De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1968.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1968.

1968
Op 1 januari is het totaal inwoners: 583

9 januari: Jan Piet Has wordt geboren, zoon van Pieter Has en Anneke Has-Roos. Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat deze kleine Jan Piet wordt begroet door vier grootouders en acht overgrootouders. De overgrootouders zijn de echtparen Has-van Twisk en Snel-Immink uit Schellinkhout en de echtparen Roos-Houten uit Wijdenes en Saal-Spaander uit Hoorn.
 Jan Piet Has (links) en Marco Ruiter doen (in 1979) mee aan een dijkloop over de IJsselmeerdijk.

Van de 550 inwoners zijn er 120 bestuurslid van een vereniging en die verenigingen tellen bij elkaar 1300 leden.

23 maart:
Gedeputeerde Th. Laan verricht de opening van het dorpshuis "De Dregt". Geassisteerd door manufacturier Pieter Jan Ruiter, die pal tegenover het nieuwe dorpshuis woont, onthult de heer Th. Laan de naam van het dorpshuis "De Dregt", die aangebracht is op de westmuur door het wegtrekken van een wit laken (zie voor de oorsprong van de naam "De Dregt": de basispagina).
Het dorp heeft onder de bezielende leiding van Gerrit Vet met allerlei acties f 45.000,- bijeen gebracht voor dit dorpshuis. Per gezin betekent dat omgerekend meer dan f 250,-.

De genodigden bij de opening van het nieuwe dorpshuis krijgen op 12 maart van G. Vet (voorzitter) en J. Bronner (secretaris) een kaartje met de onderstaande tekst.

Hieronder vier foto's die gemaakt zijn bij de opening. Op foto twee staan v.l.n.r. Gerrit Vet en Pieter Jan Ruiter, manufacturier en sponsor van het dorpshuis (zie 1933), een onbekende man met hoed en dan gedeputeerde Laan.
     

De naam "De Dregt" is het resultaat van een prijsvraag. De heren W.T.C. Hoogenboezem en J. Maarse sr. hebben deze naam bedacht, die refereert aan het watertje dat ooit in West-Friesland stroomde (zie basispagina). Piet Bakker wordt de eerste beheerder van het nieuwe dorpshuis en hij zal dat één jaar blijven doen. De eerste bruiloft, die in "De Dregt" wordt gevierd is die van het bruidspaar Wies Bakker en Leen Bos. Wies is de jongere zus van beheerder Piet Bakker.
   
Het dorpshuis van Schellinkhout en het bruidspaar Bos-Bakker.

 Het logo van "De Dregt".

 
Het dagelijks bestuur en de eerste beheerder, Piet Bakker, van het dorpshuis de "De Dregt" op de dag van de opening.
V.l.n.r.: Gerrit Vet, Klazien Ham, Jaap Donker en echtgenote, Jan en Gré Bronner.
De heren Jan Nierop sr. en Piet Bakker, die ook deel uitmaken van het dagelijks bestuur, staan niet op de foto.

Op de dag van de officiële opening van het dorpshuis zijn er foto's gemaakt voor een speciaal fotoalbum.
Klik
hier als u deze foto's wilt bekijken.

De "Stichting Dorpshuis Schellinkhout" stelt gedragsregels en wenken op voor de gebruikers van het dorpshuis. Hieronder een aantal van deze gedragsregels en wenken.

3. De gebruikers dienen in het algemeen van die toegangsdeuren gebruik te maken, welke door de beheerder worden aangewezen. Zij kunnen verzoeken zich van andere toegangen te bedienen. Tenzij met de beheerder een andere afspraak is gemaakt, wordt niet eerder toegang tot het gebouw verleend dan een half uur vóór het gestelde aanvangsuur van een lokaliteit, waarvoor de aanvraag is bedoeld.
Rijwielen en bromfietsen worden op die plaatsen gestald, die de beheerder aanwijst. Motorvoertuigen worden geparkeerd op de tegenover het dorpshuis aan de westzijde van de Dorpsweg gelegen parkeerplaats.
4. Elke vorm van verkeerd of onbehoorlijk gebruik is uiteraard verboden. Alle gebruikers dienen zich er van bewust te zijn, dat verontreiniging en beschadiging in ieders belang dient te worden voorkomen.
5. De centrale verwarming mag uitsluitend worden bediend door de beheerder. Hieronder vallen tevens de thermostaten en andere regelapparatuur. De geluidsinstallatie en de toneelverlichting mogen slechts worden bediend door personen, die daarvoor door het dagelijks bestuur zijn gemachtigd.
6. Niemand is verplicht bij gebruik van- of bezoek aan het dorpshuis consumpties te gebruiken. Het meenemen naar en het zelf bereiden in het dorpshuis van spijzen is verboden, tenzij daaromtrent een regeling met het dagelijks bestuur is getroffen. De tarieven van consumpties zijn door het bestuur vastgesteld. De beheerder is verplicht zich daaraan te houden.
7. Tijdens uitvoeringen (met uitzondering van de pauze) zijn de deuren tussen de zaal en de ontmoetingsruimte gesloten. Tijdens de uitvoeringen bevindt zich geen publiek in de ontmoetingsruimte. Roken is in het algemeen toegestaan, tenzij mondeling of door middel van een aankondiging is bekend gemaakt, dat roken is verboden.
8. Het, al dan niet tijdelijk, plaatsen of opbergen van eigendommen van gebruikers of van derden in het dorpshuis, is slechts toegestaan na verkregen toestemming van het dagelijks bestuur en in overleg met de beheerder. De garderobe kan, tenzij is aangegeven, dat betaling verplicht is, vrij worden gebruikt.
9. Na afloop van het gebruik van de gehuurde lokaliteit is men gehouden om de gebruikte attributen weer op de daarvoor bestemde plaatsen op te bergen. Zo dienen de gebruikte gymnastiektoestellen weer in de toestellenberging te worden geplaatst.
10. Het algemeen toezicht berust bij de beheerder. De gebruikers zijn steeds verplicht de door hem gegeven aanwijzigingen in acht te nemen.
11. Alle geschillen omtrent het gebruik van het dorpshuis worden ter beslissing voorgelegd aan het dagelijks bestuur. De indiening hiervan geschiedt uitsluitend schriftelijk. In spoedeisende gevallen kan men zich tot de voorzitter wenden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 21 januari 1968 en goedgekeurd in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 25 januari 1968.

Als aanvulling op deze regels wordt nog het volgende bepaald:
a. het dragen van naaldhakschoenen in de zalen van het dorpshuis kunnen wij niet toestaan. Onze zeer kostbare Bruynzeelvloer zal beslist een ernstige beschadiging ondergaan, redenen, waarom wij het gebruik van dit schoeisel zullen tegengaan.
b. het dorpshuis zal in principe elke woensdag voor iedereen gesloten zijn.

Kort na de opening van het nieuwe dorpshuis speelt de toneelvereniging "De Boom van Ons Genoegen" op 30 maart en 6 april een revue in 11 taferelen met de titel "Door de brand, uit de brand".
1. Proloog
2. De brand
3. Westfriese samenspraak
4. De jeugd
5. Orkest
6. Oliebollendag
en na de pauze de taferelen
7. Veiling
8. Orkest
9. Marktdag 1965
10. Zang
11. Finale
De verlichting wordt verzorgd door T. v.d. Rol v/h Beets,
Grime wordt verzorgd door: fa. Ridderikhof.
Decors verzorgd door: C. Toepoel.
Er is BAL NA met muziek van het trio TETONIC.

2 april:
De biljartvereniging wordt opgericht. Op genoemde datum is de oprichtingsvergadering in het dorpshuis "De Dregt". Uit de handgeschreven notulen van deze vergadering blijkt dat de volgende heren aanwezig zijn:
P. Baas (Piet), geboren 30 maart 1938
P. Best (Piet), geboren 15 februari 19?? (dit moet zijn: 29 augustus 1929)
J. Braas (Jan), geboren 27 november 1935
J. Ham (Jaap), geboren 15 februari 1929
J.J. Hart (Jan), geboren 11 februari 1931
J. v.d. Kamp (Jan), geboren 5 september 1938
J.L. Kriekaard (Jan), geboren 29 april 1941
C. Nooij (Cees), geboren 18 januari 1947
B. Rezelman (Bob), geboren 1 juni 1937
T. Ruiter (Ton), geboren 15 mei 1944

Veehouder Albert (Ab) Sluis van het zuidend koopt zijn eerste tractor. Het voertuig is van het merk IMT, type 533. Op de trekker zitten twee van zijn kinderen: Dirma (geboren te Schellinkhout op 21 juni 1956) en Martin (geboren te Schellinkhout op 20 augustus 1952) met de hond Mopsie.

april:
Er worden twee nieuwe woningen gebouwd aan de Dorpsweg. Op de eerste foto zien we dat de laatste dakpannen worden gelegd op het pand van familie Boogaard, Dorpsweg 176. Later zal er aan de zuidzijde van deze bungalow nog een stuk worden aangebouwd. Na familie Boogaard wordt de woning achtereenvolgens bewoond door notaris Feikema en dokter Ed Smit. Anno 2006 wordt het pand bewoond door Geer Koster-Winkel (de weduwe van Louwris Koster 1928-1996).
Op de andere foto zien we in het midden het pand Dorpsweg 70 in wording. Het casco staat in de houten steigers. Het wordt gebouwd door de eerste bewoner van de woning Wim Nierop met hulp van zijn vader, metselaar Jo Nierop (zie luchtfoto 1956).
 
(foto's april 1968)

Ten behoeve van de aanleg van het industrieterrein Hoorn '80 te Hoorn worden twee boerderijen afgebroken, die langs de westgrens (de IJsselmeerdijk) van het toekomstige industrieterrein staan. Op de eerste foto staan beide boerderijen nog afgebeeld. Op de tweede foto, die vanaf de dijk uit westelijke richting is genomen, zien we links de Lageweg. In de verte is nog juist een dragline te zien op de plaats waar later de Kernweg zal worden aangelegd. De eerste twee foto's zijn genomen op 12 april 1968 (zie juli 1965).
 

Onderstaande luchtfoto toont het industrieterrein Hoorn '80 in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Er wordt al druk gebouwd. Ongeveer in het midden is de wiekenloze Groote Molen te zien.

Voor de eerste keer kermis bij het nieuwe dorpshuis.
   
Foto 3: De twee jongens zijn kinderen van de familie Kuiper, het meisje is Joke Posch. Haar vader en moeder, Piet en To Posch, staan op de achtergrond.

Het eerste voetbalelftal van Schellinkhout heeft een goede kans om door te stoten naar de tweede klasse van de afdeling Noord-Holland van de K.N.V.B., maar de beslissende wedstrijd tegen SDOB uit Broek in Waterland wordt jammergenoeg met 2-3 verloren. Na een 0-2 achterstand bij de rust weet Hart nog wel voor Schellinkhout tegen te scoren.
De tekst bij de krantenfoto luidt: Een fraaie redding van de Schellinkhouter doelman Zijp.

Tijdens de bouw van het nieuwe dorpshuis ontstaat het idee om daar een openbare kleuterschool in onder te brengen. De laatste bewaarschool is in 1896 afgebrand en er is toen geen nieuwe voor in de plaats gekomen. Enkele kleuters bezoeken een kleuterschool in Blokker waar ze elke dag met een busje naartoe worden gebracht. Eerdere pogingen om een kleuterschool te stichten zijn mislukt, omdat het minimum van 20 kleuters telkens net niet wordt gehaald.
Op 13 september 1967 richten twee ouders, K. Bant en J. Witvliet, zich mede namens de ouders van 22 daarvoor in aanmerking komende kleuters per brief tot de gemeenteraad met het verzoek over te gaan tot het stichten van een openbare kleuterschool. Bij de brief worden drie lijsten overlegd met de namen en de geboortedata van de kleuters, waarachter de desbetreffende ouders hun handtekening hebben geplaatst.
Een deel van de inhoud van deze brief:
Zoals bekend mag worden verondersteld, bepaalt artikel 9 van de Kleuteronderwijswet ondermeer, dat tot stichting van een openbare kleuterschool in een gemeente met minder dan 50.000 inwoners wordt overgegaan, indien de ouders, voogden of vertegenwoordigers van tenminste 30 kleuters hiertoe hun wens te kennen geven. Naar artikel 10, lid 2 bepaalt, kan de Kroon in bijzondere gevallen het aantal benodigde kleuters lager stellen, doch nimmer lager dan 20.
Als de kleuterschool kan starten op 8 september 1968, zullen er 22 kleuters zijn in de leeftijd van 4 tot 5½ jaar, die wonen binnen een cirkel met een straal van 3 kilometer, waarvan het middelpunt de plaats is van de te stichten school.
De gemeenteraad stemt in met de totstandkoming van een openbare kleuterschool en richt zich op 3 oktober 1967 per brief tot Hare Majesteit de Koningin met het verzoek om met toepassing van artikel 10, lid 2 van de kleuteronderwijswet het vereiste aantal kleuters op 20 te willen stellen.
Omdat de ambtelijke molens erg traag werken en omdat de datum 8 september 1968 niet gehaald dreigt te worden, sturen Klaas Bant en Wim Stammes op 25 maart 1968 een brief aan dr. J. Tans van de Partij van de Arbeid te Amsterdam, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de vaste commissie voor onderwijszaken uit de Tweede Kamer. In het betreffende schrijven wordt hem gevraagd of het mogelijk zou zijn de procedure enigszins te bespoedigen. Uw inbreng bij de onderwijsraad en het departement van onderwijs is ongetwijfeld veel groter dan de onze.
Op 28 maart ontvangt Klaas Bant reeds antwoord op voormelde brief en dr. J.G.H. Tans schrijft onder andere:
Waarde partijgenoot,
Ik heb intussen reeds telefonisch bericht ontvangen van de betrokken afdeling, dat op het verzoek van het gemeentebestuur om tot stichting van een kleuterschool in Schellinkhout te mogen overgaan ondanks het feit dat het aantal leerlingen beneden de wettelijke norm zal liggen, gunstig zal worden beslist. Het Koninklijk Besluit dat hiervoor nodig is, zal reeds op korte termijn verschijnen. U kunt er dus op rekenen met ingang van het nieuwe schooljaar met het inrichten van een kleuterschool in uw gemeente te kunnen beginnen.

Op 8 april 1968 kunnen burgemeester en wethouders meedelen dat het bedoelde Koninklijk Besluit is ontvangen, zodat de raad een besluit kan nemen om een openbare kleuterschool te stichten. Op 18 april 1968 wordt dit besluit formeel genomen.
Er wordt een voorlopige oudercommissie gevormd, die bestaat uit de dames Hart-Metselaar en Stapel-van der Oort en de heren Stammes, Witvliet en Bant. Op 20 juni 1968 schrijft Klaas Bant namens deze commissie een brief aan het college van B & W met betrekking tot een gevolgde sollicatieprocedure voor de functie van hoofdleidster. Hieronder volgt een deel van de tekst uit deze brief:
Namens de voorlopige oudercommissie van de openbare kleuterschool te Schellinkhout deel ik uw college mede, dat de commissie onlangs kennis heeft gemaakt met de sollicitanten voor de functie van hoofdleidster van de kleuterschool. Het betrof de sollicitanten, die ook reeds een gesprek met uw college hebben gehad. Na deze kennismaking is de commissie, na alle factoren overwogen te hebben, tot de conclusie gekomen, dat mej. A. de Vries uit Blokker het meest geschikt voor deze functie is. Het zou de commissie dan ook zeer verheugen wanneer uw college haar in de functie van tijdelijk leidster aan de openbare kleuterschool te Schellinkhout zou benoemen. Mejuffrouw Aafke de Vries uit Blokker wordt dus voorgedragen voor de functie van tijdelijk hoofdleidster.
Op 26 juni 1968 stelt de gemeenteraad een krediet van ƒ 20.000,- beschikbaar voor de inrichting van de nieuwe kleuterschool, die in de kleine zaal van het nieuwe dorpshuis zal worden gehuisvest. Omdat het college van Gedeputeerde Staten dit krediet snel goedkeurt, kan de inmiddels aangestelde hoofdleidster A. de Vries reeds voor de zomervakantie de benodigde schoolspullen bestellen. Op 2 september 1968 is de school zodanig ingericht dat er officieus kon worden begonnen.
Inmiddels heeft het bestuur van het dorpshuis formeel ingestemd met de komst van de kleuterschool, hetgeen uiteraard ook een belangrijke vaste bron van inkomsten betekent voor het dorpshuis.
Op 22 oktober 1968 stelt de gemeenteraad een verordening vast op de heffing van schoolgeld voor het openbaar kleuteronderwijs.
Namens de voorlopige oudercommissie schrijven Klaas Bant en Wim Stammes op 11 november 1968 een brief aan de genodigden, waaronder mevrouw W. Muller, inspectrice van het kleuteronderwijs in de 20e inspectie, om aanwezig te zijn bij de offiële opening.
Hieronder de tekst van deze brief:
De kleuterschool, die reeds op 2 september j.l. is begonnen, zal op DONDERDAG 21 NOVEMBER 1968 om 19.30 uur officieel worden geopend door de burgemeester van Schellinkhout, de heer J.A. Engelvaart.
Gaarne nodigen wij u uit bij deze opening aanwezig te zijn.
Na het officiële gedeelte, zal de leidster, juffrouw A. de Vries, vertellen over haar werk, terwijl tevens mededelingen zullen worden gedaan over het Sinterklaasfeest.

Klaas Bant houdt op de avond van de opening namens de voorlopige oudercommissie een openingstoespraak, waarin hij de geschiedenis van de totstandkoming van de kleuterschool weergeeft en die hij als volgt afsluit:
De zaak is dus bijna rond. We hebben nog twee kleine wensen: een net of gaas over de zandbak en een hek, dat het tegelplateau zal afsluiten. In principe is hier wel reeds toe besloten. Hierna geeft de heer Bant het woord aan burgemeester Engelvaart, die vervolgens de kleuterschool officieel opent.

4 juni:
De in 1908 geboren Johannes Meeuwig vraagt als eigenaar een bouwvergunning aan bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Gemeentewerken Blokker, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkarspel, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes voor het gedeeltelijk veranderen van het woonhuis Dijk 167, kadastraal bekend sectie B 334, 335, 384, 385 en 488. Dat huisje staat in 'De Nek' en het perceel betreft, behalve het te verbouwen woonhuis, een fruittuin en weiland, grootte te samen 73 are en 35 centiare. Eén van de vragen op het aanvraagformulier is: Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven? Het antwoord luidt: overdag: twee - des avonds: twee. Als postadres wordt op de aanvraag vermeld Nieuwsteeg 17 te Hoorn, telefoon 02290 - 4482. Dat is de winkel waar Adrie Meeuwig  Verburg, de echtgenote van Johannes Meeuwig, een kledingzaak runt. Zij is op 25 juni 1917 geboren te Alphen aan de Rijn en op 7 februari 1996 overleden te Hoorn.
De volgende wijzigingen wil Johannes Meeuwig graag aanbrengen: Het pandak op asbest board wordt vervangen door pandak op riet. In de noordgevel wordt een voordeur gerealiseerd en worden de raampartijen gewijzigd. De indeling wordt fors gewijzigd. De woonkamer wordt flink vergroot hetgeen ten koste gaat van de was- en bergruimte en ook de bedstee moet het veld ruimen. Alle gevels blijken te zijn bepleisterd (wit). De zuidgevel en de achtergevel worden niet gewijzigd. Er wordt een gunstig advies uitgebracht, in verband met de kleine niet ongunstiger wordende wijziging, waarna de gevraagde vergunning al op 12 juni wordt verleend. Na betaling van negen gulden leges kan de bouwvergunning worden opgehaald. Op de vergunning blijkt het adres dan te zijn gewijzigd in Zuiderdijk 48. Onderstaande foto's zijn gemaakt na de verbouwing.
   
De eerste twee foto's zijn genomen vanaf de dijk. Foto drie toont het volkstuintje achter het huisje.

   
Foto 1: Thee drinken in de tuin. Tweede van links is Adrie Meeuwig - Verburg;
Foto 2: Op dijkopgang bij het huisje;
Foto 3: Adrie Meeuwig - Verburg met haar hondjes op de dijk.

De drie hoogste klassen van de Openbare Lagere School gaan op de foto met meester Witvliet.

Bovenste rij v.l.n.r.:
Piet Veer, Chris Roodhuijzen, Kees Koster, Gerard Kampen, Frank Brouwer.
Tweede rij van boven v.l.n.r.:
Carl Roodhuijzen, Jaap Wardenaar, Karin Kampen, Fred Edam, Jacob Vis.
Middelste rij v.l.n.r.:
Jolanda Beets, Marco Leegwater, John Bronner, Anneke Ham, Tine Best.
Twee rij van onder v.l.n.r.:
Beja Bart, meester Witvliet, Carolien Haller, Sissi Maarse, Juriaan Maarse.
Onderste rij v.l.n.r.:
Florie Maarse, Jos Brouwer, Jop Witvliet, Anneke Dekker.

Klaas Bant wordt gekozen in het bestuur van het Samenwerkingsverband West-Friesland (SOW) en in december tot lid van de bestuurscommissie Sociaal-Wetenschappelijk Werk van het SOW.

In het bovenlicht boven de voordeur van de gerestaureerde woning Dorpsweg 160 wordt een zogenaamde "kleine levensboom" aangebracht.
Onze voorouders zien in de natuur het grote mysterie van het "leven". De vrije natuur die rust en vertrouwen schenkt. In den dag en den nacht, in het opgaan en het ondergaan der zon zagen zij het beeld hunner eigen geboorte, hun leven, hun sterven. Het ontluiken van het groen, het staan der boomen in vollen bladerdos, het weer-afvallen der bladeren was voor hen het beeld van hun eigen leven. Voor hen is de boom "heilig". Niet alleen in de eredienst, maar ook op andere manieren is er eerbied voor de boom. Diep in hun ziel lag de eerbied voor den boom opgesloten, b.v. in hun Meiboom, hun Palmpaaschenboomen, hun Kerstboomen. Al in oorkonden uit de dertiende eeuw wordt het planten van een Meiboom als traditioneel gebruik vermeld. En plaatst men niet op een in-aanbouw-zijnde woning, op den nok van het dak, een "boompje" of een grooten tak? De levensboom is tenslotte van het platteland overgewaaid naar de steden en ter verfraaiing aangebracht in de bovenlichten boven voordeuren.
Hieronder twee foto's gemaakt in augustus 2003. De tweede foto is een detailopname van de "kleine levensboom".
 

19 september: De heer K. Vet overlijdt op 75-jarige leeftijd. Hij is oud-kerkvoogd van de Hervormde kerk en bestuurslid van vele plaatselijke verenigingen gedurende een reeks van jaren.

26 november: In het dorpshuis "De Dregt" vindt de feestelijke bijeenkomst plaats ter ere van de heer P. Posch, wiens koe, Annie 4, 100.000 kg melk heeft geproduceerd en 14 stierkalven ter wereld heeft gebracht.
 

Hieronder twee foto's van de boerderij van Piet Posch (Dorpsweg 95), respectievelijk genomen in 1968 en december 1976.
 

In dit jaar wordt achterin de boomgaard van Piet Posch, die achter de boerderij ligt, een stacaravan geplaatst van het echtpaar Jan Willem Kuiper en Aaf Kuiper-Water. Tegen een geringe vergoeding mag de caravan in een afgezet gedeelte van de bogerd staan. Als het gezin Kuiper-Water later naar Amsterdam verhuist, worden de weekeinden bij mooi weer toch in en bij de stacaravan in Schellinkhout doorgebracht.

december:
 Pim de Vries en zijn buurjongen Leo Vis.

In december verricht het Elektro Technisch Bureau van Tjalling van der Rol diverse werkzaamheden voor Cor Koster Gz., Dorpsweg 74 te Schellinkhout. De nota vermeldt ondermeer 2 kookkasten, 1 kachel 6 Kw en 1 kachel 4 Kw. Het uurloon van Van der Rol bedraagt in 1968 omgerekend ƒ 8,-. Het totaalbedrag van de rekening is ƒ 2535,20 en dat bedrag wordt nog dezelfde maand door "grote Cor" betaald.
 

Op de ranglijst van de rundveefokverenigingen in Noord-Holland is de vereniging "Ons Belang" te Schellinkhout in de lactatieperiode 1967-1968 als eerste geëindigd.

   Een ansichtkaart uit omstreeks 1968.

19 december:
Oud-burgemeester Cornelis Mol overlijdt in de leeftijd van 66 jaar.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :