De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1901.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1901.

1901
5 januari:
De "IJsclub Schellinkhout" wordt op 5 januari 1901 opgericht, maar is binnen 29 jaar na de oprichting om onbekende redenen ter ziele gegaan.
Hieronder volgt de tekst van het Reglement van deze ijsclub dat in werking treedt op 27 april 1903, zijnde de datum waarop dit Reglement Koninklijk wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 6 der Wet van 22 April 1855 (Staatsblad No. 32).

Algemeen Reglement der IJsclub "Schellinkhout"
Art. 1: Te Schellinkhout bestaat een vereeniging genaamd "IJsclub Schellinkhout".
Art. 2: Het doel dezer ijsclub is:
a. Het maken en onderhouden van ijsbanen in en bij het dorp.
b. Het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen.
c. Het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn en zooveel mogelijk trachten de banen in aansluiting te brengen met bestaande vereenigingen.
Art. 3: Mochten de financiën het toelaten dan zullen ijsfeesten worden georganiseerd.

Van de leden:
Art. 4: De IJsclub bestaat uit: 1e gewone leden (zoowel mannen als vrouwen), 2e Donateurs of Donatrices. Gewoon lid of Donateur wordt men door zich als zoodanig aan te melden bij het Bestuur.
Art. 5: Gewone leden betalen een contributie van minstens f 0,25 per jaar, evenwel met dien verstande dat elk lid vrij is zijne contributie tot een hooger bedrag te bepalen. Donateurs of Donatrices betalen een jaarlijkse bijdrage van minstens f 1.
Art. 6: Bij gebrek aan de noodige geldmiddelen zal het bestuur hierin trachten te voorzien door de leden een inteekenlijst voor een buitengewone bijdrage aan te bieden.
Art. 7: Zij, die nalatig zijn in 't voldoen der contributie, houden op lid der IJsclub te zijn.
Art. 8: De contributie wordt geïnd in den maand November.
Art. 9: Elk lid heeft stemrecht op de Algemeene Vergadering.
Art. 10: Zij, die voor hun lidmaatschap bedanken, moeten hiervan voor 1 Dec. bericht zenden bij den secretaris. Bij gebreke daarvan is men de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.
Van het bestuur:
Art. 11: Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan één voorzitter, één vice-voorzitter, één secretaris, één vice-secretaris en één penningmeester.
Het heeft recht van zitting voor den tijd van 3 jaren en treedt volgens rooster af en is weder herkiesbaar met dien verstande, dat voorzitter en secretaris aftreden in de Algemeene Vergadering van Oct. 1903. Vice-voorzitter en vice-secretaris in de Algemeene Vergadering van Oct. 1904 en de penningmeester in de Algemeene Vergadering van Oct. 1905 en zoo vervolgens.
Art. 12: Aan het bestuur is de regeling der verschillende werkzaamheden en de uitvoering der door de Algemeene Vergadering genomen besluiten, opgedragen.
Art. 13: Alle werkzaamheden die vanwege de IJsclub betaald worden, zullen zooveel mogelijk verricht worden door inwoners van Schellinkhout.
Art. 14: Jaarlijks wordt in de maand October een Algemeene Vergadering gehouden waarin door den penningmeester rekening en verantwoording wordt gedaan en door den secretaris van den staat der vereeniging verslag uitgebracht.
Art. 15: Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist 't lot.
Algemeene bepalingen:
Art. 16: De IJsclub Schellinkhout is opgericht voor den tijd van negen en twintig jaren te rekenen van den dag der oprichting zijnde den 5den Januari 1901.
Art. 17: Het vereenigingsjaar vangt aan den 1sten November 1902 en eindigt den laatsten October 1903 en daarop volgende.
Art. 18: Dit Reglement treedt in werking op den dag der Koninklijke goedkeuring overeenkomstig Art. 6 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32).
Art. 19: Eventuele wijzigingen van dit Reglement zal eerst dan van kracht zijn als zij Koninklijke Goedkeuring heeft verkregen.
Art. 20: Indien eenige bepalingen van dit Reglement voor de goede uitvoering nad're regeling behoeven, geschiedt die regeling bij Huishoudelijk Reglement. Dat Huishoudelijk Reglement mag niet bevatten wat in strijd is met dit Reglement of met de bepalingen van de Art. 2 en 3 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad No. 32).
Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 27 October 1902.
Klaas Bakker     Voorzitter
Jan Dekker     Vice-voorzitter
Gerrit Palenstijn     Secretaris
Pieter Donker     Vice-secretaris
Gerrit Posch     Penningmeester
Koninklijk Goedgekeurd 27 April 1903 no. 97.
(Zie 1946)

De kolver Willem Tensen eindigt als vierde bij het NK kolven met 119 punten.

 
Op de eerste foto staan slager Cornelis Bart (geboren op 15 januari 1868) en zijn echtgenote Aafje Kool (geboren op 2 maart 1870) met hun kinderen van links naar rechts Grietje, Geertje en Klaas. Slager Bart is bezig met het slachten van een varken. De foto is gemaakt achter een boerderij aan de Dorpsweg waar het gezin Bart op dat moment woont. Deze boerderij maakt later deel uit van de camping "de Witte Hoeve" en doet dan ondermeer dienst als kantine (zie foto 1994).
Op 29 april 1944 is het echtpaar Bart-Kool 50 jaar getrouwd. Bij die gelegenheid wordt bijgaand versje voorgedragen door Gré Leegwater, kleindochter van het gouden bruidspaar. Slager Bart heeft getuige de tekst van dit gedichtje ook gewoond aan de Schellinkhouterdijk.

Even wil ik bij U komen,
Opa, Opoe, Gouden bruidspaar,
Om U veel geluk te wensen
Met Uw feest van vijftig jaar.

Altijd wil 'k graag bij U komen,
Maar vooral op dezen dag,
Nu wij allen samen blij zijn
Dat U dit beleven mag.

Nu een halve eeuw gelegen,
Trouwde U te Schellinkhout
En vandaar trok U tezamen
Naar de Gouw van 't dorp Hoogwoud.

Maar daar kon't U niet bekoren;
Dus nam U vandaar de wijk
Naar een slagerij, gelegen
Aan de Schellinkhouterdijk.

Daar was 't goed: U bleef er wonen
Vele jaren lang, totdat
U maar meende, dat een slager
Beter in het dorp zelf zat.

Daarom ging U toen aan 't bouwen
In het dorp, een heel nieuw huis.
Maar daar moest U ondervinden,
Dat ook dit huis had zijn kruis.

Hier moest Opa 'n ongeluk krijgen,
Zodat hij niet meer werken kon.
Uit de zaak en een stil leven,
Was hetgeen U toen begon.

En bij al Uw drukke werken
Speelde U het ook nog klaar,
Om de school steeds schoon te houden
Gedurende een veertig jaar!

Maar bij 't klimmen van de jaren
Viel dit leven ook te zwaar.
Daarom trok U in bij Tante,
Die staat altijd voor U klaar.

Laat ons daarom dankbaar wezen
Op Uw feest van vijftig jaar,
Dat U rustig saâm kan leven.
Blijf' gespaard nog menig jaar!

Ter herinnering aan Uw kleindochter
Gré Leegwater

In 1926 laat Cornelis Bart een woning aan de Dorpsweg bouwen (zie vierde couplet hierboven). Het is het pand Dorpsweg 142 waar anno 2003 familie V.d. Kamp woont. Cornelis Bart heeft er een slagerij (foto 2). Op de etalageruit staat: Vleeschhouwerij C. Bart. De tweede foto is omstreeks 1926 gemaakt. Cornelis Bart en Aafje Kool poseren hier voor de slagerij. Cornelis en Aafje hebben na de Tweede Wereldoorlog ook enige jaren in het zogenaamde armenhuis gewoond. Aafje Kool is op 8 mei 1950 in het armenhuis overleden. Na het overlijden van zijn vrouw logeert Cornelis om de beurt bij verschillende familieleden. In het gedichtje wordt gesproken over het feit dat hij in trok bij Tante. Dat is bij zijn dochter Lize Bart, de postkantoorhoudster (zie 1934, 1935 en 1965). Cornelis Bart is in de woning van zijn dochter Lize op 20 november 1956 tijdens een middagdutje rustig ingeslapen. Cornelis Bart en zijn vrouw Aafje Kool zijn beide in Schellinkhout begraven. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat hij koster is geweest van de kerk en dat hij samen met zijn vrouw Aafje 40 jaar lang zorgt voor het schoonmaken van de Openbare Lagere School aan De Laan (zie 1926).
Hieronder een foto van Cornelis en Aafje en een detail van de grafsteen.
   


Een schoolfoto van 30 augustus 1901 met onbekende leerkrachten. De foto is uit de tijd dat meester Ebels nog niet de scepter zwaait over de school. De twee meest linkse jongens vooraan, die soortgelijke kleding dragen, zijn (links) Gerrit Koster (geboren 1889) en zijn (op vroege leeftijd overleden) broertje Dirk. De identiteit van de jongen, die naast de broertjes Koster zit, is niet bekend, maar degene die rechts naast dit drietal zit (in het donker gekleed) is Cor Donker.

Uit: Schager Courant van 8 september.
Aan den heer H. van Twuiver te Alkmaar is door de Boerenvereeniging te Schellinkhout de levering gegund van vier ladingen turfstrooisel tegen ƒ 9.15 de 1000 K.G.

Uit: Schager Courant van 12 december.
Zaterdagavond sprak de heer Verweij van Hoogwoud te SCHELLINKHOUT voor de oprichting van een volkskiesvereeniging in een kleine, doch zeer aandachtige vergadering, belegd op initiatief van een paar ingezetenen aldaar. Ofschoon staande de vergadering nog geen kiesvereeniging kon worden opgericht, verwacht men toch, binnenkort hiertoe te kunnen overgaan. Debat had niet plaats.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :