De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2010.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2010.

2010
3 januari:
Er is een flink pak sneeuw gevallen. Hieronder respectievelijk een foto van de percelen Dorpsweg 69, 71 en 75.
   

 
Foto 1: De besneeuwde Uiterdijk met een bevroren Markermeer.
Foto 2: De achterzijde van het 'Groene Huis', Dorpsweg 152.

 Sleeën van de dijk af.

5 januari:
De nieuwe dugouts van de voetbalvereniging staan aan de zijlijn van het besneeuwde veld te wachten op bezetting. De dugouts zijn in de zomer van 2009 gemaakt door een kleine groep 'fitte futters': Nico Klaassen, Piet Thomas, Ben Bosma, Jan en Bill Ruiter, Dick en Cees Nooij en Cor Roeleveld. Deze vrijwilligers hebben er ook voor gezorgd dat het toegangspad naar de ijsbaan is voorzien van lichtmasten met armaturen.
Iedere dinsdagmorgen komt dit 'OMNI-klusteam' bij elkaar om de nodige werkzaamheden te doen op en rond het voetbalveld en de ijsbaan.
 
Foto 1: De nieuwe dugouts.
Foto 2: Dick Nooij en Piet Thomas (rechts) plaatsen bankjes bij de ijsbaan.

 
Het klusteam doet 'een bakkie' in de voetbalkantine;
V.l.n.r. Cor Roeleveld, Jan Ruiter, Ben Bosma, Dick Nooij, Cees Nooij, Bill Ruiter en Nico Klaassen.
Piet Thomas ontbreekt op deze foto; hij wil eerst z'n 'klussie' af maken (zie tweede foto).

7 januari:
Uit: Dagblad voor West-Friesland, Noordhollands Dagblad.
De bestaande stolp van het veehouderbedrijf van Klaas en Vera Kooyman aan de Dorpsweg 52a in Schellinkhout is niet echt een sieraad. Maar dat gaat hij wel worden: er komt een nieuwe stolp, 12 meter verderop. Hij wordt weer zo origineel mogelijk. De stolp is vijf generaties lang in gebruik geweest bij de familie. In de jaren zestig werd besloten een nieuwe woning pal naast het gebouw neer te zetten. Daarna werd de stolp 'gemoderniseerd' als stal. De familie Kooyman wil het oude vierkant van de stolp hergebruiken, evenals een aantal andere oude elementen.
Onderstaand twee foto's van de 'nieuwe woning' en een foto van de oude stolpboerderij, die wacht op de sloop. De stolp is tot 1961 in gebruik geweest als woning/agrarisch bedrijfsgebouw en daarna verbouwd tot agrarisch bedrijfsgebouw.
 

Zie voor andere foto's van de boerderij: 25 maart 2009.

9 januari:
De sneeuw van ijsbaan 'De Pekel' is geruimd en er kan worden geschaatst.
 

29 januari:
Johan Witvliet, Dorpsweg 104, overlijdt. Hij was in de jaren zestig van de vorige eeuw hoofdonderwijzer van de lagere school. Hij wordt in Oosterblokker begraven bij de O.L. Vrouw Visitatiekerk. Schoolmeester Witvliet is gehuwd met Anneke Haan. Zij overlijdt op 12 juni 2012.

8 februari:
Er zijn twee jubilarissen bij de NBvP 'Vrouwen van Nu', afdeling Schellinkhout. Anneke Has (links) is 40 jaar lid en Gre Bronner 50 jaar.

14 februari:
Op het besneeuwde weiland achter ons huis, Dorpsweg 72, fourageren veel ganzen.

23 februari:
De brugresten van de voormalige trambaan, tegenover perceel Dorpsweg 62, worden benut om een nieuwe brug te maken. Eerst worden er betonnen platen op gelegd en daar wordt vervolgens beton op gestort. De zo ontstane nieuwe brug moet het achterliggende land, dat in eigendom toebehoort aan melkveehouder G.C. van Dijk, wonende Dorpsweg 151, ontsluiten. Op die manier behoeft niet meer met tractoren e.d. over het erf van perceel Dorpsweg 67 te worden gereden. Op de achtergrond van de tweede en derde foto ziet u de 'Steenen Kamer'.
   

24 februari:
Uit: De Middenstander.
Er wordt vergunning aangevraagd voor de sloop van de in het jaar 1987 gebouwde woning Havenweg 19a en tevens voor de bouw op dat perceel van een nieuwe woning met bijgebouw (zie 1987 en 24 mei 2006)
 
Havenweg 19a en (rechts) Havenweg 19b, bewoond door de heer C.J. (Cees) Donker.

De nieuw te bouwen woning aan de Havenweg 19a zal bestaan uit een hoofdgebouw en een bijgebouw met een tussenliggende veranda. De gebouwen zijn direct met elkaar verbonden. De woning en bijgebouw zal worden gerealiseerd in één bouwlaag met een kap. Alleen het tussenliggende bouwdeel zal plat worden afgedekt. Het hoofdgebouw en het achtergelegen bijgebouw zullen worden gerealiseerd in een afgeknot schilddak.

Situatieschets van de nieuw te bouwen woning aan de Havenweg 19a en de bestaande woning aan de Havenweg 19b.


Impressie van de nieuwe woning aan de Havenweg 19a.
De nieuwe woning is in januari 2015 nog steeds niet gebouwd.....

25 februari:
Na een lange winter met veel vorst en sneeuw zijn de eerste kieviten teruggekeerd op het buitendijkse land. Ook de bergeenden achter ons huis zijn weer retour.

Uit: Noordhollands Dagblad.
30 maart:
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de directievoering voor de dijkverzwaring tussen Hoorn en Enkhuizen alsnog in eigen hand genomen. Als reden gelden de overschrijdingen van de budgetten en termijnen.
Het ingehuurde ingenieursbureau ARCADIS is dus letterlijk aan de dijk gezet in verband met een verschil van inzicht over de kwaliteit van het werk.

14 april:
Uit: De Middenstander.
Er wordt aan K.P. Kooijman, Dorpsweg 50, vergunning verleend voor het kappen van twee perenbomen die aan de weg staan, onder voorwaarde dat twee hoogstam perenbomen worden herplant. De reden voor de aanvraag is de nieuwbouw van een boerderij.
 
Foto 1: De hoogstam fruitbomen waarvoor een kapvergunning wordt verleend.
Foto 2: De onderhavige fruitbomen zijn verworden tot kachelhout (maart 2011).

7 mei:
 Harm van Assen.
Harm van Assen (geboren 17 maart 1933) overlijdt. Harm en zijn vrouw Coby van Assen-Grunuveld vormden jarenlang het beheerdersechtpaar van het dorpshuis (zie 1983).

6 juni:

Gezicht op (een deel van) Munnekai met de Opperweg.

15 juni:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Het zijn niet alleen horecaondernemers langs de Zuiderdijk die willen dat deze verbinding af en toe weer open gaat voor het publiek: ook raadsleden van Drechterland vragen er al langere tijd om. "Het is toch raar dat je niet eens op de dijk mag, terwijl er niet eens wordt gewerkt".
Dirk Bakker van de midgetgolfbaan is een van de ondernemers die zich ernstig gedupeerd voelen door het feit dat alle dagjesmensen en voorbijgangers van de Zuiderdijk worden geweerd. Hij heeft op het buitendijkse recreatieland bij Schellinkhout al 28 jaar het bedrijf Rent a Surf.
Drie jaar geleden werd hij eigenaar van de midgetgolfbaan. In de wetenschap dat de dijk zou worden afgesloten, voegt hij er direct aan toe. "Alleen had niemand kunnen weten dat de Zuiderdijk vervolgens vijf of zeven jaar lang volledig afgesloten zou worden".
Dirk Bakker haalt zijn gelijk bij de 'adviescommissie nadeelcompensatie' van het hoogheemraadschap, maar hij krijgt zijn gelijk niet.
Woordvoerder Hans Bosma van het schap zegt dat altijd de veiligheid voorop heeft gestaan. "Zodra er wordt gewerkt, is het echt te gevaarlijk voor anderen op de dijk te komen".
Echter aan de dijk bij Schellinkhout wordt al maanden niet meer gewerkt.....

13-15 juli:
In opdracht van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier wordt ongeveer 100 meter ten westen van de kerk in de Zuiderdijk een 30 meter brede dwarssleuf gegraven ten behoeve van archeologisch onderzoek. Dit stuk dijk maakt deel uit van de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande dijk een zogenaamde inlaagdijk betreft (zie 1592). Dat is een dijk die aangelegd wordt achter een dijkvak, waarvan men vreest die niet lang meer te kunnen houden en die men met beide einden aan de oude dijk aansluit.
De doorsnede laat precies het verleden van de dijk zien. In één van de bovenste lagen is een met rood puin verharde weg te zien en (ongeveer een meter) daaronder een schelpenpad. Twee donkere plekken in het profiel duiden op de aanwezigheid van twee gedempte kavelsloten, die zijn gegraven bij de ontginning van het veenlandschap in West-Friesland, ongeveer 1000 jaar geleden. Later is de eerste dijk aangelegd op deze sloten. Bij het onderzoek worden ook restanten van muren van een oud dijkhuisje met een rondgemetselde waterput gevonden.
Dit huisje wordt al aangegeven op een kaart uit 1603 met ingetekende percelen zaadland gelegen in de banne van Schellinkhout, gemaakt door landmeter en lakenverkoper Gerrit Dirckszoon (ook wel: Dirickszoon) Langedijck.
Ook staat het huisje ingetekend op de landkaart die tussen 1651 en 1654 is vervaardigd door de landmeters Johannes Dou en Cornelis Lenartsz Koutter. Op bedoelde kaart staan aan de landzijde van de dijk, tussen de kerk en de huidige opgang in het verlengde van de Meeweg, een aantal opstallen ingetekend.
Op de details van de kaarten hieronder is bij benadering de lokatie van de opgraving met een rode pijl aangeduid (zie ook 1603 en 1651-1654).

Kaart 1603. De gevonden muren zijn afkomstig van één van de twee ingetekende huisjes.

Kaart 1651-1654.

Hieronder een aantal foto's van de sleuf.
De sleuf gezien uit westelijke richting met links de resten van een dijkhuisje.

De sleuf gezien vanaf de Havenweg.

De contouren van het dijkhuisje.

De donkere plek in het profiel (vlak boven het water) is de klei waarmee één der sloten is gedempt.

In het centrum (bovenaan) het rode puin met daaronder de contouren van het schelpenpad (de lichte vlek).

Opname van de opgraving van de waterput gezien uit westelijke richting.

Detailopname van de waterput.

En dit is de waterput een paar dagen later, kapot teruggevonden op circa 150 meter van de plaats waar deze werd opgegraven.
Een gave middeleeuwse waterput, waardevol cultureel erfgoed, afgedankt als puin. Een roemloos einde!

17 juli:
Veel surfers bij Schellinkhout.
 


18 augustus:
Een 26-jarige ervaren kitesurfer uit Amsterdam komt om het leven op de Zuiderdijk. Zijn lijnen zijn tijdens harde windvlagen in de war geraakt, waarop hij de controle over zijn kite verliest. Vervolgens smakt hij in volle vaart tegen de stenen van de dijk. Hij is op slag dood.

31 augustus:
Op initiatief van Greetje Wardenaar is er bij het dorpshuis een jeu de boulesbaan aangelegd, die deze dag in gebruik wordt genomen. Er zijn veertien mensen naar de nieuwe baan gekomen. Gretha Heijman mag de eerste bal gooien. Het is de bedoeling dat er elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt gespeeld, maar op andere dagen en tijden kan de baan uiteraard ook worden gebruikt.
 De nieuwe jeu de boulesbaan.

2 september:
Tjalling van der Rol, van het gelijknamige Electrotechnisch Bureau V.O.F. van der Rol, overlijdt. 'Tjal' is afkomstig uit Blokker en vestigt zich begin 1965 in Schellinkhout. Het bedrijf is dan gevestigd op de eerste verdieping van de voormalige zuivelfabriek. Aanvankelijk drijft Tjalling van der Rol het 'Electro Technisch Bureau' samen met J. Beets uit Hoorn, doch als laatstgenoemde zich terugtrekt zet Van der Rol het bedrijf alleen voort. Op 21 september 2002 trekt het echtpaar Tjalling en Hilda van der Rol-Sas zich na ruim 30 jaar terug uit het bedrijf aan de Dorpsweg 64 en verhuist naar de Ravenstraat 6. Hun zoon Andréas (geboren 23 januari 1968) zet het bedrijf voort (zie 1964 en 2002).

14 september:
In het dorp staan 20 woningen te koop in prijs variërend van € 159.000 (Havenweg 39) tot € 1.195.000 (Dorpsweg 78).

21 september:
 
Foto 1: Zomaar een foto genomen op een zonnige dinsdagmiddag in september bij het dorpshuis 'De Dregt'.
Drie oudere mannen rusten na een fietstochtje uit op de 'Herinneringsbank' en rechts zijn er activiteiten op de jeu de boulesbaan.
Foto 2: De tekst op de bushalte "De Drecht" is foutief geschreven. Dat moet zijn "De Dregt".

15 oktober:
Met groot materieel wordt de mais geoogst in de polder van Schellinkhout, achter perceel Dorpsweg 72.
 

Uit: Noordhollands Dagblad.
Taxi Dop stopt met kroegritten in het weekend.
Eind november stopt Taxi Dop uit Schellinkhout met het verzorgen van taxiritten in het weekend. “We worden een dagje ouder en het gedrag van de jongeren zorgt er voor dat de lol er een beetje af is.”, zegt Cees Dop (69).
Samen met zijn broer Dirk (64) is hij sedert 1975 eigenaar van het taxibedrijf, dat vooral bekend is van de kenmerkende geelgekleurde Amerikaanse taxi's.
“Doordeweeks kunnen mensen ons gewoon bellen voor een ritje. En we blijven natuurlijk ook onze trouw- en rouwritten doen. Ook in het weekeinde. Zolang de gezondheid het toelaat, gaan we door.”
   
Foto 1: Cees Dop poetst een Dop-taxi: een yellow cab, merk Chevrolet, type Caprice 5.0 Classic, bouwjaar 1992.
Foto 2: De kenmerkende yellow cab van Taxi Dop.
Foto 3: Cees Dop bij een trouwauto.

   
Dik Dop achter het stuur van een trouw- of rouwauto en het bord op de garage van familie Dop.

20 oktober:
Uit: De Middenstander.
Ontvangen omgevingsvergunningen.
Uitbreiden van de caravanstalling, Dorpsweg 2 te Schellinkhout, bouwen en ontheffing.

Een foto van de opstallen van caravanstalling Snoeck, Dorpsweg 2 (foto 13 september 2010).

23 oktober:
Nico Klaassen wint met zijn Drentsche Patrijshond de wisselbeker op de Internationale Dogshow “De Utrecht”. Klaassen heeft een prachtige jonge Drentsche Patrijshond, genaamd 'Floris Phébe van Groevenbeek'. De tweede naam refereert aan de naam van zijn moeder en de laatste naam is de kennelnaam waar hij vandaan komt.
De Drentsche Patrijshond is een Oudnederlands jachthondenras, tevens een boerderijhond, die op het erf waakt, maar daarbij toch een heel lief karakter heeft. De hond staat al afgebeeld op eeuwenoude schilderijen.
 
Foto 1: Nico Klaassen (rechts) met Floris en de wisselbeker.
Foto 2: 'Floris Phébe van Groevenbeek'.

De hond Floris heeft met zijn baasje Nico al veel meer titels in de wacht gesleept:
1. Jeugd Winner 2007, honden tot 18 maanden te Amsterdam (Floris was 12 maanden).
2. Winner 2007, honden van alle leeftijden te Amsterdam (Floris was 12 maanden).
3. Nederlands Jeugdkampioen 2008 te Leeuwarden (Floris was 15 maanden). Tot 18 maanden kan de hond Nederlands Jeugdkampioen worden en hij moet dan drie wedstrijden hebben gewonnen.
4. In 2008 tweede bij de Wereldkampioenschappen te Stockholm, Zweden. Uitgekomen in de tussenklasse, honden van 18 tot 24 maanden.
5. Nederlands Kampioen te Hazerswoude Dorp. Vanaf 27 maanden kan de hond Nederlands Kampioen worden, mits hij vier wedstrijden heeft gewonnen. Op het moment dat Floris 28 maanden oud is, heeft hij zes wedstrijden gewonnen en dat betekent al zes punten.
6. Deelname aan de Hond van het Jaar Show te Amersfoort. Deelname door honden die bij de eerste drie eindigen in de Rasgroep per wedstrijd.
7. Club Winner 2010 te Zutphen. Aan deze wedstrijd deden 157 Drentsche Patrijshonden mee.
8. Op 08 augustus 2009 het C diploma Jachttraining in Beesd.
9. Op 30 augustus 2009 het B diploma Jachttraining in Bovenkarspel.

  Nico en Floris voor de kerk in Schellinkhout.

4 november:
Nederland beleeft de warmste novembernacht in zeker 109 jaar. In de nacht van 3 op 4 november wordt het in De Bilt niet kouder dan 14,5 graden.

12 november:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Redt de Martinuskerk in Schellinkhout met een nieuwe bestemming. Het is één van de drie ideeën die de provincie kansrijk vindt en wil onderzoeken in het kader van het project 'De Herbestemming'. Dat project is bedoeld om een nieuwe bestemming voor waardevolle oude gebouwen te vinden en te realiseren. Het probleem van de Martinuskerk in Schellinkhout is, dat de kerkgemeenschap, eigenaar van twee kerken, de kosten niet meer kan dragen. Daarom is men op zoek naar andere vormen van gebruik voor het gebouw, waarvan het oudste gedeelte stamt uit de veertiende eeuw.

17 november:
Uit: De Middenstander.
De gemeente Drechterland heeft een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een aangebouwd bijgebouw met veranda bij Dorpsweg 130a.
De verbouwing is eind 2011 gereed. Zie de foto hieronder van 30 september 2011.

Verder heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een ligboxenstal bij perceel Dorpsweg 119 (familie Koster).

26 november:
 Jan Pieter Has.
In Woonzorgcentrum St. Jozefpark te Blokker overlijdt Jan Pieter Has, weduwnaar van Marrigje Snel. Veehouder Jan Has is op 4 oktober 1922 in Scharwoude geboren en verhuist op 23 april 2008 met zijn partner Meinsie Elisabeth (roepnaam Meins) Has-Grootes (de weduwe van zijn broer Pieter Jan Has) naar genoemd woonzorgcentrum. Jan Has is ondermeer voorzitter geweest van Gymnastiekvereniging 'Nuttig en Aangenaam' (zie februari 2008) en van IJsclub 'De Opbouw' (zie 28 oktober 2006).
Zie ook 12 juni 1947 en voor foto's van de stolpboerderij 23 april 2008.

29 november:
 Piet Baas.
In het Westfriesgasthuis te Hoorn overlijdt op 72-jarige leeftijd Piet Baas. Hij wordt tot de begrafenis opgebaard in zijn woning Dorpsweg 115, zijnde het huis dat eerder door burgemeester Palenstijn wordt bewoond.
Piet Baas is gehuwd geweest met Gré Tine Ham, geboren op 27 oktober 1941. Zij is al op 20 maart 1991 overleden. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Pieter (18 augustus 1967) en Martine (14 juni 1969).

 De woning Dorpsweg 115 (foto 1967).

“Pietje Baas” is een markante Schellinkhouter, die op 30 maart 1938 in Twisk is geboren. Hij groeit op in een huisje in 'de Nek' (kleiput - meeuwenkolonie) waar zijn vader Piet sedert 1 mei 1938 een klein veehoudersbedrijfje (zeven koeien) runt.
Piet Baas gaat aanvankelijk als slagersknecht aan het werk bij slagerij Stam in Hoorn. Later runt Piet Baas vele jaren achtereen zelf een slagerij, “edelslagerij 't Hoekje”, Johannes Poststraat 60 in Hoorn. Veel Schellinkhouters bestellen hun vlees bij hem en laten dat aan huis bezorgen. Als de klant dan iemand vrolijk fluitend en op klompen het pad op hoort komen, weet die dat slager Piet Baas in aantocht is.
Hij is een karakteristieke man met humor, met zijn sjekkie in de brand en veelal lopend op klompen. Een typische West-Friese uitspraak van hem is:
Gien toid is gauw zoid, je make toid en je hewwe altoid toid.
Hij staat samen met anderen aan de wieg van biljartvereniging 'de Dregt', die op 2 april 1968 wordt opgericht.
Verenigingen doen nooit tevergeefs een beroep op sponsoring door Piet Baas in de vorm van erwtensoep, vlees- en worstprijzen of anderszins.
De begrafenisplechtigheid heeft op 3 december plaatsgevonden in de Martinuskerk en daarna is Piet Baas begraven op de begraafplaats bij de kerk (zie ook 1940, 1963 en 1966).
 
Hierboven: Piet Baas wordt door zijn kinderen en de naaste buren vanaf zijn huis overgebracht naar de Martinuskerk.

7 december:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Als lid van de Westfriese Toerclub in Blokker heeft Anneke Has in het afgelopen seizoen (1 maart - 1 november) 8221 km gefietst. Ze is daarmee als tweede geëindigd. Kampioen bij de vrouwen, met 11.016 km, is Ank Knook geworden.

15 december:
Uit: De Middenstander.
Er wordt door familie M. Overduin, Dorpsweg 121, bij de gemeente Drechterland een omgevingsvergunning aangevraagd voor het Gebruiken van stolpboerderij als Bed & Breakfast.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :