De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1910.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1910.

1910
Onderstaande foto is omstreeks 1910 genomen op de Zuiderdijk bij de Nek. De smalle rij klinkers in het midden van het wegdek vormen een zogenaamd paardenpadje.

V.l.n.r.: Maartje Mol-Nobel (1869-1947), Pieter Kollis (1888-1947) en Jantje Mol (1896-1993).

Klaas Maartens (roepnaam Klaas) Wils, geboren te Hem op 08 april 1892 te 21.00 uur en overleden te Amsterdam op 19 juni 1990 op 98-jarige leeftijd, is in de jaren 1910-1911 broodbakker te Schellinkhout en daarna van 1911-1913 broodbakker te Hoorn. Broodbakker Wils wordt op 25 juni 1990 begraven te Amsterdam op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

In de Schager Courant van 30 juni staat een verslag van de zitting van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 28 juni.
LANGE VINGERS.
De hoofdpersoon, beklaagde Jaap Blokker, was weggebleven. Hij had eigenlijk present behooren te zijn, om eens even te komen vertellen, waarom hij op 20 Mei jl. te Schellinkhout zijn lange vingers uitstak naar den eigendom van anderen en zich meester maakte van een twintigtal manden vol schelpen, die aan den 24-jarigen Enkhuizer koopman in dit artikel, Kees Duin genaamd, toebehoorden. En zulks op de meest wederrechtelijke manier.
Duin, die er als getuige wèl was, wist ook niet waarom of Japie zoo gedaan had - wèl dat hem door dezen de schelpen waren ontstolen. Enfin, dat was voor 't strafzaakje genoeg. 't Gestolene was verkocht geworden aan Arie Spel uit Hoorn, die ook als getuige op 't appèl was. De O.v.J. achtte het bewijs in deze voldoende geleverd en eischte tegen den afwezigen beklaagde 2 weken gevangenisstraf.


Molenaar Jan van Dalen (1842-1917) en zijn echtgenote Aafje Houtlosser (1842-1922) poseren voor de Grote Molen waarin ze wonen en werken (zie ook 1900).

Op 31 augustus verzendt het bestuur der Spoorweg Maatschappij "De Zuider Kogge" vanuit Voorburg een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders in verband met de aanleg van de spoorweg Hoorn - Grootebroek. Men verzoekt ter voldoening aan artikel 5 van de Woningwet en aan de Bouw- en Woningverordening van de gemeente, om vergunning tot het bouwen van:
"Een haltegebouw met woning en daarbij behorend privaatgebouwtje ten dienste van de halte Schellinkhout op het perceel kadastraal bekend Sectie C no. 274".
In deze brief staat verder, dat met de uitvoering van het werk zijn belast de aannemers A. Zanen Pz. en Jill. Stuurman te Ammerstol (zie 1913).

 
Twee details van de bouwtekening van respectievelijk de voorgevel (perronzijde) en de achterzijde van het haltegebouw Schellinkhout.

ca. 1910-1911.
Klaas Maartens Wils, geboren te Hem op 8 april 1892, overleden te Amsterdam op 19 juni 1990, is broodbakker te Schellinkhout.

 
Henderikus Valentijn, geboren te Hem op 27 juni 1882 (overleden te Hoorn op 25 februari 1971) en zijn vrouw Aafje Stieltjes, geboren te Schellinkhout op 5 februari 1884 (overleden te Hoorn in 1963). Henderikus en Aafjes huwen op 28 april 1907 in Venhuizen. Het echtpaar woont (in 1937) aan de Dorpsweg 44. Anno 2011 is dat perceel Dorpsweg 53 bewoond door familie E. Hoogervorst. Henderikus Valentijn is ondermeer bestuurslid van de 'Uitvaartvereniging Schellinkhout' (zie 3 juni 1937 en 1958).

Uit: Schager Courant van 3 november.
EEN ONGEWENSCHTE BEZOEKSTER.
Een vrouwtje uit Schellinkhout, Teunisje Dekker genaamd, de echtgenoote van Jan Schekkerman, nam den 20sten September hare rokken en beenen bij mekaar om eens in de openbare school een kijkje te nemen. Daar had ze nog een appeltje te schillen met het Schellinkhouter schoolhoofd, den heer Jan Ebels, die haar zoontje uit de school had weggestuurd. Voor haar gevoelig moederhart een grief, waarvan ze dan toch eens terdege opheldering verkoos te hebben. Maar toen ze in zeker niet zeer vriendelijke bewoordingen het doel harer komst en den aard van haar gerief had kenbaar gemaakt, kwam het den heer Ebels voor, dat zij gevoegelijk kon aftrekken. Haar langer verblijf voor zijne klassen in deze gemoedsstemming kon den opvoeder der jeugd begrijpelijkerwijze niet toeschijnen, extra bevorderlijk voor den goeden gang van het onderwijs te zijn. Maar vrouwen zijn een zeer lastig goedje, als je er kwestie mee hebt. Dat kwam "meester" ook aan de weet. Want trots herhaalde behoorlijke aanmaningen om nu maar op te hoepelen bleef de vrouwelijke Teunis nog maar steeds toeven. Ten einde raad besloot 't schoolhoofd er..... een andere vrouw bij te halen. En hij riep de onderwijzeres, mej. H.J. Schuit, die nu ook in 't lokaal verscheen. Toch mocht ook dit nog niet ten volle baten en ging de vertoornde vrouw eerset weg, toen de heer Ebels vertrok, maar de hoofdonderwijzer had nu althans een volwassene getuige. En de O.v.J. achtte na het aanhooren der getuigenverklaringen het wederrechtelijk vertoeven door vrouw Schekkerman-Dekker in de Schellinkhouter school alleszins bewezen en eischte deswege tegen haar eene boete van ƒ 15 of 15 dagen hechtenis. Dat cijfer kon beklaagde niet behagen. Zij vond het wel een beetje veel.....!

De ventende bakkers Pieter Schoen, Jaap Eijlander en Pieter de Hart hebben de beschikking over een paard.

Het aantal inwoners op 31 december is 494, te weten 235 mannen en 259 vrouwen.

Een aannemer heet Arie Renooij.


Aan de linkerzijde: Dorpsweg 46, sedert het jaar 2000 bewoond door familie Van Velzen.

1910 - 1913
De zangvereniging "Polyhymnia" is "rustend".

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :