De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1909.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1909.

1909
Verdelen we de bevolking in vijf groepen, dan ontstaat het volgende beeld:
Rooms Katholieken 9 %, Nederlands Hervormden 88 %, Gereformeerden 0 %, Anderen 2 %, Onkerkelijken 1 %.

Uit: Schager Courant van 24 maart.
P. Donker, Schellinkhout.
Kleigrond. Hooiland.
Dit proefveld bestaat uit 3 perceeltjes. Het eerste perceel, groot 6 Are, ontving dit jaar geen mest. Het tweede perceel, groot 4½ Are, ontving per H.A. berekend, 600 K.G. super en 300 K.G. chili, kosten ƒ 51. Het derde perceel, groot 1½ Are, bovendien 300 K.G. patentkali, kosten ƒ 70 per H.A.
De stand van 't veld was over 't algemeen goed. Op de kunstmestperceeltjes was het gewas donkerder groen en zwaarder. Tusschen perceeltjes 2 en 3 was op 't oog geen verschil en, zooals zal blijken, waren de opbrengsten ook weinig uiteenloopend.
Opmerking.
Andere bijzonderheden zijn van dit proefveld niet opgegeven.

Onderstaand een zeer oude foto van de boerderij van veehouder Gerrit Posch (anno 2010: Dorpsweg 95).
 
Achter v.l.n.r.: Trijntje Vis en Klaas Posch;
Midden: Gerrit Posch, onbekend, Trijntje Laan, onbekend;
De drie kinderen v.l.n.r.: Dirkje Posch (?), onbekend, onbekend.
De identiteit van de vrouw met de fiets is ook niet bekend.

Op 24 mei overlijdt veehouder Gerrit Posch. Gerrit, die is geboren op 2 april 1849, huwt met Trijntje Laan, geboren op 22 mei 1852, overleden 15 november 1934. Hieronder staan de beide echtelieden twee maal afgebeeld. Op de eerste twee foto's zijn de ogen door de fotograaf ingetekend (zie 1881, 1959 en 1962). Klaas Posch (geboren 13 augustus 1874; overleden 20 april 1945), zijnde de zoon van Gerrit en Trijntje, neemt het veehoudersbedrijf aan de Dorpsweg over.
     
 Gerrit en Trijntje liggen beide begraven op het kerkhof bij de kerk.

De tweedaagse kolfwedstrijd in Schellinkhout trekt 86 deelnemers.

Uit: Nieuws van den dag van 3 juli.
Oproeping.
Allen, die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van JACOB BAAS, in leven Timmerman te Schellinkhout en den 9n Juni 1909 overleden, wordt verzocht daarvan vóór den 20 Juli a.s. opgaaf of betaling te doen ten kantore van den ondergeteekende.
F.L. BOOIJ,
Notaris, Hoorn.

Omstreeks dit jaar maakt fotograaf Cornelis Bos jr. deze foto van de zangvereniging "Polyhymnia". De directeur president van de zangvereeniging staat helemaal links. Het is J. Roos. De staande vrouw naast hem is Aafje Koster.

De mensen op de achterste rij zijn v.l.n.r.:
Mevrouw of mejuffrouw Riek van Dalen, Piet Kroonenburg, Klaas Ham, Jurie Maarse, Gijs Gorter, Klaas Roos, onbekend, Cor Donker, David Pijl, Piet Donker, Cees Stieltjes, Gerrit Koster, Willem Spree.
Volgende rij: Jan Roos (directeur president van de zangvereeniging), Afie Koster, onbekend, Grietje Vorst, Nies Laan, Betje Bloothoofd, Geertje ?, onbekend, onbekend, onbekend en Trien Otten en (staande helemaal rechts) Arie Groot;
Voorste rij: Corrie Leeuw, Grietje Koster Cd., Ans Veer, Grietje Koster Dd., onbekend, Maartje Maarse, ? Klaver en Agie Vet (zie 1892).

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :