De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1928.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1928.

1928
In de vergadering van de gemeenteraad van Hoorn wordt ondermeer het volgende besloten, zo blijkt uit een artikel in de "De Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 19 januari.
Aanvaard werd het legaat van wijlen mevrouw de wed. K. Tensen-Nobel te Schellinkhout, een collectie oud porcelein, bestemd voor het Westfriesche museum.

Er worden voor het tijdvak 1928 - 1929 twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 1, W. de Hart, geboortejaar 1875, wonende te Schellinkhout, beroep visscher. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.
No. van het consent: 2, SH ?, D. Keetbaas, geboortejaar 1866, wonende te Schellinkhout, zonder beroep. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.

 Visserman Willem de Hart van de SH-1.

Uit: Schager Courant van 3 maart.
Boelhuis te Schellinkhout,
van gecontroleerd Rundvee en geregistreerde Lincoln schapen.
Notaris REES te Benningbroek zal op Vrijdag 9 Maart 1928,
voormiddags 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer D. KOSTER Ez. te Schellinkhout,
wegens opheffing van bedrijf à contant publiek verkoopen:
diens uitmuntenden en zeer bekenden VEESTAPEL,
bestaande in: 20 kalfkoeien, 6 hokkelingen en 9 kuikalveren,
alles gecontroleerd en ingeschreven in de Registers der Rundveefokvereeniging te Schellinkhout (niet ingeschreven in het N.R.S.),
11 fokschapen (Lincoln), alle geregistreerd in het Schapenstamboek voor Noordholland en 1 werkpaard.

Tijdens de jaarlijkse "Westfriezendag" van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" te Schagen voert de toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen" uit Schellinkhout "het Erfdeel van Peet Meray" op.

Uit: Schager Courant van 17 maart.
Schellinkhout.
Belangrijk BOELHUIS van gecontroleerd Vee.
Notaris TILLEMA te Hoorn, zal op Vrijdag 23 Maart 1928, des voormiddags 9 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer Fred. GROOT te Schellinkhout, om contant geld,
publiek verkoopen:
den geheelen uitmuntenden
VEESTAPEL,

bestaande uit: 14 kalfkoeien, 4 hokkelingen en 3 kuikalveren, alles ingeschreven in de registers van de Rundveefokvereeniging te Schellinkhout, voorts hooihark, hooischudder, maaimachine, driewielde kar met ierbak, zethekken, ierpomp, hekpalen, 2 kruiwagens, mestdelen, gekloofd brandhout, bascule met gewichten, jukken en emmers en verder boerengereedschappen.
Verder eenig huisraad, als: tafels, stoelen, spiegels, secretaire, theetafel, waterfilter, pluche tafelkleed, vloerkleed, matten en hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Met den verkoop van het vee zal om elf uur worden begonnen; daarna volgt het huisraad.
Op de plaats is geen gelegenheid tot stalling.

De plaatselijke huisarts is dokter De Jong.
 Dokter De Jong.

april:
De melk wordt bij de fabriek nog steeds aangevoerd met handkarren, hondenkarren, paard en wagens, deels door de boeren zelf.
De heer J. Palenstijn doet andermaal het voorstel om het melkrijden door een auto te laten doen. Het voorstel wordt weer verworpen: 20 stemmen tegen, 7 stemmen voor.

14 juni:
De bestemming van het schoolreisje is dit jaar het eiland Marken. Na thuiskomst in Schellinkhout moeten de kinderen op school een opstel maken over het schoolreisje. Ook de tienjarige Grietje Metselaar (geboren te Schellinhout op 2 oktober 1917) maakt zo'n opstel en we krijgen daardoor een mooi beeld van het verloop van het schoolreisje. Hieronder de integrale tekst van dit opstel van Grietje.
Onze schoolreis op 14 Juni 1928.
We zouden naar Marken met 't schoolreisje. We waren allen vroeg op, want we moesten met het eerste spoor van 7.41 uit Schellinkhout vertrekken. We moesten om half acht bij de Gymschool wezen. Toen we daar allen waren, ging het naar het station. Daar stonden de kinderen van 't Noordeind te wachten. Daar kwam het spoor al aan. We stapten in en daar ging het naar Hoorn. We kwamen om 7.53 aan in Hoorn. We moesten daar nog een tijdje wachten. Toen het spoor aankwam, stapten we in. Toen ging het langs Avenhorn, Schardam, Oosthuizen, Middelie, Kwadijk, Edam, Purmerend, Oostzaan, Zaanbrug, Zaandijk, Hembrug naar Amsterdam. Daar kwamen we aan om 9.45. Daarna ging het met het spoor naar Edam, toen met de trekschuit naar Volendam. Onderweg waaide Meesters hoed nog af in het water. De man, die de schuit duwde, haalde hem uit de sloot.
(Opm. red.: Deze meester is hoofdonderwijzer Jan Ebels). We waren in Volendam aangekomen en gingen het hotel Spaander binnen en kregen daar een broodje. We kochten ansichten en stuurden die weg. Toen we het hotel bekeken hadden, gingen we naar buiten. Koster vroeg aan een man of we nog naar Marken konden, maar de man zei: "Dat het water te laag was". (Opm.red.: Bedoeld wordt veehouder Gerrit Koster, die als begeleider mee is). We gingen naar de tram en gingen terug naar Amsterdam. We gingen Amsterdam in de rondte varen. Dat was een pret van belang. Vrouw Dikstaals hoed waaide nog af, maar gelukkig niet in het water. (Opm. red.: Mevrouw Dikstaal is de echtgenote van veldwachter Klaas Dikstaal. Beide gaan vaak als begeleider mee met het jaarlijkse schoolreisje). Toen we weer aan kwamen ging het de stad in. We zagen het paleis van de Koningin en de Beurs en de Bijenkorf. Daarna gingen we het hotel Hekx binnen. Wat was dat een prachtig hotel. Daarna gingen we naar 't station. De trein stond al te wachten. We stapten in en daar ging het langs dorpen en steden naar Hoorn. Toen we in Hoorn kwamen wachtte de tram al op ons. We stapten in en daar ging het naar Schellinkhout. Daar stonden al menschen op ons te wachten. We waren spoedig thuis en lagen gauw onder de wol.

Uit: Heldersche Courant van 28 juni.
UIT DEN OMTREK
OUD-WEST-FRIESLAND.
De "West-Friezendag", algemeene vergadering van het Historisch Genootschap "Oud-West-Friesland" wordt dit jaar op 29 Augustus te Schagen gehouden.
Na de algemeene vergadering zal de reederijkerskamer "De Boom van ons Genoegen" van Schellinkhout de West-Friesche bekroonde één-acter "Het erfdeel van Peet Merai" opvoeren.

"Het erfdeel van Peet Merai".
V.l.n.r. staand: Jans Berkhout-Ossen, Jan Boot, Klaas Vet,Marie Renooy en Klaas Stapel.
V.l.n.r. zittend: Geertje Schekkerman-Bras, Jo Ebels, Hendrik de Wit en Klaas Baas.

Uit: Schager Courant van 8 september.
ONZE BREUKBAND
iets goeds!
Op 5 Aug. jl. kwamen wij in 't bezit van het volgende schrijven:
M.H.
't Is nu ongeveer 4 weken, dat ik de band gedragen heb en ik kan U mededelen, dat de band uitstekend voldoet en ik haar kan aanbevelen.
Hoogachtend
(w.g.) P. DONKER
Schellinkhout, 5 Aug. 1928
Op onze vraag of wij van zijn schrijven gebruik mochten maken, ontvingen wij het volgende antwoord:
M.H.
Volgens mijn weten, heb ik in mijn vorige schrijven al medegedeeld, dat ik de band een ieder durf aanbevelen. En op Uw vraag of U er een gepast gebruik van moogt maken, kan ik gerust een bevestigend antwoord geven. De band is zoo "fijn" om je lichaam, je kunt er weinig van merken dat je haar om hebt en is het, dat er zwaar werk moet gebeuren, welnu, dan gesp je haar wat steviger aan en steunt ze prachtig!
Hopende aan Uw verzoek te hebben voldaan,
Hoogachtend,
(w.g.) P. DONKER.
Schellinkhout, 12 Aug. 1928.
We hebben hieraan niets toe te voegen. Vraagt U nog heden de beschrijving van onze Breukband volgens "Nieuw Systeen" aan.
Firma Gebr. Rotgans
Hoogzijde E 16, Schagen.

BUIKBANDEN, BREUKBANDEN, ELASTIEKE KOUSEN.
(Let U s.v.p. op ons adres.)

18 oktober:
's Middags om twee uur is er in café het "Wapen van Schellinkhout" een publieke verkoping ten verzoeke van de erven van Mejuffrouw Maartje Nobel, weduwe van Klaas Tensen Klaaszoon. Deze verkooping geschiedt op bevel van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, verleend den zevenden September negentienhonderd acht en twintig.
Deze Klaas Tensen overlijdt te Schellinhout op 6 november 1912. Zijn echtgenote Maartje Nobel is op 31 december 1927 overleden te Schellinkhout.
Er wordt ondermeer het volgende aangeboden en gekocht:
Door Cornelis Veer, veehouder te Schellinkhout, voor zijn moeder Mejuffrouw Marijtje Bakker, weduwe van den heer Pieter Veer, zonder beroep, wonende te Hoorn:
A. Twee perceelen Uiterdijks gelegen weiland te Schellinkhout, groot tezamen 2 Hectaren 88 aren, kadaster Sectie C nommers 148 en 149.
B. Drie perceelen weiland te Schellinkhout, groot tezamen 8 Hectaren 50 aren 10 centiaren, kadaster Sectie C nommers 320, 13 en 12,
voor in totaal ƒ 33.501,=.
(Zie 4 mei 1927).
Het land genoemd onder A wordt op 26 oktober van hetzelfde jaar middels een acte tot levering overgedragen aan de dames Ariaantje Bakker, weduwe van de heer Gerrit Zijp en Clasina Zijp, beiden zonder beroep en wonende te Schellinkhout.
 
Kaartje 1: Aan de rechterzijde van (een detail van) de kaart uit 1824 is de Zuiderzee getekend. De percelen weiland liggen juist ten oosten van de "Uitwatering" naar zee.
Kaartje 2: Perceel C 320 staat (nog?) niet ingetekend op deze in 1824 gemaakte kadastrale kaart. De percelen 12 en 13 liggen, ten oosten van de Molensloot. In 1949 zijn deze percelen nog steeds kadastraal bekend onder sectie C, nummers 12 en 13.

Verder worden door notaris J. Tillema uit Hoorn geveild:
Een perceel weiland groot ongeveer één hectare, 43 aren en 70 centiaren, deel uitmakend van een noordelijk afgebakend gedeelte van het kadastrale perceel sectie C, nummer 299. Dit perceel wordt voor ƒ 5044,- gekocht door Gerrit Koster Corneliszoon, veehouder te Schellinkhout.
Een perceel weiland groot ongeveer drie hectare, vijf aren, deel uitmakend van een zuidelijk afgebakend gedeelte van het kadastrale perceel sectie C nummer 299 voor den prijs van van elf duizend negenhonderd zes en vijftig gulden aan den heer Pieter Langedijk, fruitkweker, wonende te Schellinkhout.
Een perceel weiland groot één hectare, 88 aren en 50 centiaren, deel uitmakend van het kadastrale perceel sectie C, nummer 175 voor den prijs van vijf duizend twee en zestig gulden aan den heer Willem Palenstijn, veehouder te Schellinkhout.
Een arbeiderswoning en schuur met het recht van erfpacht van den aan het Dijkbestuur Drechterland toebehoorenden grond, kadastraal bekend Sectie C nommer 357 en 464, groot twee aren negen en vijftig centiaren, voor den prijs van achthonderd en zestig gulden aan den heer Aris Koster, zonder beroep, wonende te Schellinkhout.
  Een bericht uit een onbekende krant over bovengenoemde publieke verkoping.

De heer J. Ebels treedt wegens ziekte af als voorzitter van de floraliavereniging "Bloem en Fruit". De heer A. Groot volgt hem op. Op 26 november kan de nieuwe voorzitter de vergadering niet bijwonen wegens ongesteldheid (zie 1918).


Een blad uit het kwitantieboekje van Piet Buisman (zie hieronder).

 
Een foto uit omstreeks 1926 van de gisthandel, kruidenierswinkel en fouragehandel (alles onder één dak) van Piet Buisman, Dorpsweg 162.
Rechts naast de ladder staat de hondenkar. Teun Schekkerman, de knecht van Buisman, houdt het paard vast. Achter de hondenkar staat Trijn Buisman, de moeder van Adriaan Hoogenboezem. Als Piet Buisman later verhuist naar Dorpsweg 124 (zie foto 1953) koopt Teun Schekkerman het pand Dorpsweg 162, inclusief de kruidenierszaak. Teun laat een nieuw winkelpand bouwen (zie hieronder), waarna het oude houten onderkomen wordt gesloopt.
Op de tweede foto (omstreeks 1930) staat rechts op de voorgrond het winkeltje van Teun Schekkerman.
De gist wordt bij de klant gebracht in houten kistjes met de opschriften: "N.V. NEDERLANSCHE GIST- en SPIRITUSFABRIEK DELFT" en "KONINGSGIST". De voorraad gistkistjes wordt later overgenomen door tuinder Jurie Maarse, die zijn naam op de kistjes verft (over de originele tekst).
Hieronder twee foto's van een dergelijk kistje.
 
Op 21 januari 1929 verzoekt T. Schekkerman beleefd aan B & W van de gemeente Schellinkhout vergunning tot het bouwen van een woon- en winkelhuis op perceel Sectie B 123 en het daarna amoveeren van het betaande pand. Bijgaande teekening in duplo omvat alle maten, muurdikten, hoogte enz., terwijl de afstand uit het wegdek drie meter bedraagt bij een vloerhoogte van minstens 20 cm boven de wegkruin. Beton fundeeringplaat 55 x 20 cm, waarop cementraam hoog 8 laag, bij een dikte van 22 cm. Het gebouw geheel van steen en met pannen, waaronder hout beschot, gedekt. Gemetselde rookkanalen met ijzerluikjes; spoel- en hemelwater afvoer naar de sloot; w.c. naar de beerput volgens situatie. Het perceel wordt aangesloten aan het Elec. en Waterleiding bedrijf.
Op onderstaande foto's staan twee fragmenten van de bouwtekening voor het woon- winkelpand en twee kleurenfoto's uit respectievelijk oktober 2003 en februari 2005.
   

november:
Het melkvervoer wordt alsnog gemotoriseerd. Het merk van de nieuwe auto wordt Morris.
De 2 melkwagens van de fabriek worden verkocht voor respectievelijk f 50,- en f 60,-.

26 november:
Op bewoners van "Munnekai" schrijven een brief aan de gemeenteraad met het verzoek "om doortrekking van het Electrisch". De bewoners zijn: W. Palenstijn, Pool, G. Sluis, P. Piekema, P. Renooij, W. Koster, C. Leguit en E. Mol.

Op 29 december wordt de tweeling Ab en Joop Vis geboren. Op de tweede foto, die is genomen op 10 april 1930, staat de tweeling afgebeeld achter het huis bij het kippenhok. Op de derde foto zijn de "mannen" al weer een jaartje ouder.
   

   
Op bovenstaande foto's zijn Joop (links) en Ab al "groot gegroeid". Op de achtergrond is op de eerste foto het huis van meester Klomp, Dorpsweg 104, te zien (zie 1930). De man op de fiets is Dirk Mol. Op de derde foto zien we Joop Vis die gier aan het uitrijden is. Op de kar ligt een gegalvaniseerde giertank.

31 december:
Het dorp telt 518 inwoners, te weten 264 mannen en 254 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :