De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1927.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1927.

1927
Twee foto's uit omstreeks 1927 van de boerderij Dorpsweg 26, die anno 2003 wordt bewoond door familie A.L. v.d. Pluym.
Op de eerste foto zien we vader en moeder Palenstijn (het latere burgemeestersechtpaar) met hun zoontje Gerrit.
Op de tweede foto zien we weer het echtpaar Palenstijn. Wie de andere personen zijn is niet bekend.
De derde foto toont drie spelende kinderen op de Dorpsweg ter hoogte van de boerderij van de familie Palenstijn. Het zijn v.l.n.r. Marijke Boot, Gerie Boot en Truus Palenstijn.
   

Er worden voor het tijdvak 1927 - 1928 twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH ?, L. Sluis, geboortejaar 1867, wonende te Schellinkhout, beroep arbeider. De naam van het vaartuig staat niet in het register.
No. van het consent: 2, SH ?, H. Ruiter, geboortejaar 1884, wonende te Schellinkhout, beroep arbeider. De naam van het vaartuig staat niet in het register.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 februari 1927 staat een artikel over de aanvraag van een concessie voor een autobusdienst via Schellinkhout en Wijdenes (zie 1923).
Haarlem
De behandeling van aanvragen voor het exploiteeren van autobuslijnen door een commissie uit Gedeputeerde Staten is vanmorgen voorgezet. Bij de aanvragen van C. Pijper voor Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen en de lijn Venhuizen-Purmerend, de lijn Alkmaar-Benningbroek en Hoorn-Aartswoud, vroegen de gemeentebesturen van Schellinkhout, Wijdenes, Venhuizen en Bovenkarspel de gevraagde concessie te verleenen voor Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen. De burgemeester van Venhuizen zeide, dat het een belang is voor de geheele streek, dat er één goede dienst is op de lijn Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen en dat die van den heer Pijper uitmuntend is.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van zondag 8 april 1928 vinden we de beslissing van het college van Gedeputeerde Staten over de concessieaanvragen.
Haarlem
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten aan C. Pijper, te Spanbroek, vergunning te verleenen tot het in werking houden van autobusdiensten van Hoorn over Venhuizen naar Enkhuizen en terug, van Venhuizen naar Purmerend en terug (op Dinsdag).

Ondanks dat het opschrift op de hieronder afgebeelde autobus anders doet vermoeden, rijdt de bus voorlopig echter niet door Schellinkhout en Wijdenes, omdat de stoomtram van "de Zuiderkogge" daarvan teveel concurrentie zal ondervinden. Na de opheffing van de spoorlijn op 31 december 1935 krijgt de WACO (Westfriese Autocar Onderneming) toestemming om het traject uit te breiden en worden Wijdenes en Schellinkhout drie maal per dag aangedaan.
 De autobus van de firma C. Pijper.

februari: Mej. Gerritje Charlet (ingekomen Schellinkhout, Dorpsweg 147 op 30 november 1923; uitgeschreven naar Leiden 19 juli 1964) en J. Steggerda "verzoeken beleefd vergunning tot het amoveeren van een bestaande schuur en het bouwen van een garage met bovenverdieping en annex zijnde werken naast en aan het perceel plaatselijk genummerd nr. 127 en kadastraal bekend onder sectie B, nr. 475. De garage is bestemd voor bergplaats voor Automobielen en de bovenverdieping voor kantoor en affokplaats voor kuikens enz.".
Het betreft hier een geplande verbouwing aan "huize Rust Roest" (zie ook 1916 en 1980).
Hieronder een detail van de bouwtekening van deze verbouwing. De tweede afbeelding is een detail van de achterzijde van een ansichtkaart die Gerritje Charlet in 1931 verstuurt aan den Jongeheer B. Steggerda te Hoorn. Op de derde foto zien we den Jongeheer Bernardus Steggerda op een meer gevorderde leeftijd.
   

Hieronder een luchtfoto van "Rust Roest" waarop duidelijk is te zien welk deel er aan de rechterzijde van het gebouw is aangebouwd (foto omstreeks 1956).

7 april: Er staat een stukje in de Nieuwe Hoornsche Courant over de "badhuisvereniging":
De jaarvergadering der vereeniging wordt slechts door 6 leden bezocht. Zij keurden de rekening met nadeelig saldo ad. f 9.88 goed en besloten verbeteringen aan te brengen, welke plm. f 100 zullen vergen. De contributie wordt verhoogd tot f 1. Gehoopt wordt op een gemeentesubsidie, zoo noodig voor de rest op een rentelooze lening. Een waterfeest in 't eind van juni staat op het programma (zie 1931).

Een foto van het gezin van schoolmeester Jan Ebels uit omstreeks 1927. Het gezin staat opgesteld voor de onderwijzerswoning. Het is anno 2006 perceel Zuiderdijk 54, dat dan wordt bewoond door familie P.Th.J. (Piet) Thomas. Op de foto is ook W.T.C. (Wim) Hoogenboezem te zien. Hij is namelijk in de kost bij de familie Ebels. Zijn vader, die op een rubberplantage werkt in Indonesië, heeft zijn zoon naar Holland laten reizen om aldaar een studie aan de HBS te volgen. Helemaal rechts op de foto is nog een stukje van de kerktoren te zien (zie 1904).

Jo Ebels, W.T.C. Hoogenboezem, Vrouwtje Leguit (vriendin van Leid), meester Jan Ebels, Pieternella Ebels-Vos, dochter Leid, onbekend.

Autobusconsessie geweigerd.
Uit: Schager Courant van 16 april.
Vergunning is geweigerd aan de Algemeene Transport Onderneming te Utrecht voor een dienst van Enkhuizen naar Hoorn over Hoogkarspel, en van Enkhuizen naar Hoorn over Broekerhaven, Venhuizen, Schellinkhout.

De kleine Gerben Bakker (Ep), die geboren is op 14 november 1920, gaat op de foto bij de fotograaf. Op de tweede foto, die uit omstreeks 1938 stamt, is Ep al in militaire dienst (zie 1942).
 

4 mei: B & W krijgt van J. Klok te Berkhout, namens de Wed. P. Veer het verzoek tot het mogen amoveeren der bestaande en het bouwen eener nieuwe veestalling en hooiberging met aansluiting aan de bestaande gebouwen. Het gebouw wordt opgetrokken van steen en met pannen gedekt, waaronder rietbestopping. Tevens wordt de bestaande hekafscheiding van de openbare weg vervangen door een nieuw hek van betonpalen met vier hoog gegalvaniseerde buizen en ijzeren draaihekken.
In feite wordt vergunning gevraagd om de oude met riet gedekte schuur te slopen en te vervangen door een nieuwe veestalling, terwijl het voorhuis blijft staan. In het van 1 mei 1927 daterende door J. Klok voornoemd gemaakte BESTEK EN VOORWAARDEN waarnaar de Heer C. VEER namens Mej. de Wed. P. Veer te Schellinkhout wenscht aan te besteden, wordt het ondermeer als volgt omschreven:
AMOTIE.
Het gebouw netjes te slopen en geheel te ontruimen, benevens de oostzijde der schuur voor zoover dit in verband met den nieuwbouw noodig is. Het riet af en opbinden hetgeen kan gebruikt worden voor stopriet; Is het afkomende riet niet toereikend dan zal de aannemer het ontbrekende aanvullen met nieuw. De noodige stijlen en regels aan het hooischot rondom in de hooiberg te maken van afkomende balklaag, de oude heele steen bikken en kunnen gebruikt worden voor binnenmuren; de overige afbraak op te stapelen op aan te wijzen plaats.

Verder een aantal onderwerpen uit dit bestek:
STRAATWERK.
Paardenstal en dorsch bestraten met 1ste soort straatklinkers op zijn kant op 8 c.M. zandbedding en af te dekken met 2 c.M. zandlaag.
PANNEN.
De kap te beleggen met blauwe muldenpannen en de vorsten te beleggen met gewone blauwe vorsten in de specie en door elke vorstpan en spijker; alles goed aangestreken met zwarte specie.
AANRECHT.
In de keuken een rand granito gootsteen met aanrechtblad en dito spatbladen hoog 50 c.M. De schoorsteen bezetten met 1ste soort witte vergl. tegeltjes 15 x 15 c.M. Voorzien van ijzeren schoorsteenluik en walmblik, van buiten op het dak in klinkers, van boven met schoorsteenpot.
LADDERS.
1 ladder tegen en ter hoogte van het vierkant en een dito hoog 12 sporten. Alle in gezicht komende timmerwerk beneden netjes schaven.
HEK.
Ter afscheiding van de openbare weg te maken een hek ter lengte van ongeveer 34 M. waarvoor te plaatsen 4 stuks gew. betonpalen 20 x 20 c.M., lang 2.25 M. en 23 dito palen 15 x 15 c.M., lang 2 M., waardoor 4 hoog gegalvaniseerde ijzeren gasbuis; met 1 enkele en 1 dubbele ijzeren poort met vastzethaken enz. Betonpalen met grint spiegel en kopstuk geheel netjes opgeschuurd. Bedrag te rekenen voor de ijzeren poorten f.50.- idem voordeur f.65.-
SCHADE.
Alle schaden, ook brandschade, zijn voor rekening van den aannemer.
BESTEDING.
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving op gezegelde biljetten, duidelijk van inschrijvingssom en onderteekening van aannemer voorzien, a.s. 14 Mei, 's avonds 8 uur.
Inlevering der biljetten in gesloten couvert vóór of op 13 Mei a.s. bij den Heer C. Veer te Berkhout.

Onder dit bestek staan de handtekeningen van aannemer C. Bruijn en van Wed. Veer en de heer C. Veer.
De aannemingsom bedraagt f 9540,--.
De eerste steen wordt in hetzelfde jaar (1927) gelegd door de tienjarige Pieter Veer.

Hieronder een foto die dateert van omstreeks 1915 en een detail van de bouwtekening behorend bij deze bouwaanvraag.
 
De Wed. P. Veer is de overgrootmoeder van Piet Veer. Piet is zijn vader Dirk, die getrouwd is met Jannette Koorn, op de boerderij opgevolgd (zie 2001). Bedoeld hek is te zien op onderstaande foto's (foto 2 en 3) van Dorpsweg 40, die zijn gemaakt in 1999. De gevelsteen bevindt zich in de zuidmuur van het pand. De eerste foto hieronder is gemaakt in de winter van 1971.
     
Het voorhuis heeft in Hoorn aan de Koepoortsweg gestaan. Rond het jaar 1880 wordt het huis afgebroken en in Schellinkhout weer opgebouwd. Het voorhuis van de boerderij wordt in het voorjaar van 1999 gesloopt. Piet Veer vindt bij deze sloop in de spouwmuur van het voorhuis een rood kartonnen doosje (afmetingen: lengte 225 mm, breedte 57 mm, hoogte 37 mm) met daarin een stuk slijpgereedschap van het merk STROPAX, waarmee scheermesjes kunnen worden geslepen.

Uit: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 december.
Land- en Tuinbouw.
Te Schellinkhout (N.-H.) is ter bevordering van de fruitteelt een cursus in bijenteelt geopend.

De luchtfoto van het veebedrijf van de familie Veer is genomen in het najaar van 1989. Het voorhuis staat er dan nog.
Op de laatste foto (oktober 2003) is het voorhuis gesloopt.
 

Onderstaande foto is op 20 juli 1927 gemaakt op het strand van Camperduin. De oudste kinderen van de Openbare Lagere School gaan die dag "op schoolreis".

Achterste rij: Tweede van links is mevrouw Trijntje Dikstaal-Dekker. Zij is gehuwd met veldwachter Klaas Dikstaal (achterste rij tweede van rechts).
Links naast de veldwachter staat hoofdonderwijzer Jan Ebels. De zesde jongen van links op de voorste rij is vermoedelijk Bertus Neij (overleden 1987).

31 december:
Het dorp telt 514 inwoners, te weten 256 mannen en 258 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :