De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1896 - 1900.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1896 tot en met 1900.

1896-1941
Jan Palenstijn, geboren 3 april 1896, overleden 4 september 1941. Gehuwd met Jannetje Smit. Ambtsaanvaarding als burgemeester van Schellinkhout op 6 mei 1932.

1896
Uit: Nieuws van den dag van 31 januari.
TE KOOP
17 Stammen Populieren, dik 7 à 8 duim, lang 25 à 28 voet, zeer gaaf, bij K. Gorter, te Schellinkhout (N.-H.)

21 maart:
De algemene bewaarschool met bijbehorend woonhuis van de bewaarschoolhoudster brandt af.
Uit: Nieuws van den dag van 23 maart.
Te Schellinkhout (N.-H.), is hedennacht de bewaarschool, tevens woning van de bewaarschoolhouderes, afgebrand. Door de windstilte en de krachtige maatregelen der brandweer zijn de belendende perceelen bewaard gebleven. De oorzaak is onbekend.

De verzekeringsmaatschappij laat de brandschade taxeren en beoordelen door Expertise en inspectie-bureau onder directie van C. van der Bijl Pzn. & M.E. Jonker te Amsterdam.
Namens de gemeente is gemachtigd C. Molenaar, van beroep timmerman, woonachtig te Schellinkhout. Er wordt door de heren C. van der Bijl Pzn. en C. Molenaar, een Acte van rapport opgemaakt. Hieronder volgen een paar passages uit dit rapport:
....ten einde de hoegrootheid der schade, na gemeenschappelijk overleg te bepalen en vast te stellen, veroorzaakt door den brand, welke heeft plaats gehad den 21e Maart 1896 aan het bewaarschool staande te Schellinkhout, sectie C nr. 121.
De heren Van der Bijl en Molenaar verklaren:
dat de bewaarschool onmiddellijk voor gezegden brand, naar hun oordeel, een waarde had van ruim den verzekerde som van Vier duizend Gulden volgens kosten van herbouw, terwijl de Innerlijke of verkoopwaarde van bedoeld interest bedraagt Twee Duizend Vijf Honderd Gulden.
En verder:
dat het geredde en/of de restanten in beschadigden en/of onbeschadigden toestand naar hunne schatting nog een waarde hebben van Zes Honderd Drie & Tachtig Gulden 97 Cents om voor herbouw te worden gebezigd en dat de innerlijke of verkoopwaarde daarvan bedraagt van Twee Honderd Gulden,
dat alzoo de werkelijk geleden schade aan bovenbedoeld interest bedraagt volgens herbouwwaarde Drie Duizend Drie Honderd Zestien Gulden drie Cents, en volgens innerlijke of verkoopwaarde Twee Duizend Drie Honderd Gulden.
Wijders verklaren ondergeteekenden ten slotte deze taxatie en beoordeling te hebben gedaan ter goeder trouw en naar hunne beste kennis en wetenschap, waarvan zij hebben opgemaakt deze acte om te kunnen dienen, waar zulks zal blijken te behooren.
Schellinkhout den 23 Maart 1896.

De restanten van het afgebrande gebouw worden gespecificeerd:
Voetingmuur hoofdgebouw, voetingmuur bijgebouwtjes en staandemuur bijgebouwtjes, tezamen 16.415 m3 x f 18,- = f 295,47
7000 bruikbare steenen f 28,-
2 gemetselde regenbakken f 120,-
Aanrecht en keuken schoorsteen f 15,-
Betimmering waranda f 17,50
1 kozijn met deur f 14,-
9 m2 balkenvloer f 9,-
Gemetselde kelder f 160,-
Aan oud zink & dakpannen f 10,-
Aan oud ijzer f 15,-
Totaal f 683,97

Een kopie van dit rapport met een specificatie der resten wordt op 27 maart gezonden aan B & W van de gemeente Schellinkhout met het verzoek om akkoord te gaan met de inhoud van het rapport.
Burgemeester en Wethouders nemen uiteindelijk volkomen genoegen met eene som van f 3316,03 tot volledige schadeloosstelling, gedaan te Schellinkhout den 23 maart 1896, achter het uitdrukkelijk beding (van de verzekeringsmaatschappij) dat voornoemde som van Drie Duizend Drie Honderd Zestien Gulden Drie Cents voor verzekerde gemeente Schellinkhout aan de herbouw van het afgebrande schoolgebouw ter plaatse waar dit heeft gestaan, zal worden besteed tot waarborg van welke bepaling een bedrag van f 1658,- bij de Maatschappij zal blijven totdat de geheele som aan de wederopbouw zal zijn besteed.
De oorzaak van de brand is ondanks gedane informatie nooit bekend geworden.
Er wordt geen nieuwe school gebouwd, maar een woning met een gymnastieklokaal, op de plaats waar vele jaren later lange tijd café "de Carroussel" gevestigd zal zijn (hoek Havenweg-Dorpsweg). Of dat uiteindelijk, conform de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, consequenties heeft gehad voor de uitbetaling van het verzekeringsgeld is niet duidelijk.

Detail van een kaart gemaakt in november 1896 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 16 juni 1897.
 
Op deze kaart staan ondermeer de kerk, de school, de kolfbaan aan De Laan (zie 1897) en rechtsboven het dorpscafé ingetekend.

Uit: Schager Courant van 10 april.
VENHUIZEN, 7 April.
Er heeft zich thans een comité gevormd ter bevordering van den aanleg van eene stoomtramlijn door dit gedeelte van West-Friesland naar Hoorn. Tot leedwezen van velen heeft het lid van de Tweede Kamer in dit district, de heer A. KOOL, burgemeester van Schellinkhout, bezwaar gemaakt zitting te nemen in het comité.

Schoolmeester is meester Steggerda (klas 1, 2 en 3).
Schooljuffrouw is mejuffrouw Lubbers.
Gymnastiekles geeft meester W. Seigers.

Willem Seigers is op 17 december 1861 te Hellendoorn geboren. Meester Seigers is op 29 december 1887 in Weesp gehuwd met Emmetje Anna Wilhelmina van Overeem. Zij is overleden op 12 augustus 1935 te Driebergen-Rijsenhout. Willem Seigers overlijdt op 4 mei 1945 op ruim 83-jarige leeftijd te Driebergen. Hij wordt op 7 mei 1945 begraven op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats in Driebergen.
Het echtpaar Seigers-Overeem krijgt vier kinderen, waaronder een tweeling:
1. Johanna Catharina Seigers, geboren te Schellinkhout op 31 augustus 1889.
2. Willem Seigers, levenloos aangegeven op 13 december 1890.
3. Catharina Johanna Seigers, geboren te Schellinkhout 13 december 1890 en overleden te Schellinkhout op 15 december 1890.
Willem en Catharina Johanna zijn dus een tweeling!
4. Casper Willem Seigers, geboren te Schellinkhout op 5 mei 1897 (aangegeven op 6 mei 1897).
 
Schoolmeester Willem Seigers met zijn kinderen Annie en Casper.

Op 1 januari 1896 maakt deze Seigers als Het Hoofd der school het Verslag van den toestand van 't onderwijs aan de o.l. school voor het college van B & W.
Hieronder de inhoud van dit wel erg korte verslag.
De school telt ook nu 61 leerlingen, terwijl het herhalingsonderwijs door 13 leerlingen wordt gevolgd.
Met het schoolverzuim is het over 't algemeen gunstig gesteld, niet alleen wat de dagschool, maar ook wat de herhalingsschool betreft.
Het gedrag der kinderen laat niets te wenschen over, terwijl bijna allen zoodanige vorderingen maken, dat hun onderwijzers daarover tevreden kunnen zijn.

Eén van de leerlingen van de Openbare Lagere School in het schooljaar 1895-1896 is Grietje Koster, geboren te Schellinkhout op 27 december 1882 (overleden te Hoorn op 29 december 1977). Gezien haar rapportcijfers is meester W. Seigers erg tevreden over haar gedrag en vorderingen. Grietje trouwt op 26 april 1908 met Jan Jacobsz. Wit, die op 27 maart 1967 overlijdt. Het echtpaar Wit-Koster krijgt twee dochters: Aagje (1909-1999) en Geertje Anna (1920-2005). Geertje huwt op 24 augustus 1947 in Nibbixwoud met Tjerk Zijlstra (zie ook 1900).
   

Uit: Schager Courant van 17 september.
De Coöperatieve Land- en Tuinbouw-vereeniging, gevestigd te Schellinkhout, wenscht aan te besteden:
één of meer scheepsladigen geperst droog STROO, te leveren franco wal Hoorn, in pakken van 100 Kilo. Betaling à contant. Monsters en prijsopgaaf worden ten spoedigste en franco ingewacht bij den Secretaris-Penningmeester.
W.F.H. Sprée.

1897
 
Een foto uit omstreeks 1897 van de stolpboerderij van Pieter Donker (geboren 1 december 1880; overleden 5 april 1953) in het noordeinde (gesloopt maart 2012). Vóór de darsdeuren poseren v.l.n.r.: Cornelis Donker (geboren te Schellinkhout 1890), Grietje Donker (geboren Schellinkhout 1883), Pieter Donker (geboren te Twisk 2 augustus 1858; overleden -verdronken in gierput-Schellinkhout 23 april 1908) en zijn echtgenote Bregtje Ham (geboren te Schellinkhout 5 oktober 1860; overleden te Schellinkhout 25 maart 1921), Marijtje Donker (geboren te Schellinkhout 1886), Pieter Donker (geboren 1 december 1880; overleden 5 april 1953).
(Zie 1900, 1923, 25 maart 2009 en 1 februari 2012).

De eerste bespreking over de aanleg van de spoorlijn Hoorn - Venhuizen - Bovenkarspel vindt plaats op uitnodiging van de dijkgraaf. Voor Schellinkhout zijn aanwezig: burgemeester A. Kool en zijn wethouders.

15 maart:
Willem Tensen (geboren te Schellinkhout op 25 augustus 1862; overleden te Schellinkhout in 1931) vraagt toestemming tot het oprigten van een zuivelfabriek in perceel kadastraal bekend onder sectie B nummer 38, door verbouwing van een bestaand pand aan de Laan. Deze fabriek is gevestigd in het laatste huis van de Laan (gezien vanaf de Dorpsweg), waar vroeger een café gevestigd is. In het zuidelijke deel van dit pand bevindt zich ook de kolfbaan van kolfclub "Sta Vast" waarvan Willem Tensen in 1899 de oprichter is geweest. In 1909 gaat genoemde kolfclub over naar Grootebroek (zie 1695 en 1728).
 Plattegrond van de zuivelfabriek.

 

Details van de plattegrond van de zuivelfabriek.

Hierna volgt een opsomming van de eigenaren van bovenbedoeld pand, de Laan 4 te Schellinkhout, vanaf 1832 (kadastraal bekend binnen de gemeente Venhuizen, sectie T, nr. 377). Let wel: Dit zijn dus niet perse de bewoners.
1832   Willempje Mosing, zonder beroep, weduwe van Gerrit Holsteijn.
1841   Pieter Pieterse Spaans, zonder beroep.
1843   Willem Kooijman, kastelein/bouwman.
1864   Geertje Buisman, herbergierster, weduwe van Willem Kooijman, hertrouwd met Anthonie van Rooijen.
1867   Teunis Kroonenburg, landbouwer.
1875   Klaas Schoenmaker, zonder beroep.
1880   Jacob van der Meer, zonder beroep en Dirk Knol, landman.
1893   Aaltje Tensen, boerin, weduwe van Pieter de Boer.
1898   Albertus Neuhuijs, kunstschilder.
1909   Jacobus Schekkerman, vrachtrijder.
1923   Cornelis Makkes, vrachtrijder/tuinder.
1947   Johan Pieter Nierop, metselaar, gehuwd met Sara Maria van Klaveren.
1983   Gerda Adriana Visser, lerares, weduwe van Rudolf Karel Brouwer.
Dit laatste jaartal (opgegeven door het kadaster) is bewezen onjuist. Familie Visser is al ruim voor 1983 eigenaar van het pand.

 
Olieverfschilderijen van Johannes Albertus Neuhuijs, roepnaam Albert (geboren te Utrecht 10 juni 1844; overleden 1914) met daarop Willem Tensen
(1862-1931) en zijn moeder Trijntje Tensen-Boeder.

Albert Neuhuijs is op 22 juni 1876 gehuwd met Neeltje Boeder. Neuhuijs sterft op 69-jarige leeftijd te Locarno (Zwitserland).
Trijntje Boeder (1823-1899) is in 1842 getrouwd met Pieter Tensen. Ze is een zuster van Pieter Boeder (1821-1864). Diens dochter Neeltje Boeder is getrouwd met Albert Neuhuijs. Trijntje Boeder en Willem Tensen zijn dus de behuwdtante en behuwdneef van Neuhuijs.

Uit: Het Nieuws van den dag van 24 juli:
Te Schellinkhout is de kermis bepaald op den Maandag welke het naast komt bij 12 Juni en den daarop volgenden Dinsdag.

Uit: Schager Courant van 15 augustus.
Locaalspoorweg Venhuizen, Schellinkhout, Wijdenes, Enkhuizen.
De gemeenteraad van VENHUIZEN heeft, op voorstel van den heer J. Zijp Kz., eene commissie benoemd, welke zich tot de gemeenteraden van Schellinkhout en Wijdenes zal wenden, met het verzoek, ook eene commissie te benoemen, ten einde gezamenlijk een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid, die gemeenten door een locaal-lijn met de spoorlijn Enkhuizen-Hoorn te verbinden.

Uit: Het Nieuws van den dag van 8 oktober.
Te Schellinkhout (N.-H.) is eene zangvereeniging Euphonia opgericht, welke aanvankelijk 24 leden telt. De Heer P. Butter treedt als leider op.
(Zie 15 augustus 1892).

Uit: Het Nieuws van den dag van 13 december.
Getrouwd:
ANTONIE GROENEVELD,
beroepen Predikant te Schellinkhout
en JACOBA SNEL,
die mede namens Familie hun hartelijken dank betuigen voor
de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden.
Vlaardingen, 9 December 1897.

1898
Cornelis Koster wint in Opmeer bij een tentoonstelling van de " Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afdeling Opmeer en Omstreken" de derde prijs met 4 Ooien inl. ras en krijgt als aandenken een medaille.
 

20 april:
De schilder/tekenaar Gerrit Balk overlijdt in Schellinkhout. Hij is geboren te Wijdenes in 1828, als zoon van schilder/tekenaar Klaas Balk.
 Portret van Gerrit Balk van de hand van H. Savry (1854).

Uit: Nieuws van den dag van 24 juni.
In een klein gezin (bij den Predikant van Schellinkhout nabij Hoorn) gevraagd tegen 1 Aug. of vroeger een flinke Dienstbode, P.G., voor Meid-Alleen, v.g.g.v., goed kunn. Werken. Natte Wasch thuis. Fr. br., lett. B, bij de Bkhs. DORSMAN & ODÉ, Vlaardingen.

Uit: Algemeen Handelsblad van 19 november.
Huismanswoning met erf, schuur, boomgaarden en weiland, te Schellinkhout, groot 14.5380 HA. Veiling door notaris Ten Zeldam te Oosterblokker 2 December 's namiddags 2 uur, in "Het wapen van Schellinkhout" te Schellinkhout.

Uit: Nieuws van den dag van 28 november.
Schellinkhout.
De Notaris TEN ZELDAM te OOSTERBLOKKER, zal op Vrijdag 2 December 1898, des namiddags te 2 uur, in Het Wapen van Schellinkhout, te SCHELLINKHOUT, PUBLIEK VERKOOPEN:
Eene goed onderhouden Huismanswoning, met Erf, Schuur, beste Boomgaarden en diverse Perceelen uiterst vruchtbaar Weiland, gelegen te Schellinkhout, Kadaster Sectie A, Nos. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 195, 196 en Sectie C, No. 94, samen groot 14, 43, 50 Hectaren.
In Perceelen, Combinaties en Massa, breeder bij Biljetten.
Inlichtingen geeft de Notaris en de Eigenaar-Verkooper en Bewoner, de Heer J. Hoek Hz.

1899
Uit een gehouden volkstelling blijkt dat het dorp in totaal 486 inwoners telt, 241 mannen en 245 vrouwen.
Wat betreft de geloofsovertuiging is er het volgende onderscheid: 452 Nederduitsch Hervormd, 26 Rooms Katholiek en 8 overige.

Het Rundvee Stamboek Noord-Holland telt nog maar 188 leden, omdat de Amerikanen steeds minder rundvee uit Nederland importeren (zie 1883 - 1887).

De "roomboterfabriek" aan de Laan verkoopt gereedschap voor de Edammer kaasmakerij (zie 1897).

Willem Tensen, geboren op 25 augustus 1862 te Schellinkhout en overleden op 69 jarige leeftijd, is kastelein in het pand dat staat op de hoek van De Laan en de Zuiderdijk. Het is een café met een kolfbaan. In 1897 vraagt Tensen toestemming om in dit pand een zuivelfabriek te mogen oprigten (zie 1897). Willem Tensen wordt de eerste Nederlandse kampioen kolven met 129 punten (45+44+40). Dat gebeurt in Alkmaar en het levert hem honderd gulden op. In 1899 richt hij in Schellinkhout de kolfclub "Sta Vast" op en deze club sluit zich vrijwel direct aan bij de Nederlandse Kolfbond. De club gaat op 29 maart 1909 over naar Grootebroek.

Uit het programmaboekje van de Nederlandse Kolfbond voor de Nationale Kolfwedstrijden in 1899 blijken de volgende deelnemers namens de kolfclub "Sta Vast": J. Groen, P. Smit en W. Tensen.

11 juni: De "Vereeniging voor landbouw, handel en nijverheid", gevestigd in Amsterdam, houdt haar "3e Groote Uitlooting". De correspondent in Schellinkhout is Jan Dekker. De loten kosten 1 gulden per stuk. De hoofdprijs is een landauer met vier paarden, ter waarde van ruim vijfduizend gulden.

1900

Een foto van Pieter Donker, geboren te Twisk op 2 augustus 1858, overleden te Schellinkhout op 23 april 1908 (verdronken in een gierput). Hij is op 24 april 1879 gehuwd met Bregje Ham, geboren te Schellinkhout op 5 oktober 1860, overleden te Schellinkhout op 25 maart 1921. Veehouder Pieter Donker boerde op de stolpboerderij Dorpsweg 52a aan het noordeinde van het dorp. Eén van zijn kinderen heet ook Pieter Donker. Hij is op 1 december 1880 in Schellinkhout geboren en overlijdt op 5 april 1953 (zie maart 1897, 23 april 1908, 1923 en maart 2012).


Op de hoek van de Dorpsweg en de Westermeeweg (anno 2011: Dorpsweg 108) staat de bakkerij van Cornelis Kroonenburg. Hij is één van de vier broodbakkers in het dorp. Op bovenstaande foto staat de echtgenote van de bakker, Marijtje Kroonenburg-Bakker, afgebeeld in de deuropening van de woning c.q. het winkelpand (zie ook december 1982).


Staande v.l.n.r. Cornelis Kroonenburg (bakker), Piet Kroonenburg, Maarten Kooij en Aaf Kroonenburg;
Zittend v.l.n.r. Marijtje Bakker, Tettje Broertjes, Lummetje Kroonenburg en moeder Jacobje Kroonenburg-Smit;
Kinderen v.l.n.r. Jacoba Alida Kroonenburg en jongen Teun Kroonenburg, onbekend meisje.

 
Een foto van de viersprong en het ijzeren hek.
In verband met de renovatie van de kruising (Dorpsweg - Zuiderdracht - Lageweg) en de wegverbreding worden de boerderij en het woonhuis in 1934 gesloopt, die door Thijmen de Vries en Naatje ter Hofstede, respectievelijk Meindert Ruiter worden bewoond. De man met de fiets is briefgaarder Fok Groes. Het hek dat voor de boerderij staat, verhuist naar Wijdenes (fam. Ter Hofstede), alwaar dit hek anno 2004 nog steeds staat voor de boerderij Kerkbuurt 19 (foto 2).
Op onderstaande kaart van de verzekeringsmaatschappij "De Nederlanden van 1845" d.d. 8 november 1918 staat de boerderij nog ingetekend.
 Detail van de kaart uit 1918.

Thijmen de Vries en Naatje ter Hofstede met de kinderen Jan Cornelis (geboren te Blokker op 11 januari 1902) en Trijntje.

Elle Mol, boerenarbeider uit Blokker (geboren 1 april 1870; overleden 15 januari 1961) en zijn vrouw Willemptje Gons (geboren 6 mei 1870; overleden 21 september 1940) gaan op "de Kleine Molen" wonen. Elle en Willemptje zijn op 15 december 1893 in Oosterblokker getrouwd. Jan van Dalen is op dat moment molenaar op "de Grote Molen".
 Jan van Dalen en zijn vrouw Aafje Houtlosser bij de "Grote Molen".

Molenaar Elle Mol wordt op 9 mei 1900 in het bevolkingsregister van Schellinkhout ingeschreven. Het adres van de "Kleine Molen" is dan Dijk 83. Molenaar en polderarbeider Elle Mol werkt 53 jaar lang voor "de polder Schellinkhout". Na de sloop van "de Kleine Molen" in 1915 wonen Elle en Willemptje nog jaren in "de Grote Molen", ook nadat de molen buiten gebruik wordt gesteld en de roeden worden verkocht (1931). Als Elle Mol in 1961 overlijdt wordt "de oude Mol" tijdens zijn uitvaart conform zijn laatste wens nog tweemaal rond de molen gedragen. Op zijn grafsteen op de begraafplaats van Schellinkhout prijkt de tekst: Drager ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
   
Foto 1: Elle Mol en Willemptje Gons bij "de Grote Molen"
Foto 2 en 3: Elle Mol en Willempje Gons poseren bij de fotograaf.

De eigenaar van het historische pand "De Steenen Kamer" Dirk Koster (geboren te Westerblokker op 21 januari 1855, overleden te Schellinkhout 20 februari 1935) is op 17 april 1877 in Twisk gehuwd met Geertje Lakeman (geboren te Twisk op 2 augustus 1853, overleden te Schellinkhout op 20 april 1924). Deze Dirk woont tot zijn dood in 1935 in het pand "de Steenen Kamer", Dorpsweg 61.
Hieronder twee foto's van het gezin van Dirk Koster en Geertje Lakeman.
 
Foto 1 v.l.n.r.: zoon Elias, vader Dirk Koster, zoon Klaas, moeder Geertje Lakeman en dochter Grietje.
Foto 2 v.l.n.r.: Dirk Koster, Geertje Lakeman, onbekende vrouw en zoon Klaas in "de boogert".

Eén van de kinderen van het echtpaar Koster-Lakeman is dus Klaas Koster (roepnaam Koos). Hij wordt geboren te Schellinkhout op 13 januari 1885 (overleden te Hilversum op 8 januari 1969). Klaas trouwt op 20 juni 1920 in Hilversum met de barones Bertha Jacoba Gottliebe thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, die op 8 januari 1891 te Lodenau (Duitsland) is geboren en in 1994 is overleden te Hilversum. Klaas Koster is kunstschilder en leraar aan de academie voor beeldende kunsten.
Klaas Koster maakt op 15-jarige leeftijd twee schilderijen op kaasdoek. Eén van de boerderij van zijn oom Elias Koster in Berkhout en één van de boerderij Dorpsweg 46 te Schellinkhout. Hieronder het schilderij van de Schellinkhouter boerderij, waarvan het voorhuis aan het einde van de twintigste eeuw wordt gescheiden van de stolp.
   
Op foto 2 en 3 ziet u Klaas Koster aan "het werk". De tweede foto is omstreeks 1920 gemaakt.

Een broer van bovengenoemde Klaas Koster is genaamd Elias. Hij is in Schellinkhout geboren 7 maart 1881. Hij trouwt op 26 april 1909 in Berkhout met Anna Maria Stapel. Elias is vernoemd naar zijn opa (zie 1844) en naar zijn op 8 oktober 1878 te Venhuizen geboren broertje, die aldaar reeds op 28 augustus 1879 is overleden.
Elias Koster is ondermeer inspecteur van het Nederlandse Rundveestamboek en heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor de georganiseerde veeverbetering ter ere waarvan voor hem in 1950 een borstbeeld wordt geplaatst in Hoorn, nabij het NS-station. Hieronder een foto van het beeld (2005), dat is gemaakt door zijn schoonzus barones Bertha Jacoba Gottliebe thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg.
 
Foto 2: De genodigden en belangstellenden zijn in afwachting van de onthulling van het monument op 20 september 1950.
Zittend v.l.n.r.: Grietje Koster (zus van Elias, 1882-1977), Anna Maria Stapel (echtgenote van Elias), mevrouw Pijper.
Achter v.l.n.r. : Dhr. Pijper, Jan Wit (echtgenoot van Grietje), Frans Peetoom (echtgenoot van dochter Geertje), dochter Geertje Anna Maria Koster (roepnaam Gerianne, 1928-2003) en A. Wit.
De tekst op de bronzen plaquette luidt:
Uit dankbaarheid en ter nagedachtenis van Elias Koster Dz. 7 maart 1881 - 26 november 1945
Van 24 januari 1909 tot zijn overlijden stuwkracht der georganiseerde veeverbetering in Noord-Holland.

Elias Koster is op 26 november 1945 in Berkhout overleden.

Het bemalingssysteem per (wind-)molen wordt gedeeltelijk afgeschaft. Naast de molen wordt een dieselgemaaltje (hulpgemaal tot 1914) gebouwd voor de waterbeheersing van de polder.


Aantal inwoners 486, te weten 239 mannen en 247 vrouwen.

De tweeling Corrie (roepnaam Cor) en Johanna Maria (Jo) Pool wordt geboren. Zij hebben op dat moment al twee oudere zusjes: Klara en Niesje. Zij zijn de kinderen van Albert Leonard Pool en Grietje Winkel. Klara trouwt met Willem Koster van Schellinkhout en Jo Pool trouwt met Adrianus Maarten Vis Gz. (roepnaam Adrie). Zowel Jo als haar echtgenoot Adrie zijn in het jaar 1900 geboren.
             
Foto 1: Albert Leonard Pool, de echtgenoot van Grietje Winkel.
Foto 2: moeder Grietje Pool-Winkel met haar dochters Jo en Cor.
Foto 3 en 4: Adrianus Maarten Vis Gz., de echtgenoot van Johanna Maria Pool.
Foto 5: Klara en Niesje Pool.
Foto 6: de tweeling Jo en Cor Pool.
Foto 7 en 8: Johanna Maria (Jo) Pool en haar tweelingzus Corrie (Cor).

Het echtpaar Adrie Vis en Jo Pool krijgt vier kinderen: Gerrit (geboren 1923), Grietje (geboren 1925) en de tweeling Albert Leonard (Ab) en Johannes Cornelis (Joop), die op 29 december 1928 wordt geboren (zie 1930).
 
Foto 1: het echtpaar Adrie Vis en Jo Pool.
Foto 2: Ab Vis en de kleine Pietje Ruiter op de step. Pietje Ruiter is een zoon van de manufacturier Pieter Jan Ruiter (zie 1918 en 1933).

Na baggerwerkzaamheden aan de molensloot (zie 1984) vindt molenaar Jan Beers een 5-liter kruik waarin mogelijk (volgens een deskundige) spijsolie heeft gezeten. Volgens dezelfde deskundige stamt de kruik ongeveer uit het jaar 1900.
Hieronder een foto van deze kruik.

Het bijschrift bij onderstaande foto luidt:
Opa Blom, smid in Schellinkhout, beslaat het paard van opa Gorter.

Opa Gorter is de vader van Gijs en Aaltje Gorter. Hij is gehuwd met Leip Houter. De smederij bevindt zich op de locatie waar anno 2006 familie R. Ursem woont, Dorpsweg 99. De identiteit van de man, die helemaal links op de foto staat, is niet bekend (zie 1911).

Omstreeks 1900 staan er op Munnekai naast elkaar twee kleine vissershuisjes. In één van deze huisjes (zie foto) woont de familie Sluis. De mannen zijn (rechts) Lambertus, geboren in 1867 en overleden in 1938 en (links) Henricus, die geboren is in 1872. Hun vissersbootje heet "De Jonge Cornelis". In 1920 heeft Lambertus een boot met de naam "Grietje". De schepen hebben als thuishaven het haventje van Schellinkhout. De staande vrouw op de foto is mevrouw E. Sluis (roepnaam Betje). De zittende vrouw is hun moeder. Haar echtgenoot is dan al overleden. Zie voor meer bijzonderheden over de "vissersvloot van Schellinkhout" 1901, 1911, 1914, 1916, 1918, 1920, 1927, 1928, 1930 en 1932.

 
Een foto van een gesloopt vissershuisje en een nog bestaand huisje op Munnekai. Ooit staan er drie kleine huisjes bij elkaar op Munnekai. Daarvan zijn er twee gesloopt, ondermeer in verband met de dijkverzwaring. De foto's zijn respectievelijk genomen omstreeks 1900 en in 2002.

Als er in 't begin van deze eeuw in Schellinkhout een nieuw huis wordt gebouwd, spijkert men aan de muur een klompje en daarboven het volgende versje:
Hij, die dit werk betreedt,
En 't met genoegen ziet,
Vergeet dan bij het gaan
De ambachtslieden niet!
Misschien begrijpt ge't niet,
Maar tast dan in uw zak
En geef een weinig geld
Voor spat en wat tabak!
(spat = borrel)

1900-1988
Jannetje Smit, geboren 17 mei 1900, overleden 13 februari 1988. Zij is de echtgenote van burgemeester Jan Palenstijn en ligt bij haar man begraven op het kerkhof van Schellinkhout.

Uit: Het Nieuws van den dag van woensdag 13 juni.
Te Schellinkhout (N.-H.) is het eenige kind van de Heer T. de V., een vijfjarig meisje, bij het spelen te water geraakt en verdronken.

Uit: Het Nieuws van den dag van 23 oktober.
Faillissementen.
18 Oct. J. Renckens, landman te Schellinkhout.

31 december:
Molenaar Willem Veer verdrinkt in de molenkolk van de Grote Molen. Willem Veer is op 4 augustus 1840 in Berkhout geboren als zoon van Jan Veer en Jantje Langenberg. Hij is op 7 april 1872 te Schellinkhout getrouwd met Trijntje Schagen, geboren op 3 juni 1845 te Schellinkhout en overleden 27 april 1931 te Hoorn.
Op 6 januari 1901 meldt de Tilburgsche Courant in dit verband:
Te Schellinkhout is de molenaar Veer 's avonds laat (door valsch licht misleid) te water geraakt en verdronken.
 Willem Veer.

Het gezin Pieter Noordervliet en Neeltje Keetman.
 Het gezin van Pieter Noordervliet en Neeltje Keetman omstreeks 1910.
Pieter en Neeltje zijn op 6 april 1879 in Wognum getrouwd. Pieter Noordervliet is wagenmaker. Zijn twee zonen pronken trots met de door hun vader gemaakte rijwielen.
V.l.n.r.:
zoon Jacobus Noordervliet, broodbakker, geboren te Schellinkhout op 24 mei 1880;
Pieter Noordervliet, wagenmaker, geboren te Zoeterwoude op 7 juli 1850, overleden te Schellinkhout op 15 november 1928;
dochter Maartje Noordervliet, geboren te Schellinkhout op 9 oktober 1882, overleden te Venhuizen op 8 mei 1927;
Neeltje Keetman, geboren te Blokker op 18 maart 1849, overleden in 1946;
zoon Klaas Noordervliet, geboren te Schellinkhout op 10 november 1887, gehuwd met Jantje Langedijk, geboren te Blokker op 16 juni 1890.

Pieter Noordervliet maakt in 1913 deel uit van het feestcomité ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid (zie 1913).

     
Foto 1: Neeltje Keetman.
Foto 2: Pieter Noordervliet (foto omstreeks 1885).
Foto 3 en 4: Jacobus Noordervliet (foto respectievelijk omstreeks 1884 en omstreeks 1886).

   
Foto 1: Maartje- en Jacobus Noordervliet poseren voor de fotograaf (foto omstreeks 1886).
Foto 2: Maartje- en Klaas Noordervliet (foto omstreeks 1890).
Foto 3: Klaas Noordervliet (links) en Jacobus Noordervliet (foto omstreeks 1888).

   
Foto 1: Jacobus Noordervliet.
Foto 2: Maartje Noordervliet (foto omstreeks 1900).
Foto 3: Klaas Noordervliet en zijn echtgenote Jantje Langedijk.

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :