De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1907.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1907.

1907
Uit: Nieuws van den dag van 21 januari 1907.
Door 22 personen was ingeschreven voor de aanbesteding van een kaasfabriek te Schellinkhout; laagste inschrijver was de Heer Lugtig, te Hoorn, f9900, hoogste de Heer O. Baas, te Haarlemmermeer, f14000. Aannemer is geworden de heer Gleysteen, te Hoorn, voor f10.100.
De kaasfabriek (N.V. Stoomzuivelfabriek "SCHELLINKHOUT") wordt vervolgens gebouwd.
Hieronder een foto van een officiële plechtigheid ter ere van de bouw van de fabriek. Rechts op de achtergrond staan vier kinderen naast elkaar op een muur. Zij houden alle vier een troffel vast. Mogelijk hebben zij een 'eerste steen' gelegd. Verder is er versiering te zien, onder andere in de vorm van een boog.


Het logo van het briefpapier van de fabriek anno 1924.

Het voorste gedeelte van de stoomzuivelfabriek is de woning van de kaasmaker (zie 1942).
     
De eerste foto toont de woning van de kaasmaker (voorzijde van de fabriek).
De tweede is een zijopname van de fabriek uit 1924. Kaasmaker Koen Dekker woont nog voorin de fabriek. Bij de verbouwing van 1930-1931 is het woongedeelte verdwenen. Het kleine gebouwtje rechts is de wc boven de sloot, bestemd voor het personeel.
Op de derde foto staat het huisje dat naast (ten noorden van) de fabriek staat. De dames zijn mevrouw Slippens en haar dochter A. Pennekamp-Slippens. Op de vierde foto tenslotte staat het huisje (Dorpsweg 77) anno 2002 afgebeeld.

Op 17 januari verzoekt G. Posch aan het college van Burgemeester en Wethouders om een woning te mogen bouwen op een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Schellinkhout sectie B, nr. 429. Het wordt een rentenierswoning met daarachter een vier meter brede schuur waarin een werkplaats en wagenschuur. Op de bouwtekening staat in de werkplaats een kleine ruimte ingetekend waarin geschreven staat: "plee". Het goedkeuringsbesluit getekend door burgemeester A. Kool komt op 13 juli.
Op 30 oktober 1935 is er een veiling in het dorp, waarbij ondermeer deze woning te koop wordt aangeboden. De familie Posch biedt namelijk ter verkoop aan:
Een hofstede met erf (anno 2002: Dorpsweg 95), vijf percelen weiland en een rentenierswoning met erf, thans (anno 2002) Dorpsweg 97, bewoond door familie J.W. Mol. De afmetingen op onderstaande afbeelding zijn respectievelijk hectare, are, centiare. De rentenierswoning met erf wordt voor f2540,- gekocht door K. Leeuwerik, grootouder van J.W. Mol voornoemd. De eerste twee afbeeldingen zijn details van de bouwtekening.

 


Uit: Schager Courant van 27 januari.
De provinciale commissie voor de veefokkerij in Noord-Holland heeft tot haren inspecteur benoemd den heer E. Koster te Schellinkhout. Diens taak is toezicht te houden op de door genoemde commissie gesubsidiëerde contrôle- en fokvereenigingen.

Uit: Schager Courant van 11 april.
Aan den cursus in melkonderzoek, ter opleiding van melkcontroleurs voor fokvereenigingen en kaasfabrieken, welke van October 1906 tot April 1907 door den Zuivelconsulent Dr. L.T.C. Scheij te Hoorn werd gegeven, namen 26 personen deel, waarvan twee de lessen niet tot het einde konden volgen; (één door verandering van betrekking en één door ziekte.) Na afgelegd examen kon aan 20 deelnemers het diploma van bekwaamheid uitgereikt worden, terwijl 4 moesten worden afgewezen.
En dan volgen de namen en woonplaatsen van de geslaagden, waaronder die van P. Donker en K. Ham te Schellinkhout.

Uit: Vliegend blaadje van 1 mei.
Door de H.IJ.S.M. werd gisteren aanbesteed: Bestek 1078, het vergrooten en verbeteren van het hoofdgebouw op het station Schagen. Raming ƒ 12,050. Ingekomen 22 biljetten. Minste inschrijver de heer T. Kuin, Schellinkhout, ƒ 6070.
(H.IJ.S.M. = Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij).

Uit: Nieuws van den dag van maandag 7 mei.
Hiermede betuigen wij, mede namens onze kinderen, onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij ons 25-jarig Huwelijksfeest en het Huwelijk van onzen Zoon ondervonden.
C. KOSTER
T. KOSTER-ROL

Uit: Nieuws van den dag van 24 juni.
Bessenveilingen
Te Schellinkhout, Wijdenes en Venhuizen (N.-H.) hebben zich afdeelingen van bessentelers gevormd, welke in gemeenschap met de Bangert voorkoop-veilingen zullen houden van roode, zwarte en kruisbessen.

Op 4 juli dient de Wed. Kroonenburg een verzoek in tot verbouw van een boerderij, anno 2002 Dorpsweg 78a.
Hieronder een detail van de bouwtekening en een foto uit 2002 (zie 1990: Chanowski).
 

9 september: De naam van de plaatselijke kolfclub is "Sta Vast".

De woning Dorpsweg 117 wordt gebouwd. De trapgevel van het huis wordt later gesloopt. In augustus 1999 wordt het hele pand gesloopt. De familie Scholten laat er dan een nieuwe woning bouwen.
De eerste foto stamt uit ongeveer 1915. De tweede foto dateert van omstreeks 1990 en foto 3 is kort voor de sloop genomen (zie 1954).
   

30 oktober:
De bouw van negen woningen van de vereniging Volkshuisvesting aan de Venuslaan in Enkhuizen is gegund aan A. Renooy te Schellinkhout.

Uit: Nieuws van den dag van 16 december.
Heden overleed, na eene langdurige ongesteldheid, onze Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer
K. HOEK Pz.,
Wednr. van Mej. A. Sluis, in leven Wethouder der Gem. en Voorz. v/d Polder Schellinkhout enz., in den ouderdom van 62 jaar.
Namens de Familie,
J. HOEK Pz.
G. Sluis.
Schellinkhout, 13 Dec. 1907.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :