De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1966.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1966.

1966
   
Foto 1: De boerderij van de familie J. Nierop, Dorpsweg 19;
Foto 2: De buurkinderen Tine Best, Aafke Renooij, Klaas Best en Anneke Ham (het vriendinnetje van Tine Best) spelen op het boerenerf van veehouder Jan Nierop, Dorpsweg 19;
Foto 3: De tienjarige Tine Best op de racefiets van (over)buurjongen Piet Nierop.

 
Foto 1: De boerderij van Simon Peetoom. Hij en zijn vrouw Annie Grietje zitten voor de boerderij. Als het gezin Peetoom in 1952 naar Suriname emigreert, koopt Klaas Renooy deze boerderij, Dorpsweg 20. Aan de Lageweg huurt veehouder Renooy ongeveer tien bunder grasland van de familie Peetoom (zie 1943);
Foto 2: De foto is genomen voor de boerderij van Klaas Renooy. V.l.n.r.: Gre Metselaar, Aafke Renooy en Nel Renooy-Peetoom.

Op zondag 16 januari neemt dominee Spijkerboer afscheid van de Nederlands Hervormde gemeente. President-kerkvoogd J. Boot richt het woord tot de scheidende predikant en diens echtgenote:
De dominee zal zich vijf jaar geleden hebben afgevraagd: hoe zal deze akker zich laten bewerken en wat zal het resultaat uiteindelijk zijn? De akkers zijn in West-Friesland niet geamakkelijk te bewerken en resultaat is moeilijk aantoonbaar. Mochten op het oog de resultaten niet opvallen, gebleken is dat het echtpaar Spijkerboer zich in deze samenleving een grote plaats heeft verworven door hun optreden en werken op velerlei gebied en daarvoor zijn we hen zeer dankbaar.
Als herinnering wordt een mooie interieurfoto van de kerk aangeboden. In zijn dankwoord bevestigt de dominee dat de taak inderdaad niet gemakkelijk is geweest. Toch heeft hij opmerkelijke resultaten kunnen waarnemen.
 Dominee Spijkerboer in de kerk van Schellinkhout.

Nadat het dorpscafé in 1964 is afgebrand, wordt de jaarlijkse floraliatentoonstelling (tot de realisatie van het nieuwe dorpshuis in 1968) in de garage van Cor Dop gehouden.

V.l.n.r.: Geertje Schekkerman-Bras, Jannie Posch-Best, Cor Dop, Corrie Dop-Coevert en Gerrit Vet.

Piet Bakker organiseert in de garage van Cor Dop de jaarlijkse kermis, omdat hij zijn eigen café "de Carroussel" te klein acht. Cor Dop stelt als voorwaarde dat er een betonvloer met smeerkuil moet worden gemaakt in zijn garage. Deze werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.
   
Foto 1: De vrijwilligers versieren de "zaal" (links Klazien Bakker-Ham; de moeder van caféhouder Piet Bakker).
Foto 2: V.l.n.r.: Wies Bakker (met hand in de zij), Klazien Bakker-Ham, Kees Dop, Corrie Dop-Coevert.
Tijdens deze kermis ontmoet Wies Bakker haar latere echtgenoot Leen Bos (zie 1968).
Foto 3: V.l.n.r.: Cees Dop, Nel Dop-Bobeldijk en Anneke Dop.

 Een (wat wazige) kleurenfoto van de kermisviering in de garage van Dop.
V.l.n.r. Piet Bakker, Klazien Ham (moeder van Piet Bakker), Wies Bakker (zus van Piet Bakker), Rinie van der Veen en Corrie Dop-Coevert.

De eerste foto uit 1917 toont de gebroeders Stelling bij de bullestiek (bullehuis) aan de Meeweg. Ariën Stelling (geboren te Blokker; zoon van Maarten Stelling en Jacobje Sjoerds;) ongehuwd, overlijdt op 24 september 1930 op 67-jarige leeftijd "des namiddags ten drie ure, binnen deze gemeente in het huis nommer negenenzeventig". Zijn 68-jarige broer Cornelis, veehouder, doet samen met de 64-jarige David Keetbaas aangifte van dit overlijden. Op 7 oktober, dus 13 dagen na het overlijden van zijn broer, overlijdt genoemde Cornelis Stelling, ongehuwd, veehouder, op 68-jarige leeftijd (geboren te Blokker). Cornelis Koster, veehouder, 52 jaar, en David Keetbaas doen aangifte van dit overlijden bij de ambtenaar van de burgelijke stand D. Laan.
De tweede foto is omstreeks 1915 gemaakt. De Meeweg is dan nog een landelijk weggetje (zie 1694 en 1867).
De derde foto is gemaakt in de strenge winter van 1963. Rechtsachteraan is het bullehuis nog juist zichtbaar. In verband met de dorpsuitbreiding wordt de boerderij in 1966 gesloopt. Het nog bruikbare materiaal wordt verkocht. Zo regelt Piet Bakker dat de oude dakpannen verhuizen naar de Zaanse Schans. De opbrengst is bestemd voor het nieuw te bouwen dorpshuis.

   

Uit: de Dorpskrant voor Schellinkhout van 12 januari 1966.
Geboren: Pieter Jan, zoon van P. Ruiter en G. Ruiter-Bouwman.
Gehuwd: T. Roorda en W. v.d. Woude.
Ingekomen: Willem L. v.d. Woude van Liornestraat 10, naar Dorpsweg 43.

 
Foto 1: de Dorpsweg. In het midden de boerderij van Gerrit Koster, nr. 74.
Foto 2: Een Haflinger merrie en haar veulen voor de boerderij van Gerrit Koster.

In de dorpskrant van 9 februari schrijft mevrouw W. Davids-Weel het volgende gedicht:
Onze "Stichting Dorpshuis" is één jaar
En wat kwam er al voor elkaar?
Men schoot midden in de roos
Toen men het bestuur hiervoor uitkoos.

U heeft het in de "Feest-Editie" kunnen lezen
Hoe hoog de barometer is gestegen.
Het is haast niet te geloven
We zijn de f 30.000,-- al te boven.
Alle acties sloegen in
't Bestuur kreeg wel zijn zin.
De tekening heeft U al gezien, en waarschijnlijk ook gelezen
Dat de heer Van Nieuwenhuyze heel graag zag,
Dat het iets ruimer nog kon wezen.

Maar de laatste loodjes wegen zwaar
Maar het moet toch kunnen met elkaar !!
Nu zijn er weer acties in 't verschiet
Waarvan U vanavond de eerste ziet
U kunt straks kienen, gaat Uw gang
't Is alles in "Dorpshuis" belang.
En komt er feest van onze Prinses
Dan wordt ook dat vast een groot succes.

En de kermis, hoe die wezen zal,
Dat weten we bij voorbaat al.
En dan heeft het bestuur nog een plan
Dat geld in 't laadje brengen kan.
Ze willen nog een verkoopavond in het klein
Maar laten we tonen dat we Schellinkhouters zijn
't Moet niet kleiner, maar groter als het kan.
Want dan zijn we boven Jan.

Dus boeren, geef een big, lam of kalf
Doe het nog éénmaal en dan niet half.
En tuinders, Uw boomgaard hangt straks weer vol fruit
Pluk er voor het dorpshuis enkele kistjes uit,
Als U het zo volgehangen ziet,
Mist U enkele kistjes niet.
De Middenstand, dat weet ik zeker
Strijdt met het geven om de beker.
En dan is er menige jonge man,
Die uit werken of uit melken kan.
De meisjes passen graag weer op,
Het hele dorp moet nog éénmaal op zijn kop.

Voor elke gift is men dankbaar hoor,
Kom er gerust maar mee naar voor.
Weet U niet wat U geven moet?
Geen nood, als U het in een enveloppe doet.
't Is niet zo weinig wat ik vraag,
Maar wat deed het bestuur al, tot vandaag
En de fam. Dop en fam. Sas?
Die kwamen prima in onze kraam te pas.

Ja en nog veel meer hadden lang geen makkie
Kom bedenk, het laatste hemd heeft toch geen zakkie
En dan staat daar straks een dorpshuis gebouwd,
Dat de trots is van heel Schellinkhout.

Familie Piet Baas woont in de woning, die voorheen door burgemeester Palenstijn wordt bewoond: Dorpsweg 115. Piet werkt aanvankelijk bij slagerij Stam in Hoorn. Later runt Piet Baas zelf vele jaren achtereen een slagerij in de Johannes Poststraat in Hoorn.
 
Piet Baas is op 30 maart 1938 geboren. Hij huwt met Gre Tine Ham, geboren 27 oktober 1941 en overleden 20 maart 1991. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Pieter (18 augustus 1967) en Martine (14 juni 1969). Op de foto zijn Piet en Gré gekleed in West-Friese klederdracht, omdat ze lid zijn van de Wijdenesser Dansgroep. Een trouwfoto van Martine, genomen op de trap van het oude raadhuis, vindt u in het jaar 1990.
(zie 1930).
   

Tot nu toe wordt er bij gemeenteraadsverkiezingen door de plaatselijke kiesvereniging een kandidatenlijst van 7 personen opgesteld, voorafgaand aan de eigenlijke verkiezingen. Blijkens artikel 1 van het Reglement van de plaatselijke kiesvereniging, is het haar doel om "bij verkiezing van leden van de gemeenteraad vóór de officiële verkiezing tot eenheid en overeenstemming van kandidaten te komen en verder de gemeentebelangen te bespreken". Artikel 16 van het reglement van de kiesvereniging luidt:
In het jaar, waarin de gemeenteraadsverkiezing wordt gehouden, wordt in de jaarvergadering de groslijst opgemaakt. Tijdig wordt in dat jaar een algemene vergadering gehouden tot het vaststellen van de kandidatenlijst. Voor de plaatsing op de kandidatenlijst dient men 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen te verkrijgen. Indien na twee stemmingen geen beslissing wordt verkregen, dient opnieuw gestemd te worden, waarbij de meerderheid van stemmen beslist.
Ook de wethouders worden dan al gekozen. Verder vermeldt artikel 18 nog, dat "hij, die lid is dezer vereniging, zedelijk verplicht is de kandidaten der vereniging te steunen en te stemmen". De kiezers zijn in het algemeen tevreden met deze gang van zaken. De eerste zeven personen, die volgens het reglement worden gekozen, vormen automatisch de nieuwe gemeenteraad. Er worden dus geen verkiezingen gehouden en van partijpolitiek is ook nog geen sprake. Zo belegt het bestuur van de kiesvereniging op 12 april in café Bakker een algemene vergadering om de kandidatenlijst samen te stellen. Er is een flinke opkomst: 101 stemgerechtigden. Echter de verkiezingsuitslag geeft na vier keer kiezen (3x voor de eerste zeven raadsleden en 1x voor de plaatsvervangers) een grote verrassing te zien. De heren J. Boot en S. Kampen worden niet gekozen. De nieuwe lijst ziet er in alfabetische volgorde als volgt uit: Klaas Bant, W.T.C. Hoogenboezem, mevr. Mies Leegwater-Klimp (onderwijzeres), Jan Nierop, Piet Posch, Gerrit Vet en S. Zwier. Als plaatsvervangers worden gekozen: mejuffrouw Klazien Ham, A. Sluis, G. Peereboom (geboren 25 januari 1933), S. Stapel en G. Koedoder.
Naar verluid is er druk uitgeoefend op de heren Boot en Kampen om alsnog met een tweede lijst uit te komen, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt. De Schellinkhouters zullen nu op 1 juni voor de gemeenteraadsverkiezingen hun stem moeten uitbrengen.
Vanaf 1966 nemen er dus voor het eerst in de geschiedenis van het dorp aan de gemeenteraadsverkiezingen twee partijen deel: de Kiesvereniging Schellinkhout en de lijst Boot. Op de lijst van de kiesvereniging worden 202 stemmen (5 zetels) uitgebracht en op de lijst Boot 139 (2 zetels). Klaas Bant is de enige nieuwkomer in de raad. Na de verkiezingen geven de heer Nierop en mevrouw Leegwater-Klimp te kennen dat ze geen deel meer willen uitmaken van de nieuwe raad. In hun plaats komen Piet Posch en Gerrit Vet. De heren Boot en Hoogenboezem, van de lijst van de kiesvereniging, worden wethouder. Deze gemeenteraad is tevens de laatste van de zelfstandige gemeente Schellinkhout. Op 1 augustus 1970 worden de gemeenten Schellinkhout, Wijdenes en Venhuizen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Venhuizen.

De kinderen van de klassen 4, 5 en 6 gaan op de foto met meester Witvliet.

Achter v.l.n.r.: Henderika Walkeuter, meester Witvliet, Janny Posch, Tine Best, Anneke Ham, Aafje Posch en Beja Hart;
Midden v.l.n.r.: Dirma Sluis, Joke Nap, Klaas Dekker, Leo Vis, Ina Groot, Jan Palenstijn en Kees Jan Wardenaar;
Voor v.l.n.r.: Gino Brouwer, Cor de Groot, Gerard Kampen, Frank Brouwer en Klaas Kooyman.

Een foto van het oude raadhuis. Tussen het raadhuis en de kerk (rechts) is nog juist een stukje van de Openbare Lagere School te zien.

21 mei, 19.00 uur precies.
Er wordt voor de tweede maal een veiling gehouden in de garage van Cor Dop voor het nieuw te bouwen dorpshuis. Deze veilingavond vormt het belangrijkste onderdeel van ons slotoffensief gelden bijeen te brengen voor de financiering van de bouw van ons dorpshuis. Wij hopen met U, dat deze avond in alle opzichten een succes moge worden! Het comité van de veiling betaat uit G. Vet (voorzitter), P. Bakker (secretaris), Mej. K. Ham (penningmeesteresse), P. Posch (lid), J.J. Hart (lid), P. Leegwater (lid) en J.P. Nierop (lid). Verder doen er nog tal van vrijwilligers mee als medewerkers voor de administratie, voor de aflevering van de goederen, voor de zaaldienst en voor het comité van de ophaaldienst. Als omroeper treedt op J.J. (Jan) Hart. De leiding van de buitendienst is in handen van Gerrit Vet en de leiding van de binnendienst berust bij mej. K. Ham en J. Bronner. De veilinglijst telt weer meer dan 300 door de burgerij en de middenstand (ook van buiten het dorp) ingebrachte artikelen.
Notaris Van Riemsdijk uit Avenhorn werkt weer belangeloos mee en de heer P.J. Burger uit Hem treedt weer op als afslager. Cees Nooij brengt een bromfietsspiegel in, die voor vijf gulden wordt gekocht door Harm van Assen. De heer W.T.C. Hoogenboezem brengt een "stapel gezaagd brandhout" in. Voor f 30,- kan Piet Posch weer een tijdje stoken. Cees Ham koopt een lam voor f 130,- en Piet Baas Sr. wordt voor f 22,-- de trotse nieuwe eigenaar van een theemuts, die afkomstig is van Jan Walkeuter (zie foto theemuts 1967). Mevrouw Rezelman biedt aan een "pakje of een jurk naaien". P. Peetoom koopt voor f 26,- dit nummer 63 van de veilinglijst. Vijf knotten lichtgrijze wol veranderen voor f 10,- van eigenaar. Cor Dop biedt aan nummer 103: 1 auto doorsmeren en olie verversen. Hein van de Pal heeft kennelijk een auto, want hij is de koper voor f 20,-. Gerrit Vet laat 2x een middelgroot gazon maaien voor f 20,--. De voetbalschoenen van Piet Broers (maat 8,5) gaan voor f 7,-- in handen over van Piet Leegwater. Een jonge geit (7 weken) van Louw Koster wordt voor f 46,- gekocht door P. Peetoom. Familie Jongsma koopt voor f 220,- 1 dagtocht voor drie personen met volledige verzorging naar keuze, aangeboden door Gerrit Vet. De heer K. Vet is kennelijk gegroeid, want hij verkoopt zijn overall, maat 56. C. Koster Wz. wordt de nieuwe eigenaar. Verder gaan de gebruikelijke worsten, eieren, kazen, taarten, planten, fruit en zelfs een kom met goudvissen onder de hamer.
Deze tweede dorpsveiling ten behoeve van de bouw van het nieuwe dorpshuis brengt f 9513,- op. Het vereiste bedrag van f 40.000,- is daarmee ruimschoots overschreden. Ongeveer 500 inwoners hebben in minder dan twee jaar tijd f 44.000,- bijeengebracht.
Het dorpshuis komt op de plaats waar de jaarlijkse kermis en andere openluchtfestiviteiten worden gehouden. Op onderstaande krantenfoto zijn nog een paar kermiswagens te zien. Op de foto is ook te zien dat op de plaats waar het nieuwe dorpshuis zal worden gebouwd al grond is afgegraven ten behoeve van de fundering. Op 9 september wordt de eerste paal voor het nieuwe dorpshuis geslagen door gedeputeerde Th. Laan. Er zullen blijkens het bestek nog 99 heipalen volgen. Op de tweede foto, die vanaf het bordes van het raadhuis is genomen, is te zien dat de fundering reeds gelegd is (zie 1965, 1968 en 1970).
 

Hieronder drie details van de bouwtekening van het nieuw te bouwen dorpshuis.
   

7 augustus:
Dominee B.E.Th. Rutgers doet zijn intrede in Schellinkhout. Hij wordt predikant voor vier Hervormde gemeenten: Ooster- en Westerblokker, Wijdenes en Schellinkhout. De nieuwe dominee wordt als zodanig bevestigd door dominee J. Borghardt uit Wijk aan Zee. Burgemeester Mol spreekt hem toe en ook dominee De Hoest uit Hoorn, die in 1943 in dezelfde kerk werd bevestigd, spreekt zijn vreugde uit over de komst van Rutgers.

Jan Hart wordt de nieuwe voorzitter van de floraliavereniging "Bloem en Fruit".
 
Foto 1: De leden van het bestuur rond 1966.
Achterste v.l.n.r.: Jan Has, Adriaan Hoogenboezem, Gré Bronner-Kamp, Geer Palenstijn-Bloothoofd, Jan Hart, mej. Klazien Ham, W.C. Hoogenboezem, Cees Toepoel.
Voor v.l.n.r.: Rie Ham-Bellis, Geertje Schekkerman-Bras, Jannetje Posch-Best, mevr. Dop-Coevert, Harm van Assen.
Foto 2: Jan Hart, Jan Palenstijn en mevr. Dop-Coevert bij het draaiend rad van "de floor".

Er valt weer een boerderij ten prooi aan de sloophamer. Het is de boerderij van de familie Vis (Japie Vis, alias "smerige Japie") aan het noordeinde, Dorpsweg 4. Op de tweede foto is men bezig om het riet van het dak te halen en op de grond (rechts) te verbranden.
   

 
De bushalte nabij het caravanbedrijf van Snoeck herinnert anno 2010 nog steeds aan de namen "Snoeck" en "Vis".

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :