De geschiedenis van Schellinkhout, periode 1991.

De tijdlijn van Schellinkhout van 1991.

1991
Het heeft flink gevroren en op het water van het IJsselmeer ligt een "dik" pak ijs. Men waagt zich zelfs met auto's op het ijs en dat loopt, gezien de tweede foto, niet altijd goed af. De man rechts op de tweede foto is Huub Visser.
 

13 februari: Door de provincie wordt een hoorzitting georganiseerd in verband met de vele bezwaren die zijn ingebracht tegen het door de gemeente Venhuizen aangenomen bestemmingsplan, waarin ondermeer in een buitendijks parkeerterrein wordt voorzien ten behoeve van de dagrecreanten.
Bezwaar wordt gemaakt door: de groep "verontruste Schellinkhouters", Milieufederatie Noord-Holland e.a.
Op 5 maart geeft het college van Gedeputeerde Staten haar goedkeuring aan het bestemmingsplan, met uitzondering van het aanleggen van een parkeerterrein en een vast toiletgebouw buitendijks. B & W proberen nog via een beroep bij de Kroon een smalle strook parkeerterrein onder aan de dijk te realiseren, maar die manipulatie lukt ook niet. De bevolking van het dorp slaakt een zucht van verlichting.

 Kruiend ijs op het IJsselmeer bij Schellinkhout.

Geer Palenstijn-Bloothoofd trouwt in 1946 met haar buurjongen Gerrit Jan Palenstijn, een zoon van burgemeester Palenstijn. Geer schrijft het volgende gedicht ter gelegenheid van het feit dat tien jaar geleden "de Grote Molen" na een grondige restauratie weer in gebruik is genomen (zie 1938 en 1981).
Deer staat ie den te pronken
Mit z'n mooie rieten jas
't Laikt of niet 10 jaar leden
Maar guster d'overdracht pas was
D'r was toen een receptie
En dia's, dik vomekaar
As klap op de vuurpail was'r
Een splinternuwe molenaar
'k Docht weer an Elle in z'n boôtje
Veul mense kenne dat nag wete
't Is gek, maar die ouwe machinist
Zel ik niet licht vergete
As kind den lag je in de bedsteê
De diesel pufte deur de nacht
En den voelde je je voileg
Want Elle maalde en hield de wacht
Gien wapperende blauwe wimpel
Vanwege de molendag
Maar een stikkie mit blauwmaanzaad
Wat je van de daik of zag
't Most drouge op 't zoldertje
Je mochte mee 't trappie op
Van alle jeugdherinneringe
Sloeg dat de spaiker op de kop
De maag most wenne an 't maanzaad
We hadde d'r te veul van eten
We ware hillegaâr van streek
Maar dat het Elle vast nooit weten
Mol bleef in de molen weune
Ok al werd ie oud en stram
D'r kwam een nuwe machinist
Die 't kerwaai toen overnam
Maar Elle kon de sleip niet vatte
Hoord'in de sturm een vreemd geluid
En mit z'n ouwe botte
Kroop ie op slot de bedsteê uit
Gauw had ie de broek anskôten
De pet op en de klompe an
En langs de kolk in 't donker
Kwam ie bai 't gemaaltje an
Bai de nuwe machinist
Ging toen 't heufd omhoug
En Elle riep al in de deur
"Man, je zuigers loupe droug".
De polder kon ie niet vergete
En de mesiene die was red
En Elle, nag lang niet rustig
Kroop toch maar weer te bed
Zô nou en den most Mol
Toch nei 't dorp toeloupe
Want deer an de Munnickay
Deer kon je niet veul koupe
In 't ouwe kesiersketoortje
Bai een warm bakkie thee
Kon Elle wat beseêuwe
En nam den z'n pensioentje mee
Achter ien wang een pruimpie
Gien sukkelaatje of bonbon
Maar een snoepie in een briefie
Weermee ie de molen hale kon
Maar wat zat ik toch te wauwelen
Elle hield me in de ban
En ik zai teugen mezelf:
"'t Poil dat is nou an..."
Want Jan Beers, jij weune in de molen
D'industrie 'r bedat bezaaien
Hopelek bloift 't verder eeuwig
Van de Munnickay geskaaien
Al staat 'r gien goit meer in 't boetje
Al het je gien maanzaad op de bouw
We benne niet enkeld mit de molen
We benne ok bloid mit jou
En staan ik in de skemering
Nag effies op 't balkon
Geniet ik van een silhouet
Teugen die ondergaande zon
'k Wil dankbaarheid hier tône
An de heer Breebaart niet allien
An elk die kracht gaf an 't herstel
Van oôs aller "buitenbien".

 ...een silhouet teugen die ondergaande zon.
(Zie voor molenaar Elle Mol: 1900).

april: Het echtpaar C. Winkel (83) en M. Winkel - Peetoom (80) is 60 jaar getrouwd.
Ze wonen dan al 57 jaar in Schellinkhout (zie 1934).
  Het diamanten echtpaar.

1 mei:
Klaas Jan Stapel, geboren te Schellinkhout op 13 mei 1937, wonende Dorpsweg 139, is dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer. In verband daarmee ontvangt onderbrandmeester Stapel een oorkonde, die is voorzien van een prachtig zegel.
 
(zie 1993).

2 mei: Burgemeester A. Vlaar van Venhuizen onthult bij de meeuwenkolonie op de Westfriese Omringrijk een informatiebord over de natuur en de historie van deze dijk.

De "Stichting Westfriese Molens", die ook eigenaar is van "De Grote Molen", neemt het bij de molen staande gemaal om niet (gratis) over van het waterschap West-Friesland. Het besluit van het waterschap wordt genomen door het college van hoofdingelanden op 18 april 1991. Het waterschap kan dit doen omdat het gemaal zijn functie verliest in het kader van de ruilverkaveling Westwoud. Het gemaal "het Grootslag" in Andijk gaat ook het grootste gedeelte van de polder Schellinkhout bemalen. Na uitvoering van dit deel van de verkaveling zal het water uit het oostelijke deel van Schellinkhout niet langer naar De Drieban of op het IJsselmeer, maar richting Het Grootslag worden afgevoerd. De overgebleven 175 hectare van de Buiten- en Binnenuiterdijk zal worden bemalen door een achter het gemaal aangebrachte pomp. Het gemaal zelf, inmiddels evenals de molen geplaatst op de provinciale monumentenlijst, kan in noodgevallen worden ingezet, want de electromotor werkt nog goed.
De bedoeling van de stichting is om het gemaal te restaureren. Het waterschap zal eenmalig f 10.000,- bijdragen aan achterstallig onderhoud, te betalen bij het passeren van de notariële akte. Ook verleent het waterschap aan de nieuwe eigenaar het recht van opstal van de ondergrond van het gemaal, zijnde het perceel kadastraal bekend gemeente Venhuizen, sectie K, nr. 525, groot 46 vierkante meter. Voorts verkoopt het waterschap om niet aan genoemde stichting het perceel grond achter (noordelijk van) de molen, welk perceel in gebruik is als volkstuin. Dit perceel is groot 2330 vierkante meter en is kadastraal bekend binnen de gemeente Venhuizen, sectie K, nr. 560. Evenals voor de molen geldt voor het gemaal dat het op een kade staat. Het waterschap dient de eigendom daarvan aan zich te houden. Op de ondergrond van het gemaal wordt derhalve een recht van opstal verleend.
Hieronder een foto uit september 1979 van het gemaal en de molenkolk en een foto uit de zomer van 1984 van de volkstuintjes.
 

16 september:
Na 20 jaar stopt groenteboer Gerard Harkema met venten. Hij neemt op die dag afscheid van zijn klanten. Onderstaande foto is genomen ter hoogte van de boerderij van de familie Koster, Dorpsweg 119.

V.l.n.r.: Lucy Albers, Wil Davids, Geer Palenstijn-Bloothoofd, Geer Koster-Winkel, Gerrit Palenstijn, Gerard Harkema en Rina Scholten.

november:
De boerderij "Munnickay" wordt verbouwd.
Hieronder een foto van respectievelijk vóór, tijdens en na de verbouwing van de boerderij (zie ook 1985).

   
De laatste foto is genomen op 19 oktober 2003. Er wonen dan twee gezinnen in de boerderij (zie 1878 en 1985).

Er wordt een fietspad aangelegd over de Opperweg.


___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :