De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2011.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2011.

2011
5 januari:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een recreatiewoning op perceel Dorpsweg 129A hs 1.

 Het houten aanplakbord bij het raadhuis.

26 januari:
Uit: Dagblad voor West-Friesland, Noordhollands Dagblad.
De grond van de ijsbaan De Pekel komt schuin omhoog. Het sterke vermoeden is dat het werk aan de dijk de grond in beweging heeft gebracht. In december bleek dat het water aan één kant van de ijsbaan bleef staan. In het gebied loopt een belangrijke rioolleiding en de kabels van de nutsbedrijven. Er worden metingen gedaan om te kijken wat er precies aan de hand is.

Hieronder: Foto's die genomen zijn op (vrijwel) dezelfde lokatie, respectievelijk in 1970 en in 2011.
 
 
In 1970 is de afslag naar de nieuwbouw (Havenweg) nog niet aangelegd. Op de foto's uit 1970 is de houten voorloper van het latere stenen elektriciteitshuisje nog te zien. In het jaar 1919 is het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf (G.E.B.) van Schellinkhout tot stand gekomen (zie 1919).

14 februari:
Huldiging jubilarissen 'VROUWEN VAN NU, afdeling Schellinkhout'.
Klazien Rezelman, Petra Posch en Guus Stapel zijn 50 jaar lid van de afdeling van de vroegere plattelandsvrouwen en Guus Sluis is inmiddels al 60 jaar bij de vereniging. De eerste drie krijgen een klokje aangeboden en mevrouw Sluis ontvangt een speldje met logo van de bond (foto's Harrie Dekker).

Een overzicht van de leden.

 
Foto 1: Het bestuur, v.l.n.r. Petra Posch, Thea Bosma, Gerda Zijp, Annemarie Kooy, Wil Kerkmeer en Mirjam Scholte.
Foto 2: De vier jubilarissen, v.l.n.r. Petra Posch, Guus Sluis, Klazien Rezelman en Guus Stapel.

16 februari:

Het werk aan de dijk (dijkverzwaring) vordert gestaag.

zondag 27 februari:
Al sedert 2006 wordt er geen 'Prinsenbal' meer georganiseerd, maar de kindermiddag van carnavalsvereniging 'De Botkloppers' wordt nog altijd trouw bezocht. Prinses Lise van Dijk heeft Michael van der Rol tot haar prins benoemd. Vanwege het slechte wordt de traditionele optocht afgelast, maar onder leiding van Dirk Koen (zie tweede foto hieronder) en dj Frank Breedijk wordt er in de grote zaal van het dorpshuis volop feest gevierd. Aan het einde van de middag worden alle winnende creaties beloond met medailles en de winnaars van de kleurwedstrijd mogen een prijs uitzoeken van de prijzentafel. Onderstaande foto's zijn gemaakt door Charles Drijver.
 


4 maart:

Frans Ottersberg van 'Stal Attack' , Dorpsweg 153, heeft 18 paarden op stal staan en er zijn een paar veulens op komst.
Hij heeft zowel fokmerries als paarden, die gebruikt worden op koersen. Op dit moment zijn er zes paarden in training.

4 april:
Er worden hier en daar langs de Dorpsweg nieuwe boompjes geplant door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 Nieuw boompje bij Dorpsweg 71.

11 april:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
Harm Jongsma heeft te kennen gegeven om na 40 jaar te willen stoppen met het werk voor de dorpskrant voor Schellinkhout. Er wordt dus gezocht naar een opvolger voor Harm om eens in de twee weken de pagina's uit te zoeken en in elkaar te nieten met behulp van een electrische nietmachine.

dinsdag 12 april:
's Morgens raakt er (weer) een auto te water in de scherpe bocht bij Dorpsweg 98. De auto wordt door bergingsbedrijf Theo Rood op het droge gebracht. Als gevolg van te snel rijden gebeuren er regelmatig ongelukken op deze locatie.
 
 

21 april:

De basalton betonzuilen, die als taludbekleding van de dijk dienst doen, worden afgedekt met een laag grond van ongeveer 30 centimeter.
Deze grond zal worden ingezaaid met graszaad. Op de achtergrond ziet u in het centrum de kerktoren van Schellinkhout.

22 april:

Op deze foto, die is gemaakt nabij de dijkopgang bij de Westermeeweg, is goed te zien hoe breed de verzwaarde dijk wordt.
Het rechter deel is het oude tracee. De 'nieuwe' dijk wordt dus ongeveer twee keer zo breed.

24 april:
De dijkopgang bij de Westermeeweg is door middel van hekken afgesloten in verband met de vondst van asbest in het noordelijke deel van het dijktalud.
Er staan hekken langs de noordzijde van de dijk tot ongeveer halverwege de ijsbaan.
   

25 april (Paasmaandag):

Bovenstaande foto is gemaakt op Paasmaandag, een prachtige zonnige dag.
Veel mensen bezoeken het buitendijkse land om te genieten van de zon en het water.

1 mei:
Er rijdt een grote stoet vrachtauto's (oldtimers) door het dorp. De foto is gemaakt vanaf het bordes van het oude raadhuis, dat nu in gebruik is als bibliotheek. Links ziet u het dorpshuis 'De Dregt'.
 

2 mei:
Op het land van veehouder G.C. (Gerard) van Dijk, Dorpsweg 151, bloeien de tulpen nog. Ze wachten op het moment dat ze worden gekopt.

6 mei:
Bij de werkzaamheden ten behoeve van de dijkverzwaring worden in de buurt van de dijkopgang bij de kerk, restanten gevonden van bebouwing (zie 1726, 1729 en 1916). Ook wordt een oude waterput gevonden (zie foto 6 en 7). De bodem van de put ligt ongeveer 3,5 meter onder het maaiveld onder een dikke laag zeeklei. Bij het uitgraven van de put brokkelen de gele steentjes vrijwel allemaal af.
           

Er worden met behulp van een metaaldetector ook verschillende metalen voorwerpen gevonden, waaronder ronde muntjes, een weefsteentje, een sluitinkje, een slotplaatje en een zogenaamd muntgewichtje. Deze zaken moeten nog worden gedetermineerd door de archeologische dienst te Hoorn. Het gevonden muntgewichtje is een stukje vierkant metaal van ongeveer één vierkante centimeter. Op de voorzijde staat de afbeelding van een hoofd en aan de keerzijde staan ondermeer de initialen S.X, vermoedelijk als onderdeel van het makersmerk van de muntgewichtmaker. Nader onderzoek moet uitwijzen door wie, waar en wanneer dit muntgewichtje is gemaakt. De werkelijke waarde van de munt was vroeger gelijk aan de waarde van het materiaal waarvan de munt gemaakt was. Bijvoorbeeld een zilveren munt van 10 gram had ook de waarde van 10 gram zilver. Door mensen met minder goede bedoelingen werden echter kleine stukjes van het waardevolle metaal van de munt afgehaald (snoeien). De munt werd daardoor in principe minder waard. Om te bepalen hoeveel metaal er nog werkelijk in de munt aanwezig was, werd de munt door een geldwisselaar gewogen en vergeleken met het daarvoor vastgestelde muntgewicht. Voor elk type munt was er zo'n muntgewicht, waarmee de geldwisselaar het gewicht kon vergelijken. Zo kon worden bekeken hoeveel het gewicht van de munt van het gewicht van de vastgestelde norm (het muntgewicht) afweek. Op die manier werd vastgesteld hoeveel geld er verrekend moest worden bij het betalen of wisselen. Vanaf de late Middeleeuwen tot ver in de achttiende eeuw zijn muntgewichten, die vervaardigd zijn van messing of lood, in het betalingsverkeer gebruikt. Hieronder een foto van de metalen bodemvondsten en van de voor- en achterzijde van het gevonden muntgewichtje.
   
Het gevonden muntgewichtje is nog niet goed schoongemaakt en nog vervuild met aarde.

13 mei:
Bij de werkzaamheden ten behoeve van de dijkverzwaring van het Markermeer worden nabij de dijkopgang bij De Laan in de grond de funderingen van een buitendijkse stolpboerderij uit de zeventiende eeuw gevonden. De betreffende boerderij heeft dus opvallend genoeg aan de buitenzijde van de Westfriese Omringdijk gestaan. Bij de opgraving worden enkele funderingen van muren, een gemetselde poer van een vierkantpaal, een voorraadkelder en een ronde waterput gevonden.
 
Afbeelding 1: Een detail van de kaart met ingetekende percelen zaadland gelegen in de banne van Schellinkhout (1603), gemaakt door landmeter en lakenverkoper Gerrit Dirckszoon (ook wel: Dirickszoon) Langedijck. Aan de linkerzijde is een rijtje buitendijkse woningen te zien, maar nog geen stolpboerderij (zie ook 1603, 1609 en 1726).
Afbeelding 2: Een tekening uit 1785 gemaakt door Hendrik Tavenier, waarop links de betreffende boerderij staat afgebeeld.

Bij deze opgraving zijn op het niveau onder de zeventiende eeuwse bebouwing veel afvalkuilen aangetroffen. Deze bevatten naast keukenafval veel aardewerk uit de zestiende eeuw. Waarschijnlijk liggen de afvalkuilen op de erven van de buitendijkse huizen zichtbaar op de kaart van 1603 (zie hierboven). Volgens historische kaarten heeft er tussen 1603 en 1638 een wijziging plaatsgevonden in de bebouwing. Uit de archeologische vondsten blijkt overduidelijk dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw buitendijks heel wat is gebeurd. Verreweg de meeste archeologische vondsten dateren namelijk uit deze periode. Onder de vondsten bevinden zich fragmenten van wandtegels van majolica. Met name pompadourtegels, de naam is afgeleid van bonte bedrukte japonstof, en tegels met een bloemenvaas zijn veel aangetroffen. Bijzonder is dat zich tussen de tegels resten van een rijk versierde kaarsnis bevinden, die behoorde bij de boerderij die in het begin van de zeventiende eeuw op die plaats werd gebouwd. Bijzonder zijn verder enkele fraaie borden van Noord-Hollands slibaardewerk. De diverse borden zijn bij elkaar gevonden en zijn waarschijnlijk van dezelfde eigenaar geweest. Dat geldt ook voor diverse majolicaborden die in dezelfde grondlaag zijn aangetroffen. Verspreid over het terrein wordt ook een aantal scherven gevonden van borden afkomstig uit Portugal. Op plaatsen waar bewoners actief waren in de scheepvaart wordt deze aardewerksoort vaak opgegraven. Dat geldt dus ook voor Schellinkhout. De resten van een grote stolpboerderij en de rijke bodemvondsten getuigen van een welvarend buitendijks bestaan.

     
Foto 1 en 2: Een deel van de gevonden fundamenten van de boerderij (buitendijks). Op de achtergrond is het nieuwe talud van de dijk te zien;
Foto 3: De lokatie van de opgraving;
Foto 4: De restanten van een waterput.

Hieronder een aantal afbeeldingen van de gevonden bodemvondsten.
     
Vier schotels van Noord-Hollands slibaardewerk. Een met voorstelling van een vaas en bomen, diameter 38 cm; een met vaas, diameter 37,5 cm;
een met pelikaan, diameter 35,5 cm; en een met man met pofbroek, wambuis, hoed met veer en het jaartal 1614, diameter 35 cm.

     
Scherven van borden van majolica, 1600 - 1650.

   
1. Verspreid over het terrein zijn veel munten gevonden, waaronder een zilveren stuiver uit Friesland uit circa 1580, een halve öre uit Zweden uit 1592, een 'korte' van Gelderland uit 1550-1556 en diverse soorten duiten;
2. Olijfkruik afkomstig uit Portugal, hoogte 19,5 cm, 1600-1650;
3. Verflood voor laken (ook wel lakenlood genoemd) uit Amsterdam, 17e eeuw. Op de voorzijde staat het wapen van Amsterdam met rondom AMSTERDAM SCHE VERWE, en op de achterzijde staat een dubbelkoppige adelaar met rondom GEBLAEUWT SWART.

Een lakenlood had de functie van zegellood, een kwaliteitswaarborg voor een rol stof. Het lakenlood gaf ook de soort stof aan en de plaats waar de rol stof gemaakt was.

       
1. Scherf van een bord van Chinees kraakporselein, 1590-1610;
2. Tinnen vogelfluitje, 17e eeuw, 4 cm hoog;
3. De voorzijde van een rekenpenning met man en vrouw die elkaars handen vasthouden.

Een rekenpenning werd gebruikt om met een rekenbord- of doek te kunnen rekenen. Een rekenpenning had een waarde die afhankelijk was van het vak waar hij op was geplaatst;
4. De achterzijde van dezelfde rekenpenning met de tekst 'ALEIN AUF GOT STET MEIN VERDRAUEN';
5. Zilveren knoop, 17e eeuw, 1,2 cm.

     
1. Scherven van borden van Portugese faience, 1625-1650. Faience is een type aardewerk dat met een ondoorzichtige witte laag geglazuurd is om het op Chinees porselein te laten lijken. Eén van de scherven heeft een blauwe en paarse beschildering en dateert uit 1650-1675;
2. Nistoptegel met geschulpte zijkant, pompadour, 1600-1640, breedte 13 cm;
3. Wandtegel, bloemenvaas, 1610-1650, breedte 13,4 cm;
4. Nisvloertegel, pompadour, 1600-1640, breedte 18,4 cm.

(bron: Archeologie West-Friesland).

24 mei:
Een kitesurfer raakt gewond na een mislukte sprong. Zijn voet schiet los van het board en hij komt verkeerd in het water terecht. De gewonde man, die mogelijk een gebroken been heeft, wordt naar het ziekenhuis overgebracht.

29 mei:
De Omni Vereniging Schellinkhout, afdeling Voetbal, is met spoed op zoek naar (jeugd)leden.
Om voor het seizoen 2011-2012 de teams rond te krijgen is men dringend op zoek naar F, E en D-pupillen.
F-pupillen: geboortejaren 2003-2005
E-pupillen: geboortejaren 2001-2002
D-pupillen: geboortejaren 1999-2000
Tevens zoekt het enige seniorenelftal, uitkomend in de reserve 8e klasse, voor het volgend seizoen nog zeker zes spelers.

22 juni:
Uit: Dagblad voor West-Friesland, Noordhollands Dagblad.
Welke nieuwe bestemming past bij de monumentale Martinuskerk in Schellinkhout?
Mensen uit het dorp en kenners van het culturele erfgoed kunnen hierover binnenkort meepraten.

De kerkelijke gemeente kan het gebouw niet langer onderhouden, omdat het te duur is geworden. Veel houtwerk is aangetast door de boktor. Het kerkbestuur is naar de organisatie 'Created in Noord-Holland' gestapt, die op provinciaal niveau bezig is met de herbestemming van speciale panden. Eerst komt er een bijeenkomst van experts en daarna komen op 5 juli de bewoners aan het woord. In de ogen van 'Created' kan de Martinuskerk vooral door de ligging pal aan de Westfriese Omringdijk een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het toerisme rondom de dijk.

 De Martinuskerk (foto 5 mei 2011).

14 juli:
De wijkprijs van de Nationale Postcodeloterij is in Schellinkhout gevallen. 130 inwoners hebben in totaal 220 fietsen gewonnen. De gewonnen fietsen worden opgesteld op het parkeerterrein aan de Havenweg, nabij de ingang van het voetbalveld. Vanuit een feesttent worden de tweewielers uitgedeeld.
 De fietsen wachten op hun nieuwe eigenaar.

5 juli:
In de kerk vindt een bewonersavond plaats over de herbestemming van de kerk. Een en ander op uitnodiging van een stuurgroep bestaande uit leden van het kerkbestuur, de gemeente Drechterland en de initiatiefgroep 'Vrienden van de Martinuskerk'. Deze initiatiefgroep bestaat uit de heren Guus Arnoldus, Rob Louët-Feisser en Ko Uiterwaal. Tachtig dorpsbewoners zijn naar de kerk gekomen. We kunnen zeggen dat de toekomst van de dorpskerk een toenemend aantal mensen in het dorp bezighoudt. Kerkvoogd Kees Kraal doet verslag van het zoeken naar een herbestemming voor de Martinuskerk. In feite wordt op die avond voor het eerst openlijk als mogelijke herbestemming de optie op tafel gelegd de functies van het dorpshuis in de kerk onder te brengen, naast of gecombineerd met een restaurant en buitenterras. Na de bewonersavond zal een enquête worden gehouden om de mening van de bevolking te peilen over enkele op de bewonersavond genoemde opties en de bewoners in de gelegenheid te stellen eigen ideeën naar voren te brengen (zie 22 juni).

5 augustus:
 
Ds. Wika Johannes Thomas (roepnaam Joop) Pietersen overlijdt in Sint Maarten. Joop Pietersen is van september 1949 tot september 1955 werker in kerkelijke arbeid van de Hervormde gemeente in Schellinkhout (zie ook 1949).

17 augustus:
Onderstaande foto is genomen bij de dijkopgang van De Laan. De werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring stagneren, omdat het dijkvak terplaatse gesaneerd moet worden in verband met aangetroffen vervuiling. Rechts op de foto is de voormalige onderwijzerswoning te zien, thans bewoond door de familie Thomas.

4 september:
'Superstar', de spelletjesdag voor de jeugd, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomerschoolvakantie.
Na het hijsen van de vlag door de Superstar van 2010, Dani van Breukelen, en na een warming up onder leiding van Ruby Leek, begint het spektakel op het voetbalveld. Aan het einde van de dag worden de behaalde punten geteld en dan blijkt dat Femke Schipper 'Superstar van 2011' is geworden. Zij mag de wisselbeker voor één jaar mee naar huis nemen.
 Femke Schipper op het ereschavot (foto Anton Koster).

26 september:
Uit: De Dorpskrant voor Schellinkhout.
De afdeling voetbal van de Omni Vereniging Schellinkhout kent vanaf het nieuwe seizoen geen E-pupillenteam en seniorenteam meer. In het seizoen 2011-2012 zijn er nog maar drie jeugdteams: twee D-elftallen en één F-elftal.

30 september:
Op deze prachtige zonnige nazomerdag wordt er nog steeds hard gewerkt aan de dijk (dijkverzwaring). Onderstaande foto's zijn gemaakt nabij de dijkopgang bij de Westermeeweg.
 

Onderstaand twee foto's die genomen zijn bij het huisje in 'de Nek'. De dijk wordt op die lokatie aan de binnenzijde versterkt.
 

7 oktober:
Uit: Dagblad voor West-Friesland, Noordhollands Dagblad.
Op zijn Yamaha R6 motorfiets met koeienprint kwam hij als kampioen over de finish in Assen. Boerenzoon Lars Kooijman (24) uit Schellinkhout debuteerde dit seizoen in de Supercup 600 en pakte meteen de hoofdprijs.
  Lars Kooijman op zijn Yamaha YZF R6 2008 racer.

2 november:
Bij perceel Dorpsweg 65 wordt begonnen met de vervanging van de brug door een dam met duiker. Het werk wordt uitgevoerd door personeel van loonbedrijf C. Wit & Zoon B.V. uit Blokker. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om, in het kader van de baggerschouw, de sloot uit te baggeren en om een nieuwe houten walbeschoeiing aan te brengen.
 

 

3 november:
Het nieuwe tracé van (een deel van) de versterkte dijk wordt geasfalteerd. Het betreft het weggedeelte vanaf de molen tot De Laan.
 
Foto 1 is gemaakt in januari 2007 aan de vooravond van de start van de werkzaamheden aan de dijk.
Foto 2 is op 5 november 2011 gemaakt vanaf vrijwel dezelfde positie als de eerste foto.

 
Het wegdek is "ietsje" breder geworden.

Onderstaand vier foto's van de stand van zaken bij de molen.
     

10 november:
In het kader van de baggerschouw wordt de sloot tussen de percelen Dorpsweg 67 en 69 uitgebaggerd door personeel van het sedert 1952 in Wijdenes gevestigde loon- en aannemersbedrijf fa. W. Zwaan en Zn.

21 november:
Op deze zeer mistige dag worden, tijdens werkzaamheden van het hoogheemraadschap ten behoeve van de dijkversterking, door archeologen van Archeologie West-Friesland bij de dijkopgang aan de Westermeeweg de funderingen van een 17e eeuwse houten boerderij gevonden, bestaande uit bakstenen ondermuurtjes. Een deel van de bakstenen blijkt hergebruikt te zijn. De anderhalf steens muurtjes staan precies aan de voormalige binnendijkse voet van de Omringdijk. De rechthoekige boerderij meet 18 x 8 meter en heeft volgens archeoloog Michiel Bartels plaats geboden aan ongeveer 20 koeien. Het voorste deel van het gebouw (wegzijde) is bewoond geweest. Binnen de muren zijn de resten te zien van poeren waarop houten palen hebben gestaan.
Bij de opgravingen worden aardewerk, waaronder een fruitschaaltje, en enkele munten gevonden, zoals een Zweedse munt uit 1676. Een gevonden 16e-eeuwse kandelaar geeft aan dat op deze plaats mogelijk al eerder bewoning is geweest. Ook wordt een zoetwaterput aangetroffen, die gemaakt is van gestapelde houten biertonnen. Op de bovenste na zijn deze goed geconserveerd gebleven in de stevige kleigrond waarmee de dijk eeuwen geleden is versterkt.
   
Een mistig overzicht van de opgraving op 21 november plus het Zweedse muntje en het fruitschaaltje.

 Een overzicht van de opgraving (24 november).

   
Een opname van de waterput (bron: Archeologie West-Friesland) en details van het halfsteens muurtje en van een poer.

Zelf vind ik op de locatie van de opgraving een kleine bruine geglazuurde plavuis (afmetingen 117 x 117 x 24 mm).
 

Hieronder twee fragmenten van oude 17-eeuwse landkaarten:
Fragment 1: Detail van de kaart uit 1603 met ingetekende percelen zaadland gelegen in de banne van Schellinkhout, gemaakt door landmeter en lakenverkoper Gerrit Dirckszoon (ook wel: Dirickszoon) Langedijck. Op deze kaart staat op bedoelde lokatie nog geen huisje ingetekend.
Fragment 2: Detail een kaart uit 1638 van de Hoornse landmeter Pieter van der Meersch, geadmitteerd landmeter bij het Hof van Holland. Op deze kaart staat wel een pand ingetekend op genoemde lokatie (zie rode pijl).
Het lijkt er dus op dat de gevonden fundering afkomstig is van een boerderij die tussen 1603 en 1638 is gebouwd. Op een kaart uit 1725 staat het onderhavige pand niet meer ingetekend. De boerderij is dan vermoedelijk al gesloopt ten behoeve van een dijkversterking.
 

Op de zwartwit-foto hieronder, gemaakt omstreeks 1963, ziet u op dezelfde plaats bij de dijkopgang aan de Westermeeweg, twee andere (later gebouwde) opstallen in een prachtig winterlandschap.
De gekleurde kaart ernaast (uit 1918) is een detail van de kaart van de Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven van 'de Nederlanden van 1815' te Den Haag. De rood ingekleurde panden kunnen blijkens de legenda niet tegen brandschade worden verzekerd. Linksboven bij de nummers 93 en 94 staan de opstallen van de zwart-wit foto ingetekend (zie ook 1603, 1638 en 1963).
 

November:
Leo Kuijpers, alias drs. Oh, ontwerpt een verjaardagskalender. Aanleiding hiervoor is zijn hobby tot het schrijven van gedichten en het maken van fotocollages. Elke maand is voorzien van prachtige kleurenfoto's en een door hem gemaakt gedicht (verschillende dichtvormen) over het dorp. Zo staat er in de maand februari een ballade over de Groote Molen en in juni een gedicht getiteld 'Ballade voor de jarige Jan Luyken'. De verkoop van de kalender start, overigens zonder enig winstoogmerk, in november en deze vindt gretig aftrek. Van de in totaal 178 gedrukte exemplaren worden er 175 verspreid. In verband met de belangstelling wordt overwogen om nog een aantal kalenders bij te bestellen.
 Het handelsmerk van hofnar Leo Kuijpers.

24 november:
Het binnendijks gelegen stuk weg aan de voet van de dijk aan het zuideinde (het zogenaamde 'onderpad') wordt opnieuw geasfalteerd. Het nieuwe asfalt stopt echter precies op dezelfde plaats als de oude weg, namelijk ongeveer zestig meter vóór het huisje in De Nek (zie ook 1972).
 

 
Foto 1: Drie vrachtauto's, geladen met asfalt, zijn (achteruit rijdend) op weg naar Munnekai waar ook wordt begonnen met asfalteren. De foto is gemaakt ter hoogte van perceel Zuiderdijk 55, eigendom van de familie Van Druten.
Op de tweede foto is de schade te zien die ontstaat als er met dergelijk zwaar materieel over nieuw asfalt wordt gereden (foto 2 januari 2012).

25 november:
Na de asfalteringswerkzaamheden legt een kraan stalen rijplaten op het nieuwe wegdek bij De Nek.


26 november:
De nieuwe ligboxenstal bij perceel Dorpsweg 119 (familie Koster) nadert zijn voltooiing (zie 17 november 2010).

30 november:
November 2011 is de droogste elfde maand in ruim honderd jaar. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI in De Bilt.

5 december:
Voor aanvang van de inmiddels zeer langdurige werkzaamheden aan de dijk is er op 14 mei 2007 een informatieavond voor de bevolking. Naar aanleiding van vragen van verontruste dorpsbewoners over zware grond- en asfaltransporten over de Dorpsweg wordt de toezegging gedaan dat dergelijk verkeer in het kader van de dijkversterking niet door de dorpskernen zal plaatsvinden. Citaat uit een brief van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier d.d. 11 december 2007:
"..... afgesproken dat door de aanliggende woonkernen zoals Schellinkhout en Wijdenes geen zwaar transport zal plaatsvinden om de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken." Ondanks deze toezegging rijden er toch regelmatig zeer zware vrachtauto's met b.v. basaltonblokken en/of asfalt door het dorp. De gemeente Drechterland en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier doen klachten al sedert 2009 af met "miscommunicatie tussen de verschillende werkgroepen binnen het HHNK", "Schellinkhout is de enige aan- en afvoerroute" en "Uw klacht is in goede orde ontvangen en geregistreerd". De laatste maanden worden de bewoners van het noordeinde vooral 'verrast' met zeer zware vrachtauto's met asfalt die door het dorpslint rijden (inhoud ruim 24 kuub met een soortelijk gewicht van asfalt van 2500 kg per kubieke meter).
 
Foto 1: Twee vrachtauto's met asfalt zijn via de Dorpsweg naar de opgang bij De Laan gereden en rijden achteruit over het nieuwe asfalt naar de molen.
Foto 2: Eén van de vrachtauto's rijdt leeg terug over de Dorpsweg.

17 december:
Het F1-pupillen-voetbalteam van O.V.S. wordt kampioen. De trainers van het team zijn Winco Rebergen en Carlo Dop. Als begeleiders treden Winco Rebergen en Jacqueline Lieshout op. Natuurlijk ontvangt het team de kampioensbeker en in de voetbalkantine volgt een traktatie in de vorm van gebak, limonade en persoonlijke aandenkens. Hieronder een teamfoto en een foto van een trotse Martijn Prins met de gekregen persoonlijke trofeeën (foto's Anton Koster).
 
Achter v.l.n.r. Yehudi Kampen, Martijn Prins, Teun Rebergen, Philip Smit, Martijn Visser, Daan Kiviet;
Voor v.l.n.r. Riemer Dop, Ritchie Kiss, Valentijn Lieshout, Ciska Schipper.

28 december:
Voormalig Schellinkhouter Wim Buis, werkzaam bij loon- en aannemersbedrijf firma W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes, graaft een nieuwe sloot op de scheiding van het erf van perceel Dorpsweg 67 en het achterliggende weiland dat in eigendom toebehoort aan veehouder G.C. (Gerard) van Dijk, Dorpsweg 151.
 
Foto 1 en 2: Omstreeks 09.15 uur wordt begonnen met het graven van de nieuwe sloot.

 
Foto 3: Op de achtergrond ziet u de achterkant van de te koop staande stolpboerderij van familie Has, Dorpsweg 67.
Foto 4: Omstreeks 15.30 uur is de nieuwe sloot gereed. Op de achtergrond zijn de opstallen te zien van de 'Steenen Kamer', Dorpsweg 61.

29 december:
Uit: Dagblad voor West-Friesland, Noordhollands Dagblad.
Het tijdelijke parkeerterrein op het buitendijks gebied bij Schellinkhout is goed bevallen. Nu het werk aan de dijkverzwaring bijna is afgerond, voelt het recreactieschap er voor om de parkeergelegenheid maar te laten liggen. Ook de kansen voor een toiletvoorziening en camperplaatsen worden onderzocht.
Volgens voorzitter Piet Zwaan het het recreatieschap hebben de afgelopen jaren wel bewezen dat zo'n plek in een behoefte voorziet. Als de parkeerplekken verdwijnen, dan betekent dit automatisch dat de auto's net als vroeger op de dijk worden neergezet. En dat zou zonde zijn.
  Het "tijdelijke" buitendijkse parkeerterrein (foto 3 juni 2008).
(Zie m.b.t. het aspect "tijdelijk" 17 september 2007 en 20 december 2007).

31 december:
Cees (57) en Marja Buisman stoppen na 11 jaar met het beheren van het dorpshuis "De Dregt". Hun opvolgers zijn per 2 januari 2012 Kim Ooteman en Joost Botman uit Westwoud.

Einde van een van de warmste jaren sinds de eerste KNMI-metingen in 1901. De gemiddelde jaartemperatuur in meetstation De Bilt komt uit op ongeveer 10,9 graden Celsius. Dat is een gedeelde derde plaats. In 2006 en 2007 is het het warmst met een gemiddelde van 11,2 graden.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :