De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1923.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1923.

1923
11 januari: Veehouder P. Vriend vraagt aan B & W toestemming voor het bouwen van een wagenloods aan de Dorpsweg. Het werk zal voor f 500,- worden uitgevoerd door P. Kuin (zie 1904).

De veldwachter heet Ypma.

Uit: Limburger Koerier van 22 maart.
Iets zeldzaams.
De z.g. wilde Kiesvereeniging te Schellinkhout (N.-H.) besloot naar de raadsvergaderingen dier gemeente voortaan een officieelen verslaggever te zenden, en dezen functionaris een vergoeding toe te kennen, gelijk aan het presentiegeld der raadslieden.

Men kan voor het eerst met de autobus van Venhuizen naar Hoorn. De bus mag echter niet door Wijdenes en Schellinkhout rijden, omdat de stoomtram van "de Zuiderkogge" daarvan teveel concurrentie zal ondervinden.

   
Foto 1 en 2: Opnamen uit omstreeks 1910 van het gezin van P. Donker, Dorpsweg 52 met vader Pieter Donker (1880-1953), moeder Aaltje Donker-Boon (1889-1981) en de kinderen Bregtje Jantje, roepnaam Bé (10 jaar) en Rens Pieter (7 jaar).
Afbeelding 3: Een tekening uit 1927 van Rens Pieter Donker. Rens is op 6 februari 1916 in Schellinkhout geboren en hij overlijdt aldaar op 1 januari 1928 aan de gevolgen van blindedarmontsteking. Hij wordt dus maar 11 jaar oud.

Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 23 mei.
Bond van op coöperatieven grondslag werkende zuivelfabrieken in Noord-Holland.
Gisteren heeft te Alkmaar de Bond van op coöperatieven grondslag werkende zuivelfabrieken in Noord-Holland vergaderd onder leiding van den heer H.K. Koster.

Als lid van het bestuur wordt benoemd de heer J. Ham te Schellinkhout.
Hier en daar in den lande steekt het mond- en klauwzeer de kop op. Volgens één der aanwezigen is Noord-Holland reeds zoozeer bezet met mond- en klauwzeer, dat men thans reeds te laat is om nog maatregelen te nemen, doch dat het plan van professor De Blieck om door inspuiting te immuniseren moet worden toegejuicht. De heer Ham merkt op, dat voor Schellinkhout nog zeer wel maatregelen te nemen zijn, en zag, gaarne, dat indien in zijn gebied het mond- en klauwzeer wordt geconstateerd, door prof. de Blieck wordt geëxperimenteerd.

Uit: Schager Courant van 10 juli.
FIETSDIEVEN
Sedert een maand wordt Hoorn onveilig gemaakt door zwijntjesjagers, meldt men van daar. Ook de omgeving laat men niet met rust. Bij een landbouwer te Schellinkhout werden in den nacht van Vrijdag op Zaterdag twee nieuwe fietsen gestolen.

Uit: Voorwaarts, sociaal-democratisch dagblad van 22 september.
Mond- en klauwzeer.
In West-Friesland begint het mond- en klauwzeer zich zeer aanmerkelijk uit te breiden. Men bericht ons vandaag gevallen uit Abbekerk, Schellinkhout en Sijbekarspel. Overal wordt actief opgetreden.

18 oktober: De heer J. Breebaart vraagt toestemming voor de verbouwing van zijn woonhuis, schilderswerkplaats en voormalig café (zie voor foto: 1930). De adviseur van de bouw- en woningverordening de heer C. Baas geeft in een brief aan dat het plan voldoet aan de bouw- en woningverordening.


Schoolfoto met linksachter meester Ebels. Het tweede meisje van links (achteraan) is Klazien Ham. De jongen helemaal links op de middelste rij is Jan Nierop. Achteraan rechts staat juffrouw Palenstijn-Dibbits.

 Schoolreisje naar Zandvoort.
Op de achterste rij van de kinderen (staande), vijfde van links: Klazina Ham Kd. (zie 1967).
Het zittende jongetje, vierde van links, is Dirk de Groot (geboren 7 december 1912 - overleden 18 juli 1981).
Verder op de achterste rij (staande): meester Ebels (de kale man zonder hoed) en helemaal rechts (met hoed) veldwachter Klaas Dikstaal met naast hem zijn vrouw Trijntje Dekker (zie 1932).

De dijk wordt opnieuw verhoogd (zie ook 1776), als reaktie op de stormvloed van 1916 (zie 1916).

Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina is er groot feest in het dorp. Op het land noordelijk naast het dorpscafé wordt een feestterrein ingericht dat wordt afgeschermd met (gehuurde) doeken. Op de erepoort, die toegang geeft tot het feestterrein, staat:

1898 LEVE DE KONINGIN 1923

De jubileumfeesten worden gehouden op zondag 2 en maandag 3 september. Het organisatiecomité onder leiding van voorzitter K. Otter heeft een uitgebreid programma samengesteld. Om half twee wordt den stoet der schoolkinderen in versierde bakwagens en talrijke versierde fietsen met het fanfarekorps "Concordia" opgesteld. 't Was een kleurige, fleurige optocht, getuigende van de ambitie, waarmee allen zich er op hadden gespitst zoo mooi mogelijk voor den dag te komen. De jury heeft een moeilijke taak, maar kent tenslotte de prijzen toe aan Jan Palenstijn, vliegmachine; dames Best c.s., auto; dames Kooij c.s., koninginnegroep; Betsy Schekkerman, zwaan; Albert Langedijk, Annie Snoeck en Klaas Stapel met onbekend gebleven creaties. Toen de optocht aan het feestterrein kwam, dat naast het dorpscafé is ingericht, sprak de voorzitter van het organisatiecomité, K. Otter, een kort en bondig openingswoord. Hierna beginnen de wedstrijden voor de schoolkinderen, n.l. houtjesrapen, pijpslaan, kleedingwedstrijden en blaastrappen, waarbij allen zich duchtig weerden. 't Zingen van eenige vaderlandsche liederen en een concert van "Concordia" maakten 't feest recht aangenaam. Hierna beklimt een kleine kapel uit Bovenkarspel onder leiding van de heer J. Keersemaker de muziektent en maakte op verdienstelijke wijze onvermoeid dansmuziek voor jong en oud. Om 20.00 uur geeft de zangvereniging "Polyhymnia" op het inmiddels verlichte feestterrein een fraai concert, dat met groote stilte werd aangehoord en besloten werd met het gezamenlijk zingen van 't aloude Wilhelmus. Het volgende programma-onderdeel is het prijsdansen voor paren. Er zijn veel deelnemende paren, maar een regenbui, de eenigste op 't heele feest, zorgt er voor dat deze wedstrijd niet goed tot zijn recht komt. Tot winnaars worden uitgeroepen: K. Best en echtgenote, P. Buisman en Marie Renooij, Jan Donker en Bets Stapel. Daarna werd de feestvreugde nog lang voortgezet. Er heerchste een allergezelligste geest.
De volgende dag om 10.00 uur is het alweer geweldig druk op het Zuideinde voor de opstelling van den grooten optocht. Alweder bleek, hoe alle krachten waren ingespannen om zoo goed mogelijk voor den dag te komen. Het fanfarekorps "Concordia" voert de optocht weer aan. Er zijn prachtige creaties bij getuige bijgaande foto's. En de jury heeft weer de moeilijke taak om de winnaars aan te wijzen. De prijzen gaan achtereenvolgens naar de dames Leguit en Ebels voor 't nummer "Hulde aan het Landbouwhuishoudonderwijs". De tweede prijs gaat naar kinderen C. Donker met "Zeilschuit", G. Gorter "Boerenwagen met bruiloftsgasten", De kaasfabriek voor "Kaasmakerij", K. Ham voor "'t Laatste Hansjouw", G. Leusink en H. Spaans "Twee Indianen", dames Laan en Houter "Mooi Nederland", H. Kroeze "Ruiter", Jb. Palenstijn "Jubileumwagen", C. de Hart "Bakkersauto", Jaap Ham en Tinie Hoorns "Melkwagentje", kinderen P. Donker "Bokkenwagen". Er wordt een extra prijs toegekend aan G. Koster en zijn vrouw, die op een oud-Hollandsche sjees, bespannen met 2 paarden, voorstelden "Burgemeester van Schellinkhout met echtgenoote uit den jare 1813". De optocht is een groot succes. 's Middags is men weer bijeen op het feestterrein voor de volksspelen. Ook het fanfarekorps "Concordia" laat weer van zich horen. Er volgen wedstrijden: Balloopen met hindernissen, prijswinnaars Aaltje Minnes, Rinske Kroeze en Sijtje Schekkerman; Stoelendans, winsters mej. A. Schekkerman-Roemer, Ma Stapel en J. Ham-Bakker; Slofloopen met hindernissen: J. Vis, Doede de Vries en Dirk Vriend; Hoogehoedenwedstrijd: Jan Palenstijn, Teun Bloothoofd en C. Roos.

 Fanfare Concordia (foto 9 juli 1922).

's Avonds is er bal-masqué. Er verschijnen meer dan 80 gemaskerden op de dansvloer. De jury heeft een verbazend moeilijke taak, maar bekroont uiteindelijk de volgende nummers voor gehuurde costuums: 1e. Berenleidster met beer en nar; 2e. Balletdanseres; 3e. 't Vroolijke Volendammer paar; 4e. Volendammer familie; 5e. Oud-Hollandsch paar en 6e. Serpentine-danseres. De prijzen voor degene die zelf een costuum hebben gemaakt zijn voor: 1e. De 4 vrouwen uit het kaartspel; 2e. Baker met kind in kinderwagen; 3e. Moeder met idem; 4e. Pinda-koningin; 5e. 't Kaartspel; 6e. Beiersche schoone; 7e. Madeliefje. Er is een extra prijs voor de kinderen 1e. Sneeuwwitje; 2e. Klein Roodkapje en 3e. Marker meisje. Er wordt volop gedanst, waarna het démasqué volgt, dat veel verrassingen oplevert. Voorzitter Otter van het organisatiecomité bedankt alle medewerkers en in het bijzonder het publiek voor de groote en alzijdige medewerking. Nadat burgemeester Laan nog een dankwoord heeft gesproken, wordt er nog menig dansje gedaan en had Schellinkhout haar feest gevierd. Op de ochtend na het feest (dinsdag 4 september) wordt het feestterrein weer opgeruimd en tenslotte wordt het paard met zijn jockey gewogen. 't Bleek 286 pond te wegen. Eén had 287 en 4 personen 285 pond geraden. Er wordt dus om de prijzen geloot, waardoor de eerste prijs ten deel viel aan D. Schoenmaker te Limmen en de tweede prijs aan R. Snoeck, alhier.

 
Twee foto's van Ma Stapel, één van de winsters bij het stoelendansen.


Boven: Het feestcomité:
Staande v.l.n.r.: Gert Leusink, Gerrit Palenstijn, Klaas Best, David Pijl, Jan Buisman, meester Ebels, Piet Ham, Klaas Otter, Klaas Posch en Gerrit Koster.
Zittend v.l.n.r.: Cor Donker, Jan Roos, Cees Spaans en Dirk Bart.

Hieronder foto's van de feestelijke optocht:
             
Foto 1: Een overzicht van het begin van de optocht ter hoogte van het café en het raadhuis. Aan de linkerzijde is het feestterrein. Op de bok van de voorste wagen zit David Pijl met naast hem Piet Donker. Op de bok van de rechter wagen zit bakker Dirk de Groot Sr met rechts achter hem zittend zijn dochter Elisabeth Dieuwtje (roepnaam Bets) de Groot (geboren 1916; overleden 2003).
Foto 2: Een rijdend zeilschip, genaamd "De drie Jantjes" met de kinderen van C. Donker.
Foto 3: Links het afgeschermde feestterrein. De foto is genomen vanaf de trap van het raadhuis.
Op de vierde foto staat Jan Palenstijn, die later burgemeester van het dorp zal worden. Hij wint de eerste prijs met zijn versierde rijwiel.
Foto 5: Drie verklede kinderen. V.l.n.r. Dirk de Groot en zijn zusje Bets de Groot met Klaas Bankert.
Op de zesde foto een aantal kinderen met versierde fietsen.
Foto 7: Teun Bloothoofd met hoed en Klaas Cornelis Baas in de kinderwagen (geboren 15 maart 1902 en overleden 2 augustus 1942). Zij zijn beide lid van de toneelvereniging.
Foto 8: Drie onbekende kinderen in een "fietsvoertuig".

Hieronder nog een aantal foto's van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.
           
Foto 1 en 2: De man met de leidsels in de hand is Gijs Gorter. Naast hem Coba Gorter-Houter. Achter haar Bets Donker-Stapel en naast haar Jan Donker. De derde man is Teunis Schekkerman met naast zich Lize Schekkerman-Bart. Het achterste paar is Pieter Donker en Alie Donker-Boon.
Op de tweede foto passeert men het dorpscafé.
Foto 3: Een Friese sjees, die wordt bemand door G. Koster Gzn. en T. Koster-Stapel. De man met strohoed, leunend tegen het hek aan de overkant van de weg, is burgemeester Laan.
Foto 4: onbekend, maar burgemeester Laan leunt nog steeds tegen het hekje.
Foto 5: G. Leusink en H. Spaan als indianen te paard (zie tekst hierboven).
Foto 6: Vijf dames met versierde fietsen met daarachter het fanfarekorps "Concordia".

   
Foto 1: In de wagen zitten van voor naar achter: Coba Gorter-Houter en Gijs Gorter, Elizabeth Catharina (Bets) Stapel (1901-1986) en haar echtgenoot Jan Donker, Lize en Teunis Schekkerman-Bart en Alie en Piet Donker-Boon.
Foto 2: V.l.n.r. onbekend, onbekend, Jacob Cornelis ("kleine" Jaap) Ham, Jaap Dekker en Klaas Gerrit Stapel.
Foto 3: 's Avonds kan er bij het schijnsel van elektrisch licht worden gedanst op een speciaal aangelegde houten dansvloer op het feestterrein.
De vrouw met de zwarte jurk is Dieuw Houter-Peetoom.

   
Foto 1 en 2: Volksspelen.
Foto 3: Trien Laan en Jan Palenstijn Wz.
(zie 1906).

Hetzelfde echtpaar Trien Laan en Jan Palenstijn Wz. als hierboven, maar dan bij de fotograaf.
 

Uit: Heldersche Courant van 15 september.
GEESTELIJKE GENEESWIJZE
Helderziend genezen.
Behandelt zoowel psychische als physieke gezondheidsstoornissen, langs zuiver geestelijk geneeskundigen weg.
Te consulteeren iedereen Maandag Spoorstraat 72, Alkmaar, van 10-4 uur.
Aan huis: Dinsdag, Woensdag, Vrijdag van 11-3 uur.
Voor eventueele teleurstelling voor nieuwe patiënten liefst vooruit kennis te geven,
J. RUITER,
Huize “Rust Roest”, Schellinkhout.

(zie 1916).

Uit: Schager Courant van 22 november.
Zitting van de politierechter bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
Daarna was Kees Veer, geboren 23 April 1885 te Schellinkhout, en wonende te Hoorn, waar hij schilder is, aan de beurt. Hij moest terechtstaan wegens heling en bekende van de door Kees v.d. West gestolen jenever te hebben gedronken. Wat door juffrouw Kuiper, geb. van Dijk, trouwens gezien was. De O.v.J. eischte ƒ 25 of 25 dagen hechtenis waartoe Veer ook veroordeeld werd.

31 december:
Het dorp telt 528 inwoners, te weten 265 mannen en 263 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :