De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2005.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2005.

2005
1 januari: De gemeenten Venhuizen en Drechterland willen op deze datum op vrijwillige basis gaan fuseren. De nieuwe gemeente gaat "Drechterland" heten. In maart 2004 blijkt echter dat deze fusie pas in januari 2006 een feit kan worden, omdat het ministerie van binnenlandse zaken er niet in slaagt de samenvoeging per 1 januari 2005 geregeld te hebben.
Oorsprong van de naam "Drechterland".
Drechterland is de naam van het voormalige Waterschap Drechterland. De Drechterlandseweg heeft hieraan zijn naam te danken. En zo ook de IJsselmeerdijk in Venhuizen die "Zuiderdijk van Drechterland" heet. Vergelijk hierbij ook de overeenkomst tussen (over) dragen en dracht en drecht of dregt (zie basispagina). Aan de Noorderdracht werden vroeger vaartuigen en goederen van het ene water in het andere water overgedragen, zodat men de weg langs de Wijzend kon vervolgen. Later werd deze overdracht (overtoom) naar een daar geplaatst mechanisme, het "Bangerterrad" genoemd. Ook aan de Zuiderdracht lag een overtoom. Beide laatstgenoemde wegen (Noorderdracht en Zuiderdracht) vormen de westgrens van de huidige (anno 2003) gemeente Drechterland.
 
Het Bangerterrad omstreeks 1900.

5 februari:
Carnavalsvereniging "De Botkloppers" bestaat 33 jaar. Alle bestuursleden, prinsen, prinsessen, adjudanten, hofdames en raadsleden van de afgelopen 33 jaar worden uitgenodigd om samen met prins "Pieter de Eerste" (Piet Bakker), adjudant Leo (Leo Kieft), hofdames en raad van elf een groot carnavalsfeest te vieren in het dorpshuis.

februari:
Achter perceel Dorpsweg 75 ligt een stuk landbouwgrond ter grootte van 19.04.50 hectare. Zeer geschikt voor de bloembollenteelt. Agrarische bestemming. Grondsoort: kleigrond. Via 1 dam ontsloten op de Dorpsweg. Deze grond kost 33.500 euro per hectare.
De grond wordt begin 2007 gekocht door veehouder Kooyman, Dorpsweg 52.

In februari wordt begonnen met de verbouwing van de brandweergarage, die tegenover het dorpshuis "De Dregt" staat. De uitbreiding is ondermeer nodig om een kantine annex instructielokaal voor de spuitgasten te realiseren. De kosten voor de verbouwing zijn 119.000 euro.
Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de nieuwe outfit van het verbouwde brandweerpand. Naar aanleiding van de transformatie van de brandweergarage schrijft Leo Kuijpers het volgende gedicht in de Dorpskrant voor Schellinkhout van 21 februari 2005.

Over hutten en kotten.
Heeft U ook stiekem staan te kijken,
waarmee men ons centrum gaat verrijken?
Heeft U er ook even bij stil gestaan,
wat ons dorpsgezicht wordt aangedaan?
En beviel 't, of laat U dat liever niet blijken?

Men realiseert daar in een creatieve sessie,
een bouwwerk van hoogstaande professie.
U kunt genieten van strakke lijnen,
de ruimtelijke invullling en panoramakozijnen.
De omgeving bezit nu een red ceder obsessie.

Nee, daar is lang over nagedacht,
en blindelings door de Welstandscommissie gebracht.
Daar heeft een architect op zitten broeien,
een tekenaar met z'n potlood zitten knoeien,
De Gemeente diep in haar buidel getast.

Met vuren spanten van brandwerend hout,
wordt een instructielokaal annex kantine gebouwd.
Leren onze vrijwilligers brand bestrijden,
over uitrukken, gevaarlijke stoffen en aanrijtijden
en vooral hoe je je belendende percelen nat houdt.

Op nog geen vijftig meter staat "De Dregt",
dan is het niet vreemd dat men nu zegt:
"Alle voorzieningen die men hier realiseert,
worden daar al van gemeentewege beheerd".
"Komt het gemeenschapsgeld wel goed terecht?"

Nadien komt een hoge boom dat kot dopen,
dat, terwijl de jeugd juist boomhutten moet slopen.
Want jongelui vallen mogelijk uit bomen,
hoewel, dat kan ook oudjes overkomen.
En, langs welke paal gaan die spuitgasten beneden komen?

Hieronder drie foto's.
   
Foto 1: De brandweergarage vóór de verbouwing (mei 2004);
Foto 2: De vervangende stallingsruimte voor de brandweerauto tijdens de verbouwingswerkzaamheden:
De dars van de stolpboerderij van de familie Koster, Dorpsweg 74;
Foto 3: De brandweergarage ná de verbouwing.

Over smaakt valt niet te twisten.......

2 maart:
Er valt een dik pak sneeuw. Ko en Isabelle Uiterwaal maken van deze gelegenheid gebruik om te gaan langlaufen. Op onderstaande foto keren zij terug van een tocht door de landerijen en over de Dorpsweg.
 Ko en Isabelle ter hoogte van Dorpsweg 69.

7 april:
De Tweede Kamer gaat akkoord met de samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen per 1 januari 2006.

21 april:
De 24-jarige Albert Vis vangt een zeldzame albinomol in een mollenklem. De mol, die de naam "Heino" krijgt, heeft het voorval niet overleefd.

In het voorjaar gaan de koeien na een lange winter weer naar buiten. Op de achtergrond is het recreatiepark "de Witte Hoeve" te zien.

Onderstaande foto's van perceel Dorpsweg 17 zijn genomen op 28 april. Het pand is in november 2004 verkocht. De bossages rond het karakteristieke houten huisje zijn flink uitgedund. De oppervlakte van het perceel is 1480 vierkante meter. In juni wordt er een sloopvergunning aangevraagd voor het huisje. Het plan is om er een nieuwe woning met schuur te laten bouwen. In november wordt het huisje daadwerkelijk gesloopt. De nieuwe eigenaren, Bert en Ingrid Bommer, wonen tijdens de bouw van hun nieuwe onderkomen in een op het perceel geplaatste noodvoorziening (zie 1972).
 

In 2007 komt de nieuwe woning op deze locatie gereed (foto hieronder).

mei:
Er wordt een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Dorpsweg 8.
 
Het bedrijfsverzamelgebouw (foto februari 2006 en foto september 2010).

De onderneming Groenraedt te Enschede, onder leiding van directeur A. Vermeulen, wil in 2006 aan de Opperweg drie windmolens plaatsen met een hoogte van 125 meter en met deze hoogte worden deze turbines de grootste van West-Friesland. De hoogte van 125 meter is vanaf met maaiveld tot het topje van de hoogste wiek. De ashoogte van de molens wordt tachtig meter. De rotorbladen hebben een diameter van elk negentig meter. Het vermogen van elke turbine wordt drie megawatt. De raadscommissie grondgebied, onder voorzitterschap van de Schellinkhouter Ben Bosma, heeft begin maart Groenraedt toestemming gegeven het plan verder uit te werken. Deze commissie heeft een voorkeur voor drie grotere molens in plaats van vier kleinere. Als enige fractie stribbelde Gemeentebelangen tegen in de commissievergadering. Het Schellinkhouter raadslid Frank Mulder vindt dat eerst het milieurendement en het maatschappelijk nut van windmolens moeten worden aangetoond. Onderzoek wordt gedaan naar facetten als geluidhinder en slagschaduw. Groenraedt onderzoekt zelf de gevolgen voor het milieu. Deze deskundigheid hebben we zelf in huis. Een ontheffing van de Flora- en Faunawet blijkt niet nodig te zijn. Zwanenbloemen dienen we te ontzien. Als ze in het gedrang komen door de molens, zullen we de zwanenbloemen verplaatsen. Groenraedt hoopt nog voor de zomer een bouwaanvraag in te dienen. Dan wordt ook een artikel 19-procedure gestart om het bestemmingsplan te wijzigen (bron: Noordhollands Dagblad van woensdag 23 maart 2005).

Uit de dorpskrant voor Schellinkhout van 2 mei:
Wist u dat een projectontwikkelaar en een windmolenbouwer bij de gemeente Venhuizen een plan hebben ingediend om langs de Opperweg, op de grens tussen Hoorn 80 en Schellinkhout, drie windmolens te plaatsen van elk 125 meter?
Wist u dat de voorlichting aan de gemeente gebaseerd is op de gegevens van die plannenmakers?
Wist u dat de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening al een positief advies heeft uitgebracht?
Dat betekent dat de gemeenteraad er over zal gaan stemmen.
Wist u ook dat er raadsleden zijn wier verdediging bestaat uit opmerkingen als "je moet toch wat" en "alle beetjes helpen"?
Wist u ook dat zo'n molen ruim drie keer zo hoog is als de kerktoren van Schellinkhout?
Maar....
Wist u dat alle 1500 windmolens in Nederland in minder dan 0,8 procent van onze totale energiebehoefte voorzien?
En....
Vindt u dat dergelijke kolossale bouwwerken het aanzien van ons kleinschalige landschap verstoren?
Denkt u ook aan de toenemende vogeltrek in dit gebied?
Realiseert u zich dat hier een ontwikkeling op gang komt, die voornamelijk profijtelijk gaat worden voor een handjevol zakenlieden?
Als u het met bovenstaande ontwikkeling niet eens bent, schaart u zich dan achter een werkgroep van verontruste Schellinkhouters en andere West-Friezen en richt uw adhesiebetuigingen aan Dick Schermer, Ravenstraat21, 1697 KM Schellinkhout.

Om een indruk te krijgen van de afmetingen van deze windmolens is een tekening gemaakt waarop de geplande molens zijn vergeleken met bestaande en bekende bouwwerken in de omgeving.

Uit de dorpskrant voor Schellinkhout van 16 mei:
Ballade over de molens van Babel.
Langs Opperweg nabij de oevers van het IJsselmeer,
daar gaat koning Nimrod z'n molens bouwen.
Molens hoger, groter, weidser dan weleer.
Hemelreikend, of zal ons dat berouwen?
In Babylon schonden we eerder het vertrouwen,
laten we hopen dat dit ons niet spijten zal,
je horizon kan je immers nooit meer verbouwen.
En besef wel: soms komt hoogmoed voor de val.

Slagschaduw tot aan onze lieve Heer.
Vogels trekken stuip, vee gaat neurotisch herkauwen,
bollenvelden nooit zo mooi en rustig meer.
Rondom verkondigt men almachtig wantrouwen.
Joeg in het verleden kernenergie ons in de touwen.
Nu geeft de politiek ons zelf weer de bal
en gaat energieke wind onze visie vernauwen.
Besef wel: soms komt hoogmoed voor de val.

Schrijf ik thuis geen gedichten met ganzenveer,
nooit bij kaarslicht en digitaal, terwijl we kou buiten houden.
Het is altijd electrisch dat ik mij spaarzaam scheer.
Denkend aan alle hulpjes in het huishouden.
Wie is aan levering van constante energie gehouden?
Het opwekken bij een ander, niet bij ons, in geen geval!
Dom torens vergelijken met sentiment onderbouwen.
Ik besef wel: hoogmoed komt voor de val.

Welaan Don Quichots voer Uw strijd behouden.
Weet: U vecht tegen energieke wieken met Uw aanval.
Molens 4 x 80 of 3 x 90 meter; de som die U moet onthouden.
Maar besef wel: soms komt hoogmoed voor de val.

Leo Kuijpers, alhier

 Uitzicht in de richting van de Opperweg, mei 2005.

In de loop van de zomer komt er van verschillende kanten steeds meer kritiek op en breed verzet tegen het plaatsen van deze gigantische monsters. De Schellinkhouters Jan Reinders en Jan Piet de Vries van de werkgroep die tegen de komst van de windmolens is: Het worden aandachttrekkers die enorm dominant zijn in het landschap. Ook meerdere maatschappelijke organisaties zijn niet blij met de komst van de turbines, zoals de Stichting Landelijk Schoon van het Westfries Genootschap, de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied en de Vereniging Oud Hoorn. Ook de Hoornse Ondernemers Compagnie, de belangengroepering van de bedrijven op het aangrenzende industriegebied Hoorn '80, is tegen de plaatsing en het bestuur van het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd (een aangrenzende Hoornse woonwijk) is geschrokken van de plannen en zal het onderwerp op de agenda plaatsen van de eerstvolgende vergadering.

mei:
Familie M.D. Offenberg, de bewoners van "de Steenen Kamer" (Dorpsweg 61), laten de aanbouw wijzigen.

10 mei:
Ook de Eerste Kamer der Staten Generaal gaat akkoord met de samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen per 1 januari 2006 (zie 7 april 2005).

Onderstaand:
De eerste twee foto's zijn genomen op 19 mei. Een personeelslid van het bedrijf J. Koper & Zn. BV uit Wervershoof is aan het werk achter perceel Dorpsweg 75. Het bebouwde deel tussen de oude stolp en de later aangebouwde stal wordt gesloopt. De derde en de vierde foto zijn respectievelijk gemaakt op 22 juni en 24 juli. De noordkant van het boerderijdak van Dorpsweg 75 wordt gerepareerd en voorzien van nieuw riet.
 
 

14 mei:
Klaas Ham (op de tractor met opraapwagen) en Wim Buis (op de shovel) zijn met groot materieel van loon- en aannemersbedrijf firma W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes bezig met het "grassen" bij het melkveebedrijf van Kees en Marco Leegwater, Dorpsweg 73 (V.O.F. Gebroeders Leegwater). Vijftig hectare grasgewas wordt zo in twee dagen tijd tot kuilgras verwerkt en verdwijnt minstens tot de komende winter onder zwart plastic en oude autobanden. Marco Leegwater staat naast de "kuil" en zorgt er met een hooivork voor dat het afgevallen en afgewaaide gras ook op de kuil terecht komt.
         

Ongeveer een halve eeuw eerder grast men op dezelfde plaats als hierboven. Toen nog op de boerderij van Simon Stapel (zie 1955).

20 mei:
Familie Y.Y. Bloemendaal, Dorpsweg 135 krijgt van de gemeente Venhuizen een bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Foto 1 dateert van december 2004 en toont de voorzijde van de woning. De tweede foto is gemaakt als de verbouwing is voltooid. De uitbreiding betreft het groene gedeelte van het woonhuis (links op de tweede foto).
 

Uit: Westfries Weekblad van woensdag 25 mei.
Samen met broer Dirk en beide echtgenotes runt Cees Dop het gelijknamige taxibedrijf in Schellinkhout. Veilig, comfortabel en op tijd naar de plaats van bestemming worden gebracht. Dat is wat een klant verwacht van een taxibedrijf en Taxi Dop heeft er een goede naam mee opgebouwd. Nel en Annie, respectievelijk de echtgenote van Cees en Dirk, bedienen de mobilofoon. Als 6-jarig jochie reed Cees al op de vrachtwagen op het veilingterrein in Blokker. Het familiebedrijf aan de Dorpsweg 124 bestaat al sinds 1944. In 1974 namen de broers de zaak van hun vader over. Toen was het nog een vrachtbedrijf. Cees is dertig jaar vrachtwagenchauffeur geweest, tot het moment dat er bijna geen werk meer was in de transport. Toen zijn we overgeschakeld op de taxi's, een jaar of vijftien geleden. Behalve het vervoer van jongelui in het weekeinde, doet Taxi Dop particulier vervoer en rouw- en trouwwerk. Het wagenpark telt tien Chevrolets. Eén daarvan is wit en wordt standaard geleverd met chauffeur voor bruiloften. Twee auto's zijn echte eyecatchers. Ze zijn vrolijk geel gespoten in de kleur van de New Yorkse "yellow cabs". Cees, Dirk, Nel en Annie rijden allevier op de taxi's in het rondje Hoorn, Medemblik en Enkhuizen en Rita Martijn is doordeweeks beschikbaar om bij te springen (zie 1944, 1947, 1950, 1960, 1996 en 1997).
 
De broers Dik en (links) Cees Dop van "TAXI DOP VOF" wassen de markante gele taxi's.

In de zomer stoppen twee vrijwilligsters met hun werk voor de bibliotheek. Het zijn Gretha Heijman en Marjory Roodhuijzen. Gretha is al medewerkster van de bieb vanaf de oprichting in 1974. Marjory is vanaf december 1986 actief voor de bibliotheek (zie 1974).

Een oproep van de brandweer d.d. 28 juni 2004 met betrekking tot personele versterking van de blusgroep Schellinhout, die 13 vrijwilligers telt, heeft kennelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd, getuige een kaart die de bewoners op 31 mei in de brievenbus krijgen.
COLLEGA'S GEZOCHT...
Brandweer Drechterland is voor de bemensing van haar kazernes in Venhuizen en Schellinkhout op zoek naar nieuwe collega's.

Men is op zoek naar enthousiaste mannen en/of vrouwen die bereid zijn enkele opleidingen te volgen en paraat te zijn voor oefeningen en uitrukken. Uiteraard staat hier een gemeentelijke vergoeding tegenover.

11 juni:
De verbouwde brandweerkazerne wordt feestelijk heropend (zie hierboven). Bovenop de bestaande garage is een extra verdieping gebouwd, waar door aannemingsbedrijf Hooijberg een geïntegreerde instructie- en kantineruimte is gecreëerd met toiletten en een bergingsruimte. Na korte toespraken van de plaatsvervangend brandweercommandant Willem Lijster en burgemeester Ho Ten Soeng knipt laatstgenoemde de nieuwe garage open.
 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Jan Luykenschool worden alle Schellinkhouters op 21 juni uitgenodigd voor een dorpsontbijt op het schoolplein. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een krant gemaakt met interviews met oud-leerlingen en leuke weetjes over de school.
Het programma is als volgt:
Vanaf 8.30 uur bent u welkom en is de tafel gedekt.
Om 9.00 uur wordt het dorpsontbijt officieel geopend door Aly Ploeger, directrice van de Jan Luykenschool.
Na de opening zullen de leerlingen een overheerlijk ontbijt voor u serveren.


Ongeveer 250 aanwezigen genieten van een heerlijk schoolontbijt.

Nadat ze een week eerder het houtwerk van de Martinuskerk buitenom hebben geverfd, beginnen Wim (op de steiger) en Hans van Poelgeest van het schildersbedrijf J. van Poelgeest, Dorpsweg 148, op 28 juni aan de schilderklus bij familie Kazimier, Dorpsweg 72. Genoemd schildersbedrijf is in 1924 opgericht door Johannes van Poelgeest. Als deze Johannes stopt met schilderen zet zijn zoon Johannes Adriaan van Poelgeest (roepnaam: Bob) het bedrijf voort. Bob van Poelgeest is gehuwd met Evertje Hulleman, geboren te Elburg op 9 februari 1927 en overleden te Hoorn op 15 oktober 2007. In de beginjaren tachtig van de vorige eeuw hebben hun zoons, Wim en Hans, het schildersbedrijf overgenomen.
   

Op 6 mei 2004 wordt door de gemeente Venhuizen het besluit verzonden met betrekking tot de sloop van een oude schuur achter perceel Dorpsweg 77. Meer dan een jaar later, eind juni 2005, wordt er daadwerkelijk tot sloop overgegaan. Er komt een nieuwe serre voor in de plaats.
 
De gesloopte groene schuur.

Uit: Westfries Weekblad van 6 juli:
De gemeente Venhuizen wil een semi-permanente buitendijkse sanitaire ruimte annex verblijfsruimte realiseren op het recreatieterrein Uiterdijk bij Schellinkhout. Ter plaatse is op dit moment al sprake van ondermeer een tijdelijke toiletvoorziening. Gezien de belangrijke rol die Uiterdijk vervult bij watersporters uit de regio heeft het Recreatieschap West-Friesland de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan een realisering van een meer structurele oplossing.
Het Recreatieschap heeft samen met de ondernemers van "Rent a Surf" een plan ontwikkeld om te komen tot de bouw van een semi-permanente blokhut van 12 bij 9 meter, waarin zowel de toiletvoorzieningen als een kleedruimte voor de watersporters zijn geïntegreerd. Een volwaardig horeacabedrijf, dat tot 1 uur na zonsondergang geopend mag zijn, ontbreekt uiteraard niet. Het is de bedoeling dat het gebouw jaarlijks op 1 april wordt opgebouwd en op 31 oktober weer wordt verwijderd. Om de plannen op Uiterdijk te kunnen realiseren stelt de gemeente aan de raad een voorbereidingsbesluit ten behoeve van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening voor. De gemeente benadrukt dat de kosten van het gebouw voor rekening zijn van het Recreatieschap en de ondernemers.
Eind september gaat een krappe meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het plan van B & W om mee te werken aan het plan.

In juli komt de nieuwe lichtinstallatie van de landijsbaan op "de Pekel" gereed. De benodigde betonplaten zijn afkomstig van de oude brandweergarage in Schellinkhout. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de bestuursleden van de ijsclub "De Opbouw" en de welwillende medewerking van de gemeente Venhuizen en V.O.F. Electrotechnisch Bureau Van der Rol te Schellinkhout, worden er vier kantelbare gegalvaniseerde lichtmasten geplaatst, die tot 12 meter opgetakeld kunnen worden. Bob Rezelman, André van der Rol, Nico Klaassen, Cees Jan Swart, Charles Drijver, Piet Has, Bjorn Veenhof, Guus Terpstra, Michael Koster en Peter Siks zetten hun beste beentje voor en de shovel van Klaas Kooyman verricht daarbij onmisbare diensten. Op woensdag 26 oktober om 20.00 uur wordt de nieuwe lichtinstallatie officieel in gebruik gesteld door burgemeester Ho Ten Soeng van Venhuizen.
       
Foto 1: André van der Rol en Bob Rezelman (rechts) dragen een metalen frame van de fundering naar de plaats van bestemming.
Foto 2: Klaas Kooyman rijdt met zijn shovel een funderingsplaat op de juiste plaats. Rechts op de foto kijkt Nico Klaassen belangstellend toe.
Foto 3: Klaas Kooyman (links) denkt na over de te volgen strategie, terwijl een funderingspaat aan de kettingen van de shovel hangt.
Foto 4: Na gedane arbeid is het goed rusten en laat de koffie van Hilda van der Rol zich goed smaken.
De mannen op de foto zijn Bob Rezelman (links) en Tjalling van der Rol.
Foto 5: Het eindresultaat: Vier nieuwe lichtmasten op de ijsbaan.

Er zijn nog meer foto's gemaakt tijdens de werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de nieuwe lichtmasten.
Klik
hier als u deze foto's wilt bekijken.

18 juli:
Carnavalsvereniging "de Botkloppers" zoekt met spoed voor het komende carnaval zes enthousiaste dames en heren die in de Raad van Elf willen plaatsnemen. Vóór 31 juli moeten er voldoende reacties zijn ontvangen door Klaas Swier, Ton Ruiter of Cor de Groot, want anders is het voortbestaan van de carnavalsvereniging in groot gevaar, want zonder Raad van Elf geen carnavalsvereniging.
Het samenstellen van een nieuwe Raad van Elf is ondanks bovenstaande aansporing niet gelukt, want op 31 oktober staat de volgende mededeling van Cor de Groot in de dorpskrant:
Helaas zijn we er niet in geslaagd om voldoende mensen te vinden voor de Raad van Elf. Daarom hebben we besloten om op een andere wijze door te gaan. Dit houdt in dat we geen Prinsenbal houden en niet naar andere verenigingen op bezoek gaan. Op 25 februari 2006 organiseren wij wel de kindermiddag en voor de avond hebben wij ook nog plannen.

30 juli:
Er waait een stevige wind: Windkracht 5. Een 27-jarige inwoner van Nieuwe Niedorp raakt tijdens het kitesurfen op het Markermeer bij Schellinkhout gewond. De man wordt door een windvlaag opgetild en tegen de dijk gesmeten. Het slachtoffer is met heup- en bekkenletsel naar een ziekenhuis in Hoorn overgebracht.

De op het recreatiepark "de Witte Hoeve" (Dorpsweg 129a, huisnummer 48) wonende G.N. (George) Glandorf speelt onder de naam Dixie Mixie Miniband op een grote trom, die gemonteerd is op een booster, vrolijke dixieland-klanken waar hij overheen toetert of zingt. Met de voeten bedient Glandorf de trom en de hihat, met zijn linkerhand de toeter waarop hij blaast, met rechts zet hij het wasbord en de castagnetten in beweging, terwijl een mp3-speler voor begeleiding zorgt. In augustus speelt George op uitnodiging voor het prestigieuze Summer Festival in Dubai. Dat is een festival voor straatmuzikanten.

3 september:
Op de jaarlijkse Westfriezendag van het Westfries Genootschap, die in de Hoornse schouwburg "Het Park" wordt gehouden hebben de leden afscheid genomen van genootschapvoorzitter Klaas Bant. Hij is elf jaar voorzitter geweest. Gezien zijn activiteiten op het gebied van politiek, welzijn, onderwijs en sport wordt Klaas Bant benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en tot erelid van het Westfries Genootschap. Op de foto staat de kersverse ridder samen met burgemeester Ho Ten Soeng van Venhuizen, die de versierselen heeft opgespeld.

4 september:
Tijdens de traditionele "Superstar", de spelletjesdag voor de jeugd, die wordt gehouden op de laatste zondag van de zomer-schoolvakantie, wordt Stef Schipper "Superstar-2005". Op de eerste foto staat de trotse winnaar op de bovenste trede van het ereschavot bij de voetbalkantine, terwijl hij wordt toegesproken door speaker Cor Wijnker (zie 1975).
 

11 oktober:
J. Ottersberg (roepnaam: Frans), woont in de stolpboerderij Dorpweg 153, helemaal aan het zuideinde van het dorp. Bij zijn boerderij, die pal aan de IJsselmeerdijk staat, heeft hij een baan voor het trainen van paarden. Hij rijdt met een oude Volkswagen Golf achter zijn paarden om die te motiveren om te draven. Aanvankelijk gaat dat nog luid toeterend en/of slaat hij door het geopende raam met de vlakke hand op de buitenkant van het bestuurdersportier, maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. Zodra de paarden de auto zien, komen ze nu meteen in actie.

 

 

4 november:
De gemeente Venhuizen ontvangt van de onderneming Groenraedt te Enschede formeel een plan voor de plaatsing van de lijnopstelling van 3 windmolens langs de Opperweg oostelijk van Hoorn 80. Type Vestas V90, ashoogte 80 meter en rotordiameter 90 meter.

9 november:
Er vinden verkiezingen plaats van de leden van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Drechterland (fusie van Venhuizen en Drechterland), waartoe Schellinkhout per 1 januari 2006 gaat behoren. De 55-jarige Tonny van de Vondervoort wordt waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Drechterland.

In verband met aangescherpte veiligheidseisen dient er een extra uitgang in de kerk te worden gemaakt. Er wordt echter niet gekozen om de oude ingang aan de oostzijde in ere te herstellen, die bij de restauratie van 1956-1960 is dichtgemetseld (zie 1954). Er wordt namelijk besloten om de nooduitgang in de zuidmuur te creëren. De foto's zijn genomen op respectievelijk 11 september en 22 november 2005.
 

18 november:
Stichting Milieuwerkgroep Schellinkhout tekent formeel bezwaar aan tegen het voorbereidingsbesluit voor een deel van het buitendijkse recreatieterrein bij Schellinkhout, waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd om middels een vrijstellingsprocedure medewerking te verlenen aan de bouw van een semi-permanente sanitaire- en verblijfsruimte op dit buitendijkse terrein. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de omvang en de invulling van de gevraagde ruimte. Er is géén bezwaar de al dan niet permanente aard van de voorziening; één gebouw is ontegenzeglijk netter dan de huidige situatie. De gronden van de bezwaren van de werkgroep richten zich tegen de "binnenzitruimte" en de ontwikkeling van een "volwaardig horecabedrijf". De visie van de werkgroep is dat de voorzieningen kleinschalig dienen te blijven. Onder het bezwaarschrift staan, namens de werkgroep, de handtekeningen van de voorzitter E.F. Visser en de secretaris P.C.G. Hoogendijk.
(Zie 6 juli hierboven).

Uit: De dorpskrant voor Schellinkhout van 28 november.
Petra Karsten-Dop stopt per 31 december met de haarsalon. Ik vind het nog steeds een geweldig beroep, dat blijkt, want ik doe het al 20 jaar, waarvan bijna 14 jaar als onderneemster. Hoewel de salon slechts drie dagen per week is geopend ben ik er wel 5 á 6 dagen per week mee bezig: de schoonmaakwerkzaamheden, de boekhouding, de telefoon opnemen, noem maar op. Verder is er een strengere regelgeving voor het kappersvak gekomen, die hogere kosten met zich meebrengt. Petra verwacht haar derde kindje. Er komen dus weer andere leuke dingen voor terug.
(Zie 1992 en 2004).

december:
Scout Meike Van Groevenbeek, de Drentsche Patrijshond van N.G. (Nico) Klaassen, Havenweg 1, wordt Nederlands kampioen.
 Scout.

28 december:
Willem v.d. Woude en Tonnie Roorda, wonende Dorpsweg 170, zijn veertig jaar getrouwd.

___________________

naar begin van deze pagina
naar de eerstvolgende periode
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :