde deze behoefte te peilen is bedoeld schrijven, een kort enquêteformulier, verzonden. Mocht blijken, dat door velen behoefte wordt gevoeld om tot ruilverkaveling te komen, dan zouden verdere stappen overwogen kunnen worden (zie 1983).

Er wordt een bazar georganiseerd ten behoeve van de aanschaf van een verwarmingsinstallatie in de kerk.


Piet Baas sr. in zijn nieuwbouw-woning Jan Mayenstraat 4, die hij per 5 juli 1967 betrekt. Zijn oude huisje in de Nek, Dorpsweg 168, wordt in 1968 gesloopt (zie 1940 en 1963). Piet Baas sr. is afkomstig uit Twisk en wordt op 26 april 1938 in het bevolkingsregister van Schellinkhout ingeschreven.

Er zijn plannen van de gemeente Hoorn om buitendijks (aan beide zijden van de Molensloot) op het grondgebied van de gemeente Schellinkhout een recreatiegebied aan te leggen. Op een tekening staan ondermeer een botenberging, roei- en kanovijver, strandweide, speelheuvel, zwembad en een theehuis ingetekend. De plannen vinden uiteindelijk geen doorgang, mede omdat de burgerij en de gemeenteraad zich duidelijk tegen de plannen uitspreken.

"Recreatieplan Schellinkhout" uit 1967, ontwikkeld door de gemeente Hoorn.
Het linkergedeelde van de Uiterdijk is bedoeld als overslaghaven voor het industriegebied "Hoorn 80"


Burgemeester C. Mol en zijn vrouw nemen afscheid van Wijdenes en Schellinkhout. Niet alleen van de gemeenteraad en van de burgerij, maar ook van de jeugd door een bezoek te brengen aan de lagere scholen van beide dorpen.
In "café Bakker" is een afscheidsreceptie, waar mevrouw Veer-Koorn namens de burgerij een gloedvol dankwoord spreekt. Iedereen kon altijd met zijn moeilijkheden bij de burgemeester aankomen. Aan het scheidende burgemeestersechtpaar wordt een transistorradio en een koelkast aangeboden. Jan Boot, het oudste raadslid, somt zaken op die onder het bewind van burgemeester Mol tot stand zijn gekomen. De verbreding en verbetering van de Dorpsweg door middel van sloten dempen; in 1949 de totstandkoming van de straatverlichting; in 1959 toetreden tot de gezamenlijke vuilnisophaaldienst; daarna de restauratie van kerk, toren en raadhuis; bouw van het Witte Kruisgebouw op door de gemeente beschikbaar gestelde grond; sloten dempen aan de Meeweg; aankoop van smederij om deze voor de dorpsgemeenschap te behouden; aanleg van de inmiddels volgebouwde Havenweg; nieuwe voorzieningen aan de Meeweg-noord waardoor o.m. ook aanleg van een sportterrein mogelijk zal worden en tenslotte de aankoop van grond waardoor de bouw van het dorpshuis mogelijk is geworden. Ook wethouder Gerrit Vet spreekt tijdens de receptie en noemt bouwen aan het gemeenschappelijk doel en de verbetering van de leefbaarheid als de grote postitieve eigenschappen van de heer Mol. Namens het gemeenbestuur wordt een fotoreportage aangeboden.
Onderstaande foto maakt deel uit van deze reportage en is genomen vanaf het bordes van het raadhuis. De foto toont de fundering van het nieuwe dorpshuis.
Burgemeester/secretaris Mol gaf, als zijn laatste officiŽle daad als burgemeester, op 30 april aan mej. Klazien Ham de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau voor haar culturele werk in de gemeente en in het bijzonder voor haar werk voor het dorpshuis.
De opvolger van Mol wordt H.M. Honijk, die op zijn beurt in 1968 wordt opgevolgd door de Venhuizer burgemeester Engelvaart (tot de samenvoeging in 1969/1970).

  Klazien Ham ontvangt de onderscheiding van burgemeester Mol.

Uit: het Noordhollands Dagblad.
ZIJN LAATSTE OFFICIELE DAAD.
In mej. K. Ham, die te Schellinkhout de gouden eremedaille van Oranje Nassau kreeg aangeboden, willen we allen eren, die een Koninklijke Onderscheiding kregen ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. Ze kreeg die voor haar vele verdiensten voor het verenigingsleven.
We kozen haar mede omdat ze de onderscheiding kreeg uit handen van burgemeester Mol, die daarmee zijn laatste officiële daad verrichtte. De burgemeester verlaat zijn post om van een welverdiende rust te genieten.

Na het vertrek van burgemeester/secretaris C. Mol wordt de bepaling, dat de funkties burgemeester en secretaris in Schellinkhout door dezelfde persoon kunnen worden bekleed, bij Koninklijk Besluit ingetrokken, mede in het kader van de voorbereiding van de komende gemeentelijke herindeling (zie 1858). Tot waarnemend-secretaris wordt benoemd J. ter Heide.


Het woonhuis met bakkerij (links) van J. Eilander (voorheen bakker Dirk de Groot) wordt door vrijwilligers gesloopt. Het loon, hout en puin leveren meer dan f 1500,- op, dat naar de stichtingskas voor het nieuwe dorpshuis gaat.

In een oude koopakte is te lezen, dat de woning (anno 2004) Dorpsweg 38 is gesticht in 1879. Vóór een aantal hernummeringen in het dorp kent het pand ook de huisnummers 27 en 33.
Op 28 april 1894 verkoopt Pieter van den Brul, wonende te Hoorn, aan de Schellinkhouter meester-broodbakker Jacob Komen een huis waarin broodbakkerij, met stal en erf, kadastraal bekend sectie C nummer 311, groot acht aren en zestig centiaren. Jacob Komen betaalt drieduizend gulden voor het pand. Daarvoor wordt hem een rustig en vreedzaam bezit gewaarborgd. Deze Piet van den Brul is begonnen als "lapjespoep" (Duitsers die langs de deuren venten met stoffen) en heeft later een grote herenmodezaak in Hoorn.
Rond het jaar 1900 kent het dorp vijf bakkers. Op 2 januari 1913 verkoopt Jacob Komen, broodbakker te Schellinkhout, het pand dat is ingericht tot woning en bakkerij met stal en erf voor ƒ 5500,- aan broodbakker Martin Ferdinand Kaczor. Per 1 februari 1913 mag Kaczor de woning betrekken. Hij blijft er tot 1964 wonen.
In 1948 vraagt M.F. Kaczor, middels architect K. Dekker te Hoorn, een vergunning voor het Vernieuwen van de achtergevel van perceel Dorpsweg 38, kadastraal nummer C 311. Deze bouwvergunning wordt op 9 december 1948 verleend.
 
In het raampje boven de voordeur staat de tekst:
M.F. KACZOR
BROOD- KOEKBAKKER

De tweede foto is in 1961 genomen.

Hieronder een foto van het condeleancekaartje dat Martin Kaczor en zijn vrouw Neeltje Smit in september 1941 aan de weduwe van de overleden burgemeester Palenstijn sturen.

Onderstaande foto is omstreeks 1949 gemaakt.
We zien de 60-jarige Martin Ferdinand Kaczor en zijn 65-jarige vrouw Neeltje Smit met de kleinkinderen Corrie en Martin.

Stoffelina (Lien) Lips, geboren te Oudenbosch op 17 november 1891, hertrouwt op 20 oktober 1967 (twee eerdere echtgenoten zijn in respectievelijk 1945 en 1965 overleden) met Martin Ferdinand (Martin) Kaczor, brood- en koekbakker te Schellinkhout, geboren te Den Helder op 17 januari 1888. De relatie loopt echter uit op een echtscheiding (7 februari 1975 te Haarlem). Lien gaat dan bij haar ongehuwde dochter Annie in Antwerpen wonen, waar ze op 16 augustus 1981 overlijdt in het Sint Elisabethziekenhuis. Martin Kaczor overlijdt te Oudorp op 18 juli 1984 op 96-jarige leeftijd. Martin is eerder gehuwd te Grootebroek op 30 januari 1912 met Neeltje Smit, geboren op 22 maart 1882 te Grootebroek en overleden te Heemstede op 21 maart 1966. Uit het huwelijk van Martin en Neeltje worden vier dochters en een zoon geboren: Anke Geertje (geboren 1 mei 1914, overleden 2010). Haar drie jongere zussen heten Geertje, Anna en Jacoba (roepnaam Coba), geboren te Schellinkhout op 17 maart 1921, overleden te Midwoud op 13 juli 2010. In 1919 krijgt het echtpaar Kaczor-Smit ook een zoon genaamd Martin Ferdinant. Dit kind, dat in Schellinkhout is geboren, wordt slechts elf maanden oud en overlijdt op 3 juli 1920 in Schellinkhout.

De zusjes Kaczor op de stoep bij de voordeur van de woning Dorpsweg 38. Anke Geertje is het meisje met het hoedje.

Op 2 oktober 1964 wordt genoemde woning, Dorpsweg 38, eigendom van mevrouw Rol-Davids, geboren te Wijde-Wormer 7 september 1928. "Juffrouw Davids" woont er tot medio december 1967. Dan wordt op 1 december 1967 het woonhuis met garage, erf en tuin door mevrouw Trijntje Davids, secretaresse, wonende te Noord-Beemster, Oosthuizerweg 26, volgens haar verklaring buiten gemeenschap van goederen, doch overigens zonder bestuursovereenkomsten gehuwd met den Heer Willem Rol, zij in eerste, hij in tweede echt verkocht aan fotograaf Johan (Joop) Groot uit Groot Schermer.
Joop Groot, die op 16 aug 1942 in Enkhuizen is geboren, is getrouwd met Dieuwertje (Dieuw) Zijp. Joop is fotograaf van bloemen en planten. Zijn foto's verschijnen wereldwijd in advertenties, boeken, posters en dergelijke. Hun woning krijgt dan ook de naam "Fleur" (bloem).
In de zomer van 2003 wordt de woning door familie Groot te koop aangeboden, omdat zij aan de overkant een nieuwe woning laten bouwen waar ze gaan wonen. Dit is op de plaats waar vroeger het schuilkerkje heeft gestaan (zie 1572, 1915 en 1917).

Per 1 juli 2004 is familie Mok eigenaar van het woonhuis. Het gezin Mok bestaat uit vader Lex, moeder Brigitte en de kinderen Samuel, Sara en Ruben.
 Dorpsweg 38 in 2003.

Veehouder Jan Nierop, wonende Dorpsweg 16, wil voor een bouwsom van f 2500,- door de firma J.P. Nierop en Zn., (zoon = Wim Nierop) een schapenhok laten bouwen achter zijn boerderij. Hij vraagt op 12 augustus keurig een bouwvergunning aan bij de dienst "Bouw- en Woningtoezicht", kring Grootebroek, voor het geheel plaatsen van het bouwwerk. De bouwvergunning wordt uiteindelijk op 10 oktober 1967 verleend met onder andere de volgende voorwaarden:
Aan de topgevels moeten lichtgeschilderde of gekarbolineerde windveren en waterborden worden aangebracht;
De afstand tot de zijerfscheiding moet tenminste 10 meter bedragen;
De schuur moet worden voorzien van een zwarte plint;
Om het gebouw heen moet een hoog opgroeiende beplanting worden aangebracht.
Leges: f 12,50.

Tijdens de bouw merken de aannemer en veehouder Nierop dat genoemde 10 meter tot de zijerfscheiding in de praktijk niet te realiseren zijn. Desalnietemin gaat de bouw gewoon door. Dit is kennelijk niet naar genoegen van een toezichthoudende instantie of ambtenaar. Jan Nierop heeft echter goede connecties in het dorp en heeft op 26 oktober een onderhoud met wethouder G. Vet. Naar aanleiding van dit tweegesprek ontvangt Nierop nog diezelfde dag een schrijven van de wethouder met ondermeer de volgende tekst: Naar aanleiding van ons onderhoud van hedenmiddag, bevestig ik hiermede, dat U zonder enig bezwaar mijnerzijds, voort kunt gaan met de bouw van Uw schapenhok. Ik ben er van overtuigd, dat de richtlijnen, 10 meter tot de zijerfscheiding door U niet zijn te realiseren, zodat het plan, heden door U aangegeven voor verdere afwerking geschikt is.

4 juli:
 
De bebouwde kom wordt ingevolge de Wegenwet vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 4 juli 1967. De rode lijn geeft de grens aan van de bebouwde kom.

Uit: De Friese veefokkerij, 17e jaargang - no. 12 - september 1967.
Op vrijdag 18 augustus wordt er een fokveedag gehouden in het Noord-Hollandse Hem (tussen Hoorn en Enkhuizen). De festiviteit wordt georganiseerd door door de streekontwikkelingskommissie, in samenwerking met de fokverenigingen van Hoogkarspel, Schellinkhout en Venhuizen. Er zijn bijna 400 dieren voor de individuele rubrieken aangegeven.
In de rubriek 'De melke twenters' scoort de donkerglanzende, adellijke Trijntje 37 van K.G. Stapel te Schellinkhout hoge ogen, want ze was een mooi gerekt en goedtypisch kopnummer. Haar ribben toonden een loffelijke lengte en de uier was goed bij deze dochter van Frans 349 van Groenhoven, al kon de dam even gevulder zijn. Bij de oudste twenters kwam een prachtig duo aan de spits. De 1a-prijs was voor de zeer royaal gebouwde, gelijnde en diepe Mariaantje 85 van J.P. Donker te Schellinkhout. Een prachtig profielbeeld sierde deze goed afgewerkte dochter van Jan 50. Voor haar leeftijd deed Mariaantje wat ouds aan en haar kwaliteitsuier was een tikje diep voor een twenter. Ze werd geflankeerd door de ook goedstukkige, hard gelijnde en diepe Anna Kamp 36 van K.G. Stapel voornoemd. De boegen kwamen een beetje uit bij deze donkere dochter van Frans 349, en haar beste uier had de ruimte tussen vóór- en achterspenen even groter mogen wezen. Maar verder een beste, ruime verschijning, die op de nadag benoemd werd tot reservekampioene van de jonge koeien. In de rubriek 'De produktieklassen' is de 1a-prijs voor de sterk gelijnde, zeer diepe 'Mariaantje 81' van J.P. Donker en gefokt door mevrouw J. Metselaar te Schellinkhout. Een 11½-jarige koe met een bijkans ideale middenhand en een ruime en soepele uier, die nog prima intakt was. Een fraaie, ruime en korrekte verschijning, vooral van opzij bezien. In de rubriek voor producentes van minstens 70.000 kg melk zegeviert de 13-jarige preferente stammoeder Karsten 23 van A.L. Vis te Schellinkhout. Ze was lijfelijk nog goed intakt en adel viel haar niet te ontzeggen, maar haar uier toonde nogal slijtagesporen.

Een groepje jonge Schellinkhouters koopt voor f 140,- een in 1948 geproduceerde oude lijkwagen bij garage Piet Beets in Wijdenes. Het kenteken is NP-55-95. Op onderstaande foto's wordt het voertuig onder andere voorzien van nieuwe bladveren.
 
Foto 1: Piet Mol (links) en Piet Ham.
Bij de ingebruikneming van het voertuig wordt er een receptie gehouden. Daartoe wordt in de krant een advertentie geplaatst met als afsluitende tekst: "Liever benzine dan bloemen". Elke zaterdagavond rijden ze ermee van feestzaal naar feestzaal. De auto wordt al snel de "leutwagen" genoemd. Op het dak een witte fiets. Onmisbaar voor degene die tegen een meisje is aangelopen en dat naar huis gebracht moet worden. De leut met de Chrysler duurt ongeveer 18 maanden, want dan blaast de oude lijkwagen zijn laatste uitlaatgassen uit. De auto verdient een laatste eer en om in stijl te blijven: het wordt een crematie. Het voertuig dient als oefenprojekt voor de brandweer, tijdens de opnamen voor de dorpsfilm in 1968. De nabestaanden, de aandeelhouders van de "N.V. Doller dan ooit" zijn: Hein van de Pal, Cees Nooij, Koos Rotgans, Piet Mol, Bart Davids, Bill Ruiter, Cor Veer, Piet Nierop, Gerard Buisman, Piet Ham en Jochem v.d. Pal.
   
Foto 1: De boerderij van Piet Langedijk, Dorpsweg 49.
Deze boerderij wordt later gesloopt. Het kassenbedrijf van H.J. (Herman) Janssen komt er voor in de plaats.
Deze afbeelding is een fragment van een oude dorpsfilm van Schellinkhout.
Foto 2: De Chrysler-lijkwagen staat geparkeerd voor de boerderij van Piet Langedijk.
Op de motorkap zitten Koos Rotgans (rechts) en monteur Jan v.d. Pal, een jongere broer van de tweeling Jochem en Hein.
Overigens is Jan v.d. Pal geen "aandeelhouder" van de "N.V. Doller dan ooit".
Foto 3: De plaatselijke schonen worden opgehaald om naar de kermis te gaan.

Nog vele jaren na het "heengaan" van de lijkwagen komen de aandeelhouders van de "N.V. Doller dan ooit" jaarlijks bijeen voor het zogenaamde "hengstenbal". Hieronder de uitnodiging voor de reünie op 15 mei 1992 bij Piet en Joke Nierop.
Daar naast een oude krantenfoto uit vermoedelijk 1992:
Links van voor naar achter: Hein van de Pal, Piet Mol, Koos Rotgans, Cees Nooij en Bart Davids;
Rechts van voor naar achter: Bill Ruiter, Cor Veer, Piet Nierop, Jochem van de Pal. Gerard Buisman zit achter het stuur.

 


Dorpsgezicht met op de achtergrond de kerk. De foto is genomen vanuit de richting van de Molensloot.

Zomer:
Er wordt een dorpsfilm gemaakt. Dat is te danken aan zakenman Johan Adolfs (1917-1977) uit Enschede. Hij laat in opdracht van verenigingen, zoals muziekkorpsen en plattelandsvrouwen, films maken in dorpen. In de zomer worden de beelden geschoten en in de winter worden de beelden tijdens filmavondjes door de verenigingen in het dorp vertoond. Die vragen daar een vergoeding voor om hun kas te spekken. Filmen kan Adolfs zelf niet. Daar huurt hij mensen voor in. Eén van hen is Piet Hembrecht uit Enschede.

De molen wordt onbewoonbaar verklaard in verband met de vervallen staat waarin deze verkeert (zie 1978 en 1981).

J.P. (Jo) Nierop wint in het seizoen 1967-1968 de eerste prijs in de biljartcompetitie van de sociëteit "Nieuw Leven". Hieronder een foto van (een deel van) de door hem gewonnen bokaal.

Piet Roodhuijzen wordt op 19 december 1928 in Den Haag geboren. Piet gaat studeren aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en als hij in februari 1956 afstudeert is er een groot tekort aan leraren. De direkteur van de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn vraagt aan de nieuwbakken ingenieur of hij wellicht "leraar fruitteelt" wil worden aan zijn school in Hoorn. Piet heeft daar wel oren naar. De direkteur van de Hoornse school reist vervolgens naar Wageningen en daar wordt de aanstelling van Piet Roodhuijzen in het bijzijn van zijn echtgenote Marjory Tewes (geboren 6 oktober 1931; overleden 27 februari 2007) beklonken in hotel "De Wereld".
In 1967 koopt het echtpaar Roodhuijzen, dat in 1954 is getrouwd, het pand Dorpsweg 35 van Jan Boot. Deze woning wordt aanvankelijk door Boot verhuurd, onder andere aan Cees en Ans Toepoel.
   
De bedoeling is om deze woning te laten opknappen door aannemer Piet Leegwater (eerste foto hieronder) uit Schellinkhout (zie 1969), maar als laatstgenoemde tijdens een inspektieronde door de woning met een duimstok bijna dwars door een houten balk prikt, wordt besloten om een nieuw huis te laten bouwen op een betonnen plaatfundering. De bouwactiviteiten beginnen rond 1969. Dochter Ineke mag de eerste steen leggen.
           
Het oude huis wordt na de bouw van het nieuwe huis gesloopt, maar de schuur en de grote kas achter de woning blijven staan. De houten wand tussen de oude woning en de schuur wordt vervangen door een halfsteensmuur (westgevel schuur). Tegen de zuidzijde van de schuur wordt later een garage gebouwd. De oude brug vůůr de woning wordt vervangen door een duiker (foto 3 hierboven).
Bij de woning wordt een grote olietank ingegraven, want de verwarming van de nieuwe woning wordt gestookt met olie.
 De olietank hangt in de takels.
In de genoemde vijftig meter lange kas, die in 1928 is gebouwd, staan 100 druivenbomen, allemaal van dezelfde soort "Black Alicante". Later worden deze druivenbomen successievelijk vervangen door pruimen, perziken, abrikozen en verschillende soorten druiven. Piet Roodhuijzen is lid van de veiling "Op Hoop van Zegen" in Blokker en later van de veiling "Bangert & Omstreken" te Zwaag.
 De kas van Roodhuijzen.
Het echtpaar Roodhuijzen krijgt vijf kinderen: Ad (geboren 1956), Chris (geboren 1959), Carl (geboren 1957), Ineke (geboren 1964) en Ton (geboren 1965).
Piet Roodhuijzen blijft tot aan zijn pensioen leraar aan de Middelbare Tuinbouwschool. In april 2000 wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten in het maatschappelijk leven waar hij veel vrijwilligerswerk verricht (zie 2000). Op 13 april 2005 verhuizen Piet en Marjory Roodhuijzen naar Hoogkarspel na 38 jaar in Schellinkhout te hebben gewoond. De nieuwe bewoners van de woning Dorpsweg 35 zijn Marie en Nico Schipper.
Piet Roodhuijzen overlijdt op 20 februari 2014 in Lutjebroek. Hij wordt op 26 februari 2014 begraven bij zijn echtgenote Marjory Tewes op de begraafplaats in Schellinkhout.

december:
Fokvereniging Schellinkhout, K.G. Stapel ontvangt een rekening van schildersbedrijf J. van Poelgeest voor Geleverd schilderwerk, Dorpsweg 67. Afgebrand en gegrond. Als eerste betaling dient f 400,- te worden betaald. Op 28 december is het een en ander reeds voldaan.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :