De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1937.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1937.

1937
De gemeente leent aan zichzelf een kapitaal van F.185,- ter dekking van de kosten van aanschaffing van een begraaftoestel.

Het dorpscafé van uitbater Jan Leegwater herbergt ook een kolfbaan. De leden van de kolfclub zijn in het bezit van een Streng persoonlijke kolfkaart waarop het stempel van de Gemeente Schellinkhout is gedrukt. Op de achterzijde van de kolfkaart staat ondermeer de tekst: geeft recht op GELAG. J. v.d. Oord (blijkens het bevolkingsregister in mei 1937 geschreven: v.d. Oort), die op huisnummer 3 woont en zijn buurman van huisnummer 4, P. Houten, zijn lid van de kolfclub. Schellinkhout nr. 3 en nr. 4 zouden anno 2005 panden zijn op de Wijmers (westzijde) in Wijdenes.
   

Op 25 januari besluit de gemeenteraad tot het aangaan van een lening van f 300,- voor een electrische pompinstallatie op de "Pekel".
Dit is het perceel land, dat (anno 2000) 's winters onder water wordt gezet in de hoop dat het flink gaat vriezen en er een dikke ijsvloer ontstaat, waarop geschaatst kan worden. Rechts op de achtergrond is de kerktoren te zien.
Hieronder een foto uit 1984 van "de Pekel". De foto is genomen vanuit de molen.

Tot hooisteker wordt benoemd K.G. Stapel. Een hooisteker is belast met het toezicht op schoorstenen, stookplaatsen en hooibergen en wordt voor twee jaar benoemd.

 Rechts: Het postagentschap van Lize Bart (zie 1934 en 1935).

17 februari:
Op het raadhuis vindt een openbare poldervergadering plaats van het dagelijks bestuur met de hoofdingelanden van de banne of polder Schellinkhout onder voorzitterschap van burgemeester J. Palenstijn. De heer P. Donker is met kennisgeving afwezig. De secretaris C. Bloothoofd leest de notulen voor. In de Enkhuizer Courant van maandag 22 februari lezen we daarover ondermeer het volgende:
Begroting zeesluis wordt geraamd op f 75. Voorzitter deelt mede dat de nieuwe pomp Maandag j.l. heeft proefgedraaid en uitstekend heeft voldaan. Dan wordt gesproken over een bergplaats ervoor, waarna de secretaris wordt opgedragen een verzoek aan de Gemeenteraad te richten om de pomp onder het gemeentehuis te mogen plaatsen. Aan H. Godvliet zal worden verzocht de schelpen bij de duiker weg te ruimen. Vervolgens komt ter sprake de verzakking in de wal op de tuin van dhr. Jb. Houter. Er wordt door de polder echter geen walbeschoeiing geplaatst. Bij de rondvraag vestigt de heer Sluis de aandacht op de hoge rentelasten. Hij zou gaarne zien dat middelen werden beraamd om deze te verlagen. De heer Groot is het met Sluis eens. Dit wordt met 4 tegen 2 blanco aangenomen. De heer Ham wijst op de onhoudbare toestand van de sloot tussen W. Blom en K.G. Stapel. Er wordt besloten om beide heren aan te schrijven om hierin te voorzien.


Schilder Jan Breebaart stuurt een nota naar de Ned. Herv. Kerk te Hoorn. Deze kerk is in 1935 eigenaar geworden van de boerderij "Landlust", Dorpsweg 13 (zie 1935). Breebaart heeft in februari 1 nieuw raam geschilderd en 3 ruiten in gemaakt in de boerderij bewoond door K. Best alhier. Het totaalbedrag van de rekening bedraagt f 1,20 (zie 1948).

1 mei:
De huisnummering per 1 mei 1937:

Uit: Alkmaarsche Courant van 15 mei.
Slechte remmen.
De barbier T. uit Shellinkhout, werd op 19 Maart onder Heerhugowaard aangehouden voor remmencontrôle en toen bleek dat zijn oude Fiatje bij een snelheid van 15 K.M. per uur nog wel 9 M. door schoof. De rijksveldwachter Visser, die dit gebrek constateerde, had, naar T. meedeelde aan hem gezegd dat het nu wel niet zoo erg was, maar dat hij er toch maar eens gauw naar moest laten kijken. Dit had T. ook gedaan en hij was er dan ook weinig over te spreken, dat hij later toch nog een bekeuring had thuis gekregen. Dat had hij nu helemaal niet verwacht, temeer daar zijn karretje een topsnelheid van niet meer dan 40 K.M. zou hebben. 't Bleef zooals het was en de ambtenaar vroeg ƒ 14 of 10 dagen. Uitspraak ƒ 8 of 4 dagen.

3 juni:
De "Uitvaartvereniging Schellinkhout" wordt opgericht. Het initiatief hiertoe gaat uit van de besturen van het "Witte Kruis", het kerkbestuur en de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het benodigde beginkapitaal van f 750,-- wordt verkregen door het plaatsen van aandelen à f 5,--. Het eerste bestuur wordt gevormd door de heren G. Koster (voorzitter), J. Breebaart (secretaris/pennningmeester), J. Nobel, S. Stapel en H. Valentijn. De begrafenisvereniging is eigenlijk een voortzetting van de vroegere burenhulp en heeft een bestuur met volledige rechtsbevoegdheid. De uitvaart wordt verzorgd door de vereniging en de vereniging geeft een vergoeding voor de kosten van de uitvaart van een lid.


Een klassefoto van de lagere school. De laagste drie klassen zitten bij elkaar in één lokaal.
Bovenste rij van links naar rechts: Foekje Bakker, Dea Stapel, Hammie Bakker, Annie Nobel, C. Koster, Sikke Hoekstra, Jaap Ham, Gerrit Vet, Joop Vis en juffrouw Borsjes;
Tweede rij: Marie Water, Rejannie Donker, Alie Sluis, Teunie Schekkerman, Gerrit Kampen, Piet Best, Klaas Dekker, Ab Vis en Piet Dekker;
Zittend van links naar rechts: Catrien Schekkerman, Janny Bloothoofd, Riek Klomp, Trijnie Brouwer, Annie Roorda, Dik Bart, Aris Palenstijn, Wim Mol, Dirk Hoekstra, Berend Koen en Frans Helder.

Juffrouw Christina Catharina Elisabeth Borsjes is op 11 januari 1912 geboren in Zaandam. Op 15 september 1936 gaat zij wonen aan de Dorpsweg 36 in Schellinkhout. Op 11 maart 1940 verhuist ze naar Dorpsweg 55. Op 13 september 1941 vertrekt ze naar Nibbixwoud. Op 1 oktober van dat jaar trouwt ze aldaar met ambtenaar Gerrit Blom, geboren te Graft op 12 november 1913.

Uit: Wieringer Courant van 24 juli.
D. RäDECKER
Breedstraat MEDEMBLIK tel. 46
Leeraar M.O. Boekhouden & Accountant.
Opleiding voor de praktijk en alle examens boekhouden.
Inrichten, bijhouden, contrôle van ADMINISTRATIES.
ALLE BELASTINGZAKEN.
Bij de onlangs gehouden examens boekhouden der Vereen. v. Leraren i.d. Handelswetenschappen slaagden mijn volgende leerlingen:
Mej. KL. HAM, Schellinkhout.
Mej. M. NIEROP, Schellinkhout.
H. TUYTEL, Medemblik.
W. DECKKERS, Hoorn.
M. KUYPERS, Weere.
J.J. UBBELS, Amsterdam.

Op 6 augustus wordt door het dagelijks bestuur van de polder Schellinkhout een nieuwe verordening vastgesteld. Deze verordening wordt op 25 augustus 1937 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. En er is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 2 October 1937.
Verordening bepalende het toezicht op de Waterleidingen en Slooten in de Banne of Polder SCHELLINKHOUT.
Artikel 1: Wanneer gronden of erven in vruchtgebruik, erfpacht of opstal zijn uitgegeven, rusten de in deze verordening aan de eigenaren opgelegde verplichtingen met uitsluiting van dezen op de opstalhouders, bij gebreke van dezen op de erfpachters en indien ook dezen ontbreken op de vruchtgebruikers.
Artikel 7: Eigenaren van gronden en erven, gelegen aan waterleidingen en slooten, die niet aan het waterschap toebehooren en dienen tot den afvoer van water, zijn, ieder voor zover betreft de aan zijn grond of erf belendende helft, verplicht deze te onderhouden op een bovenwijdte van ten minste 1.25 M., gemeten ter hoogte van het ter plaatse geldende zomerpeil, op eene diepte van ten minste 0.80 M. onder het ter plaatse geldende zomerpeil en de een bodemwijdte van ten minste 1.20 M.
Het peil is voor het gedeelte van het waterschap ten westen van den weg Schellinkhout-Westerblokker 1.54 M. -N.A.P. en voor het gedeelte ten oosten van dezen weg 1.40 M. -N.A.P.
Artikel 11: Alle te verleenen ontheffingen, in deze verordening genoemd, worden gerekend gegeven te zijn tot wederopzeggings toe.

De overige artikelen zijn bijna identiek aan de bepalingen in de verordening van 1925 (zie 1925).
Onder de nieuwe verordening prijken de namen van
G. Palenstijn, voorzitter.
C. Bloothoofd, secretaris.

Uit: het Schager Dagblad van 23 oktober.

Het adres van J. Coevert (ook wel: Couvert) is Dorpsweg 51.

Uit: Schager Courant van 9 november.
Wolhandkrab in het IJsselmeer.
Een visscher, die bij Schellinkhout zijn netten had uitgezet, ontdekte daarin dezer dagen een paar wolhandkrabben. Het is niet te hopen, dat nog meer leden der wolhandkrabbenfamilie het IJsselmeer tot verblijfplaats verkiezen zullen.

Deze visser is de heer Knol.

Veehouder Jacob Cornelis (roepnaam Jaap) Ham trouwt met Neeltje (roepnaam Nel) Roele. Ze zijn beide lid van de zangvereniging 'Polyhymnia'. Het echtpaar krijgt drie kinderen: Greta, Cornelis en Piet (zie 1932 en 1985).
 De trouwfoto van Jaap en Nel.

Uit: Alkmaarsche Courant van 11 november.
BERKHOUT
In de ziekenverpleging "De Villa" te Hoorn is op 46-jarigen leeftijd overleden de heer S. Visser, kantoorhouder der posterijen in deze gemeente. De heer Visser, die eertijds deze functie in Schellinkhout bekleedde, volgde hier den heer Mol als zoodanig op. Hij was steeds een vriendelijk en welwillend ambtenaar, doch zijn gezondheidstoestand was reeds lang minder goed en dit was ook oorzaak dat hij reeds met April van dit jaar zijn werk definitief aan anderen moest overlaten.

Op zondag 14 november voert de rederijkerskamer "De Boom van ons Genoegen" in het lokaal van den heer Leegwater een tooneelspel op in drie bedrijven. De titel van het stuk luidt "Peggie mijn kind" van de auteur Harley Manners. De opvoering van het stuk verloopt voorspoedig, waarna het bal zal volgen. Echter nadat tweemaal een dans was gemaakt, verschenen plotseling de rijks- en gemeenteveldwachter ten tooneele en gelastten de muzikanten hun instrumenten in te pakken, waarna muziek en muzikanten onder politiegeleide naar het raadhuis worden overgebracht. Dit alles geschiedde in opdracht van het "Buma", Bureau voor Muziekauteursrechten. Het blijkt dat er twee controleurs van deze instantie in de zaal hebben gezeten en een overtreding hebben geconstateerd en wel het no. "Ik zoek een meisje", hetgeen tot de beschermde muziek behoort en waarvoor geen auteursrechten waren betaald. Een en ander gebeurt onder luid protest van de aanwezigen, daar het auteursbureau zich over het algemeen niet erg in den gunst van verschillende vereenigingen kan verheugen. Het hele bestuur van de rederijkerskamer (toneelvereniging) moet op het raadhuis verschijnen, alwaar proces-verbaal wordt opgemaakt. De voorzitter probeert nog om een schikking te treffen en het bal alsnog te laten doorgaan, echter zonder positief resultaat.
Op dinsdag 16 november vindt de tweede opvoering van het toneelstuk "Peggie mijn kind" plaats, welke zonder incidenten is verloopen en als geslaagd kan worden beschouwd. Burgemeester Palenstijn brengt na afloop een woord van dank uit voor het gebodene, waarna de voorzitter van de rekerijkerskamer, Jan Boot, op zijn beurt weer de burgemeester bedankt voor zijn waarderende woorden. Ook bedankt de voorzitter de firma Ruiter voor het gratis gebruik van verschillende benoodigdheden. En tenslotte wordt het hondje Michael bedankt, dat ook een rol in het toneelstuk heeft gespeeld.
(Zie toneel: 14 november 1937 en 2002).

De dames van de reisvereniging O.S.V.O. (Op Staande Voet Opgericht) gaan een dagje naar Scheveningen.

Staand v.l.n.r.:
Marijtje Stapel-Bras, Aaltje Schekkerman-Langerijs, Geertje Vet-Sluis, Ariaantje Koster-Zijp, Sietske Kroeze-de Vries, Joukje de Boer-Bakker, Niesje Joosten-Keizer, Neeltje Sluis-Koomen, Johanna Dekker-de Ruiter, Elisabeth Nierop-Blauw, Trijntje Roele-Tump;
Zittend v.l.n.r.:
Grietje Has-Van Twisk, Geertje Langedijk-Schuurman, Jaantje Ham-Bakker, Trijntje Koster-Stapel, Aafje Compas-Klinkhamer, Hiltje Kramer-Braaksma, Aafje Best-Best.

Bij het kinderfeest ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld zijn Aris Palenstijn en zijn zusje Truus prachtig verkleed als Bernhard en Juliana (zie 16 november 1936).

Eind november.
Op de SCHEIMARKT te Hoorn wint W.C. Koster bij de keuring van stierkalveren, geboren na 28 februari 1937, de eerste prijs met het kalf Sophie's Frans, geboren 14 april 1937. Een tweede prijs in dezelfde rubriek is er voor Cees Donker met Dora's Jan, geboren 10 maart 1937. W.C. Koster wint ook nog een derde prijs in deze rubriek en wel met het kalf Anna's Nero, geboren 3 maart 1937.

In café "Het Wapen van Schellinkhout" wordt een publieke verhuring gehouden van verschillende stukken grond, die in eigendom toebehoren aan de gemeente Schellinkhout, het Burgerlijk Armbestuur, de Nederlands Hervormde Kerk, de Binnen- en Buitend. Polder en de Diaconie der Ned. Hervormde Gemeente. Het gaat om stukken grond met namen als "De Noorderwijmers en het Galgenveld" (zie 1795), "Het Bulleland", "De Verspitte Weidjes", "De Lut", "Zevenhondertje", de uiterdijk waarop sportterrein O.L.S. en "'t Zadje".

 De kop van het affiche van de Publieke Verhuring.

Uit: Schager Courant van 30 november.
Te koop: Een best beklante SCHILDERSZAAK p.g., annex Autospuitinrichting, uitstekende broodwinning. Flinke woning en grootte werkplaats zijn in prima staat.
Te bevragen bij den eig. J. BREEBAART, Schellinkhout, bij Hoorn.

(Zie 1930).

Een foto van Jaap Roorda, geboren 26 september 1931, en zijn zus Annie Roorda, geboren 12 april 1930.
De foto is gemaakt in 1937 of 1938 (zie 1913 en 1946).

1937-1963
Dirk Compas woont in perceel Dorpsweg 72. Hij drijft er een winkeltje, waarin hij onder andere klompen verkoopt. In 1963 gaat Compas in de Zaanstreek werken. In 1982 wordt het huisje verkocht aan fam. Kazimier (zie basispagina).

31 december:
Het dorp telt 523 inwoners, te weten 274 mannen en 249 vrouwen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :