Floraliavereniging "Bloem en Fruit" te Schellinkhout, 1918-2006.

Huisvlijt- en Floraliacommissie / Floraliavereniging "Bloem en Fruit" te Schellinkhout, 1918 - 2006.

Huisvlijt- en Floraliacommissie / Floraliavereniging "Bloem en Fruit" te Schellinkhout, 1918 - 2006.

De eerste stappen om te komen tot een Floraliavereniging in Schellinkhout zijn gezet door de "Huisvlijt- en Floraliacommissie". Deze commissie gaat in 1918 van start onder voorzitterschap van de heer J. Maarse. Van de allereerste bijeenkomst zijn overigens geen notulen gemaakt (zie hieronder).
 Het etiket op de kaft van het eerste notulenschrift.

De notulen vanaf de oprichting in 1918 tot en met het jaar 1924 zijn met de hand geschreven in vijf paarsgekleurde schriften. De overige notulen zijn geschreven in notulenboeken, die zijn voorzien van een harde kaft. De eerste notulen van de vergadering van genoemde commissie zijn van 26 augustus 1918 ten huize van den Heer J. Breebaart.
 Links: Het café biljard van den Heer J. Breebaart.

Hieronder volgt de integrale tekst van de notulen van de vergaderingen van 26 augustus 1918, van 5 september 1918 en van 18 september 1918.

Notulen van de Floralia en Huisvlijtvergadering gehouden op 26 Augustus 1918 ten huize van den Heer J. Breebaart.
Voorzitter de Heer J. Maarse. Aanwezig de dames Maarse en Keizer en de Heeren Maarse, Breebaart, Ruiter, de Vries, H. Dekker. Afwezig mej. K. Zijp en de heeren K. Noordervliet en J. Dekker.
Met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen opende de voorzitter de vergadering. Hij hoopte dat dezen avond ons niet in onze plannen zou teleurstellen en dat wij met veel animo en lust en ijver mochten samenwerken tot het welslagen van de Floralia en Huisvlijttentoonstelling.
Na eenige oppervlakkige beschouwingen over een en ander werd tot het doel der vergadering teruggekeerd. De Heer J. Dekker was wegens zijn vertrek naar Alkmaar aangaande de militaire plichten niet aanwezig en had zijn notulenschrift overgedragen aan den Heer Ruiter. Van de eerste bijeenkomst waren echter geen notulen opgemaakt. Mej. Keizer wist nog met behulp der anderen een en ander mee te deelen n.l. over het plaatsen eener advertentie en aanschrijving der I.A.M.V. (opm. red.: Internationale Anti Militaristische Vereeniging) afdeelingen omtrent medewerking.
Ongeveer een veertig inzenders. Dat geeft den doorslag en 't zal wel tot de 50 loopen. De groepen worden daarmee tegelijkertijd vastgesteld n.l. Nuttige Handwerken, Fraaie Handwerken, Houtsnijwerk, Knutselarbeid, Figuurzagen, Teekenen en overige werk ter opluistering.
De dag van inzending werd bepaald op Donderdag 26 September van 2 - 7 uur. Met de aan te brengen goederen zal tegelijkertijd het inleggeld geïnd worden.
Tijdens deze besprekingen kwam de Heer H. Dekker binnen als vervanger van zijn zoon. Hij werd als commissielid opgenomen en naar aanleiding daarvan verzocht mej. Keizer tot algemeene hilariteit ook de drie dames officieel in de commissie te doen opnemen. Bij groote gunst toegestaan. Mej. Keizer werd aangezocht voor secretaresse welk ambt zij eveneens wederkeerig genadiglijk aanvaardde.
Op den dag van inzending zullen in 't lokaal van Rol aanwezig zijn de heeren: Breebaart en Ruiter en de dames: Maarse, Zijp en Keizer. De datum werd gesteld op 29 en 30 september a.s. Zondag en Maandag. Opening Zondags 1 uur. Entrée 15 cent, kinderen 10 cent buiten de inzenders. Na eenige besprekingen of de jury voor of na de opstelling zal keuren werd afgesproken hiernaar te informeeren.
Zaterdagmorgen of eerder Floralia-inzending. Over het verplanten der bloemen. Meeningsverschil. Tenslotte besloten onderling. Wat niet bij rechtuit zit, stilzwijgend voor geen prijzen in aanmerking te laten komen. De heer Maarse meent dat voor (broei)kasplanten deze regeling niet mag doorgaan. Aldus afgesproken.
Nu komt aan de orde het nummeren der potten. Hiertoe zal de heer Dekker stokjes snijden met geen gering getal, strookjes papier knippen en schrijven, waarna deze 1 of 2 dagen tevoren bij de inzenders in de potten worden geplant om geen verwarring te krijgen. Hoe moet het met de nummers? 1 inzender voor al zijn planten 1 zelfde nummer. Zijn er twee groepen dan ook 2 verschillende nummers. In verband met de Floralia werd voorgesteld om ook bloemen en groente of merkwaardigheden op tuinbouwgebied te mogen inzenden ter opluistering. Goed gevonden. Een en ander zal bekend gemaakt worden.
Voor de samenstelling der jury zullen aangezocht worden voor de groepen: knutselarbeid, houtsnijwerk, figuurzagen en teekenen de heeren: Ydo, Storm en Lückens en voor de handwerken de dames J.G. Keizer, van Duin en overigen informeeren voor de Floralia de beide gebroeders Visser. De commissie zal bij de jury tegenwoordig zijn. Voorstel om te Wijdenes te informeeren of eenige dames genegen zijn tot verduidelijking van het kantklossen een middag te zitten werken, werd aangenomen. Zij zouden om 2 uur verzocht worden. Mej. J. de Leeuw zal den Zondagmiddag waarschijnlijk komen om reclame te maken voor de V.V.V.V.V.
Om te voorkomen, dat de zelfde bezoekers van Zondag, Maandag weer entrée te laten betalen, wordt besloten kaartjes gereed te maken, die bij afgifte door den bezoeker moeten worden bewaard. Maandagsmiddags zal namelijk weer openstelling der tentoonstellingszaal zijn. Maandagavond sluiting, besprekingen hieromtrent werden uitgesteld tot de volgende vergadering.
Nu kwam de groote kwestie prijzen aan de orde. Prijzen werden beschikbaar gesteld door J. Dekker, Ag. Keizer, Jb. Ruiter, J. Maarse en ook door de afd. Hauwert en Mej. J. de Leeuw. Verder werd afgesproken dat de volgende vergadering de beschikbaar gestelde prijzen zouden bekend zijn na aanschrijving der afdeelingen waarna dan een grondiger verdeeling gemaakt zou kunnen worden. Noodig dacht men: 24 volwassenenprijzen en 12 kinderprijzen. In rekening houdende de onkosten en vermoedelijke opbrengsten dacht men voorloopig f 25 voor de prijzen uit te nemen. De damescommissie zou voor den aankoop zorgen op 18 en 21 September en ook een grabbelmand samenstellen om nog eenige winst te maken voor de gezinnen van dienstweigeraars. Na datumstelling van de eerstvolgende vergadering sloot de voorzitter met een woord van dank en na onderling beloofde samenwerking en hulp in de drukke voorweek en tentoonstellingsdagen trok men naar huis.
De voorzitter, J. Maarse
De secretaris, Ag. Keizer

----------------------------------------

Notulen van de vergadering gehouden op 5 September 1918 in het café van den Heer J. Breebaart.
Aanwezig de dames Zijp en Keizer en de heeren: Maarse, Breebaart, Noordervliet, de Vries, Ruiter, Dekker. Afwezig mej. C. Maarse-Best.
In zijn openingswoord heette de voorzitter de aanwezigen welkom, in 't bijzonder mej. Zijp die dezen avond voor 't eerst de vergadering bijwoonde.
Na de opening werden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken en mededelingen: aanvaarding mevr. Meesenbroek en mevr. Keizer als leden der jury, nog een paar inzenders, dat de prijzen bij de Jong en Eilander gekocht konden worden met 15 procent korting. Mededeeling, dat Rol nog geen vaste planten heeft. In verband met de inzendingen wordt besproken een apart bericht te zenden aan de inzenders buiten de plaats en kort bericht in de krant als mededeeling, dat nog meer inzendingen ingewacht kunnen worden.
De Heer J. de Vries heeft als ingekomen stukken een brief van den Heer Broekhuisen dat hij beschikbaar stelt als prijzen: een vogelkooi, boeken en van de afd. Hauwert beschikbare prijzen: 1 boek en 2 wandspreuken en 2 teekeningen en een theeblad ter opluistering.
Volgt mededeeling van den Heer Breebaart dat mijnheer Storm zijn lidmaatschap in de jury heeft aangenomen. Van den Heer Maarse, dat mijnheer Ydo bij voldoend herstel zeer gaarne wil meewerken tot welslagen der tentoonstelling ook wat de sluitingsavond betreft. Mej. Keizer wordt opgedragen Gebr. Visser aan te schrijven voor jury der floralia.
De opstelling zal geschieden voor de jury komt. Alzoo Donderdags inzending. Vrijdags en Zaterdagsmorgen opstelling. Zaterdagsmiddag jury. De heer Breebaart zorgt voor de noodige groepen kaarten. Mej. Keizer zal bij haar vader informeeren naar het drukken van Eervolle vermeldingen in den vorm van leeswijzers. Den inzenders zal worden meegedeeld voor duidelijke aanhechting naam, leeftijd en woonplaats op hun goederen te zorgen.
Volgt de prijzenverdeeling, die echter nog niet kan worden vastgesteld daar verschillende prijzen nog niet bekend zijn. De prijzen zullen worden opgevraagd voor de 17e. Zoo komt ook ter sprake de grabbelmand. Visser is bereid er een klaar te maken. 200 pakjes voor 10 gulden. De damescommissie zou er dan nog eenige pakjes maken voor suikerwerk etc. Weldra komt als gevolg ook aan de orde de regeling van de sluitingsavond. Er zou waarschijnlijk een tooneelstukje worden opgevoerd. Een werd er voorlopig uitgezocht en de rollen verdeeld. Of 't er bij zal blijven? Overigens zal mej. Keizer nog wel wat bijdragen, terwijl mijnheer Maarse ook daaromtrent toezegging heeft van mijnheer Ydo.
Het openingswoord zal worden uitgesproken door den Heer Maarse, daarna bekendmaking en uitreiking der prijzen door Mej. Ag. Keizer, verder verschillende bijdragen en sluiting door den Heer Maarse.
Nog zal worden opgemaakt en verzonden de advertentie tot aankondiging en opwekking. Volgt nog een bespreking over Rol. Of hij er de volgende keer bij aanwezig zal zijn. De volgende vergadering werd voorloopig vastgesteld op 17 Sept. a.s. Wat de entreekaartjes betreft. 300 zouden er gedrukt worden met 15 cent en 10 cent. Bovendien zal men nog dezen en genen aansporen tot inzendingen van bloemen.
De voorzitter spreekt na deze animeerende en opwekkende vergadering een hartelijk woord van dank uit. Hij hoopt op goede resultaten en ziet vol verwachting den 17en tegemoet. de Secretaris, Ag. Keizer

 Het café van den Heer Rol.

----------------------------------------

Notulen van de vergadering op 18 September gehouden in het café van den Heer C. Rol. Allen aanwezig en als gast de Heer de Graaf. Met het oog op den tijd sprak de voorzitter, de Heer Maarse, een kort inleidend woord. Hij heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder de Heer de Graaf, die als gast van den Heer Dekker was meegekomen. Hij meende, dat er wel geen bezwaar tegen zou wezen de Graaf dezen avond in ons midden te hebben, daar de bijeenkomst in 't geheel niet van geheimen aard was. Na opening lezing der notulen, die onveranderd werden goedgekeurd en geteekend. Hoewel er een agenda was rond gezonden werd dezen avond hier wel van afgeweken, daar er zoo heel veel op dezen beslissenden avond te bespreken viel. Men begon dus met de ingekomen stukken en mededeelingen. Mej. Keizer deelt haar bezoek mede aan Mevrouw Meesenbroek, die zij echter niet had thuis getroffen. Zij heeft echter het doel van haar komst (jury en kantklosmeisjes) zoo duidelijk mogelijk uiteen gezet, zoodat zij hoopt dat haar bezoek in zooverre niet vergeefs is geweest en niet herhaald behoeft te worden. Tot verwondering der vergadering zijn de beide Gebr. Visser verleden Zaterdag reeds te Schellinkhout geweest. Hier schuilt een abuis. Mej. Keizer leest de ontvangen kaarten van beide heeren voor. Hoewel den Heer Storm een schrijven heeft ontvangen, is van hem nog geen antwoord teruggekomen. Tevens deelt Mej. Keizer mede, dat zij betreffende de sluitingsavond de juryleden tot bijwoning heeft uitgenoodigd. Zij grondt deze uitnoodiging op het verzoek aan haarzelve als jurylid te Venhuizen, waar zij ook voor de slotavond werd uitgenoodigd. Na nog het noemen van enkele inzenders wordt afgesproken, dat de Heer Maarse een bezoek zal afleggen bij de Heeren Visser en Storm.
De advertentie, die reeds de vorige vergadering werd besproken, staat nu in de krant. Na lezing wordt besloten hierin enkele wijzigingen te brengen maar aanleiding ook van het ontvangen drukwerk. Want 's morgens was tot groote verbazing en weldra tot het genoegen van de secretaresse het drukwerk reeds gekomen, terwijl zij niets anders verwachtte dan weldra prijsopgaaf te krijgen. Tot algemeene tevredenheid werden dus de entreekaarten en eervolle vermeldingen bezichtigd en gekeurd. Na een bespreking over de wijziging van het entrée, n.l. 100 kaarten met 15 cent en 200 met 25 cent, sprak de voorzitter een woord van hulde aan den drukker, die voor zulk een nette aflevering had gezorgd. Woorden van dank aan vader en dochter, die hen wel over de beer, al was 't een zachte, zouden heen helpen.
Nu komt het groote onderwerp: de prijzen aan de orde. De Heer Maarse deelt mee, dat op de Heeren Ontwikkelingsclub is besloten een zilveren medaille te schenken als 1e eereprijs voor de mooiste plant, die op de Floraliatentoonstelling wordt ingezonden. Een warm woord van dank aan den Heer Ebels, die dit voorstel te berde bracht, een applaus voor de Heeren Ontwikkelingsclub.
Nog wordt besproken een aansporing te schrijven aan heeren inzenders, die wellicht bloemen, vruchten en groente ter opluistering kunnen inzenden. Hiervan zal melding worden gemaakt in de gewijzigde advertentie evenals van de aanhechting van naam en leeftijd aan de in te zenden goederen en dag en tijd van inzendingen, huisvlijt en Floralia.
Wat het inleggeld betreft, hiervan werd na eenige wrijving besproken dat iedereen, zonder uitzondering, al deed hij nog zooveel tot steun en aanvulling, inleggeld moest storten. Intusschen deelt J. de Vries ons nog mee, dat hij heeft ontvangen als bijdragen voor den aankoop van prijzen van mej. J. de Leeuw f 1 en van de Heer Ham f 2,50. Wat al prijzen zijn er ingekomen. Nu alles bezichtigd wordt staan wij er versteld van zooveel moois er te zien en te verdienen is. Werkelijk de prijzen zullen de bekroonden niet teleurstellen. Tegelijkertijd worden nu de prijzen alvast verdeeld in 1e, 2e en 3e prijzen zoodat men voor verderen aankoop kan zorgen.
De dag van opening zal Zondag zijn. Zonder officieel vertoon wordt de zaal des namiddags om 2 uur open gesteld. Op den dag van ontvangst, dus Donderdag, zullen de Heeren Maarse en de Graaf en de dames Maarse en Zijp tegenwoordig zijn tot het nummeren en splitsen der goederen. Bij de Floralia inzendingen zullen zitting hebben de heeren Maarse, Ruiter, de Graaf, Noordervliet, de Vries en Breebaart, terwijl bij de opstelling zooveel mogelijk allen zullen tegenwoordig zijn tot wederzijdschen steun. Vrouw Rol zal zorgen voor paier en lakens tot dekking der tafels. De heer Dekker zal de juryleden ontvangen.

Het laatste deel van de notulen van deze vergadering ontbreekt in het notulenschrift.

----------------------------------------

In het eerste notulenboek staan ook aantekeningen van hetgeen er zoal in de verschillende categorieën wordt ingebracht. Hieronder vindt u een aantal details van deze aantekeningen.

Nuttige handwerken ouderen:
lakens en sloopen, 1 nachthemd 1 hemd 1 pantalon, 2 gebreide onderlijfjes, sprei, gebreide ondergoederen, handschoenen, zakdoekjes.

Nuttige handwerken kinderen:
poppenjurk, nachtzak, kousen, pooenkousen.

Fraaie handwerken ouderen:
tafellooper, theetafelkleed, schilderij, pantoffels, theemuts, kantkloswerk, gebreide sprei, spatkleed, gehaakt kleedje, kralenwerk, truitje en broekje, schoorsteenstuk.

Fraaie handwerken kinderen:
poppenjurk, pianolooper, taschje, kleedje, theeschermpje.

Knutselarbeid:
kastje, theeblad, draaimolen, kieljacht, kist van sigarenbandjes, penhouders, laarzentrekker.

Figuurzagen:
Eifeltoren.

Houtsnijwerk:
krantenhanger, kapstok, theebladen, handschoenendoos, lepelkistje, handdoekrekje, theeblad.

Teekenen:
tekeningen en aquarellen.

Ter opluistering:
borduurwerk, bloemen, teekeningen, vruchten, groenten, plant.

Tot zover de hele inhoud van het eerste notulenschrift.

----------------------------------------

Hierna volgen uittreksels met wetenswaardigheden uit de overige notulen, te beginnen met de notulen van de Huisvlijt- en Floraliacomissie van 10 oktober 1918 in het café van den heer C. Rol. Voorzitter Maarse herdacht de gehouden tentoonstelling. In volle tevredenheid kon hij op de resultaten terugzien en hij spreekt een woord van dank uit aan allen die tot 't welslagen hadden meegewerkt, aan de leden, die hun beste krachten er aan hadden gewijd, aan mej. Keizer, die zoo veel tot de organisatie bijdroeg. Financieel staat de commissie er goed voor. Er is een batig saldo van f 117,58 en een halve cent. Besloten wordt om vijfentwintig gulden uit te trekken voor een volgende tentoonstelling, terwijl men bovendien de middelen besprak tot het verwerven van donateurs. Verder wordt het batig saldo benut om vijftig gulden te schenken aan de Internationale Anti Militaristische Vereeniging ter ondersteuning van de gezinnen van dienstweigeraars. De rest van het geld wordt in de kas gelegd. De voorzitter spreekt nog een hartelijk woord van dank voor alle gehouden besprekingen en dat de Floralia nog jaren blijve bestaan niet alleen terwille van de goede verdienste, die zij opleverde, maar vooral ook ter bevordering van alle schoons.

De eerste vergadering die tot de tweede tentoonstelling moet leiden is op 1 mei 1919 en vindt plaats in het café van den Heer J. Breebaart. In de eerste plaats zal natuurlijk een Floralia-tentoonstelling worden gehouden, maar er worden plannen beraamd om hieraan nog iets te verbinden, b.v. bazar en fruittentoonstelling. Er wordt alvast een advertentie ter opwekking geplaatst. De opgaven zullen worden ingewacht en de keuze der bloemen en voorwaarden der kweek zullen nog worden vastgesteld. Voorzitter Maarse is kennelijk naar een bazar in Enkhuizen geweest, want hij meldt eenige gegevens, zoals bijvoorbeeld weegschaal, pop, draaibord, grabbelkist, verkooptentje van allerhande waren. Er wordt besloten om ook voor de slotavond van iedere bezoeker entree te heffen en verder voor een leuke afwisseling van muziek en voordrachten te zorgen, o.a. ook wat betreft het fanfarecorps van Schellinkhout. De heer Breebaart brengt eenige bezwaren in het midden in verband met de tegelijkertijd te houden najaarskermis, die in zijn café zou worden gehouden, terwijl de tentoonstelling bij Rol zou zijn. Deze bezwaren worden besproken en nagenoeg van geen invloed bevonden. Voorzitter Maarse stelt voor om de commissie met enkele leden aan te vullen en daartoe te verzoeken het echtpaar Roos en de heeren Ebels, Ros en de Vries.

Op de vergadering van 16 mei 1919 in het café van den Heer Breebaart is mej. A. Roos-Slot afwezig. De nieuwe commissieleden worden in 't bijzonder welkom geheten. Besloten wordt om de planten te sorteeren in kinderplanten en die voor ouderen en 't aantal onbepaald of naar verkiezing te laten. Op voorstel van de heer J. de Vries zullen de planten door een aantal commissieleden zelf uit Hoorn worden gehaald. Bij de besprekingen van de voorwaarden waaraan iedere deelnemer zich heeft te houden wordt besloten om bij iedere zending een lijstje te voegen waarop de voorwaarden en de kweekwijze vermeld zullen staan. Hoofdonderwijzer en commissielid Ebels zal op zich nemen deze lijstjes te hectographeeren.

Opm. red.:
Een tekst of tekening wordt bij hectograferen met aniline-inkt op een moedervel aangebracht en vandaar overgebracht op een circa centimeter dikke "koek" van gelatine met suiker. De ingetrokken inkt geeft daarna enkele tientallen malen af op achtereenvolgens erop gelegde papiervellen, al worden de afdrukken gaandeweg wel bleker.

De heer Ruiter stelt voor om een zegeltang te lenen om daarmee loodjes aan de planten te hechten. Dit voorstel wordt echter niet overgenomen. De prijzen der planten voor ouderen worden vastgesteld op 25 cent en die voor kinderen op 20 cent. Bij het bezorgen van de planten zullen de lijstjes tegelijk worden afgegeven en het geld worden geïnd. Bij de rondvraag vraagt de heer Ebels het woord. Hij vraagt met welk doel de Floralia-commissie werkte. Ebels meent namelijk te hebben begrepen, dat 't weer een tentoonstelling zou worden waarmee men geld hoopte te winnen en waarvan de baten ten goede der Internationale Anti Militaristische Vereeniging zouden komen. Mocht dat het geval zijn, dan zou hij volgens zijn principe niet als commissielid kunnen toetreden. Bij de discussie die volgt wordt het nut van een vereeniging die het algemeen belang beoogde overwogen. Nadat schoolmeester Ebels het verschil heeft uitgelegd tussen een Floralia-vereeniging, die voor geld werkte of een die werkte ter bevordering der kunst stelt voorzitter Maarse voor om een extra vergadering te houden waarin een en ander zal worden besproken en waarvan de uitslag den Heer Ebels zou worden meegedeeld.
 Hoofdonderwijzer Jan Ebels.

De volgende notulen zijn van de vergadering van 30 mei 1919. Voorzitter Maarse opent de bijeenkomst met een kort overzicht van de samenstelling en het streven der commissie van het vorig jaar en hoe deze in betrekking stond tot de Internationale Anti Militaristische Vereeniging. In hun vergadering heeft de I.A.M.V. besloten in ieder geval mede te werken tot de handhaving der tentoonstellingen, zonder principieele bezwaren. De heer Ebels stelde voor om in een volgend jaar pas tot een plaatselijke Floraliavereeniging te komen. Dan kunnen plannen worden beraamd om de deelname grooter te maken en veel nieuwe leden te werven. Als ingekomen stuk is er een schrijven van den Heer J. de Vries waarin hij als lid bedankt wegens reorganisatie. Voorzitter Maarse wijst er op dat in verband met de reorganisatie er nu wellicht meer planten noodig zullen zijn, maar de heer Ebels zegt, dat de sympathie van het publiek niet groot is wegens de connectie van de commissie met de Internationale Anti Militaristische Vereeniging. In verband daarmee wenst Ebels dan ook een geheele verandering en verzocht 3 nieuwe personen toe te treden als commissielid. De voorzitter vraagt de drie nieuwe aanwezigen toe te treden als lid en brengt aan den Heer Ebels dank voor zijn bemoeiingen. Ook de heer Nierop deelt mee dat de sympathie niet groot was en hij wil het publiek gaarne op de verandering wijzen. Hierna treden de heren Nierop, Donker en Gorter toe als lid. Nogmaals wijst de heer Nierop er op, dat hij wel commissielid wil wezen, maar de I.A.M.V. moet daardoor op den achtergrond treden tegenover het publiek. Op een vraag van de heer Roos deelt voorzitter Maarse mee, dat er nog gedurende een week gelegenheid bestaat om zich op te geven voor een inzending. De heer Ebels zal voor ruchtbaarheid zorgen in de krant en aan de borden. Er wordt bovendien besloten een fruit- en groentententoonstelling te organiseren.
 Het (publicatie)bord aan het Zuidend.

Nu de heer De Vries zich heeft teruggetrokken en dus niet meer de planten kan halen en rondbezorgen, moet daarvoor een oplossing gevonden worden. Er wordt besloten dat er door middel van omroepen en meedeelen zal worden gezorgd, dat de planten bij het café van de heer Rol kunnen worden afgehaald. Ook wordt besproken wanneer de tentoonstelling zal worden gehouden, b.v. gelijk met de kermis, daar er dan vermoedelijk meer publiek zal komen. Men denkt er over om ter opluistering het fanfarecorps uit te nodigen.
 Het fanfarecorps Concordia.

De financiële situatie van de commissie komt ook ter sprake. Voorzitter Maarse stelt voor om subsidie te vragen bij 't gemeentebestuur, maar de heer Nierop meent, dat dit zonder succes zal zijn. De heer Ebels stelt voor om pas subsidie te vragen als blijkt dat er een tekort is en ten tweede vraagt hij of er nog geld beschikbaar is van de Internationale Anti Militaristische Vereeniging. Verder deelt hij mee, dat er hier vroeger ook een floraliavereniging heeft gebloeid, waarvan nog een batig saldo bij de kas van het Nut (opm. red.: Nutsvereniging) berust waarom zou kunnen worden verzocht. De heer Ruiter wijst er nog op dat café Rol vroeger f 25 gaf. Nu zou aan de heer Breebaart f 10 kunnen worden gevraagd, omdat hij nu niet de kermis heeft. Dan komt de kwestie van een bestuur aan de orde, waarop de heer Ebels voorstelt om alle bestuursfuncties ter beschikking te stellen der vergadering. Hij doet dit echter niet nadat hij het voorzitterschap van de heer Maarse heeft geroemd. Ebels vindt echter dat 't voor de geheele verandering beter is, dat hij als voorzitter aftreedt. Voorzitter Maarse is het daarmee eens. Volgt verkiezing voorzitter, waarop wordt gekozen de heer Ebels met 9 stemmen tegenover de heer Nierop 2 en de heer Maarse 1. De heer Ebels aanvaardt zijn benoeming. Mejuffrouw Ag. Keizer wordt met 7 stemmen gekozen tot secretaresse. Met 6 stemmen wordt de heer Ruiter tot penningmeester gekozen. Na eenige bezwaren aanvaardt hij de functie. Ebels stelt nog voor om voorloopig geen reglement vast te stellen en pas later een vereeniging te vormen. Aan het einde van de vergadering wordt besloten, dat een ieder zijn eigen vertering zal betalen. Tenslotte spreekt de voorzitter een hartelijk woord van dank uit en is vol hoop op de toekomst. Zoo is de scheiding én de Floralia én de I.A.M.V. ten goede gekomen.

De notulen van de volgende vergadering, in het café van de heer Breebaart, worden echter niet gemaakt door de nieuw gekozen secretaresse mejuffrouw Ag. Keizer, omdat zij blijkens de notulen van de vergadering van 3 september 1919 heeft bedankt als secretaresse én als lid der Commissie. De reden van haar vertrek is niet duidelijk, maar zij wordt door de voorzitter wel bedankt voor al hetgeen zij voor de vereeniging heeft gedaan. Mejuffrouw C. Zijp wordt gekozen tot opvolgster. De heren H. Dekker en C. Donker zijn overigens met kennisgeving afwezig bij deze bijeenkomst. De nieuwe voorzitter Ebels opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom, waarna de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Dan volgt er een discussie over de datum waarop de nieuwe tentoonstelling het best kan worden gehouden. Caféhouder Breebaart deelt mee, dat met het oog op feestelijkheden te Wijdenes en Blokker 21 September de geschikste dag is. Besloten wordt om de tentoonstelling op 21 en 22 september te houden tegelijk met de najaarskermis. Het wordt een tentoonstelling van bloemen, fruit, groente, land- en tuinbouwgewassen en zaden. Men verwacht ongeveer 150 uitgereikte planten, benevens planten ter opluistering. Ter sprake komt of het café van de heer Rol voor ons disponibel is en er wordt mededeling gedaan van het feit dat de heer Rol een vergoeding wenscht of in plaats daarvoor des Maandagavonds bal. De vergadering weet echter bij voorbaat al, dat de burgemeester beslist geen toestemming zal geven voor dansmuziek. Voorzitter Ebels zal nog eens met uitbater Rol praten of deze het zonder vergoeding kan doen, omdat het plan bestaat om op de maandagavond een feestje te organiseren. Om dat feestje gezellig, afwisselend en tevens ontwikkelend te doen zijn, wordt gedacht om mandolineclub "Sussurando" uit Oosterblokker tegen een bescheiden honorarium te laten optreden. Secretaresse mejuffrouw Zijp zal eens informeren of het plaatselijke fanfarekorps nog het een of ander ten beste wil en kan geven. Verder hoopt men nog op enkele voordrachten van eigen krachten. Uiteindelijk wordt er afgesproken dat men op vrijdag 19 september aangifte kan doen van de verschillende inzendingen en wel bij de leden Ebels, Zijp, Gorter, Breebaart, Ruijter, Nierop en Maarse. Volgt benoeming eener jury. Voor de afdeling planten, fruit en groente wordt een uitnodiging verzonden aan de heeren Gebrs. Visser te Hoorn en den heer Schenk uit Naarden. Voor de afdeling landbouwproducten enz. zullen den heer Steggerda te Oosterleek en twee heeren Singer te Wijdenes worden aangezocht. Als reserve juryleden worden de namen genoemd van de heren W. Klay en J. Zwaan. Fruitteler Maarse geeft uitleg waaruit een inzending met fruit kan bestaan. Men kan b.v. 5 soorten nemen, van iedere soort 5 stuks. De heer Nierop zegt dat niet ieder voldoende fruit heeft om 5 verschillende soorten in te zenden, zoodat men besluit tot 5 stuks van 3 verschillende soorten. Het betreft de volgende groepen: Tafelperen, Stoofperen, Tafelappelen, Stoofappelen. Er is ook een afdeling appels en peren gecombineerd. De zaden kunnen worden ingezonden wegende minstens 1 K.G. en verder natuurlijk bloemen en planten ter opluistering. Voorzitter Ebels zal aan de heer Balk te Wijdenes vragen om bouquetten ter opluistering te zenden. Nogmaals wordt bepaald dat men zich tot Vrijdag 19 September kan opgeven en dat Zaterdag d.a.v. van 10 tot 4 uur moet worden ingebracht. De inzenders krijgen dan meteen toegangsbewijzen voorzien van hun naam geldende voor beide dagen. Het inleggeld per inzender wordt bepaald op 25 cent, uitgezonderd voor hen aan wie planten zijn uitgereikt. Tijdens de rondvraag deelt de heer Maarse mee, dat alhoewel er nog eenig geld over is van de I.A.M.V. dit niet beschikbaar kan worden gesteld voor deze Vereeniging. Namens de I.A.M.V. deelt Maarse tevens mee, dat een ieder dier afdeeling gaarne wil medewerken tot het welslagen der Floralia. Er wordt bepaald dat de inzenders vrij entree hebben en niet-inzenders des Zondags 20 cent en des Maandags 15 cent moeten betalen, uitgezonderd kinderen tot 13 jaar, die kosteloos worden toegelaten. Voor de feestavond is de entree voor volwassenen 35 cent en voor kinderen 15 cent. Naast prijzen zullen er ook eervolle vermeldingen worden besteld. Op de artikelen zullen kaartjes worden gehecht met rondschrift. Op voorstel van de heer Ruijter zullen de schoolkinderen in de gelegenheid worden gesteld om maandags de tentoonstelling te bezoeken. De heer Nierop vraagt of de prijzen uit geld dan wel luxe voorwerpen zullen bestaan. Het worden luxe voorwerpen. Verder wordt bepaald dat alleen inzendingen uit de eigen gemeente kunnen mededingen naar de prijzen. Publicaties met volledige inlichtingen worden aangeplakt. Er volgt nog een bespreking over de financiën. Er is nog ongeveer twintig gulden beschikbaar onder beheer van "'t Nut", hetwelk eertijds aan de in vroeger jaren opgerichte Floraliavereeniging toebehoorde. Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Ebels de vergadering, met een woord van dank voor de gezellige wijze van samenwerking en met de hoop dat onze goede voornemens, ten opzichte van Floralia, verwezenlijkt mogen worden.
Onder de notulen prijken de handtekeningen van de voorzitter en de secretaresse.

Mevrouw Maarse-Best en de heren Maarse en Donker zijn met kennisgeving afwezig op de vergadering van 18 september 1919. Na de opening door voorzitter Ebels en lezing en goedkeuring van de notulen vraagt de heer Roos waarom men voor de afdeeling fruit 3 verschillende soorten bijeen heeft genomen in plaats van 1 soort. De voorzitter antwoordt, dat men dat heeft besloten, omdat men anders te veel prijzen zou moeten koopen en de financiën van dien aard zijn, dat wij hieraan geen gevolg kunnen geven. De heer Ebels deelt ook mee, dat er toezeggingen om als jurylid op te treden zijn binnengekomen van de heren Visser, Steggerda, C. Singer en J. Zwaan. Van den heer Schenk is nog geen antwoord ontvangen. Verder is er een schrijven binnengekomen van de burgemeester, waarin wordt toegestaan een Floraliatentoonstelling te houden op voorwaarde, dat het Bestuur zich mede aansprakelijk stelt voor de handhaving der orde en dat beslist geen gelegenheid tot dansen wordt gegeven. De mandolineclub "Sussurando" uit Oosterblokker heeft haar medewerking toegezegd, maar het plaatselijke fanfarekorps acht zich evenwel niet in staat het een en ander bij te dragen. De heer Balk uit Wijdenes wil ons weder het genoegen doen gratis snijbloemen ter opluistering te schenken. Voorzitter Ebels deelt mee, dat caféhouder Rol zich tevreden wil stellen met f 10.- zaalhuur en dat de bestuursleden van 't Nut gratis de Nutsstoelen in bruikleen willen geven. Waar wij hoopten nog ongeveer f 20.- te kunnen ontvangen uit de nalatenschap der vroeger ontbonden Floraliavereeniging, blijkt dit eene vergissing te zijn en is er maar f 11.- in kas. De secretaresse kan echter melden dat de heer G. Zijp Kz. met het oog op den financiëlen toestand f 25.- disponibel stelt. Aan de heer Donker zal worden gevraagd of deze zijn piano voor de maandagavond in bruikleen wil geven. De heer Dekker deelt mee dat zijn zoon Jim gratis kaarten met rondschrift zal verstrekken, welke kaarten de eerste en tweede prijzen zullen aanwijzen en dan tevens eigendom blijven van "Floralia". Volgens de heer Nierop krijgen de menschen in het algemeen meer respect voor "Floralia". De prijzen zullen door de dames van het bestuur worden gekocht bij "de Jong & Eilander", waar men dan gratis vazen voor de snijbloemen kan bekomen. Er dienen 32 prijzen te worden aangeschaft en de voorzitter stelt voor hiervoor vijftig gulden uit te trekken, waarop de dames protesteeren. Nu alles zo duur is, wenschen zij de beschikking over f 60.- De vergadering gaat met algemeene stemmen akkoord met zestig gulden. De potten van de ontvangen planten zullen met krijt worden genummerd. Men zal de dames Jo Ebels en Betsij Stapel vragen des Zondagmorgens de snijbloemen in de vazen te willen schikken.
 Jo Ebels.

Voorzitter Ebels zal aan de gebroeders Visser vragen of zij genegen zijn om de zaal met eenige palmen en andere planten op te sieren. Voor het opstellen der zaal worden een zevental leden benoemd, te weten de dames Maarse, Roos, Zijp en de heeren Ebels, Maarse, Kos en Roos. De tentoonstelling zal op zondag van 14.00 tot 19.30 uur geopend zijn en op maandag van 10.00 - 16.00 uur. Daarna opruiming. Tijdens de tentoonstelling zal de penningmeester een intekenlijst gereed houden voor allen, die alhier een Floraliavereeniging wenschen op te richten. Maandagavond om 8 uur begint de feestavond. Er zal geen verloting worden gehouden. Er zullen speciale uitnodigingen worden gezonden aan den Edelachtbaren Heer Burgemeester D. Laan en den Wel Eerwaarden Heer Ds. Bolland, benevens aan den Heer Zijp als donateur.
 Dominee Bolland (foto circa 1926).

Verder aan de heer Balk en aan de juryleden. De heer Kos vraagt of echtgenooten vrijen toegang hebben. Hiertoe wordt besloten. Tenslotte wenst vooorzitter Ebels, dat mooi najaarsweer ons gunstig gezind moge zijn en de tentoonstelling goed moge slagen.

Een beknopt overzicht der gehouden Floraliatentoonstelling op 21 en 22 September 1919.
De inzendingen waren niet talrijk, maar de kwaliteit viel over het algemeen te prijzen. De jury bestond uit de heeren Gebrs. Visser voor planten en bloemen, de heeren Steggerda en Boot voor fruit en de heeren Zwaan en Singer voor groente, land- en tuinbouwgewassen en zaden. Het oordeel van de jury werd geprezen. De belangstelling van het publiek viel mee en de prijzen voldeden aan den smaak van velen. De prijzen zijn uitgereikt door voorzitter Ebels en de heer Steggerda. Er was aangename muziek van mandolineclub "Sussurando" en mooien zang van Mejuffrouw Ag. Keizer en Mevrouw Ydo. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen, zodat er officieel een Floraliavereniging kan worden opgericht.

De vergadering van de Floraliacommissie van 26 oktober 1919 vindt plaats in het café van de heer Rol. De dames C. Maarse-Best (roepnaam Clara) en A. Roos-Slot zijn afwezig evenals de heren Klaas Roos, Jan Breebaart en Dekker. De heren Maarse en Donker komen iets later ter vergadering. Het is de derde en laatste vergadering in het jaar 1919 waarin het tegenwoordig Bestuur nog zitting heeft.

Na goedkeuring en ondertekening van de notulen van de vorige vergadering deelt voorzitter Ebels mee den heer Balk schriftelijk onzen dank te zullen betuigen voor de schitterende inzending snijbloemen en brengt tevens een woord van dank aan het adres van de heeren Zijp, Donker en Jim Dekker. De penningmeester meldt dat de inkomsten f 126,39 hebben bedragen en de uitgaven f 117,86. Er is dus een batig saldo van f 8,53. Het bedrag van f 11,- op de Nutsspaarbank behoefde niet te worden aangesproken. Hierna komt aan de orde bespreking Reglement. De voorzitter en de secretaresse worden aangewezen om een ontwerp-reglement samen te stellen en tegen half November een vergadering uit te schrijven voor allen, die zich hebben opgegeven als lid der op te richten Floraliavereeniging. De bezittingen zullen dan aan het nieuwe bestuur worden overgedragen. Naast een geldbedrag bestaan deze bezittingen uit een tweetal overgebleven prijzen, twee gescheurde vaasjes, een flink aantal eervolle vermeldingen, schriften met notulen, een boekje met toegangsbewijzen, benevens eenige quitanties en kaarten met rondschrift. Tijdens de rondvraag herdenkt de heer Nierop de goede samenwerking der leden onderling en huldigt den Voorzitter als te zijn geweest de rechte man op de rechte plaats. De heer Maarse verschuldigt zich in de vergadering voor het feit dat hij dit jaar niet voldoende zijne plichten als Commissielid heeft vervuld wegens familieomstandigheden. De secretaresse deelt mee dat er groote verwondering der lezers van de Enkhuizer Courant is ontstaan, die tevergeefs naar een verslag van de hier in September j.l. gehouden tentoonstelling hebben uitgezien. Nadat de voorzitter de nieuwe leden Nierop, Gorter en Donker heeft gecomplimenteerd wegens hun aandeel in het welslagen sluit hij de vergadering met de wens, dat de nieuwe vereeniging moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen.

Op 22 november 1919 wordt er een Algemeene Ledenvergadering der Floraliavereeniging te Schellinkhout gehouden. Het gebeuren vindt plaats in café "Wilhelmina" van Jan Breebaart en de aanvang is om 7 uur des avonds. Aanwezig zijn 1 dame en 18 heeren. Jurie Maarse is met kennisgeving afwezig. Het belangrijkste punt op de agenda is de bespreking van het ontwerp-reglement. In zijn openingswoord herdenkt voorzitter Ebels de afgelopen twee jaren, n.l. de eerste Floraliatentoonstelling, gehouden door de I.A.M.B., (Internationale Anti Militaristische Vereeniging) de tweede door een neutrale Commissie. Nu is er dan een plaatselijke vereeniging opgericht. Op de laatste vergadering is het Comité ontbonden. Voorzitter Ebels en secretaresse Zijp hebben inmiddels een ontwerp-reglement gemaakt en dat wordt in deze bijeenkomst artikelsgewijs besproken.
 De kop van het reglement.

In artikel 1 wordt de naam der Vereeniging aangegeven als "Bloem en Fruit" en het doel uiteengezet. Naar aanleiding daarvan vraagt de heer W. Koster waarom er b.v. naast "Floralia" geen "Huisvlijt" wordt genoemd. De voorzitter geeft aan dat artikel 2 daarin voorziet. Daarin wordt ondermeer geregeld dat andere tentoonstellingen en feestelijkheden aan "Floralia" kunnen worden verbonden. In artikel 3 staat dat de contributie 50 cent per persoon bedraagt, met afwijking van dit bedrag voor hen, die meer wenschen bij te dragen. De heer C. Rol stelt nog voor om de contributie op f 1,50 te stellen, maar dat voorstel wordt met algemene stemmen verworpen.

Artikel 1 tot en met 4 van het reglement.

In artikel 5 staat dat het aantal bestuursleden op dertien wordt gesteld en dat het gewenscht is dat er minstens zes dames in het Bestuur zitting hebben. De aanwezige heren zijn het daar allemaal mee eens. Op de jaarlijks te houden huishoudelijke vergadering in november wordt het Bestuur en het Uitvoerend Bestuur gekozen. Artikel 7 zegt dat op de vergadering in April of Mei de zaken worden geregeld. Gerrit Schekkerman vindt de maand mei te laat, want dan kunnen de planten niet vroegtijdig genoeg worden uitgereikt en hij stelt voor om een en ander te vervroegen naar maart of april. Met algemeene stemmen aangenomen.
 De definitieve versie van de artikelen 5, 6 en 7.

De voorzitter wenst de aanwezigen vervolgens geluk met de nieuwe vereniging, waarna wordt overgegaan tot de algemeene stemming. Stemgerechtigd zijn de aanwezige 19 leden. De aftredende heer Ebels wordt met 17 stemmen herkozen als voorzitter. Secretaresse mej. Cl. Zijp is ook aftredend en zij deelt de aanwezigen mee, dat zij niet meer als secretaresse in aanmerking wenscht te komen. Desalnietemin wordt zij toch met 16 stemmen herkozen. Ze blijft echter bij haar besluit. Bij algemeene verdeeldheid der stemmen volgt herstemming tusschen de heeren K. Kos en J. Maarse, waarna de heer Kos de meerderheid haalt. De heer Kos neemt echter de functie niet aan wegens zijne maatschappelijke plichten. Daarna volgt er een herstemming tussen de heren A. Groot en J. Maarse. Eerstgenoemde haalt daarbij 12 stemmen en neemt met veel genoegen de benoeming als secretaris aan. De aftredende penningmeester, de heer Jac. Ruijter, wenscht niet meer in aanmerking te komen en verzoekt dus op hem geen stem te willen uitbrengen. De heer Piet Best heeft inmiddels schoon genoeg van de tijdrovende stemprocedures en hij stelt voor om de stemmingen enigszins te bekorten en als gekozen te beschouwen, hem of haar, die de meeste stemmen behaalt. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Mej. Cl. Zijp wordt alzoo met 4 stemmen gekozen tot penningmeesteresse, doch bedankt. Uiteindelijk wordt Klaas Roos met 6 stemmen tot penningmeester gekozen en deze neemt zijn benoeming aan. Het uitvoerend bestuur voor het jaar 1920 bestaat dus uit de heren Ebels (voorzitter), A. Groot (secretaris) en K. Roos (penningmeester). Vervolgens worden een zevental dames als bestuursleden gekozen, n.l. Mej. C. Maarse-Best, A. Roos-Slot, Cl. Zijp, T. Dikstaal-Dekker, Dieuw Houter-Peetoom, Geertje Langedijk-Schuurman en A. Ham-Bakker. Tot heeren-bestuurslid wordt ondermeer Piet Best gekozen. Hij bedankt echter voor de eer. Uiteindelijk worden de volgende drie heren in het bestuur gekozen: K. Kos, Jac. Ruijter en Gerrit Schekkerman.

Artikel 8 en 9 van het reglement.

Tot aller verlichting is de stemming tot een goed einde gebracht. Voorzitter Ebels neemt dan nog het woord en hoopt dat Schellinkhout veel pleizier, nut en genoegen van deze vereeniging zal mogen beleven en spreekt voorts de wens uit, dat wij nog lange jaren de goede resultaten van "Floralia" mogen aanschouwen.
 De definitieve versie van de artikelen 10, 11 en 12.

Dan volgt er in het tweede notulenschrift een verslag van de Algemeene ledenvergadering van 25 maart 1920 geschreven (met een moeilijk leesbaar handschrift) door de nieuwe secretaris de heer A. Groot. Er zijn drie dames en elf heren op de bijeenkomst afgekomen. Na de opening en een woord van welkom door voorzitter Ebels worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. Met het oog op de financiële positie van de vereniging wordt besloten om geen gedrukte Reglementen aan te schaffen. Van Jurie Maarse, die verhinderd is, is een schrijven ontvangen waarin hij eenige wenken gaf welke in het belang van de vereeniging konden zijn. Hij stelt bijvoorbeeld voor om niet alleen potplanten uit te reiken, maar ook zaaibloemen, vaste planten, bloembollen, bloem- en sierheesters, enz. Men besluit echter om er voor dit jaar nog niet op in te gaan, omdat het voor vaste planten al wat laat is. Er is nog geen vast omlijnd plan van het bestuur of iemand anders beschikbaar, zoodat men volgens algemeene gevoelens moest beginnen. C. Baas stelt voor om vijf planten aan de ouderen uit te reiken, waartoe later inderdaad zal worden besloten. R. Snoeck wenst als bijlage een handleiding voor de wijze van het kweeken der planten. De heer A. Groot verzoekt om dahliazaad uit te reiken en de voorzitter stelt voor om ook fruit aan de tentoonstelling te verbinden. Ook wil men graag tuinbouwgewassen, landbouwgewassen en tuinbouwzaden op de tentoonstelling laten inbrengen. Algemeene instemming. Het voorstel van secretaris Groot om ook huisvlijt toe te voegen wordt met tien tegen vier stemmen verworpen. De planten zullen tegen kostprijs aan de leden worden uitgereikt. Niet leden moeten de kostprijs plus vijftig cent betalen. Volgens een door de vergadering genomen besluit zullen de ingebrachte planten op lange rijen worden geplaatst, schuin omhoog loopende, doch tevens ook groepsgewijs. Onder andere zullen worden uitgereikt: Bladbegonia, Fuchsia, Geranium, Heliotroop. Gerrit Schekkerman stelt voor om de planten te voorzien van een loodje om fraude te voorkomen, maar dat voorstel wordt verworpen met tien tegen vier stemmen. De uitgereikte bloemen mogen wel worden verpot, maar niet in een grootere pot. En de pot mag in den grond worden geplaatst. Besloten om aan de kinderen tot 14 jaar uit te reiken. C. Baas en G. Schekkerman stellen zich disponibel tot het kweeken der plantjes. Bij stemming blijkt dat er 13 voor zijn 3 stuks uit te reiken. Het worden een hanekam, een balsamina en een aster. De oproeping tot het bestellen der planten zal aan borden en palen worden aangeplakt en wel tot 10 april. Op voorstel van Gerrit Schekkerman wordt besloten om tijdens de tentoonstelling een verloting te houden. De geplande tentoonstelling zal worden afgesloten met eenige feestelijkheden. De medewerking van het fanfarekorps zal hiervoor worden verzocht, zoo mogelijk ook bij de opening. Klaas Roos vraagt of wormen bij de wortels der planten nadeelig voor den plant is. Daarover zijn de meningen verdeeld. Men kwam tenslotte tot de conclusie, dat het nadeel, door aanwezigheid der wormen, niet zoo groot is als men aanvankelijk wel dacht. Caféhouder C. Rol stelt voor om de baan met veel groen te versieren, wat volgens hem bij een te houden tentoonstelling een zeer goed effect zou maken. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen. Secretaris A. Groot stelt voor met het oog op bedrijfswerkzaamheden, de datum van de tentoonstelling niet al te vroeg te nemen. Het zal ergens in de tweede helft van september worden. Niets meer aan de orde zijnde neemt voorzitter Ebels nog even het woord en hij zegt allen hartelijk dank voor de gezellige en aangename toon en de prettige wijze waarop de agenda was afgewerkt. Daaruit blijkt volgens Ebels een eensgezind willen der leden om de reputatie der Floralia Vereeniging "Bloem en Fruit" zoo hoog mogelijk op te voeren. Onder de notulen staan de handtekeningen van voorzitter J. Ebels en secretaris A. Groot.

Verslag van de bijeenkomst van het dagelijksch Bestuur op 27 april 1920. Klaas Roos is met kennisgeving afwezig. In Hoorn zijn voor de ouderen 32 x 5 planten besteld en voor de kinderen 22 x 3 planten. Voorzitter Ebels zal aan veehouder Jan Nierop vragen om de planten uit Hoorn op te halen op een woensdag- of zaterdagmiddag om ze daarna in den stal van Rol aan de bestellers uit te reiken. De prijs van de kinderplanten wordt vastgesteld op 5 cent per stuk. Half juni zal er met het hele bestuur een bespreking worden gehouden met betrekking tot Verloting, Feestelijkheden, Verzoek tot medewerking van Fanfarekorps en Zangvereeniging, enz.

De voor half juni geplande bestuursvergadering vindt uiteindelijk plaats op 2 augustus 1920 in het café van Jan Breebaart. Alle bestuursleden zijn aanwezig, behalve mejuffrouw A. Roos-Slot en den heer Jac. Ruijter met kennisgeving. Het doel van de vergadering is: Bespreking tentoonstelling. Nadat de notulen van de vorige bijeenkomst zijn voorgelezen, merkt mej. Cl. Zijp op, dat als de potten in den grond mogen worden geplaatst, er allicht voordeel mee zou zijn te behalen, doordat de wortels der planten, onder door 't gaatje en boven over den rand der pot voedsel zouden kunnen opnemen. Er volgen eenige overleggingen. Door bijvoorbeeld een steentje onder het gaatje te plaatsen en den plant niet te diep te zetten, was die zaak te ondervangen. Voor de verloting zullen 600 loten worden aangeschaft. De prijs per lot is 25 cent en 11 loten voor f 2,50. Voor prijzen bij de verloting wordt f 75,- uitgetrokken. Het beschikbaar stellen van eenige handwerkjes door de Dames, zou mede op hoogen prijs worden gesteld. Ieder bestuurslid neemt op zich om 50 loten te plaatsen. Op voorstel van J. Ebels wordt het algemeen noodig geacht een commissie te benoemen welke zich zou belasten met de werkzaamheden verbonden aan de verloting, n.l. 2 Dames en 1 Heer. De voorzitter wijst hiervoor aan de dames J. Ham-Bakker, Cl. Zijp en de heer K. Roos. Jammergenoeg bedanken alle drie voor de eer. De heer A. Groot stelt voor om de twee oudste dames en ook de oudste heer hiervoor in aanmerking te laten komen. Men gaat erover stemmen en met 9 tegen 2 stemmen wordt het voorstel aangenomen. Alzoo benoemd in deze commissie D. Houter-Peetoom, T. Dikstaal-Dekker en J. Ebels. Als vermoedelijke datum der te houden tentoonstelling wordt opgegeven 19 en 20 september 1920 gelijk met de najaarskermis, de zogenaamde "katte-kermis". Met het oog op de gunstige toestand der kas wordt f 75.- uitgetrokken voor aankoop der prijzen. De verlotingscommissie wordt hiermee belast. De heer Balk uit Wijdenes zal weer gratis snijbloemen ter opluistering leveren. Alle kinderen die planten hebben afgenomen, worden in de gelegenheid gesteld om een vaas met snijbloemen in te zenden. Daarvoor zijn drie prijzen beschikbaar. Mej. T. Dikstaal-Dekker stelt voor dat alle dames mee naar Hoorn zullen gaan wat tengevolge heeft, dat Mej. Ham-Bakker aan de commissie wordt toegevoegd. Voor de feestelijkheden op de maandagavond zal de medewerking worden gevraagd van de zangvereniging en van het fanfarekorps. De prijzen voor de inzendingen voor de tentoonstelling worden als volgt vastgesteld: f 0,25 per inzending. Inzendingen van leden vrij. Als juryleden voor fruit zullen worden aangezocht de heren Steggerda en Boot. De heren Singer en Zwaan zullen de landbouwzaden enz. beoordelen en de gebroeders Visser zijn de juryleden voor de planten en de bloemen. Voor inzendingen ter opluistering worden ook prijzen uitgeloofd.

Op 16 september 1920 wordt in het café van de heer C. Rol de volgende bestuursvergadering gehouden. Afwezig met kennisgeving zijn K. Kos, K. Roos en Jac. Ruijter. De burgemeester heeft een verloting tijdens de tentoonstelling verboden. Voorzitter Ebels heeft nog een tweede poging gedaan bij de burgemeester naar aanleiding van andere plaatsen waaronder dezelfde omstandigheden wel een verloting werd gehouden, maar de burgemeester blijkt niet te vermurven. De heer S. Boot uit Hoorn heeft te kennen gegeven niet als jurylid voor het ingezonden fruit te willen optreden. Hij geeft de raad om een praktisch fruitkweeker in zijn plaats te stellen. De heer K.W. Balk uit Westerblokker is inmiddels aangezocht en hij wil de functie volgaarne aanvaarden. Aan de leden van de zangvereeniging Polyhymnia en de Fanfarevereniging Concordia zullen twee consumptiebonnen worden verstrekt, benevens vrije toegang. Jan Ebels neemt op zich controle-bewijzen te hectografeeren. Getrouwde leden hebben vrijen toegang met hun vrouw tot de tentoonstelling. Ongetrouwde leden enkel voor zich zelf. Caféhouder C. Rol wil voor het afstaan der kolfbaan van Zaterdagmiddag tot Maandagavond f 20.- vergoeding. Het bestuur vindt dat geen probleem.
 Het langgerekte gebouw links is de kolfbaan (foto circa 1957).

Overzicht der tentoonstelling gehouden op 19 en 20 september 1920. Van de 36 uitgereikte collecties planten voor ouderen zijn er 32 ingezonden, waarvan 16 volledig. De planten waren over het algemeen goed ontwikkeld. De resultaten van de kinderplanten zijn minder gunstig. Er zijn 28 x 2 = 56 planten uitgereikt en in het geheel worden er 31 planten ingezonden. Bij de asters viel over de kwaliteit niets te roemen. Door de kinderen worden 22 bouquetten ingezonden, wat een zeer mooie aanblik gaf. Achttien inzendingen zijn er van planten en bloemen ter opluistering. Daar zijn prachtexemplaren bij. In de categorie fruit zijn er 28 inzendingen, wat behoudens enkele gevallen zeer bezienswaardig was. Als men het slechte fruitjaar in aanmerking neemt, was het aangevoerde zeer mooi te noemen. Er zijn vier inzendingen van tuinbouwzaden en 7 van landbouwzaden. Daarnaast zijn er respectievelijk 33 en 13 inzendingen van tuinbouw- en landbouwgewassen. Deze rubriek was schitterend verzorgd. Vooral de tuinbouwgewassen zijn kwalitatief van zeer hoog gehalte, zoodat de jury het bestuur kwam vragen over nog twee prijzen te mogen beschikken, opdat zij bij het toekennen der prijzen billijk en rechtvaardig konden zijn. Het bestuur gaat hier in mee. De wijze van opstellen van de planten, bloemen en boeketten in de kolfbaan maakte een zeer prettige indruk. Op zondag 19 september 1920 om 14.00 uur houdt voorzitter de openingsrede voor in den zaal, waarna de deuren van de kolfbaan worden geopend. De menschen stroomden naar binnen alwaar Concordia, die zich alreeds had opgesteld, z'n opgewekte toonen liet hooren. In een minimum van tijd is de zaal geheel gevuld. De tentoonstelling mag zich de eerste dag in een flink bezoek verheugen. Dat is de tweede dag precies andersom. Slechts enkele personen bezoeken dan de tentoonstelling. Op maandag 20 september 1920 om 16.00 uur wordt de tentoonstelling opgebroken en de zaal ontruimd. Alleen de door kroegbaas Rol opgehangen versiering der baan blijft hangen voor de feestavond. Om ongeveer ten 8 ure die dag spreekt de voorzitter het overtalrijk opgekomen publiek het welkom toe. Ondermeer de plaatselijke zangvereniging Polyhymnia en de locale fanfarevereniging Concordia maken deel uit van het feestprogramma. Verder is er een voordracht van D. Bloothoofd en zangstukjes van Minke Lenstra en van J. Palenstijn en zijn echtgenote, alsmede de prijsuitreiking. Uit erkentelijkheid voor het gratis beschikbaar stellen van de bloemen, werd den heer Balk uit Wijdenes een kristallen bloemenvaas aangeboden. Het raden van de naam van een pop vormt een ware attractie. Er is regelmatig uitbundig gejuich te horen bij het afwerken van dit nummer, terwijl de kas van Floralia eveneens juichte. Om ongeveer half één 's nachts spreekt de voorzitter zijn slotwoord, waarna 'n elk huiswaarts keerde, doch niet nadat door den Voorzitter een hartelijk woord van dank was gebracht aan allen die hadden meegewerkt tot het welslagen van dit Floraliafeest. Voorzitter Ebels stelt tenslotte voor om gezamenlijk staande het Wien Neerlands bloed te zingen, welks voorstel met gemengde gevoelens werd ontvangen, doch nietemin werd gezongen.
 Rechts het café van de heer Rol.

Jac. Ruijter is niet aanwezig bij de bestuursvergadering van 27 september 1920 in het café van de heer Rol. Na een woord van welkom door de voorzitter en het voorlezen en goedkeuren van de notulen, geeft Ebels alle bestuursleden om de beurt de gelegenheid om op- en aamerkingen te maken over de gehouden tentoonstelling. Mej. Clara Maarse-Best noemt de kritiek van jurylid Steggerda somtijds wat kras en te persoonlijk. Ondanks het feit dat deze kritiek een opbouwend karakter heeft, zal het een en ander door de voorzitter aan Steggerda worden medegedeeld. Mej. Houter-Peetoom wil de planten nog meer uit elkaar zetten en bij het uitreiken der jongen planten nummers afgeven. De vergadering gaat daarmee akkoord. Mej. Roos-Slot wil drie planten in plaats van vijf uitreiken. Bij meerderheid van stemmen wordt besloten dit idee en andere voorstellen van de bestuursleden in de Alg. Verg. aan de orde te stellen. De inkomsten bedragen volgens de penningmeester f 163,47 en een halve cent, terwijl de uitgaven nog niet volledig bekend zijn. Uitbater Rol heeft inmiddels wel zijn rekening aangeleverd: 126 bonnetjes á 20 cent en f 20,- zaalhuur. De voorzitter bepleit vermindering der zaalhuur en geeft dit Rol in ernstige overweging. Secretaris Groot leest vervolgens een Overzicht der tentoonstelling voor. Personen die niet in Schellinkhout wonen kunnen lid worden onzer vereeniging. Mej. Maarse-Best bedankt als bestuurslid wegens drukke huiselijke bezigheden. Er wordt een rooster gemaakt voor aftreden der bestuursleden.
 Het bedoelde rooster.

Aan het einde van de bijeenkomst brengt secretaris A. Groot een heikel onderwerp naar voren, het slot van de feestavond, n.l. het zingen van het Wien Neerlands bloed. Groot betreurt het dat het is gebeurd, wijl daarmee aanstoot is gegeven tot misnoegen en verontwaardiging. Voorzitter Ebels is zich echter van geen kwaad bewust en meent als leider der avond hiertoe geregtigd te zijn. Ebels is ervan overtuigd niets misdaan te hebben en neemt ook hiervan niets terug. Ook geeft hij absoluut niet de waarborg, dat zooiets niet meer zal voorvallen. Er wordt nog lang en breed over dit onderwerp gediscussieerd, zoodat een der leden het voorstel deed het hier maar bij te laten, waarna sluiting volgde.

Wien Neerlands bloed in d'aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland (2x)

De Algemeene Vergadering wordt op donderdag 2 december 1920 gehouden. 19 leden hebben de moeite genomen om naar het café van Breebaart te gaan. De rekening van de penningmeester geeft een batig saldo aan van f 14,98. De rekening is gecontroleerd en in orde bevonden door de heren J. Nierop, K. Posch en D. Pijl. Aan de orde komt het bestellen van planten bij de bloemist, aantal, soort, prijs enz. Het volgende wordt vastgesteld: per convocaat zal de leden worden bekend gemaakt, dat aan ieder lid vier planten + 1 of 2 vaste planten, zal worden uitgereikt. Degene die hiervan geen gebruik wenscht te maken moet de secretaris daarmee in kennis stellen anders is men gehouden de planten af te nemen tegen de vastgestelde prijs. Vrijheid van kweeken wordt verworpen, zodat de planten, evenals het vorige jaar in kleine potten moeten worden gekweekt. Verder wordt besloten dat men collectie's fruit en 'n collectieve inzending niet mag combineren. Alsnu was bestuursverkiezing aan de orde. Als vervangster voor mej. C. Maarse-Best wordt bij acclematie benoemd mej. B. Blom-van Dok. Deze niet ter vergadering zijnde zal er mede in kennis worden gesteld. De aftredende Klaas Roos wordt bij acclematie herkozen en meteen door voorzitter Ebels weer als penningmeester benoemd. Voor Jac. Ruijter, die zich niet meer beschikbaar stelde, wordt ook een opvolger gekozen. Het wordt, na een aantal stemmingen, Klaas Dikstaal, welke zich deze benoeming liet welgevallen. De heer D. Pijl vondt de opstelling der planten niet heel aardig, omdat hij zijn eigen planten moeilijk heeft kunnen vinden. Klaas Posch vindt het betalen van zaalhuur van een vereniging niet billijk. Hij zegt: Andere alhier bestaande vereenigingen behoeven ook geen zaalhuur te geven. Dit betoog wordt algemeen door de vergadering onderstreept. Het bestuur zal in dit verband contact opnemen met uitbater Rol. Er is weer een bericht van verhindering binnengekomen van bestuurslid Jurie Maarse, hetwelk na voorlezing geen verdere bespreking uitlokte.

Negen leden zijn aanwezig op de vergadering van 6 mei 1921, die gehouden wordt bij Rol. Secretaris A. Groot doet mededeling van een gehouden bespreking met Kuiper, den bloemist te Hoorn. Er is besloten om aan de kinderen 5 stuks eenkleurige vioolen en 1 asterplantje uit te reiken en om deze plantjes bij Kuiper te kopen. Aan de vier planten voor de ouderen worden twee vaste planten toegevoegd, namelijk een asparagus en een varen. De vermakelijkheden op de tentoonstelling worden besproken en aangestipt: het raden naar de naam van een pop, een grabbelmand en een verloting. Verder wordt er besloten om geen huisvlijt aan de tentoonstelling te verbinden. Eene bespreking wordt aangeknoopt met den heer Rol over de zaalhuur. Caféhouder Rol is van mening dat hij niet anders kan en mag doen als van de Ver. "Bloem en Fruit" zaalhuur te heffen. Voorzitter Ebels probeert hem op andere gedachten te brengen, doch Rol blijft op z'n standpunt staan. De heer Dikstaal stelt voor om dan het gymnastieklokaal te gaan gebruiken voor de tentoonstelling, wat in ernstige overweging werd genomen.
Het gymnastieklokaal met woning staat op de plaats waar vele jaren later (tot 1999) het café annex snackbar "de Carroussel" gevestigd zal zijn, op de hoek Dorpsweg - Havenweg (zie 1999).

De bestuursvergadering van 2 september 1921 wordt gehouden bij Breebaart. Alle leden zijn aanwezig, behalve mej. Zijp. De voorzitter deelt mee, dat bij hem een schriftelijke kennisgeving is binnengekomen van mej. Cl. Zijp, waarin omschreven stond het bedanken van haar als bestuurslid. De tentoonstelling zal worden gehouden op 11 en 12 september 1921 in het café van Rol en 't dagelijks bestuur wordt opgedragen zaalhuur enz. met Rol te bespreken en af te wikkelen. De planten kunnen door de deelnemers op de zaterdag van 10 tot 16 uur worden ingeleverd. Het bestuur verdeelt zich voor het in ontvangst nemen in 2 ploegen. De regeling en indeling van de kolfbaan wordt besproken en de hoofdlijnen 'n weinig aangegeven. De heer K. Balk uit Wijdenes zal weer snijbloemen leveren. Voor de prijzen wordt f 75,- uitgetrokken. Voor de verloting met 999 loten á 10 cent zullen 20 prijzen worden gekocht, waarvoor f 40,- beschikbaar is. De heer Kos zal zorgen voor een flesch met groote boonen om daar de bezoekers naar het aantal te laten raden voor 5 cent. Per advertentie en aanplakbiljetten zal bekendheid aan de zaak worden gegeven. Zondag 2 uur openen, 8 uur sluiten. Maandag open van 2 tot 4 uur, afhalen 4 - 5 uur. 's Avonds feestelijke prijsuitreiking met muziek van het fanfarekorps "Concordia", voordrachten van de heer Gorthuis uit Zwaag en nog vele verrassingen en attracties zullen te zamen het geheel vormen voor de feestavond. Een toegangskaartje kost 25 cent per persoon en voor de kinderen 10 cent per persoon. De leden en de kinderen van leden hebben vrij entreé. Het inleggeld voor niet-leden bedraagt f 0,50. De leden en hun kinderen hebben verder vrije toegang tot de feestavond, alle anderen betalen 25 cent. Als juryleden zullen worden gevraagd: voor planten en bloemen Gebr. Visser te Hoorn, voor fruit de heer J.H. Steggerda te Oosterleek en de heer K.W. Balk te Wester Blokker. Voor land- en tuinbouwgewassen en zaden zijn jurylid de heren J. Zwaan uit Berkhout en C. Singer uit Wijdenes.

Secretaris A. Groot maakt een verslag van de tentoonstelling, die gehouden is op 11 en 12 september 1921. De opstelling weer geheel anders als 't vorige jaar, namelijk bloemen en planten op daarvoor gemaakte stellingen langs de kant van de kolfbaan. Het fruit was geplaatst op 3 lange tafels in het midden. De planten ter opluistering staan aan het einde dwars op het toneel, alsmede de tafels met prijzen. De bouquetten stonden op 'n halve cirkel in pyramidevorm aan het begin van de baan en de land- en tuinbouwgewassen en dito zaden op tafels aan den kant. De planten zijn over het algemeen niet schitterend te noemen. De kinderplanten, hoe gewillig ook te kweeken, vielen ook niet mee. De bouquetten zijn zeer mooi. De oorzaak wordt gezocht in de bijzonder drooge en warme zomer. Er zijn de volgende inzendingen:
59 collectie's
29 kinderplanten
13 bouquetten
22 planten ter opluistering

Fruit
Deze afdeling is schitterend te noemen. Er zijn veel inzendingen, vooral appels en peren. Voor wat betreft de land- en tuinbouwgewassen zijn er veel minder inzendingen dan het vorige jaar, maar wel bezienswaardig. Vooral inzendingen als roode consumptiewortelen en pastinakel worden door de jury geroemd. Verschillende soorten pompoenen van K. Balk uit Wijdenes bracht het mooie der tentoonstelling tot de uiterste grens. De snijbloemen van dezelfde heer Balk waren mede een beeld van schoonheid. Het aantal bezoekers is, alhoewel minder als 't vorig jaar, zeer goed te noemen. De 999 loten zijn Zondagmiddag al zeer spoedig uitverkocht. De feestavond op de maandagavond is voor velen het glanspunt der tentoonstelling. De kolfbaan is geheel gevuld met belangstellenden, groot en klein. De prijsuitreiking wordt met welgekozen woorden gedaan door de heren Ebels en Steggerda. De vreugde steeg ten top als bij de verloting verschillende prijzen en verrassingen aan de gelukkige winnaars werden uitgereikt. Er blijken 1161 bonen in de pot te zitten en er zijn mensen die 1150 bonen hebben geraden. Het lot heeft dit probleem opgelost. Wij kunnen constateeren, dat het Floraliafeest wederom uitstekend is geslaagd en wij twijfelen niet of door 'n ieder, zal zoowel het een als het ander gunstig beoordeeld zijn en zien een volgend feest met verlangen tegemoet.

Twee dagen na de jaarlijkse tentoonstelling, op 14 september 1921, is er bestuursvergadering in het café van C. Rol. Alle leden zijn aanwezig en er heerst een opperbeste stemming, want het Floralia-feest is uitstekend geslaagd. De getroffen regeling betreffende de tentoonstelling werd algemeen zeer goed gevonden, doch het was gebleken, dat meer ruimte voor 't fruit zeer gewenscht is. De voorzitter vraagt alle bestuursleden om na te denken over een geheel nieuwe attractie. Besloten wordt om de volgende keer 1100 loten te nemen en 11 á f 1,- te verkoopen. De boonenpot en de verloting hebben respectievelijk f 27,60 en f 51,65 netto opgebracht. De inkomsten uit entreegelden zijn f 34,10 en f 17.- De volgende collectie planten zal niet meer worden geleverd door de Gebr. Visser uit Hoorn, want er worden vele klachten geuit, zoodat wordt besloten de leverantie der planten op te dragen aan plaatsgenoot G. Schekkerman. De door Schekkerman te leveren collectie zal in het gymnastieklokaal worden gesorteerd en op 't rijtje af worden afgegeven. Klaas Roos stelt voor om op de volgende tentoonstelling de categorie huisvlijt toe te voegen en Kos wil graag dat de kinderen twee planten uitgereikt krijgen, welker voorstellen worden verwezen naar de eerstkomende algemeene vergadering. Secretaris A. Groot brengt een woord van dank aan 't adres der Voorzitter voor de reuzenkracht voor en tijdens de tentoonstelling door hem ontwikkeld, doch niets minder voor 't werkzame aandeel, dat hij als tweede secretaris op zich heeft genomen.
 Het etiket op de kaft van het derde notulenschrift.

De eerste notulen in het vierde notulenschrift van de vereniging zijn van de Algemeene Vergadering van 21 december 1921. Slechts 16 leden hebben de moeite genomen om naar het café van Breebaart te gaan. Na de opening spreekt voorzitter Jan Ebels dan ook zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst, doch hoopt tevens dat het kleine aantal opgekomenen geen beletsel zal wezen voor de goede gang van zaken. Secretaris A. Groot leest de (laatste door hem geschreven) notulen voor, welke ongewijzigd worden goedgekeurd en onderteekend. Bij de bestuursverkiezingen maakt secretaris Groot kenbaar, dat hij deze functie niet meer kan vervullen wegens de tijd, die daaraan moet worden besteed. De vergadering, dit betreurende, gaf ten slotte toch gehoor aan den wensch der secretaris. Na een aantal vrije stemmingen, volgde een herstemming tussen de heren Maarse en Dikstaal. Alvorens men hiertoe overgaat brengt Jurie Maarse zijn bezwaren in 't midden waardoor hij wil afzien van een herstemming en wil zoodoende Dikstaal als gekozen beschouwen. Dan volgt er overleg tussen voorzitter Ebels en Maarse wat tot resultaat had, dat de bezwaren waren opgeheven. Dikstaal heeft inmiddels laten weten, dat een verkiezing tot secretaris bij hem niet op zijn plaats was. Er volgt alsnog een herstemming en fruitteler Jurie Maarse wordt met 13 van de 16 stemmen gekozen. De voorzitter verheugde zich over de uitslag en Maarse werd bereid gevonden het voor 'n jaar te probeeren. Aftredend bestuurslid Gerrit Schekkerman is niet herkiesbaar wegens zakelijke omstandigheden. De heer A. Groot wordt zijn opvolger, welke zich de benoeming liet welgevallen. Geertje Langedijk-Schuurman wordt herkozen als bestuurslid en ook deze was bereid deze functie opnieuw te aanvaarden. Omdat mej. Cl. Zijp heeft bedankt als bestuurslid volgt er een vrije stemming. Met 10 van de 16 stemmen wordt gekozen Marijtje Boot-Broer. Alhoewel deze niet ter vergadering aanwezig is, vertrouwde toch 'n ieder, dat zij, gezien de groote eer die haar te beurt viel, niet zou bedanken. De voorzitter is verheugd over de uitslag van de verkiezingen en feliciteerde allen met hun betrekking. De penningmeester doet rekening en verantwoording. De inkomsten zijn f 356,21 en een halve cent en de uitgaven zijn f 310,70, dus 'n saldo van f 45,50 en een halve cent. Een commissie van drie leden, te weten T. Baas, P. Weel en J. Maarse, hebben de rekening nagezien en bevonden alles accoord. Klaas Roos houdt een vurig pleidooi om in 1922 ook huisvlijt aan de tentoonstelling te verbinden. Dit voorstel wordt met 12 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Op voorstel van K. Kos worden in het vervolg twee planten aan de kinderen uitgereikt. T. Baas wil subsidie aanvragen bij de gemeente, doch gezien de toestand der kas heeft dat geen zin. De heer Kos wil subsidie aanvragen als de verloting door B & W wordt geweigerd. Dit zal in overdenking worden genomen. Tenslotte volgen er nog besprekingen over het afhalen der planten.

De eerste notulen van de hand van de nieuwe secretaris J. Maarse zijn van de vergadering van vrijdag 25 augustus 1922 's avonds om acht uur in 't lokaal van den heer Bankert. Caféhouder Rol heeft dus kennelijk plaats gemaakt voor uitbater Bankert. Alle bestuursleden zijn aanwezig, behalve mevrouw Ham-Bakker. Het nieuwe bestuurslid mevrouw Boot-Broer wordt in 't bizonder welkom geheten. Voorzitter Jan Ebels stelt voor om op vergaderingen als deze voor ieder der aanwezigen 2 gelagjes beschikbaar te stellen op kosten der kas. Niemand heeft daar iets op tegen. De voorzitter heeft onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor het houden van een verloting. Dat heeft aan het licht gebracht, dat de wet ons met de goedkeuring van B en W toestaat een verloting te organiseren mits het bedrag der prijzen in totaal de f 100.- niet te boven gaat. Er is inmiddels goedkeuring voor een verloting ontvangen bij schrijven van B&W de dato 31 Maart 1922 en er zijn inmiddels ook al 2000 loten gedrukt, die door de secretaris ter vergadering zijn meegenomen. De inzenders voor de huisvlijttentoonstelling zullen per advertentie en aanplakbriefjes voor de inzendingen worden opgeroepen. Na besprekingen besluit men van niet-leden f 0,50 inleggeld en f 0,50 voor entree voor beide tentoonstellingsdagen te vorderen. De datums voor de komende tentoonstelling worden in verband met de tentoonstelling te Wijdenes bepaald op 17 en 18 september 1922. De vergadering wordt korte tijd geschorst, zodat bestuurslid Kos de gelegenheid heeft om even naar het café van Breebaart te gaan met de vraag of deze hiermee accoord kan gaan in verband met de te houden najaarskermis. Bij terugkomst kan Kos meedelen dat de datum 17 september Breebaart geschikt voorkomt. Aan Bankert wordt gevraagd of deze de kolfbaan beschikbaar wil stellen voor de tentoonstelling. Dit ondervindt geen bezwaar. De nieuwe caféhouder Bankert vraagt of 't gewoonte is dat hiervoor een tegemoetkoming wordt gegeven. De voorzitter deelt hem de gedragslijn mede bij eerdere tentoonstellingen. Bankert vindt dat hij dan wel recht heeft op een tegemoetkoming van f 25,-. Er volgt over dit onderwerp weer een uitgebreide discussie, waarna het voorstel van mevrouw Roos-Slot wordt aangenomen: Bankert zal in elk geval f 15.- worden gegeven en als 't onzerzijds kan en Bankert naderhand te klagen heeft, zal f 25.- worden betaald. De tentoonstelling zal per advertentie in Houdijk's Krant van woensdag 6 september 1922 bekend worden gemaakt. Besloten wordt om mevrouw Van Dijk-Ducrois uit Berkhout en mejuffrouw T. Groot Cd. uit Wijdenes uit te nodigen toe te willen treden als lid der jury voor de beoordeling der in te zenden handwerken, terwijl mejuffrouw Singer uit Wijdenes als plaatsvervangster wordt genoemd. Voor de beoordeling van de teken- en knutselwerken worden de heren Ydo en Storm uit Hoorn gekozen. De ooftgewassen zullen worden beoordeeld door de heren K.W. Balk uit Blokker en de heer Steggerda uit Oosterleek. Tijdens de feestavond op maandagavond zal de zangvereniging Polyhymnia eenige liederen ten gehoore brengen en de heer A. Groot is bereid een voordracht te geven. Een aantal bestuursleden, vormende een dubbel kwartet, zullen ook een paar liederen zingen. Aan de heren Dirk Bloothoofd en Jan Palenstijn zal worden gevraagd om ook één of twee voordrachten te willen doen. Aan de heer Keersemaker zal worden gevraagd om vioolmuziek te spelen. De voorzitter vraagt aan de vergadering of iemand nog een leuke attractie weet voor de maandagavond. De heer Dikstaal noemt 't raden naar 't tijdstip waarop een opgewonden horloge blijft stilstaan. Mevrouw Houter noemt 't raden naar het gewicht van een grote pop. Na eenige besprekingen wordt voor het voorstel van mevrouw Houter gekozen. Men besluit nog om de inzenders van huisvlijt te splitsen in personen beneden en boven de 16 jaar. Hierna neemt elk der leden 100 loten in ontvangst welke à f 0,10 p. st. en tegen f 1,00 de 11 stuks mogen worden verkocht. De volgende vergadering zal worden gehouden op 4 september 1922. Onder deze notulen staan de handtekeningen van voorzitter Ebels en secretaris J. Maarse.
 De handtekeningen van J. Ebels en J. Maarse.

In het café van de heer Bankert vindt op 4 september 1922 de volgende bestuursvergadering plaats. Het aanvangstijdstip is acht uur 's avonds. Na opening en voorlezing der notulen deelt voorzitter Jan Ebels het een en ander mee over de juryleden. De juryleden J. Zwaan, M. Storm en J. Verëll, welke laatste door Schekkerman is aangewezen, hebben hun benoeming aangenomen. De heer Ydo is verhinderd en in zijn plaats komt de heer Kerkmeijer uit Hoorn. Ook mejuffrouw Groot uit Wijdenes zal aanwezig zijn. Van mevrouw Van Dijk-Ducrois is een bericht van verhindering binnengekomen, zoodat daarvoor mej. Singer is gevraagd. De burgemeester heeft toestemming gegeven tot het houden der tentoonstelling. Secretaris Maarse deelt mee dat bestuurslid mevrouw Ham-Bakker te kennen heeft gegeven dit jaar niet actief te kunnen zijn. Dan worden de personen aangewezen voor 't in ontvangst nemen en ordenen der in te brengen producten en goederen. Het wordt wenschelijk geacht de tentoonstelling in te deelen als in 1921. De collecties bij elkaar en verder soort bij soort. De inzendingen in de categorie "huisvlijt" zullen op het toneel worden tentoongesteld. Voor de vier potbloemen zullen 4x een eerste- en tweede prijs beschikbaar worden gesteld en voor de collecties één eerste, één tweede en één derde prijs. Voor de bouquetten zijn ook drie prijzen beschikbaar en twee prijzen zijn er voor de planten ter opluistering. Voor ooft, land- en tuinbouwgewassen zullen prijzen worden toegekend zooals ook in 't vorig jaar geschiedde. De inzendingen van de handwerken worden in drieën gesplitst, te weten inzenders van 6 - 10 jaar, van 10 - 16 jaar en boven de 16 jaar. Er wordt in totaal tachtig gulden uitgetrokken voor prijzen in de verloting. Voor het raden naar het gewicht van een pop moet vijf cent worden betaald, terwijl 2 prijzen ter waarde van f 7,50 voor de naast bijzijnde raders worden beschikbaar gesteld. De entree wordt vastgesteld op f 0,25, voor kinderen f 0,10. Men komt na berekening tot de slotsom dat er honderd gulden nodig zal zijn voor de Floraliaprijzen. Aan de zangers en zangeressen van de zangvereniging Polyhymnia zullen twee gelagkaartjes worden verstrekt. De heer Groot kan tot z'n leedwezen de toegezegde voordracht niet doen. Mevrouw Langedijk-Schuurman wordt zijn vervangster. De heer Buisman zal ter opluistering veevoedingsmiddelen exposeren, mits een en ander niet te veel ruimte in beslag neemt. Als de rondvraag verder niets meer oplevert sluit de voorzitter met bemoedigende woorden de vergadering.

Verslag van de tentoonstelling van 1922. Ze is uitstekend geslaagd. Bloemen en land- en tuinbouwgewassen aan de zijden, 't fruit in het midden, de huisvlijt op 't toneel geëxposeerd, boden een in één woord schonen aanblik. Ondanks het slechte weer is het bezoek bevredigend geweest. Op de feestavond kan voorzitter Ebels de aanwezigen met blijmoedige woorden welkom heten. "Polyhymnia" vergastte ons op een paar liederen, waarvan het eerste pasklaar was gemaakt door den Directeur Keersenmaker. Het is een lied waarmee we voor de dag kunnen komen. De feestavond is heel gezellig verlopen mede dankzij de onderhoudende kout van de voorzitter. Het programma bestaat verder uit de prijsuitreiking, piano- en vioolmuziek en verloting. Het is zoo omvangrijk dat niet alles kan worden afgewikkeld. Ver na middernacht sluit de voorzitter het feest na dank te hebben gebracht aan allen die het hunne hadden bijgedragen. Met een "lang leve Floralia" wordt het feest besloten.

De volgende bestuursvergadering is op 25 september 1922 in het café van Bankert. Als secretaris Maarse de notulen van de vorige vergadering voorleest meent hij het lezen even te moeten onderbreken om een kleine explicatie te geven van wie in de samenleving met "mevrouw" behooren te worden betiteld. Van de heer Keersenmaker, dirigent van de zangvereniging Polyhymnia, is een dankbetuiging binnengekomen mede namens zijn vrouw voor het door hem ontvangen koffiepotje. Dan meent de voorzitter dat overgegaan moet worden tot het zingen van "Veedrijven" en zoo wordt dit onvergetelijke lied nogmaals en uittentreure ten gehoore gebracht. Cafébaas Bankert wil alsnog f 25,- zaalhuur ontvangen en dat is een tegenvaller, omdat we meenden dat de tentoonstelling voor Bankert een meevaller was. Er wordt besloten om Bankert aan de gemaakte afspraak te houden en hem f 15,- te betalen. De heer Bankert wil volgend jaar f 25,- zaalhuur ontvangen. We kunnen de zaal gratis krijgen als de najaarskermis en de tentoonstelling niet gelijktijdig worden gehouden. Op de Algem. Verg. spreken we er nog nader over. Bij de rondvraag vestigt de heer Kos de aandacht op 't bekleeden der stellingen met rood vloeipapier. Dit geeft een mooi effect. De voorzitter bedankt Klaas Roos voor z'n opofferingen tijdens de voorbereiding der tentoonstelling betreffende 't plaatsen der stellingen. Dan wordt de vergadering, die meermalen in bizonder gezellig teeken stond, door voorzitter Ebels gesloten.

Notulen van de Ledenvergadering, die op woensdag 27 december 1922 's avonds om 7 uur bij Bankert wordt gehouden. Alle aanwezigen worden opgesomd: J. Ebels, K. Roos, B. Blom-van Dok, T. Dikstaal-Dekker, M. Boot-Broer, D. Pijl, Joh. Pluijlaar, K. Boot, L. Pijl, K. Kos, Dikstaal, P. Dankert en J. Maarse. Voorzitter Ebels is teleurgesteld over de matige opkomst. Nadat secretaris Maarse de notulen van de vorige ledenvergadering en een kort verslagje der gehouden tentoonstelling heeft voorgelezen, geeft de heer Boot aan dat bij controle van de boeken en bescheiden der penningmeester door de heren D. Pijl, Pluijlaar en Boot, is gebleken dat de financiële boekhouding in orde is. Het is deze controlecomissie echter wel opgevallen dat voor uitgereikte planten meer geld is uitgegeven dan ontvangen. De voorzitter zeide, dat dit ontstaan was door schadepostjes voortvloeiende uit 't niet afhalen van planten door sommigen en 't sneuvelen van enkele potten met planten. Er is een batig saldo van f 71,53 in kas. Bestuurslid Klaas Roos zou vijf gulden ontvangen voor het gebruik van zijn planken en zijn geleverde prestatie. Dit bedrag wordt niet onder de uitgaven aangetroffen. Penningmeester Roos verklaart dat hij besloot dit geld niet te accepteeren en een en ander voor "Floralia" heeft over gehad. Het spreekt vanzelf dat de vergadering dit zeer waardeert en zijn geste wordt met applaus bestempeld. De aftredende bestuursleden Klaas Roos, mevrouw Dikstaal-Dekker en mevrouw Boot-Broer worden bij acclamatie herkozen. De vergadering kiest de in het volgende seizoen uit te reiken planten, zoals de fuchsia, de begonia en de geranium. Voor de kinderen kiest men de afrikaan en de lobelia. Voorzitter Ebels stelt voor om de kinderen tot vijftien jaar een bloemperkje of -bedje te doen aanleggen ter grootte van hoogstens twee vierkante meter. Zij kunnen dat naar eigen keuze beplanten of bezaaien en half september zal dan een commissie tot keuring overgaan. Hiervoor worden twee prijzen beschikbaar gesteld. Een idee van secretaris Maarse om in de gemeente een bloementuin aan te leggen en hiervoor een geschikt stukje grond te bemachtigen, wordt voorlopig in de ijskast gezet. Dan komt aan de orde de kwestie met Bankert hangende, n.l. om f 25,- als zaalhuur af te dragen als de tentoonstelling tijdens de najaarskermis wordt gehouden. De kolfbaan is gratis beschikbaar voor de Floraliavereniging als de tentoonstelling en de kermis op verschillende data plaatsvinden. De meerderheid van de vergadering is van mening dat het voor beide gewenscht is ze op één dag te doen samenvallen. Alleen de heren D. en L. Pijl stemmen tegen. De voorzitter wil naar een andere tentoonstellingsruimte uitzien als Bankert bij zijn eis blijft. Mevrouw Blom heeft een idee voor de volgende tentoonstelling. Ze heeft namelijk patronen in een modeblad voor 't maken van een kameel of een olifantje. In het algemeen voelt men daar wel voor, zoodat uit beide een keus zal worden gedaan. David Pijl vraagt of het niet mogelijk is om de bloemen met een wagen bij de inzenders op te halen, omdat zij bij persoonlijke inbrenging te veel hebben te lijden met guur weer. De voorzitter vindt dat ze daar bezwaarlijk aan kunnen beginnen. De heer Pluijlaar zegt dat zijn bruine boonen en roode bietenzaad verkeerd onder landbouwzaden waren gerangschikt. Het blijkt echter dat dit alleen geldt voor het bietenzaad. Bruine boonen behooren onder landbouwzaden. De voorzitter sluit de vergadering en hoopt dat de besprekingen tot succes mogen leiden voor 't komende seizoen.

De volgende bestuursvergadering wordt op donderdag 6 september 1923 weer in het dorpscafé van de heer Bankert gehouden. De aanvang is om 20.00 uur. Aanwezig allen. Voorzitter Ebels en secretaris Maarse hebben met cafébaas Bankert weer gesproken over de zaalhuur voor de tentoonstelling. Tot onze grote vreugde wilde Bankert van de zaalhuur afzien indien wij de huur voor de stoelen van het Nut wilden betalen. Hiermee gaat de vergadering akkoord. Op 29 juli zijn de kindertuintjes gekeurd door de voorzitter en de secretaris. Er zal een twee keuring volgen op 9 september. Op een eerdere vergadering is een attractie ter sprake gebracht in de vorm van een beer of olifant voor de eerstvolgende tentoonstelling. De huur van een beer moet f 7,50 kosten. De dames vinden dat ze daarvoor niet zelf aan den arbeid kunnen gaan. Er wordt dus besloten om een beer te huren. Het publiek kan tegen vergoeding naar de leeftijd in jaren en maanden van de beer raden. Na bespreking en stemming wordt besloten dat de tentoonstelling op zondag om 22.00 uur zal eindigen. Er zal rood en wit vloeipapier worden gebruikt bij de opstelling. De tentoonstelling zal worden gehouden op 16 en 17 september. Dezelfde juryleden als vorig jaar zullen worden benaderd. De heer Schekkerman is de leverancier van de bloemen. Ook het aantal prijzen wordt vastgesteld. Daarvoor in f 65,- beschikbaar. Een voorstel van voorzitter Ebels om het fruit met prijzen in geld te bekronen wordt aangenomen. De eerste prijs is f 0,50, de tweede f 0,25. Het bedrag voor de prijzen der verloting wordt bepaald op f 75,-. Voor het juist raden van de leeftijd van de beer worden twee prijzen van f 10,- beschikbaar gesteld. De entree bedraagt voor volwassenen f 0,25 en voor kinderen f 0,10. De openingstijden van de tentoonstelling zullen zijn: zondag van 14.00 - 22.00 uur en maandag van 13.00 - 16.00 uur. De planten kunnen dan tussen 16.00 en 17.00 uur worden teruggehaald, waarna om 20.00 uur de feestavond kan beginnen. Mevrouw Ham zal tijdens deze avond na de pauze twee pianonummers spelen. Verder zullen een aantal dames en de heer Roos een voordracht geven. Aan de heer Buisman zal worden medegedeeld dat er ruimte is voor in te zenden voederartikelen. De heer Kos maakt melding van het feit dat er onsmakelijke critiek is geleverd over gemaakte vertering, waarover we meenen ons niet druk te moeten maken. Elk bestuurslid krijgt aan het einde van de bijeenkomst 110 loten mee om aan de man te brengen.

Kort overzicht der tentoonstelling.
Op zaterdag 15 september 1923 komen de diverse inzendingen van bloemen, fruit, groenten, enz. weder naar de kolfbaan en kwamen de juryleden om aan de beste inzendingen de bekroningen toe te kennen. Zoals verwacht zijn er wat minder inzendingen dan andere jaren en is de kwaliteit van het fruit en de potplanten niet zo goed. Toch bood het geheel een schoon gezicht aan. Het fruit in het midden, de bloemen op met wit vloeipapier beklede stellingen aan de zijkanten en op het toneel de landbouwgewassen en de prijzen. Het bezoek was bevredigend en had nog grooter kunnen zijn als niet door een ongepaste belemmering bij den ingang der herberg enkelen voor bezoek terugdeinsden. Van jeugdige tentoonstellingsbezoekers werd n.l. geeischt dat zij entree voor het bal betaalden, wat ook tijdens najaarskermis en tentoonstelling nu bij Bankert, wegens opheffing der zaak bij Breebaart, gehouden werd. De feestavond wordt druk bezocht. Het programma bestaat uit opening door de voorzitter, muziek van het fanfarekorps "Concordia", prijsuitreikingen, piano- en vioolmuziek van mevrouw Ham en de heer Keersenmaker, voordrachten van de Boer, verloting, bekendmaking van de ouderdom van den beer en daarna het slotwoord van den voorzitter. Met voldoening wordt teruggekeken op deze tentoonstelling en het "leve Floralia" door den voorzitter aan 't einde geuit, werd met echo door het publiek beantwoord.

Verslag van de bestuursvergadering van maandag 24 september 1923 waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn, behalve Roos, die even later binnen komt. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, terwijl hij enkele woorden wijdt aan de goed geslaagde tentoonstelling. Daarna leest secretaris Maarse de notulen en het korte verslag van de tentoonstelling voor. Dan spreekt voorzitter Ebels cafébaas Bankert aan over de onbillijke entreeheffing voor het bal aan tentoonstellingsbezoekers. Er worden meerdere voorbeelden genoemd, waarna Bankert toezegt dat dit in 't vervolg voorkomen zal worden. De ingang van de tentoonstelling zal aan de zuidzijde van de kolfbaan zijn. De penningmeester heeft nog ongeveer f 150,- in kas. Mevrouw Blom wil graag meer prijzen voor de planten. Besloten wordt om hiervoor ook een derde prijs beschikbaar te stellen. Voor kinderplanten zullen dan 2 x 4 prijzen worden beschikbaar gesteld. Er wordt ook besloten om een aparte wedstrijd te organiseren in 't kweeken van een der collectieplanten in een groote pot. Omdat de door Schekkerman geleverde planten kwalitatief niet bizonder voldeden komt de vergadering tot het besluit de planten nog wel van Schekkerman te betrekken, maar alleen op voorwaarde dat ze eerst in Hoorn zullen worden gekeurd. Bij de rondvraag vestigt Maarse de aandacht op de zeer uiteenloopende kinderbloemperkjes. Hij pleit voor meer uniformiteit. Aan de kinderen zullen daarom zaden van dezelfde bloemen worden verschaft. Een voorstel van mevrouw Ham om op het volgende jaar weer een huisvlijttentoonstelling te houden haalt het niet. Met dank voor de medewerking sluit de voorzitter de vergadering.

De jaarvergadering van 20 november 1923 in het café van de heer Bankert wordt naast het bestuur slechts door vijf leden bezocht, namelijk de heren Boot, R. de Hart, Groes, Vet en G. Schekkerman. De notulen worden onveranderd vastgesteld. Voorzitter Ebels deelt mee dat het dagelijks bestuur besloten heeft om door onze bemiddeling een tentoonstelling te houden op 't gebied van fruitboom-ziekten. De secretaris heeft daartoe een verzoek ontvangen van de heer Van Keulen, controleur van de Plantenziektenkundige Dienst te Hoorn. De burgemeester heeft toestemming gegeven om hiervoor het gymnastieklokaal te gebruiken. De heer Boot vraagt of de "Coöp. Vereeniging" hiervoor niet het aangewezen lichaam is. De voorzitter vindt dat 't ook op onze weg ligt de fruitteelt te bevorderen. De heer De Hart deelt deze mening evenals de anderen, zoodat op 17 Dec. die tentoonstelling gehouden zal worden. Het batig saldo van de Floraliavereniging bedraagt f 142,75. De heeren Boot, de Hart en Groes controleeren de boeken des penningmeesters en namens die commissie verklaart de heer Boot dat er geen abuis is gevonden kunnen worden. Penningmeester Klaas Roos ontvangt hiervoor woorden van dank. De aftredende bestuursleden Ebels, Houter-Peetoom en Ham-Bakker worden herkozen en zij aanvaarden hun benoeming. Dan volgt er een bespreking omtrent de te kiezen planten voor 1924. Eén van de collectieplanten mag in een grote pot worden gekweekt, waarbij aan de liefhebber een groote pot gegeven zal worden op kosten der kas. Op voorstel van mevrouw Ham-Bakker wordt in de volgende collectie een coleus opgenomen, evenals de traditionele geranium, fuchsia en begonia semperflorens. Tot kinderplanten worden gekozen de afrikaan en een kleinbloemige aster. Ook krijgen de kinderen een pakje zaad om in de volle grond uit te zaaien. In de zomer zullen de kindertuintjes weer worden gekeurd, zooals dit in 't afgeloopen jaar geschiedde. De heer Boot vraagt hoe 't zal gaan met de ingang naar de volgende tentoonstelling in verband met de dansgelegenheid. Voorzitter Ebels zegt dat een en ander gescheiden zal worden, zodat de bezoekers van de tentoonstelling ongehinderd kunnen binnengaan. De dames Blok-Van Dok en Langedijk-Schuurman zien graag een nieuwe plantenrubriek ingevoerd voor dames van 15 - 20 jaar. Er wordt besloten om voor deze hoopvolle leeftijden twee hangende planten beschikbaar te stellen.

Verslag van de Plantenziektententoonstelling op 17 december 1923 in het gymnastieklokaal.
Vanwege den plantenziektenkundige Dienst werd onze Ver. aangezocht tot het nemen van het initiatief een tentoonstelling te organiseren op 't gebied van plantenziekten. Op genoemden tijd en plaats werd deze gehouden met goed succes. 't Materiaal werd door genoemden Dienst verschaft. De tentoonstelling werd geleid door den controleur v. Keulen te Hoorn bijgestaan door zijn assistenten Phaff en den secretaris. De entree was gratis en 't bezoek ruim bevredigend.
 Onkosten "Bloem en Fruit" 1923-1924.

Het volgende verslag is van de bestuursvergadering van 1 september 1924 die weer in het café van de heer Bankert wordt gehouden. Alle bestuursleden zijn aanwezig behalve mevrouw Houter-Peetoom. Na de opening om 20.00 uur spreekt de voorzitter de beste wensen uit aan het adres van de secretaris bij gelegenheid van zijn jongstgeborene. Van mevrouw Houter-Peetoom is een schrijven binnengekomen met de mededeling dat zij wegens familie-omstandigheden bedankt als bestuurslid. Er wordt besloten om te trachten haar in 't bestuur te houden, temeer daar zij ons steeds flink behulpzaam was. De tentoonstelling wordt bepaald op 14 en 15 september 1924. De dames zullen voor f 100,- prijzen kopen en voor prijzen voor de verloting zal f 80,- beschikbaar zijn. De heer Dikstaal herinnert de vergadering aan de afspraak om voor fruitprijzen f 0,25 en f 0,10 als 1e en 2e prijs te stellen, in plaats van f 0,50 en f 0,25. Tot juryleden voor de bloemen worden gekozen de heer Verell met nog iemand. Verder zal de secretaris vroegere functionarissen weder uitnodigen. In de plaats van de heer Steggerda, die helaas te Wijdenes moet zijn voor gelijke functie, wordt de heer Jan de Boer uit Hoorn uitgenodigd. De ingang zal aan de zuidzijde van de kolfbaan zijn. De planten en gewassen moeten op de zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur worden ingeleverd. Het benodigde houtwol kunnen we zeer waarschijnlijk van Langedijk bekomen. De heer Kos vindt het plaatsen van kisten en manden onder de tafels minder net. Met dun doek (z.g. kaasdoek) zou die emballage evenwel te maskeren zijn. De dames binnen het bestuur zullen zich hiermee belasten. Als attraktie op de tentoonstelling wordt een pendule voorgesteld. De bezoekers moeten dan het tijdstip raden waarop het uurwerk van de pendule stil blijft staan. Voor aankoop van deze klok wordt tien gulden beschikbaar gesteld. Het raden naar het juiste tijdstip zal f 0,10 kosten en 3 maal raden voor een kwartje. Op zondag zal de tentoonstelling om 14.00 uur worden geopend en om 22.00 uur zullen de deuren worden gesloten. De volgende maandag moeten de planten etc. tussen 16.00 en 17.00 uur weer worden afgehaald, waarna de feestavond om 20.00 uur kan beginnen. Verder zullen de werkzaamheden voor die avond zich als voorheen kunnen afwikkelen. De heren Dekker en Brinkman uit Andijk zullen worden gevraagd voor voordrachten, als dat tenminste financieel haalbaar is. De tuintjes van de kinderen moeten nog worden gekeurd. Van de heer Kooij is een aanvraag ingekomen om honing etc. te eksposeren. Om 23.00 uur wordt de vergadering gesloten.

Kort overzicht van de tentoonstelling op 14 en 15 september 1924.
Op zaterdag 13 september 1924 zijn op de daarvoor bestemde uren de diverse planten, bloemen, vruchten, etc. weer door de leden ingebracht, welke na 5 uur door de juryleden aan de keuring werden onderworpen. De verschillende inzendingen waren niet overgroot. De deelname aan opkweking van planten voor meisjes van 15 tot 20 jaar laat ook te wensen over, evenals het aantal deelnemers voor 't opkweken van een Fuchsia in een grote pot. De prijzen van de bloemen en van de verloting staan opgesteld op het toneel, terwijl daar ook de gelegenheid is voor het raden naar het uur waarop de pendule zou blijven stilstaan. Het bezoek is bevredigend en alles marcheerde vrij goed naar wens. Alleen heeft de pendule ons even van de wijs gebracht doordat hij om 5.25 uur onverwacht bleef staan. Door de heren Kooij en Renooy zijn inzendingen ter opluistering gedaan, de bijeenteelt betreffende. De feestavond verloopt naar wens. Het fanfarekorps "Concordia" treedt op en de dames van de gymnastiekvereniging "Gezondheid en Kracht" geven een demonstratie. Aan het einde van de feestavond zijn er woorden van lof van de heer Aaij voor de voorzitter en zijn medewerkers.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 25 september 1924 's avonds om acht uur in het café van de heer Bankert. Afwezig zijn de bestuursleden Groot en mevrouw Ham. De gelukkige naar het raden van het tijdstip waarop de pendule voor de tweede maal is blijven staan, is mevrouw Houter-Peetoom. Zij heeft 07.00 uur geraden, terwijl de klok in werkelijkheid om 06.56 uur is blijven staan. Besloten wordt om voor volgende tentoonstellingen prijsaanduidingen te laten drukken en wel 200 1e, 200 2e, 150 3e en 100 4e. Secretaris Maarse wil af van de openstelling van de tentoonstelling op de maandagmiddag, omdat 't bezoek niet groot en de tijdsopoffering voor 't bestuur betrekkelijk groot is. De dames binnen het bestuur zijn daar echter op tegen en zullen de maandagmiddag gaan invullen. Tot planten voor de volgende collectie worden gekozen de geranium, begonia, fuchsia en coleus. Voor de meisjes van 15 tot 20 jaar zullen we een hanggeranium en een tradescantia nemen, terwijl aan de kinderen voor hun tuintjes asterzaad (middelhoog) zal worden uitgereikt. Er zal worden geprobeerd om de planten begin mei uit te reiken. Als dan niemand voor deze vergadering meer iets in 't midden heeft te brengen sluit voorzitter Jan Ebels de vergadering.

De opkomst op de jaarvergadering van woensdag 26 november 1924 is bedroevend slecht. Van het bestuur zijn afwezig de dames Houter-Peetoom, Blom-Van Dok en Ham-Bakker en de heer A. Groot. Behalve de aanwezige bestuursleden is er slechts één ander lid, de heer Groes, komen opdagen in het café van Bankert. Voorzitter Ebels betreurt deze lage opkomst, waarna de notulen van de vorige vergadering en het verslag van de tentoonstelling worden voorgelezen en goedgekeurd. In 1925 zal huisvlijt weer deeluitmaken van de tentoonstelling. In dit verband wordt besloten dat inzendingen ter mededinging slechts door de leden mag geschieden. Anderen mogen slechts huisvlijt inzenden ter opluistering. Voor de regelingen der huisvlijt zal een commissie van 3 á 4 personen worden benoemd. In de plaats van mevrouw Houter-Peetoom, die niet meer in aanmerking wenst te komen voor een bestuursfunctie, wordt mevrouw J. Visser-Koeman gekozen. De heer Kos, mevrouw Roos-Slot en secretaris Maarse worden bij acclamatie in het bestuur herkozen. Bij de rondvraag zegt mevrouw Bankert dat zij van sommige potplanten die verstrekt worden de naam niet kent. In verband hiermee besluiten we van de in 1925 te verstrekken planten een kultuurbeschrijving aan de leden te verstrekken. Uit het verslag van penningmeester Roos blijkt dat er in het afgelopen jaar f 552,66 is ontvangen en f 389,95 is uitgegeven. De commissie voor 't nazien der boeken, bestaande uit mevrouw Langedijk-Schuurman, Groes en Dikstaal verklaren alles in volkomen orde te bevinden. Als dan niemand meer iets te berde brengt sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de aangename en vlugge afwerking.

Tot zover de samenvattingen van de notulen die opgeschreven zijn in de notulenschriften van de floraliavereniging. Hieronder volgen meer beknopte wetenswaardigheden uit de andere notulenboeken.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder staan de uittreksels van de notulen uit het notulenboek (met harde kaft) van 13 juli 1925 tot en met 1 augustus 1938.

Vergadering op maandag 13 juli 1925, s avonds om acht uur bij Leegwater. De heer Kos moet als lid geschrapt worden door vertrek naar H. Hugowaard. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door mevrouw Visser-Koeman. Als reden voor het beleggen van deze vergadering noemt voorzitter Ebels de wenselijkheid om bijtijds een en ander betreffende de a.s. tentoonstelling te bespreken, mede in verband met de te houden huisvlijttentoonstelling. De datums voor de tentoonstelling worden bepaald op 13 en 14 september 1925. Met de nieuwe kastelein Jan Leegwater Jzn. (geboren 22 januari 1903; overleden 9 januari 1943), wordt gesproken over het beschikbaar stellen van de kolfbaan e.d. voor de floraliatentoonstellingen. Leegwater gaat ermee akkoord voort te gaan op de wijze zoals we dat in 1924 gedaan hebben. De huisvlijttentoonstelling zal op het toneel plaatsvinden. De voorzitter deelt mede dat destijds door enkelen onzer toestemmend is geantwoord op een vraag van Betje Langereis om tegen billijke prijs prijzen voor de verloting te breien. Deze verloting is inmiddels bij het college van B & W aangevraagd en wederom toegestaan. Als attractie op de tentoonstelling wordt een aardmannetje (kabouter) gekozen, naar wiens leeftijd men kan raden. Secretaris Maarse zal prijsopgaaf vragen van zon tuinversiering. Op de feestavond zal Klaas Roos enige radionummertjes ten gehore brengen, terwijl mevrouw Ham-Bakker, zo mogelijk met medewerking van Vrouwtje Leguit, een pianonummertje zal geven. Aan Dirk Bloothoofd zal worden gevraagd of hij een paar voordrachten wil houden. Uit het bestuur zelf zal een dubbel zangkwartet te voorschijn treden om "het Boeket" ten gehore te brengen. Op 27 juli 1925 zal daarvoor de eerste repetitie worden gehouden.
 De nieuwe kastelein Jan Leegwater.

Bestuursvergadering op vrijdag 4 september 1925, 's avonds om acht uur in het café van Leegwater. Dirk Bloothoofd heeft toegezegd om op de feestavond een paar voordrachten ten beste te geven. De speciaal gevormde commissie voor de huisvlijttentoonstelling is op de goede weg met haar werkzaamheden. Voor de verloting zijn reeds 2000 loten in ons bezit en we besluiten, als voorheen weer f 80.- aan prijzen te besteden. Secretaris Maarse heeft geïnformeerd naar de prijs van tuinkabouters. Hij heeft twee geschikte exemplaren gezien voor de prijs van f 4,45 en f 4,75. We besluiten die aan te kopen voor het laten raden naar de leeftijd. Het piano-optreden van mevrouw Ham-Bakker en mevrouw Leguit kan tot ons leedwezen niet doorgaan. De bloemenjury zal bestaan uit de heren Steggerda en Balk. De huisvlijtprijzen worden begroot op gemiddeld f 1,50, waarmee een bedrag van vrijwel f 70.- gemoeid zal zijn. Ten behoeve van de etalleering zal 50 el katoen worden gekocht. Op verzoek van bestuurslid Groot worden er een aantal bloemenspuiten als prijs gekocht in de prijs van f 1,80.

Kort overzicht van de tentoonstelling van 13 en 14 september 1925. De tentoonstelling en de daarop volgende feestavond laat ons de meest aangename indrukken na. De ingang is net als vorig jaar aan de zuidzijde van de kolfbaan, terwijl ten behoeve van kastelein Leegwater weer een derde deel der kolfbaan was afgeschoten voor de biljartliefhebbers bij gelegenheid der gelijktijdige najaarskermis. De prijswinnende planten worden weer op een verhoogd perk in het midden van de baan geplaatst. De land- en tuinbouwgewassen en dito zaden stelden we aan de zuidzijde op waar ook de door de heer Aaij gevonden schildpad was geplaatst. Op zondag kan het publiek tussen 14.00 en 22.00 uur een kijkje nemen op de tentoonstelling. Men kan dan ook naar de naam van de kabouter raden en naar het aantal spelden in een kussen. De feestavond slaagt uitmuntend. De kolfbaan was weer eivol met belangstellenden. De heer Keersemaker en zijn zoontje spelen een paar maal piano- en vioolmuziek. Het dubbelkwartet zingt "het Boeket" en Dirk Bloothoofd houdt een aantal voordrachten. Wie er getuige van was zal met ons zeggen dat onze vereniging groeit en bloeit. Moge 't zo voortgaan!

Op zaterdag 12 december 1925 wordt de jaarvergadering gehouden. De bijeenkomst in het café van Jan Leegwater begint om zeven uur 's avonds. Naast de bestuursleden zijn er nog enkele leden komen opdagen. Het zijn Groes, Piet Weel, Gerrit Schekkerman en Klaas Boot. Voorzitter Jan Ebels herdenkt het vertrokken bestuurslid Kos als verdienstelijk lid onzer vereniging met wie 't aangenaam was samen te werken. De aanwezigen betuigen hun instemming door applaus. In de vakature Kos wordt met grote meerderheid van stemmen de niet aanwezige Dirk Bloothoofd gekozen. De plantenkeus voor de volgende tentoonstelling wordt gemaakt en voor de jonge dames wordt de leeftijd verlengd van 13 tot 20 jaar. Er is een batig saldo van f 104,43. De heren Groes, Schekkerman en Boot controleren tijdens de vergadering de boeken van de penningmeester en verklaren deze akkoord. Aan het einde van de vergadering vraagt voorzitter Ebels aan uitbater Leegwater hoe hem zijn eerste tentoonstelling is bevallen. Deze antwoordde van best, doch zou nietemin graag voor lichtgebruik f 5.-, d.i. f 2,50 per avond, verlangen in 't vervolg. De voorzitter zegt hem dit toe.

Op 28 augustus 1926 wordt de volgende bestuursvergadering gehouden. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur en de lokatie is het dorpscafé van Jan Leegwater aan de Dorpsweg. Mevrouw Visser-Koeman is niet aanwezig, omdat ze ziek is. Van haar is een schrijven binnengekomen, dat zij om gezondheidsredenen nog liever niet aan de werkzaamheden deelneemt en zij rekent op aller instemming. Dirk Bloothoofd is in een vorige vergadering, waarbij hij niet aanwezig is, benoemd tot bestuurslid, maar hij heeft inmiddels bericht dat hij voor de benoeming tot bestuurslid meende te moeten bedanken. De nieuwe tentoonstelling wordt vastgesteld voor 12 en 13 september 1926. Het aantal loten zal nu 2500 zijn. De inzendingen voor de tentoonstelling moeten geschieden 11 Sept. tussen 11 en 4 uur. Als attractie zal dienst doen een nagemaakte slager, waarbij te raden is naar 't aantal varkens die hij 't tijdelijke met 't eeuwige heeft laten verwisselen. De openingstijden van de kolfbaan zullen zijn: Op zondag van 14.00 - 22.00 uur en op maandag van 14.00 - 16.00 uur. Geprobeerd wordt om voor de feestavond op de maandagavond een drietal vioolspeelsters te krijgen om bij afwisseling een nummertje te geven. Als dat niet lukt dan wil men de zangvereniging van Schellinkhout vragen om liederen te zingen.

Beknopt overzicht van de tentoonstelling van 12 en 13 september 1926. De inzendingen zijn over-talrijk, zo wat potbloemen, als fruit- en landbouwvoortbrengselen betreft. Boeketten zijn wel vrij talrijk ingebracht, alsmede enige bloemstukken. De heer Broekhuizen uit Castricum heeft een stand ingericht op 't gebied van bijenteelt. Op de feestavond treedt de zangvereniging "Polyhymnia" op onder leiding van direkteur D. Horst. Om middernacht komt voorzitter Ebels tot het slotakkoord en dankt een ieder voor de medewerking tot het welgeslaagde bloemenfeest.
 De zangvereniging Polyhymnia.
Een foto van de zangvereniging Polyhymnia uit het jaar 1927, genomen bij de woning van schoolmeester Jan Ebels.
Achterste rij v.l.n.r.: K. Ney, J.C. de Vries, J. Nobel, P. Kroonenburg, K. Roos, J. Boot, H. Kroeze, A. de Vries en J. Coevert;
Midden v.l.n.r.: voorzitter C. Bart, J. van Dok, mevrouw Van Dok, L. Speets, mejuffrouw Horst, vrouwtje Leguit, N. Roemer, E. Dibbits, Jacob Palenstijn, A. Groot, Dirkje de Wit, J. de Vos, mevrouw De Vos, Ma Nierop en Jan Palenstijn;
Voorste rij v.l.n.r.: J. Ossen, K. van Dok, D. Bart. M. Boot, J. Smit, direkteur D. Horst, C. Kroonenburg, Tr. Valentijn, R. Kroeze en K. Ham.

De prijswinnende planten zijn weer op een verhoogd perk in het midden van de kolfbaan geplaatst. De bestuursleden staan erbij tijdens de tentoonstelling van 1926.

V.l.n.r.: Klaas Roos, Klaas Dikstaal, Jurie Maarse, mevr. Trijntje Dikstaal-Dekker, mevr. Blom-Van Dok, mevr. Ham-Bakker, Jan Ebels, mevr. Boot-Broer, mevr. Roos-Slot, mevr. Langedijk-Schuurman en A. Groot.

Mevrouw Ham-Bakker is ziek op 23 september 1926 en daarom kan ze de bestuursvergadering niet bijwonen in het café van Leegwater. In zijn openingswoorden ziet de voorzitter met genoegen terug op het succes van de tentoonstelling en dankt de dames- en heren-bestuursleden voor het daarvoor gedane werk. Voor het optreden van de zangvereniging "Polyhymnia" op de feestavond wordt vijftien gulden in de kas van de zangvereniging gestort. Voorzitter Ebels stelt voor om de boeketten en de bloemstukken te splitsen daar deze bij beoordeling moeilijk te vergelijken zijn. Dit voorstel vindt genade bij de overige bestuursleden. Op voorstel van de heer Dikstaal krijgt de heer Spaander, van wie we het model voor de slager gratis kregen, een paar mooie trossen druiven. Secretaris Maarse zal daarbij nog een schriftelijke dankbetuiging voegen. De heer Groot brengt naar voren dat velen de potplanten duur vinden. We besluiten dit punt op de jaarvergadering ter sprake te brengen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de gezellige samenwerking.

Op zaterdag 11 december 1926 begint 's avonds om zeven uur de jaarvergadering bij Leegwater. Behalve de bestuursleden zijn aanwezig de heren Langedijk, Pluijlaar, P. Weel Cz., K. Boot, P. Mol en K. Aaij. De penningmeester meldt een batig saldo van f 173,91. In de vacature Kos wordt met meerderheid van stemmen gekozen de heer Piet Weel Cz. Er is de laatste jaren een groeiend percentage leden dat geen planten meer neemt. Het bestuur vermoedt dat dit te maken heeft met de hoge prijzen. Na tal van besprekingen wordt besloten om de planten niet meer van Schekkerman te betrekken, doch zelf de planten, zo goed en zo billijk mogelijk in prijs, rechtstreeks van een bloemist te betrekken, hetzij in pot of met potkluit. De heer P. Mol vraagt inlichtingen over niet afgehaalde prijzen van de verloting daar hierover minder aardige geruchten gingen. Ook zijn er mensen geweest, die omtrent de lotenverkoop, of beter loten-nietverkoop, zich onjuist hadden uitgedrukt. Beide punten ontlokken aan de voorzitter vele woorden inhoudende de ware toedracht die het volle licht kunnen verdragen en welke ten slotte de heer Mol volkomen bevredigen. De heer Groot acht het wenselijk dat alle leden weten, dat slechts eigen gekweekte produkten ter mededinging worden ingezonden. Secretaris Jurie Maarse zal er in de advertentie nog eens de aandacht op vestigen.

Opmerkelijk genoeg wordt de bestuursvergadering van vrijdag 22 juli 1927 gehouden ten huize van de heer S. Visser en dus niet in het plaatselijke dorpscafé van Jan Leegwater. De aanvang van de bijeenkomst is 's avonds om half negen. De heer en mevrouw Dikstaal zijn afwezig. Na de gebruikelijke opening en voorlezing van de notulen gaat de voorzitter na hoe we bij de plantenuitreiking geregeld met planten blijven zitten en hoe de houding van ons lid Leegwater hiertegenover is geweest, alsmede het minder aangename optreden van de heer Leegwater en echtgenote zo nu en dan tegenover het bestuur. Waar wij niet graag met handen en voeten aan Leegwater zijn gebonden, hebben voorzitter Ebels en secretaris Maarse bij wijze van protest een advertentie in de krant laten plaatsen waarin een tent gevraagd wordt voor het houden der tentoonstelling. Echter er komt een serieuse reactie op deze advertentie. Iemand uit Abbekerk heeft nog wel zo'n tent en alvorens daarop verder in te gaan is het nodig dit punt in een bestuursvergadering te bespreken. Uit de discussies blijkt dat een tent veel moeite met zich mee zou brengen. Het wordt eenvoudiger geacht om dan te proberen om de tentoonstelling in het gymnastieklokaal te houden. Maar voor het zover is krijgt het dagelijks bestuur van de vereniging de opdracht om nog maar eens met het echtpaar Leegwater te praten, teneinde zekerheid te krijgen dat de houding van het echtpaar Leegwater in den vervolge van wat meer tegemoetkomende aard zal zijn. De datum voor de nieuwe tentoonstelling zal zijn 18 september 1927, eventueel op 11 september. Een en ander zal afhangen van het mogelijk optreden van een aantal dames uit Beverwijk op de feestavond. Voor de verloting zullen 2500 loten worden besteld.

Het geschil met het echtpaar Leegwater van het café is kennelijk niet bijgelegd, want de volgende bestuursvergadering vindt (weer) niet plaats in het dorpscafé maar in de huiskamer van voorzitter en hoofdonderwijzer Jan Ebels. Deze woning staat naast de Openbare Lagere School aan De Laan. De datum is maandag 5 september 1927 en het aanvangstijdstip is 20.00 uur. Alle bestuursleden zijn aanwezig. De voorzitter spreekt over de conferentie van het dagelijks bestuur met Leegwater, die thans f 25.- zaalhuur verlangde, eventueel f 40.- wanneer het bestuur tijdens de tentoonstellingswerkzaamheden voor eigen consumptie zou zorgen. Het bestuur gaat daar niet op in en besloten wordt om aan de gemeenteraad te vragen om de tentoonstelling in het gymnastieklokaal te mogen houden, waarop inmiddels toestemmend is geantwoord. Er is echter een belangrijke voorwaarde aan deze toestemming verbonden. Men mag namelijk geen consumpties verstrekken in het gymnastieklokaal. Op de betreffende gemeenteraadsvergadering zijn mede woorden gesproken over "Floralia" die minder op zijn plaats waren en die niet gesproken zouden zijn wanneer men met de juiste gang van zaken op de hoogte was geweest. Ondanks het minder gunstige vooruitzicht wekt de voorzitter de bestuursleden op tot ijver voor de tentoonstelling. Een binnengekomen schrijven met betrekking tot de aangeboden tent (zie vorige vergadering), wordt niet verder behandeld. Voor de aan te kopen prijzen trekken we weer f 80.- uit, terwijl voor de prijzen der verloting weer f 100.- zal worden besteed. Als attractie zal het "Rad van Avontuur" dienen, dat zal worden opgesteld op een grasveldje nabij het gymnastieklokaal in één der kramen van de heer Water. Als tweede attractie kan dienen een stoomboot gevuld met pepermunt. Naar het aantal daarin is dan te raden voor 10 cent, 3x voor f 0,25. Voor de muzikale omlijsting zal voor de zondag de medewerking van de plaatselijke muziekvereniging "Concordia" worden gevraagd en voor de feestavond wordt het gezelschap Roemer uitgenodigd. In verband met de beperkte ruimte in het gymnastieklokaal hebben de schoolkinderen geen toegang tot de feestavond op de maandagavond.

Beknopt overzicht van de tentoonstelling van 18 en 19 september 1927. We zijn met de tentoonstelling annex de feestavond goed, zo niet uitstekend geslaagd. Het gymnastieklokaal biedt door de vele potbloemen, boeketten, etc. een schone aanblik aan en even schoot ons te binnen dat het de tweede keer in dit jaar was dat dit gebouw het voorrecht te beurt viel Flora's kinderen in bescherming te mogen nemen. In de maand mei namelijk hebben de bestuursleden de heer en mevrouw Dikstaal hun 25-jarig huwelijksfeest in hetzelfde gebouw gevierd, waarbij zij van het dagelijks bestuur een kleine attentie hebben gekregen natuurlijk in de vorm van bloemwerk. De inzendingen fruit, land- en tuinbouwgewassen en dito zaden is dit jaar zeer beperkt. De prijzen zijn geplaatst in de kast naast de boekenkast, terwijl de prijzen der verloting in de uitstalkast van Blom goed effect maakten. De attractie met de "pepermuntboot" is vervangen door een krentenbrood. De bezoekers kunnen naar het aantal krenten in het brood raden. Op de maandagmiddag komt er nog wat publiek naar de tentoonstelling, maar vanaf 17.00 uur wordt alles weer weggehaald en hadden wij spoedig de school in een feestzaal herschapen. Als de feestavond door voorzitter Ebels wordt geopend, zit de zaal stampvol. Ebels zegt in zijn openingswoord tegen het publiek op de juiste wijze waarom thans hier de tentoonstelling en feestavond moesten worden gehouden. Omdat er geen comsumpties aan het publiek mogen worden verstrekt krijgen de aanwezigen een paar maal koek gepresenteerd, wat blijkbaar op prijs gesteld werd. Hoewel het jammer was dat op deze avond een lastig element nu en dan de aandacht afleidde kan nietemin getuigd worden dat tentoonstelling en feestavond ten volle zijn geslaagd. In zijn slotwoord brengt voorzitter Ebels aan 99 procent van de opgekomenen zijn dank.

De bestuursvergadering van woensdag 5 oktober 1927 vindt plaats in de woning van bestuurslid Piet Weel.
 De woning van Pieter Weel.
V.l.n.r. vader Pieter Weel, dochters Willy en Wijda en moeder Aaltje Meurs.

Om 19.00 uur opent voorzitter Ebels de bijeenkomst mededelende dat de bespreking met het bestuur van "Concordia" er toe leidde, dat dit gezelschap ons graag ten dienste was, doch alleen des Zondagmiddags kon spelen, wat dus geschiedde. Er zal vijftien gulden in de kas van deze muziekvereniging worden gestort voor hun bijdrage. Aan de heer Water zal f 7,50 worden betaald voor het bereidwillig beschikbaar stellen der kraam. Aan de heer en mevrouw Dikstaal wordt dank gebracht voor de vele en beste zorgen voor alles. Hun zeer nauwgezette nota van f 12,51 wensen wij dan ook te verhogen tot f 20.- opdat van enige vergoeding voor de drukte sprake kan zijn. De nota van vijf gulden van de heer Roos voor het beschikbaar stellen van materiaal, tijd en arbeidskracht wordt verdubbeld. Secretaris Maarse zal een bedankbrief sturen aan smid B. Houtman uit Blokker voor het beschikbaar stellen van het wagenrad voor het rad van avontuur en ons tot wederdienst bereid te verklaren. Mevrouw Langedijk uit de wens om vóór de tentoonstelling programma's aan de leden uit te reiken als vingerwijzing voor de inzendingen. Het bestuur gaat daarmee akkoord. Financieel is de vereniging er f 90.- op vooruit gegaan, wat ons natuurlijk ten hoogste bevredigt. Aan het gemeentebestuur zal worden gevraagd om de jaarvergadering op 14 november 1927 in het gymnastieklokaal te mogen houden. Deze vergadering wordt per advertentie aan de leden bekend gemaakt. Voor het uitreiken van de planten zal het bestuur in 1928 als proef aan de leden circulaires zenden met vermelding van de beschikbare planten, waarna het bestuur bij huisbezoek de gewenste planten zal noteren. De penningmeester vraagt wat hij moet doen met het in kas zijnde geld. Hem wordt aanbevolen een bepaald bedrag op de boerenleenbank te plaatsen.

Jaarvergadering van maandag 14 november 1927 's avonds om zeven uur in het gymnastieklokaal. Behalve de bestuursleden zijn aanwezig de heren Groes, Keetbaas, Pluijlaar, Water, Langedijk en P. Mol. Er is een batig saldo van f 258,40. De aftredende bestuursleden t.w. de dames Boot-Broer en Dikstaal-Dekker en de heer Ebels worden zonder schriftelijke stemming doch met de meeste instemming met applaus herkozen. De voorzitter brengt de huisvlijttentoonstelling in herinnering, die in 1928 weer gehouden moet worden. Of die gelijktijdig de gewone tentoonstelling gehouden zal worden en in welk gebouw zal ter zijner tijd worden uitgemaakt. De heer Mol acht het wenselijk dat zo mogelijk de volgende tentoonstelling weer in de kolfbaan van Leegwater gehouden wordt. Voorzitter Ebels legt hem nog eens de hele geschiedenis uit en zegt dat het bestuur ook liever de kolfbaan als onderkomen van de tentoonstelling heeft, maar wij dienen de vrijheid en de eer van Floralia tegenover ieder te handhaven. De heer Mol hoorde dat sommige de verlotingsbriefjes niet meevielen en informeert of de beschikbare f 100,- wel voor prijzen wordt besteed. Een en ander wordt tot genoegen van Mol terechtgezet. De heer Groot roemt de ontvangen planten, doch zou ze in 't vervolg graag beter afgehard ontvangen. Aan het einde van de bijeenkomst spreekt voorzitter Jan Ebels zijn gebruikelijke opwekkende slotakkoord en dankt allen voor de medewerking.

De bestuursvergadering van woensdag 22 augustus 1928 vindt plaats bij secretaris Jurie Maare.
 Rechts het huis van Jurie Maarse.

De heer en mevrouw Dikstaal zijn afwezig. De laatste wegens ziekte. Er is een schrijven binnengekomen van de muziekvereniging "Concordia" tot medewerking aan een te houden bazar, waaraan het dagelijks bestuur gehoor gaf.
Onderstaande foto's zijn tijdens deze bazar in de kolfbaan genomen.
 
Foto 1: De attractie "Koekhakken". Helemaal rechts staat voorzitter Jan Ebels.
Foto 2: De stand met "Sigaren en sigaretten".

 
Foto 1: V.l.n.r. Grietje Schoen, onbekend, onbekend en Bets Makkes zitten onder de "Geluksboom".
Foto 2: V.l.n.r. onbekend, onbekend, Geertje Baas, onbekend, Leitie Ebels en Vrouwtje Leguit.

 
Foto 1: De identiteit van deze mensen in de "verkooptent" is (nog) niet bekend.
Foto 2: De mensen op het toneel zijn v.l.n.r. onbekend, onbekend, onbekend, mevrouw G. Langedijk-Schuuman, onbekend, kastelein Jan Leegwater (achter de bar), Bets Makkes, onbekend en Ma Nierop.

 
Foto 1: De identiteit van de mensen op deze foto is (nog) niet bekend. Op de achtergrond staat het vaandel van de muziekvereniging "Concordia".
Foto 1: Rad van Avontuur.

     
Foto 1: Vroolijke keuken.
Foto 2: De attractie "Haagsche Leen".
Foto3: A. Spaander & Co.
Foto 4: Chocolade en suikenwerken.

 
Foto 1: De stand van juwelier J.N. de Vries.
Foto 2: Alle meehelpende roodrokjes op het "landje van Bloothoofd" naast het dorpscafé.

In verband met deze bazar schrijft de tienjarige Grietje Metselaar op 23 juli een brief aan een nicht. Grietje is op 2 oktober 1917 geboren in Schellinkhout en woont in de laatste boerderij aan het zuideinde. De tekst van haar brief luidt als volgt:
Schellinkhout, 23 Juli 1928.
Lieve nicht,
Ik zal je wat van de bazar vertellen. Het is er heel mooi versierd en er zijn allerlei tentjes met van alles er in. Er is een sjoelbak en een touwtjestrekkerstent, dat gaat wel lekker. Als je aan het goeie touw trekt dan luidt de klok. Koetsier
(red.: een winkelier uit het naburige dorp Wijdenes) staat er ook met een tentje, daar kan je allemaal kleeren koopen. De Haagsche leen is ook al mooi. Als je tegen het deurtje gooide en het was goed raak, dan kwam de Haagsche leen er uit. Als je dan vlak voor de plank stond, dan pakte ze je in de armen. De theetent is ook mooi, je ken er een kopje thee met een gebakje krijgen. Nu meer vertel ik je niet, want je komt toch een Donderdag, nietwaar?
Vele groeten van je nicht Grietje.

Op 9 en 10 september 1928 zal de volgende floraliatentoonstelling worden gehouden, zo mogelijk bij Leegwater, als het conflict met laatstgenoemde tenminste van de baan is. Een en ander zal door de voorzitter worden onderzocht. Dit jaar is er ook weer een huisvlijttentoonstelling. De heren Keetbaas en Breebaart en de dames De Boer uit Blokker en Singer uit Wijdenes zullen het huisvlijt beoordelen. 2500 loten worden er gedrukt de mogelijkheid onder 't oog ziende dat enkele honderden niet verkocht worden. Voorzitter Ebels deelt mee dat de nog aanwezige familie-schaal aan de "Concordia"-bazar is geschonken, waar niemand tegen is! Als attraktie bij de handwerken zal dienst doen een roosjesschilderij, naar welks aantal roosjes kan worden geraden. Zoals voorheen zal bij een inzending van huisvlijtwerk vijfentwintig cent per gezin als inleggeld moeten worden betaald. Op voorstel van de heer Groot wordt er een rubriek "glascultuur" in het leven geroepen.

De vrede tussen de floraliavereniging en cafébaas Jan Leegwater is kennelijk weer getekend, want de volgende bestuursvergadering vindt op maandag 17 september 1928 om acht uur 's avonds weer plaats bij Leegwater. De dames Visser-Koeman en Dikstaal zijn niet present. De laatste nog steeds wegens ziekte. Als de notulen zijn vastgesteld, betaalt elk bestuurslid het lotengeld aan de penningmeester, die daarna mededeelt, dat dit jaar tengevolge der huisvlijt weer een klein tekort oplevert. Mevrouw Roos-Slot geeft aan dat de dames handwerken tijdens de tentoonstelling te dicht op elkaar hingen. Ook dienen ze in het vervolg tegen vervuiling te worden toegedekt. Er bestaan vermoedens dat er leden zijn die met andere dan eigen geteelde produkten komen. Hierop zal in de voorjaarscirculaire de aandacht worden gevestigd.

Mevrouw Dikstaal-Dekker is weer beter, want ze is aanwezig op de jaarvergadering van dinsdag 18 december 1928 's avonds om acht uur in het dorpscafé van Jan Leegwater. Naast de bestuursleden zijn aanwezig de leden Groes, Pluijlaar, P. Mol, Sleutel, Langedijk, J. Boot en Leegwater. Penningmeester Klaas Roos deelt mee dat er nog f 211,12 in kas is. De achteruitgang in het saldo is ontstaan door de gehouden huisvlijttentoonstelling. Bij de bestuursverkiezing worden de periodiek aftredende leden Roos, Visser-Koeman en Ham-Bakker bij acclamatie herbenoemd. Secretaris Maarse deelt mee, dat hij zijn funktie graag eens door een ander zag waargenomen, dit in verband met andere bezigheden. De andere bestuursleden dringen er bij Maarse op aan om toch vooral aan te blijven als secretaris, maar dat blijkt vergeefs, zodat tot verkiezing wordt overgegaan. Mevrouw G. Langedijk-Schuurman krijgt 12 van de 19 stemmen en tot aller vreugde antwoordde zij op een desbetreffende vraag van de voorzitter, dat zij de benoeming aanneemt. Overigens blijft Jurie Maarse wel werkzaam binnen het bestuur. Zeven overgebleven prijzen van de tentoonstelling worden onder de aanwezigen verloot. Mevrouw Dikstaal wenst het 10-jarig bestaan der vereniging in 1929 te herdenken. De heer Mol betreurt het verminderde ouderen-bezoek op de feestavond en wil maatregelen om die te verbeteren. Het bestuur constateert dat we ons hierover nog niet zo beangst behoeven te maken.

De notulen van de bestuursvergadering van vrijdag 3 mei 1929 zijn geschreven door de nieuwe secretaresse mevrouw G. Langedijk-Schuurman in een prachtig duidelijk handschrift. Het hele bestuur is aanwezig op voorzitter Jan Ebels na, reden waarom deze speciale vergadering is belegd. Tot onze aller groote spijt is er bericht ingekomen, dat het Mijnheer Ebels wegens ziekte niet mogelijk meer is als voorzitter van "Bloem en Fruit" te fungeren. Ook bij algeheel herstel vreezen we dat hij zijn functie als voorzitter niet meer zal kunnen waarnemen. Als waarnemend voorzitter wordt de heer A. Groot gekozen, welke de benoeming met genoegen aanneemt. In november is besloten om de tentoonstelling iets vroeger te houden dan de voorgaande jaren, maar door de strenge vorst vrezen we dat alle producten enz. wel heel wat later ontwikkeld zullen zijn. Daarom wordt de tentoonstelling toch half september, namelijk op 15 en 16 september 1929 gehouden. Het tienjarig bestaan komt ook ter sprake. Het plan wordt opgevat om de feestavond in de maand oktober te houden. Na eenige besprekingen zijn we nu besloten eenige humoristen of iets dergelijks eens te vragen naar de kosten voor zoo'n avond.

Een volgende bestuursvergadering in de maand mei van het jaar 1929 wordt gehouden ten huize van de secretaresse mevrouw G. Langedijk-Schuurman. Er is maar één agendapunt: De feestavond. Men heeft verschillende mensen aangeschreven, maar uiteindelijk blijft alleen Daan Pool over. Hij vraagt per avond f 45,- benevens een goede begeleidingspianist en vrije stalling voor zijn auto. Besloten wordt om hem te engaceeren.

Bestuursvergadering op vrijdag 9 augustus 1929 's avonds om zeven uur in het café van Jan Leegwater. De vergadering wordt niet schitterend bezocht, want afwezig zijn mej. Visser en de heren Maarse en Dikstaal. Mevrouw Dikstaal brengt naar voren hoe we het met de bouquetten zullen regelen. Het is al een paar keer voorgevallen dat er volgens de jury boeketten zijn, die wel bekroningswaardig waren, maar waar de vaas en bloemen heelemaal niet met elkaar varieerden en zoodoende niet bekroond werden. De voorzitter zal in dit verband op de feestavond eenige wenken geven. Het zit 'm dus niet in de duurte van de vazen, maar dat men soms enigszins op de gelijkenis let. De zaalhuur, die aan Leegwater moet worden betaald, bedraagt tien gulden en verder zullen we de volgende vergaderingen wel hooren. Evenals vorig jaar zal weer worden geprobeerd om de heren Steggerda en Reuvers als juryleden voor de planten te krijgen en de heren Balk en Steggerda voor het fruit. C. Singer zal dan de land- en tuinbouwgewassen keuren. Dit jaar zullen er 2000 loten worden besteld, aangezien de tijdsomstandigheden niet zoo schitterend zijn. Als attractie zal een te maken hondenhok dienen waar een grote nagemaakte hond aan een ketting voor staat. Het publiek moet dan het aantal schakels van de ketting raden. Aan Anton C. der Kinderen en Roemer zal worden gevraagd om respectievelijk een paar nummertjes op de viool en op de piano te geven.

Het café van Jan Leegwater biedt op woensdag 4 september 1929 om 20.00 uur weer onderdak aan de bestuursleden van de floraliavereniging. Waarnemend-voorzitter Groot vraagt aan juffr. Ham-Bakker hoe het met de hond afgekomen is voor de attractie, maar tot onze spijt is er nog geen werk van gemaakt. Mevrouw Visser-Koeman zal de volgende dag hierover telefoneeren naar de heer Bakker in Venhuizen. De heer Der Kinderen is bereid om voor f 25,- op te treden met een pianist. Caféhouder Leegwater ontvangt behalve de zaalhuur ook nog vijf gulden voor twee dagen verlichting. Mevrouw Blom-Van Dok vraagt of het geen bijval zou vinden om de feestavond van het Tienjarig bestaan wat gezellig te maken met bloemen. Een ieder zal zijn best doen, maar in oktober hebben we het niet meer zoo om 't uitzoeken, doch Chrysantheums zullen er dan wel al aardig zijn.

Kort overzicht van de jubileumtentoonstelling van 15 en 16 september 1929. Bouquetten voor ouderen waren er heel wat meer dit jaar. Vorig jaar 17 en nu 28 vazen. De tentoonstelling is iets anders opgesteld dan het jaar ervoor. Nu was er een mooi perk gemaakt van zand en zoden, waarin de planten stonden welke voor een prijs in aanmerking kwamen. Het geheel bood een schoonen aanblik. De raderij is op het toneel. De heer Roos ontvangt lof voor de aardige verlichting aldaar. Het bezoek is bevredigend, mede door het mooie weer. Op maandagmiddag is er vrijwel geen belangstelling meer en om 16.00 uur was de tijd weer dat alles weggehaald kon worden. Er zijn enkele deelnemers die hun tijd zeker niet konden afwachten en zonder vragen hun gang gingen de boel in te pakken. Om acht uur die avond opent waarnemend-voorzitter Groot de feestavond. Het spijt hem dat hij deze avond moet doen, maar door het bedanken van den heer Ebels, om welke reden wij allen wel weten, zal hij dit deze keer waarnemen. Hij wenst oud-voorzitter Jan Ebels een spoedig geheel herstel toe en benoemt hem tot erelid. Er is een optreden van Van der Kinderen en Kloet met ondermeer Wiegeliedje van Schubert en andere aardige nummertjes. Dan vraagt de heer Ebels het woord. Hij brengt een woord van dank aan de heer Groot voor de lof hem toegezwaaid en brengt tevens dank aan de Vereeniging voor de benoeming als eerelid. Hij spreekt gevoelvolle woorden wat menigeen in 't publiek diep trof en met een dankbaar applaus en een "Lang zal hij leven" werd beantwoord. Dan speelt de heer Van der Kinderen de kanariepolka en nog andere nummers. De hoofdprijs van de verloting, een kapstok met kleed, wordt gewonnen door de burgemeester. De avond wordt afgesloten met een heerlijk stukje muziek: An der schönen blauen Donau.

Bestuursvergadering van 23 september 1929 in 't lokaal van den heer Leegwater. Op voorstel van mevrouw Dikstaal worden de planten ter opluistering in het vervolg voorzien van een kaartje waarop de naam van de inzender staat. We hopen allen dat we 17 Oct een genoeglijke feestavond mogen hebben. Daan Pool zal een krant worden gestuurd waar de advertentie in staat om hem even aan die datum te herinneren. Waarnemend-voorzitter Groot zal Mijnheer Ebels en zijn vrouw voor de feestavond uitnodigen en de secretaresse zal per briefkaart de juryleden met hunne dames inviteeren. Leden met huisgenooten hebben vrij entree op de feestavond. Niet leden betalen vijftig cent en personen beneden de leeftijd van zestien jaar hebben geen toegang.

Kort overzicht van de feestavond ter eere van het Tienjarig bestaan op 17 Oct. 1929. Uit volle borst wordt het welkomstlied door het pobliek meegezongen. Daan Pool wordt veel lof toegezwaaid voor zijn optreden op de feestavond en ook is er waardering voor de familie Roemer voor ons allemaal bekend en wiens muziek altijd op zeer hoogen prijs wordt gesteld. Daan Pool zingt ondermeer de liedjes "De meisjes van Schellinkhout", "Afscheid aan het strand", "Moedertje geef mij uw zegen" en "Achter de wolken schijnt de zon". Er is bal na en het was zoomaar half drie eer we huiswaarts gingen. Het feest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan is schitterend geslaagd.

Notulen van de jaarvergadering van 26 november 1929 's avonds om zeven uur in het dorpscafé. Alle bestuursleden zijn aanwezig op waarnemend-voorzitter Groot na wegens ongesteldheid. Verder zijn aanwezig de leden Boot, Pluijlaar, Langedijk en Leegwater. In het reglement blijkt niets te staan over een vice-voorzitter, dus wordt aan de heer Maarse gevraagd of deze op deze bijeenkomst als voorzitter wil optreden. De aftredende bestuursleden Piet Weel en Mej. Roos worden herkozen, maar secretaresse mevrouw G. Langedijk-Schuurman wenschte daar niet meer voor in aanmerking te komen. Uiteindelijk wordt na een aantal stemmingen mevrouw A. Roos-Slot tot nieuwe secretaresse gekozen. Laatstgenoemde geeft aan dat zij de benoeming voorloopig voor één jaar zou aanvaarden. In de vakature die is ontstaan door het vertrek van Jan Ebels wordt voorzien door de heer Jan Boot te benoemen. Er is een batig saldo van f 94,44. Dan zijn we genaderd tot de keuze der planten voor 1930. Voor collectie zal worden genomen: ster van Bethlehem, Begonia Semperfloor, Geranium (roode) en Fuchsia. Voor de grote pot een dahlia (mignon). Voor de kindertuintjes zal een Indische kers worden genomen. De planten kunnen weer uit de gymschool worden opgehaald. De heer Pluijlaar wil graag eens een stuk gereedschap als prijs zien. Daar kunnen we wel mee instemmen.

Bestuursvergadering op woensdag 6 augustus 1930 in 't lokaal van den Heer Leegwater. Het hele bestuur is aanwezig. Er wordt een brief voorgelezen van Mej. G. Bart. Laatstgenoemde vraagt of zij een plaatsje of een stand kan krijgen tijdens de komende tentoonstelling om door haar zelf vervaardigde handwerken te demonstreeren. Ze wil ook graag mandjes verkopen en een kussen verloten. Het idee om mandjes te verkopen wordt afgevlagd, maar ze mag wel een kussen verloten. De tentoonstellingsdagen zullen zijn 14 en 15 september 1930. Als eerste attractie zal dienen een hok met zes kippen en een haan en als tweede attractie wordt gekozen een mand met fruit. Evenals het vorig jaar zullen er 2000 loten worden besteld. Onder de bestuursleden gaan stemmen op dat het niet leuk is, dat wij stoelenhuur moeten geven. Caféhouder Leegwater heeft de zaak nogeens goed doordacht en het resultaat is: Geen stoelenhuur meer. De heer Maarse zal eens informeren naar een poppenkast op de tentoonstelling. Het bestuur kent wel mensen die zouden kunnen en willen optreden op de feestavond, maar de meesten zijn te duur. Als wij over een goed gevulde beurs hadden te beschikken, dan zouden wij het wel weten. Mevrouw Langedijk vraagt of er niet eens een fonteintje gemaakt zou kunnen worden op de tentoonstelling. Dit is al een keer eerder voorgesteld, maar toen was er bezwaar tegen, omdat Leegwater toen nog niet was aangesloten bij de waterleiding. Nu wordt het voorstel in gedachten gehouden. Aan het einde van de bijeenkomst deelt de heer Groot ons meede, dat hij de vergadering en de Zaterdag voor den tentoonstelling zijn ambt als voorzitter zal verleenen. Maar door omstandigheden, daar wij allen mee bekend zijn, zag hij graag dat één van de bestuursleden de leiding van hem wou overnemen voor de Maandagavond (feestavond).

Bestuursvergadering op 26 augustus 1930 's avonds om zeven uur bij Leegwater. Voordrachtkunstenares Truus Hooijer zal op de feestavond optreden. Aan Meurs uit Hoorn zal worden gevraagd of hij voor de feestavond een piano disponibel heeft. De inzendingen in de categorie land- en tuinbouwgewassen zullen weer net als vorig jaar zijn: 2 soorten, elk van 5 stuks, waaronder begrepen wordt 2 soorten stoofperen elk 5 stuks, zoo ook met handperen, stoofappelen en handappelen. Aan de vier aanplakborden, die in het dorp staan, zal de regeling voor de inzendingen bekend worden gemaakt. In de krantenadvertentie zal worden gerefereerd aan het optreden van voordrachtkunstenares Truus Hooijer. Dat is volgens Maarse in 't belang onzer vereeniging.

Kort overzicht van de tentoonstelling die gehouden is op 14 en 15 september 1930. Met het inzenden der planten zijn wij niet erg tevreden. Het aantal boeketten voor ouderen is ook geslonken. Van 28 naar 20. Dat gaat niet de goede kant op. Er zijn 21 grote potten ingezonden, terwijl er 43 zijn uitgereikt. Dan wordt meer dan de helft thuis gehouden. Ook de kinderplanten zijn niet schitterend te noemen en er is weer weinig fruit. In het midden van de zaal is wederom een mooi perk gemaakt van zand en zoden, waarin de planten staan die voor een prijs in aanmerking komen. De heer Pluijlaar heeft een miniatuurtuintje ingezonden, dat een gezellige aanblik gaf. Hij heeft verder ook nog een paar bakjes met pronkappels en -peren ingezonden. De heer Maarse heeft ter opluistering een reuze pompoen ingebracht. Er is dit jaar ook iets aparts, n.l. de stand van Mej. Bart. Hoewel het niet in de lijn ligt van de vereniging om nagemaakte bloemen, planten en vlinders aan te recommanderen, waren ze kunstig nagebootst. Mevrouw Bart heeft veel succes, want er bleef meenigeen voor haar afdeeling staan. Op het toneel staan de twee attracties. N.l. 6 kippen met een haan, waarna geraden moest worden hoeveel eieren ze hebben gelegen van den 1ste Oktober tot en met den 13 September 1930. Het juiste getal is 1183. Jan Boot zit met 1188 het dichtst in de buurt en wordt de nieuwe eigenaar van de zes kippen en de haan. De tweede attractie is een mand met fruit, waarvan het gewicht moet worden geraden. Het bezoek aan de tentoonstelling is minder dan het jaar ervoor, hoewel we maar niet moeten klagen daar het 's morgens heel slecht weer was. De declamatrice Truus Hooijer treedt op met nummers als "Te wapen van Adema van Scheltema" en "Versken van Felix Timmermans", dat door het publiek hartelijk werd toegejuicht. De hoofdprijs van de verloting, een tafelkleed, wordt gewonnen door mevrouw Roos.

Op maandag 29 september 1930 's avonds om acht uur wordt de volgende bestuursvergadering gehouden. De lokatie is weer in 't lokaal van den Heer Leegwater. Mevrouw Ham-Bakker is niet aanwezig als voorzitter Groot de vergadering opent. Er zijn problemen gerezen over het keuren van de kindertuintjes. Daar het ons ten gehoore was gekomen, dat er enkele leden daar niet mee accoord konden gaan, wordt besloten om deze tuintjes in het vervolg maar één keer te keuren en wel ongeveer veertien dagen voor de tentoonstelling. Er zal worden geprobeerd om de tentoonstelling eens een andere opstelling te geven. Het wordt namelijk voor ons een beetje eentonig, alle jaren hetzelfde. Dit jaar is er ook weer een huisvlijttentoonstelling aan verbonden. De jaarvergadering zal in het vervolg in de eerste helft van november worden gehouden. Alle leden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor deze vergadering in de hoop dat de opkomst wat groter zal zijn. Jurie Maarse heeft de feestavond op 15 september 1930 geleid en wordt daarvoor bedankt door voorzitter Groot.

De jaarvergadering wordt op 21 november 1930 gehouden in het dorpscafé van Jan Leegwater. Alle bestuursleden zijn aanwezig en verder de leden Pluijlaar, Keetbaas en Leegwater. De opkomst voor deze vergadering is dus weer slecht te noemen. De aftredende bestuursleden mevrouw Blom en de heren Dikstaal en Groot worden bij acclamatie herkozen. Er is volgens de penningmeester nog f 73,99 in kas. De heren Pluijlaar en Keetbaas zijn zoo goed dat zij wel even de rekening willen nazien. Voor de kindertuintjes zal zaad van Leeuwenbek worden uitgereikt. Bij de huisvlijttentoonstelling blijven inzendingen van buiten Schellinkhout uit den boze. Omdat het ieder jaar minder wordt met het inzenden van planten zijn wij genoodzaakt om een regel te treffen, dat de leden wel hun planten brengen. De heer Boot komt daartoe met een reuzig plan voor den dag. De planten die niet door de jury worden bekroond, dat die nu nog de kans hebben wel een prijsje te winnen, want er zullen vijf prijzen worden aangekocht om onder die planten te verloten. Als eerste attractie zal in 1931 op de tentoonstelling te zien zijn het "rad van avontuur". Er is een discussie of de vereniging zich al dan niet tot de Federatie zal aansluiten. De voordelen zijn het gezamelijk aankoopen van planten en aankoop van Drukwerken, regelen der tentoonstellingsdagen enz. Na een stemming wordt besloten om zich wel bij de federatie aan te sluiten. De heer Boot vraagt of onze vereeniging ook zijn toestemming wil geven om de gordijnen, wat een gezamelijk bezit is van de rederijkerskamer en Floralia, met een weinig onkosten te verbeteren. Dit wordt goed gevonden.

Bestuursvergadering op vrijdag 7 augustus 1931 bij J. Leegwater. Voorzitter Groot vertelt iets over de opgerichte federatie. Deze telt 1218 leden en er zijn zes verenigingen bij aangesloten. Een ieder kan donateur worden van deze federatie á f 2,50 per jaar. De planten waren dit jaar zeer naar genoegen en niet duur. De federatie verzoekt dit jaar de onkosten van drukwerk etc. te willen opgeven, teneinde te onderzoeken of federatief bestellen ook voordeel biedt. Het "Rad van Avontuur" kan voor f 1,- worden gehuurd van de muziekvereniging te Oosterblokker. De heer Blom zal het tijdig medenemen. Aan de heer Water zal worden gevraagd om zijn kraam op te zetten naast de kolfbaan, alwaar "het rad" kan worden ondergebracht. Als attractie zal vermoedelijk een etalagepop van Spaander dienen. Deze pop krijgt een nieuw pak aan en naar de prijs van dit pak moet worden geraden. Als jurylid voor ingebracht knutsel- en teekenwerk zal de heer Keetbaas worden gevraagd. Voor de feestavond zal de pianist Meurs worden uitgenodigd. De heer Boot zegt pogingen te zullen doen om de toneelver. te bewegen een kort tooneelstukje te willen geven of eenige voordrachten. Caféhouder Leegwater wenst hetzelfde tarief als 't vorig jaar.

Bestuursvergadering op vrijdag 28 augustus 1931 's avonds om acht uur bij den Heer Leegwater. Van de heer Pluijlaar is een verzoek binnengekomen om voor hem op de komende tentoonstelling een plaats beschikbaar te houden voor een tafel met mooie bloemen. Daar kan hij wel voor rekenen. Maarse stelt voor om de tentoonstelling zo snel mogelijk aan te kondigen aan de aanplakborden. Het inbrengen der planten enz. En ook dat de leden nog eens worden opgewekt dat ze alle planten moeten inbrengen. Iedereen heeft nu kans op een prijs, want er zijn vijf troostprijzen beschikbaar. Het huisvlijt zal op vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur in ontvangst worden genomen. Voor het "Rad van Avontuur" worden bij drie plaatselijke bakkers taarten en gebakjes besteld. Als tweede attractie zal een etalagepop van Spaander worden gevraagd. Op de feestavond zal de toneelvereniging optreden met het stuk "Een vreemde eend in de bait". Dan wordt caféhouder Leegwater opgebeld. Het bestuur heeft namelijk van hem vernomen, dat als wij op onze vastgestelde datum onze tentoonstelling lieten passeeren, het voor ons een groote strop zou wezen, want dan kwamen wij gelijk met het feest in Hoorn. Leegwater kan dan geen bal geven. Besloten wordt om de tentoonstelling een week eerder te houden, namelijk op 6 en 7 september 1931. Het grootste bezwaar was voor de rederijkers om in zoo'n korte tijd hun rollen te leeren. Op de maandagavond (feestavond) zullen schoolkinderen niet worden toegelaten.

Overzicht van de tentoonstelling van 6 en 7 september 1931. Zoo behoort dan onze Floralia en Huisvlijttentoonstelling weer tot het verleden. Er zijn 12 spreien ingebracht. Nuttige handwerken en van oud-nieuw was zeer weinig. Voor snij- en zaagwerk, tekenen, schilderen en knutselwerk is de heer Keetbaas als jurylid benoemd. Met het inzenden van planten hebben wij het zelfde getal als verleden jaar, namelijk 52. Er zijn 25 grote potten ingezonden. De tentoonstelling is even anders opgesteld dan andere jaren. De heer Pluijlaar heeft een tafel met mooie bloemen, hetgeen de tentoonstelling een gezellig aanzien gaf. Hulde voor Pluijlaar, want die man spaart moeite nog tijd voor ons bloemenfeest. Ongeveer 300 loten blijven onverkocht. Het "Rad van Avontuur" gaat niet naar wensch. Daar wij voor Zondag alleen permissie hadden om het rad te laten draaien, beteekende dat voor ons geen voordeel, want aan het einde van de zondagavond blijkt dat er nog vijf dozen met gebak over zijn. Iemand van het bestuur gaat naar de burgemeester met een beleefd verzoek om te vragen of wij de overgebleven taarten enz. Maandagavond 's avonds mochten verdraaien. De burgemeester blijkt lankmoedig en staat dit toe. Op de feestavond zijn de penningmeester en de secretaresse door droevige omstandigheden niet aanwezig. Toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen" speelt het stuk "Een vreemde eend in de bait". Dat valt zeer in de smaak. Het "Rad van Avontuur" draait tijdens de feestavond dat het een lieve lust was met de rooie en de zwarte nummers. Nico Roemer heeft de prijs van het kostuum van de etalagepop geraden: f 25,30. De hoofdprijs van de verloting gaat naar Jan Nobel.

Bestuursvergadering van 22 september 1931 in 't lokaal van den Heer Leegwater. Het bestuur heeft voor het volgende jaar de verplichting op zich genomen om zoo veel mogelijk hun best te doen om land- en tuinbouwgewassen in te zenden. Ook gaat men voor de volgende tentoonstelling loten bestellen met contra nummers om de namen er op te schrijven van de geen die dat lot heeft gekocht. De heer Boot wordt bedankt voor alle moeite en drukte die hij zich heeft getroost in het kader van het optreden van de Rederijkerskamer op de feestavond.

Jaarvergadering op 30 november 1931 's avonds om zeven uur in het dorpscafé. Mej. G. Langedijk-Schuurman en den heer J. Maarse moesten aftreden als bestuursleden en den heer Roos als penningmeester. Ze worden allen bij acclamatie herkozen. Nadien geeft Mej. Boot-Broer ons te kennen dat ze zich door omstandigheden tot haar spijt genoodzaakt ziet als bestuurslid te bedanken. Aan mevrouw G. Vet-Sluis zal worden gevraagd af zij tot het bestuur wil toetreden. Zij heeft inmiddels deze benoeming aangenomen. Penningmeester Klaas Roos kan een batig saldo melden van f 11,39. De heren Leegwater en Pluijlaar worden verzocht om even de rekening van de penningmeester na te zien. Besloten wordt om weer gratis bloemenzaad voor de schoolkinderen beschikbaar te stellen. Piet Weel wordt benoemd als afgevaardigde om de Federatievergaderingen bij te wonen. In de circulaire aan de leden, die in februari 1932 wordt verzonden, zal nog een beleefd verzoek worden gedaan aan de leden om toch zoo veel mogelijk fruit en land- en tuinbouwgewassen in te zenden.

Ledenvergadering van zaterdag 5 maart 1931 om 19.00 uur in het café van Jan Leegwater. Voorzitter Groot spreekt zijn spijt uit over de absentie van het vertrokken bestuurslid mevrouw Boot-Broer. Hij heeft haar gevraagd of zij hem het genoegen wou gaan doen om deze vergadering bij te wonen en wel om zijn excuus aan te bieden in tegenwoordigheid van de bestuursleden. De voorzitter vindt namelijk dat hij een grote fout heeft begaan door mevrouw Boot-Broer niet tijdens de jongste jaarvergadering te bedanken voor al haar werkzaamheden voor de floraliavereniging. Woorden die haar zoo derdeege toe kwamen. De bestuursleden weten wel dat het niet met die bedoeling was gegaan. Abuisen zijn menschelijk. In het dorpshuis van Westerblokker zal een dahliatentoonstelling van de federatie plaatsvinden waaraan de floraliavereniging zal meedoen.

Bestuursvergadering van vrijdag 5 augustus 1932 's avonds om acht uur in 't lokaal van den heer Leegwater. Mevrouw G. Vet-Sluis woont haar eerste vergadering bij als bestuurslid. Er is een ingekomen stuk van bestuurslid mevrouw J. Visser-Koeman waarin laatstgenoemde aangeeft genoodzaakt te zijn om als bestuurslid te bedanken. Op voorstel van voorzitter Groot zal haar een schrijven worden gezonden. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 11 en 12 september 1932. Voor de verloting worden 1500 loten met controlenummers aangeschaft. De heer Maarse komt met een goed idee, n.l. om 3 loten voor een kwartje te geven. Piet Weel zal op de maandagavond het "Rad van Avontuur" laten draaien, als B&W daar tenminste vergunning voor geven. Mej. Dikstaal stelt voor om ook eens wat prijzen voor de verloting te kopen bij de heer Kossen, hetgeen dadelijk met algemeene stemmen wordt goed gevonden. Voor de maandagavond zal ook een bal worden aangevraagd.

Het café van Jan Leegwater biedt op woensdag 24 augustus 1932 's avonds om zeven uur ook weer onderdak aan de bestuursleden van de floraliavereniging. De vergadering wordt trouwens niet schitterend bezocht. Afwezig zijn: Mej. T. Dekker-Dikstaal, mej. G. Vet-Sluis en mej. A. Ham-Bakker. De voorzitter heeft informatie ingewonnen over de Gigolo-Band van Blokker. De prijs moest zijn f 12,50. Deze band wordt uitgenodigd voor de feestavond. Als eerste attractie zal dienen de groote gaper van de vereeniging in Berkhout en als tweede attractie een kast met bijen van de heer Boot. Voor de prijzen bij het "Rad van Avontuur" zullen bij plaatselijke bakkers 20 doozen gebakjes, 10 taarten en 5 krentebollen worden gekocht. Caféhouder Leegwater zal dit jaar geen zaalhuur heffen, nadat de federatie hem daarover een brief heeft gezonden. Wel wil hij graag dat onze vereeniging een klein stukje van de kolfbaan wou afstaan om meer ruimte te krijgen voor het biljart. Voor de verloting is vijftig gulden gereserveerd en voor plantprijzen, attractie enz. tachtig gulden.

Kort overzicht van de tentoonstelling op 11 en 12 september 1932. Met het inzenden van planten waren wij niet erg tevreden. Vorig jaar nog 52 nummers, dit jaar slechts 39. Groote potten zijn er 17 ingezonden, terwijl er 50 zijn uitgereikt. Wij gaan dus met planten met reuze schrede achter uit. Acht bloemstukken worden er slechts ingestuurd, waarvan er één is die alle bewondering afdwong. Voorstellende het Wapen van Schellinkhout. Wel is er meer fruit binnengekomen dan andere jaren, terwijl land- en tuinbouwgewassen wel iets beter kon. De opstelling van de tentoonstelling heeft weer een verandering ondergaan. Het perk in het midden heeft plaats gemaakt voor een tafel met fruit. In het hoekje, linksch van de zaal, had de heer Pluijlaar een stand met een mooie sorteering dahlia's. Dezelfde heer Pluijlaar heeft op de dahliatentoonstelling in Westerblokker een medaille behaald. Ga zoo door Pluijlaar. De attractie "Gapende Naatje" staat in een hoek van het toneel. Als de tentoonstelling zondagmiddag om twee uur wordt geopend is er vanwege de regen en wind weinig publiek, maar na een hevige stortbui om 4 uur, werd het toch zoo, dat er nog vele menschen ons met een bezoek kwamen vereeren. Op de maandag komen er bijna geen bezoekers meer. Op de feestavond treedt de heer Scholten en zijn band op. Het juiste aantal bijen in de kast is 2768 en dat getal is door niemand geraden, doch de heer Valentijn was er met 2760 het dichtst bij. De hoofdprijs van de verloting, een tuinbank, wordt gewonnen door de heer K. Hansen. Piet Weel draait op de maandagavond flink aan het "Rad van Avontuur" en de prijzen vliegen de deur uit. Er zijn drie mensen die hetzelfde aantal punten hebben gegooid bij "Gapende Naatje". Na loting is Mej. Pool de gelukkige. Als de feestavond is afgelopen is er nog bal na. Aan het einde van de avond bedankt burgemeester Palenstijn de bestuursleden voor hun inzet.

Bestuursvergadering op maandag 26 september 1932 's avonds om acht uur in 't lokaal van den Heer Leegwater. Op de komende tentoonstelling zal de rubriek "dahlia's" worden toegevoegd. De heer Boot deelt mee dat hij van 't zomer voor liefhebberij wat Sineraria zaad had uitgezaaid en dat die plantjes nu in kleine stekpotjes staan, welke nu spoedig in grootere potten moeten worden overgezet. Boot stelt deze plantjes gratis beschikbaar aan de leden van de vereniging.

Jaarvergadering op 3 januari 1933 in het café van Jan Leegwater. Wegens verandering van woonplaats van Mej. J. Visser-Koeman moet er een nieuw bestuurslid worden gekozen. Na enkele stemmingen wordt mevrouw A. Weel-Meurs gekozen, die van deze benoeming in kennis zal worden gesteld. Er is een batig saldo van f 40,45. De plantenkeuze voor de tentoonstelling van 1933 is ondermeer als volgt: Voor collectie 3 stuks, n.l. Semperflorens, Fuchsia en Salvia. Voor de grote pot een Kochia. Gebleken is dat de belangstelling voor de kindertuintjes minimaal is en dus wordt er besloten om in 1933 geen bloemenzaad meer aan de schoolkinderen uit te reiken.

Bestuursvergadering van zaterdag 6 augustus 1933 's avonds om half acht in het dorpscafé aan de Dorpsweg. Evenals vorig jaar zullen er 1500 loten worden aangeschaft. Die worden verkocht voor tien cent per stuk, drie voor een kwartje of twaalf voor een gulden. De heer Dikstaal dringt er op aan om de hoofdprijs, een theemeubel, op de loten af te drukken. Op voorstel van Piet Weel wordt besloten om zes advertenties af te laten drukken op de loten. Zoo worden de loten voor de vereeniging goedkooper en komt het ons ten goede. Aan de aanplakborden in het dorp zal bekend worden gemaakt dat wij dit jaar een grabbelmand hebben. Een ieder die iets wil offreeren voor dat doel kan dat bij een bestuurslid inleveren. Voor een optreden op de feestavond worden Daan Pool en August de Laat aangeschreven.

Bestuursvergadering op 20 augustus 1933 's avonds om half acht in 't lokaal van den Heer Leegwater. Voorzitter Groot deelt mee, dat wij aan de Dahlia Tentoonstelling van de Federatie zullen deelnemen. De humorist August de Laat uit Tilburg wil wel op de feestavond, op maandag 11 september 1933, optreden met pianist. Dat kost f 40,- en in Duo met Dame f 60,-. Besloten wordt om voor het duo te opteren. De entreeprijs voor de feestavond bedraagt voor leden 25 cent en voor niet-leden 50 cent.

Kort overzicht van de tentoonstelling van 11 en 12 september 1933. Over het inzenden van planten kunnen wij tevreden zijn. Vorig jaar 39 nummers, nu 49. Er zijn 29 grote potten ingebracht. De heer Buisman heeft een "stil leven" ingezonden. Wij hopen dat dit navolging zal geven. De heer Houter heeft een fantasiestuk ingezonden voorstellende "Flora", de godin der bloemen. Veel mooi fruit is er ook op de tentoonstelling. Nu hadden wij dit jaar iets nieuws, n.l. een fruitstand. Vier leden hebben daar gebruik van gemaakt. Stond voorheen aan beide zijden der baan een stellage met planten, dit maal waren de stellages in het midden der baan opgetrokken. Langs de kanten staan het fruit, de land- en tuinbouwgewassen en zaden opgesteld. De heer Mantel uit Avenhorn exposeerde de mooiste soorten zijner dahlia's en een aardige verzameling cactussen. Ook de heer Pluijlaar heeft een stand met dahlia's. Met het knikkerspel, dat op het toneel staat opgesteld, kan een barometer worden gewonnen. Voor 10 cent mag men een keer in de grabbelmand graaien. Nu dat ging van een leien dakje. In de rechter hoek van het toneel staat de hoofdprijs van de verloting, een keurig dressoir. Het meubel wordt gewonnen door Dirk Bloothoofd. Op de maandagmiddag is het bezoek weer zeer gering. Op de dahliatentoonstelling in Hoorn heeft de vereniging vier prijzen in de wacht gesleept. Het optreden van het duo De Laat op de feestavond valt in de smaak, zoo wel ernst als luim viel bij het publiek wel in de smaak.

Bestuursvergadering op 25 september 1933 in het dorpscafé. Het hele bestuur is aanwezig, behalve de heren Dikstaal en Boot. De bestuursleden krijgen lof toegezwaaid van voorzitter A. Groot voor hun inzet voor en gedurende de tentoonstelling. Een bijzonder woord van dank is er voor de heer en mevrouw Leegwater van het dorpscafé voor alle moeite die ze voor onze vereenigig hebben gedaan. Op de volgende tentoonstelling zal er weer huisvlijt zijn. Met het oog op de beperkte ruimte waarover wij te beschikken hebben, werd al zoo na voren gebracht om de huisvlijt in het Gimlokaal op te stellen. De heer Maarse stelt voor om het volgend jaar in plaats van het vlaggendoek, dat wij gebruiken om het witte hout te bekleeden, daar voor nu zwart doek te nemen, met groene takken of iets anders dat in de lijn ligt van onze tentoonstelling. Het bestuur gaat daarmee akkoord, omdat zij nu in het bezit is van zwart doek. Piet Weel, die de federatievergaderingen bijwoont, krijgt daarvoor een onkostenvergoeding uit de kas. Mevrouw Leegwater had het ongeluk haar prijs bij het afhalen zoo te beschadigen dat het niet meer toonbaar was. Op voorstel van penningmeester Klaas Roos krijgt zij een nieuwe prijs van de vereniging, want wat Mej. Leegwater voor onze vereeniging dit jaar gedaan heeft is niet van geringen aard.

Jaarvergadering op vrijdag 2 februari 1934 's avonds om zeven uur in 't lokaal van den heer Leegwater. De voorzitter geeft een bijzonder woord van welkom aan mevrouw G. Vet-Sluis, die na een operatie, die slechts drie weken geleden bij haar plaats heeft gehad, de vergadering kwam bij wonen. Uit de boeken van de penningmeester blijkt dat er f 382,- is uitgegeven en dat er f 490,93 is ingekomen. In 1934 zal er weer huisvlijt aan de tentoonstelling worden toegevoegd en waar de tentoonstelling van de huisvlijt in de kolfbaan verschillende bezwaren heeft, zullen bij wijze van proef de huisvlijtrubrieken in het gymlokaal worden ondergebracht. De datum voor de nieuwe tentoonsteling wordt gesteld op 9 en 10 september 1934. Met betrekking tot de feestavond heeft mevrouw Dikstaal het volgende voorstel. Zij vertelde dat die goochelaar die bij de Boer in Hensbroek geweest was, reuzig had voldaan. Besloten wordt dat de secretaresse informatie zal inwinnen bij bedoelde De Boer. De heer Pluijlaar vestigt er de aandacht op dat het goed zal zijn er op te letten, dat de leden met zelf gekweekte bloemen komen. Het bestuur zal die zaak ernstig nagaan. Voor alle bestuursleden wordt het boekje "Hoe kweek ik mijn Floraliaplanten?" gekocht.
 Hoe kweek ik mijn Floralia-Planten?

Bestuursvergadering op zaterdag 4 augustus 1934 bij den Heer Leegwater. Als eerste attractie wordt het ringenspel gekozen en voor de verloting worden 1500 loten besteld. De hoofdprijs zal uit een divan met kleed bestaan. De heer E. Blom alhier wordt voor dinsdagavond uitgenodigd voor een vertoning met zijn filmapparaat. Er wordt informatie ingewonnen over wat de kosten zijn als wij met hetgeen wat voor huisvlijt gebracht wordt tegen brandschade te verzekeren.

Bestuursvergadering op zaterdag 25 augustus 1934 in het dorpscafé. De volgende tentoonstelling zal op 16 en 17 september 1934 zijn. Besloten wordt om alles wat voor de huisvlijt gebracht wordt tegen brandschade te verzekeren voor de som van f 1.000. Aan de heer Mantel uit Avenhorn zal een schrijven worden gezonden waarin hem wordt medegedeeld dat hij een stand van Cactussen kan plaatsen in het Gym lokaal. Bij de afdeling huisvlijt zal als attractie een sjoelbak worden geplaatst. Deze wordt geheel belangeloos afgestaan door den heer Maarse. Het programma voor dinsdagavond wordt vastgesteld. Opening door de voorzitter, bekend maken van de attractie, verloting en verder zal de heer E. Blom een demonstratie geven met zijn filmapparaat.

Kort overzicht van de tentoonstelling op 16 en 17 september 1934. Wij zijn met de tentoonstelling en met de daar aan verbonden huisvlijt, als mede de feestavond uitstekend geslaagd. In 1927 heeft het gymnastieklokaal onderdak geboden aan de hele floraliatentoonstelling en nu is alleen het huisvlijt daar te zien geweest. Ter opvrolijking was hier een aangenaam klinkende radio aangebracht, wat wel bij de bezoekers in de smaak viel. De sjoelbak heeft voor de kas een goede dienst bewezen. De potplanten zijn dit jaar buitengewoon mooi. Als proef zouden wij dit jaar de planten, na in ontvangst nemen dadelijk op de plaats zetten waar ze moesten staan. Die proefneming is geslaagd, want het spaart veel tijd. Jacob Houter heeft een kunstwerk ingebracht voorstellende den Torenwachter in en met Flora's kinderen. Houter wij hopen dat het u gegund moge worden nog vele jaren onze tentoonstelling met zulke kunstwerken op te luisteren. Op de feestavond is er speciaal woord van welkom voor de heer E. Blom, die voor dien avond was gereserveerd met zijn filmapparaat en ter afwisseling een nummertje muziek gaf met zijn versterkte grammofoon. De heer Blom vertoont ondermeer natuuropnamen en daarna een meer romantische film "Dwaalwegen". Het is muisstil tijdens de vertoning van de filmbeelden. De feestavond wordt besloten met balmuziek van dezelfde heer E. Blom.

Bestuursvergadering op 2 oktober 1934 in 't lokaal van den Heer Leegwater. Voorzitter A. Groot heet bestuurslid Mej. Dikstaal speciaal welkom. Het deed ons allen goed vrouw Dikstaal weer in ons midden te zien. De voorzitter hoopt dat voor Mej. Dikstaal én voor de vereniging dat zij nog jaren in gezondheid haar beste krachten voor Bloem en Fruit kan geven. Er is een batig saldo van f 107,11. De heer Roos krijgt f 2,50 voor de onkosten die hij heeft moeten maken bij de aanleg van de radio in het gymnastieklokaal. Voor de heer Pluijlaar zal nog een bestuursprijs, een pijp, worden gekocht. Mej. Blom kwam naar voren met te zeggen, dat kinderen van leden boven 18 jaar best lid konden worden. Dan kwam er veel meer geld in kas. Het bestuur vindt dat wel een goed ide, maar omdat de tijdomstandigheden zoo slecht zijn en wij bang waren dat wij daar door soms leden zullen missen, is besloten op dezelfde voet door te gaan. Aan de heer Berkhout zal een bedankbrief worden geschreven voor het fijne gebak dat hij onze vereeniging heeft geschonken.

Jaarvergadering op 29 januari 1935 's avonds om zeven uur in het dorpscafé. Naast de bestuursleden is er slechts één ander lid komen opdagen en dat is de kastelein van het dorpscafé Jan Leegwater. Voorzitter Groot komt nog even terug op de zo goed verlopen feestavond met de filmvertoningen van den heer Blom, die ook voor balmuziek had gezorgd. Bij de bestuursverkiezing zijn de heren Roos, Weel en Boot aftredend. De eerste twee worden bij acclamatie herkozen, maar de heer Boot heeft een schrijven gestuurd waarin hij bericht dat hij verhinderd was om deze vergadering bij te wonen. Terwijl hij dank brengt voor de attentie bij gelegenheid van zijn huwelijk van de zijde van het bestuur ondervonden. Tevens deelt de heer Boot in bedoeld schrijven mee, dat hij bedankt als bestuurslid. Als vervanger voor de heer Boot wordt Willem Koster gekozen. Laatstgenoemde zal nog kennis krijgen van zijn benoeming.

Bestuursvergadering van 20 augustus 1935 in 't lokaal van den Heer Leegwater. Willem Koster heeft zijn benoeming tot bestuurslid kennelijk aanvaard, want hij wordt op deze vergadering in het bijzonder welkom geheten. Als eerste attractie wordt het "Rad van Avontuur" gekozen, echter nu geen taarten verdraaien, maar bussen cacao - jodenkoeken - bonbons enz. Het biljartspel wordt de tweede attractie. De hoofdprijs van de verloting zal een dames- of herenrijwiel zijn. Aan de heer E. Blom zal worden gevraagd om op de zondagmiddag wat grammofoonplaatjes te draaien. Voor een optreden op de feestavond zal Daan Pool worden gevraagd. Als deze verhinderd is worden de heren Gales en Veer uitgenodigd. Voor balmuziek zal de heer Meurs uit Hoorn zorgdragen.

Overzicht van de tentoonstelling van 15 en 16 september 1935. Op zaterdag 14 september 1935 werden op de daarvoor vastgestelde uren de planten, bloemen, vruchten, kasproducten, land- en tuinbouwgewassen enz. weer door de leden ingebracht. Over het inzenden van planten waren wij niet tevreden. Er zijn veel leden die geen planten hebben ingebracht of ze zijn niet toonbaar. Zoo treurig hebben wij ze nog nooit gehad. Hetzelfde geldt voor de dahlia's. Ondanks de regen komt er op de zondagmiddag nog aardig wat bezoek. De biljarthoek stond steeds met heeren gevuld. Het "Rad van Avontuur" draait ook goed, maar daar moest voor worden gewerkt. Op de maandagmiddag komen er zoals gewoonlijk maar weinig bezoekers. Maar toch is er onder die bezoekers één, die al onzer belangstelling had, namelijk oud-voorzitter Jan Ebels. Wat zat die man gezellig tusschen ons in te boomen in onze haardfauteuil. Op de feestavond, waar Ebels ook present is, treedt uiteindelijk het duo Gales en Veer uit Hoogkarspel op. Ondanks het feit, dat er zo weinig planten zijn ingezonden mag de tentoonstelling toch geslaagd heten, daar de bouquetten, bloemstukken, fantasiestukken en fruit talrijk waren. De eerste prijs van het biljartspel, een haardfauteuil, wordt gewonnen door de heer P. Donker. De eerste prijs van de verloting, een fiets, wordt gewonnen door Elle Mol. Aan het einde van de feestavond bedankt burgemeester Palenstijn het bestuur voor het gebodene. Ook oud-voorzitter Ebels voert nog het woord. Met aandoening in zijn stem hoopt geachte spreker dat de Floor mag groeien en bloeien en dat hij nog eens in de gelegenheid mag zijn een dergelijke avond mee te maken.

Bestuursvergadering op 29 september 1935 in 't lokaal van den heer Leegwater. Secretaresse mevrouw A. Roos-Slot ontvangt woorden van dank voor de gemaakte notulen en voor het verslag van de jongste tentoonstelling. Het blijft echter niet bij woorden. De voorzitter doet haar een tasch cadeau die overcompleet was, als bewijs dat haar werk gewaardeerd wordt. Klaas Roos vraagt of het ook toegestaan wordt om planten in een broeikas te zetten. De voorzitter zegt dat het geen bezwaar is, want planten in een kas vereist veel meer werk dan buiten. Het gaat er om dat er mooie planten op de tentoonstelling worden gebracht. Het bestuur is van mening dat er wel erg veel geld wordt uitgegeven voor de vijf collectieprijzen. Men besluit om voor hetzelfde geld voortaan zeven prijzen te kopen. De heer Weel wijst er op dat er twee bestuursleden zijn die nog geen insigne hebben. De secretaresse zal er werk van maken, zodat alle bestuursleden een insigne kunnen dragen tijdens de tentoonstellingsdagen.

Jaarvergadering op 28 januari 1936 in het dorpscafé. De opkomst is zeer gering. Van het bestuur zijn afwezig de heer Dikstaal en het echtpaar Weel. De twee laatsten kwamen later op de avond weer voor het voetlicht. Van de leden zijn aanwezig kastelein Leegwater en de heer Pluijlaar. Secretaresse mevrouw Roos-Slot deelt mee dat ze geïnformeerd heeft naar de prijs van twee nieuwe insignes voor de bestuursleden. Ondanks de tegenstemmen van de voorzitter en de penningmeester worden ze besteld, want de afdeeling dames was er dadelijk voor. Er is een batig saldo van ruim vijfennegentig gulden. In de pauze voorziet caféhouder Leegwater de bestuursleden van een heerlijke kop melk en voor verrassing bracht hij een blik koek mee. De manier van kweken van de planten is geheel vrij, maar de plant moet wel in dezelfde pot blijven.

Bestuursvergadering van 3 augustus 1936 in 't lokaal van den heer Leegwater. Er is toestemming binnengekomen van Burg. en Weth. voor een te houden tentoonstelling met het geen daar aan verbonden is. De heren Weel en Dikstaal zullen de Federatievergadering bijwonen op 9 augustus 1936. Evenals vorig jaar zullen er weer 1500 loten worden besteld. Na een stemming wordt besloten om als hoofdprijs van de verloting een divan met kleed te nemen. Als attracties zullen Gapende Naatje en het knikkerspel dienst doen. Aan de toneelvereniging van Andijk zal worden gevraagd om op de feestavond het toneelstuk "De kinderen van ons volk" op te voeren. Twee heeren van de Firma Meurs zullen voor de muziek op de feestavond worden gevraagd. Het is ondertusschen al aardig laat geworden, zoodat de voorzitter met een kort toch hartelijk woord de vergadering sluit.

Bestuursvergadering op 24 augustus 1936 in het café van Jan Leegwater. Omdat de attractie Gapende Naatje naar Venhuizen gaat, wordt besloten om in plaats daarvan ons biljart te nemen. Het optreden van de gebroeders Meurs gaat niet door, aangezien wij er niet op aan kunnen dat wij een goede pianist krijgen. In hun plaats wordt het gezelschap van de heer Leenhouts verwacht, maar vanzelfsprekend met een ander programma. Voorzitter Groot vraagt aan penningmeester Klaas Roos of deze de stellage en het geen verder op timmergebied aan bod komt weer op zich neemt.

Kort overzicht van de Floraliatentoonstelling gehouden op 13 en 14 september 1936 in de kolfbaan van de heer J. Leegwater. In mijn overzicht van de tentoonstelling 1935 staat, dat de planten door elkander genomen niet toonbaar waren. Nu 1936 was niet veel beter. De fantasiestukken zijn wel de moeite waard. Van al het geen dat ingebracht is hebben wij toch nog een tentoonstelling gemaakt, dat het publiek niet tegen viel, want een ieder was op de hoogte dat de planten dit jaar zeer slecht waren. Van de attracties, het biljartspel en het knikkerspel, wordt aardig gebruik gemaakt. Er heerst een gezellige stemming mede door de muziek van een radiotoestel van de heer Roos. De heer G. Koster wint de hoofdprijs van de verloting, een divan met kleed. Voor de pauze treedt de heer Van Houten als goochelaar op en daarna volbrengt de heer Van Houten met gepaste kout en schets zijn toeren, die aller bewondering hebben. Ook de heer Leenhouts heeft als voordrachtskunstenaar aller belangstelling. Er is een gezellig bal toe.

Bestuursvergadering op maandag 28 september 1936 's avonds om acht uur bij Leegwater. Laatstgenoemde heeft voor een heerlijke kop chocolade met een koekje gezorgd, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Omdat alle afrekeningen nog niet binnen zijn, kan penningmeester nog niet persies zeggen of er nog een gulden of vijf winst gemaakt is. Voorzitter Groot was er over verheerlijkt dat wij dit jaar aardig met onze stand naar voren waren gekomen. Over de planten die geleverd worden door de Federatie is men niet tevreden en besloten wordt om eens bij de heer Muller te informeren of die genegen is voor geschikte prijs planten te willen leveren aan onze vereeniging.

Jaarvergadering op 18 januari 1937 in het café van Jan Leegwater. Juffr. Vet en juffr. Dikstaal zijn wegens ziekte afwezig en de voorzitter spreekt met goed gekozen woorden de wens uit dat ze weer spoedig geheel hersteld mogen worden. De heer Muller heeft prijsopgaaf gedaan van verschillende planten. Besloten wordt om dit jaar de floorplanten van de heer Muller te betrekken. Er blijkt een batig saldo te zijn van f 94,53. De aftredende bestuursleden mevrouw Langedijk-Schuurman en de heren Groot en Maarse worden bij acclamatie herkozen. De heer Pluijlaar vraagt of de vereniging aangesloten blijft bij de Federatie nu er geen planten meer worden betrokken van die instelling. De voorzitter antwoordt even goed mee te doen aan de Dahliatentoonstelling der Federatie. Klaas Roos kwam met een voorstel van één onzer leden die gaarne zag dat er zoo veel mogelijk prijzen bij plaatselijke middenstanders worden gekocht.

Bestuursvergadering op maandag 2 augustus 1937 ten huize van Leegwater. Voorzitter Groot spreekt de wens uit dat bestuurslid Mej. Dikstaal, die al een heele poos ongesteld is, weer spoedig beter mag worden. Als hoofdprijs voor de verloting wordt een tuinameubelement gekozen. De attracties bij de huisvlijtafdeling zullen het "Rad van Avontuur" en het raden naar de naam van een pop zijn. Voor de planten en bloemen enz. zal de zelfde jury worden gevraagd. En als attractie Gapende Naatje. De feestavond wordt voor dinsdag 14 september 1937 vastgesteld. Men wil heel graag de Andijker toneelvereniging laten optreden, maar dat is nogal duur. Er zal nadere informatie worden ingewonnen en zonodig zal een bonte avond in elkander worden gezet.

Bestuursvergadering op zaterdag 28 augustus 1937 's avonds om acht uur in het dorpscafé. De Andijker toneelvereniging zal toch voor f 85,- op de feestavond optreden. De entreeprijs voor de feestavond zal voor leden 35 cent zijn en voor niet-leden 60 cent. Schoolgaande kinderen krijgen geen toegang. Er zullen 400 programma's worden besteld en 200 circulaires. Op deze circulaires zal worden vermeld dat alle dahliaboeketten door de jury zullen worden gekeurd. Aan penningmeester Klaas Roos wordt gevraagd of deze weer voor de opbouw van onze tentoonstelling wil zorgen. Gapende Naatje zal de attractie zijn. Het "Rad van Avontuur" gaat niet door. Daarvoor in de plaats zal een klokje worden aangekocht om de tijd te raden. De huisvlijtafdeling zal in het gymnastieklokaal worden ondergebracht.

Overzicht van de tentoonstelling van 12 en 13 september 1937. Op de donderdag om 14.00 uur waren de dames bestuursleden persent om de huisvlijt in ontvangst te nemen. Het geen er ingebracht was, was nu juist niet veel, maar alles zag er even keurig uit. De juryleden spraken er met lof over. Er komt maar weinig huisvlijt van de heren binnen. Over de inzendingen van planten is men tevreden. Planten voor leden hadden wij 50 nummers. Grootte potten 25 stuks. Potplanten voor dames 23 stuks. De heer Pluijlaar heeft weer een stand met prachtige dahlia's. De twee attracties, Gapende Naatje en het raden naar de tijd van het klokje, staan op het toneel. Na afloop van de tentoonstelling op de zondagmiddag worden in korte tijd beide zalen weer opgeruimd en konden wij die avond eens rustig thuis blijven. Op dinsdagavond is de zaal voor de feestavond om 19.00 uur open voor publiek. De Andijker toneelvereniging voert het blijspel "Baron van Haberniks" op. Oud-burgemeester Laan wint de hoofdprijs van de verloting. Met ballen gooien bij Gapende Naatje wordt de eerste prijs, een fraaie rooktafel, gewonnen door de heer P. Langedijk. In zijn dankwoord tipt voorzitter Groot nog even de Beemster Dahlia tentoonstelling aan waar wij met onze stand de 8ste prijs hebben behaald. De heren Scherpenhuizen zorgen voor de muziek bij het bal. Dit Floraliafeest is naar ons aller wensch reusachtig geslaagd.

Bestuursvergadering van 2 oktober 1937 ten huize van Leegwater. Gewoontegetrouw komt het bestuur kort na de gehouden tentoonstelling bij elkaar om de resultaten te bespreken. Het batig saldo bedraagt f 93,66, dus wij kunnen tevreden zijn. De verdere besprekingen waren niet de moeite waard om deze te notuleeren.

De Floraliavereniging "Bloem en Fruit" houdt haar jaarvergadering op vrijdag 21 januari 1938 in 't lokaal van den heer Leegwater. De opkomst is zeer gering; geen der leden was aanwezig. En ook het bestuur is niet voltallig. Het blijkt dat ondanks de huisvlijt, wat nooit financieel voordeelig is voor de vereeniging, de tentoonstelling in 1937 toch als zeer geslaagd kan worden beschouwd. Bij de bestuursverkiezing wordt in de plaats van mevrouw Dikstaal-Dekker gekozen mevrouw J. Buisman-Dol. Voorzitter Groot spreekt enige woorden jegens juffr. Dikstaal, die vanaf de oprichting bijna 20 jaar haar beste krachten aan de vereeniging heeft gegeven. Aan de heer Muller zal de opdracht worden gegeven tot het leveren der planten.

Bestuursvergadering op maandag 1 augustus 1938 in het dorpscafé. Door de jubileumfeesten in het kader van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, komen wij een beetje in het gedrang. De datum van de tentoonstelling wordt daarom verplaatst naar 4 september 1938. Het biljart en het ringenspel (danseres) zullen dit jaar de attracties zijn. De verloting zal tijdens de feestavond in oktober worden gehouden en daarvoor zullen 2000 loten worden besteld. De hoofdprijs zal een Haard-Fauteuil zijn. Voor de feestavond zal de Andijker toneelvereniging weer worden uitgenodigd. Nu zijn wij genaderd tot punt vier van onze agenda. De Dahlia tentoonstelling, die op 17 en 18 september zal worden gehouden. Het bestuur van de Federatie neemt de daar aan verbonden werkzaamheden op zich. Besloten wordt om voor deze tentoonstelling een Louwertak en een medaille aan te koopen.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder volgt informatie uit het notulenboek (met harde kaft) dat begint met het verslag van de bestuursvergadering van 17 augustus 1938 en eindigt met het verslag van de jaarvergadering van 15 december 1952. Hieronder weer een aantal vermeldenwaardige feiten.

Op de bestuursvergadering van woensdag 17 augustus 1938 in het café van de heer Leegwater zijn alle bestuursleden aanwezig, behalve de heer Maarse. Besloten wordt om de Andijker Tooneelvereniging op de feestavond te laten optreden. Uitbater Leegwater zal de helft van de kosten van de balmuziek voor zijn rekening nemen en als de inkomsten hem tevreden stellen zal hij de hele rekening betalen. De entreeprijs voor leden bedraagt 40 cent en niet-leden betalen 75 cent. Er zijn 400 programmaboekjes besteld. Voor de aankoop van prijzen wordt f 135,- uitgetrokken.

Kort overzicht van de tentoonstelling van 4 en 5 september 1938.
De heer Maarse heeft een practisch werktuig voor ondiepe grondbewerking ingebracht en op het toneel staan een biljart- en knikkerspel. De feestavond vindt in 1938 pas op 8 oktober plaats. De Andijker Tooneelvereniging treedt op en de zaal is tot in alle hoeken bezet. Ook burgemeester Palenstijn is van de partij. Aan het einde van de feestavond bedankt voorzittter A. Groot allen die hadden meegeholpen tot het slagen der tentoonstelling en de feestavond en wenschte verder ieder nog een gezellig bal toe.

Alleen mevrouw Vet-Sluis is niet aanwezig op de bestuursvergadering van zaterdag 22 oktober 1938 in het dorpscafé. Ze is ziek.
Er is een batig saldo van f 131,23. Wij zijn er dus f 25 op vooruit geboerd.

Er is slechts één gewoon lid afgekomen op de jaarvergadering van 17 januari 1939 die gehouden wordt in het café van Jan Leegwater. Ook voorzitter A. Groot en de bestuursleden mevrouw Buisman-Dol en de heer Koster moeten om gezondheidsredenen verstek laten gaan. Waarnemend voorzitter Maarse leidt deze bestuursvergadering. Penningmeester Roos kan melden dat er voor 1939 f 124,58 in kas is. De heren Leegwater en Weel controleren de rekening en deze wordt in orde bevonden. De bestuursleden mevrouw A. Ham-Bakker, mevrouw A. Weel-Meurs en secretaresse mevrouw A. Roos-Slot moeten aftreden, maar worden herkozen.

Onder de ingekomen stukken bij de bestuursvergadering van 31 juli 1939 is een schrijven van bestuurslid mevouw Blom-Van Dok met de medeling dat zij door omstandigheden geen werkzaam aandeel aan beide tentoonstellingen wenscht te hebben. Voor de verloting zullen 1500 loten worden besteld en de hoofdprijs is een dressoir. Als attracties zullen het biljart- en het voetbalspel worden genomen. Er zal echter eerst nog worden geïnformeerd of het voetbalspel ook door één persoon kan worden bediend. Zo niet dan zal er werk van worden gemaakt om een ringenspel te krijgen. De feestavond wordt vastgesteld op dinsdag 19 september 1939 en daarvoor zal het muziekgezelschap "Onder Ons" uit Heerhugowaard worden aangeschreven. En als reserve hebben we Rien van Nopen. Er wordt nog even gesproken over de a.s. Dahlia tentoonstelling.

De bestuursleden mevrouw G. Vet-Sluis, A. Ham-Bakker en de heer Maarse zijn afwezig bij de bestuursvergadering van 22 augustus 1939 die in 't lokaal van den heer Leegwater wordt gehouden. De voorzitter vraagt of Klaas Roos weer de houtverwerking voor zijn rekening wil nemen. Verder is er geen rolverdeling voor de werkzaamheden, omdat een ieder wel weet in welke afdeeling hij het beste past. Het muziekgezelschap "Onder Ons" uit Heerhugowaard zal niet optreden op de feestavond, want dat is te duur (f 75,--). Als alternatief wordt nu weer de Andijker toneelvereniging genoemd. Er zullen weer 175 circulaires en 400 programma's worden besteld.

De Tweede Wereldoorlog is inmiddels uitgebroken en op 8 september 1939 sneuvelen de eerste Nederlandse militairen bij het verongelukken van de mijnenveger Willem van Ewijck, ter hoogte van de Noordvaarder bij West Terschelling. Ondanks de treurige omstandigheden vindt de tentoonstelling van de floraliavereniging "Bloem en Fruit" op 17 en 18 september 1939 (zondag en maandag) toch plaats. Er zijn 45 collecties van bloemen en planten ingezonden. De kwaliteit van de planten is niet schitterend. Land- en tuinbouwgewassen zijn er maar zeer gering, maar van prima kwaliteit. Ook is er, ondanks het feit dat het een prima fruitjaar is, maar weinig fruit ingezonden. Het biljart- en trekbiljart staan op het toneel. De heer Roos heeft er voor gezorgd dat er een radiotoestel aanwezig is, want zooals de zon de bloemen kleurt, zoo kleurt muziek het leven. Mevrouw De Graaf-Bart demonstreert haar handwerken. De feestavond wordt voorlopig uitgesteld, omdat men hoopt op betere tijden.

Op 25 september 1939 is de volgende bestuursvergadering. Mevrouw Vet-Sluis en de heer Koster zijn niet present. De secretaresse mevrouw A. Roos-Slot leest een overzicht voor van de gehouden tentoonstelling dat door een donderend applaus en hartelijke woorden van dank door de voorzitter wordt gevolgd. Er is nog steeds een batig saldo en de bestuursleden zijn daar verheerlijkt over. De feestavond wordt nog uitgesteld, omdat de omstandigheden heden nog even critiek zijn als tijdens onze tentoonstellingsdagen.

De jaarvergadering wordt op 9 februari 1940 gehouden in het dorpscafé van kastelein Jan Leegwater. Alle bestuursleden zijn aanwezig, maar niet één lid heeft de gang naar de bijeenkomst gemaakt. De heer Jurie Maarse trakteert op kransjes in verband met zijn zilveren huwelijksjubileum wat bij ons alle goed in de smaak viel. De aftredende bestuursleden A. Groot, W. Koster en P. Weel worden herkozen. Dan wordt de plantenkeus voor 1940 bepaald. Voor collectie, Sinensis Sedina (karmijnroze), Geranium (roze) en Begonia (lieveling). Voor de grote pot wordt een gele chrysant verstrekt en ook voor de jonge dames, schoolmeisjes en schooljongens worden de uit te reiken planten bepaald. Besloten wordt om de planten evenals vorig jaar bij de heer Muller te bestellen. Dit jaar zal er ook weer een afdeling huisvlijt aan de tentoonstelling worden verbonden. De heer Weel vraagt of iemand nog iets heeft te vragen omtrent de eerstkomende Federatievergadering. Klaas Roos spreekt nog een woord van opwekking om op 10 Februari a.s. naar café Leegwater te gaan, waar een spreker zal komen over Bellamie gedachten.

De heer en mevrouw Weel zijn niet aanwezig op de bestuursvergadering van vrijdag 26 juli 1940 omdat ze ziek zijn. Voorzitter Groot sprak o.a. dat de tijdomstandigheden nog niet veel beter waren als verleden jaar toen wij onze eerste bestuursvergadering hadden. Er wordt uitvoerig gesproken over de lokatie waar de volgende tentoonstelling zal worden gehouden: in de kolfbaan of in de voorzaal (van het café). Met het oog op de ruimte blijft het de kolfbaan. Voorzitter Groot is naar de federatievergadering geweest en deelt mee dat de dahliatentoonstelling zal worden gehouden op 14 en 15 september 1940 te Wijdenes. Er zullen voor die tentoonstelling geen vazen meer worden verstrekt. De vereniging zal voor proef bloempotten verstrekken die dichtgemaakt en zwart geverfd worden. In verband met het tienjarig bestaan van de federatie zal er een feestavond zijn in Oosterblokker. Voor de komende tentoonstelling van "Bloem en Fruit" op 8 en 9 september 1940 zullen weer 1500 loten worden besteld en de hoofdprijs zal een electrische kachel zijn. De feestavond wordt op 21 september 1940 gehouden en men schrijft de Andijker toneelvereniging aan met het verzoek om dan weer op te treden.

Op 16 augustus 1940 wordt de volgende bestuursvergadering gehouden in 't lokaal van den Heer Leegwater. Er zijn vier ingekomen stukken, maar die zijn niet noemingswaard om daarvan melding te maken. De Andijker toneelvereniging wil voor f 85,- wel optreden op de feestavond, maar ziet in deze oorlogstijd veel bezwaren om naar Schellinkhout te komen en om 's nachts weer weg te komen. Er wordt daarom besloten om hen hier 's nachts logies te geven. Er moet overigens nog wel toestemming voor het optreden van de toneelvereniging worden verkregen van den Heer Procureur-Generaal. Het entreegeld voor de feestavond bedraagt voor leden 40 cent en voor niet-leden 75 cent en er zullen 300 programma's worden besteld. De attracties op de tentoonstelling zullen zijn het biljartspel en een geheimzinnige foto. Op de huisvlijttentoonstelling in het gymnastieklokaal zal vermoedelijk het knikkerspel worden geplaatst. Omdat het gymnastieklokaal op last van de Duitse bezetter ook verduisterd moet worden, wordt de huisvlijttentoonstelling noodgedwongen om 20.00 uur gesloten. Besloten wordt om weer 100 klemmetjes voor toegangsbewijs voor beide zalen aan te koopen. Het inleggeld voor de huisvlijttentoonstelling bedraagt 25 cent per persoon en voor kinderen 10 cent.

Kort overzicht der tentoonstelling op 8 en 9 September 1940. Op donderdag 5 september 1940 wordt het huisvlijt ingebracht. Wij dachten allen hoe moeten wij van zoo weinig nog een behoorlijke tentoonstelling geven wat nog een aanblik waard is. Maar als alles een plaatsje heeft gekregen in het gymnastieklokaal viel het ons toch niet tegen. Ingezonden groepen planten waren dit jaar klein 40 stuks en de planten voor de leden waren lang niet gunstig te noemen. Enkele uitgezonderd. De plant in groote pot was ook mis. De koude zomer en de stemming van meenige verzorgster zijn daar wellicht debet aan. Land- en tuinbouwgewassen zijn aardig ingebracht maar er is weer weinig fruit binnengekomen. Op de feestavond treedt niet, zoals gepland, de Andijker toneelvereniging op, maar de Hoornsche tooneelvereeniging "Kunst naar Kracht". Voorzitter Groot merkt op dat het fruit veel te wenschen overliet en dat er toch vele kweekers zijn, die de ziektebestrijding voldoende toepassen. De voorzitter roemt de dahliastand van de heer Pluijlaar. De heer Breebaart maakt de uitslagen der attracties bekend. Bij de verloting wint de heer Bos uit Nibbixwoud de hoofdprijs, een electrische kachel. Als extra prijs heeft bakker Davids een tulband beschikbaar gesteld. De tentoonstelling en alles wat daar aan verbonden is, is naar wensch geslaagd.

Op dinsdag 1 oktober 1940 vindt de bestuursvergadering plaats ten huize van Leegwater. Het bestuur is bijeen gekomen om ten eerste te vernemen hoe de resultaten van de gehouden tentoonstelling waren en ten tweede om nog eens gezellig bijeen te zijn, want nu hebben wij weer vacantie tot wij de jaarvergadering hebben. Mevrouw Leegwater, de echtgenote van de caféhouder, tracteert de aanwezigen op een kopje chocolade en een soes met room. Penningmeester Klaas Roos meldt dat er een nadelig saldo is. Een tentoonstelling daar een huisvlijttentoonstelling aan verbonden is, komt ons altijd duur te staan. Omdat bestuurslid mevrouw Langedijk-Schuurman de eerste prijs heeft gewonnen bij een attractie trakteert zij op een fijne spritskrans. Om 23.00 uur wordt de vergadering gesloten, want dan moeten wij foetsie wezen.

De floraliavereniging "Bloem en Fruit" houdt haar algemeene vergadering in 1941 op dinsdag 21 januari bij den Heer Leegwater. Voorzitter Groot heet het voltallige bestuur welkom, daar de leden zooals gewoonlijk schitteren door afwezigheid. De secretaresse, mevrouw A. Roos-Slot, leest de notulen voor van de vorige bijeenkomst en penningmeester Roos doet verslag van de financiële situatie. De aftredende bestuursleden mevrouw Blom-Van Dok en de heren Dikstaal en Roos worden herkozen en laten zich deze benoeming welgevallen. Zoals gebruikelijk worden op deze vergadering ook de planten gekozen voor de volgende tentoonstelling.
 ....den Heer Leegwater....

De bestuursvergadering van maandag 4 augustus 1941 wordt niet bijgewoond door de zieke bestuursleden mevrouw A. Weel-Meurs en de heer Dikstaal. Piet Weel heeft de Federatievergadering bijgewoond en komt met de mededeling dat de dahliatentoonstelling dit jaar weer niet door gaat, maar om de band tussen de verenigingen niet te breken waren zij van plan om een gezellige middag te houden op 28 September a.s. te Schellinkhout. Er zal een toneelgezelschap worden aangeschreven om op te treden en tevens zullen de bloemen gekweekt uit de gratis uitgegeven dahliastekken worden tentoongesteld. Er zal die middag ook nog een wedstrijd zijn in het opstellen en bundelen van een zeker aantal soorten bloemen. Als hoofdprijs van de verloting wordt een kapstok met kleed genoemd. Als attracties zullen dienen het rad van avontuur, het biljart en de geheimzinnige foto. Dezelfde juryleden als vorig jaar zullen worden aangeschreven. Voor de feestavond wordt het gezelschap Picowina uitgenodigd. Als aanvulling op deze notulen nog het volgende. Op deze vergadering is voor een kleine tractatie gezorgd door de secretaresse en haar man wegens erkentelijkheid voor het ontvangen cadeau, een tinnen sierkan, ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest.

Op maandag 25 augustus 1941 wordt de volgende bestuursvergadering gehouden bij Leegwater. Voorzitter Groot hoopt dat de besprekingen weer een gezellig verloop mogen hebben. Het rad van avontuur kunnen we wel een streep doorhalen, want dat wordt niet toegestaan door de autoriteiten. Maar het bestuur laat het er niet bij zitten, want die attractie geeft nog al aardig voor onze kas. Op voorhand worden alvast bij iedere bakker 10 stuks gebak besteld en dan is ons plan om ze te laten verloten. Er worden vier palmen besteld om de tentoonstelling een aardig effect te geven. De prijzencommissie zal op dinsdag 2 september 1941 naar Hoorn gaan om de prijzen te kopen. Voorzitter Groot doet het verzoek of iemand anders de leiding op de feestavond van hem kan overnemen, daar hij zelf meende dat het voor zijn gestel beter was. De heer Koster wordt zijn vervanger.

Overzicht van de tentoonstelling op 21 en 22 september 1941. De tentoonstelling is een week later gehouden dan gepland in verband met het plotselinge overlijden van burgemeester Palenstijn. Om de tentoonstelling helemaal niet te laten doorgaan is geen optie, omdat alles er voor al geregeld was. Zoals gewoonlijk worden de planten, bloemen, vruchten, land- en tuinbouwgewassen enz. op de zaterdag ingebracht en na 16.00 uur gekeurd door de juryleden. De damesplanten zijn dit jaar werkelijk heel mooi. De kinderplanten zijn niet schitterend. Vooral het lucifersplantje is treurig. Toen wij na vier uur een kopje thee hadden gedronken, gingen wij allen met spoed aan 't werk, want er moest nog een begin gemaakt worden voor het opstellen der tentoonstelling. De planten worden in bedden van turfmolm geplaatst en het fruit tegen het toneel. Zoals van ouds heeft de heer Pluijlaar een bloemenstand in het hoekje bij het toneel. Zondagmiddag om twee uur wordt de zaal voor het publiek geopend. Er wordt druk gebruik gemaakt van de attracties. Om het biljart en de geheimzinnige foto staan steeds veel mensen. Op de maandagmiddag komt er ook nog wat publiek wat ook ten goede kwam aan onze kas. De feestavond wordt op zaterdag 4 oktober 1941 gesteld.

Op de feestavond van 4 oktober 1941 treedt het gezelschap Picowina op. De leiding van de avond is in handen van de heer Koster, wegens gezondheidsredenen van de voorzitter. De hoofdprijs van de verloting wordt gewonnen door mej. B. Wurkum uit Wijdenes.

Op maandag 13 oktober 1941 wordt in het café van Leegwater de volgende bestuursvergadering gehouden. Voorzitter Groot hoopt dat de besprekingen van deze avond weer een gezellig verloop moge hebben, waaraan hij wel niet zal twijfelen, want die vergadering die volgt op de pas gehouden tentoonstelling is nooit zoo model als de andere vergaderingen. Penningmeester Roos deelt mee dat er nadelig saldo is van vijftien gulden. Dat is wel jammer, maar het kon erger zijn. Ondertussen wordt ons een heerlijk kop koffie gebracht, wat wij in deze tijd geweldig waarderen. En midden op tafel staat een schotel met gevulde koeken. Dat is een tractatie van mevrouw Blom-Van Dok. Nu het heeft lekker gesmaakt vrouw Blom. Onze hartelijke dank hoor.

Op maandag 26 januari 1942 wordt de volgende algemeene vergadering gehouden ten huize van den heer Leegwater. Voorzitter Groot is door ongesteldheid niet aanwezig en de heer W. Koster leidt deze bijeenkomst. Overigens zijn er nog vier bestuursleden wegens ziekte afwezig. De heer Dikstaal heeft zelfs schriftelijk te kennen gegeven, dat hij bedankt als bestuurslid wegens voortdurende ongesteldheid. Er is verder niet één lid naar het dorpscafé gekomen. De gebruikelijke zaken worden afgehandeld, zoals voorlezing en goedkeuring van de vorige notulen, ingekomen stukken en rekening en verantwoording door de penningmeester. Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende leden Maarse, Langedijk-Schuurman en Roos-Slot herkozen en zij nemen hun benoeming weer aan. Als vervanger voor de heer Dikstaal wordt Jan Nobel gekozen en deze zal met zijn benoeming in kennis worden gesteld. Besloten wordt om dit jaar als het enigszins mogelijk is toch een tentoonstelling te houden en de uit te reiken soorten planten worden gekozen. Van voorzitter Groot is een schrijven binnengekomen waarin hij zich afvraagt of onze vereeniging nog langer aangesloten moet blijven bij de Federatie. Volgens allen heeft dat lidmaatschap niet veel zin meer. Het heeft geen nut meer voor onze vereeniging en de dahlia-tentoonstelling brengt in deze oorlogstijd veel vervoersproblemen met zich mee. Zoo wordt besloten als lid van de Federatie te bedanken.

Op 15 juni 1942 is voorzitter Groot nog steeds ziek en wordt de bestuursvergadering weer geleid door Willem Koster. Het is een spoedvergadering. Men wil voor het kopen van de prijzen voor de tentoonstelling niet wachten tot de maand augustus, omdat er dan mogelijk niet veel meer is te krijgen. Uit de binnengekomen rekening van de bloemen blijkt dat deze vorig jaar te goedkoop van de hand zijn gedaan. Voor de verloting zullen weer 1500 loten worden besteld, die voor 10 cent per stuk zullen worden verkocht. Voor de feestavond zullen een aantal gezelschappen worden aangeschreven, waaronder het Hoornsche Cabaretgezelschap. Bij de rondvraag bedankt de heer Weel gemoedvol voor het bloemstuk aangeboden bij het overlijden van zijn vrouw Aaltje Weel-Meurs en ook voor de laatste eer die haar is bewezen.

Voorzitter Groot is weer present op de bestuursvergadering van maandag 11 augustus 1942 bij Leegwater. De voorzittershamer is die avond echter weer in handen van Willem Koster. Uit een ingekomen stuk blijkt dat Daan Pool wel voor onze leden kan optreden, maar de prijs is wel stijf hoor. Toch wordt besloten om het cabaretgezelschap onder leiding van Daan Pool uit te nodigen voor de feestavond op donderdag 24 september 1942. De entreeprijs zal voor leden 75 cent bedragen en voor niet-leden f 1,25. De opstelling van de tentoonstelling zal zoals vorig jaar zijn. De planten in het midden van de zaal, tenminste als we nog aan hout kunnen komen. De heer Koster zal eens bij Spoelder informeren of die nog hout heeft dat we kunnen huren. Aan burgemeester Mol zal een vergunning worden gevraagd voor het laten optreden van het cabaretgezelschap. De heer Groot deelt mee dat hij het wel erg jammer vond, maar dat hij aan deze tentoonstelling niet de volle 100 percent kan mede werken en de leiding wederom over gaf aan de heer Koster. Mevrouw Blom bedankt de heer Koster en zijn echtgenote nog voor de uitnodiging van hun 25 jarig jubileumfeest waar wij bestuursleden zoo allerhartelijk en gul zijn ontvangen. Ja, Koster een woord van dank was zeker hier op zijn plaats.

Kort overzicht van de tentoonstelling van 20 en 21 september 1942, die ondanks de treurige en moeilijke omstandigheden heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van de planten is dit jaar niet slecht. De begonia's zijn zelfs buitengewoon mooi. De resida's van de jongens is een mislukking en landbouwgewassen zijn er niet ingebracht. Er is één inzending in de categorie tuinbouwgewassen. Wel is er aardig wat fruit ingezonden. Er zijn vier fruitstands, maar die van de heer Nobel was wel het neusje van de zalm. Naast het biljartspel en Gapende Naatje is er dit jaar nog een derde attractie, namelijk een fruitmand met als hoofdgarneering een half pond boter waarvan het totaalgewicht moet worden geraden. De feestzaal is op 24 september 1942 tot de nok toe gevuld met belangstellenden om getuige te zijn van de voorstelling van het cabaretgezelschap van Daan Pool. Bij de verloting wint Dirk Compas de hoofdprijs, een kapstok.

 De circulaire uit 1942.

De heren Groot en Maarse zijn niet aanwezig op de bestuursvergadering van 8 oktober 1942 ten huize van Leegwater. Voorzitter Groot heeft aan penningmeester Roos gevraagd of hij aan het bestuur wil mededelen dat hij als voorzitter en ook als bestuurslid bedankt. Nadat Koster de vergadering heeft geopend, kan penningmeester Klaas Roos meedelen dat er een batig saldo is van f 70,-. Uitbater Leegwater is niet erg tevreden over zijn inkomsten tijdens de tentoonstellingsdagen en hij vraagt het bestuur hem tien gulden zaalhuur te geven. Hier wordt in toegestemd. Aan de heer Groot zal een schrijven gericht worden om hem te bedanken voor de werkzaamheden, die hij voor de Floraliavereeniging heeft gedaan.

Caféhouder Jan Leegwater overlijdt op 9 januari 1943. Hij ligt begaven op de begraafplaats bij de kerk in Schellinkhout.
 De marmeren tekstplaat op het graf van kastelein Jan Leegwater.

Op vrijdag 29 januari 1943 vindt de algemene ledenvergadering plaats ten huize van Mevr. de Wed. Leegwater. Er zijn zelfs twee leden naar de bijeenkomst gekomen, mevrouw Has-Van Twisk en oud-bestuurslid de heer Dikstaal. Gespreksleider Koster brengt het droevig overlijden van den heer Leegwater naar voren. Nadat de plantenkeus voor de komende tentoonstelling is geregeld, volgt de bestuursverkiezing. Tot nieuwe bestuursleden worden gekozen mevrouw G. Schekkerman-Bras en de heer Hoogenboezem. De heer W. Koster wordt tot voorzitter gekozen. Ondanks het feit dat het veel geld kost, wordt toch besloten om te proberen in 1943 een huisvlijttentoonstelling te houden.

Uit de notulen van de bestuursvergadering van vrijdag 13 augustus 1943 blijkt dat de heer en mevrouw Roos afwezig zijn. Secretaresse mevrouw A. Roos-Slot blijkt ernstig ziek te zijn, wat voor ons allen en vooral voor de vereeniging een zware slag beteekent. Er gaan stemmen om de tentoonstelling niet te laten doorgaan om zo ons medeleven met de ziekte van Mevr. Roos te toonen. Er wordt over gestemd en dan blijkt dat de overgrote meerderheid er toch voor is om door te gaan. De heren Maarse en Nobel hebben tegen gestemd en de heer Weel stemt blanco. Wel wordt besloten om de opzet van de tentoonstelling zo sober mogelijk te houden en de feestavond gaat niet door. Als plaatsvervangend secretaresse wordt benoemd mevrouw J. Buisman-Dol en als vervanger voor penningmeester Klaas Roos wordt de heer Weel benoemd. De tentoonstelling zal worden gehouden op 12 en 13 september 1943 en de huisvlijttentoonstelling wordt een jaar uitgesteld. Er worden dit jaar geen prijzen gekocht, want in deze oorlogstijd is dat ondoenlijk. Besloten wordt om de winnaars geldprijzen te geven. Als attractie wordt het biljartspel weer genoemd en er gaan stemmen op voor het werpspel, zoals ze in Wijdenes hadden met stroopbussen. Het is al na tienen als voorzitter Koster de vergadering sluit.

De heren Maarse en Nobel zijn met kennisgeving afwezig op de bestuursvergadering van woensdag 1 september 1943 in het café van mevrouw Leegwater. Het blijkt dat mevrouw Roos is overleden en in zijn openingswoord herdenkt de voorzitter het heengaan van Mevr. Roos wier einde buiten verwachting snel is gekomen. Er is een ingekomen schrijven van de heer Roos waarin hij ons bestuur zijn dank betuigt voor de belangstelling hem betoond bij het overlijden van zijn vrouw en waarin hij voorloopig ontheffing uit zijn functie vraagt. Uitbaatster mevrouw Leegwater wil graag f 15,- zaalhuur ontvangen voor de tentoonstelling. De billijkheid hiervan wordt ingezien. De attractie met de stroopbussen uit Wijdenes is toegezegd. Voorzitter Koster kan niet meer, zoals vorig jaar, hout huren bij de heer Spoelder. Nu zullen wij hout van de bunkers krijgen. Er zullen 200 circulaires huis aan huis worden bezorgd. Door verschillende leden is er op aangedrongen om toch een feestavond te organiseren en na hier wat over en weer gesproken te hebben wordt besloten om alsnog een feestavond te houden, zoo mogelijk op Zaterdag 9 October 1943.

Kort overzicht van de tentoonstelling van zondag 12 en maandag 13 september 1943. Ondanks de moeilijke oorlogstijd en in aanmerking genomen dat er zeer weinig was ingebracht is de tentoonstelling toch geslaagd. Er is redelijk wat fruit ingezonden, het meest van prima kwaliteit. De heer Nobel wint de eerste prijs met zijn fruitstand, zoomede den prijs voor decoratieve opstelling. Er zijn meer landbouwgewassen en zaden ingezonden dan vorig jaar, maar in aanmerking genomen dat bijna alle boeren tevens bouwers zijn hadden we toch meer verwacht. De heren van het bestuur hebben van het beschikbare hout stellingen gemaakt en de achterzijde is met zeil van de kaasfabriek dichtgemaakt. Het toneel is door afwezigheid van prijzen wel erg kaal, maar hopenlijk een ander jaar beter. Als de werkzaamheden door het bestuur op zaterdag zijn voltooid volgt het traditionele kopje koffie in het dorpscafé. Daar wacht de bestuursleden deze keer een verrassing. We kregen van voorzitter Koster een heerlijk gebakje als attractie bij zijn verjaardag. Nu dat smaakte. Zondagmiddag om twee uur wordt de zaal voor het publiek geopend, hetwelk eerst meestal uit schoolkinderen bestaat, die natuurlijk nieuwsgierig zijn of ze een prijsje hebben gewonnen. Het bestuur heeft voor de kinderen nog een paar prijzen kunnen kopen. De attracties lopen geweldig, soms was het gunstwerk wie er aan de beurt was. Tijdens de maandagmiddagopenstelling komt er zoals gebruikelijk weinig publiek. Bij de sluiting om half vijf 's middags maakt de voorzitter de prijswinnaars van de attracties bekend. De feestavond wordt gehouden op zaterdag 9 oktober 1943 en de toneelvereniging K.A.H.L. Venhuizen treedt op voor een volle zaal. Waarnemend secretaresse mevrouw Buisman-Dol besluit deze notulen met de opmerking, dat we ondanks de moeilijke tijd toch terug kunnen zien op een goed geslaagde tentoonstelling.

Bestuursvergadering op dinsdag 26 oktober 1943 ten huize van Mevr. de Wed. Leegwater. In zijn openingswoord memoreert voorzitter Koster aan het plotselinge overlijden van één onzer leden, den Heer Palenstijn. Hij is in zijn boerderij vermoord en wij hopen allen dat den dader zijn gerechte straf niet mag ontgaan. Waarnemend penningmeester Weel brengt vervolgens verslag uit van de financiële situatie en het blijkt dat we zoo'n kleine f 100.- vooruit zijn geboerd. En dat zonder verloting! Op deze afsluitende bijeenkomst wordt altijd nog wat nagepraat over de tentoonstelling en verder over alles en nog wat. Na een paar lekkere kopjes chocola sluit de voorzitter dan de vergadering.

Op de jaarvergadering van 12 januari 1944 in het dorpscafé is geen enkel lid afgekomen. Ook bestuurslid Roos is met kennisgeving absent. Voorzitter Koster herdenkt het overlijden van oud-voorzitter Groot en mevrouw Roos-Slot. Volgens waarnemend penningmeester Weel is er een batig saldo van f 232,04, waar nog bijkomt een bedrag van f 0,71 aan Boerenleenbankrente. De vereniging telt 129 leden. Mevrouw Boot-Pool wordt als nieuw bestuurslid gekozen en aan mevrouw Buisman-Dol wordt gevraagd om het secretariaat blijvend waar te nemen. Dan volgt de plantenkeus. De nieuwe planten kosten 50 cent per stuk, maar omdat we zelf de potten leveren zal worden geïnformeerd of het niet iets goedkooper kan. De heer Weel krijgt de verzorging van het zaad op zijn rekening en wordt hiermede belast er plantjes van te kweeken. Hierdoor kan de prijs van de kinderplanten op 25 cent worden vastgesteld. Daar wij a.s. herfst ons 25 jarig bestaan hopen te herdenken, wordt besloten om aan de kinderen een zakje zaad uit te reiken, waarvan ze dan een boeket moeten inzenden. Mevrouw Vet-Sluis vindt het wenselijk dat de kinderen die de circulaires rondbrengen daarvoor een kleine vergoeding krijgen. Wordt goed gevonden. De heer Weel krijgt vijf gulden vergoeding voor het ophalen van de contributie in de zomer en wel met terugwerkende kracht. De huisvlijttentoonstelling wordt afgevlagd. Voorzitter Willem Koster sluit de vergadering met de wens uit te spreken, dat het met de a.s. tentoonstelling vrede moge wezen en dat we dan een feest mogen vieren ter eere van ons vijf en twintig jarig bestaan.

De bestuursvergadering van maandag 24 juli 1944 begint al om 19.30 uur. Nadat ook met mevrouw Leegwater was rekening gehouden wordt de nieuwe tentoonstelling vastgesteld voor zondag 10 en maandag 11 september 1944. Nu wordt er gesproken over de houtkwestie voor het opbouwen onzer tentoonstelling. Het bestuur verwacht dat het in deze oorlogstijd een heele toer zal zijn om aan hout te komen. Mevrouw Leegwater, de uitbaatster van het dorpscafé, brengt echter redding door te zeggen dat we van haar wel hout kunnen gebruiken. In verband met het 25-jarig bestaan van de vereniging wordt besloten om op onze volgende vergadering enige vaklui uit te noodigen die ons misschien met opbouwen en verlichting behulpzaam kunnen zijn. Als attracties worden gekozen het biljart, het ringenwerpspel uit Berkhout en een aangeklede pop wiens naam men moet proberen te raden. Er zal geen verloting zijn. Voor iedere 50ste deelnemer aan het namenraadspel is een tros druiven beschikbaar. De prijzen voor de mooiste bloemen, planten, fruit etc. zullen bestaan uit geldprijzen. Men probeert voor de kinderen nog een aantal prijsjes te kopen. Gemengde bouquetten wordt een aparte rubriek. Ondertusschen hebben wij nog een heerlijke tractatie gehad van mevrouw Ham-Bakker, daar die dit jaar hun 25 jarig huwelijksfeest hebben gevierd. Zij trakteert op twee heerlijke gebakjes. Wij hebben ze bij ons kop koffie lekker laten smaken. Voor de feestavond heeft men Johan Kaart op het oog. De moeilijkheid is echter, dat het sluitingsuur weer is vervroegd. Men zal proberen om Johan Kaart op de zondagmiddag te laten optreden. Dat zal wel meer moeite geven om dit gezelschap hier te krijgen. Als datum wordt genoemd 17 september 1944 en als er geen middagkerk is op zondag 24 september 1924.

Het café van mevrouw Leegwater geeft op woensdag 16 augustus 1944 weer onderdak aan de bestuursleden van de "floor". De bijeenkomst begint 's avonds al om zeven uur, want het sluitingsuur voor het café is door de autoriteiten op 21.00 uur gesteld. Het gezelschap van Johan Kaart wil wel optreden, maar dat kost duizend gulden en dat kan bruin niet trekken. Na enige correspondentie over en weer wil dit gezelschap wel voor f 800,- optreden en dan nog verschillende onkosten voor onze rekening. Het bestuur gaat dus niet met Johan Kaart in zee, maar wil de toneelvereniging uit Noord-Scharwoude laten optreden met het stuk "Liefde". De leeftijdsgrens voor de feestavond wordt op 14 jaar gesteld. De entree voor leden en huisgenoten is f 1,50 en niet-leden betalen f 2,-. Vooruit kaartverkoop en plaatsbespreking. Voorzitter Willem Koster stelt voor om dit jaar een medaille of lauwertak beschikbaar te stellen aan hem of haar die de 1ste collectieprijs wint. Besloten wordt om over te gaan tot het organiseren van kinderspelen en spelen voor jongelui. De heren bestuursleden zullen zich daartoe in verbinding stellen met schoolmeester Klomp en de onderwijzeres Juffr. Klimp. Voorzitter Koster zal aan de heer Bloothoofd vragen of we daarvoor zijn stukje land (in de volksmond genoemd: "het landje van Bloothoofd"), dat noordelijk naast het dorpscafé ligt, mogen gebruiken. De heren P. Dekker en Druif geven enige adviezen met betrekking tot de feestelijke aankleding van de komende tentoonstelling. De dames binnen het bestuur zullen zich inspannen om nog enige luxe artikelen te kopen voor de prijzen. Van de juryleden is bericht ontvangen dat zij allen op tijd aanwezig hopen te zijn.
De floraliatentoonstellingen van 1944 en 1945 vinden uiteindelijk geen doorgang, zo blijkt uit de eerstvolgende notulen (zie hierna).

De eerstvolgende notulen zijn van de bestuursvergadering van dinsdag 24 juli 1945, die weer in het dorpscafé van mevrouw Leegwater is gehouden. Als voorzitter Koster aan secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol vraagt om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, blijkt dat laatstgenoemde verzuimd heeft om deze te maken. Het eigenlijke doel van die (niet genotuleerde) vergadering was om het bestuur te polsen over het overdoen der prijzen aan de commissie, die de bevrijdingsfeesten organiseert. Door het niet doorgaan van de floralia verleden jaar heeft het bestuur alle prijzen overgehouden en nu er ook dit jaar geen tentoonstelling wordt gehouden was er door de feestcommissie gevraagd of zij die prijzen konden overnemen. Na een stemming wordt besloten om de prijzen aan de feestcommissie over te doen voor de prijs van f 130,-. Daar komen dan de onkosten bij van de dames die de prijzen hebben gekocht en de onkosten van de vergadering welke hier toch grotendeels voor belegd is. Er wordt dus in totaal f 150,- in rekening gebracht. Als voorwaarde wordt gesteld, dat alle prijzen daadwerkelijk voor de bevrijdingsfeesten gebruikt worden. Het kasssaldo van de vereniging bedraagt f 139,71 waarbij dan nog het geld voor de prijzen komt. Sedert het overlijden van de echtgenote van penningmeester Klaas Roos heeft bestuurslid Weel de financiën geregeld. Nu vraagt voorzitter Willem Koster of Roos deze taak weer op zich wil nemen wat door Roos met alle plezier wordt aanvaard. Er wordt gestemd over de vraag of er in de herfst van 1945 nog een uitvoering georganiseerd kan worden om het contact met de leden te blijven behouden. Besloten wordt om de toneelvereniging uit Noord-Scharwoude nogmaals uit te nodigen. Als datum wordt zaterdag 6 of 13 oktober 1945 genoemd. In de rondvraag bedankt de heer Roos voor de bloemen die hij heeft gekregen ter gelegenheid van zijn ondertrouw. Nadat er niets meer aan de orde is wordt de vergadering, waarin we nog op koekjes werden getracteerd, gesloten door de voorzitter.
Dan volgt er nog een aanvulling van de secretaresse. Ik heb mij nog even neergezet om een kort verslag te schrijven over de voorbereiding van de uitvoering. Na eenig over en weer geschrijf is het voor elkaar gekomen, dat de Toneelvereeniging "Jong Leven" van Noord-Scharwoude op zaterdag 13 oktober 1945 in Schellinkhout zal optreden. De kosten bedragen f 450,-. De secretaresse heeft een en ander besproken met voorzitter Koster, die zijn fiat aan de deal heeft gegeven. We waren toen nog voor de geldsanering. De muziek moet f 160,- kosten, zoodat we beslist een entré van f 2,50 moesten heffen om enigszins gedekt te wezen. In de voorverkoop worden maar weinig kaarten verkocht, maar toen we Zaterdagsavond weer kwamen bleek wel, dat onze ongerustheid niet noodig was. De zaal liep goed vol en ik geloof niet dat het nadeelig saldo heel groot zal zijn mede dankzij het feit dat er slechts drie muzikanten komen opdraven in plaats van vier. En met de afrekening wist mevr. Leegwater er nog vijf gulden per persoon af te krijgen.

De bestuursvergadering van maandag 29 oktober 1945 wordt zoals gebruikelijk weer gehouden in het dorpscafé van mevrouw Leegwater. Penningmeester Roos deelt mee dat de ontvangsten f 570.- bedroegen. Uitgaven voor de tooneelvereeniging f 450.- Muziek f 105.- Dan komt er nog een rekening van Jo Nooy van drukwerk, maar toch hoopt het bestuur dat de ontvangsten en de uitgaven elkaar dekken. Uiteindelijk zijn de overgebleven prijzen van de floralia voor f 110,- verkocht aan de commissie die de bevrijdingsfeesten heeft georganiseerd. Het is ons daar niet allemaal mee naar de zin gegaan en er schijnt ook wel een misverstand in het spel te zijn geweest.

Er is een nieuwe uitbater in het dorpscafé. Het is de heer Hollenberg. De jaarvergadering wordt op maandag 4 februari 1946 in zijn café gehouden. Naast de bestuursleden zijn er nog twee gewone leden aanwezig. Volgens penningmeester Roos is er nog f 262,- in kas, maar er is nog een rekening van de vorige caféhoudster, mevrouw Leegwater, van f 17,35 en er moet nog een nota komen van Jo Nooy voor geleverd drukwerk. Mevrouw Blom-Van Dok bedankt schriftelijk als bestuurslid. Haar opvolgster wordt mevrouw J. Posch-Best welke hiermede in kennis zal worden gesteld. Dan volgt zoals gebruikelijk de plantenkeus en het besluit dat aan de kinderen weer pakjes zaad beschikbaar zullen worden gesteld. Hiervan worden bij de tentoonstelling bouquetten ingewacht. Voor de planten wordt de kostprijs op 40-45 cent vastgesteld. Voor de kinderen wordt dit 25 cent. Vanwege de oorlog heeft men het 25-jarig jubileum van de vereniging niet kunnen vieren en besloten wordt om dat in 1946 alsnog te doen. De zilveren lauwertak, die nog steeds bij voorzitter Koster aanwezig is, wordt beschikbaar gesteld aan degene die de mooiste collectie heeft ingezonden. Dit jaar zal er nog geen huisvlijttentoonstelling zijn en voor gemengde bouquetten wordt een aparte rubriek gemaakt.

's Avonds om half acht begint de bestuursvergadering van dinsdag 9 juli 1946, in het café van de heer Hollenberg. In zijn openingswoord memoreert voorzitter Koster aan het feit dat de tentoonstelling al twee jaar niet is gehouden. Twee jaar terug is de tentoonstelling op het laatste moment afgevlagd en het vorige jaar waren er door de oorlogsomstandigheden ook geen planten aangeschaft, zoodat er toen ook weer geen tentoonstelling kon worden gehouden. De komende tentoonstelling wordt vastgesteld voor zondag 15- en maandag 16 september 1946. Voor de aankleding van de tentoonstelling worden, evenals twee jaar geleden, vaklui uitgenodigd daar dit de 25ste tentoonstelling is en we er iets feestelijks van wilen maken. Deze vaklui zijn de heren Druif, Dekker en Leegwater. Aan de heer Druif zal worden gevraagd om een ontwerp te maken van het voorfront van het toneel. Hierbij moest "Bloem en Fruit" en ook liefst groenten, alles vereenigd zijn. Dezelfde meneer Druif heeft gevraagd of hij op de tentoonstelling een stand mag inrichten met zijn schilderwerk, hetgeen wordt toegestaan. De heer C. Valentijn zal een dahliastand bemannen. Het inbrengen van de planten, boeketten, enz. wordt vastgesteld op zaterdag van 09.00 - 13.00 uur. Voor diegenen die een fruitstand wensen is dit inbrengen op Vrijdagavond. Het college van B & W, de juryleden met hun dames en de helpers die met ons de tentoonstelling klaar maken zullen een officiële uitnodiging ontvangen. De attracties zijn het biljart en het raden van de naam van een aangeklede pop. Het draaiend rad komt ook weer op de proppen. Dat kan in Blokker worden aangevraagd. Voor de verloting zullen 1500 loten worden besteld, die een kwartje per stuk kosten of vijf voor een gulden. Als hoofdprijs denkt men aan een wollen deken. De feestavond wordt vastgesteld op maandag 16 september 1946. Voorzitter Koster zal bij "Het Park" in Hoorn eens informeren naar Lou Bandy en anders zullen we eens informeeren bij Coevert in Twisk, alwaar de laatste tijd vele gezelschappen zijn opgetreden. Tijdens de rondvraag vraagt de heer Maarse of het niet wenschelijk is om den Heer J. de Boer als oud-jurylid nog een bedankbriefje te schrijven. Dit wordt door de vergadering echter niet noodig geoordeeld.

Het complete bestuur is op dindag 6 augustus 1946 aanwezig in café Hollenberg voor de bestuursvergadering. Het plan om enkele vaklui ter vergadering uit te nodigen is gewijzigd. Besloten is nu om een paar heren-bestuursleden met deze mensen te laten praten teneinde deze tentoonstelling tot een succes te maken. De uitgenodigde juryleden hebben allen hun benoeming aangenomen. Met betrekking tot het laten optreden van Lou Bandy het volgende. Op een schrijven is geen antwoord ontvangen. Op het telefoontje van de secretaresse wordt niet gereageerd, want de impressaria is niet thuis. We hebben toen het nummer van Hoogenboezem opgegeven, zoodat daar op gebeld kon worden. Nu dat is toen ook gebeurd en de Heeren Koster en Hoogenboezem hebben 's avonds terug gebeld en hebben toen Lou Bandy en nog een ander trio aangenomen, maar daarvan hebben we tot nog toe geen bevestiging ontvangen. Lou Bandy met pianist kost f 400,- en het trio kost f 150,-. Het wordt een dure avond, want dan komt de balmuziek nog. Het entreegeld zal f 2,50 bedragen en kunstlievende leden kunnen een plaats reserveren. De heer Koster heeft al aardig wat prijzen voor het draaiend rad bijeen gescharreld, zoals 35 ontbijtkoeken en een flink aantal worsten. Door bakker Davids zullen nog eenige taarten worden gemaakt. Voorzitter Koster heeft met enige timmerlieden gesproken over het benodigde hout. Vermoedelijk is daar wel voldoende van en anders moeten we daar op een andere wijze in voorzien, b.v. door koeschotten of iets dergelijks. Als er geen prijzen te koop zijn voor de categorieën groenten en fruit zullen geldprijzen worden uitgereikt.

Verslag van de tentoonstelling en de feestavond van 15 en 16 september 1946. De heer Druif is behulpzaam bij het decoratiewerk en bij het maken van de stand op het toneel ter ere van de 25ste tentoonstelling. Een paar vakmensen doen het timmerwerk en maken een erepoort. Van alles wordt er rijkelijk ingebracht. Er zijn ondermeer zes fruitstands. Op de zaterdag begint de ere avond 's avonds om acht uur. Ondermeer het college van B & W is aanwezig om de 25ste tentoonstelling van "Bloem en Fruit" feestelijk te vieren. De tafels zijn met groen en bloemen versierd en keurig gedekt. Na een kopje koffie met gebak opent de voorzitter deze avond. Allereerst heette spreker welkom de medebestuursleden, Burgemeester en Wethouders, de keurmeesters en alle verdere genoodigden. Dan volgt er een kort verhaal over de geschiedenis van de vereniging. Vervolgens belicht spreker de goede kanten van een floraliavereeniging waardoor liefde voor de bloemen wordt gekweekt. Bloemen die we gebruiken bij vreugde en rouw. Hierna knipt burgemeester Mol een lint door waarna alle aanwezigen de tentoonstelling kunnen bezichtigen. Hierbij brandt de erepoort in vollen luister. Burgemeester Mol brengt een dankwoord. De jubilerende bestuursleden worden in het zonnetje gezet. De heren krijgen een doos sigaren en de dames een bloemetje. De aanwezigen blijven nog een poosje gezellig bijeen, waarna voorzitter deze feestelijke bijeenkomst sloot met de wensch dat we een paar mooie tentoonstellingsdagen tegemoet zouden gaan. Er zijn dit jaar aardig wat inzendingen. In de nieuwe categorie "kinderfantasiestukken" winnen Geri en Aafje Winkel de eerste prijs. Van de 86 uitgereikte collecties planten zijn er 55 ingebracht op de tentoonstelling. De eerste prijs, de zilveren lauwertak, wordt gewonnen door mevrouw Davids-Weel. De stand van de heer Druif, welke keurig was ingericht met tegeltjes van allerlei vorm en afbeelding wordt speciaal geroemd. We hebben in het dorp in den Heer Druif iemand die voor decoratief werk geknipt is. Door Ariën Dekker worden twee J.A.P. motoren geëxposeerd. De tentoonstelling wordt door de meeste bezoekers geroemd. Op maandagmiddag wordt de tentoonstelling afgebroken en wordt de zaal in gereedheid gebracht voor de feestavond. Van Lou Bandy is kennelijk nooit meer iets vernomen, want hij treedt in elk geval niet op tijdens deze feestavond van de "floor". Wel treedt het cabaretduo Wijs op en over het optreden hiervan wil ik kort zijn, hiervan loopen de meningen erg uiteen. De heer W. Leegwater uit Hensbroek wint de eerste prijs van de verloting, een wollen deken. De heer J. Boot bedankt aan het einde van de avond het bestuur voor het vele werk aan de tentoonstelling verricht. Een gezellig bal met muziek van "The four players" besluit deze geslaagde tentoonstelling.
 Tuinder Jan Boot.

Op 3 oktober 1946 is er weer een bestuursvergadering in het café van de heer Hollenberg. De notulen van de vorige vergadering en het verslag van de tentoonstelling worden voorgelezen en goedgekeurd, waarbij we nog eens worden meegenomen in de sfeer van de floor, waar zooveel werk aan is en wat toch maar van zoo korte duur is. Er zijn enige papieren van de secretaresse zoek, reden waarom penningmeester Roos nog niet definitief de kas op kan maken. Wel deelt hij mee, dat er een voordeelig saldo is. Voor het cabaretduo Wijs moet nog f 25,- loonbelasting worden betaald. Het duo zal daarover nog worden aangeschreven, want in het contract is daarover niets te lezen. Bij de koffie krijgen de bestuursleden van mevrouw Boot-Pool een tompouce en na afloop werden we nog vergast op een amandelbroodje van mevrouw Ham-Bakker.

Er heeft weer een wisseling van de wacht plaatsgevonden in het café, want de jaarvergadering wordt op donderdag 12 december 1946 in het café van de heer S. Meester gehouden. Naast het bestuur heeft niet één lid de moeite genomen om naar het dorpscafé te gaan. Voorzitter sprak er zijn leedwezen over uit. Er is koffie met gebak van de heren Maarse en Roos vanwege hun floraliajubileum. Nu dat smaakte. Penningmeester Klaas Roos meldt dat de inkomsten in het afgelopen jaar f 1548,80 zijn en de uitgaven f 1240,43. Er is dus een batig saldo van f 308,57. Nu moet er nog een klein rekeningetje komen van de smid, maar we zijn toch nog wat vooruit geboerd. Staande de vergadering controleren de heren Hoogenboezem en Maarse de boeken en worden deze goedgekeurd. Na de plantenkeuze volgt de rondvraag waarin de heer Hoogenboezem vraagt of er dit jaar geen huisvlijt zou zijn. Het zal meteen op de circulaires worden vermeld. De contributie wordt verhoogd naar f 1,-. Ondertussen hadden we ook nog een tractatie gehad van mevrouw Langedijk-Schuurman vanwege haar floraliajubileum. Die appelbol smaakte best. Om dezelfde reden is er ook nog een tompouche van de heer Hoogenboezem. Als voorzitter Koster de vergadering sluit is het al aardig laat geworden en konden wij allen vol en zoet naar huis gaan.

Bestuursvergadering van donderdag 19 juni 1947 ten huize van de Heer Meester. De nieuwe tentoonstelling wordt vastgesteld voor zondag 21- en maandag 22 september 1947. Dit is later als we gewend zijn, maar er gaan een aantal dames van het bestuur naar het congres van de plattelandsvrouwen hetwelk in de week van 8 tot 14 September wordt gehouden. Daar er dit jaar weer huisvlijt aan de tentoonstelling is verbonden wordt het inbrengen hiervan vastgesteld op Vrijdag 19 september van 2 - 5 uur. De hoofdprijs van de verloting zal een tuinbank of een electrische kachel zijn. Er worden weer 1500 loten besteld, die voor een kwartje per stuk worden verkocht of 5 voor f 1. Het huisvlijt zal weer in het gymnastieklokaal worden tentoongesteld. Op 1 juli 1947 gaan de dames van het bestuur naar Hoorn om alle prijzen te kopen. Voorzitter Koster deelt mee dat men de vijf overgebleven tafels van het Nut kan overnemen á f 6.- per stuk. Dit wordt algemeen goed gevonden. Mevrouw Boot-Pool is binnenkort twaalfeneenhalf jaar getrouwd en daarom tracteert ze. De Andijker toneelvereniging zal worden uitgenodigd voor de feestavond.

Het bestuur komt op donderdag 14 augustus 1947 weer bijeen in het café van de heer Meester. Van bestuurslid mevrouw Ham-Bakker is een schrijven binnengekomen dat zij dit jaar haar medewerking aan de vereeniging niet kan verleenen, wat wij allen wel kunnen indenken door 't zware verlies dat haar getroffen heeft. Ook is secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol een tijd uit de running. De reden daarvan is ons bekend, maar wij hopen dat het niet van al te lange duur zal zijn. Mevrouw Langedijk-Schuurman zal deze zomer als secretaresse optreden. Van het college van B & W is toestemming ontvangen om het gymnastieklokaal te mogen gebruiken voor de huisvlijttentoonstelling en voor het houden van de verloting. Op de feestavond zal de Andijker toneelvereniging optreden tegen een vergoeding van f 180,- plus de kosten voor de programma's. Verder moet de floraliavereniging zorgen voor het toneel en meubilair. Aan de heer Jb. Donker zal worden gevraagd om het toneel van de rederijkerskamer te mogen huren. Bij Jo Nooij worden 250 programma's en 200 circulaires besteld. De kinderen van mevrouw Buisman zullen de circulaires tegen een kleine vergoeding huis aan huis verspreiden. De attracties op de tentoonstelling zijn het biljart en een speerwerpspel. In het gymnastieklokaal zal voor een knikkerspel worden gezorgd. Voor huisvlijt zal dit jaar geen inleggeld worden gevraagd. De entree voor de feestavond is voor leden f 1,25 en voor niet-leden f 1,75. Er is bal na. Voor de hardhorenden zal een regel stoelen open blijven. Caféhouder Meester zal de helft van de muziek betalen. De hoofdprijs van de verloting is dit jaar een fauteuil. Voor deze hoofdprijs is eerst prijsopgaaf gevraagd bij de plaatselijke manufacturier Ruiter, maar die is te duur. De stoel wordt uiteindelijk voor f 39,- gekocht bij Botman in Hoorn. Voorzitter Willem Koster vond 't zoo sneu voor Ruiter en heeft even polshoogte bij hem gehaald. Daarbij bleek dat Ruiter het heel niet erg vond. Wel heeft Ruiter het op prijs gesteld dat men eerst bij hem is komen informeren naar de prijs van een fauteuil. De voorzitter vraagt meteen aan Ruiter of de vereniging soms nog wat meubels mocht gebruiken voor de maandagavond, wat met alle genoegen werd toegestaan.

Verslag van de tentoonstelling en de slotavond gehouden op 21 en 22 september 1947. Op de huisvlijttentoonstelling in het gymnastieklokaal brengt de heer T. Kronenburg twee tekeningen in van zijn ouders, die zoo sprekend geleken, dat de aanwezigen er paf van stonden. Door mejuffrouw Aafje Dekker Pd. is een compleet huis met twee verdiepingen in elkaar gefabriceerd, waarin 's avonds lampjes brandden in alle vier vertrekken. Deze beide inzenders krijgen een eerste prijs. Het keuren loopt door de vele inzendingen wat uit waardoor jurylid mevrouw Singer-Brouwer de bus niet meer kan halen. De heer Buisman was weer de redder in de nood, want hij brengt haar met zijn auto naar Wijdenes. Mevrouw Water is zo bereidwillig om ons af en toe een kopje thee en koffie te brengen. In het dorpscafé worden ondermeer 44 collecties ingebracht, maar er komen maar negen planten in een grote pot binnen. De kinderplanten waren heel aardig. De overige inzendingen zijn niet groot, zooals fruit, land- en tuinbouwproducten enz., maar wat er was is van prima kwaliteit. In de hoek bij het toneel exposeerde de heer A. Dekker een keurige sproeimachine en aan de andere kant stond een prachtig radiotoestel van de heer Roos, die af en toe klanken liet hooren om de gezelligheid te verhoogen. Op zondagmiddag werden beide lokalen om twee uur geopend. Het weer is niet mooi, maar toch is er aardig publiek geweest. Op de feestavond zit de zaal om zeven uur al vol, terwijl de voorstelling pas om half acht begint. De Andijker toneelvereniging treedt op met het stuk "Als je maar een verleden hebt". Tussen de bedrijven door vindt de verloting plaats. De heer P. Langedijk wint de eerste prijs, een damesstoeltje. Er is uiteraard weer bal na.

Het is alreeds acht uur geworden als voorzitter Koster de bestuursvergadering van dinsdag 7 oktober 1947 opent. Plaats van handeling is weer het dorpscafé van de heer Meester. Er zijn een paar afwezigen waaronder mevrouw Posch-Best. Zij heeft de vorige dag een ongeluk gehad, wat naar wij hoopen goed zal afloopen. Mevrouw Buisman-Dol treedt weer op als secretaresse. Van kastelein Meester is een verzoek om zaalhuur binnengekomen voor de maandagavond. Besloten wordt om voor dit jaar hiervoor f 25,- beschikbaar te stellen. Op voorstel van voorzitter Willem Koster wordt besloten om de tentoonstelling op de maandagmiddag geheel af te schaffen. Het is dan voor ons altijd erg druk en er komen toch maar een paar menschen, dus dat loont de moeite niet. Tijdens deze bijeenkomst wordt er om onbekende redenen getracteerd door de dames Langedijk en Buisman en de heer Weel.

Er zijn weer geen leden afgekomen op de jaarvergadering, die op dinsdag 16 december 1947 in het café van de heer S. Meester wordt gehouden. Van de bestuursleden is alleen mevrouw Ham-Bakker afwezig. Er is een batig saldo van f 433,50. De aftredende bestuursleden worden herkozen en de keuze van de planten wordt weer bepaald. Van de heer Snoeck is bericht binnengekomen, dat hij hoopte het volgend jaar de planten tot aller tevredenheid te kunnen leveren. Dit afgeloopen jaar was dit maar erg matig. Besloten wordt om het nog een jaar met deze leverancier te proberen. Daar de plantenkeus nogal vlot verloopen is krijgen we van den voorzitter een heerlijke gevulde koek bij onze koffie. Mevrouw Posch-Best tracteert ook, omdat het door haar overkomen ongeluk zoo goed was afgeloopen. Op verzoek van de heer Hoogenboezem zal het bestuur op de komende tentoonstelling voor een grote fruitstand zorgen. Aan het einde van de bijeenkomst neemt de voorzitter nog een keer het woord, omdat er voor het plantenkeuren de meeningen nogal eens uiteen liepen heeft hij het plan opgevat om met een volgende tentoonstelling na afloop van het keuren alles nog eens met de juryleden na te gaan, zoodat wij dan ook weten waarom er op deze of gene plant geen prijs is gevallen. Het hele bestuur staat achter dit voorstel.

De bestuursvergadering van dinsdag 6 juli 1948 wordt gehouden ten huize van de heer P. Buisman. Deze keer dus geen bijeenkomst in het dorpscafé. Dat komt omdat de kastelein net verhuizen gaat. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op zondag 12 september 1948. Als attracties worden gekozen het biljartspel, het draaiend rad en het ringenwerpspel uit Berkhout. Er worden als proef vijf manden gekocht voor het tentoonstellen van fruit. Ze kosten f 6,50 per stuk. De hoofdprijs van de verloting is een tafelkleed. De feestavond wordt vastgesteld op maandag 13 september 1948 en hiervoor zouden we graag Koos Koen's gezelschap hebben. En als dit gezelschap verhinderd is, heeft men de Hoornse toneelvereniging "Kunst naar Kracht" op het oog. Een aantal bestuursleden bezoekt op eigen gelegenheid een grote bloemententoonstelling in Berg en Bos bij Apeldoorn. De heer Maarse zal een lijst maken van oude soorten fruit, zodat die apart kunnen worden beoordeeld. De voorzitter bedankt de secretaresse mevrouw Buisman-Dol voor het beschikbaar stellen van het vergaderlokaal. Tijdens deze bijeenkomst tracteert penningmeester Roos vanwege de geboorte zijner dochter.

De heer R. van der Veen is de nieuwe cafébaas en bij hem wordt op donderdag 19 augustus 1948 een bestuursvergadering gehouden. De tentoonstelling wordt een week uitgesteld, omdat er op dezelfde datum in Wijdenes ook een floraliatentoonstelling is waar grote feesten aan verbonden zijn. De nieuwe datum wordt dus 19 september 1948. De beoogde gezelschappen voor de feestavond zijn verhinderd reden waarom nu zal worden geïnformeerd naar het "Bondstoneel". Dit zijn spelers van verschillende verenigingen van de Bond. De burgemeester en zijn echtgenote zullen worden uitgenodigd voor de feestavond en tijdens die avond willen we naast de gewone verloting nog een gratis verloting arrangeeren voor alleen de bezoekers der feestavond. Aan de middenstand zal worden gevraagd of die daar iets voor over hebben en ook van tuinders en anderen zijn gaven welkom. Voor het draaiend rad zullen bij de diverse bakkers 40 doosjes met 10 gebakjes, 10 doosjes druiven, 5 jodenkoeken en voor de Maandag nog 5 taarten worden besteld. De secretaresse vergeet bijna te vermelden dat de traditionele tractatie deze maal werd verzorgd door mevrouw Vet-Sluis, hetwelk we ons best lieten smaken.
 De plantenkeuze in 1948.

Verslag van de tentoonstelling gehouden op 19 en 20 september 1948. Op de zaterdag zijn de heren bestuursleden met de timmerlieden al vroeg present om de tentoonstelling weer op te bouwen. De dames bestuursleden pakken de prijzen uit en helpen bij het bekleeden der stellings. De bloemenbusjes worden weer gevuld en opgehangen hetgeen een mooi effect gaf. Planten en bloemen komen in ruime mate binnen. Er zijn 56 collecties ingebracht waarover we best tevreden kunnen zijn. Het fruit is van uitstekende kwaliteit. Ook de nieuwe rubriek oudere soorten heeft wel voldaan. Mevrouw Boot heeft een door haar zelf gekweekte nieuwe appel ingebracht. We hopen dat hij goed mag smaken. De bestuursleden Nobel, Maarse en Hoogenboezem hebben een fruitstand ingericht op het toneel. Die mocht gezien worden. Het is moeilijk geweest om de vijf fruitmanden aan de man te brengen, maar nu het publiek de bedoeling heeft gezien gaat het misschien volgend jaar beter. In verband met zijn verjaardag tracteert voorzitter Koster op iets lekkers bij de koffie. Piet Weel bedient het draaiend rad en hij schreeuwt zijn keel schor. De hele middag en avond is er sprake van een flinke publieke belangstelling. Op maandagmorgen wordt de floor weer afgebroken. Tijdens de feestavond treedt het bondstoneel op met "Nummer zeventien". In het derde bedrijf moet een toneelspeler wegens ziekte worden vervangen van welks taak de heer Koster van Hauwert zich goed heeft gekweten. De eerste prijs van de verloting, een tafelkleed, wordt gewonnen door mevrouw J. Buisman-Dol. Aan het einde van de avond wordt de gratis verloting gehouden, zodat nog velen met een prijs naar huis gingen. Na het slotwoord van de voorzitter volgt er nog een gezellig bal.

Op vrijdag 15 oktober 1948 wordt de volgende bestuursvergadering gehouden. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en de vergaderlokatie is wederom het café van R. van der Veen. Na de laatstgehouden feestavond zijn er vier prijzen achtergebleven. Deze worden onder de bestuursleden verloot. Onder het genot van een kopje koffie krijgen we tractaties van de dames Schekkerman en Buisman. De eerste omdat ze de eerste prijs in de rubriek collecties heeft gewonnen en de tweede vanwege de hoofdprijs bij de verloting. Mevrouw Langedijk brengt de dank over van de familie Van Assen, welks meisjes, die ziek zijn, door de floor werden getracteerd. De bestuursleden krijgen volgend jaar consumptiekaartjes voor de feestavond. De heren Weel en Hoogenboezem willen graag dat bekend gemaakt wordt dat ieder zijn eigen entré biljet wil meenemen met de feestavond.

De jaarvergadering wordt in 1948 in de maand december gehouden. De juiste datum wordt niet vermeld in de notulen. Het dorpscafé van Van der Veen is weer de lokatie en behalve de bestuursleden zijn er verder geen leden die de moeite hebben genomen om naar de bijeenkomst te gaan. Er is nog f 475,22 in kas. De heren Weel en Hoogenboezem controleren staande de vergadering de boeken en de kas van penningmeester Roos en deze worden in beste orde bevonden. De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen en door allen wordt die weer aangenomen. Bij de plantenkeus komen de tongen los. De catalogus van mevrouw Boot wordt meermalen geraadpleegd en uiteindelijk komt men tot een bevredigend resultaat. Op de circulaires zal worden vermeld dat de planten wel buiten gekweekt mogen worden, maar dat de potten niet geheel in de grond mogen. Op voorstel van voorzitter Koster wordt er op de komende feestavond geen gratis verloting meer gehouden, omdat al zooveel malen door andere vereenigingen een beroep op de middenstanders wordt gedaan, zoodat we daar zelf geen werk meer van moeten maken. Mevrouw Boot-Pool tracteert deze avond.

Op 4 juli 1949 is de volgende bestuursvergadering in het dorpscafé. Na de opening door de voorzitter krijgen we het voorlezen der notulen, alwaar de secretaresse aan het eind bemerkt dat ze de verkeerde heeft voorgelezen. De volgende floraliatentoonstelling zal zijn op 18 september 1949 en de feestavond zal een dag later plaatsvinden. De burgemeester wil graag dat een vereniging uit het eigen dorp optreedt tijdens de feestavond, omdat die vereenigingen allemaal tamelijk noodlijdend zijn. De Schellinkhouter rederijkers kunnen echter geen tijd vinden om in de zomer te repeteren. Daarom worden weer gezelschappen buiten het dorp aangeschreven. Omdat er nogal veel stemmen opgaan om het eens met muziek te proberen zullen we naast de Hoornsche toneelvereeniging "Kunst naar Kracht" ook de accordeonvereeniging uit Hoorn aanvragen. Als attracties zullen dienen het biljart, het draaiend rad en het speerwerpen wat in Blokker aangevraagd wordt. Als juryleden zullen dezelfde mensen als vorig jaar worden gevraagd, te weten de heren Groot, Druif en Singer. Mevrouw Schekkerman-Bras vraagt of de plattelandsvrouwen een fruitmand mogen gebruiken voor de feesten in Hoorn. Hier is niets op tegen als hij maar weer op tijd terug is. Bestuurslid en fruitkweker Maarse wil tijdens de tentoonstelling graag reclame maken voor appelsap. Daar wij allen hier wel voor zijn zal Maarse dit verzorgen. Als iemand één of meer tafels wil huren kost dat 50 cent per stuk. De jeugdclub mag ze niet meer gebruiken daar er niet goed op gepast wordt. Met kastelein Van der Veen wordt afgesproken dat hij f 25,- zaalhuur zal ontvangen en dat deze de helft van de muziekkosten voor de feestavond betaalt. De dames bestuursleden zullen op 26 juli 1949 naar Hoorn gaan om de prijzen te kopen. Mevrouw Langedijk-Schuurman en de heer Hoogenboezem zorgen op deze bijeenkomst voor een tractatie. Vermeld ik nog even dat de dames Langedijk-Schuurman en Posch-Best het bestuur woorden van dank brachten voor de bloemenhulde op hun respectievelijk 40 en 25 jarig huwelijksfeest.

Bestuursvergadering op woensdag 24 augustus 1949 in het dorpscafé. Het is een prachtige zomeravond als voorzitter Willem Koster ons een welkom toeroept. Er is een bericht binnengekomen van het Centraal Bureau der Tuinbouw Veilingen, met propagandamateriaal voor appelsap. De toneelvereniging uit Hoorn heeft een bericht van verhindering gestuurd, maar de E.H.A.V. kan wel voor ons optreden voor de som van f 125. Daarbij komen dan nog alle andere onkosten, zoals vervoer en consumpties. We hadden nu geen keus te maken, zoodat we op de feestavond naar het Eerste Hoornsche Accordeon Orkest mogen luisteren. De heer Hoogenboezem vraagt of de voorzitter bij de opening van de feestavond het publiek wil vragen om niet mee te zingen, want daar schijnen ze een hekel aan te hebben. De entreeprijs voor de feestavond is voor leden f 1,00 en voor niet-leden f 1,50. Voor het draaiend rad bestellen we 40 x 12 gebakjes, 5 taarten of gevulde koeken en voor druiven zorgt den Heer Weel. De fruitmanden moeten als het enigszins gaat weer gevuld worden en ook de busjes zullen we weer ophangen.

Verslag van de tentoonstelling en de feestavond op 18 en 19 september 1949. Voorzitter Willem Koster is niet aanwezig tijdens deze floralia wegens ernstige ziekte zijner dochter. Bij de inzendingen collectie planten zijn geen buitengewoon goede. De grote pot met een dahlia was vrij goed te noemen. De rubrieken bloemenmanden en fantasiestukken is flink vertegenwoordigd. De heer Weel heeft een fruitstand en er zijn drie fruitmanden, waarvan de plattelandsvrouwen uit het zuideinde met de 1ste prijs gingen strijken. De secretaresse gelooft dat we er goed aan doen eens aan een andere opstelling te denken. Je hoort de laatste tijd wel meer dat we ouderwets worden met de stellings. Op het toneel staat een prachtige stand van bloemen en fruit van de hand van de heer Joh. Meyaard. Hij krijgt daarvoor een bestuursprijs. Toen we zaterdagavond klaar waren met de voorbereidselen voor de tentoonstelling dronken we nog een kop koffie met tractatie van mevrouw Ham. Zondagmiddag om twee uur staan de schoolkinderen alweer klaar om binnengelaten te worden. Allen nieuwsgierig om te kijken of ze een prijsje bemachtigd hadden. De attracties lopen wel aardig alhoewel we konden merken dat het geld wat schaarser wordt. De heer Maarse heeft de leiding tijdens de feestavond en de zaal is goed bezet, al geloof ik dat de zaal met een tooneelavond wel eens voller is geweest. Er is weer bal na.

De bestuursvergadering van vrijdag 7 oktober 1949 vindt weer plaats onder leiding van veehouder Willem Koster en wordt zoals gebruikelijk gehouden in het dorpscafé. Het spijt de voorzitter dat hij niet op het appèl was tijdens de tentoonstelling, maar zooals wij allen wel begrepen, was daar een ernstige reden voor. Er wordt gesproken over een tent om daarin de komende huisvlijttentoonstelling te houden, maar dat zal nog wel toekomstmuziek zijn. Het verslag van de penningmeester levert een gunstig beeld op. Er is een flink batig salodo. Als er verder niets meer te bespreken is wordt deze geanimeerde vergadering door de voorzitter gesloten. De secretaresse wordt nog bedankt voor haar tractatie.

De jaarvergadering wordt op 6 januari 1950 gehouden en er zijn weer geen leden op afgekomen. De voorzitter hoopt dat dit een teken is dat ze met de gang van zaken tevreden zijn. Er is een bericht binnengekomen van BUMA dat er verzuimd is om voor de laatstgehouden uitvoering met muziek en bal na toestemming te vragen. Een en ander is inmiddels alsnog aangevraagd en betaald. Dit kostte ons f 6,59. Het kassaldo van penningmeester Roos is f 465,87. Na de bestuursverkiezing en de plantenkeus volgt de beslissing om de planten de komende keer te betrekken van Ramkema in Enkhuizen, maar we willen graag eerst de prijs weten. Dan wil het bestuur dit jaar een proef nemen met het rondbrengen der planten en voor de Wijmers en de Blokdijk willen we ze ook weer ophalen. Op de komende tentoonstelling zal er ook weer huisvlijt zijn. De heer Roos stelt voor om een spreker te laten komen over bloemen en planten, maar men is bang dat het bezoek maar matig zal zijn. Omdat de inventaris van de vereniging steeds groeit stelt de heer Weel voor om deze te laten verzekeren. Daar zijn we het allemaal mee eens. De tafels zullen worden opgeknapt. Mevrouw Vet-Sluis vraagt of we voor de volgende tentoonstelling niet eens af moeten spreken met andere vereenigingen. Ze doelt hierbij met name op de vereniging van Wijdenes. We kunnen wel met hun in overleg treden, tenminste als wij niet vroegtijdig hun datum weten, maar we willen liever niet de minste wezen. Toch zooals dit jaar, dat ze daar bal hebben tegelijk met hier de floor, is toch ook voor de kastelein niet prettig. Nadat de voorzitter dank heeft gebracht aan de heer Weel voor zijn tractatie sluit eerstgenoemde de vergadering.

Bestuursvergadering op woensdag 5 juli 1950 ten huize van R. v.d. Veen. Deze vergadering staat eigenlijk gepland voor april 1950, maar daarvan is afgeweken door de uitnodiging voor het zilveren huwelijksfeest van Nobel en echtgenote op 20 April, tesamen met vele andere genodigden. Voorzitter Koster bedankt het echtpaar Nobel nogmaals uit naam van allen. Omdat Wijdenes de floraliatentoonstelling houdt op de tweede zondag in september met bal na besluiten wij om maar de derde Zondag te nemen. Dat is 17 september 1950 met de feestavond op maandag 18 september 1950. Door manufacturier Ruiter is een stand aangevraagd voor de huisvlijttentoonstelling in de gymschool en daar dit in z'n lijn ligt wordt dit hem toegestaan. Ruiter wil ook graag reclame op de loten, waarvoor hij dan de loten betaalt. Dit wordt goed gevonden. De hoofdprijs van de verloting is een electrische klok. Als juryleden zullen optreden de heren Singer, Groot en Druif en voor de huisvlijt (knutselwerk) Arie de Vries. Het knikkerspel van Blokker zal als attractie dienen in de gymnastiekzaal en in de kolfbaan zullen het biljart en het ringenwerpspel staan opgesteld. Verder willen we nog op bescheiden wijze het draaiend rad er bij nemen en hiervoor 15 doosjes á 12 stuks gebakjes plus 15 doosjes druiven en 5 taarten bestellen. Voor de kinderboeketten worden op proef potten beschikbaar gesteld. Mevrouw Schekkerman-Bras wordt bedankt voor het heerlijke plakje cake.
Naschrift:
Nadien hebben we nog een bestuursvergadering gehad ten huize van onze voorzitter. De aanleiding hiervoor is dat er bij de secretaresse afbericht is binnengekomen van de toneelvereniging "Kunst naar Kracht" uit Hoorn. De afspraak is gemaakt dat dan het Andijker toneel zal worden gevraagd om op te treden. Intussen is er echter een schrijven ontvangen van het Westfries Kleintoneel, die hier gaarne willen optreden. Dat optreden gaat f 225,- kosten. Voorzitter Koster zal het een en ander afwikkelen met de regisseur de heer Van Vliet.
 Manufacturier Pieter Jan Ruiter.

Op vrijdag 25 augustus 1950 is de volgende bestuursvergadering in het dorpscafé. De feestavond wordt dit jaar vastgesteld op een dinsdag, namelijk 19 september 1950 's avonds om zeven uur. De voorverkoop zal op 19 september 1950 zijn van 1 - 2 uur. Voorzitter Koster heeft bezoek gehad van een drietal heren die de floraliaverenigingen willen interesseren voor een bloemen- en fruitcorso in de omtrek. Het bestuur is daar niet voor te vinden, want het komt vlak achter onze floor aan, zoodat we er ook geen tijd voor kunnen vinden. De electrische klok voor de verloting gaat f 42,- kosten. Op woensdag 6 september 1950 gaan de dames naar Hoorn om de prijzen te kopen. Starten om kwart over 8. Op de circulaire zal worden vermeld, dat we graag schone potten hebben. Voor fruit kunnen weer stands worden aangevraagd en er zijn ook weer fruitmanden beschikbaar.

Verslag van de Floralia en huisvlijt tentoonstelling gehouden op zondag 17 september 1950. Op de vrijdag kan het huisvlijt in het gymnastieklokaal worden afgegeven. Het is zooals we het de laatste tijd gewend zijn, heel slecht weer, maar desondanks er wordt door de dames veel huisvlijt afgegeven. De heeren en jongens huisvlijt was niet zo sterk bezet. Kees Toepoel is een uitzondering. Hij heeft een geheel tuinameublement gemaakt. Bram Water heeft een zweefvliegtuig ingebracht en wint daarmee een eerste prijs. Verder is er nog wat snij- en zaagwerk. Als de dames juryleden klaar zijn met het keuren van de kleedjes, vesten, truitjes, spreien en vele andere dingen worden ze door Cor Dop per auto naar huis gebracht. De prijskaartjes worden geschreven en men begint met de opstelling van de ingebrachte spullen. Pas 's avonds om half twaalf heeft alles een plekje, maar het was toch niet helemaal naar onze zin reden waarom er de volgende dag nog veranderingen worden aangebracht. Er is ook een inzending van Co Schekkerman van wat hij allemaal uit Indië had meegebracht. Manufacturier Ruiter heeft een stand waarin hij een aantal mooie karpetten, stoeltjes en kleeden had uitgestald. Op zaterdagmorgen kunnen de bloemen, planten etc. worden ingebracht. Nu eens zonder dat we afgeleid werden door gehamer en geklop, want het idee voor de opstelling was Vrijdagmiddag al klaar gemaakt. De opstelling is eens iets heel anders. De collecties en de jongedamesplanten kwamen allen direct reeds te staan op de stellage's aan de buitenkant. Er zijn flink wat snijbloemen en planten binnengekomen. De afdeling bloemstukken wordt gesplitst in bloemenmanden en bloemenbakjes. Een fruitmand van de heer Boot staat midden in de zaal geflankeerd door 2 ronde stellages vol met bouquetten en planten. De secretaresse vermeld nog even dat we bij ons laatste kopje koffie een heerlijke gevulde koek kregen gepresenteerd van de heer Maarse. De diverse attracties loopen best. Er komen tussen de 80 en 90 betalende bezoekers. Op maandagmorgen wordt de boel weer afgebroken. Dit zien we altijd weer met leede oogen aan, want er is zoo'n werk aan. Tijdens de feestavond die op dinsdag wordt gehouden treedt het Westfries Kleintoneel op en dit gezelschap heeft ons met zijn zigeunerspel een prachtige avond bezorgd. Nel Peetoom uit Hoorn wint de eerste prijs van de verloting. Een gezellig bal hield de aanwezigen nog geruimen tijd bijeen.

Op 29 september 1950 is de volgende bestuursvergadering. Mevrouw Vet-Sluis is afwezig, want ze is ziek. Penningmeester Klaas Roos heeft alle papieren nog niet binnen en kan daarom nog geen definitief uitsluitsel geven over de financiële stand van zaken. Het bestuur hoopt dat we met de kas ongeveer gelijk blijven en dat is met huisvlijt er bij geen slecht resultaat. Voorzitter Koster brengt naar voren dat het wellicht is om voor volgend jaar de gratis consumptie op de feestavond voor het Bestuur plus hunne echtgenoten af te schaffen en alleen die voor de Bestuursleden te handhaven. Het bestuur is tegen dit plan. Wel als de kas in zoo'n conditie geraakte dat het noodzakelijk was. Op voorstel van de heer Maarse wordt voortaan altijd op de vrijdag begonnen met de voorbereidingen van de tentoonstelling daar dit Zaterdags veel prettiger werkt. Er gaan stemmen op om de huisvlijttentoonstelling te vervangen door een middenstandstentoonstelling. Voor de aanstaande jaarvergadering zullen de middenstanders worden uitgenodigd om te horen hoe deze over die zaak denken.

Jaarvergadering Floralia op dinsdag 16 januari 1951 in het café van Van der Veen. Het doet de voorzitter zeer veel genoegen dat er dit jaar een paar leden naar de jaarvergadering zijn gekomen. Naast de heer Koeman zijn er drie middenstanders op komen dagen. Drie bestuursleden zijn wegens ziekte afwezig. Het zijn mevrouw Posch-Best, mevrouw Vet-Sluis en de heer Maarse. Er is weer een vordering binnen gekomen van de BUMA. De rekening is inmiddels voldaan, maar de secretaresse moet er in het vervolg beter aan denken, want naderhand betalen is duurder. Van de heer Maarse is een brief binnengekomen waarin hij aangeeft als bestuurslid te willen stoppen. Hij heeft ongeveer 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Omdat de heer Maarse niet aanwezig is kunnen wij zijn besluit niet veranderen en zal er in de vacature moeten worden voorzien. De heer Maarse zal op het gebied van kennis van fruit en bloemen niet zoo gemakkelijk zijn te vervangen. Er blijkt een batig saldo te zijn van f 480,24. Dit is zes gulden hoger dan vorig jaar. Dat is een prachtig resultaat, daar we toch dit jaar ook huisvlijt hebben gehad. De heren Tonnis en Davids, beide bakker te Schellinkhout, zien de rekening na en deze wordt in orde bevonden. In de vacature binnen het bestuur wordt S. Peetoom benoemd. Hij zal met zijn benoeming in kennis worden gesteld. Na de plantenkeus voor de volgende tentoonstelling zijn we aan het punt van de middenstandstentoonstelling genaderd. De meningen lopen nogal uiteen of het voor de floor een voordeel of een strop zal worden. Besloten wordt om gezamenlijk een tentoonstelling te houden. Kastelein Van der Veen kan hier mee instemmen, natuurlijk tegen vergoeding voor het gebruik van de gehele zaal en onder de voorwaarde dat er dan een week later bal wordt gehouden. De heer Mantel zal de andere middenstanders tot deelname opwekken. Nadat de voorzitter nog aan de secretaresse, mevrouw J. Buisman-Dol, heeft opgedragen om den Heer Maarse een briefje te schrijven waarin hij bedankt wordt voor het vele wat hij voor de floor heeft gedaan, volgt sluiting van deze bijeenkomst.
 Bakker Wim Davids.

De datum van de volgende bestuursvergadering wordt niet in de notulen vermeld, maar het zal omstreeks juli 1951 zijn geweest. Het decor van de bijeenkomst is weer het dorpscafé. Het nieuwe bestuurslid de heer S. Peetoom is voor het eerst aanwezig en wordt speciaal welkom geheten door de voorzitter. De hoofdprijs van de verloting zal een theeservies zijn. Er worden 1500 loten besteld. Verkoopprijs f 0,25 of 5 voor een gulden. De data voor de nieuwe tentoonstelling zijn 15 en 16 september 1951. De juryleden zijn dezelfde als vorig jaar, te weten de heren N. Groot, C. Druif en C. Singer. Het bal bij kastelein Van der Veen wordt gehouden op 24 september 1951. Voor de feestavond wordt "Het Westfries Kleintoneel" weer gevraagd. De bestuursleden willen wel een reisje naar de proefvelden van Sluis en Groot in Enkhuizen maken. Het vervoersprobleem wordt opgelost daar er in het bestuur 2 luxe wagens, 1 bestelwagen en 1 jeep beschikbaar zijn. De heer Roos wordt bedankt voor een heerlijke tractatie.

Het bestuursleden Weel en Hoogenboezem zijn met kennisgeving afwezig op de bestuursvergadering van 16 augustus 1951 ten huize van Van der Veen. Er wordt afgezien van het optreden van het "Westfries Kleintoneel" op de feestavond. De heer en mevrouw Peetoom zijn namelijk naar een voorstelling geweest van dit gezelschap in Benningbroek en deze opvoering was hun niet meegevallen. Er wordt nu over gedacht om de toneelvereniging uit Wormerveer te vragen, maar die moet f 237,50 kosten. Na ampele overweging wordt besloten om het gezelschap uit Wormerveer te laten optreden op de feestavond. Voor de leden is er gratis plaatsbespreking op maandag 24 september 1951 van 1 - 2 uur. De aanvang van de voorstelling is om 19.00 uur en kinderen beneden de veertien jaar hebben geen toegang. Het halen en weer terug brengen van de planten uit de Wijmers zal dit jaar worden verzorgd door Jacob Ham. Caféhouder Van der Veen deelt mee dat hij voor de middenstandstentoonstelling volgens afspraak contact heeft gehad met reclamebureau Pela en dat hij bezig is afspraken te maken. De floralia- en middenstandstentoonstelling wordt zaterdag om half acht geopend. Voor het draaiend rad zullen voor zaterdag en zondag elk 15 dozen van 12 gebakjes, 2 taarten en 3 gevulde koeken worden besteld. Aan Piet Weel zal worden gevraagd om voor 30 dozen met druiven te zorgen.

Verslag van de Floralia- en Middenstandstentoonstelling op 15 en 16 september 1951. De voorbereidselen zijn reeds vroeg begonnen en daarbij heeft het bestuur de medewerking van de heer Langeberg welke voor zijn taak berekend was. Deze heer Langeberg moet echter in de loop van de week ook nog etalages verzorgen in Hoorn, zodat het er vrijdagavond nog erg rommelig uitziet. De voorzitter heeft hem daarom nog eens tot spoed aangemaand. De heer Pela van het reclamebureau heeft verzekerd dat hij eventueel de nacht zal doorwerken en dat het beslist in orde kwam. Op vrijdagmorgen wordt de tentoonstelling opgebouwd, maar daar het dit jaar veranderd moest, wegens afwezigheid van het schut dwars door de zaal, zaten de heeren wel wat met de handen in het haar. Als de dames bestuursleden in de mddag arriveren hebben die er wel wat cretiek op, omdat het toneel zo niet zo goed uit kwam. Nu een andere keer beter. Er komen veel collecties binnen, namelijk 61. Ook alle andere rubrieken zijn rijk vertegenwoordigd, maar natuurlijk weer geen fruit. Opvallend is dat de collectieplanten die binnen gekweekt zijn beter zijn dan die buiten hadden gestaan. Daar zal de natte zomer wel schuld aan hebben. Mevrouw Langedijk-Schuurman verricht als oudste dames bestuurslid de opening door de deur naar de middenstandstentoonstelling te openen. Toen konden we zien wat er door den heer Langeberg bereikt was met veilingkisten en ribkarton. De middenstanders van het dorp hebben hun beste beentje voorgezet en we konden zien dat we met onze inkopen meestal op ons dorp wel kunnen slagen. De tentoonstelling wordt druk bezocht. Op maandag 24 september 1951 is er plaatsbespreking voor de feestavond en later de regeling der stoelen. Dat gaat van een leien dakje. Op 19.30 uur opent de voorzitter de feestavond voor een geheel gevulde zaal. Het publiek geniet van een prachtig toneelstuk en heel goed gespeeld. In de pauze is er verloting en Joop Vis wint de eerste prijs. Voorzitter Willem Koster bedankt aan het einde van de avond het toneelgezelschap uit Wormerveer en de firma Ruiter voor het beschikbaar stellen der meubelen voor het toneel. Verder worden de heren Mantel en Donker bedankt voor het klaar maken van het toneel. Er is weer bal na.

Bestuursvergadering van maandag 1 oktober 1951 in het dorpscafé van uitbater Van der Veen. Penningmeester Klaas Roos deelt mee dat we rekening hebben te houden met een flink nadelig saldo dit jaar. Dit wordt veroorzaakt door de middenstandstentoonstelling, waarvan te veel kosten op de floor zijn verhaald. Na het heengaan van den Heer Maarse wordt de heer Nobel als vice-voorzitter benoemd. Hij hoopt dat hij niet veel in functie moet treden. De afgelopen tentoonstelling wordt nog eens onder de loupe genomen en we gevoelen er veel voor om de tentoonstelling altijd op Zaterdag te openen, zodat ieder in de gelegenheid is deze te bezoeken. Er zijn tractaties van de dames Langedijk-Schuurman en Buisman, welke bij de sluiting door de voorzitter hiervoor woorden van dank in ontvangst hadden te nemen.

De heer D. Koeman is het enige gewone lid dat de jaarvergadering in het dorpscafé bezoekt van dinsdag 4 maart 1952. Verder zijn wegens ziekte afwezig de bestuursleden mevrouw Ham-Bakker en de heer Peetoom. We hadden toch zeker enige middenstanders verwacht. Er is een schrijven binnengekomen van mevrouw Ham-Bakker waarin ze meent haar functie als Bestuurslid te moeten neerleggen. Daar ze zelf niet op de vergadering aanwezig is hebben we dit te accepteren. Deze jaarvergadering wordt wel heel laat in het jaar gehouden, maar dat was te wijten aan de ziekte van de voorzitter. Het is deze vergadering 25 jaar geleden, dat Piet Weel als bestuurslid is benoemd. En dat die keuze een goede is geweest, nu dat weten allen die iets met het werken van de floor bekend zijn. Wat zou het draaiend rad zijn zonder Piet Weel. Ook met de verloting is Piet Weel onmisbaar. Als dank wordt hem een Sola tafelbestek aangeboden. De heer Weel drukt zijn spijt uit voor het feit dat hij niet tracteert daar hij met zijn jubileum niet op de hoogte was. Dit probleeem wordt door Weel even later hersteld, want hij gaat even naar de bakker en komt terug met gevulde koeken welke wij ons best lieten smaken. Er is een nadelig saldo van f 176,30. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de middenstandstentoonstelling. De heer Pela heeft ons een te grote rekening gepresenteerd. Die rekening is maar betaald, omdat hij toen al alle Middenstanders had afgewerkt, maar het was niet volgens afspraak. Mevrouw Langedijk-Schuurman vindt dat haar tijd gekomen is om uit het bestuur te treden. Als vervangsters voor mevrouw Ham-Bakker en mevrouw Langedijk-Schuurman worden benoemd de dames G. Palenstijn-Bloothoofd en K. Ham, welke benoeming door beide dames wordt aangenomen (we hadden dit even laten vragen). Nadat de plantenkeus is gemaakt wordt besloten om dit jaar als proef weer huisvlijt te houden. Dit is dan twee jaar geleden en wordt anders steeds om de 3 jaar gehouden. Tijdens de vraag zegt de heer Koeman dat hij de planten zo duur vond. Hem wordt medegedeeld dat er geen dubbeltje winst op de planten wordt gemaakt. Er wordt eerder op verloren. Ook vraagt de heer Koeman of er niets aan te doen is om meer volk op de jaarvergadering te krijgen. Het bestuur ziet daar weinig licht in. We hebben nu ook een advertentie in de Courant laten zetten, wat toch een dure geschiedenis is, en het op verschillende plaatsen in het dorp aan het bord gezet. Besloten wordt om vanwege de hoge kosten in het vervolg geen advertentie meer te plaaatsen. Aan het einde van de vergadering worden woorden van dank gebracht aan mevrouw Langedijk-Schuurman voor het vele en langdurige werk door haar voor de floor verricht.
 Piet Weel bij de attractie het "draaiend rad".

Bestuursvergadering van vrijdag 18 juli 1952 in het café v.d. Veen. Mevrouw Palenstijn-Bloothoofd is wegens ziekte afwezig en de heer Hoogenboezem komt iets later, want er is ook raadsvergadering. Het "Eerste Hoornsche Accordeon Orkest" wil voor f 110,- wel optreden op de feestavond. De data voor de nieuwe tentoonstelling zijn 13 en 14 september 1952. Kastelein Van der Veen wil f 50,- zaalhuur ontvangen, terwijl de balmuziek van de maandagavond geheel voor onze rekening is. De attracties bij het huisvlijt in het gymnastieklokaal zullen een grabbelmand en een ringenspel zijn. De hoofdprijs bij de verloting is een damesfauteuil. De entreeprijs is f 0,50 voor beide lokalen. Ondanks het aanbod van de accordeonvereniging wordt er toch besloten om het "Westfries Kleintoneel" uit te nodigen voor de feestavond op maandag 15 september 1952. Mevrouw Vet-Sluis tracteert deze avond waarvoor zij door de voorzitter wordt bedankt.

Op 14 augustus 1952 is de volgende bestuursvergadering in het dorpcafé. Het "Westfries Kleintoneel" vraagt voor haar optreden tijdens de feestavond f 185,- plus 2 consumpties per medespeler. Verder moeten wij voor de programma's betalen, die 7 cent per stuk kosten. De vergadering gaat akkoord met deze voorwaarden. De voorstelling zal om 19.15 uur beginnen. De entreeprijs voor leden is f 1,25 en voor niet-leden f 1,75 belasting inbegrepen. Mevrouw Homan-Bakker zal een stand met kunstbloemen laten inrichten door reclamebureau Pela wat heel mooi beloofd te worden. Dat kost echter f 60,- wat we in beginsel wel wat duur vinden. Maar uiteindelijk wordt toch besloten om deze sprong te maken, want willen graag de tentoonstelling zo mooi mogelijk hebben. De heer Koster zal voor kippengaas zorgen in het gymnastieklokaal, zodat daar verschillende dingen aan gehangen kunnen worden. Voor het draaiend rad worden 30 dozen met gebakjes en 5 gevulde koeken besteld. Piet Weel zal voor de druiven zorgen.

Verslag van de Floralia- en huisvlijttentoonstelling van zaterdag 13 en zondag 14 september 1952. Op donderdag 11 september 1952 hebben de heren bestuursleden het gymnastieklokaal in orde gemaakt. De dames zitten dan al klaar om het huisvlijt in ontvangst te nemen. Men is bang voor een fiasco, maar tegen half vier kwamen er nog heel wat dames met hun zelfgemaakte spullen. Er wordt niet veel zaag- en snijwerk ingebracht. Knutselt de jeugd tegenwoordig niet meer? Van mevrouw Davids-Pool is er een grote inzending door haar in het sanatorium gemaakt. De jurkjes en truitjes konden allemaal worden opgehangen aan het kippengaas. Het is opvallend dat de dames niet veel spreien meer haken. Alleen mevrouw Bart-Krul heeft er nog twee ingezonden. Wel zijn er mooie ontbijtlakens te bewonderen. De stand met kunstbloemen van mevrouw Homan-Bakker is keurig verzorgd, maar de bruid was voorover gevallen. Nadat de heren Koster en Weel zich hebben overtuigd, dat ze de bruid onmogelijk zelf konden helpen, wordt de firma Pela gebeld en gelukkig is 's avonds alles weer in orde. Dit jaar worden er niet zo veel complete collecties ingebracht en de jongedamesplanten waren niet geweldig. De kinderplanten zijn ook niet best. Van de aan de kinderen uitgereikte pakjes zaad zijn er wel veel zonnebloemen binnengekomen. Zag je vroeger bloemenmanden, nu zijn dat allemaal opgemaakte bloembakjes. De tijden veranderen. Na de opstelling van de bloemen en planten worden prijskaartjes geschreven. Daarna hebben we nog een kop koffie gedronken met daarbij een tractatie van voorzitter Koster. Die was jarig geweest en vergastte ons op een heerlijke punt taart. Op zaterdagavond wordt de tentoonstelling goed bezocht. De zondag kenmerkte zich door heel mooi weer en over het bezoek mochten we tevreden wezen. Tijdens de feestavond is de zaal niet geheel bezet. Dat is financieel een tegenvaller. Op deze manier zullen we toch niet door kunnen gaan. Mejuffrouw A. Stapel wint de eerste prijs van de verloting. De heer P. Buisman krijgt een troostprijs bij het biljart, want hij had in 3 stoten geen enkele punt veroverd. Er is weer een gezellig bal na.

Bestuursvergadering van maandag 6 oktober 1952 in café Van der Veen. Door de voorzitter wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze geopend, waarna voorlezing der notulen volgt. Uit het voorlopige verslag van de penningmeester blijkt dat we zeker een nadelig saldo van plusminus f 50 hadden. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om de contributie naar f 1,50 te verhogen om zodoende over meer contanten te kunnen beschikken. Op de jaarvergadering zal definitief over dit voorstel worden beslist. Ook wilden we de gratis consumptie voor de bestuursleden op de uitvoering afschaffen. De heer Roos wil graag eens een boek als prijs op de tentoonstelling, maar dat kan niet, omdat boeken tegenwoordig veel te duur zijn.

De jaarvergadering wordt op maandag 15 december 1952 gehouden in het dorpscafé. Er zijn zowaar twee gewone leden op deze bijeenkomst afgekomen. Voorzitter Koster memoreert waarom deze jaarvergadering vervroegd wordt gehouden. De reden hiervan is het vertrek van de heer S. Peetoom en zijn gezin naar Suriname. Van de heer Jb. Kaayk is een schrijven binnengekomen waarin hij verzoekt om de door hem verzorgde balmuziek te betalen. Dit hadden we hem al lang willen laten uitbetalen, maar hij nam er geen genoegen mee dat we de loonbelasting van het overeengekomen loon wilden aftrekken. Er zijn destijds duidelijke afspraken gemaakt met deze meneer Kaayk, als dat hij f 40 zou verdienen. Hij moet dus zelf de loonbelasting betalen. De secretaresse zal hem een brief in die geest sturen. Het nadelig saldo van de vereniging blijkt op de kop af f 63,12 te bedragen. Bij de plantenkeus wordt besloten om weer gewone maat potten te nemen. Als vervanger van de heer Peetoom wordt de heer Jb. Mol gekozen, welke de benoeming aanneemt. Vervolgens wordt onder dankzegging afscheid genomen van bestuurslid Peetoom. Van het bestuur krijgt hij een tegel aangeboden met daarop het wapen van Schellinkhout. De contributie wordt definitief vastgesteld op f 1,50. Aan het einde van de bijeenkomst worden de heer Peetoom en mevrouw Buisman door voorzitter Koster bedankt voor de tractaties en de heer Hoogenboezem ontvangt ook woorden van dank. Hij is deze middag in nood nog naar Enkhuizen geweest om de tegel voor Peetoom te halen.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder volgen een aantal vermeldenwaardige feiten uit het notulenboek (met harde kaft) dat begint met het verslag van de bestuursvergadering van maandag 22 juni 1953 en eindigt met de notulen van de bestuursvergadering van maandag 20 augustus 1962.

Bestuursvergadering op maandag 22 juni 1953 in 't cafe v.d. Veen. Er is een speciaal woord van welkom aan mevrouw Palenstijn-Bloothoofd, welke door ziekte nog niet eerder aanwezig kon zijn en aan de heer Jb. Mol, die als opvolger van de heer Peetoom ook voor het eerst aanwezig is. Het bestuur wil niet meedoen aan een optocht voor een te maken dorpsfilm. Wel wil men iets doen in de vorm van een bloemenstand of iets dergelijks. De datums voor de nieuwe tentoonstelling zijn zaterdag 12- en zondag 13 september 1953. Op maandag 14 september 1953 zal de feestavond zijn. De hoofdprijs van de verloting is een casette. Als juryleden zullen optreden de heren C. Druif, C. Singer en N. Groot. Mevrouw Boot zorgt op deze bijeenkomst voor een tractatie.

V.l.n.r. de bestuursleden Wim Hoogenboezem, Klaas Roos en Jan Nobel bij het biljartspel in het kader van de opnamen voor de dorpsfilm.
Ze staan in de voortuin van Klaas Vet en zijn vrouw G. Vet-Sluis, Dorpsweg 119 (foto juli 1953).

Bestuursvergadering op maandag 26 augustus 1953 in het dorpscafé aan de Dorpsweg. Van de gemeente is toestemming verkregen tot het houden van een tentoonstelling en een daaraan verbonden verloting. Het Niedorper Amusements Orkest zal voor f 155,- optreden op de feestavond. De heer Hoogenboezem kan niet meehelpen om de tentoonstelling op te bouwen, omdat hij vier dagen naar Duitsland gaat. Voorzitter Koster kan ook niet helpen opbouwen, want hij viert dan zijn verjaardag. Piet Weel en Piet Posch zullen op vrijdag 11 september 1953 naar de Wijmers gaan om de inzendingen bij de leden op te halen. Piet Posch krijgt hiervoor vrij entré. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag om 19.00 uur en zondags om 14.00 uur. Terughalen der planten: Maandagmorgen van 10 - 12 uur. De attracties zijn het biljart, ringen gooien en voor de jeugd een grabbelmand. De rubrieken land- en tuinbouwzaden worden gecombineerd. Aan zaalhuur dient vijftig gulden aan cafébaas Van der Veen te worden betaald. Een toegangskaartje voor de feestavond bedraagt f 1,25 voor leden en f 1,50 voor niet-leden. Plaatsbespreking alleen van leden maandagmiddag van 1 - 2 uur aan de zaal. Mevrouw Posch-Best wordt bedankt voor de tractatie.

Verslag der gehouden Tentoonstelling van Bloem en Fruit op 12 en 13 september 1953. De dames-bestuursleden zijn een paar dagen in de weer geweest met het kopen van alle prijzen. Dit is voor ons mooi werk. Al is het dan niet voor je zelf. Iets kopen is altijd prettig. Er is veel ingebracht en soms liep het zo druk dat we de stroom bijna niet konden verwerken. Er zijn ruim 60 collecties binnengekomen, welke echter lang niet alle volledig waren. De chrysant van de heer Weel spant de kroon en krijgt dan ook een eerste prijs. De eerste collectie-prijs is voor mevrouw A. Ham-Koster. De jongedamesplanten zijn niet mooi, op een enkele heel goede fuchsia na. De rubriek kinderplanten is als altijd ook niet best. Van de uitgereikte pakjes zaad zijn weer boeketten binnengekomen. De fantasiestukken van familie Bloothoofd, mevrouw Nobel en Aafje Winkel blinken uit. Een stand van de heer Maarse beeldt de waarde der verse producten (groente en fruit), tegenover de ingemaakte uit. De heer Koeman heeft een stand met prachtige groenten en opgemaakt met bloemen. Na het opbouwen van de tentoonstelling is er bij de koffie een verrassing voor de bestuursleden. Voorzitter Koster, die vanwege zijn verjaardag niet aanwezig kan zijn, heeft gezorgd voor een punt taart. De heren Boot en Buisman, die hun vrouwen kwamen halen, hebben hier ook nog van mee gesmuld. Het biljartspel doet aanvankelijk goede zaken, maar later zakte dat wel iets, omdat er al 3 maal 150 gestoten was. Penningmeester Klaas Roos, die bij de toegangsdeur zit, heeft heel wat geld ingevangen. Het draaiend rad met de heer Weel heeft ook weer veel succes. Zo veel zelfs, dat de prijzen op raken en dat de bakker weer aan het bakken moest. Na afloop heeft Piet Weel bijna geen stem meer over en bij de verloting tijdens de feestavond heeft hij ondanks de dropjes heel geen stem meer, zoodat deze door middel van een versterker werd bekend gemaakt. De grabbelmand voor de kinderen heeft weer geweldige aftrek. De mand raakt zelfs leeg, maar de kinderen kunnen dan terecht bij het werpspel. Het plaatsbespreken voor de feestavond op maandagmiddag loopt niet best. Dit hadden we ook niet verwacht, omdat het een muziekuitvoering was. Uiteindelijk blijkt de zaal toch goed gevuld, maar toch misten we verschillende trouwe klanten. Het muziekgezelschap uit Niedorp brengt lichte en licht klassieke muziek en het publiek heeft genoten. De hoofdprijs van de verloting, een casette met inhoud, wordt gewonnen door mevrouw Wagemaker uit Hoorn. Een gezellig bal besluit de feestavond. Ik geloof wel dat we op deze weg moeten voortgaan, maar er is één bezwaar: ruimtegebrek.

Jaarvergadering van Floralia op donderdag 21 januari 1954. Voorzitter Willem Koster, mevrouw Vet-Sluis en mevrouw Posch-Best zijn wegens ziekte afwezig. De vergadering wordt geleid door vice-voorzitter Jan Nobel. Behalve de heer Jan Nierop is er niet één lid komen opdagen. We zullen maar rekenen, dat ze met de gang van zaken tevreden zijn. Na een aantal jaren met een nadelig saldo kan penningmeester Roos nu melden dat er een positief saldo is van f 156,83. Nadat de plantenkeuze voor de volgende tentoonstelling is bepaald, komt de viering van het 35-jarig bestaan met huisvlijt ter sprake. De heer Nierop stelt voor om oude foto's en prenten van Schellinkhout en antiek (kleingoed, geen meubels) te exposeren op de huisvlijttentoonstelling. De kwaliteit van de planten was vorig jaar erg slecht en ze waren heel erg duur. Aan de secretaresse wordt opgedragen hier over te schrijven en anders naar een ander adres om te zien. Genoemd wordt de heer Groen uit Sint Pancras, die goede planten leverde aan Warder. De heren Mol en Weel hebben voor een tractatie gezorgd.

Bestuursvergadering van Floralia op maandag 14 juni 1954. De secretaresse wordt zoals gebruikelijk verzocht om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, maar deze had ze niet gemaakt, dus dit punt was al heel gauw afgehandeld. Tijdens de vergadering wordt de heer C. Kieft van de Andijker toneelvereniging opgebeld om te vragen of dat gezelschap op de feestavond kan optreden met het stuk "In 't Witte Paard". De heer Kieft weet wel dat een voorstelling f 200,- kost, maar weet niet of de beoogde datum nog vrij is. Hij zou zo spoedig mogelijk Koster opbellen. Er wordt een circulaire naar alle inwoners gestuurd om oude foto's, prenten, antiek e.d. in te zenden. Het inbrengen hiervan is op zaterdag en er zal een wacht bij zijn. Ook 's nachts. De hoofdprijs van de verloting is een snelkookpan. Eén van de attracties zal het biljart zijn, maar deze keer met 4 ballen, daar zitten toch weer meer mogelijkheden in. De huisvlijttentoonstelling zal in het gymnastieklokaal worden gehouden. Voor het toneel willen we graag iets moois. Aan de heer Van Laar zal worden gevraagd om een ontwerp te maken. Mevrouw Posch wordt bedankt voor de tractatie.

Bestuursvergadering op maandag 26 juli 1954. Van B&W is goedkeuring ontvangen voor het houden van een tentoonstelling en het gebruiken van het gymnastieklokaal. Tevens is er bevestiging binnengekomen van de Andijker toneelvereniging voor het optreden op de feestavond op maandag 13 september 1954. Op donderdag kan het huisvlijt tussen 13.00 - 16.00 uur bij het gymnastieklokaal worden ingebracht en op vrijdag kunnen de planten en bloemen worden ingebracht bij de kolfbaan. De heer Nobel of de heer Posch zal bij de leden aan de Wijmers de in te brengen zaken ophalen. De heer Mol zal ze na afloop van de tentoonstelling weer terug brengen. Voor de feestavond is er voor de leden op maandagmiddag plaatsbespreken tussen 1 en 2 uur. Zorgen voor nummertjes en armbandjes. De juryleden en de burgemeester met hunne dames worden in verband met het 35-jarig bestaan uitgenodigd voor de feestavond. De tractatie werd deze keer verzorgd door de heer Nobel.

Bestuursvergadering op woensdag 18 augustus 1954 ten huize van mevrouw Posch-Best. Op voorstel van de heer Nobel zal mevrouw G. Palenstijn-Bloothoofd op de tentoonstelling in West-Fries kostuum aanwezig zijn. Mevrouw Koster en mevrouw Nobel zullen voor het kostuum zorgen en aan mevrouw Ham-Koster zal worden gevraagd om de kap te zetten. Van de heer Johnny van Laren is een prijsopgave binnen gekomen voor het maken van een stand op het toneel. De onkosten zijn f 25,- plus materiaal. Voor de zaterdag en de zondag zullen voor het rad van avontuur 30 dozen gebakjes en 5 gevulde koeken worden besteld. Mevrouw Posch-Best wordt bedankt voor haar gastvrijheid.

Verslag der gehouden floralia- en huisvlijttentoonstelling op zaterdag 11 en zondag 12 september 1954. Op woensdag 8 september 1954 zijn de heren van het bestuur al in de weer om het gymnastieklokaal, waar de noodkerk gehuisvest is, gereed te maken voor de huisvlijttentoonstelling. De noodkerk is aldaar tijdelijk gevestigd, omdat het kerkgebouw en de toren aan De Laan worden gerestaureerd. Het valt op dat er veel minder breiwerk binnen komt, maar kleedjes, wandkleden en ontbijtlakens waren goed vertegenwoordigd. Er is weinig knutselwerk van de jongens en de heren. Zij doen zeker weinig meer aan deze sport. In de kolfbaan wordt het laatste uur veel ingebracht, zodat we later moesten uitzoeken waar we alles moesten bergen. De dahlia in grote pot heeft het erg best gedaan. Verder zijn er na deze zonloze zomer veel snijbloemen, dahliaboeketten, bloembakjes, bloemenmanden en vooral fantasiestukken. In de kindergroep zijn er acht fantasiestukken ingekomen, maar het staat te bezien of deze allen door kinderen gemaakt waren. Het volgende jaar zal op de circulaire worden vermeld, dat bloem- en fantasiestukjes van kinderen, ook beslist door kinderen gemaakt moeten zijn. Johnny van Laren maakt een stand op het toneel en het moet gezegd worden, dit was werkelijk af. Voordat de bestuursleden helemaal klaar zijn met hun werkzaamheden drinken zij nog een kop thee, waarbij we, ik zou haast zeggen traditiegetrouw, een punt taart kregen aangeboden van de jarige voorzitter. De oude foto's van Schellinkhout op de huisvlijttentoonstelling zijn de grootste attractie in het gymnastieklokaal. Op zaterdagavond is het aardig druk met bezoekers. Dit was natuurlijk mede te danken aan een bus Wognummers, die ons een tegenbezoek kwamen brengen. Een week eerder waren wij met het bestuur in Wognum geweest. Ook op de zondag komen er nog aardig wat betalende bezoekers. De grabbelmand is weer snel leeg, maar de kinderen kunnen hun dubbeltje nog bij de sjoelbak kwijt. Bij het plaatsbespreken voor de toneeluitvoering liep het direct al best. 's Avonds zit de zaal dan ook vol. In verband met het 35-jarig bestaan memoreert de voorzitter bij de opening van de feestavond enige punten uit het verleden. Klaas Roos is al sedert de oprichting penningmeester en voor het werk voor de floor verricht wordt hem een vulpen aangeboden. De heer C. Singer is al 35 jaar jurylid voor de land- en tuinbouwgewassen en later ook het fruit. Hij krijgt een boek aangeboden. De hoofdprijs van de verloting, een snelkookpan, wordt gewonnen door mevrouw Boot-Pool. Na de toneelvoorstelling wordt de avond besloten met een gezellig bal.

Bestuursvergadering op maandag 27 september 1954 ten huize van R. v.d. Veen. Er is een batig saldo van f 86,52. De algemene gedachten dat er een nadelig saldo zou zijn, wordt dus niet bewaarheid. De floor heeft bewezen nog steeds haar plaats midden in het verenigingsleven te kunnen behouden. Aan elk der bestuursleden wordt een pakketje snoep overhandigd, ons aangeboden door de SPAR-winkelier. Er is deze avond een overvloed aan tractaties. Die moesten toch even afgewerkt worden alvorens we naar huis toe gingen.

Algemene vergadering van Floralia op donderdag 27 januari 1955 in het dorpscafé van de heer R. van der Veen. De heer en mevrouw Koeman en de pers krijgen een speciaal woord van welkom. Verder zijn er geen leden op deze bijeenkomst afgekomen. Penningmeester Klaas Roos meldt een positief saldo van f 32,76. De heer Groen ligt in een sanatorium en dus moet men op zoek naar een andere leverancier van de planten. De data voor de nieuwe tentoonstelling zijn 17 en 18 september 1955 met aansluitend op 19 september 1955 de feestavond. Hiervoor wordt het Westfries kleintoneel uitgenodigd met het stuk "De Wachter". De dames Schekkerman-Bras en Vet-Sluis worden bedankt voor de tractaties.

Bestuursvergadering op donderdag 14 juli 1955 ten huize van den Heer v.d. Veen. De secretaresse heeft een brief ontvangen van het Westfries kleintoneel, welke ze vandaag pas heeft geopend, maar aan het poststempel te zien reeds ongeveer 4 weken in haar bezit moet zijn geweest. In de brief deelt het toneelgezelschap mede op 19 september 1955 verhinderd te zijn en vraagt of zij dan een dag later, op 20 september 1955, mag komen optreden. Als ook de caféhouder akkoord gaat met laatstgenoemde datum, wordt de feestavond vastgesteld voor 20 september 1955. De toneelvoorstelling zal precies om 19.00 uur beginnen, omdat het een lang toneelstuk betreft. Op voorstel van de heer Mol zullen er dit jaar 1600 loten worden besteld, zodat we iets meer kunnen besteden aan de hoofdprijs, een leeslamp. Mevrouw Vet-Sluis heeft voor een heerlijke tractatie gezorgd.

Bestuursvergadering op woensdag 31 augustus 1955. Bestuurslid Piet Weel is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. De secretaresse is gelukkig weer hersteld na een ongelukje met haar been. Johnny van Laren kan wegens ziekte geen stand maken op de tentoonstelling. We besluiten om maar weer naar Pela te gaan. Eerdere ervaringen met deze Pela zijn niet best, reden waarom hij goed achterna gezeten moet worden. De voorzitter zal een prijs met hem afspreken en hem tevens meedelen dat het werk op de donderdag voorafgaand aan de tentoonstelling gereed moet zijn. Klaas Roos kan niet helpen opbouwen, want hij is dan op vakantie. Wel zal hij Zaterdagavond present wezen. Op voorstel van de heer Nobel wordt besloten om zoveel mogelijk met lichteffecten te werken. Mevrouw Mol tracteert op een beschuitje met bramen, wat we ons lekker hebben laten smaken. Jaap Kaagh zal de balmuziek verzorgen. Voor het draaiend rad zullen besteld worden: 30 x 9 gebakjes en 10 gevulde koeken bij W. Davids en 30 x 9 gebakjes bij N. Roemer. Verder zijn er natuurlijk weer druiven.

Verslag der gehouden floraliatentoonstelling op zaterdag 17 en zondag 18 september 1955. Op vrijdagmorgen zijn de heren-bestuursleden met de timmerlieden al bezig om de tentoonstelling op te bouwen. De collectieplanten zijn over het algemeen niet erg mooi. De chrysant bloeit niet, wat erg jammer was. Het lag wel aan de stekken, die we in het voorjaar hebben gekregen. Die waren toen uitgesproken slecht. De secretaresse heeft ze eerst nog een aantal weken opgekweekt, want anders durfden we ze niet rond te brengen. Fantasiestukjes zijn er in grote verscheidenheid. Het "Schommelende wiegje" van Nia Winkel is erg mooi. Van de kinderen zijn er 18 stuks binnengekomen. Zes daarvan worden bekroond en de rest krijgt een troostprijs. Maar ik geloof toch dat er bij enkele nog wel hulp van groteren is geweest. De fruitstand van de heer Boot is in één woord af. De heer Koeman heeft een stand van honing e.d. Er kunnen weer heel wat mensen gelukkig worden gemaakt met een prijs. Dit doe je wel niet altijd naar het zin, maar critiek zal er wel altijd blijven. En als dat opbouwend is, is dat niet zo erg. Maar als ze een beetje staan te afkammen, is dit niet prettig. De halve maan, die door de timmerman is opgeknapt, is ook in gebruik genomen. Hier konden heel wat vazen en vaasjes op geplaatst worden. De stand van Pela is pas op zaterdag gereed, maar hij had er een Venus, geheel in het zwart, ingezet. De heren bestuursleden treden radicaal op en hebben de hele Venus in de W.C. gestopt. De heer Nobel tracteert op een stuk sprits, zojuist door zijn vrouw gebakken. Cor Weel zwaait de scepter bij het draaiend rad, omdat zijn vader Piet nog steeds ziek is. De feestavond wordt druk bezocht. Mevrouw Bart-Krul wint de hoofdprijs van de verloting, een leeslamp. Laten we doorgaan om samen met onze leden onze floraliavereniging hoog te houden en steeds proberen nieuwe wegen in te slaan.

Bestuursvergadering op vrijdag 7 oktober 1955 in het café van Van der Veen. Cor Weel vervangt tijdelijk zijn zieke vader Piet. Gelukkig mochten we van Weel goede berichten horen. De feestavond zal voortaan altijd op dinsdag zijn. Dit is ons goed bevallen. De ontvangsten zijn f 1537,71 en de uitgaven zijn f 1424,49, zodat er een voorlopig batig saldo is van f 113,22. De tentoonstelling is dus ook financieel geslaagd. De heer Hoogenboezem brengt nog in het midden om vooral niet aan te dringen met de houtjes van het draaiend rad. Dit om te voorkomen, dat steeds weer dezelfde mensen een houtje kopen. Ondanks de koude in het café heeft de bijeenkomst toch een prettig verloop. Er zijn tractaties van mevrouw Palenstijn en mevrouw Buisman.

Jaarvergadering, januari 1956. Behalve het bestuur zijn er twee andere leden op deze bijeenkomst afgekomen. Het zijn mevrouw Leegwater-Klimp en de heer Koeman. Ook bestuurslid Piet Weel is na zijn ziekte weer present. De aftredende bestuursleden worden, zoals meestal, meteen bij acclamatie herkozen. Nadat de plantenkeus is gemaakt, wordt besloten om aan de komende tentoonstelling weer huisvlijt te verbinden. Mevrouw Leegwater-Klimp spreekt haar waardering uit over het bestuur en speciaal over de aankoop der prijzen. De floraliatentoonstelling zal in 1956 op 15 en 16 september worden gehouden met aansluitend op dinsdag 18 september 1956 de feestavond. Als de heer Weel wil bedanken als bestuurslid raden we deze aan het nog een jaartje te proberen en stellen voor dat hij geassisteerd wordt door zijn zoon Cor. De tractaties zijn van mevrouw Boot en de heren Weel en Hoogenboezem. Als voorzitter Willem Koster tot sluiting van de vergadering overgaat wekt hij ons op om met de zelfde ijver en ambitie door te gaan, zodat we ook in 1956 een mooie tentoonstelling mogen hebben.

 Voorzitter Willem Koster.

Bestuursvergadering op maandag 16 juli 1956. Vice-voorzitter Jan Nobel opent geheel onvoorbereid deze vergadering, omdat voorzitter Koster zich op het laatste moment ziek heeft moeten melden. De secretaresse zal het Langedijker cabaret aanschrijven om op de feestavond op te treden, maar we zijn bang dat we al te laat zijn. Als reserves worden genoemd het Niedorper Amusements Orkest en de toneelvereniging uit Landsmeer. De secretaresse wordt opgedragen om zo spoedig mogelijk vergunning aan te vragen voor de verloting en dan 1600 loten te bestellen. De hoofdprijs van de verloting is een tuintafel met twee tuinstoeltjes. Hiervoor zullen we ons met manufacturier Ruiter in verbinding stellen. De secretaresse zal zich ook in verbinding stellen met de heer G. Koster om op de zondag geen kerk te houden in de noodkerk van het gymnastieklokaal. Als attractie in het gymnastieklokaal wordt een trekbiljart genoemd. G. Schekkerman-Bras weet er vermoedelijk wel één te krijgen. Dan in de zaal biljart, draaiend rad en speerwerpen. Aan de heer Joh. Meyaard zal worden gevraagd om een stand te maken voor op het toneel. Mevrouw Vet-Sluis tracteert in verband met haar 35-jarig huwelijksfeest. Er wordt voorgesteld om op vrijdag 31 augustus 1956 met een autobus naar het bloemencorso van Aalsmeer te gaan. De secretaresse zal naar de prijs informeren.

Klaas Roos is wegens ziekte niet aanwezig op de vergadering van woensdag 15 augustus 1956 in het dorpscafé. De bus naar het bloemencorso in Aalsmeer kost f 100,-. We besluiten om met zijn allen te gaan. De timmerlieden, de juryleden en caféhouder Van der Veen met hun dames worden ook uitgenodigd om mee te gaan. De heer Zijp van de fabriek zal zorgdragen voor een zuivelstand in het gymnastieklokaal, want Schellinkhout, waar toch de meeste melk vandaan komt, is na Venhuizen en Wijdenes aan de beurt. Voor de feestavond is het Niedorper Amusements Orkest vastgelegd. Dat optreden kost f 155,-. Personen beneden de leeftijd van 14 jaar hebben geen toegang. De prijzen worden bij de plaatselijke smid en in Hoorn gekocht. De planten uit de Wijmers worden door de heren Nobel en Mol gehaald. De dames Palenstijn, Schekkerman en Posch worden bedankt voor de tractaties.

Verslag der gehouden tentoonstelling van floralia en huisvlijt op zaterdag 15 en zondag 16 september 1956. De ingebrachte handwerken in het gymnastieklokaal zijn van prima kwaliteit. Alleen wat op school gemaakt was, muntte niet uit. De nieuwe smid heeft een paar stukjes ontzettend aardig kunstsmeedwerk gemaakt. De heer Hoekstra, boekhouder van de melkfabriek in Hem, heeft van lucifers een miniatuur gemaakt van de fabriek in Hem. In de kolfbaan is ondanks de slechte zomer een rijke bloemenschat aanwezig. Van de 80 uitgereikte collecties zijn er 66 ingebracht op de tentoonstelling. De bloemstukjes lijken alle jaren wel mooier te worden. De prijs voor het meest originele idee gaat naar Mies Leegwater-Klimp met haar tuintje in miniatuur. De afdeling fruit is dit jaar sterk vertegenwoordigd, maar groente is er maar weinig. Als de bestuursleden 's avonds na het opbouwen aan de koffie zitten, worden ze volop getracteerd. Er is sprits van de heer Nobel, gebak van Cor Weel wegens de geboorte van zijn zoon en tenslotte nog de traditionele verjaardagstaart van de voorzitter. In de stand van de fabriek kunnen de kinderen van alles gratis proeven. Daar wordt voor het mooie wel eens te veel gebruik van gemaakt. Sommige dronken tot ze niet meer konden. Beide openingsdagen komt er veel publiek en we zagen ook veel vreemde gezichten. Het draaiend rad maakte een record door 45 maal te draaien. Het Niedorper Amusementsorkest verschafte ons een genotvolle avond. Er is bal na.

Bestuursvergadering op maandag 1 oktober 1956 in het dorpscafé. Penningmeester Klaas Roos maakt melding van een klein batig saldo, maar er komen altijd nog wat kleine dingen bij waar niet op gerekend is. Er is een verzoek binnengekomen van de gymnastiekvereniging om hun tegemoet te willen komen in de onkosten van die vrijdagavond welke ze niet hebben kunnen gimmen, omdat de zaal in beslag genomen was door de floor. Omdat ze de directeur even goed moeten betalen wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen en wordt er besloten om hun de halve onkosten te vergoeden. Verschillende mensen halen na afloop van de tentoonstellig hun planten pas heel laat weer op, hetgeen de bestuursleden veel extra werk oplevert, omdat we ze dan verschillende keren moeten verzetten. Het komende jaar zal de afhaaltijd daarom worden verkort. Tijdens deze bijeenkomst wordt er verschillende malen getracteerd. Daar was deze keer zoveel ambitie voor dat 2 bestuursleden hun koek maar weer mee naar huis namen.

Jaarvergadering Floralia op maandag 21 januari 1957. Bestuurslid mevrouw Boot-Pool is wegens ziekte niet aanwezig. Van de gewone leden is alleen de heer Koeman op komen dagen. Na langdurige besprekingen wordt de plantenkeus voor de volgende tentoonstelling gemaakt. De datums voor de volgende tentoonstelling zijn 7 en 8 september 1957, terwijl de feestavond op zaterdag 14 september 1957 zal worden gehouden. Voor deze avond willen we de Flierefluiters van Landsmeer vragen. Van de gemeente is er een verzoek binnengekomen over een fotowedstrijd, met speciaal mooie plekjes van Schellinkhout. De inzenders van deze foto's moeten hun foto's aan de gemeente afstaan voor het archief. Het floraliabestuur wil daar wel op ingaan, maar dan om de twee jaar, tegelijk met de huisvlijttentoonstelling.

Bestuursvergadering op 22 juli 1957 ten huize van voorzitter Willem Koster. Men kan niet in het dorpscafé vergaderen, omdat daar het licht is afgesneden. Na het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering krijgen we een kopje thee van mevrouw Koster met daarbij een tractatie van de dames Vet-Sluis en Boot-Pool. Dan komt er een actueel punt aan de orde. Kan de floralia doorgaan? De voorzitter heeft met de caféhouder gesproken, maar daar was nog geen sprake van licht in de grote zaal. Daarna heeft de voorzitter met de burgemeester gesproken en die heeft alle mogelijke medewerking toegezegd. Desnoods mag men de tentoonstelling van 7 en 8 september 1957 in de Openbare Lagere School aan De Laan houden, want de floor moest doorgaan. De feestavond kan in het uiterste geval worden gehouden in de "Bruine Hengst" aan de Blokdijk. De hoofdprijs van de verloting zal een salontafel zijn. Er worden weer 1600 loten besteld. Als de tentoonstelling in de school wordt gehouden zullen daar een thee- en koffieschenkerij worden ingericht. Aan de tuintjeskeuring doet automatisch elk lid mee. Voor de grote en kleine tuinen zijn elk drie prijzen beschikbaar. De juryleden voor het beoordelen van de tuinen moeten van buiten het dorp afkomstig zijn. In dit verband zal de heer Joh. Meyaard worden gevraagd. Klaas Roos vraagt aan het einde van de vergadering het woord om namens ons allen de Heer en Mevrouw Koster te bedanken voor het vele door ons genoten op deze avond.

Bestuursvergadering op donderdag 15 augustus 1957 ten huize van mevrouw Schekkerman-Bras. De heer Mol is wegens ziekte afwezig. De belangrijkste vraag is: Kunnen we floralia in het café houden? Het antwoord is ja. Het licht is voor de floor klaar en dus wordt de tentoonstelling gewoon weer in de kolfbaan gehouden. Caféhouder Van der Veen wil echter wel meer zaalhuur ontvangen, namelijk f 75,-. Het bestuur gaat daarmee akkoord. We moeten op de kleintjes gaan letten, want we krijgen er ook steeds nieuwe rubrieken bij, waar ook weer prijzen voor moeten zijn. Met betrekking tot het insturen van fruit wordt besloten om voortaan genoegen te nemen 1 x 5 stuks, dus van één soort vijf stuks. Cor Weel zal voor de bordjes zorgen die in de prijswinnende tuintjes komen te staan en de heer Schekkerman zal ze schilderen. De voorzitter zal aan de heren K. Toepoel en Johnny van Laren vragen om een stand voor het toneel te verzorgen. De toegangsprijs voor de feestavond bedraagt voor leden f 1,50 en voor niet-leden f 1,75. Plaatsbespreking voor leden Zaterdag 14 September van 1 - 2 uur aan de zaal. De attracties zullen zijn het draaiend rad, het biljart en de politieagent. Verder komt er voor de kinderen nog een grabbelmand. Op 20 augustus 1957 gaan de dames prijzen kopen bij de plaatselijke smid en op 26 augustus 1957 gaan ze naar Hoorn om de rest van de prijzen te kopen. Mevrouw Schekkerman-Bras wordt door de voorzitter bedankt voor het gulle onthaal en de heer Weel voor zijn tractatie.
Onder de notulen staan de handtekeningen van voorzitter Willem Koster en secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol.

Verslag van de tentoonstelling van 7 en 8 september 1957 in het dorpscafé. Secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol maakt haar verslag pas ongeveer drie weken na de tentoonstelling. De reden hiervan is de A-griep welke secretaresse parten heeft gespeeld. De heren-bestuursleden hebben samen met de timmerlieden en de smid de zaak in de kolfbaan opgebouwd en de dames-bestuursleden hebben de zaal verder aangekleed. Er wordt veel ingebracht voor de tentoonstelling. Velen kwamen gauw even voor melkerstijd. Er komen 56 collecties binnen wat al te weinig is van de bijna 80. De dahlia is veel beter dan het vorige jaar. De kinderen hebben 7 fantasiestukjes en 11 bloemstukjes ingebracht. Dat belooft veel voor de toekomst. De bestuursleden Hoogenboezem en Roos hebben samen, geassisteerd door mevrouw Roos, voor een fruitstand gezorgd welke een hoorn van overvloed uitbeeldde. De stand op het toneel, die is gemaakt door de heer K. Toepoel en Johnny van Laren, was weer prima verzorgd en met veel smaak opgesteld. De heer Nobel tracteert op een lekker plakje cake. Dit jaar is er voor het eerst een tuintjeswedstrijd gehouden. Er zijn daarbij drie groepen: kleine tuinen, midden grote tuinen en grote tuinen. Het draaiend rad stond bijna gloeiend. Op de feestavond treedt het toneelgezelschap de Flierefluiters uit Landsmeer op. Een mooie avond. De secretaresse besluit deze notulen met de wens uit te spreken dat onze floor nog vele jaren zo in de belangstelling van het dorp mag staan. Dan kan het haast niet anders of er zullen nog vele mooie tentoonstellingen volgen.

Bestuursvergadering Floralia op maandag 30 september 1957 in café Van der Veen. Gewoontegetrouw houden we ongeveer 2 weken na onze tentoonstelling vergadering van Floralia om een en ander af te rekenen en de voorlopige uitslag van onze floor te horen. En uitslag betekent in dit verband het financiële resultaat. Mej. Ham is niet aanwezig. Ze heeft de A-griep. Na het voorlezen van de notulen krijgen we de afrekening met de penningmeester. O.a. moeten we de opgehaalde contributie betalen en de loten. Als penningmeester Klaas Roos het woord krijgt zijn onze oren gespitst. Hij blijkt f 1616,06 aan inkomsten te hebben geboekt en aan uitgaven f 1407,11. Verder is er nog een nadelig saldo van f 6,85 van het vorige jaar en er moeten nog een paar rekeningen binnen komen. Maar er zal toch wel iets overblijven, wat ons geweldig meevalt. Voor de tuintjeswedstrijd zal bij de gemeente subsidie worden aangevraagd. Ook de fotowedstrijd van de gemeente moet met de gemeente worden geregeld. De tractatie is van mevrouw Palenstijn-Bloothoofd en liet zich best smaken.

Jaarvergadering op maandag 13 januari 1958 ten huize van R. v.d. Veen. Door de secretaresse is een klacht gestuurd naar de leverancier van de planten, de heer Groen. Vooral de gloxinia's welke niet in bloei kwamen en ook over de potgrond waren we niet tevreden. De heer Groen antwoordt dat er bij hem ook moeilijkheden waren met de gloxinia, maar dat dit niet aan de uitgereikte planten kon liggen, daar deze op tijd gezaaid waren. Ook de potgrond is volgens de heer Groen beslist goed en daar is het bestuur op haar beurt beslist niet mee eens. De penningmeester meldt een batig saldo van f 130,52 en op de boerenleenbank staat ook nog eens f 356,-. Dit stemt ons tot vreugde, want daar we plannen hebben om het volgend jaar ons 40-jarig jubileum feestelijk te herdenken, kunnen we best wat geld gebruiken. De planten voor de volgende tentoonstelling zullen ondanks de problemen met de heer Groen toch weer bij hem worden gekocht. Na overleg met de kastelein wordt de datum voor de nieuwe tentoonstelling vastgesteld: 13 en 14 september 1958 met de feestavond op 20 september 1958. Voor de huisvlijttentoonstelling besluiten we om van de kinderen geen schoolwerk meer te nemen. Ook geen tekeningen welke op school zijn gemaakt. De rubriek foto's wordt in tweeën verdeeld.
1. foto's van Schellinkhout, waarvoor de gemeente subsidie geeft, maar de inzendingen moeten beschikbaar zijn voor het gemeente archief.
2. vrije inzendingen.

Voor de tuintjeskeuring geeft de gemeente een subsidie van ongeveer vijftig gulden. De tuinen zullen drie keer worden gekeurd. De eerste keer ongeveer de tweede helft van Mei. Voor de feestavond wil men een toneelgezelschap uitnodigen. Mevrouw Schekkerman-Bras wordt dank gezegd voor de tractatie.

Bestuursvergadering Floralia op donderdag 10 juli 1958 in café Dikstaal. Secretaresse mevrouw Buisman-Dol ligt in het ziekenhuis en de voorzitter wenst haar een spoedig herstel toe en dat ze spoedig in haar gezin mag terug keren. Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Mej. Ham. De heer Dikstaal is de nieuwe kastelein van het dorpscafé en nieuwe heren, nieuwe wetten. En dus wordt er nu vergaderd in de kolfbaan, want dat vond de kastelein rustiger. Op de feestavond zal het Westfries kleintoneel optreden met het stuk "Stadhuis op stelten". We krijgen de beschikking over de hele kolfbaan daar de kastelein niet van plan is om 's Zondags bal te houden. Desondanks wordt de huisvlijttentoonstelling in het gymnastieklokaal gehouden. De hoofdprijs van de verloting zal een thee- en ontbijtservies zijn. Op 6 september 1958 zullen de bestuursleden naar het stadion in Amsterdam gaan om het bloemencorso van Aalsmeer te zien. De heer Hoogenboezem bedankt voor het kado, een rookstander, dat hij heeft ontvangen ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest.

 De kweekwijze voor de planten in 1959.

Secretaresse mevrouw Buisman-Dol is weer hersteld van haar ziekte en zij is dan ook aanwezig op de bestuursvergadering van donderdag 14 augustus 1958 in café Dikstaal. Voor het rad van avontuur worden voor de zaterdag 35 x 8 gebakjes besteld en 10 gevulde koeken en voor de zondag 25 x 8 gebakjes. Voor elk van de drie rubrieken van de tuinkeuring zijn drie prijzen beschikbaar. Mevrouw Buisman-Dol stelt voor om de kassa tijdens de feestavond de hele avond te bemensen. Dat zal nog wel enige baten opleveren.

Verslag van de gehouden floralia- en huisvlijttentoonstelling op 13 en 14 september 1958. Dit verslag zal enigszins afwijken van de voorgaande, daar ik aan de voorbereidingen van de tentoonstelling en aan de tentoonstelling zelf, bijna geen werkzaam aandeel heb gehad en van de opvoering van "Stadhuis op stelten" alleen maar van "horen zeggen" weet. Op de woensdagavond wordt de gymnastiekzaal al ontruimd en er werden toen meteen banken en tafels in getimmerd. In tegenstelling tot andere jaren wordt er nu in het midden een brede tafel gemaakt. Dit heeft ons erg voldaan. Dameshuisvlijt wordt er maar weinig ingebracht, maar wat er was mocht gezien worden, zoals ontbijtlakens, kleedjes en tassen van raffia. Foto's zijn er in grote verscheidenheid ingezonden, alleen maar heel weinig van Schellinkhout. Mevrouw M. Mol-Breebaart wint de eerste prijs bij de foto's van Schellinkhout. Heren- en jongenshuisvlijt is er ontzettend weinig. Wel mooi tekenwerk van Piet Bakker. De heer Bakker uit Den Helder heeft een schelpenstand met fantasiestukjes van schelpen. Werkelijk fantastisch mooi. In de kolfbaan wordt ontzettend veel ingebracht. Jan Maarse heeft een fruitstand gemaakt. Van de 80 uitgereikte collecties worden er 60 ingebracht op de tentoonstelling, maar deze zijn niet alle volledig. Van mevrouw Mol van de Wijmers kwamen 2 auto's vol bloemen aan. De fuchsia van Marie Nierop krijgt van de jury de aantekening "lof der jury". Van de 9 fantasiestukken worden er 5 bekroond. De stand op het toneel is dit jaar door de bestuursleden verzorgd en ik meen te mogen zeggen "Met Succes". De tuintjes zijn gedurende de zomer drie maal gekeurd. Uitslag: Grote tuinen: eerste prijs Jan Boot; Midden grote tuinen: eerste prijs Jb. Mol; Kleine tuinen: eerste prijs W. Koster. Cor Weel draait 93 maal aan het rad van avontuur. Op de zondag wordt er zelfs een record gedraaid met het rad. Op de feestavond moet voorzitter Willem Koster wegens ziekte verstek laten gaan. Men ziet graag meer huisvlijt van de jeugd, maar dit is toch ook wel een teken des tijds. De jeugd is druk met leeren en spel en veel tijd om huisvlijt te beoefenen blijft er niet over en de tijd verandert. Ze zijn niet meer zo rustig als vroeger, aldus secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol.

Bestuursvergadering op maandag 6 oktober 1958 in café Dikstaal. Allereerst rekenen de bestuursleden de opgehaalde contributie en de verkochte loten af met de penningmeester en kan Klaas Roos de kas opmaken. Er blijkt een tekort te wezen, maar de gemeentesubsidie voor de tuintjeskeuring is nog niet binnen. Toch ziet het er naar uit. De heren Meyaard en Dijkstra zullen een brief krijgen waarin ze worden bedankt voor hun medewerking aan de tuintjeskeuring. Er is discussie over de vraag of de tuinen van alle Schellinkhouters gekeurd moeten worden of alleen de tuinen van de leden. Dit in verband met het feit dat hiervoor subsidie wordt verkregen van de gemeente. De voorzitter zal een en ander overleggen met de burgemeester. Voorzitter Willem Koster en Jan Nobel worden bedankt voor de tractaties op de vrijdagavond. Hieraan zijn wij al een poos gewend en nemen dit vanzelfsprekend graag aan, maar mevrouw Schekkerman wil het toch even genoemd hebben.

Jaarvergadering op donderdag 22 januari 1959 in café Dikstaal. De penningmeester meldt een klein nadelig saldo. De post BUMA blijkt twee keer betaald te zijn en dit bedrag wordt van de kastelein terug ontvangen. Na de bestuursverkiezing, waarbij alle aftredende bestuursleden bij acclamatie worden herkozen, volgt de plantenkeus voor de volgende tentoonstelling. De heren willen graag allemaal bloeiende planten. Het bestuur is niet tevreden over de kwaliteit van de floorplanten en besluit van leverancier te veranderen. De secretaresse wordt opgedragen eens prijs te vragen bij den Heer Sijp te Zwaag. De schoolkinderen krijgen geen pakjes zaad meer, omdat het resultaat de onkosten niet dekt. In verband met het 40-jarig bestaan van de vereniging wil men een bloemencorso in het dorp organiseren. De secretaresse zal dit alvast op de convocaten laten zetten, zodat een ieder er rekening mee kan houden dat hij of zij in September a.s. voldoende bloemen heeft. De schoolkinderen mogen een ballon oplaten (indien mogelijk). Voor de ouderen denken we aan hardfietsen of fietsen met vertraagde versnelling. De floor zal gehouden worden op zaterdag 12 en zondag 13 september 1959 met de feestavond op zaterdag 19 september 1959. Het toneelgezelschap "De Flierefluiters" uit Landsmeer zal voor de feestavond worden uitgenodigd. De tuintjeskeuring zal alleen voor floorleden zijn. Mevrouw Schekkerman-Bras en de heer Mol worden bedankt voor de tractatie.

Bestuursvergadering op 1 juli 1959 in het café van de heer Dikstaal. Voorzitter Koster deelt mee, dat we bij de opheffing der Nutsspaarbank f 100.- hadden ontvangen. De hoofdprijs van de verloting zal een tuinparasol zijn. Als juryleden worden de heren Druif en Groot weer gevraagd. In verband met het 40-jarig bestaan zullen de juryleden en de oud-bestuursleden met hun dames worden uitgenodigd voor de feestavond. Het bloemencorso staat gepland voor zaterdag 12 september 1959 half twee vanaf de Laan. Men kan zich vóór 5 september opgeven bij de secretaresse. De ballonnen voor de schoolkinderen zullen op zondagmorgen 11.00 uur worden opgelaten. Verder 's middags ringsteken voor de jeugd. De attracties zijn het rad van avontuur, onze grootste bron van inkomsten, het biljart, het trekspel en de politie. Cor Weel tracteert vanwege de geboorte van zijn derde zoon. Aan secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol wordt opgedragen aan de voorzitter der gym te zeggen dat er in de week vóór de floor geen gym kan wezen.

Bestuursvergadering op maandag 10 augustus 1959 in het dorpscafé. De voorzitter heeft met positief resultaat geïnformeerd bij het bestuur der L.T.M. of we de palen voor het ringsteken van hun mochten gebruiken. Volgens mevrouw Posch heeft de ijsclub ook nog palen voor ringsteken. Dit zal worden onderzocht. Het ringsteken mag van B & W op de openbare weg gebeuren. De prijzen bij dit evenement zullen bestaan uit geldprijzen van 4, 3, 2 en 1 gulden. Met kastelein Dikstaal is afgesproken dat er in plaats van f 75,- zaalhuur nog maar f 50,- behoeft te worden betaald. De kinderen mogen na het oplaten van de ballonnen een ijsje halen bij Nico Roemer. Piet Posch zal weer worden gevraagd om bij de toegangsdeur te zitten.

Verslag van de floraliatentoonstelling van 12 en 13 september 1959, tevens de viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging. De dames Boot en Palenstijn en de heren Nobel en Mol hebben een prachtige stand gemaakt op het toneel en het resultaat was prima. In het midden een vijver met echt kroos en waterplanten. Temidden daarvan een eend met haar kroost, maar dit was jammergenoeg namaak. Er komen 60 collecties binnen en verder veel bloem- en fantasiestukjes. Vele dezer bloemstukjes hadden als motief "40 jaar Bloem en Fruit". Er is maar één fruitstand, namelijk van de heer Boot. De drukke werkzaamheden op de fruitbedrijven speelden hierin wel een rol. De tuinen zijn weer drie keer gekeurd. Hieronder staat de uitslag.
 De uitslag van de "tuintjeswedstrijd" in 1959.

Wegens een tekort aan deelname gaat het bloemencorso niet door. De droge zomer en daardoor een tekort aan bloemen had daar wel schuld aan. Er komen volksspelen voor in de plaats. Voor de dames en heren van 21 tot 35 jaar is er kruiwagenrace. De andere dames fietsten op een fiets met vertraagde versnelling en de oudere heren moesten zaklopen. De ballonnen zijn voorzien van een labeltje met de naam van het kind erop en daarna opgelaten. Nu maar afwachten hoeveel er terug zullen komen. De attracties doen goede zaken. Cor Weel en zijn trouwe helpsters kunnen het draaiend rad meer dan honderd keer laten draaien. Bijna alle nog in leven zijnde oud-bestuursleden hebben de uitnodiging voor de feestavond aangenomen. Alleen mevrouw Dikstaal-Dekker moet wegens ongesteldheid afzeggen. Ook B & W en de juryleden met hun dames zijn aanwezig. Klaas Roos is al 40 jaar penningmeester en dat feit gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Ook de gemeente heeft gemeend een gebaar naar Roos te moeten maken. Zoodoende hebben we gezamenlijk een serie boeken aangeboden. Voorzitter Willem Koster wordt toegesproken door vice-voorzitter Jan Nobel in verband met de vijfentwintigste tentoonstelling onder zijn leiding. Hem werd het nieuwe boek van Visser-Rozendaal aangeboden. Het spel van de toneelgroep uit Landsmeer wordt wel op prijs gesteld, maar we moeten eens iets anders hebben. We beginnen ze te veel te kennen. Namens de oud-bestuursleden voert mevrouw Langedijk het woord en namens hun allen wordt aan de voorzitter een hamer aangeboden. Jurie Maarse en burgemeester Mol voeren ook nog het woord. Het floraliafeest van 1959 in goed geslaagd. Er is door het bestuur veel werk verzet, maar daar we allemaal oude getrouwen zijn, gaat het werken licht. Op naar de volgende mijlpaal.

Naar aanleiding van de floraliatentoonstelling van 1959 verschijnt in een krant onderstaand gedicht van "HANS".

Bestuursvergadering op woensdag 30 september 1959 ten huize van de Heer Dikstaal. Allereerst wordt er afgerekend met de penningmeester. Mevrouw Vet-Sluis zorgt voor een tractatie, maar de reden ervan was niet zo prettig, want Mevr. Vet bedankte bij deze als bestuurslid om gezondheidsredenen. Zij had sinds 1931 zitting in het bestuur. Haar opvolgster wordt mevrouw C. Dop-Coevert. Er zijn nog maar vier ballonnen binnengekomen, t.w. van Rene Koorn en Elly Walkeuter uit Overijsel, van Wim Hoogenboezem uit de N.O. polder en van Roelie Has uit Naarden. Tijdens de rondvraag vraagt de heer Mol om in de jaren dat er geen huisvlijt is om dan volksspelen te houden. Het bestuur houdt dit voorstel in gedachten.

Jaarvergadering Floralia op dinsdag 2 februari 1960 ten huize van de heer en mevrouw Boot. Deze vergadering wordt niet in het dorspcafé gehouden, omdat de verhouding met kastelein Dikstaal niet zo best is. De heer Boot is dan ook het enige gewone lid dat bij deze jaarvergadering aanwezig is. Penningmeester Klaas Roos meldt aan inkomsten f 2074,64 en aan uitgaven f 1778,81. Er is dus een positief saldo van f 295,83. Hierin zijn begrepen een kassaldo van f 111,47 en een gift van de Nutsspaarbank van f 100,-. De nieuwe planten worden besteld bij de heer Sijp uit Zwaag. Hieronder de omschrijving van de collectie voor het jaar 1960.
 De collectie in 1960.

Piet Weel, die sedert 1926 in het bestuur zit, stopt als bestuurslid. Zijn opvolger wordt zijn zoon Cor. Mevrouw Vet-Sluis en Piet Weel worden benoemd tot erelid, wat door beiden volgaarne werd aanvaard. Mevr. Vet-Sluis krijgt een opgemaakte kop en schotel aangeboden en Piet Weel krijgt een opgemaakte asbak. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 10 en 11 september 1960. De feestavond volgt dan op 24 september 1960. Op de huisvlijttentoonstelling zal een speciaal hoekje worden vrijgehouden voor een dahliastand van Bakker uit Wognum. Ook is er weer een fotowedstrijd en de tuinen van de leden worden zoals altijd drie keer gekeurd. Mevrouw Boot bedankt voor het cadeau door het bestuur hun aangeboden bij hun 25 jarig feest. Het cadeau was een slaapkamerlamp, welke ons door de Heer Boot werd getoond. Mevrouw Schekkerman bedankt voor de "Bloem en Fruitmand" door hun ontvangen met hun 40 jarig feest en had gaarne gezien, dat er enige bestuursleden waren komen feliciteren, maar daar er geen receptie was, hadden we dit niet gedaan. Na afloop van de vergadering werden we allen weer met de auto thuis gebracht.

Bestuursvergadering op maandag 11 juli 1960 in het dorpscafé van de nieuwe kastelein de heer Geurts. De collectieplanten zagen er bij het rondbrengen niet zo best uit. Van de gemeente is toestemming verkregen voor het houden van de nieuwe floraliatentoonstelling en het gebruik van de gymzaal voor de huisvlijttentoonstelling. En ook voor de verloting. Op de feestavond zal het Noord Hollands Klein toneel optreden. Onkosten f 200.-. Dit gezelschap zorgt zelf voor het decor, programma's en raambiljetten. Voorzitter Koster deelt mee, dat de fietsen, welke de vorige maal door ons voor de volksspelen zijn gebruikt, door de vertrekkende smid aan de vereniging cadeau zijn gedaan. De fietsen staan intussen gestald bij mevrouw Palenstijn. Voor de verloting zullen weer 1600 loten worden besteld en de eerste prijs is een wollen deken. Als jurylid voor tekenen, schilderen en ander huisvlijt worden gevraagd de heren A. de Vries en J. van Laren. In de zaal zal een stand worden verzorgd door het bestuur. Kastelein Geurts wil hier gaarne aan meewerken. Als attractie wordt ondermeer "Gapende Naatje" genoemd, maar of die nog in het land der levenden is, is ons niet bekend. Het wordt onderzocht. Aan Piet Posch zal worden gevraagd of die op zaterdag weer bij de entree wil zitten. Er zijn tractaties van mevrouw Schekkerman-Bras, Piet Weel en de heer Nobel.

Bestuursvergadering op maandag 15 augustus 1960. Het geheugen van onze bestuursleden is bepaald niet zo best, want toen de aanvangstijd er was, moesten er nog verschillende bestuursleden gewaarschuwd worden. Jurylid mevrouw Laan-Kool moet wegens gezondheidsredenen afzeggen. Als vervangster zal Mej. Nel Leeuwrik uit Wijdenes worden gevraagd. De heer Mol zal er wel even naar toe gaan. Voor de aanvang van het toneelstuk op de feestavond zal de gehele verloting worden gehouden, omdat het toneelstuk van ernstige aard is en ook nogal lang. Voor het draaiend rad wordt weer gebak besteld: voor de Zaterdag 40 x 8 gebakjes en 10 gevulde koeken (geen roomgebak) en voor de Zondag 30 x 8 gebakjes. Voor het biljartspel is een extra prijs voor degene die de meeste keren 50 punten heeft gegooid. De heer Mol wordt bedankt voor de tractatie.

Verslag der gehouden floralia- en huisvlijttentoonstelling op 10 en 11 september 1960. Het bestuur heeft veel moeite gehad om een goed gezelschap voor de feestavond te engageren, maar uiteidelijk zijn we daarin toch ook weer ten volle geslaagd. Op de huisvlijttentoonstelling in de gymnastiekzaal wordt aardig wat dames huisvlijt ingebracht, waaronder ook enkele mooie inzendingen. Volgens de juryleden moeten de dames de werkstukjes nog beter afwerken. Foto's zijn er deze keer maar weinig ingezonden. Cor Weel wint de tweede prijs met zijn kleurenfoto's van de floriade. Jongens en Heren huisvlijt, dat lijkt wel uit de tijd te raken. Daarvan komen er maar een paar inzendingen binnen. Nadat alles is opgesteld worden de bekroonde werkstukken van een prijskaartje voorzien. Het bestuur is wat pessimistisch wat de collecties betreft, maar uiteindelijk viel het toch niet af. Mevrouw Schekkerman-Bras wint de eerste prijs in de rubriek "collecties". Het was trouwens deze keer helemaal een bestuursaffaire, want Nobel, Mevr. Boot en de Heer Koster behoorden ook tot de prijswinnaars. Bloemstukjes en fantasiestukjes worden weer in grote verscheidenheid ingezonden. Meerdere stukjes hebben als onderwerp Floriade of de Olympisch Spelen. Fruit is er niet veel, maar groente vrij aardig, al weet je soms geen weg met die grote boerenkoolstruiken. Bij de stand op het toneel wordt voor het eerst gebruik gemaakt van staand gaas waar bloemen e.d. in worden gestoken. Als het opbouwen klaar is wordt er weer gezellig koffie gedronken met de traditionele punt verjaardagstaart van voorzitter Willem Koster. De attracties doen goede zaken. Het draaiend rad draait gemiddeld elke twee minuten. In totaal 111 keer. Op de feestavond wordt het toneelstuk "Moeder Geerte" opgevoerd. We hebben genoten van prachtig toneelspel. De floralia van 1960 is volkomen geslaagd, maar natuurlijk moeten we als bestuur waakzaam blijven, zonodig iets nieuws invoeren, opdat altijd onze floor aantrekkelijk blijve.

Bestuursvergadering op vrijdag 7 oktober 1960 in het dorpscafé van de heer Geurts. Penningmeester Klaas Roos meldt een flink positief saldo. Op de jaarvergadering zal het definitieve saldo bekend worden gemaakt. Het officiële deel van deze bijeenkomst is altijd snel voorbij, maar daarna volgt altijd nog een gezellig samenzijn onder het nuttigen van verschillende tractaties. Mevrouw Schekkerman en haar man gaan hun kinderen opzoeken in Zuid-Afrika en hen wordt een voorspoedige reis toegewenst.

Jaarvergadering op maandag 23 januari 1961 in het café van de heer Geurts. Behalve de bestuursleden zijn er drie gewone leden op komen dagen: Mevrouw Riet Walkeuter-Van Nes, Jan Hart en Jacob Ham. Ook erelid Piet Weel is van de partij. Bij controle van de boeken van de penningmeester vinden de leden Jan Hart en Jacob Ham een klein foutje van 20 cent, maar dat doet geen afbreuk aan het werk van de penningmeester, die een overschot kan melden van ongeveer 190 gulden. Van dit bedrag moet nog wel het knikkerspel worden betaald, dat we deze herfst hebben aangekocht. Cor Weel gaat het bestuur en Schellinkhout verlaten. Dat spijt ons heel erg, want door zijn handigheid bij het klaar maken der tentoonstelling en door zijn grote werkkracht bij het rad en bij de verloting, had hij een geheel eigen plaats verworven. Jan Hart wordt zijn opvolger. Dan volgt de plantenkeus waarvoor een lijstje is opgevraagd bij de heer Schmidt van Berkhout, welke planten het best voor floralia geschikt zijn. In 1961 zal de floor worden gehouden op 16 en 17 september met de feestavond op 23 september 1961. Het Andijker Cabaret zal worden uitgenodigd voor de feestavond. Er komt een proef met fruit in kistjes. Mevrouw Walkeuter-Van Nes wil graag onderscheid bij het tekenwerk tussen nagetekend en origineel werk. Het bestuur gaat daarmee akkoord. Mevrouw Boot en de heer Weel worden bedankt voor de tractaties. Een floorvergadering zonder tractatie is bijna niet denkbaar.

Bestuursvergadering op donderdag 13 juli 1961. Vice-voorzitter Nobel leidt deze vergadering, omdat voorzitter Koster kort geleden ziek is geweest. Overigens is Willem Koster wel gewoon aanwezig. Mevrouw Schekkerman-Bras is weer terug na een vacantie van een half jaar bij hun kinderen in Zuid-Afrika. Het Andijker Cabaret zal voor f 275,- de feestavond, inclusief de balmuziek, verzorgen. De kosten van BUMA zijn wel voor onze rekening, plus één consumptie per medewerkende. De hoofdprijs van de verloting wordt een opvouwbare campingstoel. Aan alle tuinders zal worden gevraagd om kistjes met fruit in te zenden. Deze kistjes worden door het bestuur besteld. Een meerderheid van het bestuur is tegen het organiseren van volksspelen, zoals eerder is geopperd. Voorzitter Koster bedankt voor het fruit dat hij heeft gekregen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. De heren Hart en Hoogenboezem worden bedankt voor de tractatie.

Het café heeft wéér een nieuwe kastelein. Het is de heer Van Linschoten. Op maandag 14 augustus 1961 wordt in zijn café een bestuursvergadering gehouden. De vergadering wordt geleid door vice-voorzitter Nobel, omdat de voorzitter met vakantie is. In de fruitkistjes mag alleen handfruit. Voor het stooffruit geldt de oude regeling: 5 stuks van iedere soort. Het gebak voor het rad van avontuur wordt besteld bij J. Leyen en W. Davids. De heer Roos stelt voor om eens een uitje te hebben met de floor, maar men kan het nog niet eens worden waar naartoe.

 Bakker Wim Davids.

Verslag van de floraliatentoonstelling, die gehouden is op 16 en 17 september 1961 in café Linschoten. De prijzen zijn zoals gewoonlijk weer gekocht in het dorp en in Hoorn. Naar Hoorn hadden we het gemakkelijk. Mevrouw Dop kwam met de grote slee voor en wij mee. Ondanks de slechte zomer is het bestuur best tevreden over hetgeen wordt ingebracht. 64 van de 80 uitgereikte collecties zijn ingezonden en ze zijn van prima kwaliteit. Kinderplanten waren slecht, vooral van de jongens. Bloemstukjes in water en zand zijn er in grote verscheidenheid. Vazen met bloemen zijn er veel minder dan andere jaren. Ik begrijp niet hoe sommige van onze leden de dahlia's nog zo mooi hadden kunnen krijgen. De handappels- en peren in de kistjes zijn een lust voor het oog. De heren fruitkwekers hebben veel en mooi fruit ingezonden. Volgend jaar worden de namen van de verschillende fruitrassen op de kistjes vermeld. De stand op het toneel, die door de bestuursleden is gemaakt, ziet er als volgt uit: Midden een grasperkje met tegels en een poortje, opgesierd met bloemstukjes. Jan Hart verzorgt het draaiend rad en hij heeft het prima gedaan. Er is in totaal weer 111 keer gedraaid. Bij het plaatsbespreken voor de feestavond waren al heel wat plaatsen verkocht en de kolfbaan is 's avonds dan ook helemaal uitverkocht. Dan wordt de verloting gehouden en worden de prijswinnaars van de attracties bekend gemaakt. Het Andijker Cabaret heeft ons een gezellige avond geboden, waarbij we af en toe eens hartelijk konden lachen, waarvoor J. Spijker en Piet Bakker meestal zorgden. Voorzitter Willem Koster was de tolk van ons allen toen hij het cabaretgezelschap bedankte en hun een weerziens toeriep. De band van het cabaretgezelschap zorgt na afloop van de voorstelling nog voor muziek waar vlot op gedanst werd. De secretaresse besluit dit verslag met de woorden: Ik meen te mogen zeggen, dat onze floralia kerngezond is, een dorpsfeest bij uitnemendheid.

Bestuursvergadering op 5 oktober 1961 in café Linschoten. Klaas Roos meldt een batig saldo van f 234,96. Voorgesteld wordt om het volgende jaar bij het draaiend rad niet alleen gebak, maar ook worst, als prijs te nemen. Op de feestavond is gebruik gemaakt van de oude stoelen uit de kerk. Hiervoor zal een vergoeding worden gestort in het restauratiefonds van de kerk. Het uitje van het bestuur zal naar Amsterdam zijn, maar we kunnen het nog niet eens worden waar naar toe. Voorzitter Koster velt een Salomo's oordeel. Er zal een bus worden gehuurd. Een deel van het bestuur gaat naar de ijsrevue en het andere deel gaat naar Snip en Snap.

Jaarvergadering op 23 januari 1962. Het hele bestuur is present aangevuld met Mevr. Vet (erelid) en Mevr. Ham-Bakker (oud bestuurslid). De voorzitter betreurt, zoals elk jaar, de geringe opkomst. Het leven is zo druk tegenwoordig, dat daar niet overal tijd voor is. De nieuwe tentoonstelling zal op 15 en 16 september 1962 worden gehouden en de feestavond zal op 29 september 1962 zijn. We zullen voor deze avond "Nieuw Leven" van de Langedijk aanvragen. De huisvlijttentoonstelling wordt weer gehouden in het gymnastieklokaal. De kinderen worden speciaal aangemoedigd om iets te maken. We dachten voor de kleine school aan iets maken van bouwsteentjes. Voor de grote school pop aankleden voor meisjes en de jongens iets maken van een bouwplaat. Ook zal er weer een fotorubriek zijn. Na het maken van de plantenkeus stelt de heer Mol voor om gratis zonnepitten aan de leden uit te reiken. De grootste zonnebloem wordt dan bekroond. De tuinen van de leden worden ook weer gekeurd. Voorzitter Koster deelt in dit verband mee, dat er speciaal gelet wordt op de aanleg van de tuinen. Dit zal ook nog eens op de circulaire worden vermeld. Mevrouw Posch en de heer Mol worden bedankt voor de tractatie.

Dan volgt er een verslag van een bestuursvergadering waarbij geen datum wordt genoemd. Wel is bekend dat het op een koude zomeravond is. De lokatie is café Linschoten. De hoofdprijs van de verloting wordt een electrische "hete lucht" kachel. De attracties in de gymnastiekzaal zijn het trekbiljart, het raden van de naam van een pop met de pop als prijs, en het draaibord voor de kinderen. Op het toneel komen de attracties het rad van avontuur, het biljartspel en het ringenwerpspel. De heren Hoogenboezem, Mol en Nobel stellen zich beschikbaar om de zonnebloemen op te meten. Mevrouw Schekkerman en Jan Hart worden bedankt voor de tractatie.

Bestuursvergadering op maandag 20 augustus 1962, zijnde lappendag in Hoorn. De heren-bestuursleden zullen op woensdag al beginnen met de werkzaamheden in het gymnastieklokaal, waarna de inbreng van huisvlijt Donderdag van 10 - 12 uur is. Alle juryleden, behalve mevrouw Singer-Brouwer, hebben toegezegd om te komen. Daar mevrouw Singer in Wijdenes waarneemt als onderwijzeres is ze die dag verhinderd. Geprobeerd zal worden om mevrouw Laan-Kool naar hier te krijgen. Het optreden van "Nieuw Leven" op de feestavond kost f 275,-. Joop Koning zal de balmuziek verzorgen. Een entreekaartje voor de feestavond kost voor leden f 1,50 en voor niet-leden f 2,-. Nadat de lotenbus onder het toneel is vandaan gekomen, wordt de Heer Mol gevraagd of hij de loten wil controleren en er voor te zorgen dat hij deze voortaan mee naar huis neemt. De secretaresse zal al het gebak bij bakker Davids bestellen, te weten 90 doosjes gebak en 10 gevulde koeken. Daarnaast zullen nog tien worsten worden besteld. De burgemeester krijgt een uitnodiging. De dames-bestuursleden zullen de prijzen weer kopen. Op 27 Augustus naar de plaatselijke smid en op 3 September naar Hoorn. Klazien Ham wordt bedankt voor de tractatie.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder volgen een aantal vermeldenwaardige feiten uit het notulenboek (met harde kaft) dat begint met het verslag van de Floralia- en Huisvlijttentoonstelling van 15 en 16 september 1962 en de feestavond van 29 september 1962 en eindigt met de notulen van de jaarvergadering van 13 januari 1975.

Verslag der Floralia- en Huisvlijttentoonstelling, gehouden op 15 en 16 september 1962 en van de feestavond op zaterdag 29 september 1962. Allereerst zijn daar de vergaderingen waarin toch de plannen voor de tentoonstelling worden gemaakt en het benoemen van een commissie voor het opmeten van de zonnebloemen. En natuurlijk ook voor de stand voor het toneel. Dit jaar verzorgd door de dames Ham, Palenstijn-Bloothoofd en de heer Jn. Hart. Tevens worden dan de datums afgesproken waarop de dames de prijzen gaan kopen. We hadden het weer gemakkelijk, taxi Dop kwam weer voor, toen we naar Hoorn gingen. Het beoogde tweede jurylid voor het huisvlijt van de dames, mevrouw Laan-Kool, was gevraagd, maar haar man zei dat ze het niet kon doen. Haar vervangster is Juffr. v.d. Berg, vroeger onderwijzeres in Berkhout. Er wordt veel werk ingebracht in het gymnastieklokaal, ook van de schoolkinderen. In de rubriek knutselwerk kreeg Piet Plas jr. de eerste prijs met lof der juri voor een gitaar. Ook in de kolfbaan wordt weer heel wat ingebracht. De collecties zijn meest heel goed. De eerste prijs in deze rubriek gaat naar mevrouw Nierop-Van Klaveren. De kinderplanten hebben we in jaren niet zo goed gehad. De rubrieken boeketten en dahlia's zijn wel eens groter geweest. Hiervan is het slechte weer en de wind van de laatste week wel de schuldige. Verder zijn er ongeveer 20 kistjes met fruit wat toch een mooi gezicht was. Groente is er heel weinig en er zijn geen zaden. Wel nog enkele inzendingen pruimen en bramen. Verder is er een plan uitgewerkt, waaraan schilder Poelgeest behulpzaam zou wezen met het leveren van glas. Daar gebeurt echter 's morgen bij het opbouwen een ongeluk mee, maar de service van onze schilder was zo goed, dat 's avonds toch alles weer voor elkaar was. Nadat alles is opgesteld voor de tentoonstelling en de juryleden hun werk hebben gedaan, worden de prijskaartjes bevestigd. Vervolgens is er koffie met sprits van de heer Nobel en een gebakje van de heer Koster. Die traditie gaat gelukkig nog steeds door. Timmerman Piet Dekker heeft de hoogste zonnebloem, 3 meter en 18 centimeter. Het rad van avontuur draait gedurende beide dagen in totaal meer dan 125 keer. Een nieuw record. Ook de andere attracties doen het goed. Maandags werd weer alles afgeruimd. Dat gaat allemaal veel vlugger als opbouwen. Op de feestavond treedt "Jong Leven" uit Noord-Scharwoude op met een klucht. We hebben er erg om gelachen. De verloting wordt voor aanvang van het toneelstuk gehouden. Mevrouw Kalverboer wint de eerste prijs van de verloting, een electrische "hete lucht" kachel. De uitslagen van de attracties worden in de pauze van het toneelstuk bekend gemaakt. Na afloop van de opvoering wordt er nog druk gedanst onder leiding van John Koning.

Bestuursvergadering ten huize van de kastelein op maandag 8 oktober 1962. Na de opening volgt de traditionele afrekening door de bestuursleden met de penningmeester. Lotengeld en contributie worden afgedragen en voor diverse onkosten krijgt penningmeester Klaas Roos van de bestuursleden een rekening gepresenteerd. Ondanks het vele bezoek en de goed lopende floor dreigt er een financieel tekort. Het definitieve bedrag zal Roos op de jaarvergadering bekend maken. Schilder Poelgeest krijgt evengoed een tegemoetkoming van f 25,- in de onkosten van glas. Voor de feestavond zal in het vervolg niet alleen de burgemeester worden uitgenodigd, maar ook de dominee.

Jaarvergadering van Floralia op maandag 4 februari 1963 in het café van de nieuwe uitbater Stroomberg. De bestuursleden Roos en Mol zijn wegens ziekte niet aanwezig en voor Klaas Roos is het de eerste keer in zijn lange bestuursloopbaan dat hij een jaarvergadering moet missen. Erelid mevrouw Vet-Sluis is wegens ziekte ook niet present. Verder is er één gewoon lid op de bijeenkomst afgekomen, namelijk de heer Buisman. De heer Hoogenboezem heeft tijdelijk de taken van de zieke penningmeester overgenomen en meldt toch nog een batig saldo van bijna drie gulden. Secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol wordt gehuldigd in verband met het feit dat zij 25 jaar bestuurslid is. In 1944 is zij secretaresse geworden na het overlijden van mevrouw Roos-Slot. Zij krijgt voor al haar werk een electrische koffiemolen aangeboden, waarmee zij erg in haar schik was. Als ingekomen stuk is er een bericht over de oprichting van een dorpskrant. Hiervoor willen ze graag een bijdrage van f 10,-. De secretaresse is aan de beurt om af te treden, maar deze heeft niet het lef om voor de functie te bedanken na al die mooie woorden. Mevrouw Palenstijn heeft een taart gekregen voor het verzorgen van ons bezit aan tafels en ander materiaal. De vorige kastelein, de heer Linschoten, heeft een kapstok aangeboden en die wordt verloot onder de bestuursleden. Een dag later hangt deze kapstok in de boerderij van Jan Hart. De dames Schekkerman en Buisman worden bedankt voor de tractatie.

Bestuursvergadering gezellig in de huiskamer van café Stroomberg. De datum wordt niet genoemd, maar het is de eerste vergadering die aan de tentoonstelling vooraf gaat. In zijn openingswoord herdenkt voorzitter Willem Koster het bestuurslid de heer Mol, die zo plotseling is heengegaan uit het midden van zijn gezin en als bestuurslid van onze vereniging. De hoofdprijs van de verloting zal een grasmaaimachine zijn. 1600 loten worden er besteld en ze kosten vijf voor één gulden. Toneelgezelschap "Nieuw Leven" uit de Langedijk zal op de feestavond, op zaterdag 28 september 1963, optreden met het stuk "Zomer in December". De tentoonstelling zal op 14 en 15 september 1963 worden gehouden. Mej. Ham wordt bedankt voor de tractatie.

Bestuursvergadering van floralia op vrijdag 23 augustus 1963 in café Stroomberg. Voor het draaiend rad zal de secretaresse 100 x 7 gebakjes, 10 gevulde koeken en 10 worsten bestellen, terwijl de heer Roos nog voor druiven zal zorgen. De attractie "politieagent" krijgt er een hoger nummer bij en drie kortere haken in plaats van de lange die er in zitten. Mevrouw Dop zal met enkele helpsters bakjes klaar maken voor het handfruit. Bij het plaatsbespreken voor de feestavond kan men niet meer dan zes plaatsen tegelijk reserveren. Schilder Poelgeest helpt weer bij de stand op het toneel. Er wordt weer rijkelijk getracteerd. Mevrouw Posch moet haar tractatie zelfs weer mee terug naar huis nemen. De prijzen worden weer gekocht bij de plaatselijke smid en in Hoorn.

Verslag van de floraliatentoonstelling op zaterdag 14 en zondag 15 september 1963 en van de feestavond op zaterdag 28 september 1963. In verband met het overlijden van bestuurslid de heer Mol en de ziekenhuisopname van voorzitter Willem Koster hebben de heren-bestuursleden het extra druk bij de voorbereidingen van de tentoonstelling. Jan Nobel vervangt de voorzitter. Het aantal ingebrachte collecties kon lang niet de stellings vol maken, trouwens de geruchten waren ook al slecht. Van de ongeveer 90 uitgereikte collecties komen er maar circa 50, al dan niet volledig, op de tentoonstelling en de kwaliteit liet heel wat te wensen over. De juryleden geven de zonloze zomer de schuld. De kinderplanten zijn ook niet best, maar de jonge dames planten zijn wat beter. Snijbloemen zijn er dan weer ruim voldoende. Tuinbouwproducten zijn er ook bijna niet. Eén inzending groene erwten. Verder 17 kistjes fruit op de middentafel, wat een lust voor het oog was. Het biljartspel en het ringen gooien hebben beide minder opgebracht. Het ringenspel is op zijn retour, omdat veel dames een hekel hebben aan ringen gooien. Bij het rad van avontuur moet veel moeite worden gedaan om de houtjes te verkopen. Over het algemeen komt er, ondanks het prachtige weer, minder publiek. De prijzentafel staat erg in de belangstelling. We hadden dit jaar nog wel minstens 100 loten meer kunnen verkopen. "Jong Leven" brengt een prachtig blijspel. Vice-voorzitter Nobel bedankt het gezelschap en de voorzitter van "Jong Leven" antwoordt: We spelen graag in Schellinkhout. Na afloop van het toneelspel wordt er nog lang gedanst onder leiding van Jaap Kaayk.

Bestuursvergadering op 22 oktober 1963 in café "de Schouw". Op deze afrekeningsavond is voorzitter Koster wegens ziekte nog steeds verhinderd. Vice-voorzitter Jan Nobel leidt dan ook deze bijeenkomst. Nadat de notulen van de vorige vergadering en het verslag van de vorige tentoonstelling zijn voorgelezen en goedgekeurd, leest Mej. K. Ham een gedichtje voor van mevrouw K. Schermer-Ham. Laatstgenoemde heeft al twee keer een mooie prijs gewonnen op de floor en uit haar dank in dichvorm. Het volgend jaar zullen er meer loten worden aangeschaft, want we hebben veel nee moeten zeggen. Mevrouw Palenstijn-Bloothoofd past nog steeds op het materiaal van de vereniging en ontvangt daarvoor een attentie.

Jaarvergadering van Floralia op 25 januari 1964. Voorzitter Koster leidt deze bijeenkomst ondanks het feit dat hij nog niet geheel hersteld is. Hij zegt heel blij te zijn dat er een paar leden op deze vergadering aanwezig zijn. Penningmeester Roos weet een klein batig saldo te melden. Voor de tuintjeskeuring ontvangt de vereniging nog steeds f 50,- subsidie van de gemeente. In de vacature van het overleden bestuurslid de heer Mol wordt Harm van Assen benoemd. Bij degenen die planten bestellen zal weer een pakje zonnebloemenzaad worden bezorgd. In verband met het 45-jarig bestaan van de vereniging wordt besloten om een beker beschikbaar te stellen voor diegene die de eerste collectieprijs wint. De plaatselijke kunstenaar Van Druten zal worden gevraagd voor een kleine expositie van zijn werk op de huisvlijttentoonstelling. 1800 loten worden er besteld. Bij de opening van ons café is er gesproken met de toneelvereniging in Westzaan. Er wordt overwogen om deze vereniging uit te nodigen voor de feestavond. De dames Vet-Sluis en Posch-Best worden bedankt voor de heerlijke tractatie.

Dan volgt er een tussentijdse vergadering ten huize van de secretaresse naar aanleiding van de uitvoering in Westzaan waar afgevaardigden van het bestuur zijn geweest. Zij raden dit toneelgezelschap af vandaar deze bijeenkomst. Waarnemend voorzitter Jan Nobel heet iedereen welkom en kon niet nalaten even stil te staan bij het verlies dat onze vereniging heeft geleden door het overlijden van onze geachte voorzitter. Waren we deze winter heel blij, dat hij onze jaarvergadering mee maakte, geheel onverwachts is hij kort daarna overleden. Nu zal het Niedorper Amusements Orkest weer eens worden gevraagd om de feestavond luister bij te zetten.

Bestuursvergadering in café Bron op 23 juni 1964. De eerste prijs van de verloting zal een rotanstoel zijn. Als dit niet in onze prijs ligt dan een handmixer. De beker, die bestemd is voor de eersteprijswinnaar bij de collecties, zal worden voorzien van de tekst "Bloem & Fruit 1919 - 1964. Als juryleden worden als vanouds de heren Druif en Groot gevraagd en indien nodig voor het fruit de heer Broertjes. Voor het huisvlijt bij de dames zijn de juryleden mevrouw Leeuwrik en mevrouw Singer-Brouwer en voor de rubriek teken- en knutselwerk zijn dit Arie de Vries en Johny van Laren. De heer Buy zal weer worden uitgenodigd om de foto's te keuren. De kinderen kunnen van bouwstenen iets maken of een tekening inleveren, die betrekking heeft op 45 jaar floralia. Verder wordt er voor de kinderen een fietspuzzeltocht georganiseerd en wel op Zaterdag 12 September. Starten half 2 bij het café. Kees Toepoel en Harm van Assen zullen de route uitzetten. De dames Ham en Palenstijn gaan samen met Kees Toepoel een ontwerp voor de stand op het toneel maken.

Bestuursvergadering op dinsdag 18 augustus 1964 in café Bron. Het bestuur heeft een rouwkaart ontvangen van het overlijden van de moeder van Mej. Ham. Onze gedachten zijn deze dagen veel keren bij Klazien, die haar moeder het ergste zal missen. Bakkerij "de Vier Enen" kan gebakjes leveren voor 27 cent per stuk. We besluiten om 100 x 7 gebakjes, 5 jodekoeken en 5 gevulde koeken te bestellen. De attractie "Gapende Naatje" is kennelijk weer teruggevonden, want die krijgen we van Berkhout. De zonnebloemen worden op 8 september 1964 gemeten door Harm van Assen en Jan Hart. Diezelfde dag brengen de dames van het bestuur fruitkistjes naar de tuinders. Een entreekaartje voor de feestavond kost voor leden en huisgenoten f 1,75 en voor niet-leden f 2,25. De tractaties zijn deze avond van Jan Hart en mevrouw Boot.

Jan Hart bij het draaiend rad met één van zijn "helpsters" mevrouw Dop-Coevert.
Het jongetje in het midden is Jan Palenstijn.

Verslag van de floralia- en huisvlijttentoonstelling op zaterdag 12 en zondag 13 september 1964. Huisvlijt van de dames is aardig vertegenwoordigd, mooi naai- en borduurwerk, truien in vele soorten en kleuren, custuum naaien oud-nieuw enz. Anneke Dop heeft een bruidsjurk op schaal gemaakt en zij krijgt een eerste prijs met lof der juri. De keramiekstand van mevrouw Winkel-Peetoom is kunstzinnig en smaakvol ingericht. De heren brengen maar weinig huisvlijt in. Uitblinker was een inzending van Jan Ruiter. Er worden veel bouwplaten, afkomstig van de boerenleenbank, door de kinderen ingezonden. Het aantal inzendingen van floraliaplanten is bevredigend. Van de 108 uitgereikte collecties zijn er 78 binnengekomen, wel niet alle volledig, maar toch. Mevrouw Boot-Pool wint de prijsbeker. Verder zijn er ondermeer bloemenmanden en drijfschalen. De Chrysanth voor de grote pot was niet zo erg best. Wel erg groot en veel knop, maar weinig bloei. De kinderen hebben hun best gedaan met vazen, bloemstukjes en vooral ook fantasiestukjes. De tuinders hebben zich van hun goede kant laten zien, want er is veel fruit op de tentoonstelling. Het was een lust voor het oog. De stand op het toneel staat in het teken van het 45-jarig bestaan en is door menigeen bewonderd. De 1800 loten zijn snel uitverkocht. De secretaresse denkt dat ze volgend jaar de 2000 wel vol konden maken. Jan Hart maakt overuren met het draaiend rad. Op zondagavond zijn er nog 20 doosjes gebak bij gehaald en alles is schoon op gegaan. De publieke belangstelling is prima. Het is steeds gezellig druk, dit misschien dankzij het mooie weer of misschien heeft de floor een goede naam. Het plaatsbespreken voor de feestavond was heel matig, maar toch zit de zaal bijna vol. Maar er zijn beslist leden weggebleven, omdat het een muziekuitvoering was. Het is een avond met mooie soli's van fluit, sax en piston en met zang van Margreet Keuken. In de pauze van de feestavond wordt bestuurslid Klaas Roos gehuldigd. Hij is al vanaf de oprichting, dus nu 45 jaar, penningmeester van de vereniging. Hem wordt een fotoreportage van deze floraliatentoonstelling aangeboden. Na afloop van de uitvoering is er bal onder leiding van Joop Koning en ging nog menig beentje van de vloer. Tenslotte schrijft secretaresse mevrouw J. Buisman-Dol: Onze 45-jarige oude floralia is springlevend.

Hieronder een aantal foto's die zijn gemaakt bij de viering van het 45-jarig bestaan van de vereniging.

   
Foto 1: V.l.n.r. Klazien Ham, mevrouw Geer Palenstijn-Bloothoofd en mevrouw Mien Boot-Pool.
Foto 2: Erelid Klaas Roos.
Foto 3: V.l.n.r. Kees Toepoel, Jan Nobel en Wim Hoogenboezem.

   
Foto 1: Klaas Roos.
Foto 2: V.l.n.r. Kees Toepoel, Wim Hoogenboezem, Jan Nobel en Jan Hart keuren het fruit.
Foto 3: Jan Nobel en Klaas Roos (zittend).

Bestuursvergadering op dinsdag 16 oktober 1964 in café Bron. Eerst wordt, zoals gebruikelijk, het lotengeld en de contributie afgedragen aan de penningmeester. Verder zijn er velen van ons die iets voor de floor betaald hebben en dus nu hun rekening indienen. Er blijkt een voorlopig nadelig saldo te zijn van f 136,14, waarvan nog f 50,- gemeentesubsidie afgaat vanwege de tuinkeuringen. Men kan het niet eens worden over het benoemen van een voorzitter. Jan Hart meent, dat hij niet de geschikte man voor deze functie is. De secretaresse maakt bekend dat volgens rooster de heren Roos, Hoogenboezem en Hart op de komende jaarvergadering dienen af te treden. Klaas Roos meent te moeten bedanken en we menen dit, gezien zijn leeftijd, te moeten aanvaarden. De heren Hart en Hoogenboezem stellen zich herkiesbaar. Ook Kees Toepoel, die dit jaar is ingevallen na het overlijden van de voorzitter, stelt zich verkiesbaar. Nadien worden er enkele namen genoemd, die we zullen polsen of ze idee in een bestuursfunctie hebben. Jan Hart merkt tijdens de rondvraag op, dat er doosjes met gebak waren waar ien te kort was. Daar wordt bakkerij de 4 Enen op attent gemaakt. Mevrouw Palenstijn wordt bedankt voor de tractatie.

Op 23 november 1964 brandt het enige café in het dorp, café "de Schouw", tot de grond toe af. Familie C.A. Bron opent dan op 16 januari 1965 een noodcafé in het voormalige gymnastieklokaal. De volgende bijeenkomst van de floraliavereniging wordt dan ook in dat noodcafé gehouden.
   
Café "De Schouw" vóór, tijdens en na de brand.

 Opening van het noodcafé op 16 januari 1965.

Jaarvergadering op maandag 1 februari 1965 in het gezellige zaaltje van café Bron alhier. Vice-voorzitter Jan Nobel leidt deze bijeenkomst. Er zijn geen gewone leden opgekomen. Wel is het erelid mevrouw G. Vet-Sluis aanwezig na geruimen tijd ziek te zijn geweest. Klaas Roos deelt mee dat er een tekort is van ongeveer honderd gulden. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de kosten die zijn gemaakt in het kader van de viering van het 9de lustrum. In de vacature Koster wordt Kees Toepoel benoemd en als vervanger van Klaas Roos heeft men de heer A.P. Hoogenboezem bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Doordat alle vier de Heren (met kennisgeving) afwezig zijn, kon er door de voorzitter niet gevraagd worden of ze hun benoeming en herbenoeming aanvaarden. Deze bestuursleden zijn echter al in de vorige bestuursvergadering gepolst, dus het zit wel rustig. Klaas Roos wordt benoemd tot erelid. Harm van Assen wordt de nieuwe penningmeester. Omdat het dorpscafé is afgebrand heeft de vereniging een groot probleem. Waar houden we dit jaar floralia? Bestuurslid mevrouw Dop zegt toe dat de tentoonstelling in garage Dop gehouden mag worden op 11 en 12 september 1965. Er worden 2000 loten besteld. Bij het bestellen van planten krijgen de leden weer een pakje zonnebloemzaad. De heer Roos dankt voor de samenwerking in het bestuur en tracteert op wat lekkers.

Vergadering van floralia in café Bron. De datum wordt niet genoemd. Jan Nobel opent deze bijeenkomst en hij hoopt dat we in staat zullen zijn in garage Dop een mooie tentoonstelling te organiseren. Een electrische klok zal de hoofdprijs van de verloting zijn. Verder komt er een grabbelmand, de politie, het biljart en natuurlijk het draaiend rad. De tuintjeskeuring zal begin juli weer plaatsvinden. De secretaresse zal de juryleden aanschrijven en een vergunning aanvragen bij B & W voor de tentoonstelling en de verloting. Mevrouw Palenstijn bedankt voor de taart hun gestuurd n.a.v. de geboorte hunner dochter en Kees Toepoel bedankt voor de attentie gestuurd bij zijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
 De garage van Cor Dop.

Bestuursvergadering in café Bron. Weer wordt de datum van deze bijeenkomst niet genoemd. De vice-voorzitter heeft een speciaal woord van welkom voor aspirant-bestuurslid Jan Has, die dit jaar zal meelopen. De datum van de feestavond is zaterdag 18 september 1965. Er wordt besloten om één gebakje minder in een doosje te doen en bestellen dus 100 x 6 gebakjes en 10 koeken. De prijzen van het gebak gaan steeds omhoog, zodat we daartoe moeten besluiten. Op de circulaire zal worden vermeld dat er weer fruitkistjes beschikbaar zijn. De dames-bestuursleden zullen de kistjes rondbrengen, maar we zijn wel bang dat het mede door hagel en late oogst wel minder hiermede zal zijn. Op donderdag moeten de mannen present zijn om de garage leeg te maken en Vrijdagmorgen om samen met de timmerlieden de boel op te bouwen. Mevrouw Palenstijn tracteert in verband met de geboorte van haar dochter.

Overzicht tentoonstelling van "Bloem en Fruit" op zaterdag 11 en zondag 12 september 1965 in Zaal Dop. De voorbereidingen, zoals vergaderen en prijzen kopen, is allemaal normaal verlopen, maar door de brand in het dorpscafé waren wij en met ons natuurlijk meerdere verenigingen, dakloos. De tentoonstelling, die in het teken staat van het nieuw te bouwen dorpshuis, mag echter in de garage van Cor Dop worden gehouden. Een ieder heeft hard gewerkt om een en ander voor elkaar te krijgen, zoals Ep Bakker en Nap voor het electrisch.
 Gerben (roepnaam Ep) Bakker.

Van de 116 uitgereikte collecties komen er maar 59 binnen. Waarschijnlijk wel aan de zonloze zomer te wijten. De chrysant in de grote pot bloeide weer zeer matig. De kinderplanten zijn als altijd, niet veel goeds. Ook zijn er maar vijf fantasiestukken van de kinderen. Was er geen fantasie of waren er geen bloemen. Verder zijn er maar vier boeketten voor ouderen ingestuurd van twee inzenders. Zo slecht is dit bij mijn weten nog nooit geweest. Er zijn twee nieuwe rubrieken, tafelstukjes en biedemeyerboeketjes. Van deze rubrieken worden respectievelijk één en twee exemplaren ingebracht. Verder zijn er ondermeer twee bloemenmanden, een bloembak met vaste planten en 17 bloemstukjes in water. Ten bate van het nieuwe dorpshuis worden bloemstukjes van gedroogde bloemen verkocht. Het bestuur van het dorpshuis heeft ook een stand ingericht. Daar worden asbakken, lucifers en glazen verkocht. Fruit is er heel weinig, evenals groente. Alle jurileden waren dan ook vlug klaar, zodat ook wij weer gauw aan onze taak van kaartjes schrijven, prijzen uitzoeken en opstellen, toekwamen. Jan Hart is weer terug na zijn blindedarmoperatie, zodat hij het rad op het toneel weer kan laten draaien. Vóór in de zaal is de bar gevestigd, waar aan de jeugd, maar ook ouderen zich te goed deden. Familie Sas-Ham zorgt op zaterdag en zondag voor een hartige hap, waarmee ook goede zaken zijn gedaan. De attracties lopen goed, vooral het ringen gooien. Er zijn mensen die moeilijk op kunnen houden, dit ten voordele van onze kas. De 2000 loten worden vlot verkocht. Er heerst op beide dagen een gezellige drukte. De uitvoering van de rederijkers wordt gehouden op zaterdag 18 september 1965. In de pauze worden er speldjes verkocht ten bate van het dorpshuis.
 
De bovenkant van een lucifersdoosje en een speldje ten bate van het dorpshuis. De lucifersdoosjes waren te koop in de kleuren rood, groen, blauw en geel.

De garderobe brengt ongeveer zestig gulden op. Het Venuskwartet speelt geheel pro deo en weet het publiek lange tijd bijeen te houden. We zijn veel dank verschuldigd aan de familie Dop, die door het afstaan van hun garage en door de goede zorgen van Corrie, het ons lichter heeft gemaakt. De baten van deze tentoonstelling zijn bestemd voor het nieuw te bouwen dorpshuis.
 Floraliatentoonstelling in de garage van Cor Dop.
V.l.n.r.: Geertje Schekkerman-Bras, Jannie Posch-Best, Cor Dop, Corrie Dop-Coevert en Gerrit Vet.

Bestuursvergaderig floralia op woensdag 6 oktober 1965 ten huize van P. Buisman. Op deze afrekeningsavond is het bestuur niet compleet. Wegens ziekte zijn afwezig mevrouw Boot-Pool en Kees Toepoel en in verband met drukke werkzaamheden is de heer Hoogenboezem niet present. De penningmeester heeft een bedrag van ongeveer 1000 gulden overgehouden. Daar is men heel enthousiast over en besloten wordt om dit bedrag op 8 oktober 1965, als er weer een actie is voor het nieuwe dorpshuis, onder couvert aan te bieden. Dit zijn de laatste notulen van mevrouw J. Buisman-Dol, want zij treedt af en wordt opgevolgd door mevrouw R. Ham-Bellis. Jan Nobel is ook niet herkiesbaar. Hiervoor hopen we de heer Has gevonden te hebben. De voorzitter bedankt de secretaresse voor haar gastvrij onthaal.

Jaarvergadering op 31 januari 1966 in het café van Piet Bakker. Dit zijn de eerste notulen die zijn geschreven door de nieuwe secretaresse mevrouw R. Ham-Bellis. Nadat waarnemend voorzitter Jan Nobel de vergadering heeft geopend, heet hij het erelid mevrouw Vet in het bijzonder welkom. Naast de bestuursleden zijn er vijf andere leden naar deze bijeenkomst gekomen. Penningmeester Harm van Assen meldt een batig saldo van f 1172,73. We zijn dus f 24,99 vooruit geboerd. De heren Stammes en Lucas hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Mevrouw Buisman-Dol en de heer Nobel zijn niet herkiesbaar. Hun vervangers binnen het bestuur zijn respectievelijk Rie Ham-Bellis en Jan Has. De aftredende bestuursleden ontvangen een met bloemen opgemaakte kop en schotel. Nadat de plantenkeuze is bepaald wordt aan mevrouw Dop gevraagd of we onze tentoonstelling weer in hun garage mochten houden. Nadat Corrie ja had gezegd volgt er applaus. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 10 en 11 september 1966. De 2000 loten zullen worden verkocht voor dertig cent per stuk of vier voor één gulden. In de rondvraag dankt de heer Has voor het vertrouwen dat men in hem stelde door hem in 't floor bestuur te kiezen. Voor de feestavond zal de plaatselijke toneelvereniging weer worden uitgenodigd. Piet Bakker, die inmiddels lid is geworden, vraagt om een paar tafels te huren.

Vergadering op 4 mei 1966 ten huize van de heer Jn. Hart. De bijeenkomst staat onder leiding van penningmeester Harm van Assen. Tot voorzitter wordt Jan Hart benoemd en tot vice-voorzitter Jan Has. Op 18 mei 1966 zullen de planten worden rondgebracht.

De eerste vergadering, die wordt voorgezeten door de nieuwe voorzitter Jan Hart, is die van maandag 27 juni 1966 bij Piet Bakker. De bestuursleden J. Has en A.P. Hoogenboezem zijn afwezig. Als hoofdprijs van de verloting wordt een strijktafel met tabouret gekozen. Het aantal loten wordt opgeschroefd naar 2200. De attracties zullen zijn het draaiend rad, de politie, het biljart en de grabbelmand. De tuintjeskeuring zal weer in juli plaatsvinden.

Vergadering op 18 augustus 1966 in café Piet Bakker. De dames bestuursleden zullen weer fruitkistjes rondbrengen. Voor het draaiend rad zullen 100 x 6 gebakjes en 10 jodekoeken worden besteld. Het Venuskwartet zal de balmuziek weer verzorgen. Op 25 augustus 1966 gaan de dames bestuursleden eerst prijzen kopen bij smid Oonk en vervolgens de rest van de prijzen bij Feller. De heer Hoogenboezem tracteert in verband met de geboorte van zijn dochter.

Verslag van de Floraliatentoonstelling op 10 en 11 september 1966 in Zaal Dop. Op 8 september 1966 brengen de mannen al het een en ander naar garage Dop en op de vrijdag zijn ze samen met de timmerlieden bezig om alles in elkaar te zetten. Van de 122 uitgegeven collecties planten worden er 59 ingebracht, al dan niet compleet. Van de uitgereikte dahliastekken worden 27 boeketten ingezonden. De kleur was diep donker rood en het was werkelijk een mooi gezicht al die vazen naast elkaar te zien staan. De inzendingen van fruit zijn dit jaar heel goed. Het fruit en dergelijke wordt dit jaar gekeurd door Jan Boot wegens ziekte van de heer Broertjes. Het toneel is versierd met rietmatten en bloemen. Het draaiend rad draait fantastisch. De 2200 loten worden vlot verkocht en de grabbelmand voor de kinderen is al vroeg leeg. Dat betekent menig traantje voor de laatkomers. In de voorzaal is een gezellig zitje met een bar gemaakt en daar achter staat ons aller kastelein Piet Bakker. Het is steeds gezellig druk. Op de feestavond van 17 september 1966 worden de prijzen uitgereikt en voert de plaatselijke toneelvereniging "De Boom van ons Genoegen" een blijspel op op het kleine toneel. Men hoopt het volgende jaar gebruik te kunnen maken van het nieuwe dorpshuis alhoewel we het bij de familie Dop zeer gezellig hebben gehad en Corrie ons weer lekker verwende met koffie en koek.

Vergadering op 11 oktober 1966 bij voorzitter Jan Hart. Mevrouw Boot-Pool heeft te kennen gegeven dat zij op de komende jaarvergadering wenst af te treden als bestuurslid. De overige aftredende bestuursleden, mevrouw G. Palenstijn-Bloothoofd, de heer A.P. Hoogenboezem en Harm van Assen, zijn herkiesbaar. In de rondvraag vraagt Jan Has om meer samenwerking met de opbouw van de floor. De heer Hoogenboezem stelt voor om aan de bewoners van de Meeweg te vragen om hun rozenstruiken te verwijderen in verband met de keuring van hun tuinen. Uiteraard met instemming van de gemeente. Tenslotte wordt de heer Hoogenboezem bedankt voor de tractatie naar aanleiding van de geboorte van zijn twee kleindochters bij Corrie.

Jaarvergadering op 23 januari 1967 in café Piet Bakker. De ereleden mevrouw Vet en Klaas Roos worden in het bijzonder welkom geheten. De floraliavereniging is f 424,59 vooruit geboerd. Namens de kascommissie is de heer Lucas op de vergadering aanwezig en volgens hem zijn de boeken weer keurig in orde. Tot opvolgster van mevrouw Boot-Pool, die 23 jaar bestuurslid is geweest, wordt mevrouw Gré Bronner gekozen. Het nieuwe dorpshuis zal niet op tijd klaar zijn voor de nieuwe tentoonstelling. Garage Dop zal dus ook op 9 en 10 september 1967 onderdak bieden aan de floraliatentoonstelling. Voor de collectie wordt gekozen voor een cyclaam, een begonia, een knolbegonia en een dahliastek. Mevrouw Buisman stelt voor om dit jaar weer eens een huisvlijttentoonstelling te houden. Besloten wordt om het huisvlijt in de schilderswerkplaats van Gerrit Schekkerman tentoon te stellen.
 De woning (rechts) en de schilderswerkplaats (links) van Gerrit Schekkerman.

Vergadering op 5 juli 1967 bij Geer Palenstijn-Bloothoofd. Als hoofdprijs van de verloting wordt dit jaar een tafelkleed gekozen. Het aantal loten wordt verder opgeschroefd, namelijk naar 2500. In verband met de te houden feestavond wordt besloten om de gereedkoming van het nieuwe dorpshuis af te wachten. De verloting zal dit jaar niet plaatsvinden tijdens de feestavond, maar op de laatste dag van de tentoonstelling. De gebruikelijke attracties zullen er weer zijn, maar als extra attractie kunnen de bezoekers het totaal gewicht van het bestuur raden. Het bestuur gaat daarvoor op de foto. Dan kan men enigszins een schatting maken. De secretaresse zal weer vergunning aanvragen voor de verloting en de tentoonstelling.

Vergadering op 3 augustus 1967 ten huize van mevr. J. Posch-Best. De heer A.P. Hoogenboezem ligt in het ziekenhuis. Van harte beterschap Adri. De entreeprijs voor de tentoonstelling voor niet-leden wordt met een kwartje verhoogd naar één gulden. Er zijn nu 125 x 6 gebakjes en 10 jodekoeken besteld.

 Raad het totaalgewicht van de bestuursleden.
Deze foto van het bestuur van de floraliavereniging "Bloem en Fruit" is gemaakt op 19 augustus 1967, om 13.30 uur in de tuin van de heer W. Hoogenboezem.
Staande v.l.n.r.: Jan Has, Adriaan Hoogenboezem, Gré Bronner-Kamp, Geer Palenstijn-Bloothoofd, Jan Hart, Klazien Ham, Wim Hoogenboezem en Kees Toepoel;
Zittend v.l.n.r.: Rie Ham-Bellis, Geertje Schekkerman-Bras, Jannie Posch-Best, Corrie Dop-Coevert en Harm van Assen.

Verslag van de floralia- en huisvlijttentoonstelling van zaterdag 9 en zondag 10 september 1967. De inbreng was goed te noemen, vooral bij de ouderen. De kinderen hebben ons dit keer lelijk in de steek gelaten. Op de huisvlijttentoonstelling heeft de wieg van de heer Stammes de volle bewondering. Van de 129 uitgegeven collecties worden er 68 ingebracht in de garage van Cor Dop. Bij de opluisteringplanten is veel variatie. Op het toneel staat het draaiend rad. Ondanks dat we weer meer gebak en druiven hadden besteld, kwamen we toch nog weer te kort. Niemand heeft het juiste totaalgewicht van de bestuursleden, 986,5 kg, geraden. De heer B. Kamp, thans nog woonachtig in Frankrijk, maar toekomstig Schellinkhouter, wint de eerste prijs van de verloting. Het was weer gezellig vertoeven bij de familie Dop.

Bestuursvergadering op maandag 9 oktober 1967 ten huize van W.T.C. Hoogenboezem. Jan Has is zonder kennisgeving afwezig. De telling aan de ontvangsten kant bedroeg f 4367,29. Daar tegenover staan de uitgaven van f 2339,50, zodat er een positief saldo is van f 2027,79. Dit bedrag geeft een geflatteerde indruk, want de feestavond moet nog worden gehouden. Deze avond wordt gepland op zaterdag 2 maart 1968 in het nieuwe dorpshuis. Aan de toneelvereniging "Rhetorica" uit Zaandam zal worden gevraagd om dan op te treden. Aan de gemeente zal een hogere bijdrage worden gevraagd in de kosten voor prijzen voor de winnaars van de tuintjeskeuringen. Ook de boerenerven zullen in de keuringen worden betrokken. De prijzen van gebak en druiven worden steeds hoger. Daarom wordt besloten om de houtjes van het draaiend rad dusdanig te veranderen, dat niet meer 5 doch 4 nummers op het houtje komen te staan. Er komen dan 25 in plaats van 20 houtjes. Harm van Assen stelt voor om vaste stellingen aan te schaffen, want in het nieuwe dorpshuis kan niet in de vloeren worden gespijkerd. Kees Toepoel maakt aanmerkingen over het feit dat Jan Has niet steeds aanwezig was bij het opbouwen en afbreken van de floor. Ook bij de andere bestuursleden is daardoor enige wrevel ontstaan. Men vindt dat het werk gezamelijk gedaan moet worden. Is men om dringende redenen verhinderd, dan dient men zich met de voorzitter in verbinding te stellen. De contributie wordt verhoogd naar twee gulden. Aan de tuinkeurders zal een lijst worden verstrekt van de grote-, middelgrote- en kleine tuinen. Dit om te voorkomen, dat b.v. een middelgrote tuin volgend jaar tot de grote tuinen wordt gerekend.

Verslag van de jaarvergadering op 24 januari 1968 in café Piet Bakker. Behoudens goedkeuring van de gemeenteraad zal de jaarlijkse gemeentesubsidie voor de tuintjeskeuring worden verhoogd naar f 200,-. Door allerlei omstandigheden was er dit jaar geen kascontrole, maar het positieve saldo is volgens penningmeester Harm van Assen f 2030,68. Jan Has bedankt als bestuurslid. De heer A.L. Vis (roepnaam Ab) wordt zijn vervanger. Voorzitter Hart kan geen van beide echter bedanken of feliciteren, daar zij afwezig zijn. Na veel gezoek en gepraat worden de planten uitgekozen voor de eerste tentoonstelling in het nieuwe dorpshuis, die op 7 en 8 september 1968 zal worden gehouden. Omdat er nu weer een grote ruimte beschikbaar is, is het de bedoeling om ook weer een huisvlijttentoonstelling te houden. De verloting zal in het vervolg op de laatste avond van de tentoonstelling worden gehouden. Dat geeft op de feestavond veel minder drukte. Er is dit jaar geen plaatsbespreken voor de feestavond. De secretaresse zal voor de programma's en de advertentie in de krant zorgen. Bij de heer G. Peereboom zullen 750 plastic bakjes worden gekocht voor onder de planten. Kastelein Piet Bakker vraagt of de bestuursleden zoveel mogelijk willen helpen met stoelen opruimen na de uitvoering.

Vergadering op 27 mei 1968 in ons dorpshuis "de Dregt". Als hoofdprijs van de verloting wordt na wat heen en weer gepraat gekozen voor 2 tuinstoelen met tafel. Deze prijs zal bij de plaatselijke smid, de heer Oonk, worden gekocht. Voor de opstelling van de tentoonstelling zal de heer Toepoel een ontwerp maken. Men wil al op woensdag 4 september 1968 beginnen met de opbouw. De attracties zullen dit jaar weer als volgt zijn, biljart, politie, draaiend rad, grabbelmand en knikkerspel. De feestavond met een optreden van de toneelvereniging "Rhetorica" uit Zaandam, zal worden gehouden op 14 september 1968. Mevrouw Ham bedankt voor het bloemetje dat ze heeft ontvangen tijdens haar verblijf in het ziekenhuis.

Vergadering op 12 augustus 1968 in het dorpshuis. Van kastelein Piet Bakker komt de sombere mededeling dat we niet op Woensdagavond kunnen beginnen met de opbouw. Hij zal proberen om te bewerkstelligen dat de zaal op de donderdag voorafgaande aan de tentoonstelling na 20.00 uur beschikbaar is. De laatste jaren is er steeds te weinig gebak voor het draaiend rad. Daarom wordt besloten om 150 x 6 gebakjes en 15 jodekoeken te bestellen. Secretaresse mevrouw Ham-Bellis zal aan de heer Snoeck vragen of deze weer voor de druiven kan zorgen. Verder wordt voorgesteld om de strookjes uit de lotenboekjes in de lotenbus te doen, dan behoeft niet iedereen zijn lotenboekje te controleren wie er wat gewonnen heeft. Het duo Jan Hogendoorn zal op de feestavond de balmuziek verzorgen. Het kiezen van een vice-voorzitter heeft nog heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk wordt Ab Vis benoemd.

 
Het nieuwe dorpshuis "De Dregt".

Verslag van de floralia- en huisvlijttentoonstelling gehouden op 7 en 8 september 1968 gehouden in het dorpshuis "de Dregt" met daarop volgend het verslag van de feestavond van 14 september 1968. Er is heel wat naai- en breiwerk ingebracht, vooral van de ouderen. De foto-afdeling is dit jaar niet groot. De heren-bestuursleden hebben de stellingen in elkaar gezet. Ik zeg in elkaar zetten, want er behoefde niet meer getimmerd te worden. Dat was namelijk al gebeurd op de koegang van onze voorzitter. Van de 130 uitgereikte collecties planten worden er 66 ingezonden. De gloxinia is over het algemeen nogal scheef gegroeid. De inzending van snijbloemen is dit jaar fantastisch. Nadat 's avonds alles is opgesteld waren we eenparig van mening dat het weer een fraai geheel was geworden. Op het toneel doet het draaiend rad weer goede zaken en ondanks het feit dat er meer gebak en druiven zijn gekocht, is er toch weer tekort. De grabbelmand is 's zondagmiddags om 4 uur al schoon leeg. Voor het toneel is een zitje gemaakt waar de bezoekers even kunnen rusten en hun dorstige kelen konden smeren. Wegens plotselinge ziekenhuisopname van één van de hoofdrolspelers van het toneelgezelschap "Rhetorica" uit Zaandam, kan het optreden van dit gezelschap niet doorgaan. Na heel veel getelefoneerd te hebben is het ons toch nog gelukt een ander gezelschap te krijgen. namelijk het Zaans kleintoneel met het blijspel "Zwart schaap en witte lammetjes". Een gezellig bal hield het publiek nog geruime tijd bezig.

Vergadering op 28 oktober 1968 in het dorpshuis. Mevrouw Schekkerman-Bras en mevrouw Posch-Best zullen op de komende jaarvergadering bedanken als bestuurslid. De voorzitter vraagt na te denken over nieuwe gezichten in ons bestuur. Harm van Assen vraagt om wat minder prijzen voor de verloting, maar dan wel wat duurdere prijzen. De overige bestuursleden zijn het niet met hem eens. Hoe meer prijzen, hoe meer kansen. Klazien Ham bedankt de heren voor het vele werk dat ze gedaan hebben. De dames Schekkerman en Ham worden bedankt voor de heerlijke tractaties.

Op 27 januari 1969 hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis. Van het bestuur zijn niet aanwezig Harm van Assen, Wim Hoogenboezem en Kees Toepoel. Erelid mevrouw Vet is wel present. De secretaresse leest het jaarverslag van de vorige tentoonstelling voor en voerde ons weer even terug naar September 1968. Dan volgt de bestuursverkiezing. Voor de niet-herkiesbare dames Schekkerman-Bras en Posch-Best worden respectievelijk in het bestuur gekozen mevrouw Wardenaar-Vader en mevrouw Visser-Veer. De vertrekkende dames krijgen voor hun vele werk een met bloemen opgemaakte kop en schotel. De plantenkeus is elk jaar weer een probleem, maar we komen er toch ieder jaar weer uit. In plaats van een dahliastek ontvangen de leden dit jaar een gele pompoen. De nieuwe tentoonstelling staat gepland voor 13 en 14 september 1969. Ook zal er weer huisvlijt aan verbonden zijn. De floraliavereniging bestaat 50 jaar en dat is een hele tijd. Het bestuur vindt daarom dat er iets feestelijks moet gebeuren. Zo wordt besloten om op zaterdag 13 september 1969 puzzletochten te organiseren. Voor kinderen van 11 - 15 jaar op de fiets en voor kinderen van 16 jaar en ouder op de bromfiets. De heren Toepoel, Hoogenboezem, Stammes en Lucas zullen de routes uitstippelen. Voor de kinderen van 6 - 10 jaar zullen er volksspelen worden gehouden. Verder wordt er een bekertje of standaardje met inscriptie "Bloem en Fruit" 1919 - 1969 beschikbaar gesteld voor de eerste collectieprijs. Aan het einde van de bijeenkomst bedankt voorzitter Jan Hart mevrouw Posch hartelijk voor de heerlijke tractatie.

Op maandag 19 mei 1969 vergadering in ons Dorpshuis "De Dregt". Er is zoals altijd een levendige discussie over het vaststellen van de eerste prijs van de verloting. Dit jaar wordt het een kapstok met eventueel een paraplubak. Voor de feestavond zal een beroep worden gedaan op het Niedorps amusementsorkest en voor de balmuziek op the Vriends uit Zwaag. De feestavond zal worden gehouden op 27 september 1969.

Vergadering op 11 augustus 1969 in het dorpshuis. De gebakjes zullen dit jaar weer duurder zijn, doch er is toch besloten om weer 125 x 6 gebakjes en 15 jodekoeken te bestellen. De druiven worden wederom bij Cor Snoeck gekocht. Op donderdag 11 september 1969 kan om 20.00 uur worden begonnen met de opbouw van de tentoonstelling, want de gym is zo bereidwillig geweest om 2 uur van haar lesuren aan ons af te staan. De dames die de prijzen gaan kopen zullen uitkijken naar een leuke attractie voor de kinderen. De prijs voor het maken van nieuwe speldjes voor de bestuursleden varieert van tien tot twaalf gulden. Dat is nogal prijzig, maar er is toch besloten dat er van elk drie worden bijgemaakt. Voor de feestavond op deze jubileumtentoonstelling worden alle oud-bestuursleden en juryleden uitgenodigd. Jan Hart zal aan Jan Nobel vragen of deze zijn land beschikbaar wil stellen voor de kinderspelen. Voor de kinderen zullen leuke prijzen worden gekocht en voor de oudere deelnemers zijn geldprijzen beschikbaar. Als oude traditie zal er dit jaar ook weer een fruitmand beschikbaar worden gesteld voor het biljartspel. De heer Hoogenboezem bedankt voor de boekenbon, die hij mocht ontvangen, omdat hij 25 jaar bestuurslid is van de vereniging.

 De krantenadvertentie voor de jubileumtentoonstelling in 1969.

Verslag van de gehouden tentoonstelling en feestavond op 13 en 14 september en 27 september 1969. De inbreng valt reuze mee. Er zijn fraaie handwerken, waaronder kussens, ontbijtlakens en brei- en haakwerk. De rubriek foto's doet dit jaar gelukkig ook weer mee. De kleuterschool en ook de klassen van de lagere school hebben leuke stukjes plakwerk ingezonden. De dames Stelling, Leeuwerik en Walkeuter hebben samen met de heer Van Laren alles dit jaar weer gekeurd. De noordelijke wand van de zaal is weer gereserveerd voor de huisvlijt. Van de 132 uitgereikte collecties worden er 62 ingezonden. De zilveren standaard met inscriptie voor de eerste prijs bij de collecties wordt gewonnen door Nel Renooy-Peetoom. Er komen maar twee opluisteringsplanten binnen. De kinderen hebben 20 mooie bloemstukjes gemaakt. Verder zijn er ondermeer 28 vazen met dahlia's. Ook de bloemstukjes in water en zand alzo ook de tafelstukjes en droogboeketten waren goed vertegenwoordigd. Slechts één kistje fruit is er ingebracht. Een aantal bestuursleden maakt een decoratieve stand met een waterval en zelfs levende have in de vorm van een toompje piepkuikens. André Dekker wint de fruitmand bij het biljartspel. Hij weet de bal 24x in de 50 te stoten. Bij de tuinkeuringen gaat de eerste prijs van de grote tuinen naar J. Groot. De naam van de winnaar van de tweede prijs is niet bekend. Wel is bekend dat deze winnaar het prijsbordje in zijn tuin heeft geweigerd. Op de feestavond van 27 september 1969 heeft het Niedorps amusementsorkest opgetreden en zij hebben ons met hun licht klassieke muziek een fijne avond bezorgd. De heer Vet biedt namens het gemeentebestuur een wisselbeker aan, die bestemd is voor diegene die het hoogst aantal punten behaalt bij de keuring van tuin of erf. Namens de oud-bestuursleden biedt de heer Nobel een heerlijke Abraham aan. Ook de familie Davids schenkt een Abraham met daarbij felicitaties in dichtvorm. Mevrouw Has-Snel biedt namens de plattelandsvrouwen een envelop met inhoud aan. De avond wordt besloten met een gezellig bal. Secretaresse mevrouw R. Ham-Bellis besluit deze notulen met de woorden: Onze floralia, die dit jaar 50 jaar bestaat, is nog steeds een bloeiende vereniging en laten we dan ook hopen dat dit met medewerking van ons gehele dorp nog vele jaren zo mag blijven.

Bestuursvergadering op 16 oktober 1969 in het dorpshuis. Penningmeester Harm van Assen kan nog weinig zeggen over de financiën. Sommige bestuursleden zijn het niet eens over de keuring van de boerenerven. Er moet ook op de zijerven worden gelet. Op de komende jaarvergadering zullen de heren Harm van Assen, Wim Hoogenboezem en Kees Toepoel aftreden en niet herkiesbaar zijn als bestuurslid. De heer Toepoel verlaat het bestuur tussentijds. Voorgesteld wordt om op de convocatie te vermelden dat de planten niet gehaald worden en ook dat ze door alle leden teruggehaald moeten worden op maandagmorgen om 9 uur. Klazien Ham stelt voor om voortaan 150 dozen gebak te bestellen. Ook moeten er volgens haar nieuwe witte doeken bij gemaakt worden. De dames Geer Palenstijn-Bloothoofd en Visser-Veer worden bedankt voor de heerlijke tractatie.

Ledenvergadering op 23 januari 1970 in het dorpshuis. Er is een batig saldo van f 1541,95. De opvolgers van de vertrekkende bestuursleden zijn de heren G. Peereboom, B. Rezelman en L. Koster. Alle drie de heren namen de benoeming aan waarmee voorzitter hen hartelijk feliciteerde. De heer W.T.C. Hoogenboezem verlaat het bestuur na 27 jaar bestuurslid te zijn geweest. Nadat de plantenkeus is gemaakt, wordt de feestavond besproken. Er zal worden geïnformeerd naar de Alpenblazers uit Tuitjehorn. Tijdens de rondvraag deelt het nieuwe bestuurslid Peereboom mee, dat hij het wel fijn vindt om in het bestuur gekozen te zijn, maar hij hoopt dat er niet zoveel werk voor hem aanzit. Mevrouw Bronner-Kamp bedankt voor het bloemetje, dat ze tijdens haar verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen.

Vergadering op 25 mei 1970 in ons dorpshuis "De Dregt". Na de opening door voorzitter Jan Hart en het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering, dient er een nieuwe penningmeester te worden gekozen. Na een paar keer gestemd te hebben is mevrouw Wardenaar-Vader onze penningmeesteresse geworden. Op de feestavond van 26 september 1970 zullen definitief de "Alpenblazers" optreden. De balmuziek zal worden verzorgd door de familie Bakker. Een tuinparasol zal de hoofdprijs van de verloting zijn. De secretaresse zal de juryleden weer aanschrijven en ook de prijs van het gebak opvragen. Men laat weer 2500 loten drukken voor de verloting. De dames-bestuursleden zullen nog voor nieuwe witte doeken zorgen. De heer A. Hoogenboezem wordt bedankt voor zijn tractatie wegens de geboorte van zijn dochter.

Bestuursvergadering op 17 augustus 1970 in het dorpshuis. Besloten wordt om 150 x 6 dozen gebak en 15 jodekoeken te bestellen. De druiven worden weer geleverd door de heer Snoeck. De fruitkistjes zullen niet meer worden rondgebracht. In de circulaire aan de leden zal worden vermeld, dat als er iemand is die fruit wil inzenden, deze mevrouw Dop even kan bellen. Dan wordt er alsnog een kistje bij hun thuis bezorgd. De heer A.P. Hoogenboezem zal zich in verbinding stellen met de heer Schults uit Hoorn over een electrise trein, dit als opvulling voor de tentoonstelling. Aan schoolmeester Witvliet zal worden gevraagd of de klassen eventueel iets voor de huisvlijt willen maken. Als attracties zullen dienst doen politie, biljart, knikkerspel en draaiend rad. Op voorstel van mevrouw Bronner-Kamp komt er voor de kinderen een hengelspel. Dit in de vorm van een bak met zaagsel, twee hengels en gordijnenringen met nummertjes, zodat het altijd prijs zal zijn. Verder is er voor kinderen een sjoelbak.

Verslag van de gehouden tentoonstelling en feestavond op 12 en 13 september en op 26 september 1970. Elke keer als de floralia weer achter de rug is, dan denk ik we kunnen weer dankbaar zijn, dat bij ons in zo'n klein dorp, de floralia ieder jaar weer zo goed geslaagd is. Er zijn weer vele mooie handwerken en naaiwerk, alzo ook teken- en schilderwerk ingebracht. Van de 138 uitgereikte collecties zijn er 52 ingezonden. Dat is tien minder dan vorig jaar. De rubriek "planten van vorig jaar" deed dit jaar niet mee, doch bij de opluisteringsplanten waren er 7 stuks. Vier fantasiestukken van ouderen worden ingezonden tegenover 18 fantasiestukken van kinderen. Ondanks de storm van de laatste week zijn de boeketten toch goed te noemen. De afdeling fruit en tuinbouwgewassen is deze maal weer niet groot. De decoratieve stand is dit jaar vervangen door een treinemplacement met een electrische trein geheel opgebouwd uit legostenen. Nadat 's avonds alles is opgesteld en gekeurd door de juryleden, worden de prijskaartjes aangebracht, waarna we weer lekker koffie hebben gedronken met zijn allen. De door de gemeente aangeboden wisselbeker gaat dit jaar naar de heer G. Huisman, want zijn tuin krijgt bij de tuintjeskeuring de meeste punten. De feestavond wordt maar matig bezocht en de thuisblijvers hebben een gezellige avond gemist. Met een gezellig bal wordt de feestavond besloten.

Vergadering op 9 november 1970 in het dorpshuis. De penningmeesteresse vertelde ons in grote trekken alvast iets van de in en uitgaven en daaruit bleek dat we dit jaar wel wat achteruit geboerd zijn. Voor de kascommissie zal mevrouw Laverman-Zwart en de heer P. Posch worden gevraagd. In de rondvraag worden suggesties gedaan voor de jaarvergadering, n.l. ledengeld en lotengeld verhogen en minder prijzen in de verloting. Mevrouw Wardenaar wordt bedankt voor de tractatie.

Ledenvergadering op 1 februari 1971 in in ons dorpshuis "De Dregt". Behalve de bestuursleden is er niet één gewoon lid naar het dorpshuis gekomen. Dat is altijd jammer. Er blijkt een nadelig saldo te zijn van f 456,46. Nadat de plantenkeus voor de volgende tentoonstelling is bepaald, komt het onderwerp financiën aan de orde. Het ledengeld wordt verhoogd naar f 3,- om f 1,50 en de loten gaan drie voor één gulden kosten of vijftig cent per stuk. Ook zullen er minder prijzen voor de verloting worden gekocht. De toneelgroep "Toetssteen" uit Amsterdam zal op de feestavond optreden met het blijspel "Papa gaat op stap". De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 11 en 12 september 1971 met de feestavond op 25 september 1971. De balmuziek wordt verzorgd door het duo Knijn en Postma. Vanwege de geboorte van haar dochter worden de bestuursleden heerlijk verwend met een tractatie van mevrouw Visser-Veer. Verder zijn er tractaties van de heren A.P. Hoogenboezem en L. Koster, die hun gezin verrijkt zagen met de geboorte van een zoon.

Vergadering op 17 mei 1971 in het dorpshuis. De tuintjes worden vanaf nu gekeurd door de heer Jn. Groen. Over de hoofdprijs waren we het dit jaar nogal gauw eens. Het wordt een electrisch koffiezetapparaat, dat eventueel zal worden gekocht bij v.d. Rol. Het aantal loten blijft 2500. Het gebak en de jodekoeken worden alle jaren duurder. De heer Peereboom heeft de taak op zich genomen om een bakker te vinden die ons voor iets minder in prijs gebak wil leveren. Er zal ook nog worden uitgekeken naar zwarte stof voor nieuwe doeken. Tijdens de rondvraag bedankt mevrouw Palenstijn voor het bloemetje dat ze heeft ontvangen in verband met haar 25-jarig huwelijksfeest.

Vergadering op 16 augustus 1971 in het dorpshuis. Het onderwerp "gebak" leverde nogal enige discussie op, doch er is besloten om het ook dit jaar weer bij de Vier Enen te bestellen. Een gebakje kost daar vijftig cent en een jodekoek f 5,50. Er worden weer 150 x 6 gebakjes en 25 jodekoeken besteld. Aan de gym en aan de volleybal zal worden gevraagd of we de zaal ter beschikking kunnen krijgen, respectievelijk op donderdag- en vrijdagavond. De stand van het bestuur is altijd een moeilijk probleem, maar uiteindelijk wordt besloten om de vogel, die ons door de heer P. Bakker is geschonken, opnieuw met bloemen op te maken. Vervolgens wordt er een wiel op een paal bevestigd waarop de vogel neergezet wordt om zo als ooievaar dienst te doen. Daar omheen zal een perk van graszoden worden aangelegd met daarin een vijver en opgezette beesten. De heer Peereboom heeft getracteerd vanwege de geboorte van hun dochter.

Verslag floraliatentoonstelling gehouden op 11 en 12 september 1971 en van de feestavond op 25 september 1971 gehouden in het dorpshuis. De huisvlijttentoonstelling is weer een groot succes geworden. Mooi naai- en borduurwerk, haak- en breiwerk wordt er ingebracht. Ook teken-, schilder- en knutselwerk is goed vertegenwoordigd. De dames Leeuwerik en Stelling keuren de handwerken. De heren Walkeuter en Houtman zijn de juryleden voor het teken-, schilder- en knutselwerk. Op vrijdag 10 september 1971 kunnen vanaf 13.00 uur het fruit en de bloemen en de planten worden gebracht. Somtijds konden we het niet af en dan was het weer heel rustig. Van de 140 uitgereikte collecties zijn er 53 teruggekomen en dan lang niet allemaal volledig Dat is naar verhouding eigenlijk zeer weinig. De kinderplanten zijn niet rijk in aantal en ook niet bijzonder mooi te noemen. Van de afdeling groente en fruit waren dit jaar vele kasproducten aanwezig. Ook zijn er veel tuinbouwgewassen en zaden ingezonden, evenals prachtig fruit. We hebben met de tentoonstelling veel bezoek gehad. Op maandagmorgen wordt de tentoonstelling weer afgebroken. Dit ging heel vlug en we waren weer vroeg thuis. Afbreken gaat in de regel vlugger dan opbouwen. Op de feestavond hebben de bezoekers weer heerlijk kunnen lachen bij het optreden van het toneelgezelschap de "Toetssteen". Een gezellig bal besluit de feestavond.

Bestuursvergadering op 8 oktober 1971 in het dorpshuis. Alle bestuursleden zijn aanwezig en dat gebeurt niet vaak. Aan de heer Vonk zal worden gevraagd om de boeken van de penningmeesteresse te controleren. Deze komt in de plaats van de heer P. Posch. Hierna volgt een levendige discussie over het onderwerp feestavond. Is het nog wel nodig om een feestavond voor de leden te organiseren? We hebben in de afgelopen jaren altijd nog met verlies gewerkt en dit kan natuurlijk zo niet doorgaan. Besloten wordt om het in ieder geval nog één jaar te proberen. Dan wordt gesproken over de verloting. De prijs van de loten was dit jaar gesteld op 3 voor f 1,- of f 0,50 per stuk. Nu wordt voorgesteld om ze 4 voor f 1,- te verkopen. Ook moeten de bestuursleden wat aktiever worden omtrent het verkopen der loten. Ieder bestuurslid moet beslist één of meerdere boekjes verkopen, anders komen we ze niet kwijt. Ab Vis wordt bedankt voor de heerlijke tractatie.

Ledenvergadering op 28 januari 1972 in het dorpshuis. Wederom zijn alle bestuursleden aanwezig. Als lid is alleen de heer Vonk naar de bijeenkomst gekomen. Hij vertegenwoordigt namelijk de kascommissie. De inkomsten zijn f 7622,46 en de uitgaven f 7568,56, zodat er een positief saldo is van f 53,84. De kleur van de dahlia, die altijd bij de collectie wordt uitgegeven, is dit jaar lila. De kinderen krijgen een zakje zonnebloem pitten. Voor de feestavond op 16 september 1972 zal het toneelgeschap de "Toetssteen" weer worden uitgenodigd. Als balmuziek zal de groep "Sonja and the venus five" worden gevraagd. De tentoonstelling zal worden gehouden op 9 en 10 september 1972. De advertenties voor de krant moeten voortaan beknopter worden opgesteld en in een enkele kolom geplaatst worden, anders wordt het veel te kostbaar. Het knikkerspel zal niet meer worden verhuurd. Het is al zo oud, dat het haast niet meer te repareren is. Jurylid de heer Druif is overleden en de heer Smid uit Berkhout zal worden gevraagd om in het vervolg de planten en bloemen te keuren. Het aantal loten wordt teruggebracht van 2500 naar 2000, omreden dat we ze vorig jaar niet kwijt waren. De heren B. Rezelman en A.P. Hoogenboezem worden bedankt voor de heerlijke tractatie.

Vergadering op 19 mei 1972 in ons Dorpshuis. Als hoofdprijs van de verloting wordt een tuinstoel gekozen. Voor de verloting worden nu toch weer 2500 loten besteld. Er zullen minder prijzen voor de verloting worden gekocht, b.v. niet meer dan 30 á 35 stuks, dan kunnen het allemaal iets mooiere prijzen zijn. Als er fruit op de tentoonstelling wordt ingebracht, zal aan de heer Koeman uit Wijdenes worden gevraagd om dat te keuren. De tuintjes worden dit jaar gekeurd door de heren Groen en Valentijn.

Vergadering op 14 augustus 1972 in het dorpshuis "De Dregt". De toneelvereniging de "Toetssteen" uit Amsterdam zal voor f 400,- weer optreden op de feestavond. Dat is wel erg duur, maar ja we hebben er na veel gepraat nog f 100,- af gekregen, daar ze eerst f 500,- wilden hebben. De heer Peereboom heeft geïnformeerd naar de prijzen van het gebak. De kleine gebakjes kosten f 0,45 en een jodekoek is f 5,25. Besloten wordt om 150 x 6 gebakjes en 25 jodekoeken te bestellen. Als attracties zullen dit jaar op onze tentoonstelling aanwezig zijn, het biljart, ringen gooien, grabbelmand en het draaiend rad. Als vijfde attractie is er een pop waarvan de naam kan worden geraden. Het volgende punt was de bestuursstand op de floor. Na lang gepraat wordt besloten om de molen van de heer N. Vriend te vragen en er dan zo een landschappelijk geheel van te maken met gras en ook nog levende have. Voor dit plan worden de volgende bestuursleden aangewezen, n.l. mevr. Wardenaar, mevr. Visser en de heer Rezelman. De entreeprijzen zijn dit jaar f 3,- voor leden en voor niet-leden f 3,50.

Verslag van de tentoonstelling van 9 en 10 september 1972 en de feestavond op 16 september 1972. Als eerste is de stellage voor het huisvlijt opgebouwd. Er is veel huisvlijt ingebracht. Van goede kwaliteit is de rubriek foto's, in kleur zowel als zwart-wit. Van de 149 aan de leden uitgereikte collecties planten worden er 57 ingezonden, waarvan vele niet volledig. Vooral de witte ster ontbreekt veel. Wat of hier de oorzaak was, weten we ook niet. Bij de begonia vuurgloed (een nieuwe plant in de rij) zitten vele mooie exemplaren. De nieuwe rubriek "flessen met bloemen" levert een paar mooie inzendingen op dankzij de bloemschikcursus, die momenteel wordt gehouden. Goed vertegenwoordigd zijn ook de dahlia's van de stek. De afdeling fruit is nihil, maar er zijn wel veel land- en tuinbouwgewassen en kasproducten. De heer Nap slaagt er in om voor de tweede keer de wisselbeker te winnen bij de tuintjeskeuring. Op de feestavond wordt het stuk "De wijze kater" opgevoerd. Er is echter maar weinig publiek komen opdagen. De toneelspelers krijgen na afloop een zak fruit. Zoals gewoonlijk wordt de feestavond besloten met een gezellig bal.

Onder dit verslag prijken de handtekeningen van voorzitter Jan Hart en secretaresse Rie Ham-Bellis.
 

Vergadering op 8 oktober 1972 in het dorpshuis. Na de opening door voorzitter Jan Hart komt penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader aan het woord. Zij deelt mede, dat de financiële toestand niet zo gunstig is. De feestavond heeft, evenals het vorige jaar, veel gekost. Ze wijst ook op de hoge uitgaven voor consumpties, die door de bestuursleden worden genuttigd tijdens de gehele floor. Na enige discussie wordt besloten dat ook de bestuursleden in het vervolg entree moeten betalen voor de feestavond. De heren Hart en Vis bedanken namens hun vrouw voor het bloemetje dat ze hebben ontvangen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Ledenvergadering op 18 januari 1973 in het dorpshuis. Behalve de bestuursleden is er niet één gewoon lid komen opdagen. De financiële situatie blijkt nogal mee te vallen. De inkomsten zijn f 7066,95 en de uitgaven f 6425,51. Er is dus een positief saldo van f 641,34. Mevrouw Dragtsma-Beets en de heer Roodhuijzen hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De plantenkeus levert altijd een levendige discussie op, alhoewel de heren het niet altijd over planten hebben. Bij de kinderplanten zullen weer zakjes zonnepitten worden uitgereikt. De planten worden dit jaar betrokken van de heer Keulen uit Wijdenes. Mevrouw Wardenaar zal iemand van de tuinbouwschool vragen om de bloemen en planten te keuren. De tentoonstellingsdagen zijn 8 en 9 september 1973 en de feestavond zal worden gehouden op 29 september 1973. Voor de balmuziek wordt het duo Knijn - Postma uitgenodigd. Het aantal loten blijft 2500 en de verkoopprijs bedraagt 4 voor f 1,-. Mevrouw Bronner wordt bedankt voor de tractatie.

Vergadering op 21 mei 1973 in het dorpshuis. Penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader deelt mee, dat ze nog steeds geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente. Dus afwachten maar weer. De hoofdprijs van de verloting is dit jaar een glasservies. Voorzitter Jan Hart zal prijsopgaaf vragen bij bakker Panse voor gebak en jodekoeken. De heer Hoogenboezem bedankt voor het bloemetje dat hij heeft ontvangen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

Vergadering op 13 augustus 1973 in "de Dregt". Er is bevestiging binnengekomen van de toneelgroep "Albertingh Thijm" uit Haarlem, dat zij komt optreden op de feestavond. De voorzitter deelt mee dat er klachten zijn over de geranium. De heer Peereboom zal hierover contact opnemen met de leverancier. Bakker Panse heeft prijsopgaaf gedaan, maar dat is voor ons veel te hoog. Er wordt dus besloten om bij iemand anders te informeren. De entreeprijzen voor de feestavond zijn dit jaar f 3,50 voor leden en f 4,- voor niet-leden. Bob Rezelman zal aan de volleybalvereniging vragen of ze vrijdagavond 7 september aan ons willen afstaan. Secretaresse mevrouw R. Ham-Bellis zal aan de gymvereniging vragen voor de donderdag 6 september, want op deze avond zal de floor worden opgebouwd. Daar er de laatste jaren weinig publieke belangstelling is voor de feestavond, wordt besloten om een voorverkoop van de programma's te houden. Dit zal ook nog in de dorpskrant worden vermeld.

Verslag van de tentoonstelling van 8 en 9 september 1973 en de feestavond op 29 september 1973. Er wordt weer veel huisvlijt ingezonden. Veel verscheidenheid in zowel naai-, brei- en borduurwerk en niet te vergeten macramé. Bij het knutselwerk vallen twee zelfgemaakte spinnewielen in het oog. De fotorubriek is dit jaar niet groot. 's Avonds om acht uur waren de heren aanwezig om met de opbouw te beginnen. De dames houden zich dan bezig met het opstellen van de huisvlijt en het uitzoeken der prijzen hiervoor. De inbreng van de collecties valt erg tegen. Van de 161 uitgereikte collecties worden er maar 42 ingebracht. Volgens mij heeft dit in hoofdzaak aan de geranium gelegen. Hierover waren nogal wat klachten. Bij de bloemen en de dahliaboeketten van de stek is ook minder inbreng. Fantasiestukken waren er maar 3. Ook de kinderplanten laten het afweten. Bij de rubriek fruit sierden enkele bakjes met mooie appels en peren de floor. Op de plaats waar normaliter de stand van het bestuur staat, heeft de milieugroep nu een stand gebouwd versierd met platen en planten. Een paar mensen geven de bezoekers voorlichting op het gebied van milieuvervuiling en delen daarbij folders uit. Er komt veel publiek en de attracties hebben door elkaar goed gedraaid, wat onze kas weer aardig ten goede kwam. De zonnebloemen zijn opgemeten door Bob Rezelman. De eerste prijs voor de langste zonnebloem gaat naar Gerda Dekker met een zonnebloem van 4.15 meter. De familie N. Nap wint voor de derde keer op rij de eerste prijs bij de tuintjeskeuring en verwerft daardoor definitief de wisselbeker. Mede dankzij de voorverkoop van programma's is er veel publiek op de feestavond. Vice-voorzitter Ab Vis bedankt na afloop van de toneelvoorstelling alle acteurs en overhandigt elke medewerker een zak met heerlijke appelen. Een gezellig bal o.l.v. The flamingo's besluit de avond. Ik hoop van harte dat de floor nog vele jaren zo mag blijven voortbestaan.

Vergadering op 5 november 1973 in het dorpshuis. Voorzitter Jan Hart opent de vergadering en heet allen welkom. De penningmeesteresse geeft alvast een voorproefje hoe we er dit jaar financieel voor staan. Welnu de financiële toestand blijkt zeer gunstig. Dit komt mede door de huis aan huis verkoop van de programma's voor de feestavond. De secretaresse zal prijsopgaaf vragen voor een nieuwe wisselbeker voor de tuintjeskeuring. In de rondvraag worden nog enkele suggesties gedaan over de opstelling van de tentoonstelling. Ab Vis en de dames Wardenaar en Palenstijn hebben getracteerd.

Ledenvergadering op 28 januari 1974 in het dorpshuis. Bestuurslid Bob Rezelman is afwezig en verder heeft geen der leden de moeite genomen om naar deze bijeenkomst te komen. De boeken van de penningmeesteresse zijn gecontroleerd door de heer Roodhuijzen en mevrouw Maarse-Vergeer. Er blijkt een positief saldo van f 193,93 te zijn. Alle aftredende bestuursleden zijn, zoals meestal, herkiesbaar en worden meteen met algemene stemmen herkozen. De heer Peereboom zal de bestelling van de nieuwe collectie, ondanks de minder goede ervaringen met de geranium, toch weer regelen met de heer Keulen uit Wijdenes. De datums voor de nieuwe tentoonstelling zijn 7 en 8 september 1974 met de feestavond op 21 september 1974. De toneelgroep "Albertingh Thijm" uit Haarlem zal op de feestavond het stuk "Gaslicht" opvoeren. De balmuziek zal worden verzorgd door het duo "B en W". De heren Groen en Valentijn gaan de tuintjes weer keuren. Het aantal loten blijft 2500. Voorzitter Jan Hart bedankt mevrouw Bronner voor de heerlijke tractatie.

Vergadering op 20 mei 1974 in het dorpshuis "De Dregt". Er is een uitnodiging binnen gekomen van de toneelgroep "Albertingh Thijm" uit Haarlem om een toneeluitvoering bij te wonen in Haarlem. De secretaresse zal weer vergunning aanvragen voor de verloting en ze zal de verschillende juryleden aanschrijven. Voorzitter Jan Hart zal prijsopgaaf vragen bij bakker Hanse voor gebak en jodekoeken. De hoofdprijs van de verloting wordt een staande schemerlamp. Er wordt f 25,- uitgetrokken voor een nieuwe wisselbeker voor de winnaar van de tuintjeskeuring. In de rondvraag vraagt de heer Koster of de speldjes voor de bestuursleden, die bijgemaakt zouden worden, al eens klaar zijn. De secretaresse zal het navragen. Mevrouw Ham heeft getracteerd en wordt daarvoor uiteraard bedankt door de voorzitter.

Vergadering op 12 augustus 1974 in het dorpshuis. Het gebak zal, net als vorig jaar, weer bij de VOHEKO worden besteld, daar de prijzen bij de "Vier Enen" ons te hoog zijn. De heer Albers heeft gevraagd of de Nederlands Hervormde kerk een stukje van de zaal mag inrichten om een stand te maken met als doel verkoop van posters ten bate van de restauratie van het kerkorgel. Besloten wordt om het gedeelte naast de ingang van de zaal hiervoor af te staan. De speldjes voor de bestuursleden zijn eindelijk klaar gekomen. De secretaresse heeft ze inmiddels bij de juwelier opgehaald. Voor de jaarlijkse stand, door ons eigen geproduceerd, worden de volgende personen aangewezen: De dames Wardenaar, Visser en Bronner en de heer Rezelman. Aan het onderwijzend personeel van de school zal worden gevraagd of de diverse klassen weer iets voor de huisvlijt willen maken. De dames gaan de prijzen weer kopen. Op 20 aug. bij v/d Rol en op 21 aug. naar Hoorn. De programma's voor de feestavond zullen ook dit jaar weer in de voorverkoop worden verkocht.
 
Het zilveren dames- en herenspeldje van de bestuursleden.

Verslag van de gehouden floraliatentoonstelling en feestavond in ons dorpshuis "De Dregt" op de data 7, 8 en 21 september 1974. Om aan het verslag van de tentoonstelling en de feestavond te beginnen, moet ik met mijn gedachten terug naar de vijfde september. Op die datum n.l. was de inbreng van de huisvlijt. Er is weer een grote verscheidenheid binnengekomen. Vooral de rubriek foto's is goed vertegenwoordigd, prachtige opnamen, zowel in kleur als zwart wit. Als alles een plaatsje heeft gekregen, geeft het altijd voldoening om naar dit kleurige geheel te kijken. Op vrijdag 6 september 1974 kunnen de planten, bloemen en fruit worden ingebracht. Er zijn 63 collecties ingezonden, waarvan de meeste volledig. Het is alleen jammer dat er zo weinig bloeiende cyclamen bij waren. Ondanks het slechte weer kort voor de tentoonstelling zijn er toch veel snijbloemen. De fantasiestukken bij de ouderen lieten het ook dit jaar afweten. Slechts één stukje wordt er ingezonden, zodoende dit jaar geen prijs voor het origineelste idee. De kinderen hebben dit jaar meer fantasie. Vele leuke stukjes sierden de floor. De opstelling van de tentoonstelling is anders gemaakt. In het midden was nu ook een looppad gemaakt, zodat het bezoek om de verschillende tafels heen kon lopen. In de hoek naast het toneeltje met het draaiend rad was een leuk zitje gecreëerd, compleet met tuinstoelen, tafeltjes en parasols. Er boven hingen enkele visnetten met daarin bevestigd kleurige lampions en om de kant hingen allemaal gekleurde lichtjes. Dit geheel wordt opgesierd met vaste planten. Veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van dit terras. Het jurylid mevrouw Singer-Groot uit Hem wint de eerste prijs van de verloting, een staande schemerlamp. Familie C. Appel wint de wisselbeker bij de tuintjeskeuring. De toneelgroep "Albertingh Thijm" uit Haarlem speelt op de feestavond het stuk "Gaslicht" en met een gezellig bal wordt de avond besloten. En zo is er weer een einde gekomen aan mijn verhaal. Ik hoop dat ik U allen weer even heb terug genomen naar ons zo wederom geslaagde tentoonstelling en feestavond.

Op 11 november 1974 hebben we onze jaarlijkse afrekeningsavond gehouden. Bob Rezelman is weer afwezig. De secretaresse leest, zoals gebruikelijk, de notulen van de vorige vergadering en het verslag van de tentoonstelling en de feestavond voor, waarna de voorzitter haar hartelijk dankt voor dit mooie verslag. Twee bestuursleden treden tussentijds af, n.l. mevrouw C. Dop-Coevert en de heer B. Rezelman. In deze vacatures tracht men te voorzien door de volgende mensen te vragen: Mevr. G. van Assen, de heer Overbeek en de heer Jn. Mol. In de rondvraag bedankt mevrouw Palenstijn voor het plantje dat ze heeft ontvangen tijdens haar ziekte. De heer Peereboom wordt door de voorzitter bedankt voor zijn tractatie.

Jaarvergadering op 13 januari 1975 in het dorpshuis. De ontvangsten zijn dit jaar f 7719,04 en de uitgaven f 7766,31. Er is dus een nadelig saldo van f 47,27. De dahliastek zal dit jaar de zalmkleur dragen. Voorzitter Jan Hart bedankt het aftredende bestuurslid mevrouw C. Dop-Coevert hartelijk voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en biedt haar ten afscheid een boekenbon aan. De heer Rezelman, die het bestuur ook gaat verlaten, is niet ter vergadering aanwezig. De voorzitter kon hem dus geen dank brengen. Als nieuwe bestuursleden worden begroet mevrouw G. van Assen-Leijen en de heer H. Overbeek. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 6 en 7 september 1975 met aansluitend op 13 september 1975 de feestavond. Voor de balmuziek zal het duo "B en W" weer worden gevraagd. De houtjes voor het draaiend rad zullen worden veranderd. In plaats van vier nummers zullen er nu vijf nummers op getekend worden. Dus 20 houtjes en de prijs zal zijn f 0,50 per stuk. In de rondvraag wordt gevraagd of het bestuur zijn of haar consumptie zelf moest betalen, doch dit voorstel werd afgewezen. Mevrouw Dop en de heren Hoogenboezem en Vos worden bedankt voor de tractatie.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder volgen een aantal vermeldenwaardige feiten uit het notulenboek (met harde kaft) dat begint met het verslag van de vergadering van 12 mei 1975 en eindigt met de notulen van de vergadering van 7 september 1993.

Vergadering op 12 mei 1975 in ons dorpshuis "De Dregt". De 2500 loten gaan vier voor één gulden kosten. De hoofdprijs is dit jaar een droogkap. Voor de bestuursstand op de tentoonstelling wordt de suggestie gedaan om het nu eens in antieke stijl te maken. Er is ook gevraagd om de fruitkistjes aan de binnenkant met randen te bekleden. De planten zullen op woensdagmorgen worden rondgebracht, niet zoals gebruikelijk met Dop, doch onze voorzitter Jan Hart heeft zijn vrachtwagen ter beschikking gesteld.

Vergadering op 11 augustus 1975 in het dorpshuis. Er is een bevestiging binnengekomen van de toneelgroep "Albertingh Thijm" uit Haarlem, dat dit gezelschap weer op de feestavond kan optreden. Verder is er een brief binnengekomen van mevrouw Van Assen-Leijen met de mededeling dat ze bedankt als bestuurslid wegens vertrek naar elders. Evenals vorig jaar wordt het gebak bij de VOHEKO besteld. Daar kost een gebakje zestig cent en een jodekoek zeven gulden. De milieugroep krijgt ook weer een stand op de tentoonstelling. Voor het maken van de stand van het bestuur zijn aangewezen mevrouw Visser, mevrouw Bronner en de heren Overbeek en Hoogenboezem. Als attracties zullen dienst doen het draaiend rad, politie, knikkerspel, biljart, sjoelen en voor de kinderen touwtje trekken. Het vaste jurylid mevrouw Stelling heeft opgebeld, dat ze in september met vakantie gaat en dus jammergenoeg niet kon komen om onze handwerken te keuren. Hiervoor in de plaats zal mevrouw V.d. Deure-Balk worden gevraagd. De heer G. Peereboom zal een subsidieaanvraag van f 500,- doen bij het Anjerfonds voor een bijdrage t.b.v. bouwmaterialen. De secretaresse zal aan de gym vragen om de zaal op donderdagavond beschikbaar te stellen en de heer Hoogenboezem vraagt de volleybal om hetzelfde te doen voor de vrijdagavond.

Verslag van de gehouden floraliatentoonstelling en feestavond, die op de data's 5 - 6 - 13 september 1975 in ons dorpshuis "De Dregt" hebben plaats gevonden. Er wordt heel wat huisvlijt ingebracht. Er was weer van alles wat. Ook de scholen hebben leuke werkstukjes ingebracht. De ingezonden foto's worden, zoals altijd, gekeurd door de heer Buy uit Wijdenes. Al het huisvlijt wordt tegen de noordelijke wand van het dorpshuis opgesteld. Van de 165 uitgegeven collecties worden er slechts 51 ingezonden, doch de meesten waren volledig. De eerste prijs in deze categorie gaat, evenals vorig jaar, naar mevrouw Ham-ter Hofstede uit Wijdenes. De varens bij de jongedames planten zijn prachtig. Snijbloemen zijn er aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Dit is wel mede te wijten aan de droge hete zomer. De kwaliteit van de ingebrachte boeketten is heel goed. Vorig jaar was er nog 1 fantasiestuk, maar dit jaar liet deze rubriek het helemaal afweten. Ook de kinderen hebben veel minder fantasiestukjes ingeleverd. Bij de fruit- en groente inbreng is het aantal zo'n beetje constant te noemen. Over publieke belangstelling heeft men niet te klagen en de attracties lopen prima, ook bij het draaiend rad ondanks dat de prijs verhoogd was van één kwartje naar twee kwartjes. De eerste prijs van de verloting, een droogkap, wordt gewonnen door mej. G. Metselaar uit de Beemster. Als extra attractie is er een reuze pompoen van de heer P.Pennekamp. De bezoekers kunnen naar het gewicht van deze pompoen raden. Velen hebben het juiste gewicht (25 kg) geraden. Na loting is mevrouw Vermeulen de winnares. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring wordt gewonnen door de heer B.S. Kamp. Voorzitter Jan Hart kan niet aanwezig zijn op de feestavond, want hij ligt in het ziekenhuis. Vice-voorzitter Ab Vis neemt de honneurs waar. De zaal is goed gevuld. Na afloop van het toneelstuk blijft het publiek nog geruime tijd bijeen en er wordt volop gedanst. We zullen hopen dat volgend jaar de inbreng weer goed zal zijn, want onze floralia moet met ons aller medewerking toch voort blijven bestaan.

De vergadering van 22 oktober 1975 wordt niet gehouden in het dorpshuis, maar ten huize van secretaresse mevrouw R. Ham-Bellis. Bestuurslid mevrouw Visser-Veer zal op de komende ledenvergadering aftreden en door vertrek naar elders treden ook de bestuursleden de heer G. Peereboom en mevrouw G. van Assen af. Als nieuwe kandidaten worden voorgesteld mevrouw Peereboom, mevrouw Scheringa, mevrouw Laverman en de heren K.J. Stapel en W. Stammes. De voorzitter zal hen benaderen voor een bestuursfunctie. In de rondvraag bedankt voorzitter Hart voor het bloemetje dat hij heeft gekregen in het ziekenhuis en tevens bedankt hij de gastvrouw voor de koffie en de koek.

Ledenvergadering op 2 februari 1976 in het dorpshuis. Vice-voorzitter Ab Vis leidt deze bijeenkomst. Behalve de bestuursleden is er niet één gewoon lid naar het dorpshuis gekomen. De penningmeesteresse meldt dit jaar een winst van f 664,23. Er is momenteel in kas f 2563,01, dus we draaien nog steeds goed bij de floor. In de plaats van het vertrekkende bestuurslid mevrouw Visser-Veer wordt mevrouw C. Peereboom-Water gekozen. Voor de andere twee bestuursleden, die het bestuur gaan verlaten, zullen nog enkele mensen worden benaderd, o.a. mevr. G. Kuijper-Boot en de heer K. Rotgans. Mevrouw Visser-Veer ontvangt voor haar bewezen diensten een plant. De planten zullen ook dit jaar weer bij de heer Keulen in Wijdenes worden besteld. In plaats van de gebruikelijke dahliastek zullen aan de leden zakjes asterzaad worden uitgereikt. De tentoonstelling staat gepland voor 11 en 12 september 1976 en de feestavond op 18 september 1976. Mej. Ham stelt voor om de taken wat meer te verdelen in het bestuur.

Vergadering op 10 mei 1976 in "De Dregt". Voorzitter Jan Hart is weer present en heet allen welkom. Tot nieuw bestuurslid zijn gekozen mevrouw G. Kuijper-Boot en de heer K. Rotgans. Beide namen zij hun benoeming aan, waarmee voorzitter hen feliciteerde. In plaats van 2500 worden er dit jaar 2000 loten besteld. Die gaan vijftig cent per stuk kosten. De secretaresse zal hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook het ledengeld wordt verhoogd van f 3,- per paar tot f 4,- per paar. De secretaresse zal ook de juryleden weer aanschrijven en bij de heer Snoeck informeren naar de druiven. Voor het gebak zal voorzitter Hart prijsopgaaf vragen bij Arie Oud, de plaatselijke winkelier en bakker Harm van Assen. Als hoofdprijs van de verloting wordt een draagbare radio gekozen. Als tweede prijs wordt een fonduestel voorgesteld. De stand van het bestuur wordt gemaakt door de dames C. Peereboom en G. Bronner en de heer K. Rotgans. Door de floraliavereniging wordt f 500,- geschonken aan het dorpshuis voor een nieuw te bouwen woning voor de beheerder.

Vergadering van 16 augustus 1976 in het dorpshuis. De toneelvereniging "Kunst naar Kracht" uit Hoorn zal optreden op de feestavond. Dan komt het vraagstuk: Wie levert dit jaar het gebak? Tussen de prijsopgaven van Arie Oud en Harm van Assen zit zo'n miniem verschil, dat besloten wordt om te loten. Arie Oud is de gelukkige, dus krijgen we het gebak dit jaar van de Vier Enen. De prijs voor 6 gebakjes is f 4,40 en de jodekoeken kosten f 6,95 per stuk. Er komt dit jaar geen speciale stand van het bestuur, maar er zullen verschillende stukken antiek tussen de bloemenstands worden opgesteld. Op 19 augustus 1976 gaan de dames-bestuursleden prijzen kopen bij v/d Rol en op 26 augustus 1976 gaan ze met zijn allen op de fiets naar Hoorn. De milieugroep zal samen met de bibliotheek ook een stand bemannen voor allerlei informatie op dit gebied. De entreekaartjes voor de feestavond kosten voor leden vier gulden en niet-leden moeten vijf gulden betalen. De heren L. Koster, A.P. Hoogenboezem en K. Rotgans worden bedankt voor de tractaties.

Verslag van de tentoonstelling en feestavond, respectievelijk gehouden op 11 en 12 september 1976 en 18 september 1976 in het dorpshuis "De Dregt". Ook dit jaar wordt er geweldig veel huisvlijt ingebracht. Vooral bij de rubrieken haak-, brei- en borduurwerk, alsmede de afdeling fotografie. Van de scholen waren er ook weer heel wat mooie dingen. Donderdagavond om acht uur kwamen de heren te timmeren en om een uur of elf was alles zover klaar en konden we weer met genoegen kijken naar de vele kleuren en variatie van de door ons opgestelde huisvlijt. Op vrijdagmiddag 10 september 1976 is het hele bestuur om één uur weer present om de planten, bloemen en fruit in ontvangst te nemen. De verwachtingen zijn niet groot omreden dat deze zomer nog heter en droger was als vorig jaar. Uiteindelijk valt het aantal ingezonden collecties nog mee. Het zijn er 60 van de 175, die uitgereikt zijn aan de leden. Er zijn maar een paar cyclamen van de jongedames. In plaats van de dahliastek is er dit jaar asterzaad uitgereikt, maar dat is jammer genoeg een fiasco geworden, daar de asters bij het merendeel nog niet in bloei waren. De rubrieken snijbloemen, bloembakjes en kleine vaasjes, alsmede droogbloemen zijn goed vertegenwoordigd. De varens van de jongens waren heel mooi. Bij de land- en tuinbouwgewassen waren veel variaties. Veel mensen hebben onze floor weer met een bezoek vereerd. Traditiegetrouw wint André Dekker de fruitmand bij het biljartspel door 19 keer 50 punten te stoten. De feestavond kan ook worden afgewerkt voor een goed gevulde zaal. Elke medewerker krijgt een boeket bloemen aangeboden. Het duo "de Siko's" houdt het publiek na de toneelvoorstelling nog een gezellige tijd bijeen. Het ledental van de vereniging blijft groeien en daarom moeten we met zijn allen op deze weg voortgaan. Schellinkhout zonder floor is volgens mij een ondenkbaar iets.

Mevrouw C. Nobel-Leguit wint twee prijzen, n.l. in de eerste prijs in de rubriek ontbijtlakens en de tweede prijs in de rubriek grof breiwerk.
 

Bestuursvergadering op 13 oktober 1976 in het dorpshuis. Afwezig deze avond mevr. C. Peereboom-Water en de heer A.P. Hoogenboezem. Mevrouw G. Palenstijn-Bloothoofd is aftredend bestuurslid en stelt zich niet meer herkiesbaar. Datzelfde geldt voor de heer H. Overbeek. Deze laatste wegens verhuizing naar Blokker. Het bestuur heeft besloten om voorlopig geen nieuwe bestuursleden meer aan te stellen, doch te proberen met 11 bestuursleden verder te gaan. Voor de aanmoedigingsprijzen zullen andere kaartjes worden gedrukt om misverstanden te voorkomen. Mevrouw Wardenaar wordt bedankt voor de heerlijke tractatie.

Ledenvergadering op 11 januari 1977 in het dorpshuis. Voorzitter Jan Hart bedankt het vertrekkende bestuurslid mevrouw G. Palenstijn-Bloothoofd voor 25 jaar trouwe dienst aan onze floralia gewijd en overhandigt haar een kadobon en een bloemetje. Ook de heer Overbeek ontvangt woorden van dank en een boekenbon. Mej. K. Ham, die ook 25 jaar van ons bestuur deel uitmaakt, kreeg hiervoor een kadobon aangeboden. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 10 en 11 september 1977 met de feestavond op 24 september 1977. Voor de feestavond wordt er gebeld met de heer J. Koster uit Hauwert om met zijn toneelgezelschap het stuk "Voor 't lest" op te voeren. De beide aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun heerlijke tractatie.

Dan volgen de notulen van een vergadering in het dorpshuis waarin geen datum wordt genoemd, maar het zal begin mei 1977 zijn geweest. Wel is bekend dat alle bestuursleden aanwezig zijn. De gym ver. N.E.A. heeft gevraagd om een stand te mogen inrichten op de tentoonstelling. Dat voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De hoofdprijs van de verloting is dit jaar een friteuse. De planten zijn klaar, dus die zullen worden rondgebracht op 20 mei a.s. De dahliastekken komen dit jaar bij de heer Bakker uit Wognum vandaan. Het leeuwenbekkenzaad wordt betrokken van de heer De Rooy uit Wijdenes. De balmuziek op de feestavond zal worden verzorgd door het duo de "Sailerboys" uit Alkmaar. De secretaresse zal de juryleden weer aanschrijven. Nadat er niets meer aan de orde was sloot voorzitter de vergadering en wenste ons allen wel thuis.

Vergadering op 15 augustus 1977 in het dorpshuis "De Dregt". Voorzitter Jan Hart heeft bij kruidenier Arie Oud en bakker Harm van Assen geïnformeerd naar de prijzen van gebak, doch na enige discussie is besloten om het dit jaar bij de VOHEKO te bestellen. Er worden weer 150 x 6 gebakjes en 25 jodenkoeken besteld. De druiven worden weer bij Cor Snoeck gekocht. Met de juryleden is alles in orde. Die komen dus! De attracties zullen zijn biljart, ringen gooien, sjoelen voor ouderen zowel als voor kinderen, knikkerspel en grabbelen. De grabbeldingen worden echter niet meer ingepakt, maar er zullen twee kuipen met zaagsel worden gevuld en daar wordt dan alles in gestopt. De dames Water en Kuiper worden bedankt voor de tractatie.

Verslag van de tentoonstelling en de feestavond in het jaar 1977. Er wordt weer veel huisvlijt ingezonden. Het verbaast mij iedere keer weer, en zo zullen er meerdere met mij zijn, dat er in ons dorp nog zoveel aan handwerken, naaien enz. wordt gedaan. Er zijn niet alleen kussens, geknoopte kleden en brei- en haakwerk, maar ook geborduurde schilderijen en tekenwerk. De inbreng van planten en bloemen is redelijk goed. Van de 165 uitgereikte collecties worden er echter maar 41 ingebracht. Het bestuur heeft zo'n beetje de hele middag werk gehad om alles in te schrijven. De bladbegonia heeft te lijden gehad van de meeldauw. De gemengde boeketten zijn redelijk in getal. Er zijn slechts twee fantasiestukken van ouderen. Kinderplanten zijn er ook niet veel. Vooral de meisjesplanten lieten het afweten. Van het leeuwenbekkenzaad, dat aan de kinderen is uitgereikt, komt niet één boeketje binnen. Wel zijn er enkele kistjes met de mooiste appelen en peren. Er is veel bezoek, vooral op zondag. De grabbelmand is op zondag al heel gauw leeg. De rederijkers uit Hauwert, genaamd de "Eendracht", hebben op de feestavond van 24 september 1977 opgetreden en er heerste doodse stilte in de zaal tijdens de opvoering. Voor iedere speler is er na afloop een boeket bloemen. Het bal o.l.v. de "Sailerboys" houdt het publiek nog lange tijd in het dorpshuis.

Vergadering op 12 oktober 1977 in het dorpshuis. Het is tevens ook de afrekeningsavond en een ieder kan zijn geld kwijt bij onze penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader. Voor de volgende feestavond zal het "duo B en W" weer worden gevraagd. De penningmeesteresse zal bij de heer De Rooy uit Wijdenes informeren waar de nota voor het geleverde leeuwenbekkenzaad blijft.

Ledenvergadering gehouden op 17 januari 1978 in het dorpshuis. Bij de ingekomen stukken is een geboortekaartje van Jurie Sebastiaan Rotgans, zoon van bestuurslid Koos Rotgans. De advertenties voor de tentoonstelling en de feestavond zullen in het vervolg alleen nog maar in de krant van het rayon Hoorn worden geplaatst. De komende tentoonstelling staat gepland voor 9 en 10 september 1978 met de feestavond op 16 september 1978. Voorzitter Jan Hart zal zich in verbinding stellen met de toneelvereniging uit Twisk. Voor de bespreking van de plantenkeuze zullen Koos Rotgans en mevrouw Ham zich met de heer Keulen beraden. Gré Bronner en de kersverse vader Koos Rotgans worden bedankt voor de heerlijke tractatie.

Vergadering op 17 mei 1978 in "De Dregt". Van de toneelvereniging "Kunst naar Kracht" uit Hoorn is bevestiging ontvangen, dat zij de feestavond zullen verzorgen. De hoofdprijs van de verloting wordt een fototoestel, te kopen bij de heer Prins alhier. Voorzitter Jan Hart zal kruidenier Arie Oud vragen naar de prijs van gebak en jodekoeken. Vorig jaar is dat geleverd door de VOHEKO, zodat dit jaar de "Vier Enen" weer aan de beurt is. Op 29 mei 1978 gaan de bestuursleden plus aanhang naar de Liliade in Akersloot.

Vergadering op 14 augustus 1978 in het dorpshuis. Voorzitter Hart deelt mee, dat er nog geen definitieve prijsuitslag was voor het gebak. De plaatselijk milieugroep krijgt ook weer een stand. Aan de volleybal- en de gymnastiekvereniging zal weer worden gevraagd om hun trainingsavonden af te staan voor de opbouw van de floor. Bestuurslid Ab Vis zal aan Cor Ham vragen of we de boerenwagen van hem mogen gebruiken om deze met bloemen en planten op te sieren. Ook zal Ab Vis aan de heer T. Sluis uit Venhuizen vragen of deze de tentoonstelling wil opsieren met zijn diverse soorten schaatsen. De bezoekers kunnen naar de naam van een pop raden. Deze is ons aangeboden door mevr. Windig, de huidige beheerster van het dorpshuis.

 Bestuurslid Ab Vis.

Floraliatentoonstelling en feestavond respectievelijk op 9 - 10 september en 16 september 1978. Het is ieder jaar weer een verrassing wat er al zo aan huisvlijt wordt ingebracht. Dit jaar is het resultaat echter niet zo groot. Wel is er veel variatie, maar van elke soort soms maar enkele stuks. De handwerken van de dames worden, zoals gebruikelijk, gekeurd door mevrouw Leeuwerik en mevrouw Visser. De heer Kooyman en mevrouw Walkeuter jureren later in de middag het teken-, schilder- en knutselwerk. De foto's, waarvan er vele in getal zijn, worden weer beoordeeld door de heer Buy uit Wijdenes. Vanaf vrijdagmiddag om één uur kunnen de bloemen en planten en dergelijke worden ingebracht. Het was gelukkig goed weer, wat voor de snijbloemen bevorderlijk is en ook voor de inbreng. Van de 185 uitgegeven collecties zijn er 55 ingezonden. De eerste prijs in deze rubriek is voor Lize Nooij-Bart. De ijzervaren is klein gebleven, maar de begonia heeft het heel goed gedaan. De stekdahlia's zijn ieder jaar weer een succes. Ook vele bloembakjes water en zand, alzo ook de droogboeketten sierden de floor. Het aantal fantasiestukken van ouderen wordt steeds minder. Er is ook minder fruit. Vele vruchten hebben te lijden gehad van hagelschade. De schoolkinderen brengen hun zelfgemaakte handenarbeid. Bij de opstelling is één tafel weggelaten. In plaats daarvan stond een oude opgesierde boerenwagen van de heer C.D. Ham. Teun Sluis uit Venhuizen toont zijn verzameling schaatsen. Er waren zelfs schaatsen bij uit de vorige eeuw. Over het publiek hebben we gelukkig nooit te klagen. Velen bezoeken de floor en velen gingen ook nu weer met gebak, worst of druiven naar huis. John Kuijper wint het fototoestel bij de verloting. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring gaat naar de heer C. de Vries. De feestavond begint 's avonds om acht uur met een goed gevulde zaal. Het toneelstuk dat voor het voetlicht werd gebracht was naar de inhoud kolder, maar de manier waarop het gespeeld werd, was grandioos. Er is bal na en velen bleven dan ook na om een dansje te maken.

Vergadering op 11 oktober 1978 in "De Dregt". Het eerste punt is afrekenen geblazen met de penningmeesteresse, omreden dat de heren weer spoedig naar huis willen, daar er deze avond een voetbalwedstrijd op de televisie is. De komende tentoonstelling zal worden gehouden op 8 en 9 september 1979 met aansluitend de feestavond op 15 september 1979. Mevrouw Wardenaar zal het "duo B en W" weer vragen voor de balmuziek.

Ledenvergadering op 16 januari 1979 in het dorpshuis. Er is een nieuwjaarskaart binnengekomen van de firma Kuiper, met daarbij de prijslijst van de planten, die we bij hun zullen bestellen. De penningmeesteresse is wegens ziekte afwezig, dus financieel is er geen nieuws. Na de bestuursverkiezing, waarbij alle aftredende leden worden herkozen, en de plantenkeuze voor de nieuwe tentoonstelling, volgt de invulling van de feestavond. Men zal informeren naar het repertoire van de toneelvereniging "Kunst naar Kracht" uit Hoorn. In september 1979 bestaat de vereniging zestig jaar en hiervoor zijn al enige suggesties gedaan. Voor de kleuter- en basisschool iets met versierde fietsen en voor de jeugd van twaalf jaar en ouder een fietspuzzeltocht. Bij de rondvraag stelt iemand de vraag of we wel een bewijs of een polis hebben voor de verzekerde spullen bij de heer Mol. Dat zal worden nagevraagd.

Vergadering op 21 mei 1979 in het dorpshuis. Penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader doet uitgebreid verslag, keurig op stencil gedrukt, van de financiële situatie. Ze heeft van de Kamer van Koophandel het verzoek gekregen om de vereniging daar in te schrijven. Dit voorstel wordt afgewezen. Wel wordt besloten om een W.A.-verzekering, voor brand, diefstal, inventaris en tentoongestelde goederen af te sluiten bij de heer Mol. De heer Koster zal weer leeuwenbekkenzaad bestellen bij de heer De Rooy in Wijdenes. 2000 loten worden er weer besteld, die voor een prijs van f 0,50 per stuk zullen worden verkocht. Bij de heer v/d Lee zal prijsopgaaf worden gevraagd om ze daar ook eventueel te laten drukken. Een fiets is dit jaar de hoofdprijs van de verloting. Dit in verband met het 60 jarig bestaan van onze vereniging. De tweede prijs is een wekkerradio. Er worden niet meer dan 25 prijzen voor de verloting gekocht. De heren Hoogenboezem en Vis gaan de puzzeltocht voor de jeugd organiseren. Voor de kinderoptocht zal de heer Schenk uit Wijdenes worden gevraagd om met zijn draaiorgel het geheel op te luisteren. Alle deelnemende kinderen krijgen na afloop een ijsje en een rolletje drop. Voorzitter Hart zal prijsopgaaf vragen voor het gebak en de worst. Op verzoek van Koos Rotgans krijgt ook de plaatselijke milieugroep weer een plaatsje toegewezen op de tentoonstelling. Mevrouw Wardenaar wordt bedankt voor de tractatie.

Vergadering op 13 augustus 1979 in het dorpshuis. Bij het draaiend rad zullen we dit jaar naast gebak de helft druiven en de helft worst verdraaien in plaats van enkel druiven. In verband met de aanschaf van duurdere prijzen is het aantal loten opgeschroefd van 2000 naar 2500. De prijs van het gebak is enkel gevraagd aan de heer van Assen, nog niet aan de heer Oud. Voor de kinderoptocht wordt vergunning aangevraagd bij de gemeente. De dames-bestuursleden gaan op 23 augustus 1979 de prijzen kopen in Hoorn. Met mooi weer op de fiets, anders met de bus van 9 uur. De wekkerradio zal bij v/d Rol worden gekocht.

Verslag van de tentoonstelling en feestavond in september 1979, tevens ons 60 jarig bestaan van Bloem en fruit. De inbreng van huisvlijt is niet zo geweldig. Wel zijn er dankzij de cursus wandkleden heel wat ingezonden voor deze rubriek. De dames Visser en V.d. Deure hebben ze allemaal gekeurd. De rubriek foto's was zeer goed te noemen. Van de 190 uitgereikte collecties komen er slechts 47 binnen. Een pover aantal. De cyclamen bloeien niet en ook de geranium was matig in bloei. Jongedames- en kinderplanten zijn er ook niet veel. Gelukkig vallen de inzendingen van snijbloemen, droogboeketten alsmede van mooi opgemaakte droogbloemstukjes mee. Van het uitgegeven leeuwenbekkenzaad komt weer geen enkele boeketje binnen. Daar was niets van opgekomen, jammer hoor. De fruitkwekers lieten ons dit jaar ook weer in de steek. Slechts twee bakjes met appels staan er dit jaar op de tentoonstelling. Verder was er nog wat groente en andere land- en tuinbouwproducten aanwezig. De jaarlijkse bestuursstand staat in het teken van het 60-jarig bestaan. Er zijn ondermeer oude handwerken en ansichten van het dorp te zien. In het midden van de zaal is een stellage gebouwd met daarop een levensgrote Isaac, gemaakt van bloemen met erom heen mooi versierd met allerlei soorten fruit. Mevrouw Winkel-Peetoom heeft hierbij een toepasselijk gedicht gemaakt.

"Bloem en fruit" is onze 60 jarige bruid of Isaac ook soms gezegd
Dit jubileum in de Dregt
Wat ons kleurig en vrolijk toelacht
Is weer een fruit en bloemenpracht
Met handwerken en veel creativiteit
Het beeld van onze dorpssaamhorigheid

Het is niet mijn gewoonte om in een verslag iemand een pluim op zijn hoed te steken, maar ik wil bij deze mevrouw Bronner en mevrouw Kuijper met hun echtgenoten heel heel hartelijk dank zeggen voor het vele werk dat ze voor ons hebben gedaan. Waarvan acte! Ondanks het mooie weer is er weinig animo voor de puzzeltocht op de fiets. Voor de kinderoptocht is meer belangstelling, want er doen ongeveer 40 kinderen mee met leuk versierde fietsjes. Er komt veel publiek naar de tentoonstelling en de attracties draaien goed. Als extra attractie was er dit jaar het raden van het aantal bestuursleden die er in deze afgelopen 60 jaar in het bestuur hebben gezeten. Het juiste aantal is 53 en na loting wint Adriaan Hoogenboezem de hieraan verbonden prijs. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring wordt weer gewonnen door de heer C. de Vries en die mag die beker nu definitief behouden. Op de feestavond treedt niet de toneelvereniging "Kunst naar Kracht" uit Hoorn op, maar het gezelschap "Albertingh Thijm" uit Haarlem met het blijspel "Adriaan en Olivier". Burgemeester Schouwenaar en zijn echtgenote, alsmede erelid Klaas Roos, zitten ook in de uitverkochte zaal. Na afloop dankt de burgemeester de toneelspelers hartelijk voor het gebodene en tevens het bestuur voor de uitnodiging. Het "duo B en W" verzorgt de balmuziek en hield de danslustigen nog geruime tijd gezellig bijeen.

 De uitslag van tuintjeskeuring in 1979.

Vergadering op 10 oktober 1979 in "De Dregt". Allereerst afrekenen met de penningmeesteresse met het lotengeld, ledengeld, etc. Ab Vis, Louw Koster en secretaresse Rie Ham-Bellis zijn per 1 januari 1980 aftredend. De eerste twee zijn herkiesbaar, maar mevrouw Ham-Bellis houdt het na veertien jaar voor gezien. Voorzitter Jan Hart zal voor het bestuur enige kandidaten benaderen. Kinderen moeten ook entree betalen voor de feestavond en bij het ringenspel zullen voortaan ook kinderprijzen zijn. De leden in Wijdenes krijgen in het vervolg ook een uitnoding voor de jaarvergadering. Deze leden komen echter niet in aanmerking voor de tuintjeskeuring, omdat die keuring van gemeentewege wordt gesubsidieerd. Dus is het plaatselijk. Koos Rotgans stelt voor om een imker uit te nodigen voor de tentoonstelling om te demonstreren hoe de honing wordt geslagen. Mevrouw Bronner en Ab Vis worden bedankt voor de heerlijke tractatie, waarna de voorzitter ons wel thuis wenst.

Ledenvergadering op 16 januari 1980 in het dorpshuis. Alle bestuursleden zijn aanwezig, plus de leden Nol Lucas en Gré Ham-Bosma. Namens de financiële commissie doet de heer Lucas verslag en hij deelt mee, dat de boeken keurig in orde waren bevonden. Bedragen over bijvoorbeeld de financiële positie van de vereniging worden niet genoemd in deze notulen. Voor de aftredende secretaresse mevrouw Ham-Bellis wordt Gré Ham in het bestuur gekozen. Mevrouw Ham-Bellis ontvangt voor haar vele werk een plantenboek en een ruiker anjers. De feestavond staat gepland voor 27 september 1980. De balmuziek wordt dan verzorgd door "de Flamingo's". Mevr. Ham zal de heer Kuiper bellen over de planten en of we ze half mei rond kunnen brengen. Voorzitter Jan Hart zal aan mevrouw Rooker-Nobel vragen of we daar in het vervolg de attributen van de floor mogen opslaan in verband met de verhuizing van de fam. Palenstijn. Klazien Ham wordt bedankt voor de tractatie.

 De boerderij die bewoond wordt door mevrouw Rooker-Nobel.

Vergadering van 13 mei 1980 in het dorpshuis. Dit is het eerste verslag (met een duidelijk leesbaar handschrift) van de hand van de nieuwe secretaresse mevrouw G. Ham-Bosma. Terwijl wij zaten te smullen van het heerlijke gebak, komt mevrouw Arnoldus van de milieugroep binnen voor bespreking van de foto, dia en tekenwedstrijd. Men kan meedoen aan twee categorieën, n.l. "foto's en dia's" en "tekenen". Foto Osinga en Foto Coenstad uit Hoorn stellen prijzen beschikbaar voor de winnaars in de eerste categorie en de boekhandels Stumpel en Bakker uit Hoorn sponsoren de tekenwedstrijd. Het toneelgezelschap "Albertingh Thijm" uit Haarlem zal weer op de feestavond optreden. De hoofdprijs van de verloting wordt een tuinbank van kunststof. De attributen van de vereniging mogen op de zolder van mevrouw Rooker-Nobel staan. De heer L. Koster zal aan de nieuwe eigenaar van het huis van de familie Palenstijn vragen of ze tot september nog daar mogen blijven staan. De heer De Rooy uit Wijdenes zal op de jaarvergadering advies geven over de planten. Voorzitter Jan Hart bedankt nog voor de bloemenhulde tijdens zijn huwelijk.

Vergadering op 12 augustus 1980 in het dorpshuis. Wegens vakantie is voorzitter Jan Hart niet present. Ook vice-voorzitter Ab Vis is afwezig. Mevrouw Wardenaar fungeert deze keer dus maar als voorzitster. Mevrouw Water en Koos Rotgans zijn overigens ook niet van de partij. Deze keer is de vergadering niet geopend, maar zijn we zo maar eens begonnen. De rubrieken water en zand worden samengevoegd. De prijzen worden op 20 augustus 1980 gekocht. We vertrekken om 9 uur, bij mooi weer op de fiets, bij regen met de auto. Voor het draaiend rad worden weer 150 x 6 gebakjes en 25 jodekoeken gekocht. De bestuursleden zullen voortaan de programma's in hun eigen wijk rondbrengen. De bezoekers van de floor kunnen raden naar het aantal druiven die in een schaal liggen. Een toegangskaartje voor de feestavond gaat voor leden f 5,- kosten en voor niet-leden f 6,-. Ook de kinderen van de leden en juryleden betalen f 5,-. De entree voor de tentoonstelling is voor leden gratis, niet-leden betalen een gulden.

In de pers zal weer aandacht worden besteed aan de tentoonstelling en de feestavond. De secretaresse maakt daarvoor bijgaand opzetje.

Verslag van de tentoonstelling op 6 en 7 september 1980 en de feestavond op 27 september 1980 in het dorpshuis "De Dregt". Het is vandaag 29 september 1980 3 uur en dan is het aan mij de beurt om het verslag te gaan schrijven. De inbreng van de huisvlijt is beter dan het vorige jaar. Heel wat wandkleden en merklappen op een bord worden er ingebracht. Ook is er weer goede inbreng van knutselwerk. Vrijdagmiddag om één uur zitten Klazien Ham en Gré Ham (ik met de zenuwen in de vingers) klaar om de bloemenpracht in ontvangst te nemen. Van de 179 uitgereikte collecties worden er 72 ingezonden. De Ster van Bethlehem, de Coleus en de Streptocarpus zijn goed opgekomen. Van de rubrieken "planten vorig jaar" en "opluisteringsplanten" worden niet veel exemplaren naar het dorpshuis gebracht. De stekdahlia is ook dit jaar niet veel waard. Sierkalebassen zijn er helemaal niet. Wel mooie handappels en peren. Het plan om het aantal druiven in een schaal te raden wordt afgeblazen, omdat we er maar niet op konden komen hoe we die druiven moesten tellen. Ben Roest wint de tuinbank in de verloting. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring gaat naar de familie J. Boot en familie Jack Kuijper. Gedurende de tentoonstelling blijkt dat we niet uit kwamen met het geld van het draaiend rad. Het geld blijkt gestolen. Adriaan Hoogenboezem gaat achter het dorpshuis zoeken en vindt daar wat doosjes gebak terug. Een paar bestuursleden gaan vervolgens achter het dorpshuis posten en na enige tijd kwamen de jongens opdagen. Het einde van het verhaal is, dat de jongens alles betaald hebben, dus kwam dat ook weer op zijn pootjes terecht. Op de feestavond treedt het toneelschap "Samen" uit Schagen op met het stuk Vlinders zijn vrij. Er is echter maar zeer weinig publiek. Na afloop krijgen alle spelers en helpers een zak appels aangeboden. Het duo "de Flamingo's" verzorgt de balmuziek. Als we zo doorgaan zal het niet rendabel meer wezen om een feestavond te organiseren.

Verslag van de vergadering op 7 oktober 1980 in het dorpshuis. Mevrouw Water is niet aanwezig. Voorzitter Jan Hart en mevrouw Water zijn per 1 januari 1981 aan de beurt om af te treden. Jan Hart stelt zich weer herkiesbaar, maar mevrouw Water wil het nog een tijdje aanzien in verband met haar ziekte. Gezien de zeer geringe belangstelling voor de jongste feestavond, moeten er maatregelen worden genomen. Er worden in dit verband een aantal voorstellen gelanceerd, zoals:
* Laat Marian Vis spelen, niet voor niets, maar de prijs zal niet zo hoog zijn als voor een duo.
* Versier de zaal met een bloemetje en zet een bloemetje op de tafels.
* Breng persoonlijk familie en kennissen op de hoogte.
* Een paar dagen voor de feestavond programma's rondbrengen.
* Na afloop van het toneelstuk iedereen een kop koffie aanbieden.

De voorzitter zal aan de heer Kuiper vragen of de planten niet veertien dagen eerder geleverd kunnen worden. Volgend jaar zal er weer prijsopgaaf voor het gebak worden gevraagd aan kruidenier Arie Oud en bakker Harm van Assen. In de rondvraag vraagt Ab Vis of de lotenbriefjes van de camping op de prijzen geplakt kunnen worden. Mevrouw Bronner vindt dat er nog meer geschud moet worden met de lotenbus. Drie bestuursleden hebben getracteerd en worden daarvoor bedankt.

Ledenvergadering gehouden op 13 januari 1981 in het dorpshuis "De Dregt". Bestuurslid Corrie Water is weer absent. Mevrouw Hart is het enige gewone lid, dat is komen opdagen. De zieke mevrouw Water heeft een brief gestuurd, waarin zij haar aftreden bevestigt. Er is een nadelig saldo van f 104,04. Mevrouw Hart deelt, als afgevaardigde van de financiële commissie mee, dat de boeken keurig in orde zijn. Als vervangster van mevrouw Water worden de namen genoemd van mevr. J. Nierop en mevr. G. Rooker. De heer De Rooy uit Wijdenes kan helaas op deze avond geen voorlichting geven over de planten. De plantenkeus wordt desalnietemin gemaakt. De kleur van de dahliastek wordt dit jaar lila en de kinderen krijgen goudsbloemenzaad. De tentoonstelling zal worden gehouden op 12 en 13 september 1981 en de feestavond op 3 oktober 1981. Het toneelgezelschap "Samen" uit Schagen zal weer optreden, maar nu met een musical. De toegangsprijs voor de feestavond bedraagt voor leden f 5,- en voor niet-leden wordt de prijs verhoogd naar f 7,-. Het donateursgeld wordt ook verhoogd, alleenstaanden f 2,50 en echtparen f 5,-. De subsidie van de gemeente voor de tuintjeskeuring bedraagt dit jaar f 325,-. Het vertrekkende bestuurslid mevrouw Water zal een VVV-cadeaubon krijgen en aan mevrouw Rooker zal een presentje worden gestuurd voor het opslaan van de attributen.

 De brief van mevrouw Water.
Bovenstaande brief is gedateerd 13 janauri 1980 en boven de tekst staat: Geacht bestuur. De brief wordt afgesloten met Hartelijke groeten van Corrie Water.

Vergadering van 12 mei 1981 in het dorpshuis. Het is de eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuurslid Joke Nierop. De plantenleverancier Kuiper stelt voor, dat zes floraliaverenigingen de planten bij hem bestellen. Dan kan hij goedkoper leveren. Nadeel is dat men dan allemaal dezelfde planten en bloemen moet bestellen. Er zijn dit jaar 160 collecties, 40 jongedames-, 35 meisjes- en 35 jongensplanten nodig. Penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader heeft bezoek gehad van een belastingscontroleur. Het was een zenuwachtig mannetje en hij keurde alles goed. Joke Nierop zou een leuke volière of een papagaai in een hok aan de ketting wel leuk vinden op de tentoonstelling. We zullen inlichtingen vragen aan Doesburg in Hoorn. Ab Vis deelt mee dat zijn schoondochter Marian Vis op de feestavond de muziek zal verzorgen met haar hammondorgel. Met betrekking tot het kopen van de prijzen in Hoorn is er een probleem. Tromm is er niet meer, dus waar moeten we nu heen? Niemand blijkt een pasje voor een groothandel te hebben, dus dan maar naar de HEMA. Mevrouw Nierop wordt bedankt voor de heerlijke tractatie.

Verslag van de op 10 augustus 1981 gehouden vergadering. Er komen klachten binnen over de planten. We moeten eerst maar afwachten wat er ingezonden wordt. Van de firma Doesburg kan een volière geleend worden met 10 tot 15 vogeltjes. Dat gaat ons f 25,- kosten. De secretaresse zal ook nog informeren naar een papagaai. De hoofdprijs van de verloting zullen zijn twee tuinstoelen met kussens en een tafeltje. Deze prijs heeft f 200,- gekost. Aan Harry Dekker zal worden gevraagd of hij zijn dia's van de molen wil tonen op de tentoonstelling. De secretaresse zal aan de volleybal- en de gymnastiekvereniging vragen of zij op hun trainingsavonden op donderdag en vrijdag willen wijken voor de floor. Voorzitter Jan Hart heeft prijsopgaaf voor het gebak gedaan bij meerdere partijen. Bakker Bertus rekent f 1250,- en bij kruidenier Arie Oud kosten de gebakjes en de jodekoeken f 1160,-. De kruidenier kan eventueel staafjes gebak en jodekoeken leveren voor f 950,-. Er wordt gekozen voor de laatste aanbieding. De beschrijving van de planten en de aankondiging van de feestavond komen de dorpskrant.

 De advertentie in de krant waarin de feestavond van 1981 wordt aangekondigd.

Verslag van de tentoonstelling op 12 en 13 september 1981 en de feestavond op 3 oktober 1981. Op donderdag 10 september 1981 worden de handwerken, knutselwerk, enz. in ontvangst genomen. Er zijn weer mooie spulletjes bij. Op vrijdag worden de planten, bloemen etc. ingebracht. Van de 160 uitgereikte collecties komen er slechts 48 binnen. De planten zijn dit jaar erg slecht en de heer Kuiper, die is wezen kijken, vond het ook een slechte serie. Hij belooft beterschap. De opluisteringsplanten en de planten van vorig jaar zijn erg mooi. Hetzelfde geldt voor de goudsbloemen van de kinderen. Vanwege het slechte weer is het bezoek op zaterdag maar matig, maar op zondag is het een drukte van jewelste. Ook Harry Dekker heeft veel bekijks met zijn dia's van het dorp. De opbrengst van deze floor is f 4374,45. Daar gaan uiteraard de kosten nog vanaf. Harry Dekker krijgt een cadeaubon voor fotoartikelen. Op de feestavond treedt weer op het toneelgezelschap "Samen" uit Schagen. De zaal is vrij goed bezet. Na afloop bedankt de voorzitter de spelers en overhandigt de spelers een kist met appels. Hierna speelt Marian Vis op haar accordeon nog een gezellig deuntje voor het kleine aantal mensen dat over bleef.

Verslag van de vergadering op 17 november 1981. De penningmeesteresse mevrouw Wardenaar-Vader is per 1 januari 1982 aftredend en niet herkiesbaar. Zij gaat al elf jaar over de financiën. Het bestuur stelt voor om bestuurslid de heer L. Koster te vragen voor de functie van penningmeester en om dan een gewoon bestuurslid toe te voegen. De voorzitter zal in dit verband een aantal mensen benaderen voor een bestuursfunctie. De feestavond heeft f 1100,- gekost, terwijl de inkomsten slechts f 400,- zijn. Dit wordt natuurlijk een beetje te gek. Het komend jaar zullen we eens geen feestavond organiseren en volgend jaar zullen we dan wel weer zien. Het komende jaar zullen we wel een corso organiseren voor de kinderen t/m de zesde klas. Mevrouw Rooker krijgt een plant voor de opslag van de attributen van de vereniging.

Ledenvergadering gehouden op 25 januari 1982 in het dorpshuis. Behoudens de bestuursleden worden er twee namen genoemd van gewone leden, die aanwezig zijn. Het zijn de heer Bronner en de heer Groot. Over het afgelopen tentoonstellingsjaar is er een voordelig saldo van f 533,99. Vergeleken bij het jaar 1980 zijn we f 640,- vooruit gegaan. Namens de financiële commissie is de heer Bronner aanwezig en deelt mee, dat alles er weer keurig uit zag. Men overweegt om reclame op de loten te laten drukken, want het loten drukken is erg duur, n.l. f 295,-. Louw Koster wordt de nieuwe penningmeester en als nieuw bestuurslid wordt mevrouw Dieuw Groot-Zijp gekozen. De vertrekkende penningmeesteresse ontvangt voor haar vele werk een cadeaubon en een plant. De heer Groot zal voor 175 dahliastekken zorgen voor bij de collectie. De kinderen krijgen aneazaad. In 1982 wordt de tentoonstelling gehouden op 11 en 12 september. Gré Ham ontvangt de felicitaties en een lakenstelletje in verband met de geboorte van haar dochter. De voorzitter bedankt Gré voor de koffie, Greetje voor het gebak en Gré Bronner voor de borrel.

Bijeenkomst op 9 februari 1982 ten huize van Gré Bronner. De plantenkeuze moet worden gemaakt onder het genot van een kop koffie en cake. Er is keus uit 8 binnenplanten en 5 buitenplanten. De volgende keuze wordt gemaakt:
Voor de collectie Geranium (wit), Fuchsia (rood-donkerblauw), Asperages.
Voor de Jongens: Coleus en een Aster.
Voor de Jongedames: Impatiens (donker oranje) en Begonia Rex.
Voor de Meisjes: Afrikaan en Begonia roodkapje.

Vergadering van 12 mei 1982 in het dorpshuis "De Dregt". Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Louw Koster en Geer Koster-Winkel wordt er getracteerd op koffie met gebak. Namens het bestuur hebben Gré Ham en Adriaan Hoogenboezem een bloemstukje bij het jubilerende echtpaar Koster gebracht. De heer Hoogenboezem ligt inmiddels in het ziekenhuis. Zodra hij dat mag verlaten, zal hem een bloemetje worden gebracht. Joke Nierop heeft een suggestie voor de eerste prijs van de verloting, een picknickbank. De bij de heer Kuiper bestelde planten zijn begin juni klaar. Dus donderdag 3 juni 1982 planten rondbrengen. De dahliaknollen worden op 13 mei 1982 al rondgebracht, want anders wordt het te laat. De bestelling is dit jaar: 145 collecties, 30 Jongedames, 30 Meisjes en 35 Jongensplanten. Penningmeester Louw Koster heeft gepraat met Jan Kriekaard. Als er reclame van de RABO-bank op de loten komt te staan, zal de bank ons f 125,- vergoeden. De penningmeester zal aan de heer Van der Lee vragen hoe hoog de drukkosten van 2200 loten zijn. Voor het gebak zal de voorzitter weer prijsopgaaf vragen aan kruidenier Arie Oud en aan bakkerij de VOHEKO, maar niet aan Harm van Assen. Harry Dekker wil weer dia's laten zien op de komende tentoonstelling, deze keer over het dorpsgebeuren.

Verslag van de vergadering op 21 juni 1982 in verband met het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jan Hart op 4 juni 1982. Vice-voorzitter de heer A.L. (Ab) Vis zit deze bijeenkomst voor. Wij zullen de kracht en inzet van onze voorzitter missen. Vooral bij het draaiend rad was hij een enorme steun. Maar hij zei altijd, we moeten doorgaan. Die plaats moet weer gevuld worden. Uit de ledenlijst worden een zevental namen genoemd van potentiële nieuwe bestuursleden. Zij zullen door Ab Vis worden benaderd. De heer Rotgans stelt voor om een dorpsfilm te draaien op de tentoonstelling.

Verslag van de gehouden vergadering op 10 augustus 1982 bij Joke Nierop. Vice-voorzitter Ab Vis heet in het bijzonder het nieuwe bestuurslid Nico Besseling welkom. De penningmeester deelt de loten uit en vertelt dat de helft van de rekening van de drukkkosten voor de loten door die bank wordt betaald. Dan volgt de keuze van een nieuwe voorzitter of voorzitster. Er is gestemd voor Joke Nierop, Gré Bronner, Adriaan Hoogenboezem en Ab Vis. De twee dames doen het liever niet, want die slaan dicht. De heer Vis doet het liever ook niet en de heer Hoogenboezem weigert ook, omdat hij net de brandweertaken van de overleden Jan Hart heeft overgenomen. Klazien Ham stelt voor om 1 jaar Ab als voorzitter en Adriaan als vice-voorzitter te laten fungeren. Hiermee gaat het bestuur akkoord. Het gebak zal bij kruidenier Arie Oud worden besteld, want hij is met f 949,- goedkoper dan bakkerij de VOHEKO met f 1010,-. Het bloemencorso voor de kinderen tot en met 14 jaar zal worden gehouden op zaterdag 11 september 1982, aanvang 14.00 uur. Alles wat rijdt en rolt mag meedoen en alles wat groeit en bloeit mag gebruikt worden. Na afloop krijgen alle deelnemers een appel en een reep chocola en voor de eerste drie is er een vaantje of een bekertje. Ab Vis zal mevrouw Leegwater, de heer Witvliet en de heer Van der Lee voor de jury vragen. Adriaan Hoogenboezem gaat vanaf nu het rad van avontuur doen.

Verslag van de gehouden tentoonstelling op 11 en 12 september 1982. Op donderdag wordt, onder het genot van een kop koffie van dorpshuisbeheerder Harm van Assen, het huisvlijt ingebracht. Er was een grote inzending en de jury had het daarom ook erg moeilijk. Ook de kinderen hebben veel spullen naar het dorpshuis gebracht. De donderdagavond begint met tegenslag, daar wij niet eerder als half tien in de grote zaal konden door een misverstand met de gym. Er worden 400 stenen naar binnen gesjouwd voor het maken van een rotstuin. Dat was een goed idee Gré! Op vrijdag worden er 46 collecties ingebracht, maar er waren niet echt mooie bij. De dahliaboeketten fleurden de zaal wel mooi op. De kinderplanten zijn weer minnetjes. Er doen ongeveer 50 kinderen mee aan het bloemencorso bij het dorpshuis. Madieke van Beek heeft het origineelste idee met het kruidenvrouwtje.

 De uitslag van het bloemencorso.

Er komt veel publiek naar de tentoonstelling. Op zondag was het een drukte van jewelste. Ook Harry Dekker trekt veel publiek met zijn dorpsdia's. Voordat men op zondag met de verloting begint, wordt er een moment stilte gevraagd voor onze pas overleden voorzitter. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring is dit jaar voor Jack Kuijper. De prijzen bij deze keuring zijn verhoogd naar 1e prijs f 25, 2e prijs f 20, 3e prijs f 15, 4e prijs f 12, 5e prijs f 10 en de 6e prijs f 7,50. De attracties brengen in totaal f 2836,15 op. Er is dit jaar geen entree ingevangen.

Verslag van de vergadering op 14 oktober 1982. Na het voorlezen van de notulen, int de penningmeester het loten- en ledengeld. De voorzitter stelt voor om volgend jaar toch weer entree te heffen voor de tentoonstelling. De familie Groot weet een goede kweker voor de planten in Nibbixwoud. Het is de heer Bot en hij kweekt zelf zijn plantjes. De prijzen ervan variëren van f 0,50 tot f 1,50. Er zal contact met hem worden opgenomen, want dan kan hij het spul in de grond zetten. Bij de collectie wordt weer een dahliaknol gevoegd en de kinderen krijgen gemengde asters. Koos Rotgans vraagt of Harry Dekker volgend jaar nog met een dorpsfilm mag komen. Dat mag altijd. Klazien Ham deelt mee, dat er f 709,- aan de verloting is besteed.

Ledenvergadering gehouden op 20 januari 1983 bij de heer Koster. De jaarlijkse ledenvergadering wordt dus gehouden bij de penningmeester thuis en niet in het dorpshuis. Op zijn minst opmerkelijk! Jan Kriekaard vertelt namens de kascommissie, dat de kas op 1 cent na klopte. Het bestuurslid mevrouw Gerie Kuijper-Boot is per 1 januari 1983 aftredend en zij stelt zich niet herkiesbaar, in verband met de drukte in het bedrijf. Klazien Ham zat in maart 1982 30 jaar in het bestuur. Dit moet even herdacht worden. Oud-bestuurslid de heer W.T.C. Hoogenboezem is overleden. Er zal voor een bloemetje worden gezorgd. Men zal Aaf Dekker vragen om toe te treden tot het bestuur. Joke Nierop wordt bedankt voor de cake.

Verslag van de gehouden vergadering op 11 mei 1983 in het dorpshuis. We beginnen met koffie en heerlijke koek van Gerie. Voorzitter Ab Vis is bij Wies Hart geweest, de weduwe van de overleden voorzitter Jan Hart. We mogen de vrachtauto weer gebruiken voor het rondbrengen van de planten, als Cor de Groot de auto bestuurt. Mevrouw G. Kuijper-Boot wordt bedankt voor haar zevenjarig lidmaatschap van het bestuur en de voorzitter overhandigt haar een plantenbak. Het nieuwe bestuurslid, mevrouw A. Dekker-Posch, wordt hartelijk welkom geheten. De hoofdprijs van de verloting is dit jaar een draagbare radio. Dieuw Groot heeft in Aalsmeer zaad gehaald voor de plantjes en dit naar de heer Bot in Nibbixwoud gebracht. Daar groeien de plantjes nu in de kas en begin juni kunnen ze worden rondgebracht. Dan volgt er een complete verrassing voor mevrouw Klazien Ham. Zij is sedert 1952 bestuurslid, dus al 31 jaar. Vorig jaar is dit jubileum helemaal vergeten, maar nu wordt ze er even aan herinnerd. De voorziter overhandigt haar een boek en een plantenbak. Afgesproken wordt dat Ab Vis voorzitter blijft tot de jaarvergadering. Adriaan Hoogenboezem blijft tot die tijd vice-voorzitter. Secretaresse Gré Ham vraagt hoe de boeren erven worden gekeurd. Alleen de tuin wordt gekeurd. Niet de rest er omheen. Er zal nieuwe lakenstof worden gekocht voor de tentoonstelling. Onder dit verslag staan de handtekeningen van voorzitter Ab Vis en secretaresse Gré Ham-Bosma.
 

Vanaf nu worden de verslagen van de secretaresse in het notulenboek, om onduidelijke redenen, beknopter. Om daarvan een indruk te krijgen is het volgende verslag integraal uit het notulenboek overgenomen.

Verslag van de gehouden vergadering op 10 augustus 1983 bij Louw en Geer Koster.
De voorzitter opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom. De secretaresse leest de notulen voor. Gebak: Als de Voheko voor f 948,75 stukjes gebak levert, krijgt hij het. De Voheko levert zondags de rest af. De voorzitter heeft met Wies Hart afgerekend voor de auto en dat kostte ons f 75,-. Mevrouw Leegwater-Klimp toont voor de milieuvereniging een compostcontainer op de floor voor het verzorgen van de planten. Bij de deur wordt weer f 1,- entree gevangen. Adriaan zal naar spiegelramen informeren en Nico maakt er ook wel wat leuks van. Dieuw zal een collectie pompoenen meenemen. Prijzen kopen gaat 18 aug. gebeuren. De hoofdprijs zullen Joke en Gré bij Tjal v.d. Rol bestellen. Joke zal de kleuter- en grote school vragen om ook wat in te brengen op de floor. Louw bedankt ons voor de fruitmand. De voorzitter bedankt Gré voor het gebak en Geer voor de koffie en tot donderdag 8 sept.

Verslag van de gehouden tentoonstelling op zaterdag 10 en zondag 11 september 1983 in het dorpshuis "De Dregt". Op donderdag 8 september 1983 lag het eerste gebreide vest al op de tafel en daarna is het werken geblazen, want er wordt weer veel huisvlijt ingebracht. Met de nieuwe juryleden voor het knutselwerk ging het nog niet zo goed, maar ze kwamen er toch doorheen. Er worden 60 collecties ingebracht en bij de rubriek "kinderplanten" is er een redelijke inzending. Op zaterdag is het bezoek maar matig, maar 's zondags is het een drukte van jewelste. Toch moet Adriaan Hoogenboezem nog goed praten bij het draaiend rad om het gebak kwijt te raken. Er is dit weekeinde f 2808,55 ingevangen. De handtekeningen van de voorzitter en secretaresse ontbreken onder dit verslag.

Verslag van de vergadering van 22 september 1983 in het dorpshuis. Joke Nierop en Adriaan Hoogenboezem zijn niet aanwezig. Klazien Ham stopt na 32 jaar als bestuurslid. Voorzitter Ab Vis gaat op zoek naar een vervanger. Penningmeester Louw Koster neemt de centen weer in ontvangst.De loten komen te laat. We moeten uitkijken naar een andere drukkerij. Op 12 november 1983 gaat het bestuur een avondje naar een bowlingcentrum als afscheid voor mevr. Ham. De voorzitter bedankt Gré Ham voor de cake.

Verslag van de ledenvergadering gehouden op 24 januari 1984. Er wordt niet vermeld waar deze vergadering wordt gehouden. De voorzitter bedankt voor de fruitmand, die hij heeft ontvangen tijdens zijn gelukkig kortstondige ziekte. Aaf Dekker wordt gefeliciteerd met de geboorte van haar dochter Chantal en ze krijgt hiervoor een cadeautje. Mevrouw Rezelman is de opvolgster van het vertrekkende bestuurslid Klazien Ham. Laatstgenoemde krijgt een doos bonbons en een plant aangeboden. De penningmeester meldt een nadelig saldo van f 42,69. Joke Nierop deelt mee, dat ook zij het bestuur gaat verlaten in verband met haar kinderen en haar naaiwerk. Zij dacht in eerste instantie dat het voor drie jaar was. Joke wil nog wel de nieuwe lakenstof voor de tentoonstelling naaien met wat andere dames van het bestuur. Dat gaat ons ongeveer f 400,- kosten. Er zijn 160 collecties nodig. We doen er een B.B.C. dahliaknol bij en voor de kinderen pompoenenzaad. De planten zullen in de tweede helft van mei worden rondgebracht. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 8 en 9 september 1984. Klazien Ham stelt nog voor om de agenda voor de ledenvergadering in de dorpskrant te plaatsen. De heer F. van der Lee krijgt nog eenmaal een kans om de loten te drukken. Aaf Dekker en Klazien Ham worden bedankt voor de tractatie.

Verslag van de gehouden vergadering op 8 mei 1984. Er wordt wederom niet vermeld waar deze vergadering is gehouden. Ans Broers wordt als nieuw bestuurslid gepresenteerd. Er zijn drie opties voor de hoofdprijs van de verloting: Fototoestel, zonnebed op wielen of twee relaxstoelen. Welke uiteindelijke keuze er wordt gemaakt, is niet duidelijk. De planten worden op 21 mei 1984 rondgebracht. Dit jaar zijn dat 148 collecties, 29 jongensplanten, 24 meisjesplanten en 26 jongedamesplanten. Door één van de leden is gevraagd om een categorie "gekochte bloemen". Hier wordt mee ingestemd.

Verslag van de gehouden vergadering op 14 augustus 1984 bij Aaf Dekker. In verband met de verbouwing van het dorpshuis, wordt de floraliatentoonstelling verzet naar 15 en 16 september 1984. Het huisvlijt kan op donderdag in de kleine zaal worden ingebracht. In de grote zaal komen we niet eerder dan vrijdagmiddag 5 uur. De planten kunnen worden ingebracht op vrijdagavond van 6 tot 8 uur. Dan kan de jury om half negen of zaterdagochtend komen. Een en ander gebeurt in overleg met dorpshuisbeheerder Piet Bakker. Gré Ham zal naar de grote sjoelbak informeren en voor de kleine kinderen komt er een hobbelpaard op de tentoonstelling. Op een aantal balen stro komen allerlei soorten kaas te liggen. Voorzitter Ab Vis heeft nog wel kippen en eenden. Die kunnen ook wel in een hok. Gré Ham zorgt voor een kaaspers.

Verslag van de tentoonstelling gehouden op 15 en 16 september 1984. Op donderdag kan het huisvlijt worden ingebracht. Dit keer niet zoveel, maar toch genoeg om de zaal weer te vullen met handwerkjes en knutselwerk. Vrijdagmiddag om 5 uur beginnen de mannen met de opbouw van de zaal. Met koffie en soep ging het werk evengoed door. Er komen 64 collecties binnen en de inbreng van kinderfantasie, kinderplanten, groente en fruit was iets beter dan vorig jaar. De eerste prijs bij de collecties gaat naar mevrouw Hoogenboezem-Buisman. Op zaterdag wordt de tentoonstelling redelijk bezocht, maar op zondag werd het me daar toch druk. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring is voor Jan Nierop en Jan Has, beiden met 76 punten. Er is dit jaar f 2843,70 ingevangen.

Verslag van de vergadering op 9 oktober 1984 bij Dieuw Groot. Na het voorlezen van de notulen kregen we het afrekenen met penningmeester Louw Koster, wat vlot verliep. Degene die als gastheer of gastvrouw optreedt van het bestuur voor het houden van een vergadering, ontvangt in het vervolg f 25,- vergoeding. Dieuw Groot zal foto's maken in het dorp en de bezoekers van de tentoonstelling mogen dan raden waar de foto's zijn gemaakt. De jaarvergadering zal op 22 januari 1985 worden gehouden in het dorpshuis.

Ledenvergadering gehouden op 22 januari 1985 in het dorpshuis "De Dregt". Klazien Rezelman is niet aanwezig. Wel zijn Alwin van Bentem en oud-bestuurslid Klazien Ham present. De heer Van Bentem deelt namens de kascommissie mee, dat de centen weer prima in orde zijn. Penningmeester Louw Koster meldt een positief saldo van f 382,95. Aan de hand van een prijslijst van Dieuw Groot wordt de nieuwe plantenkeuze bepaald. Dit jaar krijgt elk lid een zakje zonnebloemenzaad. Er zal dan een prijs beschikbaar worden gesteld voor de hoogste zonnebloem. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 14 en 15 september 1985. Tijdens de rondvraag stelt dorpshuisbeheerder Piet Bakker voor om gedurende de tentoonstelling in de grote zaal een bar met wat tafels en stoelen neer te zetten, zodat het publiek naar de grote zaal trekt. Na het maken van goede afspraken zullen we het dit jaar proberen. Gré Bronner tracteert op iets warms en Ab Vis op een borrel.

Verslag van de vergadering gehouden op 9 mei 1985 bij Gré Ham. De hoofdprijs van de verloting zal een tuinameubelement zijn. Er zijn 157 collecties, 29 jongedames-, 23 meisjes- en 24 jongensplanten besteld. Ze zullen op 21 mei 1985 worden rondgebracht. Voorgesteld wordt om de opstelling van de floor weer eens om te draaien, b.v. de planten tegen de berging en het handwerk tegen de oostmuur. Het hobbelpaard van Gré Ham komt ook weer naar de tentoonstelling.

Verslag van de vergadering gehouden op 8 augustus 1985 bij Gré Bronner. In de grote zaal komt een bar met drie terrasjes. In het midden komen twee tafels voor de foto's en de prijzen van het huisvlijt enz. en het fruit. Mevrouw Wieze Rusting-Van Donk komt met dingen uit China. Voor de plaatselijke milieugroep is er nog 1.80 meter over bij de nooduitgang. Wim Stammes heeft gevraagd of hij een stand mag inrichten met bijen, maar daar is geen ruimte meer voor. Dus in 1986 maar. Op 7 september 1985 zullen de zonnebloemen worden opgemeten. De voorzitter zal prijsopaaf voor het gebak vragen aan bakker Harm van Assen en kruidenier Arie Oud. Penningmeester Louw Koster deelt mee dat de leden dit jaar gratis een dahliaknol kunnen krijgen.

 Het bestuur van de floraliavereniging in 1985.
Achter v.l.n.r.: Dieuw Groot, Nico Besseling, Adriaan Hoogenboezem, Gré Bronner, Klazien Rezelman, Koos Rotgans;
Voor v.l.n.r.: Ans Broers, Ab Vis, Gré Ham, Louw Koster, Aaf Dekker.

Verslag van de tentoonstelling op 14 en 15 september 1985. Op donderdag 12 september 1985 kan het huisvlijt worden ingebracht. We konden het makkelijk aan, want er was weinig. Wel zijn er erg veel foto's. De juryleden hebben kennelijk moeite met jureren, want ze doen er wel lang over. Op vrijdag is de inbreng van de bloemen, planten e.d. Er worden 44 collecties ingebracht. De opbouw verloopt zeer vlot. In plaats van de aangekondigde mevrouw Rusting, hadden we Dieuw Dragtsma met dia's van het dorp, die erg mooi waren. In de zaal en ook bij de bar is het gezellig druk. Gerrit Palenstijn heeft de hoogste zonnebloem met een hoogte van 3.70 meter. De wisselbeker van de tuintjeskeuring wordt dit jaar gedeeld door familie K. Ham uit Wijdenes en familie J. Nierop, beiden met 76 punten.

Verslag van de gehouden vergadering op 30 september 1985 bij Ans Broers. Het draaiend rad heeft f 2254,65 opgebracht. De opbrengst van de hele tentoonstelling is f 2993,30. Adriaan Hoogenboezem vindt de bar met stoelen in de zaal geen succes. De jongeren bleven hangen met gebak en bier en de ouderen konden niet meer zitten. Er zijn in dat uur geen houtjes voor het draaiend rad verkocht. Klazien Rezelman vindt het geen goede zaak, dat wij de voorzaal in moesten en de bar open bleef. Dat was ook niet afgesproken. Bij de verloting moet in het vervolg een microfoon komen, want Ab Vis is niet te verstaan in de hele zaal. Adriaan Hoogenboezem deelt mee, dat hij, na twintig jaar bestuurslidmaatschap, het bestuur gaat verlaten. We moeten dus op zoek naar een ander. Dieuw Groot zal 160 geraniums bestellen, want die moeten in december de grond in. Mevrouw Rusting van het Keern in Hoorn, is bij Gré Ham geweest en heeft voor alle bestuursleden een door haar geschreven boek achtergelaten. Ze krijgt nog een bedankbriefje. De voorzitter bedankt Ans Broers-Dontje voor het goede onthaal.

Ledenvergadering op 7 januari 1986 in het dorpshuis. Penningmeester Louw Koster deelt mee dat er een batig saldo is van f 478,66. Kees Leegwater deelt namens de kascommissie mee, dat de boeken in orde zijn. Het vertrekkende bestuurslid Adriaan Hoogenboezem ontvangt een pen met inscriptie voor al het werk dat hij in die 20 jaar heeft gedaan. René Ursem wordt zijn vervanger. Dit jaar zullen de planten iets groter zijn, maar ze worden dan wel iets duurder. De dahliastek is weer gratis. De nieuwe tentoonstelling zal op 6 en 7 september 1986 worden gehouden. Dit jaar worden er huis aan huis uien uitgedeeld. Adriaan Hoogenboezem zal hiervoor nog de gebruiksaanwijzing verzorgen.

Verslag van de vergadering op 6 mei 1986 bij Koos Rotgans. Dit jaar delen we 147 collecties, 19 jongedames-, 24 jongens- en 24 meisjesplanten uit. Gré Ham zal bij Wim Stammes informeren naar de bijenstand. De vergunning voor de verloting is al aangevraagd en de subsidie van de gemeente is volgens de penningmeester al ontvangen. De gebruiksaanwijzing van de planten komt in de dorpskrant. Er is een uitnodiging binnengekomen om op de receptie te komen bij het 25-jarig huwelijk van Bob en Klazien Rezelman.

Vergadering op 12 augustus 1986 bij Klazien Rezelman. De bibliotheek zal een stand verzorgen in verband met het twaalfeneenhalf jarig bestaan van de bieb. Het gebak gaat f 997,50 kosten. Aan Harm van Assen is geen prijsopgaaf gevraagd. Voor de ouderen zullen er stoelen worden bij geplaatst. Ook komen er beesten, zoals een geitje, een lam en Portugese eendjes.

Verslag van de floraliatentoonstelling op 6 en 7 september 1986. Op 4 september 1986 vanaf 's morgens 10.00 uur kan het huisvlijt worden ingebracht. Piet Bakker heeft de koffie klaar, dus eerst maar een bakkie. De inbreng is over het algemeen wat minder. Vrijdagmiddag om één uur waren we er weer, maar Piet Bakker niet. Zijn vrouw Bep weet ook niet waar hij is, maar alles kwam toch weer goed. 53 collecties komen er binnen, maar er zijn maar weinig dahlia's. De kinderplanten en de boeketten voor ouderen zijn wel talrijk. Ook zijn er veel uien. Het begon er helemaal van te stinken. Op zaterdag is er redelijk veel publieke belangstelling en op zondag is het druk. René Ursem bedient het draaiend rad. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring gaat naar de heer J. de Rooy uit Wijdenes. De eerste prijs bij het biljartspel is voor mevrouw Ruiter-Danner met 200 punten. Dit was de Floralia 1986 en ik hoop dat 1987 weer net zo gezellig wordt.

Verslag van de vergadering op 22 september 1986 bij René Ursem. Na de opening door de voorzitter en het voorlezen van de notulen, rekenen de bestuursleden hun loten- en donateursgeld af met de penningmeester. De heer Ursem deelt mee, dat het gebak droog was en dat hierover klachten waren. Hier moet over gepraat worden. Gré Rooker heeft een plant gehad voor het opslaan van de floorattributen. Volgend jaar komt er een nieuwe categorie voor de kinderen, namelijk "spelletjes". Kinderen t/m 6 jaar en kinderen 6 t/m 15 jaar. De heer Ursem heeft een kleine sjoelbak voor de kinderen. Klazien Rezelman zal voor nieuwe zwarte lakens zorgdragen. Er moet meer houtwol en nieuwe platen voor de tafels komen.

Verslag van de ledenvergadering op 14 januari 1987 in het dorpshuis. Namens de kascommissie is de heer J. Albers aanwezig en hij deelt mee, dat alles weer prima in orde was. Het batig saldo bedraagt f 270,33. De Floraliadagen zijn dit jaar 12 en 13 september.

Veertien dagen later is er kennelijk weer een korte bijeenkomst van het bestuur, want in het notulenboek staat vervolgens:
14 dagen later de planten en hierna volgt een opsomming van de plantenkeuze voor de komende tentoonstelling. De leden krijgen ook weer een dahlia en we gaan rode bieten telen. Voor de kinderen komen er champions of bonen.

Verslag van de vergadering op 12 mei 1987 bij Besseling. Koos Rotgans is vader geworden en daarom ontvangt hij een cadeautje. Op 2 juni 1987 worden de planten met de beschrijving rondgebracht met het aanhangwagentje van René. De hoofdprijs van de verloting wordt een tuinstel. Dieuw gaat mensen van achteren fotograferen. De bezoekers aan de tentoonstelling kunnen dan raden wie wie is. Ab Vis zal naar de prijs en de kwaliteit van het gebak informeren. We kunnen wel wat bollenpakketen tussen de prijzen doen.

Verslag van de vergadering van 18 augustus 1987 bij Louw Koster. Het bestuurslid Nico Besseling is niet aanwezig. We hebben een overlijdensbericht gekregen van mevrouw De Vries-Boot. Er is een kaartje heen gestuurd. Ab Vis is nog niet bij kruidenier Arie Oud geweest om te praten over de prijs en de kwaliteit van het gebak. De bibliotheek heeft gevraagd om een stand tegen de muur. Op woensdag 19 augustus 1987 zullen de prijzen worden gekocht. Voorzitter Ab Vis gaat weer naar Enkhuizen voor kleinvee.

Verslag van de gehouden Floralia op 12 en 13 september 1987 in herberg "de Dregt". Op donderdag 10 september 1987, aanvang 10 uur, zitten een aantal bestuursleden klaar in het dorpshuis om het huisvlijt in ontvangst te nemen. Er wordt weer heel wat handwerk, knutselwerk, schilderwerk, foto's enz. ingebracht. Op vrijdag worden er 47 collecties ingebracht. De kinderplanten zijn matig, maar de dahlia's hebben een mooie kleur en de wonderboom is goed uit de verf gekomen. Op zaterdag komt er vanwege het slechte weer weinig publiek, maar de zondag maakt alles goed. René Ursem raakt bij het draaiend rad weer al het gebak en de druiven kwijt. Het paardje, de kippen, de konijnen en de geit zijn erg in trek bij de kinderen. Ab Sluis wint dit jaar de wisselbeker bij de tuintjeskeuring. Dit was weer een jaar floor.

De foto's hieronder zijn gemaakt tijdens de tentoonstelling van 12 en 13 september 1987. Op de derde foto ziet u rechts Koos Rotgans en Ans Broers (met rood vest). Op de laatste foto staat links Ilona Esmeralda Engel, geboren 13 december 1979.
           

Vergadering op 6 oktober 1987 bij Ab Vis. De bestuursleden rekenen af met penningmeester Louw Koster. Er zullen geen bollen meer worden rondgebracht, want de mensen vergeten ze in de grond te stoppen. Voorgesteld wordt om elke vijf jaar iets speciaals te doen. De RABO-bank sponsort de loten niet meer. De druiven voor het draaiend rad waren dit jaar niet zo goed. Gré Bronner is met ingang van 1 januari 1987 aftredend en niet herkiesbaar. Volgend jaar moeten er kleinere planten komen. Verder wil men op de zaterdag graag meer publiek trekken. Dus een extra attractie erbij, b.v. plastic bekertjes stapelen.

Verslag van de gehouden ledenvergadering op 20 januari 1988 in het café van Piet Bakker, "de Caroussel". Gerard Wittenberg is namens de kascommissie aanwezig. Penningmeester Louw Koster kan een batig saldo van f 797,90 melden. Gré Bronner neemt afscheid van het bestuur en ontvangt uit handen van voorzitter Ab Vis een plantenbakje en een cadeaubon. Haar opvolgster is Tinie Eekels. In 1988 wordt de tentoonstelling gehouden op 10 en 11 september. De prijs van de loten blijft vijftig cent per stuk. Er ligt een uitnodiging voor het feest in het kader van het 50-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging. Iedereen mag heen en Louw neemt een envelop met f 50,- mee.

 Het café van Piet Bakker.

Verslag van de vergadering van 19 juli 1988 bij Dieuw Groot. De heer Ursem stelt voor om iets meer geld te besteden voor de hoofdprijs. Voor de hoofdprijs gaan Gré Ham en Tinie Eekels naar een reisbureau. De suggestie wordt gedaan om een vijver met een fontein te maken. Op 26 juli 1988 gaan de dames-bestuursleden de prijzen kopen. Op 18 september 1988 zal er in en rond het dorpshuis een markt worden georganiseerd, waarbij alle verenigingen zich kunnen presenteren en profileren.

Verslag van de gehouden Floralia-tentoonstelling op 10 en 11 september 1988. Er wordt op donderdag maar zeer weinig huisvlijt ingebracht. Om kwart voor twaalf lagen de biljarts nog niet vol. Tussen de middag worden een aantal bestuursleden aangespoord om toch vooral nog wat huisvlijt in te brengen. Op vrijdagavond kan men pas om 21.00 uur in de zaal beginnen met opbouwen. Het aantal ingezonden collecties is redelijk te noemen, maar van de jongens- en meisjesplanten zijn er maar heel weinig. De vazen met bloemen en de bloemstukjes moeten het echt opfleuren. Dit jaar is er helemaal geen fruit. Jan Nierop wint voor de derde keer de tuintjeskeuring. Hij mag dus de wisselbeker houden. De tentoonstelling wordt maar matig bezocht. Ans, Tinie en Koos hebben echt moeten leuren met de houtjes voor het draaiend rad. De eerste prijs van de verloting, een reis naar Parijs voor twee personen, wordt gewonnen door Jos Meertens. Dit is de a.s. schoonzoon van Ab Vis.

Vergadering op 26 september 1988 bij Koos Rotgans. Om te voorkomen dat men moet leuren met de houtjes van het draaiend rad, gaat het rad minder vaak draaien. Om meer publiciteit voor de tentoonstelling te genereren wordt voorgesteld om voor het dorpshuis en voor in het dorp een bord te plaatsen. Verder zal er een floorvlag worden gemaakt. De prijzen worden in het vervolg op één tafel geplaatst en niet meer tussen de ingebrachte dingen. In 1989 wordt het 70-jarig bestaan gevierd. Men denkt na over een mozaïek voor het dorpshuis.

Ledenvergadering op 4 januari 1989 in de Caroussel. Voorzitter Ab Vis is 60 jaar geworden en tracteert op koffie met gebak. Er is een ansichtkaart binnengekomen van Jos Meertens en Nel Vis, die de reis naar Parijs hebben gewonnen. Het batig saldo bedraagt f 319,75. Klazien Rezelman gaat het bestuur na vijf jaar verlaten. Met een mooie bos bloemen wordt afscheid van haar genomen. Wim Stammes is haar vervanger. Klazien Rezelman zal nog wel een vlag voor onze vereniging maken. In verband met het 70-jarig bestaan wordt voorgesteld om de Erikakapel te vragen. Voor de kinderen zal er poppenkast en disco zijn. Ook krijgen ze ranja met een hapje. Het plan bestaat om een programmaboekje te maken.

 
Foto 1: De nieuwe vlag van de floraliavereniging.
Foto 2: De op de vlag geborduurde initialen van Klazien Rezelman-Bakker.

Verslag van de vergadering op 20 april 1989 bij Ans Broers. De voorzitter zal aan Kees Toepoel vragen of die een bord wil maken voor het 70-jarig bestaan. Wim Stammes, Koos Rotgans, Ans Broers en Gré Ham gaan het programmaboekje samenstellen. Tinie Eekels en Gré Ham kopen de hoofdprijs van de verloting. Daar is circa 350 gulden voor beschikbaar. Voor de verloting zullen 2500 loten worden besteld. De planten worden op 30 mei 1989 rondgebracht. De poppenkast gaat f 150,- kosten.

Verslag van de gehouden vergadering op 20 juni 1989 bij Aaf Dekker. Het programmaboekje is zover klaar, maar er moet nog wel ingedeeld worden. Dat regelt Dieuw Groot. Op 9 september 1989 wordt er een dierententoonstelling georganiseerd. Aaf Dekker zal een dierenarts vragen en Gré haar schoonzusje. Tinie Eekels, Dieuw Groot en Aaf Dekker maken de mozaïek, die voor het dorpshuis komt te staan. Ans en Gré zorgen voor de druiven.

 
Foto 1: De omslag van het programmaboekje, gemaakt door Aartje de Vroome-Boon.
Foto 2: Het bestuur in 1989.
Achter v.l.n.r.: Wim Stammes, Koos Rotgans, Nico Besseling, René Ursem;
Voor v.l.n.r.: Dieuw Groot, Ab Vis, Aaf Dekker, Louw Koster, Ans Broers, Gré Ham, Tinie Eekels.

Verslag van de vergadering van 22 augustus 1989 bij Tinie Eekels. Voor de dieren moet een marktkraam worden gemaakt. Louw doet de druiven en Ab het gebak. Vanaf nu kosten de houtjes voor het draaiend rad één gulden. Vanaf drie uur worden de kinderen geschminkt door Mieke Bajema en Rina Mol. Ab Vis zal aan de gymnastiekvereniging vragen of we eerder in de zaal kunnen.

Verslag van de gehouden Floralia op zaterdag 9 en zondag 10 september 1989. Aan vorige week terug denkend, zit ik nu alweer rustiger in mijn stoel een verslag te schrijven. Gezien deze opmerking van secretaresse Gré Ham zijn de voorbereidingen voor de jubileumtentoonstelling kennelijk nogal hectisch verlopen. Op donderdag 7 september 1989 kan het huisvlijt worden ingebracht. Vier bestuursleden zitten vanaf 10.00 uur die dag in het dorpshuis klaar op de dingen die komen gaan. Het is altijd weer een verrassing of de biljarts vol komen of niet, maar dit jaar lukte het prima. 's Avonds om acht uur komen de mannen van het bestuur om de hele toestand weer op te bouwen. Op vrijdagmiddag kunnen vanaf één uur de bloemen, de planten en het fruit naar het dorpshuis worden gebracht. 56 collecties worden er ingezonden, hele mooie en hele lelijkerds. Een oude driewielkar van Creel Winkel maakt onderdeel uit van de tentoonstelling en wordt de zaal in gesjord. Er komen 7 jongedames-, 10 meisjes- en 10 jongensplanten binnen. De leerlingen van de Jan Luykenschool en van peuterzaal "de Bazeroetjes" hebben allemaal iets gemaakt ter ere van het 70-jarig bestaan. Veel planten worden er dus niet ingebracht, maar wel veel bloemen en fruit. De vlag, die Klazien Rezelman heeft gemaakt ter ere van het jubileum, hangt uiteraard in de zaal. Op zaterdagavond leek het niet druk, maar toch bleven we rustig doordraaien. Zondagmiddag om 12.00 uur is de dierenkeuring door dierenarts De Vries en Margriet Bosma. De wisselbeker voor de tuintjeskeuring wordt dit jaar gewonnen door Gerrit Palenstijn. Voorzitter Ab Vis bedankt mevrouw Rezelman voor het maken van de vlag en overhandigt haar f 50,-. En dan nu op naar het 70 jarig bestaan op zaterdag 23 september 1989.

Mevrouw To Posch-Groot, geboren op 14 november 1932, wint de vierde prijs in de categorie schilderijen borduren met een werk waaraan ze ongeveer twee jaren heeft gewerkt.
 

Afrekeningsavond op 20 september 1989 bij Wim Stammes. Louw ging weer met een zak vol geld naar huis.

70 jaar floralia op 23 september 1989. De kindermiddag begint om twee uur met poppenkast en disco. Bij de disco onder leiding van Thijs Eekels zijn maar zeggen en schrijven 10 tot 15 kinderen. De poppenkast wordt redelijk bezocht. 's Avonds om negen uur begint het optreden van de Erikakapel. Na het teleurstellende bezoek op de kindermiddag zijn de bestuursleden niet erg hoopvol gestemd, maar ziedaar om kwart over negen was de zaal al behoorlijk gevuld en kwam de stemming er goed in. De bestuursleden kunnen terug kijken op een geslaagde feestdag.

Mevrouw G. Palenstijn-Bloothoofd maakt ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan het volgende gedicht:
BLOEM EN FRUIT 1919 - 1989
Al 70 jaar heeft de Floor nu bestaan
't Was ieder jaar weer een festijn
't Feest van de bloemen en van de fantasie
Door handen gemaakt, groot en klein
Het is van de een op de ander gegaan
't Ging van geslacht op geslacht
En ieder heeft in al die jaren
Het beste naar de Floor gebracht

De "Bloem" steeds goed vertegenwoordigd
Met "Fruit" is 't minder goed gesteld
Dus tuinders, die nog over zijn
Doe weer een keertje mee
De kistjes staan, zo ver ik weet
Nog altijd klaar bij Gré
Zacht fruit is er toch nog genoeg
Wie heeft een hobbykas?
Om "Bloem en Fruit" te handhaven
Komt dat ook goed van pas
Maar kijk ik naar de huisvlijt
Dan sta ik soms toch paf
En ik neem voor veel prestaties
Mijn pet eerbiedig af

Het tijdsbeeld dat verandert
Zo ook op dit gebied
Want de rubriek fotografie
Die was er vroeger niet
Na de Floor ging 't bestuur erop uit
We hadden nog geen tv...
Naar ijsrevue of bloemencorso
Of Snip en Snap in Carré
Het damesbestuur kwam graag daarna
Een keer bij elkaar om de thee
Dat gebeurde dan zonder de mannen
Wel was de tas met breien mee

Verscheidenheid van vermaken
Gaf menigeen veel vreugd
Biljart, politie en de sjoelbak
Een grabbelmand voor de jeugd
Bestuurslid vermomd op de foto
Erwten raden, noem maar op
't Gezamenlijk bestuursgewicht
Of naam raden van een pop
Van die verschillende attracties
Bleef "het rad" de favoriet
Want zonder gebak naar huis
Dan kon vanzelf niet

't Toneel was niet zo groot
En een gedeelte van de zaal
Vandaar was er de huisvlijt
Altijd in 't gymnastieklokaal
Toen kwam de cafébrand
Schellinkhout stond op zijn kop
Verenigingen vonden tijdelijk
Een onderdak bij Dop
De huisvlijt, toch weer gescheiden
Kwam bij schilder Schekkerman
Het Rederijken kwam te hulp
Die de feestavond op zich nam

Toen werd het Dorpshuis geopend
"Bloem en Fruit" die hield steeds stand
Al was het vaak niet makkelijk
In de oorlog of door de brand
Proficiat, jij oude
Maar altijd nog jonge Floor
Namens alle Schellinkhouters
Ga zo nog vele jaren door
Woorden van wijlen voorzitter Koster
Ik herhaal ze hier graag nog een keer
"Om bestuurslid te zijn van de Floor
Beschouw het steeds als een eer"

Ledenvergadering op 24 januari 1990 in de "Caroussel". Jan Heijdemann is aanwezig namens de kascommissie en hij deelt mee, dat de kas goedgekeurd is. Het nieuwe bestuurslid mevrouw Guus Stapel-Van der Oord is verhinderd. De bestuursleden gaan op 14 april 1990 uit. Er wordt afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Aaf Dekker. Zij ontvangt voor haar verdiensten een plant en een bon. De nieuwe tentoonstelling wordt op 8 en 9 september 1990 gehouden.

Op 8 mei 1990 is er nog een korte bijeenkomst bij Gré Ham om de planten uit te zoeken. Collectie: cyclaam, kamereik en begonia. Jongedames: varen en geranium. Meisjes: peperonia, vlijtige lies. Jongens: groene plant en kamerdahlia. De hoofdprijs van de verloting wordt een V.V.V.-bon ter waarde van f 250,-. Op 29 mei 1990 worden de planten rondgebracht.

Vergadering op 7 augustus 1990 bij Nico Besseling. René Ursem heeft het bestuur verlaten, omdat deze er geen tijd meer voor had. Voor hem in de plaats komt Tonny v.d. Woude. Er is overigens maar een klein koppeltje van het bestuur aanwezig. Na twee brieven en een telefoontje is eindelijk de vergunning voor de verloting binnengekomen. Wel heeft de gemeente op tijd de subsidie van f 325,- overgemaakt. Besloten wordt dat Tonny v.d. Woude achter het draaiend rad gaat. De tentoonstellingszaal zal op zaterdag om 19.00 uur open gaan en op zondag om 15.00 uur. Willem de Boer komt met een vlindercollectie en fossielen.

Verslag van de tentoonstelling op 8 en 9 september 1990. Er wordt niet zo gek veel huisvlijt ingebracht. Het vaste jurylid mevrouw V.d. Deure is verhinderd, maar Tonny v.d. Woude neemt haar plaats in naast mevrouw Visser, want wij dachten dat Tonny wel verstand had van dat handwerkgedoe. Op vrijdag worden er ondermeer 46 collecties ingebracht en voor de rest heel weinig. Als jurylid fungeren de bestuursleden Guus Stapel, Tinie Eekels en Gré Ham. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring wordt gewonnen door de heer J. de Rooy uit Wijdenes en Gerrit Palenstijn, beiden met 81 punten. Zaterdag om 19.00 uur doen de bestuursleden allemaal hun bestuursspeld op en staan ze klaar om het publiek te ontvangen. Het blijft echter heel rustig. Toch draaien de attracties goed en raakten we weer van het meeste af. Nadat op zondagavond het geld is geteld, zaten we nog even mooi aan met de aanhang.

Mevrouw To Posch-Groot wint de eerste prijs in de categorie schilderijen borduren.
 

Vergadering op 24 september 1990 bij Louw Koster. Bij het draaiend rad moet voortaan hetzelfde aantal druiven als gebak gedraaid worden. Er zullen minder, maar wel duurdere, prijzen worden gekocht. 2000 loten worden er besteld en gaan f 1,- per stuk kosten. Op de jaarvergadering wordt beslist hoe de nieuwe tentoonstelling er uit komt te zien. Het thema wordt "Frankrijk".

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 23 januari 1991 in de Caroussel. Besloten wordt om de volgende jaarvergadering bij iemand thuis te houden. De kas van Louw Koster is weer goedgekeurd door de kascommissie, die dit jaar bestaat uit de heren Van Bentem en Scholten. De penningmeester meldt een batig saldo van f 867,29. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 7 en 8 september 1991. Het aantal prijzen van de verloting bedraagt 25 en de hoofdprijs is een V.V.V.-bon ter waarde van f 300,-. De attractie "politie" is oud en versleten, dus wordt er een nieuwe gemaakt.

Planten uitzoeken op 22 april 1991 bij Ab Vis. De keuze van de planten wordt gemaakt. Bij de collectie wordt een cochia en een donkerrode dahlia gevoegd. De kinderen krijgen een lage zonnebloem. Dinsdag 28 mei 1991 planten rondbrengen. Mensen van de bibliotheek gaan een stand inrichten op de tentoonstelling.

Verslag van de vergadering op 25 juni 1991 bij Guus Stapel. Wim en Nico zullen samen één week voor de tentoonstelling de Eiffeltoren opzetten. Dieuw gaat op zoek naar een accordeonist, die Franse liedjes wil spelen. Aan Jan Heijdemann wordt gevraagd of die met zijn wijn wil komen. Op de zondag van de tentoonstelling kan men jeu de boules spelen op het grasveld. Op 14 augustus 1991 gaan de dames van het bestuur de prijzen kopen.

Verslag van het floraliaweekend op 7 en 8 september 1991 in "De Dregt". De Eiffeltoren, die op 1 september 1991 buiten al is opgezet, wordt verlicht en dat is een schitterend gezicht. Het verhaal over de miniatuur Eiffeltoren heeft zelfs de Kennemer- en de Zaanse krant gehaald. Het bestuur rekent daarom op veel publieke belangstelling. Op donderdag kwam er toch weer heel wat huisvlijt binnen. 's Avonds kan men al om zeven uur beginnen met de opbouw in de grote zaal. Op vrijdag komen er ondermeer 49 collecties binnen. Van de meisjesplanten waren er alleen maar peperonia's. De zaal is weer redelijk gevuld. In de grote zaal staat een handkar met Franse groenten en fruit en een Franse vlag ontbreekt uiteraard niet. Bij de ingang staat de Arc de Triomphe. 's Avonds is het een hele drukte. Het Franse kalf van Ab Vis hing af en toe bij Guus om haar nek en de kip met kuikentjes heeft veel bekijks. Het draaiend rad draait erg goed. Zo goed zelfs dat reeds gewonnen taarten weer terug worden gevraagd om nog een keer verdraaid te worden. De wisselbeker bij de tuintjeskeuring is voor Gerrit Palenstijn en Dirk de Waal. Voor de heer Palenstijn is het de derde keer dat hij als hoogste eindigt. Hij mag de beker dus houden.

Vergadering in oktober 1991 bij Tonny v.d. Woude. Kees Dop heeft een film gemaakt van de laatste tentoonstelling. De volgende tentoonstelling is op 12 en 13 september 1992. In plaats van de grabbelton komt ballengooien. Boven de handwerken moeten de gordijnen dicht en de namen moeten er met viltstift op worden geschreven. Het huisvlijt moet in het vervolg op donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingebracht in verband met veel werkende ouders en kinderen die in Hoorn naar school gaan. De juryleden kunnen dan 's avonds laat komen. Er komt meer informatie in de dorpskrant.

Jaarvergadering op 22 januari 1992 bij Dieuw Groot. De kascommissie vindt dat de boekhouding er weer keurig uitziet. Penningmeester Louw Koster weet een positief saldo te melden van f 546,13. Dit jaar wordt er van de floor een bos gemaakt. De schoolkinderen mogen paddestoelen en bomen maken. In de zaal komen ook boomstammen waarop de planten kunnen staan en op de vloer boomsnippers.

Planten uitzoeken op 27 april 1992 bij Gré Ham. Aan de collectie wordt een wonderboom toegevoegd. Aan Pam de Vries wordt gevraagd of hij voor opgezette beesten kan zorgen en de bibliotheek heeft wellicht boeken over de bossen. Buiten komt een reuzepaddestoel te staan. Op de tafels moeten geruite kleedjes. Op 25 mei 1992 worden de planten rondgebracht. Tinie Eekels en Gré Ham gaan langs het reisbureau voor de hoofdprijs. De tweede prijs wordt een verrekijker en de derde een tuinbankje. De kabelkrant moet gebeld worden en er moeten vogelnesten en mos worden verzameld. In het klimrek komen hangpotjes. Op 28 augustus 1992 gaan de dames-bestuursleden naar Blokkertje in Hoorn om de prijzen te kopen.

Vergadering op 2 september 1992 bij Gré Ham. Er is een dankbetuiging binnengekomen van Dieuw en Joop Groot ter ere van hun 25 jarig huwelijk. Voorzitter Ab Vis zorgt voor het gebak en de druiven. Tonny zal geruite kleedjes naaien voor op de tafels. Houtbewerker Willem de Boer komt op de tentoonstelling en hij wil drie meter tafel hebben. Trees van der Heijden neemt opgezette uilen mee.

To Posch-Groot wint in 1992 de eerste prijs in de categorie schilderijen borduren.
 

Vergadering en afrekeningsavond op 22 september 1992 bij Koos Rotgans. Piet van Paassen wil wel helpen bij het opstellen van de floor. De vrijwillige brandweer verzorgt een stand op de komende tentoonstelling op 18 en 19 september 1993. In de dorpskrant zal worden gevraagd naar suggesties van de leden. Wim Stammes zal de nieuwe "politie" maken. Begin juni worden de planten rondgebracht.

Ledenvergadering op 6 januari 1993 bij Ans Broers. De kascommissie bestaande uit Piet Baas en mevrouw Bosman heeft de boekhouding goedgekeurd. Dit jaar is er een voordelig saldo van f 843,57. Tinie Eekels stelt voor om alvast prijzen te kopen bij Blokkertje, want die heeft uitverkoop. Daarna verlaat Tinie de vergadering, want ze moet volleyballen. Het thema van de nieuwe tentoonstelling wordt "Op en rond het IJsselmeer". Klaas van Hinte zal worden gevraagd voor het netten boeten en Klaas Papa voor de muziek. Er wordt een vuurtoren gemaakt en Wim Stammes maakt een vis. Voor de kinderen wordt er een aquarium geregeld met vissen, die ze mogen ophengelen. Uit de rondvraag komt weinig, dus de voorzitter sluit de vergadering. Op 5 april gaan we verder bij Wim Stammes.

Vergadering op 5 april 1993 bij Wim Stammes. Op 17 mei 1993, te beginnen om 19.00 uur, worden de planten weer rondgebracht. De oude attractie veldwachter Zwart is met de VUT, maar Wim Stammes heeft zijn opvolger al klaar. Het is hoofdagent Blauw. Op 19 juli 1993 gaan de dames-bestuursleden de prijzen kopen. De tafels zullen worden geschilderd.

Elk jaar moet voor de verloting een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Hieronder staat de vergunning voor het jaar 1993.
 

Vergadering op 7 september 1993 bij Gré Ham. Louw Koster heeft de loten mee. Deze zijn te laat. Mevrouw Walkeuter komt vrijdagmiddag om één uur jureren. Guus Stapel en Gré Ham hebben de tafels geschilderd en Tonny v.d. Woude heeft de geruite kleedjes genaaid. Voorzitter Ab Vis zal gebak en druiven bestellen en verder zorgt hij voor bloemen voor de juryleden. Gré Ham gaat grabbelspullen kopen. Er komen stands van de bibliotheek en van de plaatselijke milieugroep. Dieuw Groot maakt een visspel en gaat achter een muzikant aan. Tonny v.d. Woude heeft een blauw zeil voor het water en ze gaat achter schepen aan. Gré Ham zal zorgdragen voor een molen en schelpen.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hieronder volgen een aantal vermeldenwaardige feiten uit het laatste notulenboek (met harde kaft) dat begint met het verslag van de vergadering van 7 oktober 1993 en eindigt met de notulen van de laatste vergadering.

Verslag van de tentoonstelling op 18 en 19 september 1993. Op donderdagmiddag wordt er verbazend veel huisvlijt ingebracht, vooral door de schoolkinderen. Op vrijdag wordt er een record aan collecties naar het dorpshuis gebracht. Hoeveel het er precies zijn meldt de secretaresse niet in de notulen. Ook zijn er veel vazen, bloemstukjes en fruit. Gerrit Palenstijn wint weer de beker bij de tuintjeskeuring. Op beide dagen komt er maar weinig publiek, maar toch was het gezellig. Met de houtjes van het draaiend rad moet worden geleurd, maar op het eind waren toch alle taarten weg. De twee hoofdprijzen naar Parijs gingen naar Cor Heijman en Martine Sluis. De tweede prijs, een horloge, is voor Harm Veenhof. Het is weer best gaan.

Vergadering op 7 oktober 1993 bij de heer Besseling. Het gebak voor het draaiend rad heeft f 1640,- gekost, maar het was slecht dit jaar. De bestuursleden die dit jaar bij het draaiend rad hebben gestaan, doen volgend jaar dienst bij de andere spelletjes. Er komt een stukje in de krant en een bord in de voortuin bij het dorpshuis. De volgende tentoonstelling wordt gehouden op 10 en 11 september 1993. Bij het opbouwen kunnen de bestuursleden nog wel mannelijke hulp gebruiken.

Ledenvergadering op 24 januari 1994 bij Louw Koster. Niet één gewoon lid is naar de jaarvergadering gekomen. Zelfs de kascommissie is afwezig, maar de kas is per brief goedgekeurd. Het blijkt dat er een nadelig saldo is van f 928,20. Dat komt, omdat we de hoofdprijs van vorig jaar en een rekening van René Ursem nog moesten betalen. De vereniging bestaat in 1994 75 jaar en penningmeester Louw Koster stelt voor om dit feit op de loten te laten drukken. Dan worden er verschillende aanbevelingen en/of suggesties gedaan voor de volgende tentoonstelling:
* iets op het veld voor het dorpshuis
* oude ansichten bij elkaar sprokkelen
* wat mensen vragen, die iets over Schellinkhout weten te vertellen
* een oude film vertonen
* de oude notulenboeken van boven halen
* een luchtkussen voor de kinderen

Om 21.00 uur komt de echtgenote van voorzitter Ab Vis naar de bijeenkomst. Secretaresse Gré Ham heeft haar uitgenodigd in verband met het feit, dat Ab Vis al 25 jaar bestuurslid is van de floraliavereniging. Vanaf 1982 is hij voorzitter. Hem wordt een dasspeld overhandigd en voor zijn vrouw Annie is er een plantenbakje. Louw Koster belooft om nog drie jaar in het bestuur te blijven, maar zegt er daarna toch uit te gaan. Ab Vis gaat het bestuur echter wel verlaten. Hij wil het wat rustiger aan doen. Als nieuw bestuurslid heeft men Piet van Paassen op het oog.

Vergadering op 5 april 1994 bij Guus Stapel. Piet van Paassen is inderdaad het nieuwe bestuurslid geworden. Dan volgt de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Tonny v.d. Woude en Dieuw Groot staan hiervoor op de lijst, omdat Wim Stammes niet wilde. Van Tonny mag de stemming wel achterwege blijven en zij stelt voor om Dieuw Groot als voorzitster te benoemen. Aldus wordt besloten. De collectie voor de nieuwe tentoonstelling wordt gekozen en als extra is er dit jaar een hangende basket met bloemetjes. De kinderen krijgen sierkalebasjes. De planten worden op 26 mei 1994 rondgebracht. Op de volgende vergadering nemen alle bestuursleden een lijst mee waarop staat wat men in huis heeft aan oude dingen, die eventueel op de tentoonstelling kunnen staan. Louw Koster gaat achter een bakkerskar aan. Piet van Paassen en Dieuw Groot zorgen voor een hoofdprijs. Als het goed is wordt dit een buitenlantaarn. In de dorpskrant moet maandelijks een stukje worden geschreven over de floor. Wim Stammes zal een ontwerp maken voor een mozaïek, die voor het dorpshuis komt te staan. Op vrijdag 24 juni 1994 gaan we prijzen kopen en op 2 juli gaan we barbecuen bij Dieuw in de tuin.

De verslagen van de vergaderingen beperken zich steeds meer tot een opsomming van aandachtspunten. Hieronder als ultiem voorbeeld het integrale verslag van de volgende bijeenkomst.

Vergadering 11 juli 1994 bij Tonny v.d. Woude. We hebben eerst de barbecue afgerekend. Hierna de Floralia afhandelen. Zondag, het orgel komt van 3 tot 5 kosten f 150,-. Gré regelt de krant en kabelkrant. Er wordt een mozaïek gemaakt. Iedereen schrijft op wat men voor antiek op zolder heeft. Dit is geregeld. Einde vergadering.

 Mozaïek in 1994.

Verslag van de tentoonstelling van zaterdag 10 en zondag 11 september 1994 in het dorpshuis. Op donderdag wordt er maar weinig huisvlijt ingebracht, want het is noodweer. De jury had het dus ook niet moeilijk. Op vrijdag worden er 49 collecties naar het dorpshuis gebracht en veel fantasiestukjes, matige dahlia's, enz. enz. Op zaterdagavond is het weer heel slecht weer, dus komt er maar weinig publiek. Op de zondagmiddag is het echter een drukte van belang. 's Avonds is het echter weer rustig. De loten gaan voor de helft van de prijs van de hand. Al met al weer een geslaagde Floralia.

Vergadering op 21 september 1994 bij Piet van Paassen. Eerst rekenen de bestuursleden weer af met de penningmeester. Dan zijn we toe aan de rondvraag. Ans Broers wil graag kinderprijzen bij het biljartspel. Dit is eigenlijk altijd zo geweest en het blijft ook zo. Piet van Paassen en Dieuw Groot gaan met de tuinjury praten over het hoe en waarom zij zo keuren. Gré Ham vraagt om nieuwe plantenstokjes, nieuwe lakens in plaats van de zwarte en een nieuw net voor de politie.

Verslag van de vergadering op 25 januari 1995 bij Dieuw Groot. Uit het financieel verslag van penningmeester Louw Koster blijkt dat we dit jaar begonnen met f 6208,67 en eindigden op f 6386,81. Dit is een voordelig saldo van f 178,14. Voorgesteld wordt om minimaal drie lotenboekjes per persoon te verkopen. De nieuwe tentoonstelling wordt gehouden op 9 en 10 september 1995. Het thema is "zelfgemaakt speelgoed", met hierbij voorlichting over tuinen en vijvers. In plaats van taarten gaat men het bij het draaiend rad met gerookte paling proberen. Om 21.00 uur komt Geer Koster, de echtgenote van penningmeester Louw Koster, binnen. Dit omdat Louw 25 jaar bestuurslid is. Voorzitster Dieuw Groot overhandigt de jubilaris een tafelaansteker en voor Geer is er een bos bloemen. Onder dit verslag staat, zoals gebruikelijk, de handtekening van voorzitster Dieuw Groot.

 De handtekening van voorzitster Dieuw Groot.

Vergadering op 11 april 1995 bij Guus Stapel. Op 23 mei 1995 gaan we planten rondbrengen. Om vier uur 's middags eerst de kar klaarmaken en om half zeven laden. De collectie bestaat uit een dahlia in de pot, bladplant, surfinia en dahlia. Jongensplanten: Groene bladplant, canna geel; Meisjesplanten: Schavola amula en een bladplant; Jongedamesplanten: Bladplant en heliotrop. Gré Ham verzorgt de hoofdprijs van de verloting. Dit wordt een bon voor Center Parcs. Piet van Paassen informeert naar een bruggetje, een vijver en bamboe. Tonny v.d. Woude zal een ontwerp van een beer maken. Deze komt voor het dorpshuis. Er zal een wedstrijd "vlieger maken" worden georganiseerd. Tonny zal dit in de dorpskrant en in "het Schellinkhoutertje" zetten. Feestavond op 24 juni 1995 bij T. v.d. Woude, aanvang 7 uur.

To Posch-Groot wint in 1995 de eerste prijs in de categorie schilderijen borduren.
 

Afrekeningsavond op 25 september 1995 bij Louw Koster. Voorzitster Dieuw Groot opent de vergadering en stelt voor om eerst te beginnen met de klachten en de voorstellen. In het vervolg worden er 2000 loten besteld. De loten mogen ook aan niet-leden worden verkocht. Minder druiven bij het draaiend rad, msschien de helft worsten. Piet van Paassen maakt een bord, dat voor in het dorp wordt geplaatst. Bij de tuintjeskeuring worden geen geldprijzen meer beschikbaar gesteld, maar plantenbonnen. Ans Broers stelt om het volgende jaar een vrijmarkt voor de jeugd te houden. Er moet meer bekendheid aan de floor worden gegeven, bijvoorbeeld door aanplakbiljetten op te hangen. De geluidsinstallatie moet volgend jaar beter. Aan de leden wordt duidelijk gemaakt, dat de potten waar de bloemen in staan, waterdicht moeten zijn.

Verslag van de ledenvergadering op 29 januari 1996 bij Ans Broers. Lucy Albers en Marian Koen worden als nieuwe bestuursleden genoemd. Gré Ham en Tinie Eekels nemen afscheid van het bestuur. Tinie, die niet aanwezig is op deze bijeenkomst, heeft acht jaar deel uitgemaakt van het bestuur en secretaresse Gré Ham zit er al vanaf 1980 in. Laatstgenoemde ontvangt uit handen van de voorzitster een schitterende plant en gouden oorbelletjes. Penningmeester Louw Koster meldt dit jaar een positief saldo van f 208,64. Zonder het goedkope gebak hadden we geen winst kunnen maken. Op woensdag 7 februari 1996 komen de dames-bestuursleden bij elkaar om de taken te verdelen. Dit jaar worden er andere verenigingen uitgenodigd, ook de brandweer, de Omnivereniging en de plattelandsvrouwen. Er komen twee nieuwe rubrieken bij: eenjarige planten en beesten.

Verslag van de vergadering van 19 maart 1996 bij Wim Stammes. Het is niet duidelijk wie dit verslag heeft geschreven. Voorzitster Dieuw Groot staat allereerst stil bij het overlijden van penningmeester Louw Koster op 4 februari 1996. Guus Stapel deelt mee dat er in de vorige vergadering een procedurefout is gemaakt door Lucy Albers zonder stemming door de leden te benoemen als bestuurslid, maar iedereen vindt het goed zo. Wim Stammes wordt de nieuwe penningmeester. Als publiekstrekker wordt een grote zonnebloem gemaakt. Er moet nog een nieuw bestuurslid bij. De naam van Piet Thomas wordt genoemd. Piet komt eerst een jaar op proef. De eerste prijs van de verloting is twee kaartjes voor de musical Miss Saigon met vervoer. Bij de rondvraag deelt Ans Broers mee dat ze geen vice-voorzitster meer wil zijn. Tonny v.d. Woude wordt haar opvolgster. De planten worden dit jaar op 21 mei rondgebracht.

Verslag van de vergadering op 8 augustus 1996 bij Dieuw Groot, geschreven door Marian Koen. Lucy Albers is wegens een hernia afwezig Ze kan ook niet helpen om de tentoonstelling op te bouwen. Er is een bedankbrief binnengekomen van Geer Koster voor de uitnodiging van de jaarlijkse feestavond van de bestuursleden. Ze was hier heel erg blij mee. Volgend jaar wordt over een eventuele contributieverhoging gesproken. Piet Thomas neemt de wijk van Lucy Albers voor zijn rekening. De loten worden omstreeks 15 augustus 1996 door Wim Stammes bij de bestuursleden bezorgd, gelijk met een folder over het hoe en waar. Guus Stapel maakt een nieuw vergaderschema.

Vergadering op 25 september 1996 bij Besseling. Lucy Albers is nog steeds wegens ziekte verhinderd. Ze hoopt er in januari 1997 weer bij te zijn en maakt nu voor ieder de nieuwe ledenlijsten. Alles wordt afgerekend met penningmeester Wim Stammes. Bij de tuintjeskeuring vallen de boerenerven voortaan in de categorie "grote tuinen". Volgend jaar geen Tom Poezen meer als prijs bij het draaiend rad, want die zijn 's zondags taai. Wim Stammes heeft aan de toneelvereniging gevraagd of ze een vergoeding willen hebben voor het gebruik van de lampen. Dat horen we dan wel. Guus Stapel zal het prijzenschrift bij Tonny brengen. Uit niets blijkt dat er al een nieuwe secretaresse is gekozen, maar dit verslag is weer geschreven door Marian Koen.

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van 27 januari 1997 bij Tonny v.d. Woude. Lucy Albers heeft per brief laten weten, dat zij bedankt voor het bestuur. Men moet dus weer op zoek naar een nieuw bestuurslid. Voorzitster Dieuw Groot zal Rina Mol vragen. Piet Roodhuijzen heeft de boeken van penningmeester Wim Stammes gecontroleerd en in orde bevonden. De prijzen bij de tuinkeuring worden veranderd: 4x groot, 4x middel en 6x kleine tuinen. Hiervoor worden nieuwe borden gemaakt. Contributieverhoging is dit jaar nog niet aan de orde. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 6 en 7 september 1997. Wim Stammes deelt mee dat er voor het jaar 1997 geen subsidieaanvraag bij de gemeente is ingediend. De voorzitster kijkt dit na. Aan Piet Bakker zullen vragen worden gesteld over de zaalhuur. Is f 325,- niet te veel? Hoe wordt dit berekend? De feestavond voor het bestuur is op 28 juni 1997 bij Guus Stapel.

(Uitgebreide) notulen van de vergadering op 8 april 1997 bij Piet Thomas. Rina Mol wordt als nieuw bestuurslid geïntroduceerd en zij ontvangt meteen een bestuursspeldje. Afwezig met afbericht zijn Marian Koen en Tonny v.d. Woude. Niet bekend is wie de schrijver of schrijfster van dit verslag is. Het thema van de nieuwe tentoonstelling is "modelbouw - tuin - bestrating". De f 325,- subsidie van de gemeente is ontvangen. De plantenkeuze wordt bepaald. Op de basisschool krijgen alle kinderen een zonnebloemplantje. Op 12 mei 1997 gaat Dieuw Groot de planten ophalen en ze gaan allemaal bij Piet van Paassen in de kas. Op 2 juni 1997 worden de planten rondgebracht. Rina Mol krijgt de wijk van Lucy Albers. Dieuw Groot heeft een modelbouwer van boten aangezocht voor de tentoonstelling, maar die vraagt f 300,- tot f 400,-. Dat doen we dus niet. De eerste prijs van de verloting is weer een weekeind Parijs. Op 28 juni 1997 vieren de bestuursleden weer hun jaarlijkse feest. Om 17.00 uur aanwezig, 2 hammen aan het spit, stokbrood en salades. Het kersverse bestuurslid Rina Mol vraagt of het niet verstandig dat alle bestuursleden de notulen krijgen. De voorzitster antwoordt, dat daar al vaker over gepraat is, maar iedereen noteert zijn eigen werkjes en dat komt altijd goed.

Het wordt nergens specifiek genoemd, maar het nieuwe bestuurslid Rina Mol is kennelijk bevorderd tot notuliste, want vanaf nu zijn de verslagen van de floraliavergaderingen van haar hand.

Vergadering van 25 augustus 1997 bij Guus Stapel. De Fuchsia-man wil graag een grote hoek in de zaal. Koos Rotgans levert de kisten voor die meneer en Dieuw Groot zorgt voor de bekleding (zwart plastic). De kermis-man, die met miniatuur kermisattracties komt, krijgt drie tafels tot zijn beschikking. Bij Edward Toepoel is een doek besteld voor de achterwand. Volgend jaar wordt het geleverd. Voor de zondagmiddag wordt een Afrikaanse trommelaar met dansers gevraagd. Wim Stammes en Piet van Paassen plaatsen het bord aan het begin van het dorp. Voor de kinderen zal er een vrijmarkt zijn. De prijzen bij het draaiend rad zijn taarten, vlaaien, kaas, paling, worst en appelen. Op donderdag 4 september 1997 zijn Marian Koen, Ans Broers en Guus Stapel van 16.00 - 19.00 uur in het dorpshuis aanwezig voor het in ontvangst nemen van de huisvlijt. 's Avonds om half zeven halen de mannen-bestuursleden de floorattributen op bij Piet Veer en daarna wordt er opgebouwd in de zaal. Op vrijdag dient men om 13.00 uur aanwezig te zijn. Piet Thomas, Guus Stapel en Wim Stammes bezoeken respectievelijk de floraliatentoonstellingen in Berkhout, Venhuizen en Benningbroek. Dan worden de mensen ingedeeld bij de verschillende attracties. Zo doen bij het draaiend rad dienst Piet van Paassen, Koos Rotgans, Guus Stapel en Ans Broers. Dieuw en Tonny zijn overal inzetbaar en Mieke van Paassen is reserve.

Verslag van de tentoonstelling op 6 en 7 september 1997. Er is veel huisvlijt ingebracht, o.a. hele mooie poppen van Christine Koen en veel grote lego-objecten door de jeugd. Op vrijdag kunnen de planten, bloemen e.d. worden ingezonden. Vanwege de grote Datura en Amaranthus was het moeilijk om een mooie opstelling te maken, maar nadat alles klaar was viel het rommelige wel mee. Door de peuters, de kinderen van de Jan Luykenschool en van het kinderdagverblijf PINO zijn leuke werkstukken naar het dorpshuis gebracht. Vanwege de voetbalwedstrijd Nederland-België (3-1) is het op zaterdag tot 22.00 uur erg rustig. Pas daarna werd het nog gezellig druk. Op zondagmiddag is er vrijmarkt voor de jeugd en ook bij ons liep het goed. Er is veel belangstelling voor de mooie fuchsiahoek. Op zondagavond loopt de zaal vol. Men is nieuwsgierig wie het "Weekeindje Parijs" gaat winnen bij de verloting. Richard en Esther Wielinga blijken de gelukkigen. Al met al een geslaagde floor.

To Posch-Groot wint de eerste prijs in de categorie schilderijen borduren.
 

Notulen van de bijeenkomst op 22 september 1997 bij Rina Mol. We hebben allemaal een positief gevoel over de laatste floor-tentoonstelling. Wim Stammes deelt mee, dat hij het bestuur wil verlaten. Hij was nog niet aan de beurt, maar vanwege zijn "leeftijd" zijn we tolerant en mag hij gaan. Als vervanger wordt Cor Wijnker genoemd. Er zijn klachten van oudere mensen, (het grootste ledental), over de grootte van de planten. Twee keer moeten rijden/lopen is erg lastig. De jaarvergadering wordt op 2 februari 1998 gehouden bij Marian Koen.

Notulen van de vergadering op 2 februari 1998 bij Marian Koen. Voorzitster Dieuw Groot opent de bijeenkomst en deelt mee dat de plantenstokjes zoek zijn. De firma BEDO uit Hoorn stelt de eerste prijs van de verloting beschikbaar, een spiegel van f 400,-. Cor Wijnker wil wel in het bestuur. De nieuwe tentoonstelling zal zijn op 12 en 13 september 1998. De vertrekkende penningmeester Wim Stammes heeft zijn laatste financiële overzicht gemaakt. Wij hebben daar geen vragen over. Hij ontvangt uit handen van de voorzitster een mooie plant als dank voor zijn 9 jaren inzet. Piet Thomas wordt de nieuwe penningmeester. Piet van Paassen en Dieuw Groot hebben de plantenkeuze gemaakt. Op de basisschool wordt een afrikaan uitgedeeld. Op 18 mei 1998 gaan we vanaf half 7 de planten bezorgen. Marian Koen zal de planten bezorgen bij de leden uit Wijdenes. Het nieuwe thema van de tentoonstelling wordt "de stolp". Er komt dit jaar weer een fuchsia-hoek. De feestavond van het bestuur is op zondag 21 juni 1998. Het logo van de firma BEDO zal op de loten worden gedrukt.

Notulen van de vergadering op 6 april 1998 bij Koos Rotgans. Nico Besseling is afwezig. Het nieuwe bestuurslid Cor Wijnker krijgt meteen een floraliaspeldje. Na het rondbrengen van de planten op 18 mei 1998 is er koffie bij Ans Broers. Edward Toepoel zal op een doek een schildering van een dijkaanzicht maken. Ans Broers heeft met een rattenvanger afgesproken, dat die voorlichting zal geven. Hij brengt een paar opgezette beesten mee. Margriet Sluis zal laten zien hoe men vroeger boter maakte. Aan Ab Vis wordt gevraagd of hij een kar zonder paard ter beschikking heeft. Op die kar komen twee poppen te zitten in West-Friese klederdracht.

Notulen van de vergadering op 25 augustus 1998 bij Dieuw Groot. Nico Besseling is, evenals de vorige vergadering, niet aanwezig. "Tuincentrum Piet Pelt" uit Blokker stelt een bon beschikbaar van f 250,-. Van Sprookjeswonderland in Enkhuizen kan een stolp worden gehuurd. Vrijdag 11 september 1998 zullen Piet van Paassen en Cor Wijnker deze miniatuurboerderij ophalen. Het wanddoek met de schildering van Edward Toepel is 11 x 6,50 meter groot. Op zondagmiddag tussen 3 en 4 uur treedt de dansgroep uit Wijdenes op. Pottenbakster mevrouw Lida Holtkamp uit Schellinkhout zal een demonstratie geven, evenals een mandenmaker. De "bemensing" van de attracties/spellen is gelijk aan vorig jaar. Deelname aan de spelletjes kost voor volwassenen f 1,- en kinderen tot en met 14 jaar betalen f 0,50.

Notulen van de bijeenkomst op 6 oktober 1998 ten huize van Tonny v.d. Woude. Nico Besseling is al voor de derde achtereenvolgende maal niet aanwezig op een vergadering. Hij is echter niet de enige, ook Ans Broers, Marian Koen en Cor Wijnker zijn absent. Iedereen is enthousiast over de afgelopen tentoonstelling, hoewel er helaas wat minder is ingebracht. Sanne Fortuin heeft de eerste prijs van de verloting gewonnen. Piet Veer heeft een taart ontvangen voor het opslaan van de materialen van de vereniging. Onze nieuwe opslagplaats is bij familie Struwe aan het zuideinde. Het thema voor de tentoonstelling van 1999 is "molens" in de ruimste zin van het woord. Dus ook betonmolens, koffiemolens, pepermolens enz. Dieuw Groot wil meer werk delegeren. Eén voor één rekenen de bestuursleden af met penningmeester Piet Thomas. Dieuw Groot schrijft een afsluitend stukje voor de dorpskrant.

Notulen van de jaarvergadering op 19 januari 1999 ten huize van Piet van Paassen. Iedereen is aanwezig! Piet Thomas heeft kennelijk een duidelijk financieel verslag gemaakt, want niemand heeft er vragen of opmerkingen over. In plaats van geldprijzen krijgen de winnaars van de tuintjeskeuring in het vervolg een kadobon. Dieuw Groot en Piet van Paassen gaan de planten weer regelen, onder andere een fuchsia, een geranium, een dahliabol en een chrysantenstek. Voor de schoolkinderen is er een koffieplant. Voor de prijzen van het rad van avontuur zorgen Ans Broers en Piet Thomas. De feestmiddag of -avond voor de bestuursleden vindt vermoedelijk plaats op 20 juni 1999. Rina Mol deelt mee dat de vereniging dit jaar 80 jaar bestaat. Moeten we nog iets doen? Muzikant of tekenaar? In de notulen staan geen antwoorden op deze vragen.

Notulen van de bijeenkomst op 12 april 1999 ten huize van Cor Wijnker. Het plaatselijke bedrijf "Annapart" stelt als eerste prijs van de verloting een kadobon beschikbaar van f 400,-. Een organist op zaterdagavond en zondag kost f 100,-. Het wanddoek, dat we vorig jaar hebben geleend, mogen we houden. Dieuw Groot heeft de planten voor elkaar en al op pot gezet. De bijbehorende circulaires komen omstreeks 26 april 1999. De planten worden op 18 mei 1999 rondgebracht en daarna is er weer koffiedrinken bij Ans Broers. Het bestuursuitje zal inderdaad plaatsvinden op 20 juni 1999, varen, klootschieten enz. Cor Wijnker heeft een verzoek van de basisschool gehad om het rad van avontuur te lenen. Dat is oké.

Notulen van de vergadering op 24 augustus 1999 bij Nico. Van de Vereniging Hollandse Molens krijgt men een molen op schaal, foto's enz. in bruikleen. Molenaar Jan Beers komt uitleg geven. Ook komt er een molen van Sjoerd Fortuin. Klaas Ham heeft misschien een bietenmolen en Dieuw Groot een betonmolen. Piet van Paassen heeft kuikens en eendepullen. Piet van Paassen en Piet Thomas regelen het floraliabord aan het begin van het dorp. Ans Broers en Piet Thomas zorgen voor de prijzen van het draaiend rad, 40x paling, 40x druiven, 40x worst, 60x taart en 20x kaas. Er komt een karikatuurtekenares uit Hoorn. Nico Besseling wil uit het bestuur.

Vergadering op 27 september 1999 bij Guus Stapel. De bestuursleden rekenen hun lotengeld en opgehaalde contributie af met penningmeester Piet Thomas. Alle bestuursleden hebben van voorzitster Dieuw Groot een plant gekregen. Hiervoor hartelijk dank. De organist laten we volgend jaar weer komen, erg gezellig. De bestuursspeldjes worden ingeleverd, want ze moeten worden gerepareerd. Koos Rotgans vraagt naar de opbrengst van het draaiend rad. In de notulen staat geen antwoord vermeld op deze vraag. Wel besluit men om het volgende jaar minder rondjes te draaien en goedkoper in te kopen. Er komt een grotere sjoelbak en er zal geen entreegeld meer worden gevraagd. Moet de jaarvergadering in de dorpskrant? Volgens Piet Thomas hoeft dat niet, omdat we geen leden hebben maar donateurs. De tuinen van de leden in Wijdenes worden niet meer gekeurd.

Jaarvergadering op 24 januari 2000 bij Piet Thomas. Niemand heeft vragen over het financiële verslag. De planten worden weer uitgezocht door Dieuw Groot en Piet van Paassen. Men vraagt zich af hoe lang de heren Groen en Valentijn de tuinen al keuren. Het antwoord op deze vraag wordt niet vermeld. Wel is duidelijk dat Dieuw Groot en Piet van Paassen de genoemde heren nu vergezellen. Het nieuwe thema van de floor is "buitendijksland". Nico vertrekt uit het bestuur en krijgt een CD-bon en een bloemetje. Zijn opvolger is Gerard Wittenberg en hij krijgt meteen het speldje van de floralia. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 9 en 10 september 2000. Er zal geen rommelmarkt voor de kinderen zijn. De bestuursleden brengen in hun wijk een stencil rond waarop ondermeer het thema van de tentoonstelling staat vermeld. Gerard Wittenberg zal bij zijn broer Frans naar de prijs van gebak voor het draaiend rad informeren. De tekenares op de vorige tentoonstelling was een fiasco.

Vergadering op 3 april 2000 bij Koos Rotgans. Op 15 mei 2000 worden de planten rondgebracht. De aardappelen in de grote pot worden alvast naar school gebracht. De Stichting Noord-Hollands Landschap zal een stand inrichten. Ook komt er een weerman en een bijenman. Edward Toepoel is bezig met het schilderen van een wanddoek met de molen, de kerk enz. van Schellinkhout. Men wil als prijzen weer veel cadeaubonnen. De feestavond van het bestuur is in de maand september.

Vergadering op 21 augustus 2000 bij Tonny v.d. Woude. Bij het draaiend rad zullen tien kinderronden worden gedraaid. Ans Broers en Piet Thomas regelen de prijzen voor het draaiend rad. Aan Tiny Kooy zal worden gevraagd of ze een nieuwe vlag wil maken. Voor het dorpshuis komt een damhek met bloembakken te staan.

To Posch-Groot wint op de tentoonstelling van 2000 de eerste prijs in de categorie schilderijen borduren met een prachtig geborduurde kalender. De tweede afbeelding is een detail van het grote werkstuk.
   

Vergadering op 19 september 2000 bij Rina Mol. Het lotengeld en de contributie worden afgerekend met de penningmeester. Voorzitster Dieuw Groot vraagt of er opmerkingen zijn over de afgelopen tentoonstelling.
Rina: Afrikaanse kunst past niet op deze tentoonstelling.
Gerard: Kunnen we de schragen niet vastbinden of merken?
De familie Struwe krijgt een taart voor het onderbrengen in hun boerderij van de floorattributen. De kinderrondes bij het draaiend zijn een groot succes gebleken. Dieuw Groot zal een drietal potentiële nieuwe bestuursleden benaderen. Het zijn Piet Valkering, Richard Wielinga en Cees Jan Swart. Aan het einde van de vergadering krijgen alle bestuursleden van de voorzitster een zak met bloembollen.

Marie Mol-Breebaart schrijft op 12 september 2000 het volgende gedicht in de dorpskrant.

Floralia in september.
De onze heet "Bloem en Fruit"
Vele Schellinkhouters werken mede,.
Men kijkt zijn ogen uit.
Want naast de bloemenweelde,
was keurig opgesteld,
prachtig huisvlijt voor dames en heren
de jeugd ook meegeteld.
Eén wil ik even noemen,
't gedicht van Dirk Koen.
Hij noemde het "Mijn moeder"
getuigt van liefde en waardering
wat alleen je kind kan doen.

Voor deze smaakvolle tentoonstelling
breng ik dank en hulde hoor!
Aan alle medewerkers en bovenaan
het bestuur van de floor!
De dames, zes in getal
en de heren met hun vijven
Houd vol, want "Bloem en Fruit" moet blijven!!!!

Vergadering op 30 janauri 2001 bij Marian Koen. Het vertrekkende bestuurslid Koos Rotgans tracteert op gebak. Koos heeft 25 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en hij wordt daarvoor bedankt door de voorzitster en ontvangt een fotocollage van het dorp. Zijn opvolger is Richard Wielinga, die ook ter vergadering aanwezig is. Het financiële verslag van penningmeester Piet Thomas wordt in orde bevonden. De eerste prijs van de verloting van het vorige jaar, een bamboekoffer van Charley Younge, is door de winnaar teruggegeven, want de winnaar had er niets aan. Het bestuur zal proberen de koffer te verkopen. De komende tentoonstelling wordt gehouden op 8 en 9 september 2001. Het nieuwe thema is "binnendijksland (polder), biologisch boeren/kweken". Richard Wielinga zorgt voor een assortiment jonge eenden en een kalf waarvan het gewicht kan worden geraden. Op zondagmiddag is er weer een huisdierenkeuring door keuringsarts Mark Hoyer met assistentie van Mary van Bentem. Piet van Paassen zorgt voor een limonadekoe. De scholieren krijgen een aardbeienplant in een pot. Op 29 mei 2001 planten rondbrengen.

Vergadering op 10 april 2001 bij Piet van Paassen. De buitenvlag wordt geregeld door Tonny v.d. Woude en Ans Broers. Alle bestuursleden zullen thuis kijken of ze nog vooroorlogs tuingereedschap hebben liggen. Tijdens het bezorgen van de planten kan men een ijsje halen bij Ans Broers. Na afloop is er bij Tonny v.d. Woude koffie. Dieuw Groot schrijft een stukje in de dorpskrant. Piet Thomas en Tonny v.d. Woude gaan over de camping om nieuwe leden te werven. Zaalvulling tijdens de floor: landschapschilder, pottenbakker, tinnengieter en bloembinder.

Vergadering op 21 augustus 2001 bij Gerard Wittenberg. Tonny v.d. Woude laat twee vlaggen zien, die door een relatie van haar zijn gemaakt. Ze zijn prachtig. De tekening, die op deze vlag komt te staan, is ontworpen door de dochter en de schoonzoon van de voorzitster. Marian Koen heeft twee paddenstoelen gemaakt voor het kabouterbos. Verdere zaalvulling: bloembindster, glas in lood, schilderen, pottenbakken en organist. De eerste prijs van de verloting, een beeld, wordt dit jaar beschikbaar gesteld door de firma Kieft. Op de maandag na afloop van de tentoonstelling dienen de bestuursleden de opbrengst van de lotenverkoop in te leveren bij penningmeester Piet Thomas.

Vergadering op 21 januari 2002 bij Richard Wielinga. Na de appelcake en koffie wordt iedereen welkom geheten door voorzitster Dieuw Groot. Omdat er in september geen afrekenavond was, mogen de bestuursleden meteen hun opmerkingen over de tentooonstelling spuien. Iedereen was tevreden en de huisdierenkeuring een succes. Het aantal prijzen voor de kleine tuinen wordt teruggebracht van zes naar vier. Ook het aantal categorieën bij het huisvlijt wordt verminderd. Piet Thomas heeft een keurig financieel overzicht gemaakt in guldens en euro's en de bestuursleden hebben daarover geen op- of aanmerkingen. De premie voor de W.A.-verzekering gaat omhoog van f 110,- naar 90 euro. Guus Stapel zal op de komende jaarvergadering aftreden en Tonny v.d. Woude en Marian Koen willen een gedeelte van het prijzen kopen afstoten. De tentoonstelling wordt dit jaar gehouden op 7 en 8 september. Het thema is dan "het oerbos". Op 22 mei 2002 worden de planten weer rondgebracht.

Notulen van de vergadering op 9 april 2002 ten huize van Dieuw Groot. Laatstgenoemde tracteert op heerlijke aardbeientaart. Christine Koen gaat met ons op 17 en 24 april 2002 boomfiguren maken. Cor Wijnker en Gerard Wittenberg maken een boomhut. Het Wereld Natuur Fonds, de Stichting Aap en Green Peace sturen documentatie. De schoolkinderen krijgen een cocosnoot. De kantklosschool en de Vereniging Suydercogge zijn de gasten op deze tentoonstelling. De prijzen voor de donateurskaarten bedragen voor gezinnen f 3,- en voor alleenstaanden f 1,50. Mia Swart wordt genoemd als opvolgster van het vertrekkende bestuurslid Guus Stapel.

Notulen van de vergadering op 19 augustus 2002 's avonds in de tuin bij Guus Stapel. Ook onze creatieve duizendpoot Christine Koen is aanwezig. De Vereniging Suydercogge komt met ledenwerfmateriaal en verkoopt het boek "Schellinkhout 600 jaar". De buitenkant van het bos zal bestaan uit een stuk zwart plastic, dat als oerbos wordt beschilderd door Karel Nicolai. Op zondagmiddag zal er een Tarzan/Jane-verkiezing zijn. De taarten worden bij de HEMA in Hoorn gekocht. Het draaiend rad zal 25 kinderronden en 75 ronden voor volwassenen draaien. De prijs voor alle spellen en het draaiend rad bedraagt voor de jeugd € 0,30 en voor volwassenen € 0,50.

To Posch-Groot wint de eerste prijs in de categorie borduren.
 

Fred Ferro, de vriend van Truus Maarse-Vergeer, wonende Dorpsweg 41, brengt een aantal foto's in groot formaat in. Hieronder drie van deze foto's.
   
Foto 1: Opschrift op het voormalige tramstation Dorpsweg 58.
Foto 2: Paddestoel met slak aan de gevel van Dorpsweg 62.
Foto 3: Muursteen aan de voorgevel van Dorpsweg 154, bewoond door Dick en Elly Schermer-Silver.

Deze steen is in 2001/2002 geplaatst. Dick en Elly zijn beide onder het dierenriemteken aquarius geboren. Als het huis wordt verkocht en de muursteen wordt verwijderd, valt de steen in brokken uit elkaar (2004).

Notulen van de vergadering op 5 november 2002 bij Piet Thomas. Alle aanwezigen zijn zeer tevreden over de gehouden tentoonstelling. Mooie aankleding, heel gezellig, erg genoten, dus best gaan. Op zaterdagavond was er maar weinig publiek in verband met een voetbalwedstrijd van het Nederlands voetbalelftal. Piet Thomas stelt voor om de donateurskaarten in april/mei te doen, gelijk met de opgave van de planten. De rest van de bestuursleden vindt dat een goed voorstel.

Dit is het laatste verslag, dat gemaakt wordt door notuliste Rina Mol. Het restant van de notulen van de vereniging wordt gemaakt door Tonny v.d. Woude.

Verslag van de jaarvergadering op 21 januari 2003 in het nieuwe huis van Cor Wijnker. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 6 en 7 september 2003. Na 13 jaar wordt er afscheid genomen van bestuurslid Guus Stapel. Ze ontvangt nu een bloemstukje en als haar huis klaar is krijgt ze planten voor in de tuin of voor in haar nieuwe huis. Mia Swart is haar vervangster en zij ontvangt het bestuursspeldje. Dan wordt de plantencollectie genoemd. De schoolkinderen krijgen een sierkalebas. Het thema van de floor is dit jaar "Harry Potter". Onder leiding van Christine Koen gaan de bestuursleden heksen en tovenaars maken. Als extra attracties komen er dit jaar een springkussen en een draaiend dartbord. De traditionale feestavond voor de bestuursleden zal op 17 augustus 2003 zijn.

Vergadering op 24 maart 2003 bij Rina Mol. Richard Wielinga is zonder afbericht afwezig. De luchtkastelen moeten van de brandweer om veiligheidsredenen worden opgehangen, zodat de mensen er niet bij kunnen. Voor de kinderen zal "theater Bes" worden gevraagd om op te treden. Tonny v.d. Woude en Marian Koen kopen de prijzen voor het draaiend rad, de verloting en de spelletjes. Op zaterdagavond is er brood en soep van het beheerderskoppel van het dorpshuis, Cees en Marja Buisman.

Vergadering op 25 augustus 2003 bij Tonny v.d. Woude. Poppenspeler Besseling komt op zaterdag twee keer dertig minuten voor de kinderen optreden. De fotoclub uit Lutjebroek heeft 28 foto's, 40 x 50 cm, voor de tentoonstelling. Gerard Wittenberg en Piet Thomas zorgen voor een stellage om deze foto's op te hangen. Naast het bos komt een grote televisie waarop een film van Harry Potter te zien zal zijn. Voor het dorpshuis komt een grote pompoen met heksenhoed te staan. Op donderdag kan het huisvlijt vanaf 16.00 uur worden ingebracht en op vrijdag worden de planten, bloemen etc. vanaf 13.00 uur in het dorpshuis verwacht.

 Het heksenbos in 2003.

Vergadering op 8 oktober 2003 bij Mia Swart. Richard Wielinga is weer zonder afbericht afwezig. De poppenspeler was een groot succes, evenals het maken van heksenhoeden op zondag. Volgend jaar bestaat de vereniging 85 jaar. Het thema van de floor is dan "moeras en woestijn". De tuinkeuringen worden veranderd. Het criterium wordt: Wie heeft het netste erf, tuin en huis? Elke maand zal dit worden beoordeeld door twee bestuursleden.

Richard Wielinga is weer zonder afbericht afwezig op de vergadering van 21 januari 2004 bij Marian Koen. Christine Koen komt als niet-bestuurslid ook naar deze bijeenkomst. Voor het "schaduwbestuur" is Thea Veer gevraagd. Die wil misschien volgend jaar. Het financiële verslag van Piet Thomas wordt goedgekeurd. De nieuwe tentoonstelling zal worden gehouden op 4 en 5 september 2004. Men denkt aan de volgende demonstraties: manden vlechten, glas graveren en Tifanyglas. Op zondag kunnen de kinderen glasverven en zandschilderen. Op 11 mei 2004 worden de planten rondgebracht. Voorzitster Dieuw Groot zal gaan praten met bestuurslid Richard Wielinga over diens afwezigheid bij de vergaderingen.

Vergadering op 13 maart 2004 bij Piet van Paassen. In dit verslag duikt plotseling de naam van Peter van Velzen op. Niet duidelijk is per wanneer hij in het bestuur is gekozen. De indruk bestaat dat hij in de plaats is gekomen van bestuurslid Richard Wielinga, wiens naam niet meer in de notulen wordt genoemd. De collectie bestaat dit jaar uit: alocasia, vijgenboom, eryngium, siergras en kaapsviooltje en kost tien euro. De kinderen krijgen voor vier euro een koffieplant, een potloodplant en een waterhyacint. De poppenspeler is weer gevraagd om te komen optreden. De tuinkeuringen worden als volgt onder de bestuursleden verdeeld: april Tonny en Dieuw, mei Ria en Mia, juni Piet en Piet, juli Ans en Cor en augustus Marian, Gerard en Peter.

Vergadering op 5 juli 2004 in het nieuwe huis van voorzitster Dieuw Groot. De tuinkeuringen blijken in vier wijken te zijn verdeeld. Het noordeinde tot de kerk, het zuideinde, de Witte Hoeve en de nieuwbouw. Elke wijk krijgt twee prijzen, dus 4 x 1e à 15,- en 4 x 2e à 10,-. Peter van Velzen zal de prijsbordjes aanpassen. Voor het dorpshuis komt een piramide te staan. Sandra Koster en Esther Wielinga worden gevraagd om te helpen bij het glasverven.

 
Twee foto's die op de tentoonstelling van 2004 zijn genomen.
Foto 1: Piet van Paassen bij het draaiend rad.
Foto 2: Een paar kistjes prachtig fruit.

Mevrouw To Posch-Groot wint in 2004 de eerste prijs in de categorie borduren.
 

Vergadering op 13 oktober 2004 bij Gerard Wittenberg. Voorzitster Dieuw Groot heet alle aanwezigen welkom en begint met de rondvraag over de afgelopen floralia. Piet Thomas vindt 300 euro voor de verhalenverteller en de trommelaar te duur. Je krijgt er niet veel mensen extra door en Gerard Wittenberg vindt dat door het trommelen de mensen buiten bleven en niet naar binnen kwamen. Volgens Cor Wijnker was de animo voor de spellen minder en Peter van Velzen vond de floor erg leuk, alleen het decor de volgende keer doortrekken door de hele Dregt met eten e.d. Ans Broers deelt mee dat ze in 2005 wil stoppen als bestuurslid, maar ze wil haar opvolger nog wel inwerken. Tonny v.d. Woude wil in 2006 stoppen. De voorzitster zal Anita Valkering vragen om toe te treden tot het bestuur. De volgende tentoonstelling zal worden gehouden op 10 en 11 september 2005.

Vergadering op 20 januari 2005 bij Piet Thomas. De voorzitster heet in het bijzonder het nieuwe bestuurslid Anita Valkering welkom. Het financiële verslag wordt besproken en goed bevonden. Het thema voor de tentoonstelling van 10 en 11 september 2005 is "China". Men denkt ondermeer aan Chinese thee, drankjes en hapjes, maar dat zal eerst worden besproken met Cees en Marja Buisman van het dorpshuis. Er komt een demonstratie van een vechtsport door Stefan Schrander en Peter van Velzen zorgt voor de film Mulan. Verder zal er Chinese muziek te horen zijn. De bestuursleden gaan onder leiding van Christine Koen draken en/of fakkeldragers maken. Tonny v.d. Woude en Marian Koen kijken naar Chinese stof. Er wordt na 21 jaar afscheid genomen van bestuurslid Ans Broers, maar het ijs bij het rondbrengen van de planten en de koffie en borrel na afloop blijven. Het vertrekkende bestuurslid ontvangt een set bloempotten voor buiten en een bon om ze te vullen. De planten worden op 18 mei 2005 rondgebracht.

Vergadering op 14 april 2005 bij Rina Mol. Dieuw Groot heeft via de burgemeester contacten met Chinese mensen om aan attributen voor de tentoonstelling te komen. Op donderag 21 april 2005 gaan we rozen oppotten bij Dieuw. Peter van Velzen maakt een brief voor € 250,- boodschappen bij DEEN-supermarkt (sponsoring). Een en ander zal op de loten worden afgedrukt. De plantenbriefjes moeten voor 7 mei 2005 bij Rina Mol worden ingeleverd en het rondbrengen van de planten gebeurt op 18 mei 2005, te beginnen om 19.00 uur.

Vergadering op 7 juli 2005 bij Cor Wijnker. Men gaat informeren naar de kosten van kimono's voor de bestuursleden. De rolsteiger van Gerard Wittenberg zal worden gebruikt bij het opbouwen. Dat is erg gemakkelijk voor het ophangen en afhalen van de kleden en verdere wand- en plafondattributen. De vechtsportdemonstratie gaat niet door. Wel Chinese dans. De openingstijden zijn op zaterdag van 16.00 - 21.00 uur en op zondag van 15.00 tot 21.00 uur. Opbouwen woensdagavond, donderdag 4 uur en vrijdag 1 uur.

   
Drie foto's die op de tentoonstelling van 2005 zijn genomen.
Foto 1: De laatste voorzitster van de Floraliavereniging Dieuw Groot.
Foto 2: De laatste notuliste van de Floraliavereniging Tonny v.d. Woude.
Foto 3: Piet van Paassen op het toneel bij het draaiend rad met links Peter van Velzen en rechts Mieke van Paassen.

Vergadering op 16 december 2005 bij Tonny v.d. Woude. Nadat alle aanwezigen door voorzitster Dieuw Groot welkom zijn geheten, kan iedereen zijn zegje doen over de afgelopen tentoonstelling. Anita Valkering heeft haar eerste tentoonstelling erg leuk gevonden. Het was een mooie floor, misschien wel de mooiste tot nu toe. De opening door de burgemeester is voor herhaling vatbaar, want daardoor had je meteen meer publiek. De vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Piet Thomas zal het regelen. Men wil plantenstekers met nummers en grotere onderschotels. Het donateursgeld gaat omhoog. Het wordt voor gezinnen € 4,- en voor alleenstaanden € 2,-. Cor Wijnker maakt nieuwe bordjes voor de tuintjeskeuring en Peter van Velzen zal voor de belettering zorgen. Er moet een blikvanger voor het dorpshuis komen. De notulen worden voortaan op de computer gemaakt en naar iedereen toegemaild.

Vergadering op 21 januari 2006 bij Peter van Velzen. Nadat de voorzitster alle aanwezigen welkom heeft geheten, worden het verslag van de vorige vergadering en het financiële verslag van de penningmeester doorgenomen, toegelicht en goedgekeurd. Dan brainstormen over de nieuwe tentoonstelling van 9 en 10 september 2006 met als thema "piraten, zeerovers, Zuiderzee en IJsselmeer". De meest woeste plannen vliegen over tafel, van schateiland tot onbewoond eiland met geraamtes. Van bestuurslid Tonny v.d. Woude wordt afscheid genomen. Zij is vanaf 1996 vice-voorzitster geweest. Voorzitster Dieuw Groot bedankt haar voor haar grote inzet met een bos bloemen en een cadeaubon. Wel moet ze meteen haar bestuursspeldje inleveren. Peter van Velzen wordt de nieuwe vice-voorzitter. Tonny v.d. Woude zal het Chantykoor uit Hoorn vragen om op te treden. In maart zal er weer een keuringsschema worden gemaakt voor de tuintjeskeuring. Op 18 mei 2006 worden de planten rondgebracht.

Vergadering op 17 augustus 2006 bij Piet Thomas. De voorzitster opent de vergadering en vertelt meteen dat ze zich zorgen maakt over het voortbestaan van de Floralia, maar eerst moeten we dit jaar de floor maken en dan kijken hoe het verder moet. Er komt iemand met flessenbootjes en modelbootjes. Amateurarcheoloog Marcel v.d. Made komt een aantal bodemschatten laten zien. Wim Stammes heeft aangeboden een wilde bloemenquiz te organiseren. Hij heeft daarvoor al foto's gemaakt. Gerard Wittenberg, Cor Wijnker en Peter van Velzen zijn bezig met het maken van een piratenschip. Op internet worden klompen besteld, zodat de kinderen daarvan op zondagmiddag een bootje kunnen maken. Op woensdag gaan de heren-bestuursleden de floorattributen ophalen bij familie Struwe. De andere bestuursleden worden dan om 19.00 uur in "de Dregt" verwacht. Op donderdag kan vanaf 16.00 uur het huisvlijt worden ingebracht en op vrijdag worden vanaf 13.00 uur de planten en de bloemen verwacht. Op zaterdag gaat de zaal van 16.00 - 19.00 uur open voor het publiek en op zondag van 15.00 - 21.00 uur. Daarna volgt de verloting.

 

Het is prachtig weer tijdens de tentoonstelling van 2006.

 

Bovenstaande foto's zijn ook gemaakt op de tentoonstelling van 2006.

Hieronder nog drie foto's die op de tentoonstelling van 2006 zijn gemaakt. De twee dames zijn mevrouw Has (achter) en mevrouw Sluis.
   

To Posch-Groot wint in 2006 voor de eerste maal geen prijs met een door haar ingezonden borduurwerk.

Inmiddels heeft er in de dorpskrant al een aantal keren een oproep gestaan voor nieuwe bestuursleden, maar daarop komen geen reacties binnen.

In het notulenboek staat geen verslag meer van de floraliatentoonstelling van 9 en 10 september 2006. Wel staat er in de dorpskrant van 2 oktober 2006 een verslag van de hand van Rina Mol. Daarin staat ondermeer, dat het bestuur heeft besloten om de vereniging op te heffen.

Als bestuur hadden we er best moeite mee om dit besluit te nemen, 5 mensen vervangen is voor elke vereniging lastig, laat staan zulke creatieve leden vervangen, maar ja het is nu eenmaal zo. Na 88 jaar was dit de laatste tentoonstelling.
Dan volgt het verslag van de laatste floor. De tentoonstelling straalde geen droefenis uit. Het is een bijzondere floor met een gestrand schip, een onbewoond eiland met een echt skelet en een regengordijn voor de hut. Verder is er een collectie scheepsbenodigdheden en een verzameling bodemschatten van amateurarcheoloog Marcel v.d. Made te zien. Het draaiend rad en de andere spellen liepen weer als een speer. Zoals alle jaren heeft het bestuur veel tijd in deze tentoonstelling gestopt en het was de moeite waard. Iedereen bedankt die ons in de afgelopen jaren hebben geholpen met de tentoonstelling. Marja en Cees Buisman van het dorpshuis worden in het bijzonder bedankt voor de prima samenwerking. Dan worden op drie pagina's alle prijswinnaars opgesomd en vervolgens besluit Rina Mol haar tekst met: Zo mensen dit waren alle prijswinnaars van deze laatste floraliatentoonstelling. Nogmaals iedereen hartelijk dank voor de belangstelling en een vriendelijke groet van ons allemaal, Dieuw, Marian, Mia, Anita, Piet, Piet, Cor, Gerard en Peter.

 Piet van Paassen bij het draaiend rad op de rolsteiger van Gerard Wittenberg (2006).
Verder v.l.n.r.: Mieke van Paassen, Danny Ruiter, onbekend, Marjan Koen en Peter van Velzen.

Zoals reeds gememoreerd kan men, ondanks gedane oproepen, geen nieuwe bestuursleden vinden. Het bestuur besluit dan om de vereniging op te heffen. Notuliste Marian Koen verwoordt het een en ander in het notulenboek op de volgende wijze:
De floralia is in november 2006 opgeheven. We konden geen bestuursleden meer krijgen. De gemiddelde leeftijd van het huidige bestuur was rond de 60. Drie personen waren jonger, circa 40 jaar.
Het overgebleven geld van de floraliavereniging is via Marie en Nico Schipper (Dorpsweg 35), zijnde de naaste buren van voorzitster Dieuw Groot, geschonken aan de Stichting Weeskinderen Rwanda. Mevrouw Schipper is afkomstig uit Rwanda en er woont daar ook nog familie van haar. Dieuw Groot is met de familie Schipper mee geweest voor de besteding van het geld in Rwanda (o.a. koeien, kippen en zaad).

 De laatste foto van het bestuur en haar medewerkers (september 2006).
Staande v.l.n.r.: Dieuw Groot, Anita Valkering, Gerard Wittenberg, Cor Wijnker, Marian Koen, Rina Mol, Mia Swart-Ettema;
Zittend v.l.n.r.: Peter van Velzen, Christine Koen, Piet Thomas, Mieke van Paassen-Smit, Piet van Paassen.

In de notulen worden vanaf het jaar 1996 geen saldi meer genoemd. Blijkens een bijlage in het notulenboek bedraagt het totaal saldo op 12 november 1996 f 7.207,98. Omdat latere financiële gegevens ontbreken is het niet duidelijk hoeveel geld er naar het goede doel in Rwanda is gegaan.

  Het financiële overzicht van 1996 (R van A = Rad van Avontuur).

Alle notulenschriften en -boeken zijn, samen met de door mevrouw Rezelman vervaardigde vlag, eind 2007 door mij overgebracht naar het Westfries Archief in Hoorn, alwaar ze door een ieder kunnen worden geraadpleegd.

Gerben Kazimier

___________________

naar begin van deze pagina
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :