De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1976.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1976.

1976
17 januari:
Veehouder A.L. (Ab) Vis en A. (Annie) Vis-Stapel, Dorpsweg 123, zijn 25 jaar getrouwd. Van 20.00 - 22.00 uur is er een receptie in dorpshuis "de Dregt". Op de kaart, die aan de gasten wordt verzonden, staat verder vermeld: Hun dankbare kinderen: Adrie en Marian, Leo en Truus, Nelly.
 De boerderij van de familie Vis (foto april 1968).

februari:
In de dorpskrant staat het volgende verslag over de jaarvergadering van de fokvereniging "Ons Belang".
Voorzitter J.P. Donker heet een groot aantal leden welkom en het was een blijde en een sombere voorzitter. Blij omdat de veehouders kunnen terugzien op een gunstig jaar, melkprijs iets omhoog, vleesprijzen flink gestegen en een mooie lange zomer wat een prima kwaliteit ruwvoer gaf al was het kwantum dan wat minder. Geef ons maar weer zo'n zomer! Somber was de voorzitter ten aanzien van de vereniging zelf. Het aantal leden gaat achteruit en daarmee het aantal koeien door bedrijfsbeëindigingen. De heer D. Veer merkt op, dat er misschien moet worden gekomen tot een grote rayonvereniging. Een groot deel van het werk wordt reeds door computers verricht, maar op personeelskosten kan worden bespaard. Er wordt medegedeeld dat de omslag per koe zal worden verhoogd, evenals de heffing voor het kalveren schetsen. De heer D. Beemsterboer vraagt of het ook niet op de weg van de Provinciale Bond ligt om de moeilijkheden aan te pakken. Het gaat de bedrijven, die bij "Ons Belang" zijn aangesloten, niet slecht. De vereniging staat voor de zesde maal in successie boven aan de ranglijst met 18.69 kg melk, 4.11 procent vet, 769 gr. vet, dat is 19 gram vet meer dan vorig jaar. Aan 13 veehouders worden diploma's uigereikt voor koeien met meer dan 40.000 kg melk levensproductie. Melkcontroleur Harm van Assen leest de erelijst voor van de hoogste producenten per rubriek en de tien hoogst geplaatste bedrijven. De heer J.C. Vis staat bovenaan. Bij de bestuursverkiezing wordt de heer K.J. Stapel herkozen als bestuurslid. In verband met de elders heersende I.B.S. (koeiegriep) wordt besloten met de a.s. viering van het 60-jarig bestaan van de vereniging geen fokveedag te houden, doch alleen een feestavond.

 De Uiterdijk (rechts op de foto).

De contributie voor bejaarden voor het lenen van boeken van de bibliotheek bedraagt tot nu toe drie gulden per jaar, maar vanaf 1 januari hoeven de lezers boven de 65 jaar niets meer te betalen.

Familie W.J.G. van Duin koopt perceel Dorpsweg 96. Tot 1976 woont daar familie Koorn. In de jaren zestig van de vorige eeuw bestiert de heer Koorn achter zijn woning een nertsenhouderij. De nertsen worden in kooien gehouden voor het bont. De op het perceel staande woning (foto 1) wordt gesloopt en er komt een groot nieuw pand voor in de plaats (foto's 2 en 3).
   
Drie foto's van perceel Dorpsweg 96, respectievelijk genomen in 1976, 1978 en 2016.

Gerard Kampen en Klaas Kooyman doen mee aan straatraces op de motor. Jan Palenstijn en Carl Roodhuijzen gaan met de twee coureurs mee als helpers/monteurs. In een oude Volkswagen-bus met dito caravan rijden ze in het weekend naar de wedstrijden. Gerard Kampen heeft actief gereden van 1976 tot 1982 en is een gevierd Nederlands motorcoureur, die soms ook internationale wedstrijden rijdt. In 1977 krijgt Gerard een zwaar motorongeluk tijdens een race in de buurt van Utrecht. Hij breekt ondermeer zijn beide benen, maar hij herstelt weer helemaal en klimt weer op de motor. Gerard Kampen rijdt anno 2007 nog steeds een aantal malen per jaar op een oude racemotor. Hij neemt dan deel aan zogenaamde classic races.
 
Twee foto's waarop Gerard Kampen is te zien met een motorfiets van het merk Harley-Davidson. De tweede foto is gemaakt tijdens wegraces in Venhuizen in 1981.

Enkele tientallen zonaanbidders worden op een zondagmiddag op het buitendijkse land aan de oever van het IJsselmeer volgespoten met slappe koemest. Veehouder Jan Visser wil op deze manier de recreanten van zijn weiland verdrijven. Het buitendijkse land is al jarenlang een geliefkoosd stukje IJsselmeerkust, waar men voorheen voor enkele kwartjes een hele dag kan blijven. Om juridische redenen is dit echter niet meer mogelijk.
Al sinds 1940 wordt het stuk land door de gemeente verhuurd aan Jaap Visser en naderhand aan zijn zoon Jan. Omdat er sprake is van een recreatieve bestemming wil de gemeente op een gegeven moment van de verpachting af. Via een proces dwingt Visser echter een zesjarig pachtcontract af. Vanaf dat moment moet Visser van de gemeente de recreanten de toegang ontzeggen, omdat hij zich anders niet aan de voorwaarden in zijn contract houdt. Visser heeft daarom het stuk land afgesloten en er bordjes met de tekst Verboden toegang geplaatst. Maar de recreanten blijven komen. Eergisteren heb ik nog zes nieuwe bordjes van zesendertig gulden geplaatst en een nieuw slot aangebracht. De ketting is geforceerd en het slot is meegenomen, aldus Visser. Eén maal ontruimt de politie het stuk land, maar daar blijft het bij. Visser neemt enkele malen contact op met het gemeentebestuur en met de politie om een oplossing te bewerkstelligen, maar zonder resultaat. Gisteren belde ik de politie en zei dat ik met de mengmestwagen wilde gaan spuiten. Ze waren er binnen tien minuten en hebben de mensen van het land gestuurd. Maar die zaten er een half uur later weer. Als het terrein, waar ongeveer zeventig schapen lopen, de volgende dag weer wordt bezet door tientallen zonnebaders is voor veehouder Visser de maat vol. Omstreeks het middaguur rijdt hij met zijn tankwagen met slappe koemest het land op. Met gesloten kraan rijdt hij eerst dwars tussen de recreanten door naar het einde van het land, maar op de terugweg begint hij te spuiten. De zonnebaders zijn te verbijsterd om tijdig te reageren. Hoewel de wagen, die naar beide zijden een straal van tien meter mest uitbraakte, langzaam reed, kwamen zij pas in actie nadat de stinkende klodders op hen neergedaald waren. De mensen haasten zich naar het water van het IJsselmeer om zich af te spoelen. Als veehouder Visser met de mestwagen is verdwenen, keren de recreanten echter gewoon weer terug naar het land.
 

13 september:
Jan Maarse, wonende Dorpsweg 41 en K. Huig, makelaar o.g. en bouwkundige, wonende Dorpsweg 69, schrijven een brief aan de heer D. Breebaart in diens hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Westfriese Molens. Hieronder volgt een deel van de tekst:
Met veel belangstelling hebben wij uw artikel over de molen van Schellinkhout in het Dagblad v. W.Fr. gelezen. Ook wij hopen van harte, dat de molen behouden zal worden, maar als de restauratie nog lang uitblijft kon het wel eens te laat zijn. In plm. 5 jaar is de toestand van de molen schrikbarend achteruit gegaan, de balken van het onderste tafelement zijn verrot en ook de ondereinden van de stijlen van het achtkant zijn aangetast. Tijdens de Molendag op 8 mei l.l., hebben we getracht de aandacht op de trieste bouwval te vestigen. We hebben een vlag halfstok op de molen geplaatst en een bord bij het hek gezet. Het Waterschap kon onze aktie niet waarderen, in de loop van de dag kregen we opdracht vlag en bord onmiddellijk te verwijderen, daar anders proces-verbaal zou worden opgemaakt. Ondanks die dreiging hebben we de vlag toch tot acht uur in de avond laten staan. Door deze houding van het Waterschap geloven we niet in de bereidheid de herstelkosten vóór te financieren. Graag zouden wij eens met U praten over kansen en mogelijkheden om tot restauratie te geraken.
   
Boven:
Op de eerste foto een aangetast ondereind van de molen.
Op foto 2: Het bord met opschrift: "Vandaag MOLENDAG maar voor deze molen: Rouwdag".
Op de derde foto ziet u de vlag halfstok hangen.

13 november: De rundveefokvereniging "Ons Belang", die in 1965 al is gefuseerd met de rundveefokvereniging van Wijdenes, viert haar 60-jarig bestaan in het dorpshuis. De feestavond begint met een West-Friese koffietafel. Veel genodigden uit Wijdenes en Schellinkhout zijn aanwezig, waaronder melkcontroleur Brouwer, .
 Links de woning van melkcontroleur Brouwer t.o. de melkfabriek (foto 1970).

Hieronder de uitnodiging van het 60-jarig bestaan van de rundveefokvereniging "Ons Belang" en een paar foto's die gemaakt zijn in het dorpshuis.
 


V.l.n.r. Klazien Balk-Oud, Rikus Balk, Klaas Piet Water (overleden augustus 2006), Gre Schermer-Metselaar, Dick Schermer, Alie Water-Spijker.


V.l.n.r. Mevrouw Benit-Langedijk uit Oosterleek, Jan Nierop jr. en zijn vrouw, Piet Nierop, Cees Ham, Reia Ham.


V.l.n.r. Piet Mol, Kees Donker, mevrouw en meneer Schekkerman, meneer en mevrouw Roos.

Een (andere) bron meldt dat de rundveefokvereniging van Schellinkhout "Ons Belang" in dit zelfde jaar ook formeel wordt opgeheven (zie ook 1916, 1965 en 1980).

In de zomer wordt er op het terrein voor het dorpshuis een fancy-fair gehouden. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een beheerderswoning, die aan de zuidkant van het dorpshuis zal worden vastgebouwd.
 

Uit: de dorpskrant voor Schellinkhout november 1976.
DE STOELENDANS
Daar ligt zo vredig en vertrouwd
't Gemeentehuis van Schellinkhout.
Je kan de sfeer nog voelen
De vroede Vad'ren zaten er
Hadden hun eigen meubilair
Hún tafel en hún stoelen!

Ineens verdween ons dorp uit beeld
Werd bij Venhuizen ingedeeld
Wat bleef, was de historie..
Het meubilair van Schellinkhout
Werd op een dag toen weggesjouwd
Beeld van vergane glorie...

't Werd weer gebruikt, zo werd gezeid
Verdween in de vergetelheid
Totdat tot schrik van ieder
Ons B en W domweg besloot:
Ons meubilair te koop aan bood!
Pak aan, de hoogste bieder....

Daarna een ware stoelendans
Wie 't eerste zit, de beste kans
Oonk, Hoogenboezem en ook Boot
Belanden vaak helaas op schoot
Van hen die steeds als eerste zit:
Van Homan, Engelvaart of Fit

Maar steeds maar groter wordt de kring
De Dorpsraad treedt ook in de ring
En met hen vele dorpelingen
Die rond de stoelen staan te zingen
Van "Zittemer-Jopie", je zit fout!
Je zit op een stoel van Schellinkhout!

Wij willen rustig met je praten
Waar we de stoelen moeten laten!
Maar B en W autoritair
Verplaatsen snel het meubilair
Naar 'museum van Enkhuizen:
Dát is de inspraak van Venhuizen.....

Moraal voor alle mensen thans:
Met B en W nooit stoelendans
En zit je soms met hen aan tafel:
Luister slechts en houd je snavel !!!!
D.O.K.

Bovenstaande gedicht handelt over het meubilair dat op onderstaande foto is te zien. De twaalf stoelen en de tafel staan anno 2006 nog steeds in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen.

Een foto van de twee laagste klassen van de Jan Luykenschool.

Achterste rij v.l.n.r.:
Monique Kuipers, Diederik Jan Vermeulen, Saskia Lucas, Robin Bleeker, Rob van Vliet, Jaap Visser, Martine Baas en Marco Oonk;
Midden v.l.n.r.:
Hanneke de Vries, Neil Wijdekop, Karin Engelgeer, Petra Dop, Karin Dop, Karin Roeleveld en Celine Nieuwenhuizen;
Onderste rij:
Rens Dekker, André van de Rol, Hans Bos, Arianne Nierop, Liesbeth Kind, Petra Reijnoudt, Michou Basu, Geraldine Groot en Sylvia Broers.
De onderwijzer is meester Van Ojik.

Ook de drie hoogste klassen gaan op de foto.

Achterste rij v.l.n.r.:
Erik Meulman, Wimjan Koster, Peter Nierop, Christine Koen, Ingrid de Waal, Gerda Dekker, Dirma Stapel, Miranda Samson, Liesbeth Witvliet, meester Witvliet en Adrie Peereboom;
Midden v.l.n.r.:
Marion Lucas, John Maarse, Tonny Roodhuijzen, Ineke Roodhuijzen, Sylvia Schermer, Eelco Bootsman en René de Bruine;
Voorste rij v.l.n.r.:
Marjan Nooij,Taco de Waal, Trudie Palenstijn, Marco Houtzager, Robert-Jan Witvliet, Jeroen Posch en Martino Koster.

De volgende vier foto's zijn in of omstreeks 1976 genomen.
 
Foto 1: Acht plaatselijke pubers.
Achter v.l.n.r.: Rob Rezelman, Michael Toepoel, Tino Bleeker, Perry van Aarst;
Voor v.l.n.r.: Errol Kampen, Marcel Broers, Erik Meulman (?), de identiteit van de jongen met bril in onbekend.
Foto 2: Crossen op een bromfiets op het buitendijkse land. De bestuurders zijn vermoedelijk Pim en Mark Koolhaas.

 
Foto 1: Het dijktalud gezien vanaf de kerk in zuidelijke richting.
Foto 2: Het haventje.

10 en 17 juli: Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt ten behoeve van het dorpshuis, kan kennis gemaakt worden met het nieuwe beheerdersechtpaar Paul Stap en Jenny Landvreugd.

Uit: het Noordhollands Dagblad van woensdag 8 december 1976.
Beheerders werken als slaven in noodlijdende dorpshuizen.
De droomwereld van de 22-jarige Paul Stap is ingestort. Amper een half jaar na zijn benoeming tot beheerder van het dorpshuis van Schellinkhout, is hij een illusie armer. Want de aantrekkelijk lijkende job, bleek in de praktijk bitter tegen te vallen. Hij voelde zich meer schoonmaker dan beheerder. Samen met zijn representatieve aanstaande, Jenny, draaide hij op voor al het onderhoudswerk. En dat kostte dagelijks veel inspanning en tijd. Uren van boenen, dweilen en soppen.
Lange werktijden waren hun deel, tegen een minimale beloning. De taak van een beheerdersechtpaar had hij zich anders voorgesteld. Beiden hebben nu van de huisarts consigne gekregen thuis te blijven. Jenny heeft een maagzweer en Paul is zwaar overspannen.
Het bestuur van het dorpshuis heeft het jonge stel ontslag aangezegd. Voor de achtste maal in het achtjarig bestaan zit het dorpshuis "De Dregt" van Schellinkhout zonder beheerder. Voor Paul Stap wordt duidelijk waarom hij zoveel voorgangers heeft gehad.
Met het bestuur kwam hij snel tot overeenstemming, hoewel hij geen contract wilde tekenen. Achteraf dankt hij God op zijn blote knieën dat hij nooit een handtekening onder een arbeidsovereenkomst heeft gezet. Want dan was, volgens zijn eigen zeggen, de rechteloosheid nog groter geweest. Vanaf 's morgens 10.00 uur moesten we de tent open zetten. En dan kwam ome Jan voor een bakkie koffie en tante Marie voor een postzegel. Je zat meteen vast aan het leuterpraatje. Het schoonmaakwerk schoot natuurlijk niet op met zulke klanten. Je kon jammergenoeg niet zeggen:"Krijg de kolere maar, want elke Schellinkhouter had wel een kennis in het bestuur."
Veel van alle narigheid is terug te voeren op het ontbreken van een woning bij De Dregt. Stond er wel een pand naast het dorpshuis, dan hoefde Paul bij grote drukte maar even op een bel te drukken en Jenny zou razendsnel bijspringen. Hem was toegezegd dat er binnenkort een huis zou worden gebouwd. De papieren procedure die aan het metselen van de eerste steen vooraf gaat, duurt echter wat langer dan het bestuur verwachtte. Het bestuur achtte het niet bezwaarlijk dat ik van 's morgens vroeg tot diep in de nacht in touw was. En owee, als je je eens versliep.
Ondertussen is het bestuur van De Dregt op zoek naar een nieuwe beheerder. De werving geschiedt onder het motto: Dorpshuisbeheerder in Schellinkhout is een veelzijdige functie. Een attractieve positie voor een ondernemend type dat zelfstandig doch zonder eigen risico, het dorpshuis wil beheren.
Verwacht mag worden dat de volgende toevoeging aan de oproep zal ontbreken: Voor de keerzijde van de medaille vervoegen sollicitanten zich bij Paul Stap en zijn zeven lotgenoten.....

     
Een krantenfoto van Paul Stap en Jenny Landvreugd en een actiefoto (plus detail) van hun opvolgers Rinus en Corrie Karnekamp.

 
Twee foto's van het plaatselijke kruidenierswinkeltje genomen in de Kersttijd.

Onderstaande foto van de achterkant van het kruidenierswinkeltje is genomen vanaf de kerktoren.

31 december:
Bibliotheek Schellinkhout
Jaarverslag 1976
In 1976 zijn er 52 zittingsdagen voor het uitlenen van boeken gehouden van 2 uur en 52 dagen van 1½ uur.
Er zijn dus 104 plus 78 uren besteed aan het uitlenen. Altijd zaten wij met twee personen, heel vaak ook met drie, zodat er ± 455 man/vrouw uren aan het uitlenen zijn besteed.
In die tijd zijn er 8.113 boeken uitgeleend, onderverdeeld in 2.825 romans, 900 studieboeken voor volwassenen, 3.331 jeugdboeken en 1.057 studieboeken voor de jeugd.
Een vergelijking met 1975 wijst uit, dat er in 1976 1.981 meer boeken zijn uitgeleend, dan in 1975.

Het aantal lezers bestond per 31 december 1976 uit:
136 volwassenen
164 jeugdlezers
300 lezers totaal.
Het af te dragen lezersgeld bedroeg:
in 1975 ƒ 597,--
in 1976 ƒ 651,--
meer in 1976 ƒ 54,--

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :