De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1935.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1935.

1935
26 januari:
Pieter Ruiter wordt geboren als oudste zoon van manufacturier Pieter Jan Ruiter (geboren 1 maart 1906; overleden 7 maart 1985) en Trijntje (roepnaam Trien) Danner, geboren 25 maart 1912; overleden 28 juni 1997). De winkel van Ruiter (tevens geboortehuis van de kleine Pieter) is gevestigd in (destijds) perceel Dorpsweg 115a. Na de hernummering in 1969 wordt het Dorpsweg 122. Dat is recht tegenover het dorpscafé. Op de foto is de kleine vrolijke Pieter negen maanden oud (zie 1 september 1933).
 

Op vrijdag 8 maart, des nam. 2 uur is er een publieke verkooping in de herberg "Het Wapen van Schellinkhout". Notaris Tillema uit Hoorn zal aldaar verkopen:
Een kapitale huismanswoning met schuur, erf, tuin, boomgaard, wei- en bouwland (waarvan ruim 2 H.A. Uiterdijk) benevens een boerenwoning met schuur, erf, fruittuin en bouwland, alles staande en gelegen te Schellinkhout, in totaal groot 27.02.40 H.A. Eigendom van den heer P. Best Kz.
De boerderij "Landlust", Dorpsweg 13, wordt bij deze verkoping verkocht aan de Nederlands Hervormde kerk (Noorderkerk) te Hoorn. Piet Best Kz. kan als pachter op de boerderij blijven boeren (zie 1941, 1948 en 1969).

Op 1 mei keurt het college van Gedeputeerde Staten een raadsbesluit van de gemeente Schellinkhout goed met betrekking tot een lening van f 6250,- voor de verbouw van de Openbare Lagere School.

 Cor Weel (links) en Jaap Walkeuter (zie 1921).

In de Schager Courant van 18 april staat een verslag van de zitting van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, die gehouden is op 16 april. Hieronder staat een deel van dat verslag.
Schellinkhout.
DE VOLGENDE GANG VAN HET DINER BESTOND UIT LEVENDE PALING.

Het was wel een culinarische zitting op 29 Januari, want na de geserveerde delicatessen op zuivel, groenten en carnifirisch gebied kwam ook nog levende paling ter tafel. Daarvoor hadden gezorgd de heeren Jan de B. en zijn broeder, de veelbesproken Joh. de B. uit de vorige zaken, welke heeren in den nacht van 12 op 13 Nov. de palingkaar van den visscher Willem de Hart te Schellinkhout hadden ontlast en de levende opbrengst verkocht aan zekeren Theodorus B., die voor dit koopje ook nog als verdacht van heling op het zondaarsbankje was geïnviteerd. In deze zaak tegen de heeren de B. werd evenmin uitspraak gedaan en het geval heden verder uitgeknobbeld, met de heer Wiggers als sologetuige. In dit geval adviseerde deze machtige man voor geen van beiden een voorw. veroordeling. De officier vorderde hier 8 maanden voor Jan en voor Johan, die al meer dan zijn portie had, 4 maanden en voor ieder 2 maanden aftrek. Mr. v. Leeuwen sprak nog een hartig woordje voor zijn cliënt Jan de B. en verzocht alsnog een voorw. veroordeling óf 4 maanden met aftrek van 4 maanden. Uitspraak in deze zaken Donderdag 25 April.

Uit: Algemeen Handelsblad van 21 mei.
AUTO TE WATER GEREDEN
Expediteur wilde verdwijnen.
(Van onzen correspondent.)
Hoorn, 20 mei
Zaterdag hebben wij melding gemaakt van een personenauto, welke 's morgens aan de Nek bij Schellinkhout in het IJsselmeer is gevonden, zonder dat er van den inzittende, een expediteur uit Hoorn, ook maar een spoor viel te bekennen. Een nader onderzoek heeft uitgewezen, dat de expediteur den wagen opzettelijk in het water heeft gereden en zich daarbij zelf tijdig in veiligheid heeft gesteld, vermoedelijk den indruk willende wekken, dat hij bij het ongeval om het leven is gekomen. Nasporingen door de politie hebben uitgewezen, dat de man in leven is en zich elders ophoudt. In verband met een ander feit wordt hij gezocht.

Het betreft hier een huurauto van de Hoornsche automaatschappij.

Schellinkhout wordt opgenomen in de busdienst van de Westfriese Auto Car Onderneming (WACO) Hoorn - Enkhuizen. Tot nu toe mag dat niet, omdat de stoomtram daarvan te veel concurrentie zal ondervinden. Op onderstaande foto staat Gerrit Palenstijn, de zoon van de burgemeester, bij de bus ter hoogte van de pastorie. Er zijn dan nog geen problemen met overvolle bussen, maar in 1941 zijn die problemen er wel (zie 1941).

Uit: Heldersche Courant van 20 juni.
Opneming nieuwe arbeiders in den tuinbouw enz.
Het resultaat van de genomen proef is zoodanig, dat de minister van sociale zaken bereid is een aantal nieuwe gemeenten in staat te stellen de regeling toe te passen; de overheid zal 1/3 van het netto loon vergoeden. De minister van sociale zaken heeft een aanschrijving inzake het opnemen van nieuwe arbeiders in den tuinbouw, de bloembollencultuur, de groententeelt en de bloemencultuur, met bijslag van de overheid, aan verschillende na te noemen gemeenten, laten uitgaan:
"Zooals uw college ongetwijfeld bekend is, is gedurende een jaar in ons land een proef genomen, welke hierin bestond, dat het opnemen van arbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werd bevorderd van overheidswege. De resultaten met deze proef verkregen, zijn van een zoodanigen aard, dat ik bereid ben thans ook uwe gemeente in de gelegenheid te stellen deze regeling toe te passen en wel voorloopig gedurende de periode, die 31 December eindigt."

De aanschrijving is door genoemde minister aan 64 gemeenten verzonden waaronder Blokker, Schellinkhout, Wijdenes, Venhuizen en Zwaag.

Uit: Alkmaarsche Courant van 30 juli.
PENSION gevraagd
in BERGEN, voor 2 dames en 3 kinderen. Liefst 2 kamers met gebruik van keuken.
Moet in bosch zijn. Van 18 tot en met 31 Aug.
Brieven met prijsopgave aan E. BLOM, Schellinkhout.

Elisabeth Bart, oud 28 jaar, is Stationhoudster van de Nederlandsche Posterijen en beheert een postagentschap te Schellinkhout, nummer 113. Dat is op de hoek van de Dorpsweg en De Laan. Haar man, de 35-jarige Johannes Nooij, is hulpbesteller bij de Nederlandsche Posterijen. Op woensdag 4 september gaat het echtpaar op vacantiereis. Tijdens hun afwezigheid zal de 18-jarige Aaltje Feller uit Westwoud als plaatsvervangster optreden op het poststation te Schellinkhout. Aaltje logeert tijdelijk bij familie (Dirk) Bloothoofd. Van 's morgens 7 uur tot 's avonds 8 uur verblijft zij op het kantoor. Daarna sluit zij de kast in het kantoor en de toegangsdeur van het kantoor af en neemt volgens de bestaande voorschriften de geldtrommel mee naar het huis van de familie Bloothoofd. In de nacht van 5 op 6 september wordt er ingebroken in het postagentschap. Gemeenteveldwachter Klaas Dikstaal te Schellinkhout en Cornelis Ypma, Rijksveldwachter Brigadier Titulair te Blokker, stellen onder leiding van den Heer Burgemeester, tevens Hulp Officier van Justitie aldaar en den Heer Brigade-Commandant der Rijksveldwacht te Hoorn, een onderzoek in ter plaatse. Aaltje Feller heeft alles onaangeroerd laten liggen in afwachting van de komst van de opsporingsambtenaren. Het blijkt dat de ongewenschte bezoekers zich toegang hadden verschaft door middel van verbreking en inklimming. Aan den Noordkant van genoemd perceel bevindt zich een raam. Het bovenste gedeelte is een tuimelraam, dat naar binnen draait. Dit tuimelraam stond vermoedelijk open, doch door middel van gaas van metaal, met kopspijkers aan genoemd raam en het kozijn vast gemaakt. Het gaas heeft men losgemaakt en het tuimelraam omhoog geschoven. Door deze ontstane opening, heeft men vermoedelijk de pen aan de binnenkant uit het raamkozijn gehaald en zich alzoo door het open schuiven van het raam, toegang verschaft in de slaapkamer. De woon- en slaapkamer, de keuken en het kantoor worden doorzocht en de hele boel wordt overhoop gehaald. Het dievengilde vindt echter niet veel van haar gading. Na de inbraak wordt slechts een klein geldbedrag vermist (zie 1965).

In de Wieringer Courant van 17 september wordt melding gemaakt van deze inbraak.
SCHELLINKHOUT.
De buit was niet groot.

In het hulppostkantoor alhier is ingebroken. Door openschuiven van een bovenraam hebben onbevoegden zich toegang tot het kantoorlokaal verschaft. Er wordt slechts een bedrag van circa 60 cent vermist.

   
Twee foto's van de kerkebuurt, waar het postagentschap van Nooij op staat. Op de derde foto staan Lize en Dick Bart afgebeeld.

 Een kunstwerk van J.M. Luttge, getiteld Zeedijk aan Schellinkhouter Nek.
De titel spreekt van "De Nek", doch in werkelijkheid is het een gezicht op het buitendijkse land en "de molentocht" ter hoogte van Munnickay.

Een aantal schoolkinderen gaan met juffrouw Kool en hoofdmeester Klomp op de foto op het schoolplein aan De Laan. Het gebouw op de achtergrond is de kerk. De foto is hoogstwaarschijnlijk in 1935 gemaakt.

Achterste rij v.l.n.r.: Maarten Sluis (geboren 29 juni 1923), Jan Has, Jaap de Boer, Gerrit Vis, Tienes Schippers (geboren 27 augustus 1923), Cor Pool, juffrouw Kool, Nies Koster, Griet Koster, Lum Koen, (Gr)iet Vis, meester Klomp;
Midden: Tony Schekkerman, Aaf Water, An Schekkerman, Henk Schippers, Berend Koen, Jan Koen, Albert Sluis, Nan Pool, Maartje Best;
Vooraan: Gerrit de Boer, Piet Has, Felix Maarse, Jaap Water en Simon Koen.

 Uit: Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad van 6 september.

De 'Schager Courant' van 7 september meldt over dit ongeval:
Onbewaakte overwegen.
Auto tusschen Hoorn en Schellinkhout door den trein gegrepen.
Eergistermiddag om ruim vijf uur is op den onbewaakten overweg aan den Lageweg tusschen Hoorn en Schellinkhout een auto, bestuurd door den broodbakker Buis, uit Blokker, door een motortrein, komende uit de richting Hoorn, van achteren gegrepen en in de Wal geworpen. De wagen, waarin naast den bestuurder een zekere mej. Leegwater was gezeten, werd geheel vernield. Ook de motortrein werd tamelijk beschadigd. Deze laatste kon echter met eenige vertraging de reis voortzetten. Wonderlijk genoeg kwamen de beide inzittenden er met betrekkelijk lichte kwetsuren af.

  De geheel vernielde auto van broodbakker Buis.

Twee foto's van opa Palenstijn, de vader van burgemeester Palenstijn (zie 1943).
 

Hieronder de personenauto, merk Opel, van burgemeester Palenstijn.
Op de eerste foto staat de auto geparkeerd voor de pastorie waar het gezin Palenstijn heeft gewoond en op de tweede foto staat de auto gestald in de voormalige doorrijstal (vroeger bestemd voor de paarden) van het plaatselijke café.
 

Het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf (G.E.B.) van Schellinkhout wordt overgenomen door het Provinciaal Electriciteits Net (P.E.N.)

 Links: Het buitendijkse voetbalveld (zie 1933).

31 december:
Het dorp telt 524 inwoners, te weten 274 mannen en 250 vrouwen.
Aantal bewoonde en onbewoonde woningen: 172.
Gemiddeld aantal bewoners per woning: 3,0.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :