De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1922.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1922.

1922
Er wordt voor het tijdvak 1922 - 1923 één consent voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houder van een schip voor de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 4, T. Baas, geboortejaar 1870, wonende te Schellinkhout, beroep visscher, naam van het vaartuig "Grietje".

Uit: Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad van 19 mei.
Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen voor en na het overlijden van mijn geliefdne Vader, den Heer G.J.P.J. Bolland, betuig ik mijn hartelijken dank.
A.E.K. BOLLAND,
Hervormd Predikant.
Schellinkhout, Mei 1922.

20 juni:
Veehouder Pieter Donker wordt door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar veroordeeld wegens mishandeling. Hij moet ƒ 10 boete betalen. Bij niet betaling te vervangen door 10 dagen hechtenis.

Uit: dagblad Het Centrum van 26 augustus.
Onderwijs.
BIBLIOTHEEK VAN PROF. G.J.P.J. BOLLAND.
De zoon van prof. Bolland, Ds. A.E.K. Bolland te Schellinkhout, heeft diens bibliotheek aan den Staat geschonken.

Het nummerbewijs G 23819 (= kentekenbewijs) van de T-Ford van Piet Buisman (zie 1928 en 1953).

Uit: Schager Courant van 11 oktober.
EEN STRIJD.
Te Schellinkhout (nabij Hoorn) bestaat een zeer gespannen verhouding tusschen onderscheidene ouders van schoolgaande kinderen der 1ste, 2e en 3e klas en de aan die klassen verbonden leerkracht. Reeds in April werd namens alle betrokken ouders een schrijven gezonden aan den inspecteur om een onderzoek in te willen stellen naar den toestand van het onderwijs, door deze leerkracht gegeven. Dit onderzoek had plaats, doch elke gewenschte verbetering bleef uit.
De Commissie van Toezicht heeft zich beslist uitgesproken, dat zoo spoedig mogelijk moet worden ingegrepen, terwijl onderscheidene ouders hun kinderen thuis hielden, in de meening dat geen onderwijs beter was dan zulk onderwijs. Thans is door de ouders verzocht zoo spoedig mogelijk in een raadsvergadering een besluit te nemen, dat een einde maakt aan den gespannen toestand en een verbetering brengt in het onderwijs. Wordt niet ingegrepen, dan zal men vermoedelijk een geheele schoolstaking aangaan of pogingen aanwenden tot de oprichting eener bijzondere school.

In 'Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad' van 12 oktober staat vrijwel letterlijk hetzelfde bericht.
Ook een schoolstrijd.
Te Schellinkhout bij Hoorn bestaat een zeer gespannen verhouding tusschen onderscheiden ouders van schoolgaande kinderen der 1ste, 2e en 3e klas en de aan die klassen verbonden leerkracht. Reeds in April is namens alle betrokken ouders een brief gezonden aan den inspecteur, om een onderzoek in te willen stellen naar den toestand van het onderwijs, door deze leerkracht gegeven. Dit onderzoek had plaats, doch elke gewenschte verbetering bleef uit.
De commissie van toezicht heeft zich uitgesproken, dat zoo spoedig mogelijk moet worden ingegrepen, terwijl onderscheiden ouders hun kinderen thuis hielden, omdat h.i. geen onderwijs beter is dan zulk onderwijs. Thans hebben de ouders verzocht zoo spoedig mogelijk in een raadsvergadering een besluit te nemen, dat een einde maakt aan den gespannen toestand en een verbetering brengt in het onderwijs. Wordt niet ingegrepen, dan zal men vermoedelijk een geheel schoolstaking aangaan of pogingen aanwenden tot de oprichting van een bijzondere school.

Uit: Schager Courant van 24 oktober.
ONDERWIJZERSKWESTIE TE SCHELLINKHOUT.
In een raadszitting te Schellinkhout, op verzoek van eenige ontevreden ouders gehouden, deelde de burgemeester mee dat de inspecteur, die verleden week een onderzoek ter plaatse had ingesteld, den indruk had gekregen, dat het niet zoozeer ging om het onderwijs, als wel om het vele verzuim van de betrokken onderwijzeres. Voorts deelde hij mee, dat de commissie van toezicht van oordeel was, dat noodzakelijk moest worden ingegrepen. Hij stelde voor, de betrokken onderwijzeres door een medicus te laten onderzoeken, dit in verband met het oordeel van den inspecteur.
Na de raadsvergadering heeft nog een bijeenkomst van betrokken ouders plaats gehad, die blijkbaar met den afloop niet tevreden waren en hier werd het besluit genomen, nogmaals aan te dringen op onmiddellijk ingrijpen en anders het schoolgaan der kinderen te staken.
Dezer dagen heeft, door handtastelijkheden van de betrokken onderwijzeres der 1ste, 2de en 3de kl., het hoofd der school de hulp van de politie ingeroepen, met het gevolg, dat thans de burgemeester de onderwijzeres tot de volgende week verlof heeft verleend. Het schijnt dat de ouders er thans niet meer aan denken hun kinderen onder de gegeven omstandigheden naar school te zenden.
Het schijnt, dat de schoolkwestie te Schellinkhout haar oplossing nabij is. De betrokken onderwijzeres heeft thans haar ziekteverlof tot een maand zien verlengen en algemeen in men van opinie, dat de mogelijkheid thans buitengesloten is, dat zij haar functie weer zal gaan uitoefenen.

Twee ansichtkaarten met respectievelijk rechts en links de boerderij, Dorpsweg 41. De luchtfoto is genomen vóór 1957. In 1957 wordt het houten schot (zichtbaar op de luchtfoto) van de noordgevel van deze stolpboerderij vervangen door een muur en in 1986 wordt het pand inwendig grondig verbouwd. Ondermeer worden er dan op de bovenverdieping vier slaapkamers gerealiseerd. Vanaf laatstgenoemd jaar wordt de boerderij in tweeën bewoond: Het gezin van fruitteler J. (Koos) Rotgans en Jan Maarse met zijn vrouw Truus Maarse-Vergeer (geboren 7 september 1923).
   

Hieronder:
Foto 1: De houten noordgevel van perceel Dorpsweg 41 wordt vervangen door een stenen muur.
De bouwvakkers zijn v.l.n.r.: onbekend, schilder Anne v.d. Zijpp, onbekende voeger en Jo Winkel (met hamer).
Foto 2 en 3: Omstreeks 1966 wordt de oude houten schuur gesloopt en vervangen door een nieuwe schuur (foto 4).
De oude schuur is ook te zien op bovenstaande luchtfoto.
De vijfde foto is in 1972 gemaakt en toont de achterkant van de boerderij Dorpsweg 41.
De boerderij op de achtergrond wordt bewoond door familie Winkel (zie 1934).
       
Jan Maarse, die in 1958 trouwt, woont en werkt eerder op deze boerderij. Hij is ook fruitteler en heeft de metalen tekst De Fruithoeve gemaakt, die anno 2005 nog steeds op de voorgevel van de boerderij prijkt. De in 1917 geboren Jan Maarse is een man van principes en een activist, die voor zijn mening durft uit te komen. In zijn voortuin staan dan ook borden met teksten als:
Wie op de bom vertrouwt, zal door de bom vergaan. (foto 1: ca. 1980).
Hirosjima! Vietnam? Vernietiging. NEEN! Vrede. Voedsel. Opbouw? JA! (foto 2: ca. 1984).
Meer wapens maken de wereld niet veiliger. Wel armer! (foto 3: 1985)
Kapitalisme is de Vijand van Christendom en Humanisme. (foto 4: ca. 1990).
     
 
Een foto van Jan Maarse (overleden 1994) en een foto van zijn (tweede) vrouw Truus.

De kleurenfoto (hieronder) van de boerderij, Dorpsweg 41, is gemaakt in augustus 2005. Koos Rotgans is getrouwd met Tineke de Boer (geboren 1951). Het echtpaar krijgt drie kinderen: Iris, Jurie Sebastiaan (geboren 14 december 1977) en Rosanne. Fruitteler Rotgans verkoopt het geplukte fruit ook aan de weg.
Bij de boerderij staat een houten bordje met de tekst:
FRUIT VAN HET LAND NAAR DE KLANT.
In de boerderij zijn een paar oude tegelplateaus gevonden (foto 4).
     

Een foto van de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht".

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Rens Dekker, Aris Otter, Jacob Donker, Lou Karemaker, Jan Metselaar, Adam Wurkum, Weida Weel, Marie Spaans, Janny Visser, Bets de Groot en Gesina Maarse;
Jo Pluijlaar, Jaap Aay, Cor Ham, Dirk de Groot, Wim Aay, Jacob Dekker, Luuk Visser, juffrouw E. Dibbits, voorzitter K. Kos, mejuffrouw J. Ebels, K. Roos, Willy Weel, Bé Donker, Bertha Spaans, Ma Renooy en Annie Wurkum;
Piet Donker, Jaap Ham, Alb. Langedijk, Piet Otter, Jan Nierop, Frans Karemaker, directeur B. Loos, Betje Makkes, Geer Pluijlaar, Klazien Ham, Trijn Buisman en Marie Reuvers;
An Kos, Lyda Ebels, Nelly Otter, Marie Renooy, Annie Groot, Ma Nierop, Jans Ossen, Coba Kooy, Ant de Boer, Grietje Schoen, Gerritje Sluis en Marij Boot;
Wim Hoogenboezem, Piet Renooy, Jan de Vries, Wim Pot, Piet Buisman, Cor Schoen, Piet Aay, Evert Blom, Cor Aay, W. Reuvers, Fok Renooy en Klaas Stapel.

Een schoolfoto met meester Ebels, gemaakt op het schoolplein bij de kerk. Jammergenoeg zijn de namen van de leerlingen niet bekend.

31 december:
Het dorp telt 572 inwoners, te weten 276 mannen en 296 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :