De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1932.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1932.

1932
Er worden voor het tijdvak 1932 - 1933 nog twee consenten voor de visvangst afgegeven. Het betreft hier de houders van schepen die zich bezig houden met de "kustvisscherij".
No. van het consent: 1, SH 1, W. de Hart, geboortejaar 1875, wonende te Schellinkhout, beroep visscher. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.
No. van het consent: 2, SH ?, P. Bakker, geboortejaar 1895, wonende te Schellinkhout, beroep landbouwer. De naam van het vaartuig wordt niet vermeld.

Afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk. De Zuiderdijk verliest zijn waterkerende functie.

In april wordt deze foto gemaakt van de boerderij van de familie Ham, Dorpsweg 75. Voor de boerderij poseert Aafje Ham-Koster.

11 april:
Er wordt een Verordening Veldwachters vastgesteld door den raad der gemeente SCHELLINKHOUT, regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der gemeente Schellinkhout
De nieuwe verordening bestaat uit 17 artikelen. Hieronder volgen een aantal belangwekkende zaken:
Artikel 1:
1. Om tot veldwachter te worden benoemd moet men:
a. Op het tijdstip van ingang der benoeming den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en dien van 35 jaar niet hebben overschreden;
b. Nederlander zijn en voldoen aan de eischen van bekwaamheid, welke door den Commissaris der Koningin voor de te vervullen betrekking worden gesteld, waarbij het bezit van diploma's, waaruit deze bekwaamheid blijkt, kan worden gevorderderd;
c. voor de te vervullen betrekking lichamelijk geschikt zijn bevonden bij een geneeskundig onderzoek, in te stellen door een daartoe door den burgemeester aangewezen geneeskundige.

Uit lid 2 van het eerste artikel blijkt dat het geneeskundig onderzoek door de gemeente wordt betaald.
Artikel 2: De jaarwedde bedraagt van f 1000.--. tot f 1250,--.
In artikel 3 staat vermeld dat de veldwachters bij hun aanstelling als aanvangswedde het minimum ontvangen, aan hun rang verbonden. Daarna wordt de aanvangswedde telkens na een jaar verhoogd met f 50,- totdat het maximum is bereikt. Deze verhoging blijft echter achterwege bij gemis aan dienstijver.
Artikel 4 bepaalt dat veldwachters, die in het bezit zijn van het gewone politiediploma of van het diploma met aantekening, afgegeven door den algemeenen bond van politiepersoneel in Nederland, door den algemeenen nederlandschen politiebond of vanwege den nederlandschen R.K. politiebond "St. Michaël" op jaarbasis een verhoging ontvangen en wel voor het gewone diploma f 50,- en voor het diploma met aantekening f 75,-.
Artikel 5 regelt vervolgens wanneer genoemde verhogingen ingaan: terstond of op den eersten dag der maand.
Artikel 6: De veldwachters hebben vrij gebruik van uniformkleding, schoeisel en bewapening. Deze worden hun van gemeentewege verstrekt en blijven het eigendom der gemeente. Verder kan de veldwachter voor het gebruik van zijn eigen rijwiel een jaarlijkse vergoeding van f 20,- krijgen.
In artikel 7 wordt geregeld dat de uitbetaling der jaarwedde geschiedt in maandelijksche termijnen en in artikel 8 staat dat in zeer bijzondere gevallen, waaronder langdurige trouwe dienst een gratificatie kan worden toegekend.
In de overige artikelen worden veelal sociale aspecten geregeld, zoals: verhuiskosten, die worden beperkt tot hetgeen werkelijk met inachtneming van redelijke zuinigheid moet worden uitgegeven, het aantal vakantiedagen, bezoldiging bij ontslag en overlijden, verhindering door ziekte of ongeval en de wachtgeldregeling.
Onder de verordening staan de handtekeningen van burgemeester Laan en wethouder Best.

Uit: Alkmaarsche Courant van 16 april.
Gedipl. Coupeuse zoekt werkkring op atelier, liefst in Alkmaar.
Adres: Mej. E. MAKKES te Schellinkhout.
Nadere inl. Laat 15, Alkmaar.

De op 17 december 1925 geboren Cor Koster, zoon van veehouder Gerrit Koster, gaat in 1932 voor het eerst naar school. Hij wordt op 2 mei ingeschreven aan de Openbare Lagere School aan de Laan. De eerste twee jaren zit Cor in de klas bij juffrouw Kool en de daarop volgende schooljaren krijgt hij les van meester Klomp. Hieronder het schoolrapport van Cor, waaruit blijkt dat het onderwijzend personeel zijn zangkwaliteiten niet hoog inschat. In de derde klas staat er bij "zingen" zelfs een vraagteken.... Oordeelt u zelf maar verder over zijn behaalde resultaten. Bij het verlaten van de school op 22 april 1939 wordt het schoolrapport definitief aan Cor Koster uitgereikt.
 

Een foto van de zangvereniging "Polyhymnia" (zie 1892). De foto is gemaakt op 19 juni tijdens een zangfeest in Hoorn.

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
1. Jantje van Dok, mevrouw Stapel-Bras, Dirkje Helder-Posch, Hendrikje Koldijk, Trien de Jong, Clara Koldijk, Wijda Weel, Lies Pool, Willy Weel, Anke Piekema en Willy Dekker;
2. Kaatje van Dok, Jan Metselaar, Sjoerd van Dok, Teun Kroonenburg, Jaap Donker, Jaap Dekker, Harm Kroeze, Cor Ham Kz., Dirk Roele, Roelof Maat, Jaap Ham Cz., Nico Roemer;
3. Mevr. Van Dok, Ma Nierop, vice-voorzitter Ab Langedijk, secretaresse Anny Snoeck, dirigent Harmsen, voorzitter Jan Nierop, penningmeester Jan de Vries, Klaas Neij, Eb de Weerd, Bink (ook wel: Benk) Piekema;
4. Jan de Jong, Bets de Groot, Klazien Ham Kd., Nel Roele, Bé Donker, Marie Veer en Dirk Coevert.

Uit: Schager Courant van 28 april.
Een Paard
in de kost gevraagd voor hooi bouw.
P. Donker, Schellinkhout.

28 april:
Veehouder Klaas Gerrit Stapel, geboren te Alkmaar op 8 juni 1909 (overleden te Schellinkhout op 17 november 1982), trouwt in Twisk met Dirkje Houter, geboren te Berkhout op 5 augustus 1910 (overleden te Venhuizen op 20 april 1999). Het echtpaar krijgt twee kinderen. Aafje Alida (roepnaam Aaf) Stapel, geboren te Schellinkhout op 16 februari 1934 en Klaas Jan (roepnaam Klaas) Stapel, geboren te Schellinkhout op 13 mei 1937.
 Het geboortekaartje van Aaf Stapel.

Klaas Gerrit Stapel boert op de boerderij "Lindehof", Dorpsweg 139.
 Een foto uit circa 1938 van het gezin van Klaas Gerrit Stapel.

     
Foto 1: Een herinnering van Aaf Stapel aan de Openbare School te Schellinkhout (foto circa 1943)
Foto 2: Aaf Stapel in de sneeuw voor de ouderlijke boerderij (foto 1947).
Foto 3 en 4: Klaas Gerrit Stapel onder een koe en aan het fruit plukken in een hoogstamfruitboom.


Klaas Gerrit Stapel is een schaap aan het knippen met een schaar. Zijn vrouw Dirkje Houter (1910-1999) kijkt toe. De man rechts is Johannes Schippers.
(Zie ook 1911, 1972, 1974, 1993 en 2002).

Hieronder nog drie foto's van Klaas Gerrit Stapel.
   
Foto 1: Klaas met zijn herdershond.
Foto 2: Klaas in militair uniform.
Foto 3: Klaas in zijn "gnappe pak".

6 mei: Ambtsaanvaarding burgemeester/secretaris Jan Palenstijn Gzn., geboren te Schellinkhout op 3 april 1896. Hij volgt burgemeester D. Laan op. Palenstijn is benoemd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1932, nummer 12 en is op 1 mei in functie getreden.
Palenstijn, die aanvankelijk veehouder is, is burgemeester van Schellinkhout tot aan zijn dood op 4 september 1941. Wethouders zijn P. Best en A. Groot.
De burgemeester, zijn echtgenote en zoon(tje) Gerrit worden vanaf de Lageweg ingehaald door de zangvereniging "Polyhymnia". Een stoet van hoogwaardigheidsbekleders begeleidt de stoet tot het eind van het dorp en vandaar weer terug naar het raadhuis. Het fanfarekorps van Blokker zorgt voor de muzikale opluistering. Bij het raadhuis wordt een welkomstlied gezongen door de schoolkinderen onder leiding van meester Klomp. Wethouder A. Groot spreekt, namens de bevolking vanaf het bordes van het raadhuis de burgemeester toe. Daarna volgt de raadsvergadering en de officiële installatie door loco-burgemeester Best. In zijn dankwoord hoopt en rekent de nieuwe burgemeester op een goede samenwerking met allen. Vervolgens wordt de heer Palenstijn ook benoemd tot secretaris en de heer A. Koster tot wethouder. Daarna voeren nog tal van sprekers het woord. 's Avonds is er een receptie in café Leegwater, met muziek van het korps "St. Cecilia" uit Blokker. De dag wordt besloten met een geanimeerd bal.

De eerste twee foto's zijn gemaakt van de optocht. De derde foto, waarop burgemeester Palenstijn en zijn vrouw staan afgebeeld, is genomen bij het raadhuis. In zijn hand houdt de nieuwe burgemeester de tekst van het welkomstlied dat wordt gezongen door de schooljeugd. Bij hem staat staat zijn zoontje Gerrit, die na een bitse opmerking van zijn moeder, zijn pet heeft afgezet en deze in zijn linkerhand vasthoudt.

     


Op de grote foto staan de genodigden op en voor de trap van het raadhuis.
Op de voorgrond van links naar rechts:
Dieuwertje Houter-Peetoom, Jacob Houter, Freek Groot, dokter Romein, mevrouw Romein, Trijntje Laan-Palenstijn, Dirk Laan (hij heeft tot 1932 de gemeente bestuurd), burgemeester W.R. Drost van Kwadijk, Middelie en Warder (van wie burgemeester Palenstijn wetsonderricht heeft gekregen), de nieuwe burgemeester Jan Palenstijn, Gerrit Palenstijn jr., Jannetje Palenstijn-Smit, veldwachter Klaas Dikstaal (zie hieronder) en zijn collega Ypma uit Blokker.
Daarachter vanaf links het bordes opgaand:
Jurie Maarse, Klaas Best, Jan Breebaart, David Pijl, Dirk Bloothoofd, Cor Ham Jbz., Cor Donker, Aris Koster, Piet Langedijk, Piet Best, Gerrit Palenstijn, Arie Groot en Reinder Snoek. In de deuropening staat Nel Roele.

   
Hierboven de acte van benoeming van burgemeester Palenstijn d.d. 25 april 1932 en een pasfoto van hem en van zijn echtgenote Jannie Smit.

Veldwachter Klaas Dikstaal is afkomstig uit Venhuizen en is per 4 februari 1902 in het bevolkingsregister van Schellinkhout ingeschreven.
Hij is op 27 februari 1872 in Sijbekarspel geboren als zoon van Klaas Dikstaal en Mientje Dekker. Veldwachter Dikstaal overlijdt in de Tweede Wereldoorlog op 8 mei 1944 in een ziekenhuis te Hoorn. Hij is op 18 mei 1902 getrouwd met Trijntje Dekker, geboren te Schellinkhout op 29 december 1878. Trijntje is een dochter van Jeremias Dekker en Trijntje Koorn. Het echtpaar krijgt één zoon genaamd Klaas, geboren op 5 maart 1903 en overleden te Oudenrijn op 30 augustus 1951. Trijntje overlijdt op 13 september 1965 in een verzorgingshuis in Hoorn. Klaas en Trijntje zijn beide begraven op de begraafplaats bij de kerk in Schellinkhout.
   
Foto 1 en 2 zijn respectievelijk genomen in ongeveer 1920 en 1927. Op beide foto's staat het gezin van veldwachter Klaas Dikstaal afgebeeld, n.l. vader Klaas Dikstaal, moeder Trijntje Dekker en zoon Klaas. Op de derde foto staan drie generaties Klaas Dikstaal, geboren achtereenvolgens in 1872, 1903 en 1930.

Op 18 mei 1927 is het echtpaar Dikstaal-Dekker 25 jaar getrouwd en dit feest wordt groots gevierd in de kolfbaan aan de Dorpsweg.
 Klaas Dikstaal en Trijntje Dekker zijn 25 jaar getrouwd.

Op donderdag 12 november 1936, 's middags om half 2, is er onder leiding van burgemeester/secretaris Palenstijn een raadsvergadering in het raadhuis. In de Enkhuizer Courant van zaterdag 14 november wordt daarvan verslag gedaan. Hieronder volgt een deel van dit verslag.
Verzoek van de Alg. Ned. Politiebond de aftrek voor woninghuur van den gemeenteveldwachter, dhr. K. Dikstaal, te verlagen van f 255 op f 100 á f 150. B. & W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken; de functionaris doet zijn werk uitstekend, maar de salariëring is h.i. voldoende. Het verzoek wordt daarop z.h.st. afgewezen.
Klaas Dikstaal gaat op 1 januari 1938 na een diensttijd van 30 jaar en 8 maanden met pensioen als veldwachter van de gemeente Schellinkhout, bode van de Banne of Polder Schellinkhout én bode van de Binnen- en Buitendijkse Polder. Daarnaast is hij vanaf 1907 ook nog meer dan 25 jaar koster van de Nederlands Hervormde kerk. Kennelijk is dat in die tijd geen onverenigbare functie voor een politieman. Verder is veldwachter Dikstaal een vaste begeleider bij schoolreisjes en zijn hij en zijn vrouw vele jaren bestuurslid van de floraliavereniging "Bloem en Fruit".

Het laatste woonadres van Klaas en Trijntje is het houten huis op de hoek van de Meeweg en de Dorpsweg. Daarvoor woont het echtpaar Dikstaal-Dekker, tot de pensionering van de veldwachter, in het woongedeelte van 'de gymschool' (hoek Dorpsweg en latere Havenweg).
 
Een foto van het pand op de hoek Havenweg-Dorpsweg. Op foto 2 ziet u het houten huis op de hoek van de Meeweg en de Dorpsweg (foto's dec. 1976).

   
Op de kaart uit 1968 staat de houten woning aangewezen met de rode pijl. Achter het pand staat een schuur. Op de tweede foto staat veldwachter Dikstaal in 1932 in uniform voor het raadhuis. De laatste foto is vermoedelijk rond 1940 gemaakt.

   

Uit: Alkmaarsche Courant van 15 juli.
Eenige en algemeene kennisgeving
Geboren:
NINIE,
Dochter van W.C. KOSTER en T. KOSTER-SCHAAK.
Schellinkhout, 14 Juli 1932.

Uit: Alkmaarsche Courant van 20 juli.
Advertentieën
Den 25sten Juli a.s. hopen onze geliefde Broeder en Zuster, Oom en Tante
W. PLOEGER en IJTJE LANGERIJS
te Schellinkhout, hun 60-jarige Echtvereeniging in stilte te herdenken.
Hun dankbare Broeder,
Neven en Nichten,
K. PLOEGER en Kinderen.
Heer-Hugowaard, Juli 1932.

 Het NBAS-Bondshuis in Oldebroek.
3 augustus: De 15-jarige HBS-leerling Jan Maarse verblijft in het NBAS-Bondshuis in Oldebroek. Van zijn familie ontvangt hij onderstaande kaart. De kaart is geschreven door zijn vader Juriaan (roepnaam Jurie) Maarse.
De Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden (NBAS) is ontstaan in 1919 door een fusie van de Gymnasiasten Geheelonthoudersbond en de HBS-Geheelonthoudersbond. In 1921 fuseert de NBAS met de Kweekelingen Geheelonthoudersbond. De NBAS propageert de geheelonthouding onder de studerende jeugd op niet-confessionele grondslag en stimuleert de belangstelling van de leden voor maatschappelijke vraagstukken in het algemeen. De NBAS heeft in 1929 in Oldebroek, op de Veluwe, een eigen Bondshuis (jeugdherberg) laten bouwen naar het voorbeeld van de Duitse 'Jugend Herberge'. Het NBAS-Bondshuis wordt tijdens de Pinksterdagen van 1930 geopend. In 1941 is de NBAS genoodzaakt zich vanwege de maatregelen van de Duitse bezetters om zichzelf op te heffen.
 
Het huisje aan de linkerkant is Dorpsweg 72.

Uit: Alkmaarsche Courant van 11 augustus.
Onzen oprechten dank aan allen, die belangstelling toonden bij de geboorte van onze dochter.
W.C. KOSTER.
T. KOSTER-SCHAAK.
Schellinkhout, Augustus 1932.

De melkfabriek schaft een tweede melkauto aan, omdat er leveranciers uit Wijdenes toetreden.
 Op het autoportier staat: Zuivelfabriek Schellinkhout.
De foto is gemaakt omstreeks 1938 op de Laan. De bestuurder van de auto is Jaap Dekker. De twee meisjes zijn Truus Palenstijn (links) en Teunie Schekkerman. Truus heeft stiekem de fiets van haar broer Gerrit meegenomen. Gerrit heeft zijn fiets voorzien van een heus race-stuur.

Op de boerderij Dorpsweg 75 boert Klaas Ham (1883-1954). Op de eerste foto zien we hem zitten op de maaimachine, die getrokken wordt door twee paarden. Op de tweede foto staat zijn zoon Cornelis Dirk (1914-1991) afgebeeld, terwijl hij met hulp van de paarden het hooi aan het opwieren is (zie 1931, 1950 en 1963).

De inspecteur-generaal der spoor- en tramwegen bepaalt dat de trein bij de kruising met de Dorpsweg niet sneller mag rijden dan 5,5 km per uur.

Uit: Alkmaarsche Courant van 28 oktober.
SCHELLINKHOUT.
Aan den heer K. Dikstaal werd door het Hoofdbestuur van den Algem. Ned. Politiebond het zilveren dienstkruis uitgereikt voor 20 jaar trouwen dienst.

K.C. Baas is secretaris van de Rekerijkerskamer "De Boom van ons Genoegen".
Hij is lid van het Historisch Genootschap "OUD WEST-FRIESLAND".
Klaas Cornelis Baas is in het dorp ook de agent voor NSF Radiotoestellen, Philips en Splendor Gloeilampen en verder is hij behalve timmerman ook erkend P.E.N. en P.W.B. installateur.
 Het logo van Baas op een nota uit 1939.

  Uit: De Nieuwe Hoornsche Courant van 17 december 1932.

Uit: De Nieuwe Hoornsche Courant van 19 december.
De Boom van ons Genoegen speelt het blijspel "Beurskoers".
Meesterlijk spel van K. Baas en J. Boot, als resp. de apotheker Emmerling en dokter Lambrechts. Bal na.

Uit: de Nieuwe Hoornsche Courant van dinsdag 18 december.
Nut.
Dinsdagavond hield de nutsvereeniging "Beschaving en Oefening" haar bijeenkomst in het lokaal van Leegwater. Voorzitter Ham opent met een welkom aan allen, in 't bijzonder aan de spreekster, mevr. Schekkerman-Bras, en betreurt, dat niet meerderen zijn opgekomen. Na lezing en goedkeuring der notulen der vorige bijeenkomst door den secretaris den heer Vis, leest deze een schrijven voor van het echtpaar Groot uit St. Pancras, onder den naam van "Jasper en Meraike uit Suntebankeris", waaruit blijkt, dat genoemd echtpaar bereid is op 17 Januari 1933 alhier op te treden op den te houden volksavond. Dan wordt de avond ingezet met het gemeenschappelijk zingen van een lied, waarna de spreekster haar lezing aanvangt, getiteld "Hinrik Gerts". Onder volle aandacht van het publiek wordt deze boeiende lezing voorgedragen. De heer Pijl brengt hierna "De gevolgen van een broske varkenslever" naar voren, waarop de spreekster een lied zingt:"Als ik naar je blinde oogen kijk". Als slotnummer krijgen we dan van mevr. Veer-Winkel "Jopies poesje" te hooren, waarna het ondertusschen half twaalf is geworden. Met dank aan de spreekster en hen die bijdragen leverden sluit dan den voorzitter Ham deze samenkomst met een tot weerziens op 17 Januari 1933.

Onderstaande foto is genomen in de strenge oorlogswinter van 1942. Kastelein Leegwater loopt voor het café, dat rechts achter de sneeuwhoop staat. De andere twee foto's van caféhouder Jan Leegwater, stammen uit respectievelijk 1929 en april 1941.
   

31 december:
Het dorp telt 523 inwoners, te weten 263 mannen en 260 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :