De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1954.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1954.

1954
Auke Sikkema (roepnaam Sjaak) wordt op 21 mei 1916 in Enkhuizen geboren. Hij trouwt met de Friezin Jitske Lolletje de Groot. Het echtpaar krijgt twee zoons. Meer dan twintig jaar werkt Sikkema als ovenist op de broodfabriek in Enkhuizen. Dat ziet hij op een gegeven moment niet meer zitten. Hij besluit manufacturier te worden. In 1948 trapt hij zijn transportfiets met voorop twee koffers met textiel en fietstassen vol werkhemden en ondergoed naar Andijk. Verder dan Zwaag en Onderdijk gaat de manufacturier (nog) niet. Na drie jaar schaft hij in 1954 zijn eerste autootje aan, een groene Fordson. Dit motorrijtuig kost hem ongeveer vierduizend gulden en hoofdschuddend over zoveel vermetelheid kijken de mensen hem elke ochtend na als hij uit Enkhuizen vertrekt. Het werkgebied wordt uitgebreid. Met zijn auto vent hij in de driehoek Enkhuizen-Hoorn-Medemblik en Sikkema doet vanaf dat moment ook Schellinkhout aan. Achter de twee achterdeurtjes van de Fordson liggen werkkleding, ondergoed, flanellen lakens, schorten, kleedjes e.d. Voorts is Sikkema te vinden op de weekmarkten in Enkhuizen en Medemblik.
Op 21 mei 1981 bereikt Sikkema de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn marktkraam op de woensdagmarkt op het Zuiderkerkplein in Enkhuizen wordt versierd en alle marktkooplui worden die dag uitgenodigd in een lokale kroeg waar het jubileum met een receptie wordt gevierd. Aan stoppen denkt hij dan echter nog niet. Hij kan de gezelligheid niet missen en hij besluit langzaam af te bouwen. Auke Sikkema is in 1995 in zijn geboorteplaats Enkhuizen op 79-jarige leeftijd overleden.
Hieronder vier foto's waarop Sikkema is te zien.
 Auke Sikkema (op de voorgrond) werkzaam als ovenist.

   
Foto 1: De transportfiets (ca. 1951).
Foto 2: De groene Fordson (ca. 1954).
Foto 3: De versierde marktkraam (1981).

Op 27 april vertrekt Cornelis Dekker uit het huisje Munnekay nr. 84. Het huisje wordt vervolgens gesloopt (zie 1901 en 1941).

Het gezin van Jaap Dekker woont in één van de twee huisjes in De Nek (zie 1953). Daar zijn omstreeks 1954 deze foto's gemaakt.
 
Foto 1 v.l.n.r.: Ariënne Dekker, Albert Dekker, Hannie Dekker, Annie Heij, Jacoba de Ruiter en Koen Dekker.
Foto 2 v.l.n.r.: Hannie Dekker, Ariënne Dekker, Annie Heij met Albert Dekker, Jacoba de Ruiter met Koen Dekker en Jaap Dekker.

Om fondsen te werven voor de restauratie van de kerk wordt er in 1954 een boekje samengesteld en verzonden naar potentiële sponsors. Een tekening van de conservator van het Westfries Museum, de heer J.C. Kerkmeijer, vormt bladzijde twee van dit boekje. Er wordt verzocht een bijgaand biljet in te vullen en dit te zenden aan den Penningmeester Jan Nobel. Men kan een bedrag ineens beschikbaar stellen of een jaarlijksche bijdrage gedurende een aantal achtereenvolgende jaren. De Commissie zal U dankbaar zijn.
   

   

De gemeenteraad verkoopt voor 1 gulden een stuk grond aan de Meeweg voor de bouw van een wijkgebouw.
De Raad der gemeente Schellinkhout
Overwegende,
dat door de afdeling Schellinkhout van de Noordhollandse vereniging "Het Witte Kruis" zal worden gebouwd een wijkgebouw, waarin zal worden gehuisvest het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters en een bergruimte voor verplegingsmateriaal;
dat door dit plan de openbare gezondheidsdienst in de gemeente wordt gediend;
Gelet op artikel 171 der gemeentewet
Besluit:
Te verkopen aan bovengenoemde afdeling een perceel bouwgrond, groot ongeveer 200 ca, gelegen aan de Meeweg, kadastraal bekend gemeente Schellinkhout, sectie C, nr. 102 (gedeeltelijk), voor de koopprijs van één gulden (f 1,-).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Schellinkhout van 3 September 1954.

Een stempel van Gedeputeerde Staten te Haarlem duidt er op dat de verkoop door dit college is goedgekeurd op 20 oktober 1954 bij besluit no. 18.
(Zie foto's 1955.)

Bij de fanfare treedt zo nu en dan in het dorpscafé iemand uit het dorp als "gastdirigent" op. Op de eerste foto zien we Johannes (Jo) Nooij, die voor deze gelegenheid in een speciale outfit steekt. Op de andere foto is Janny Posch-Best degene die vol verve de maat aangeeft.
 
Foto 1: Op de achtergrond v.l.n.r. Toon Semler, Piet Dekker en Rikus Koeman;
Foto 2: De jongen met de bril (rechts) is Jan Nierop.

De jeugd vermaakt zich prima op de kermis. Onderstaande foto's, die omstreeks 1954 zijn gemaakt in het café van Rens van der Veen, geven daar een treffend beeld van.
 
Op de eerste foto maken Dick Posch en Nia Winkel een dansje.
Foto 2 v.l.n.r.:
Jan Ruiter (alias "de witte"), Klaas Jongejan, Jessy van de Zijpp, Arie Jongejan, Adriaan Hoogenboezem, Jaap Buisman, Marijke Boot, en Dirk Nooij.

Onderstaande foto's zijn van perceel Dorpsweg 132, waar de bakkerij van familie Davids gevestigd is geweest. Het pand heeft tot 1 januari 1964 ook gediend als onderkomen van een SPAR-winkel. Op de eerste foto zien we bakker Wim Davids (juli 1953). Ná de hernummering van de Dorpsweg in 1969 wordt het huisnummer 127 gewijzigd in 132. In 1993 wordt het pand gekocht door de familie Kwantes. De ovenvoorwand van de bakkerij, die dan nog in het pand aanwezig is, wordt geschonken aan het bakkerijmuseum te Medemblik, alwaar deze is herbouwd en ten toon wordt gesteld.
Op de eerste afbeelding ziet u mejuffrouw Spil van het bakkerijmuseum staande bij de overwand.
De volgende twee afbeeldingen zijn afkomstig van in de woning gevonden SPAR-artikelen d.d. 1963.

     

Hieronder vier foto's van het pand Dorpsweg 132.
De eerste foto is uit 1954, de tweede en de derde zijn van meer recente datum (zie ook 1926).
   

Hieronder een luchtfoto (genomen mei 1981) van perceel Dorpsweg 119, de boerderij van de familie Koster, en de onmiddellijke omgeving daarvan.
Foto 2 is perceel Dorpsweg 117, bewoond door de familie Scholten (zie 1907).
Foto 3 is Dorpsweg 132, per 1993 bewoond door de familie Kwantes.
   

oktober:
Op de stolpboerderij Dorpsweg 13, bewoond door Klaas Best, wordt een nieuwe schoorsteen geplaatst vanaf de zolder. Het werk wordt uitgevoerd door metselaar Johan Pieter (Jo) Nierop, alias "specie Jo" en Piet Hollander. Het nieuwe stuk schoorsteen bestaat uit ondermeer 21 schoorsteenblokken en 580 stenen. De rekening gaat naar de Raad van Commissarissen van de bezittingen der Noorder-Kerk te Hoorn, want die kerk is sedert 1935 eigenaar van boerderij (zie 1935 en 1956).
 

12 december 1954 - 16 december 1960
Restauratie van de kerk en het raadhuis. Het "monument Palenstijn" moet worden gesloopt. De plaquette van burgemeester Palenstijn wordt opgehangen in de vestibule van het oude raadhuis van Schellinkhout. De oostelijke ingang van de kerk wordt dichtgemetseld (zie 1956-1960).
   
De oude ingang van de kerk aan de kant van de Dorpsweg.
Op de tweede foto is rechts nog het monument ter herinnering aan burgemeester Palenstijn te zien (zie 1942).

De toren staat ten behoeve van de restauratie al gedeeltelijk in de steigers.
Op de vierde foto is men al een eind gevorderd met de vernieuwing van het kerkdak.

     
Foto 1: Guus Balk op de leeftijd van 15 jaar;
Foto 2: Ab Sluis op 21-jarige leeftijd.

Op 22 september 1949 trouwen Albert (Ab) Sluis (geboren 9 oktober 1926; overleden 9 november 2001) en Guus Balk. Bij het raadhuis wordt het bruidspaar opgewacht door leden van de gymnastiekvereniging "Nuttig en Aangenaam", die met het vaandel en met knotsen een erehaag vormen (foto 3). Bij de nadering van de oostelijke ingang van de kerk staat er weer een erehaag gevormd door leden van de gymnastiekvereniging N.E.A. (foto 4).

 De ernstig verwaarloosde molen.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :