De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1881 - 1885.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1881 tot en met 1885.

1881
Uit: Nieuws van den Dag van 7 februari.
Timmermans-Affaire.
De Notaris DONKER, te Benningbroek, zal publiek verkoopen te Schellinkhout,
a. op Maandag 14 Februari 1881, 's avonds te 7 uren, in de Herberg "de Roode Leeuw", eene zeer beklante Timmermans-Affaire, met kapitaal Woonhuis, Timmerwinkel, 2 Schuren, Erf, Tuin en 2 Boomgaarden, benevens een perceel Bouwland, te Schellinkhout, groot 1 Hectare, 33 Aren, 1 Centiare.
b. Op Woensdag 16 Februari 1881, en zoo noodig den volgenden dag, telkens aan te vangen voormiddags te 9 uren, tegen contante betaling, in het bovenvermelde Perceel, 5 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, Hooi, Mest, eene groote partij onbewerkt Timmerhout, IJzerwerk, Touwwerk, Timmergereedschap en eenig Huisraad.

Dominee wordt A. Wunder. Hij vindt dat het avondmaal in plaats van vier keer slechts één keer per jaar moet worden gevierd.

Schoolreisje naar Amsterdam door 33 kinderen van de openbare lagere school.
Uit: Nieuws van den dag van 22 juni.
Verleden Zaterdag hebben 33 leerlingen van de openbare lagere school te Schellinkhout (Noord-Holland), die gedurende een jaar de school getrouw hadden bezocht, onder geleide van den burgemeester, eenige raadsleden, de onderwijzers en eenige belangstellende ingezetenen, een uitstapje naar Amsterdam gedaan. Van Purmerende naar Amsterdam en terug ging de tocht per stoomboot. Te Amsterdam werd een gedeelte der stad per tram doorgereden, waarna Artis werd bezocht, waar voor allen zoo veel te zien en te leeren is. Hierna begaf men zich naar het café Krasnapolsky, waar den leerlingen limonade, beschuitjes en pannekoeken werden aangeboden. De chef dier inrichting bood dit, als een bewijs zijner ingenomenheid met de zaak van het onderwijs, den kinderen gratis aan. De Heer Westerman, directeur van het genootschap Natura Artis Magistra, verschafte hun tegen de helft van den prijs den toegang aldaar, en de heeren Gebrs. Goedkoop vergunden hun op een biljet voor enkele reis ook terug te kunnen gaan. Men kan begrijpen, dat zoowel de geleiders als de scholieren opgetogen waren over deze heusche ontvangst en over al hetgeen zij gezien en genoten hadden.


Een foto van Klaas Posch, geboren op 13 augustus 1874 en overleden op 20 april 1945. De ogen zijn door de fotograaf ingetekend (zie 1959).

1882
Uit: Nieuws van den dag van 26 april.
Bevallen van eene DOCHTER, B. DONKER-HAM.
Schellinkhout, 16 Sept. 1882.

1883
Uit: Nieuws van den dag van 12 februari.
De vereeniging Beschaving en Oefening, te Schellinkhout, herdacht in de afgeloopen week op feestelijke wijze haar 25jarig bestaan. De secretaris P. Ton wees in zijne feestrede op de verschillende instellingen en inrichtingen, welke door deze vereeniging zijn tot stand gebracht. Aan de heeren Ton en Hout werden fraaie geschenken aangeboden.

1 april:
Grietje Ham, geboren te Schellinkhout op 29 maart 1873 (later gehuwd met J. Snoek) schrijft op 10-jarige leeftijd het volgende gedicht ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van haar grootmoeder. Ze doet dat op prachtig versierd papier (zie bijgaande afbeelding).

De tekst van het gedicht luidt:
Ter verjaring aan mijne Grootmoeder
op haar 59sten Verjaardag.
Waarde Grootmoeder
Nu ge heden jarig zijt
Kom ik als veel andere menschen
U geluk en zegen wenschen
Met den door geleefden tijd!
Lieve Grootmoe blijf gespaard
Nog een lange reeks van jaren!
Moge God U steeds bewaren
Voor wat smartlijk is op aard!
Blijv' de Heer zo trouw als goed
Boven bidden, boven denken,
't Goede dezer aarde U schenken!
Make Hij en 't Leven zoet
Uwe u liefhebbende kleindochter
Grietje Ham
Schellinkhout, 1 April 1883

Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 5 augustus.
In de nabijheid van Avenhorn in Zondag een man van Schellinkhout, die een stier naar de Beemstermarkt zou brengen, door dit dier gedood. Het lijk van den ongelukkige is naar Avenhorn gvoerd.

Op uitnodiging van de schietvereniging "Aldoende leert men" te Schellinkhout komt op 16 oktober een aantal personen bij elkaar ten huize van kastelein Dirk Knol om het Rundvee Stamboek Noord-Holland op te richten. Er zijn meteen 21 leden: 19 Schellinkhouters en 2 Wijdenessers. Klaas Tensen Pzn. wordt voorzitter en Aris Kool wordt secretaris/penningmeester. Doel van de vereniging is het aanleggen van stamregisters van aan de leden toebehorend zuiver zwartbont vee van inlands uitmuntend melkras. Drie keurmeesters uit het bestuur zullen beoordelen of een rund in het stamboek kan worden opgenomen. Na opneming in het stamboek wordt in de ene hoorn van het rund een runderkop gebrand en in de andere hoorn het stamboeknummer.
Er bestaan op dat moment al twee rundveestamboeken: het Nederlands Rundvee Stamboek (opgericht 1874) en het Fries Rundvee Stamboek (opgericht 1879). Toch wordt het Rundvee Stamboek Noord-Holland opgericht, onder andere omdat men hier wel bereid is om hokkelingen in te schrijven en dit laatste is erg belangrijk voor de Amerikaanse markt. De Amerikanen willen namelijk graag een stamboekinschrijving van een hokkeling zien. Het Nederlands Rundvee Stamboek stelt als eis dat een koe minstens één keer moet hebben gekalfd.

1884
De ledenvergadering van het Rundvee Stamboek Noord-Holland wordt bijgewoond door een Amerikaanse gast: mr. B.B. Lord uit Sinclairville uit de staat New York. Er zijn in februari van dit jaar reeds 60 leden.
Het bestuur van het Rundvee Stamboek Noord-Holland bestaat voor het merendeel uit Schellinkhouters:
Voorzitter/keurmeester K. Tensen Pz. (Schellinkhout), vice-voorzitter F. Bakker (Wijdenes), bestuurslid/keurmeester Jn. Houter Jbz. (Schellinkhout), bestuurslid P. Gorter (Schellinkhout) en bestuurslid/keurmeester J. Palenstijn (Schellinkhout). Als secretaris treedt op de Schellinkhouter A. Kool (zie 1883).

Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 6 april.
De Amerikanen hebben in de laatste weken weer veel vee aangekocht in de omstreken van Westwoud, (N. Holl.). Van den heer K. Tensen Kz. te Schellinkhout hebben zij drie kalfkoeien aangekocht voor ƒ 1900, terwijl zij voor een stier van den heer K. Tensen Pz. terzelfder plaats ƒ 600 hebben geboden, maar omdat 't bod te laag was ging de koop niet door. Van den heer J. Posch te Binnenwijzend hebben zij 20 stuks vee in één koop genomen.

Grietje Kok (weduwe van Cornelis Koster) overlijdt (geboren 1798). Ze laat ƒ 7000,- achter aan de kerk, ƒ 2000,- aan de diakonie en ƒ 1000,- aan de bewaarschool (zie ook 1861 en1872).
Op 27 maart 1884 wordt de inboedel van Grietje ten sterfhuize verkocht getuige onderstaand krantenartikel uit het Nieuws van den Dag van 20 maart 1884.
Publieke Verkoop
te Schellinkhout, ten Sterfhuize van Mejuffrouw de Weduwe C. KOSTER, op Donderdag den 27n Maart 1884, voormiddags 10 uren, ten overstaan van den Notaris C. HULST, van:
Een netten en zindelijken INBOEDEL, waaronder fraai groot en klein Porselein enz.
Alles breeder bij Biljetten omschreven.
Om Contact Geld.

Burgemeester/secretaris Jacob Houter overlijdt. Zijn opvolger heet Aris Kool (geboren 5 maart 1837 en overleden 7 maart 1914).

Piet Gorter is één van de agrariërs in het dorp. De koe "Aaltje" is één van zijn pronkstukken.

1885
Uit: Nieuws van den dag van 18 april.
Van Alkmaar zal dezer dagen andermaal eene nieuwe bezending vee, hoofdzakelijk in de Schermeer aangekocht, naar Amerika verzonden worden. Door den Heer K. Tensen Pz. te Schellinkhout, zijn aan Amerikaansche veehandelaren 6 hokkelingen verkocht voor ƒ 1300. Voor zijn stier, "de Holland" boden zij ƒ 1000.

Uit: Nieuws van den dag van 2 mei.
Door den Heer K. Tensen Pz., te Schellinkhout, werd voor eenige dagen de stier "Holland" aan den Heer Mr. Low, Amerikaan, verkocht voor ƒ 1500.

Het Rundvee Stamboek Noord-Holland telt al 236 leden, waaronder 6 Amerikaanse.

Omstreeks 1885 wordt de appel "de Schellinkhouter" (of: "het Schellinkhoutertje") gewonnen door G. Dekker te Schellinkhout.
Deze appelboom is onderhevig aan beurtjaren (beurtjarig). Dat wil zeggen, dat de opbrengst van jaar tot jaar sterk kan verschillen.
Bijzonderheden met betrekking tot deze appel:
Vrucht: Zeer verschillend van grootte; meer hoog dan breed. Vaak onregelmatig van vorm.
Kleur: Bleek groen, met lichtrode strepen, bij rijpheid zachtgeel, rond steel iets roest.
Kelk: Half open in vlakke, onregelmatig gevormde kelkholte.
Steel: Normaal, matig diep ingeplant.
Vruchtvlees: Wit, zacht, zachtzuur, licht aroma, saprijk.
Gebruikstijd: october - november.
Groei matig goed. Geschikt voor struikvorm op diverse onderstamtypen. Bloeitijd middelvroeg. "Schellinkhout" komt vrij veel voor in West-Friesland. Heeft overigens nog weinig verspreiding gevonden. Behoort tot de goede herfstappels. Zachtzure appel met goed aroma, welke echter geen bijzondere kwaliteiten bezit.

Uit: Nieuws van den dag van 25 september.
Openbare Verkooping
tengevolge van het overlijden der Eigenaar, ten overstaan van Notaris C. BOLDINGH Gz., te Hoorn, op Woensdag 21 October 1885 's morgens Elf uur, ten huize van den Kastelein D. KNOL, te Schellinkhout, van eene kapitale Huismanswoning met Schuren, Erf, Tuin, Arbeiderswoning en onderscheidene perceelen zeer vruchtbaar Weiland, alles staande en liggende te Schellinkhout, in sectie B, Nos. 12, 147, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 196, 197, 2, 246, 160a, 379, 380, 381, 382, 152, 152a en 153, en sectie C, Nos 155 en 156, groot 25 Hectaren, 84 Aren, 21 Centiaren.

Uit: Schager Courant van 1 oktober.
Na langdurige discussie heeft de vereeniging "het Rundveestamboek Noord-Holland", gevestigd te Schellinkhout, in hare bestuursvergadering toegestaan, dat in Noord-Amerika een afdeeling van genoemd stamboek worde opgericht. Wel een bewijs dat het bij de Amerikanen goed staat aangeschreven, en dat de vereeniging, uit zulke kleine beginselen ontstaan, reeds een hooge vlucht heeft gekregen. 't Is waarlijk een eer voor het gezelschap (de schietvereniging) "Al doende leert men", welks leden het initiatief tot de oprichting namen, dat hun ijverig pogen tot veredeling van den veestapel, met zoo'n goeden uitslag wordt bekroond. Moge het genomen besluit der vereeniging ten goede komen, en niet de Amerikanen van ons vervreemden, waarop wel eenige kans bestaat, wanneer zij later in hun eigen land ook een stamboek "Noord-Holland" hebben (zie 1883).

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :