De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1947.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1947.

1947
Een erg warm jaar. Er worden meer dan 113 "warme" dagen (= boven 20 graden Celcius) gemeten.

Uit: De Vrije Alkmaarder van 23 januari.
SCHELLINKHOUT
Zaterdagavond geraakte het dochtertje van den heer S.S. in de Kerkebuurt met haar fiets in de sloot.
Op haar hulpgeroep wisten toesnellende buren haar uit deze hachelijke positie te bevrijden.

Op Munnekai woont het gezin van Harm Sieders in onderstaand werkmanshuisje, dat eigendom is van veehouder Klaver. Op de eerste foto is aan de rechterzijde nog juist de verwaarloosde molen (zonder wieken) te zien.
 

Het gezin Sieders bestaat uit vader Harm Sieders (geboren te Hoogeveen op 18 januari 1917; overleden te Hoogeveen op 11 februari 1988), moeder Aloisia Sieders-Hude (geboren te Leutschach -Oostenrijk- op 14 juni 1918; overleden te Berlijn op 1 februari 2006) en de kinderen Harm (geboren 1941) en de in 1943 geboren tweeling Oscar en Hendrik.
Harm Sieders heeft zijn vrouw in Den Haag leren kennen, waar Aloisia dienstbode is bij een joodse arts. Ze is afkomstig uit Oostenrijk en is nog vóór de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen om als dienstbode in Nederland te werken. Harm kan in die tijd geen werk als timmerman vinden en helpt daarom een oom in Den Haag met het melkventen.
In de Tweede Wereldoorlog wordt Harm Sieders door de Duitsers tewerkgesteld in Oostenrijk. Zijn echtgenote pendelt in die jaren op en neer tussen Nederland en Graz in Oostenrijk. De drie kinderen van het gezin Sieders-Hude worden in de oorlog in Hoogeveen geboren. In 1946 wordt het gezin herenigd en gaat in Hoogeveen wonen bij de ouders van vader Harm.

Vader Harm heeft geleerd voor timmerman en reageert medio 1947 op een advertentie in het dagblad de Telegraaf waarin aannemer Piet Leegwater uit Schellinkhout een timmerman zoekt (zie 1949, 1952, 1969 en 1975).
   
De eerste twee foto's geven een beeld van de houten timmermanswerkplaats van Piet Leegwater. Hij woont in het pand dat staat afgebeeld op de derde foto.
De tweede en de derde foto zijn gemaakt in december 1976.

De in Hoogeveen geboren broertjes Sieders gaan samen op de foto als leerlingen van de Openbare Lagere School aan de Laan.
Het zijn v.l.n.r. Harm (geboren 1941), en de tweeling Oscar en Hendrik (geboren 1943).
 De kinderen van het gezin Sieders.

Als er aan de Dorpsweg, vlakbij de timmermanswerkplaats van aannemer Leegwater, een grotere woning beschikbaar komt, verhuist het gezin Sieders daar naartoe. Anno 2007 is dit perceel Dorpsweg 100.
   
Dorpsweg 100 respectievelijk in 1947 en december 1976. De muren zijn dan inmiddels wit geschilderd.

Later verhuist het gezin naar de woning naast de school, de onderwijzerswoning. Anno 2007 wordt dit pand bewoond door familie P. Thomas, Zuiderdijk 54.
 
Twee foto's van perceel Zuiderdijk 54, respectievelijk genomen omstreeks 1947 en in december 1976.
Voor de woning staan v.l.n.r. Oscar, Harm, Hendrik en moeder Sieders.

Het gezin Sieders heeft tot en met medio 1951 in Schellinkhout gewoond.

 Een aquarel van de kleiput gemaakt door Adrianus Volkers.

Het wrak van een in de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer bij Schellinkhout neergestort vliegtuig wordt door de autoriteiten geborgen (zie 1944).


De eerste nieuwe tractor die na de Tweede Wereldoorlog in Schellinkhout in gebruik wordt genomen is die van tuinder Jan Maarse. Op de foto zien we van links naar rechts Piet Mulder, Hans Coevert en Jan Maarse. De foto stamt uit 1946 of 1947 (zie 1922 en 1946).

Hieronder een opname van het schoolelftal van de Openbare Lagere School. De foto is genomen op het buitendijks gelegen voetbalveld.
 (foto circa 1947)
Staande v.l.n.r.: Wim Nierop, Tjeerd Dragtsma, Piet Ruiter, schoolmeester Klomp, Maarten Koldijk en Bram Water;
Geknield v.l.n.r.: Jan Buisman, Cor Coevert, onbekend, Pier Hoekstra, Joop Beets en Jeep Brouwer.

april:
Op 15 april 1947 vindt er een onderzoekszitting plaats van het Tribunaal voor het Arrondissement Alkmaar, Tweede Kamer tegen Jan Martinus B.

Veertien dagen later, op 29 april 1947, wordt er UITSPRAAK gedaan in deze zaak tegen beschuldigde Jan Martinus B., geboren te Beemster op 22 juni 1922, van beroep landbouwer, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 30, thans gedetineerd Kamp de Vlijt te Texel.
ECHTGENOOTE: Geertje Best.

Als raadsman van B. wordt genoemd Mr. D.H. Buiskool te Hoorn.

De kop van het betreffende schrijven ziet er als volgt uit:

gevolgd door de tekst:
TRIBUNAAL voor het Arrondissement Alkmaar,
Tweede Kamer
UITSPRAAK

Het vonnis wordt gewezen door voorzitter Mr. J.P. Windhausen en de leden P.S. van der Vaart en J.D. Mahieu in tegenwoordigheid van den adjunct-secretaris Mr. J.R. de Groot en ter openbare zitting van 29 April 1947 uitgesproken door de voorzitter voornoemd.
BESCHULDIGING:
dat hij, Nederlander in de zin van artikel 1 van het Tribunaalbesluit zijnde, tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa:
1e. zich omstreeks Juni 1941 als lid heeft aangesloten bij de N.S.B. der Nederlanden en daarbij als zodanig is aangesloten gebleven tot aan de ontbinding van die Beweging;
2e. zich omstreeks Juni 1941 als lid heeft aangesloten bij de Weerafdeling, een aan de N.S.B. verwante organisatie en daarbij als zodanig is aangesloten gebleven tot aan de ontbinding dezer organisatie;
3e. den vijand of diens handlanger en medewerkers hulp en steun heeft verleend of getracht heeft te verlenen door zich omstreeks de zomer van 1944 aan te sluiten bij de Hulplandwacht en daarbij ingedeeld in de rang van onderschaarleider te Beemster en omgeving, zijn medewerking te verlenen o.m. aan het vorderen van rijwielen en een motorrijwiel ten behoeve van de Duitse Wehrmacht, en aan het controleren van de naleving der toendertijd bestaande verduisteringsvoorschriften;
Op grond van welke handelingen hij geacht moet worden zich bewust te hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk.
BEWIJSMIDDELEN:
1. De ter zitting afgelegde verklaring van beschuldigde dat hij heeft gehandeld, gelijk in de beschuldiging is ten laste gelegd.
2. De volgende schriftelijke bewijsstukken, die ter zitting zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud door den voorzitter is medegedeeld:
een proces-verbaal d.d. 31 October 1946, opgemaakt door Jacob Mol, marechaussee der Rijkspolitie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, voorzoover inhoudende als verklaring van:
Cornelis Wittebrood: dat hij heeft waargenomen, dat beschuldigde met andere Landwachters rijwielen heeft gevorderd;
Dirk Kerkhof: dat beschuldigde met andere Landwachters in zijn woning een huiszoeking heeft verricht en daarbij een motorrijwiel heeft gevonden en dit heeft meegenomen.
BESLISSINGEN:
Het tribunaal:
Verklaart op grond van de in voormelde bewijsmiddelen voorkomende redengevende feiten en omstandigheden en de betrekkelijke wettelijke bepalingen bewezen, zulks met zijn schuldigverklaring daaraan, dat beschuldigde zich op de in de beschuldiging omschreven en gequalificeerde wijze heeft gedragen, de daar genoemde desbewustheid inbegrepen.
Beslist, dat het bewezen verklaarde de oplegging van de te noemen bijzondere maatregelen wettigt en spreekt uit, dat de redenen, die hiertoe hebben geleid, zijn gelegen in- en verband houden met: de ernst der gedragingen, de persoon van beschuldigde en zijn persoonlijke omstandigheden,
daarbij overwegende, dat beschuldigde zich zeer ernstig heeft misdragen door zijn dienst doen bij de Hulplandwacht, waarbij hij de rang van onderschaarleider bekleedde: dit dient hem te zwaarder worden aangerekend, nu is komen vast te staan, dat hij zich niet heeft ontzien mede te werken bij de vordering van rijwielen ten behoeve van de Duitsche Wehrmacht;
Anderzijds heeft het Tribunaal rekening gehouden met de gezinsomstandigheden en in aanmerking genomen, dat beschuldigde ter zitting blijk heeft gegeven tot inkeer te zijn gekomen.
Legt de beschuldigde de volgende maatregelen op:
a. Internering, waarbij het Tribunaal in overweging geeft de tijdsduur ervan te bepalen op twee jaar en drie maanden, de in detentie door gebrachte tijd vanaf 7 Mei 1945 daaronder begrepen, zoodat zij zal eindigen op 6 Augustus 1947.
b. Ontzetting van het recht tot kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen.
c. Ontzetting van het recht om enig ambt te bekleden.
d. Ontzetting van het recht om te dienen bij de gewapende macht.
Bepaalt, dat het beheer over het vermogen van beschuldigde een einde zal nemen op 1 September 1947 of zoveel eerder als door of namens het Nederlandse Beheersinstituut bepaald zal worden en in ieder geval eerst, nadat het fiat-executie is verleend, resp. bij herhaling geweigerd.

Rechts bovenaan de brief met de schriftelijke uitspraak van het tribunaal staat het onderstaande stempel.

Op 13 augustus 1947 ontvangt de burgemeester van Schellinkhout een brief van de secretaris van het TRIBUNAAL te Alkmaar met de volgende tekst:
Hierbij gelieve UEdelachtbare aan te treffen een afschrift van de door het Tribunaal te Alkmaar gedane gefiatteerde uitspraak betreffende de politieke delinquent Jan Martinus B., woonachtig in Uwe gemeente.

Op 25 augustus 1947 ontvangt de burgemeester van Schellinkhout een schrijven van het Ministerie van Justitie, afdeling Rijksidentificatiedienst Raamweg 47 te 's-Gravenhage.
Hierbij heb ik de eer U mede te delen, dat de politieke delinquent Jan Martinus B., geboren te Beemster op 22-6-'22, volgens ingekomen inlichtingen zich heeft gevestigd te Schellinkhout, Dorpsweg 30.
Betrokkene, die sedert 14-5-'45 was gedetineerd, werd op 8-8-'47 op last van het Directoraat Generaal v. Bijz. Rechtspleging in vrijheid gesteld.

De brief is ondertekend door De Commissaris van Rijkspolitie 1e kl., Hoofd van de Rijksidentificatiedienst, H.J. Regenboog.
Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de Heer Groepscommandant der Rijks Politie te BLOKKER.
Om redenen van privacy is de familienaam van betrokkene B. niet voluit vermeld.

Een foto van de houten inrijpoort met opgeschilderd marmermotief van de boerderij van de familie Ham, Dorpsweg 75 (zie 1890).

Ter hoogte van de Nek wordt in het IJsselmeer een groot betonnen caisson met scherp uitstekende metalen delen afgezonken. Het caisson is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor de afsluiting van de haven van Hoorn. De metalen delen zijn de restanten van op het caisson staande metalen staven waaraan prikkeldraad bevestigd is geweest. De plaats des onheils wordt aangegeven met een wrakkenboei.
Op enig moment in de eindjaren 40 van het vorige millennium is de waterstand van het IJsselmeer, ondermeer als gevolg van de langdurige noordoosten wind, zodanig laag dat men over de bodem van het IJsselmeer in de richting van dit wrak kan lopen. Op de foto zien we Piet Dragtsma.
 
Op de kleurenfoto is de wrakkenboei te zien met op de achtergrond de drie windmolens op het industrieterrein Hoorn '80 (oktober 2003).

Klaas Ham stopt als voorzitter van het polderbestuur van Schellinkhout. Maarten Sluis volgt hem op. Jan Nierop komt als hoofdingeland in dit bestuur, als opvolger van zijn vader Jan Pietersz Nierop (zie 2002).

De voetbalvereniging is in 1933 opgericht (zie 1933). Hieronder een drietal foto's uit 1947.
 
Foto 1: De man links met colbert in de hand is onbekend.
Rechtop staande van links naar rechts: Sibbele Sjoerds, Joop Vis, Gerard Posch, Jan Buisman (?), Piet Best.
Gebogen staande van links naar rechts: Gerrit Kampen, Jan Maarse, Egbert Sjoerds.
Gehurkt van links naar rechts: Piet Dekker, Sietze Kampen (geboren 6 januari 1919), Klaas Posch.

Op de tweede foto staan dezelfde voetballers afgebeeld.


Staande van links naar rechts: Gerrit Palenstijn, Jan Kikkert (uit Hoorn), Cor Koster, Jo Lutterot (slagerij Noorderdracht te Blokker), Jan Has.
Midden van links naar rechts: Okke Peereboom, Cor Weel en Gerrit de Boer (wonende aan de dijk).
Gehurkt van links naar rechts: Jaap Walkeuter (geboren 15 oktober 1921, overleden 1 oktober 2007; in 1953 gehuwd met onderwijzeres Riet van Nes), Sikke Hoekstra (overleden in 1956) en Cor Davids.

 
 .....later (in 1953) gehuwd met onderwijzeres Riet van Nes.....
Foto 1: Het bruidspaar Jaap Walkeuter en Riet van Nes loopt aan het hoofd van de bruidsstoet naar het raadhuis.
Op de achtergrond is het dorpscafé te zien.
Foto 2: Het bruidspaar wordt bij het raadhuis toegezongen door de schoolkinderen.

In juni ontvangt de burgemeester van Schellinkhout een brief van de secretaris van het Tribunaal te Alkmaar, dossier 630, d.d. 5 juni 1947. De secretaris schrijft het volgende:
Voor het Tribunaal te Alkmaar zal zich spoedig hebben te verantwoorden MARTIN FERDINAND K., geboren te Den Helder 17 Januari 1888, beroep bakker, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 27.
Het Tribunaal zal het op prijs stellen omtrent K. inlichtingen te ontvangen waaruit 's mans mentaliteit en houding gedurende de bezetting blijkt. Hoe hebben zijn echtgenote en dochters zich gedragen?

Op 12 juni wordt bovenbedoelde brief van de secretaris van het Tribunaal door burgemeester Mol beantwoord:
Ter voldoening aan Uw brief van 5 dezer, dossier 630, deel ik U mede, dat MARTIN FERDINAND K., geboren te Den Helder 17 Januari 1888, bakker, wonende alhier, bekend stond als een fanatiek N.S.B.'er. In 1943 heeft hij aan de commissaris der provincie Noordholland gevraagd tot 1e wethouder dezer gemeente te worden benoemd, doch deze poging faalde. Een onderzoek door landwachters naar een onderduiker bij de heer J. Boot, wethouder alhier, werd wel aan de tussenkomst van K. toegeschreven, doch kon destijds niet worden bewezen. Meerdere malen kwamen landwachters en Duitse militairen bij hem aan huis. Zijn dochter J. had een verhouding met een Duitse militair, die niet zonder gevolgen is gebleven. De vrouw van K. heeft zich steeds behoorlijk gedragen. Zij heeft zich steeds ingespannen voor haar gezin en was ook geen lid der N.S.B. Reeds voor de oorlog was de strijd om het bestaan voor K. zwaar. De inkomsten uit zijn bedrijf waren niet groot en meerdere malen probeerde hij van stichtingen e.d. steun te krijgen. In 1938 probeerde hij steun te krijgen van het Nationaal fonds voor bijzondere nooden. Door zijn politieke opvattingen was het aantal klanten van deze eens bloeiende bakkerij in de gemeente teruggeloopen tot ongeveer 5. In de oorlog had hij zijn klanten voornamelijk in Hoorn.

Uit andere bron is bekend dat K. persoonlijk aanwezig is bij een huiszoeking door ongeveer twaalf bewapende landwachters in de boerderij van de familie Has, destijds Schellinkhout 55, waarbij vader Pieter Has op een stoel wordt vastgebonden en door K. is het gezicht wordt gespuwd. Men is op zoek naar de zoon van Pieter Has Sr., die gelukkig niet thuis is, maar elders zit ondergedoken. Deze J.P. Has (Jan Pieter) heeft zich niet in Duitsland gemeld in het kader van de verplichte Arbeitseinsatz. Vader Has bezweert de landwachters echter dat Jan Pieter wel degelijk naar Duitsland is gereisd en aldaar werkt op een Molkerei Gehilfe (melkerij). Hij kan dat volgens hem aantonen met brieven uit Bremen die hij van zijn zoon heeft ontvangen. In werkelijkheid zijn dat brieven van zijn andere zoon, P.J. (Pieter Jan) Has, die wel in Duitsland tewerk is gesteld. Hoewel de landwachters niet overtuigd zijn, druipen ze toch af. Na de oorlog keert Pieter Jan Has veilig terug in Schellinkhout. Na een tijd op een Molkerei Gehilfe te hebben gewerkt, verricht hij later werkzaamheden op een fruit- en groentebedrijf op het platteland buiten de stad Bremen. Bij de huiszoeking door de landwachters worden op de schuurzolder echter wel twee andere onderduikers gevonden, die zich aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland hebben onttrokken. Zij worden gearresteerd en in Duitsland tewerkgesteld. Deze jongens van respectievelijk circa 19 en circa 23 jaar oud staan om veiligheidsredenen bekend onder de gefingeerde namen Jan Bakker en Hendrik. De werkelijke identiteit is zelfs bij boer Piet Has niet bekend. Van één van deze mannen is niet bekend of deze de oorlog heeft overleefd. De andere onderduiker overleeft de oorlog wel, zij het geestelijk erg getraumatiseerd en met ernstige brandwonden als gevolg van een bombardement met fosforbommen.

Van een dochter van K. (Coba) is bekend dat zij de gewoonte heeft om gearmd met twee Duitse militairen door het dorp te wandelen, daarbij vrijwel de gehele rijbaanbreedte van de dan nog smalle Dorpsweg gebruikend. "Tegenliggers" die willen passeren moeten dan eerst toestemming vragen als ze het drietal willen passeren.

Op 11 september 1947 vindt er een onderzoekszitting plaats van het Tribunaal voor het Arrondissement Alkmaar, Tweede Kamer tegen Martin Ferdinand K.

Op 25 september 1947 vindt er wederom een zitting plaats van het Tribunaal voor het Arrondissement Alkmaar, Tweede Kamer. Dan wordt er UITSPRAAK gedaan in de zaak tegen beschuldigde Martin Ferdinand K., geboren te Den Helder op 17 januari 1888, van beroep bakker, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 27, thans gedetineerd te Vught.
ECHTGENOTE: Neeltje Smit.

Het vonnis wordt gewezen door voorzitter Mr. J.P. Windhausen en de leden H.J. Cramer en J. Betlem in tegenwoordigheid van den adjunct-secretaris Mr. J.R. de Groot en ter openbare zitting van 25 September 1947 uitgesproken door de voorzitter voornoemd.
BESCHULDIGING:
dat hij, Nederlander in de zin van art. 1 van het Tribunaalbesluit zijnde, tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa:
1e. zich in 1941 weder als lid heeft aangesloten bij de N.S.B. der Nederlanden en daarbij als zodanig is aangesloten gebleven tot aan de ontbinding van die beweging;
2e. de vijand hulp en steun heeft verleend, althans heeft trachten te verlenen, door, na omstreeks Juli 1944 toegetreden te zijn tot de Transportcolonne, daarbij van omstreeks September 1944 tot in Februari 1945 actief dienst te doen als kok, o.m. te Alkmaar, Almelo, en Zeist, daarbij voorzien van uniform en vuurwapen en ingedeeld bij het N.S.K.K.;
3e. openlijk blijk gegeven heeft van ingenomenheid met de vijand door regelmatig Duitse militairen in zijn woning te ontvangen;
op grond van welke handelingen hij geacht moet worden zich desbewust te hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk.
BEWIJSMIDDELEN
1. De ter zitting afgelegde verklaring van beschuldigde, dat hij heeft gehandeld, gelijk in de beschuldiging sub 1e en 2e is telastegelegd; met dien verstande, dat hij ten aanzien van het sub 3e tenlastegelegde heeft verklaard, dat hij Duitse militairen ontvangen heeft, hetgeen echter onwillekeurig geschiedde, omdat hij een winkel had.
2. De volgende schriftelijke bewijsstukken, waarvan de korte inhoud ter zitting door de Voorzitter is medegedeeld:
a. een kartetheekkaart der N.S.B.-ledenadministratie ten name van beschuldigde, waaruit blijkt, dat beschuldigde sinds 24 Juli 1941 lid der N.S.B. was;
b. een proces-verbaal d.d. 23 October 1946, opgemaakt door Jacob Mol, Marechaussee, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter, voor zover inhoudende als verklaring van
Jacobus Vis: M.F. K. is mij wel bekend als een fanatiek N.S.B.'er en N.S.K.K.-man. Er kwamen veel Duitse militairen bij hem in huis.
Nicolaas Josef Vriend: M.F. K. is een buurtbewoner van mij. Hij was altijd fanatiek in zijn politieke opvattingen. Vaak kwamen bij K. Duitse militairen over de vloer.
BESLISSINGEN.
Het TRIBUNAAL verklaart op grond van in voormelde bewijsmiddelen voorkomende redengevende feiten en omstandigheden en de betrekkelijke wettelijke bepalingen bewezen, zulks met zijn schuldig verklaring daaraan, dat beschuldigde zich op de in de beschuldiging omschreven en gequalificeerde wijze heeft gedragen, de daar genoemde desbewustheid inbegrepen.
Beslist, dat het bewezen verklaarde de oplegging van de te noemen bijzondere maatregelen wettigt en spreekt uit, dat de redenen die hiertoe hebben geleid, zijn gelegen in- en verband houden met: de ernst der gedragingen, de persoon van beschuldigde en zijn persoonlijke omstandigheden.
Overwegende, dat beschuldigde lid is geweest der N.S.B. en zich een zeer fanatiek aanhanger van het nationaal-socialisme heeft betoond;
Overwegende, dat deze gezindheid onder meer tot uiting is gekomen in de regelmatige omgang van beschuldigde met Duitse militairen;
Overwegende, dat beschuldigde voorts ernstig dient te worden aangerekend, dat hij de vijand door zijn dienst doen bij het N.S.K.K. heeft gesteund;
Legt aan beschuldigde de volgende maatregelen op:
a. Internering, waarbij het Tribunaal in overweging geeft de tijdsduur ervan te bepalen op drie jaren en vijf maanden, de in detentie doorgebrachte tijd vanaf 7 Mei 1945 daaronder begrepen en met bepaling, dat de internering te ondergaan gedurende het tijdvak vanaf 7 Januari 1948 tot 6 October 1948 niet zal worden tenuitvoergelegd, indien beschuldigde gedurende een proeftijd van 3 jaren voldoet aan de navolgende voorwaarden, te weten:
1e. zich gedraagt als goed Nederlander;
2e. zich onderwerpt aan het toezicht door of namens de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten uit te oefenen.
3e. zich gedraagt naar de aanwijzingen hem door of namens gemelde stichting te geven.
b. Ontzetting van het recht tot het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen.
c. Ontzetting van het recht om enig ambt te bekleden.
Bepaalt, dat het beheer over het vermogen van beschuldigde een einde zal nemen op 1 Januari 1948, of zoveel eerder als door of namens het Nederlandse Beheersinstituut bepaald zal worden en in ieder geval eerst, nadat het fiat-executie is verleend, resp. bij herhaling geweigerd.

Een stempel van rode inkt op deze schriftelijke uitspraak van het tribunaal vermeldt de tekst:
Fiat executie
Amsterdam, den 21-11-47
De Hooge Autoriteit,
bedoeld in art. 4 v.h. K.B. van 23 Dec. 1944, E 153,
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris van het
Tribunaal te Alkmaar.

N.S.K.K. is de afkorting van Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. In het begin van het jaar 1940 worden N.S.K.K.-Wehrmacht-Einheiten samengesteld ter ondersteuning van de Duitse oorlogsvoering met als taak: De ondersteuning van alle onderdelen der weermacht door transportcolonnes, het inrichten en verzorgen van reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen, de opleiding tot chauffeur of de herscholing tot generator-chauffeur voor leden van de Duitse weermacht. Voorts het samenstellen en ter beschikking stellen van eenheden, belast met de verkeersregeling in de opmars- en afvoergebieden van de weermacht.

Eind november 1947 ontvangt de burgemeester van Schellinkhout een schrijven van de secretaris van het TRIBUNAAL te Alkmaar gedateerd 26 november 1947 met de volgende inhoud:
Hierbij gelieve UEdelachtbare aan te treffen een afschrift van de door het Tribunaal te Alkmaar gedane gefiatteerde uitspraak betreffende de politieke delinquent M.F. K., woonachtig in Uwe gemeente.

De uitspraak van het tribunaal heeft verregaande consequenties voor het echtpaar K. Op 9 december 1948 ontvangen beide echtelieden een schrijven van de burgemeester van Schellinkhout.

Wegens dienstneming van de heer K. bij de N.S.K.K., hebben beide het Nederlanderschap verloren ingevolge artikel 5, jo. artikel 7, onder 4e, van de Wet op het Nederlanderschap.
U is nu een vreemdeling zonder nationaliteit geworden, zodat alle ten aanzien van vreemdelingen geldende voorschriften op U van toepassing zijn.
Aan u zal een voorlopige verblijfsvergunning, voor verblijf hier te lande, worden verleend, waarvoor U binnen 10 dagen 2 pasfoto's ter secretarie dient in te leveren.
Ik vestig er voorts Uw aandacht op dat op U ook de Wet van 16 Mei 1934 (staatsblad 257) tot regeling van het verrichten van arbeid door vreemdelingen toepasselijk is, zodat geen arbeid in loondienst of andere "ondergeschikte" arbeid mag worden verricht voordat een werkvergunning door het arbeidsbureau te Hoorn is verleend.

Om redenen van privacy is de familienaam van betrokkene K. niet voluit vermeld.


Deze foto met de autobus is genomen op weg naar een veteranendag.
Vooraan v.l.n.r.: Klaas Dekker, Jan van Assen, Egbert Sjoerds, Henk v.d. Zijpp, Nic Nooij.
Tweede rij v.l.n.r.: Klaas Kool, Gerrit Palenstijn, Sikke Hoekstra, Sietze Kampen, Sibbele Sjoerds, Piet Dekker, Jaap Roorda.
Derde rij v.l.n.r.: Okke Peereboom, Jaap Walkeuter, Bink (Ben) Piekema.
Vierde rij v.l.n.r.: Piet Best, Anne v.d. Zijpp.
Vijfde rij v.l.n.r. Joop Vis, Gerrit de Boer.

De boeren en een aantal andere mannen van Schellinkhout vieren het 100-jarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Ze bezoeken daartoe ondermeer Schiphol en poseren voor een Dakota.

Staande v.l.n.r.: onbekend, Piet Ham, Gijs Gorter, Jan Davids, onbekend, Gerrit Schekkerman, Dirk Weel, David Keetbaas, Simon Stapel, Klaas Vet, Piet Has, Cees(sie) Koster en Piet weel.
Zittend v.l.n.r.: mogelijk Creel Winkel, onbekend, Jan Cornelis de Vries en Piet Bloem.

Verdelen we de bevolking in vijf groepen ten aanzien van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking, dan ontstaan de volgende cijfers:
agrarische sector: 140 mannen en 20 vrouwen;
nijverheid: 25 mannen en 3 vrouwen;
handel-, bank- en verzekeringswezen: 11 mannen en 9 vrouwen;
verkeer: 7 mannen en 4 vrouwen;
dienstverlening: 7 mannen en 17 vrouwen.

Wonend en werkend in Schellinkhout: 171 mannen en 48 vrouwen;
In Schellinkhout wonend en elders werkend: 19 mannen en 5 vrouwen;
Elders wonend en in Schellinkhout werkend: 24 mannen en 3 vrouwen.

   
Deze foto's zijn gemaakt bij "het eerste deuntje" tijdens de kermis in 1947 of 1948.
De kermisgangers op de detailfoto zijn:
Achterste rij v.l.n.r.:
Jan Ursem, Nies Davids, onbekende muzikant, Catrien Schekkerman, Piet Best (zwaaiend), Cees Koeman, Geer van Doornik, onbekend, Sien Beets onbekend, onbekend, Peer Hoekstra, Alie Sluis, Sikke Hoekstra, Cor Weel, Janny Bloothoofd, Guus Balk, onbekend, onbekend, Donker (met hand op de rug), onbekend, onbekend, Corrie Dop-Coevert, Anneke Dop (is het kind op de arm), Dirk Kalverboer.
Voorste rij v.l.n.r.:
A. v.d. Zijpp, onbekend, Piet Stapel, onbekend, Joop Vis, Annie Stapel, Harrie de Jong, onbekend, kastelein Meester van het café, Ab Vis, juffrouw Ooms, Jaap Kaaik (muzikant), Klaas Neij, accordeonist Klaas Knijn, Cor Dop, onbekend, zoon van Plas (?).

Deze jonge meiden, Corrie Blom en Marie Nierop, gaan ook op de foto tijdens de jaarlijkse kermis. Ze zitten op het hekje van het dorpscafé.

18 juni:
Gerrit Vis, de oudste broer van de tweeling Ab en Joop Vis, trouwt met Geer de Boer (zie 1928, 1930, 1949 en 1978).

De jongens van de jeugdclub "Japie" (een andere bron meldt als naam: "de Trekvogels") zamelen "ouwe krante" in voor de club. De buit gaat in jute zakken. De foto is genomen ter hoogte van het huisje van de familie Dekker. Het is op de plaats waar anno 2003 de familie Koen in een nieuw huis woont, Dorpsweg 62.

V.l.n.r.: Bram Water, Piet Dragtsma, Jan Hansen, Kees Koldijk, Tjeerd Dragtsma en Cor Coevert.

   
Foto 1: Het echtpaar Cor Dop en Corrie Dop-Coevert.
Foto 2 en 3: Vrachtauto's van het transportbedrijf van Cor Dop (zie 1948, 1950, 1960, 1996, 1997 en 2005).

Uit: De Vrije Alkmaarder van 7 augustus.
Leerling kweekschool zoekt per 1 September: NET KOSTHUIS in Alkmaar.
K. VET, 129, Schellinkhout.

7 oktober:
De floraliavereniging "Bloem en Fruit" besluit om op de maandag geen tentoonstelling meer te houden. Er komen op deze dag te weinig bezoekers.

Een foto die genomen is aan de voorzijde van de boerderij van de familie Dekker.
Op het bord boven de ingang staat ondermeer VEENO rijwielen (zie 1940 en 1953).

V.l.n.r.:
Jacoba Dekker-de Ruiter, Jaap Dekker en Ariën Dekker.

Op 22 oktober 1947 vindt er een onderzoekszitting plaats van het Tribunaal voor het Arrondissement Alkmaar, Eerste Kamer tegen Jacob de Vos, geboren te Hoorn op 16 november 1920, van beroep tuinder, wonende te Schellinkhout, Dorpsweg 148, thans gedetineerd in fort Erfprins te Den Helder.
Het rolnummer is 329 en het dossiernummer is 852. Opvallend is dat het vonnis van het tribunaal, blijkens de tekst op de uitspraak, nog dezelfde dag wordt uitgesproken, namelijk op 22 oktober 1947. Gewoonlijk wordt er tussen de zitting voor het onderzoek en de zitting voor de uitspraak een termijn van veertien dagen in acht genomen.
Het vonnis wordt gewezen door de voorzitter Mr. A. Schenkeveld en de leden H.J. Cramer en S.D. Dissel in tegenwoordigheid van den adjunct-secretaris Mr. L. Brijder en ter openbare zitting van 22 October 1947 uitgesproken door de voorzitter voornoemd. Jacob de Vos is bij de uitspraak aanwezig.

BESCHULDIGING:
dat hij, Nederlander in de zin van art. 1 van het Tribunaalbesluit zijnde, tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa:
1e. zich omstreeks December 1941 als sympathiserend lid heeft aangesloten bij de N.S.B. der Nederlanden;
2e. de vijand hulp en steun heeft verleend, althans heeft trachten te verlenen door van omstreeks Maart 1942 tot omstreeks September 1944 dienst te doen bij het N.S.K.K., daarbij voorzien van uniform en vuurwapen, op verschillende plaatsen o.m. in België, Frankrijk en Duitsland, sinds 1943 in de rang van Rottenführer;
op grond van welke handelingen hij geacht moet worden zich desbewust te hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandse volk.

Bij bewijsmiddelen wordt vermeld:
De ter zitting afgelegde verklaring van beschuldigde, dat hij heeft gehandeld, gelijk in de beschuldiging is ten laste gelegd.

BESLISSINGEN:
Het tribunaal beslist onder andere, dat beschuldigde op afkeurenswaardige wijze de vijand heeft geholpen door bij het N.S.K.K. dienst te nemen;
Het Tribunaal wil echter rekening houden met de invloed die beschuldigde's familie, met name zijn vader, op hem heeft uitgeoefend en verder ook met het feit, dat beschuldigde althans op Dolle Dinsdag tot een beter inzicht is gekomen en de vlucht genomen heeft.
Gezien het milieu, waaruit beschuldigde komt, oordeelt het Tribunaal het juist, dat een gedeelte van de straf voorwaardelijk ten uitvoer wordt gelegd.

Het tribunaal legt aan beschuldigde ondermeer de volgende maatregel op:
Internering, waarbij het Tribunaal in overweging geeft de tijdsduur ervan te bepalen op drie jaar en zes maanden, de in detentie doorgebrachte tijd van 31 Juli 1945 af daaronder begrepen. Bijgevolg eindigt het onvoorwaardelijke gedeelte der internering op 30 Maart 1948.

Uit een stempel van rode inkt op deze schriftelijke uitspraak van het tribunaal blijkt dat het vonnis van het tribunaal is gefiatteerd:
Fiat executie
Amsterdam, den 15-1-48
De Hooge Autoriteit,
bedoeld in art. 4 v.h. K.B. van 23 Dec. 1944, E 153,
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris van het
Tribunaal te Alkmaar.

N.S.K.K. is de afkorting van Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (zie hierboven).
Eind januari 1948 ontvangt burgemeester Mol een schrijven de secretaris van het TRIBUNAAL te Alkmaar d.d. 23 januari 1948 met de volgende tekst:
Hierbij gelieve UEdelAchtbare aan te treffen een afschrift van de door het Tribunaal te Alkmaar gedane gefiatteerde uitspraak betreffende de politieke delinquent Jacob de Vos, woonachtig in Uwe gemeente.

Alie en Jan Piet Davids spelen in de sneeuw bij het dorpscafé.

In het raadhuis hangt een plank waarop staat vermeld:
In, Het, Jaar, 1770, De, 10e, November, Heeft, Gerrit, Mereboer, Alhier, Verkogt, Aan, Pieter, Sweed, Een, Vet, Schaep, Levendig, Bij, De, Pond, Voor, 2St. 12 Pen. 't Pond, Wegende, 165 Pond. (Zie ook 1770).

Een winterfoto van het huisje Dorpsweg 11, dat later door Jan Nierop Sr. wordt gesloopt (zie 1948).


Op het ijs van het IJsselmeer staat de "Koek en Zopie". De man met de lange jas is de voorzitter van de ijsclub J.P. (Jo) Nierop (overleden 1989). De vrouw op de rug gezien, die in haar rechterhand een paar schaatsen vasthoudt, is zijn vrouw Sara Maria van Klaveren, (geboren 1910 en overleden 2002). De man achter de paal is Jo Dragtsma. Helemaal achterin de kraam staat zijn vrouw Jannie Ruiter.

Er is veel sneeuw gevallen. Bij de boerderij "WELGELEGEN" van de familie Vis, Dorpsweg 123, worden onderstaande foto's gemaakt.
     
Op de eerste twee foto's poseren achtereenvolgens het echtpaar Geer de Boer - Gerrit Vis (zie hierboven 18 juni) en Grietje Vis en Tjem Tensen in de sneeuw voor de boerderij. Op de derde en de vierde foto staat Joop Vis afgebeeld met respectievelijk het paard en de hond. Grietje en Tjem trouwen op 24 juni 1949 (zie 1928, 1930, 1949 en 1978).

31 december:
Het dorp telt 583 inwoners, te weten 296 mannen en 287 vrouwen.
Eén van de mannelijke bewoners is meester Klomp, die door de schooljeugd ook wel "Bokkie" wordt genoemd, vanwege zijn gewoonte om als straf met zijn knokkels op het hoofd van de betreffende leerling te "timmeren".

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :