De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2009.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2009.

2009
10 januari:
Een prachtige winterdag. Het water van het Markermeer is gedeeltelijk bevroren en voor de kust van Schellinkhout kan worden geschaatst. Ter hoogte van de waterinlaat is een groot wak, waar watervogels zwemmen. Er zijn zelfs ijszeilers actief.
   

25 januari:
De bouw van de nieuwe woning van familie Van der Rol, Dorpsweg 64, vordert gestaag (foto 1).
De tweede foto is precies een jaar later genomen, 25 januari 2010.
 
Zie ook: 15 juli 2008, 11 september 2008 en 18 november 2008.

6 februari:
Uit: Dagblad voor West-Friesland.
De molenkolk van de "Grote Molen" is lek. De verticale scheuren zijn veelzeggend. Het huidige werk aan de dijkverzwaring en een nieuwe koker onder de dijk door lijken de problemen 'binnendijks' alleen maar erger te maken. "Het gaat hier erg fout", zegt Leen Bentschap-Knook van de stichting De Westfriese Molens, die eigenaar is van de molen. De eeuwenoude gemetselde koker is door het Hoogheemraadschap zonder pardon gesloopt onder het mom van dijkverzwaring. Ook zijn er scheuren ontstaan in het uit 1900 stammende gebouwtje van het nevenstaande gemaal. Mogelijk is een en ander veroorzaakt door het vele grondtransport over de dijk met alle trillingen van dien. "Erger is nog dat begin jaren 80 een fout is gemaakt bij de aanpak van de Molenkolk. Destijds wilde het waterschap die aanpassen, zodat er via de molenkolk water uit het Markermeer kon worden ingelaten voor de Oosterpolder. Het is dus een inlaat geworden voor het stedelijk gebied van Hoorn. Ze hebben destijds een gat in de molenkolk gemaakt. Was dat maar nooit gebeurd. Nu is de kolk gewoon lek". Men gaat Provinciale Staten en het bestuur van het Hoogheemraadschap op de hoogte brengen van de dreigende teloorgang van de kolk en de molen. "Als er nu niets gebeurt, dan spoelt de fundering van de molen weg" (zie 1595).
 
In september 1985 wordt een nieuwe buitenstormdeur geïnstalleerd aan het uiteinde van de gemetselde koker, die onder de dijk door loopt.
Tevens wordt het gat gemaakt, zoals hierboven is beschreven (rechts op foto 2).

     
Foto 1 en 2: De molenkolk (januari 1991).
Foto 3 en 4: De molen, respectievelijk 1990 en 2009).

16 februari:
Tijdens de jaarvergadering van de plattelandsvrouwen, afdeling Schellinkhout, worden een viertal leden in het zonnetje gezet vanwege 40 jaren lidmaatschap. De jubilarissen ontvangen uit handen van voorzitster Thea Bosma een herinneringsklokje. Op de foto ziet u van links naar rechts:

Marian Koen-Roorda geboren 11-8-1945 en sinds 1969 lid.
Tonny v.d. Woude-Roorda, geboren 11-8-1945 en sinds 1969 lid.
Joke Kooij, geboren 15 maart 1947 lid sinds 1969.
Stienie Koster-Witsmeer, geboren 1-8-1926 en lid sinds 1969.

foto Harrie Dekker

21 februari:
Onder leiding van prins Jari (Koen) en prinses Rosa (Langenberg) organiseert carnavalsvereniging "de Botkloppers" de traditionele kindermiddag. Na de jurering van de verklede kinderen door meester Andre, juf Miralda en juf Rosanna volgt de optocht door de nieuwbouw. Peter Besseling vertelt een spannend verhaal over heksen, trollen en tovenaars.
   
Foto 1: Prins Jari en prinses Rosanna.
Foto 2: De optocht passeert de Havenweg.
Foto 3: De kinderen luisteren aandachtig naar Peter Besseling.

foto's Charles Drijver

7 maart:
In een grote schuur achter perceel Dorpsweg 66 is in ruim twee jaar tijd een 14,25 meter lange lemsteraak gebouwd. Het schip weegt inclusief ballast 23 ton en heeft 12 slaapplaatsen. Met een tractor, bestuurd door Lars Kooyman, wordt het gevaarte voorzichtig uit de schuur gemanoeuvreerd. Daartoe is de voorwand van de schuur gedeeltelijk verwijderd.
Het nieuwe schip, genaamd ALLEGRO, behoort tot de vloot van Avanti Charter van Michiel en Maarten Mulder, Dorpsweg 66. Dit bedrijf is al 8 jaar actief in de verhuur en interieurbouw van platbodems. Het bedrijf, dat werd opgericht door Jan en Caroline Plomp, is overgenomen door Michiel Mulder. Laatstgenoemde is afgestudeerd aan het Hout en Meubileringscollege te Amsterdam, specialisatie "scheepsinterieur bouwkunde". Samen met zijn broer Maarten, die is afgestudeerd aan de Zeevaartschool te Den Helder, specialisatie "schipper machinist", hebben zij het bedrijf voortgezet.
Avanti Charter is gespecialiseerd in het afbouwen van "kale" casco's van lemsteraken en het verhuren van deze schepen. Michiel Mulder is ook degene die de ALLEGRO heeft afgetimmerd. Caroline Plomp blijft verantwoordelijk voor de contacten én de contracten met de klanten. De thuishaven van de vloot is Hoorn, hoewel er ook een zeiljacht (type Dehler) vanuit een Oostzeehaven wordt verhuurd. Avanti Charter verhuurt nog diverse andere lemsteraken en andere typen schepen vanuit verschillende havens gelegen aan het IJsselmeer.
       

10 maart:
Onder regenachtige weersomstandigheden wordt 's morgens om 9 uur begonnen met het plaatsen van het schip de "ALLEGRO" (zie 7 maart) op een dieplader. Daartoe is de Dorpsweg tijdelijk tot 10.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten. De omrijroute is via Wijdenes. Het splinternieuwe schip zal naar Enkhuizen worden vervoerd en vandaar naar Hoorn worden gevaren.
       

11 maart:
Er loopt een egeltje bij ons in de tuin.
 

14 maart:
Bob Rezelman neemt na 32 jaar afscheid van ijsclub "De Opbouw". Daartoe zijn in het dorpshuis een 35-tal genodigden bijeen. Bob wordt toegesproken door voorzitter Peter Siks en deze biedt hem namens de ijsclub voor al zijn verdiensten een passend schilderij van Hans van den Berg aan. Van een vertegenwoordiger van de KNSB ontvangt Bob een gouden waarderingsspeld, een diploma en een stropdas. Namens de gemeente voert wethouder van sport en cultuur Luzette Wagenaar-Kroon het woord en biedt Bob een fles "geestelijk vocht" aan.
 
Foto 1: IJsmeester Bob Rezelman controleert de dikte van de ijsvloer op ijsbaan "de Pekel".
Foto 2: Bob in een karakteristieke houding lang de kant van de ijsbaan.

25 maart:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Drechterland voor de bouw van een nieuwe stolpboerderij op perceel Dorpsweg 52, bewoond door familie Kooyman. De oude vervallen boerderij zal worden gesloopt.
 

30 maart:
Er wordt flinke voortgang gemaakt met de nieuwbouw van de 6 seniorenwoningen (2 onder 1 kap) Ravenstraat 39 t/m 45 en Havenweg 34 en 36. De woningen worden in opdracht van de Woonschakel Projecten B.V. gebouwd door aannemingsbedrijf Kuin B.V.
 
(zie 30 januari 2008, september 2008 en 8 december 2008).

7 april:
'De schreeuw van Dick de Waal'
over de dreigende teloorgang van de Grote Molen, de molenkolk en de uitwateringssluis in Schellinkhout.
Hieronder volgt de tekst van een brief en een aantal opmerkingen uit rapporten, die ing. D. de Waal uit Venhuizen in de winter 2008-2009 heeft gemaakt met betrekking tot de dijkverzwaring en de gevolgen daarvan voor de Grote Molen en de bijbehorende molenkolk en sluis. Zijn bevindingen heeft hij ondermeer opgestuurd naar de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

‘Zoals overal langs de Zuiderdijk moet ook de dijk bij de watermolen van Schellinkhout worden verzwaard. Het verzwaren, dat men hier wil uitvoeren, bestaat onder andere uit het verlengen en vervangen van de molenuitlaat.’

‘In 1998 heeft de eigenaar van de molenkolk, het waterschap Westfriesland, het lekken van de molenkom en de onderloopsheid van de molen willen stoppen. Men heeft de molenkolk ‘hersteld’ door in de molenkolk een laag zand met daarop beton te storten. Van de wanden heeft men het metselwerk met een speciaal product bewerkt. Men hoopte hiermee de onderloopsheid te hebben opgestopt. Het resultaat was nihil. De kolk lekt nog steeds!’

‘Omdat de aanvoer van de klei, die benodigd is voor de dijkverzwaring, totaal 600.000 m3, de nodige problemen heeft opgeleverd, is er een loswal ingericht nabij de hoek in de dijk bij Munnickay. De benodigde klei wordt nu per schip aangevoerd. De loswal ligt ten westen van de Munnickay.
 
De loswal nabij Munnickay.

Vanaf de loswal heeft men de grond in de richting van Schellinkhout gereden. Dit transport is funest geweest voor de sluis, molenkolk en het poldergemaal. Door de plaatselijke verlaging van de rijbaan zijn als het ware twee verkeersdrempels ontstaan waarover de dumpers rijden. Deze dumpers wegen ongeveer 30 ton. Door de grote oneffenheden in de ‘weg’ en doordat de dumpers niet geveerd zijn, geeft dit veel trillingen in de ondergrond. Het gevolg hiervan is, dat door de trillingen in de diepere ondergrond het poldergemaal aan alle kanten is gescheurd. Dit poldergemaal is in 1900 gebouwd en is rond 2000 gerenoveerd. Tijdens de bouw werden de gebouwen in West-Friesland niet op palen gebouwd, maar werd de fundering via een vertanding van stenen in de ontgraving gefundeerd. Door de grote klappen van de dumpers en door het onttrekken van grondwater in de bouwput is de molenkolk voor een gedeelte verzakt.’
 Grote scheur in de muur van het oude gemaal.

‘Aan de hand van de scheuren in de molenkolk kan men de conclusie trekken, dat de kolk nu zo lek is als een vergiet. Zoals de molenkolk er nu bij ligt, is deze niet meer te gebruiken. De oorzaak van het breken van deze muren kan men geheel toeschrijven aan:
- Het onttrekken van grondwater door de bemaling van de bouwput aan de buitenkant van de dijk.
- Het grondtransport over de dijk.
Hierdoor is de oude dijk als het ware een aantal centimeters de diepere ondergrond ingedrukt.

De waterstand van de sloot, die ook het niveau behoort te handhaven tussen de woningen van het bestemmingsplan Schellinkhout staat volgens de peilschaal op 1.78 min NAP. Dat is 28 cm te laag (peildatum 28 februari 2009). Over deze te lage waterstand kan men nog het volgende opmerken. In de Meeweg en de Dorpsweg van Schellinkhout ligt een polderriool met een diameter van 100 cm met een verbinding van vaar- en moereind. Dit riool is in 1956 in opdracht van de polder en gemeente Schellinkhout aangebracht. Bekend is dat de buisverbindingen lek zijn. Vooral het riool in de Meeweg heeft zeer slechte verbindingen. Op dit polderriool lozen enkele sloten in de omgeving van de kerk en het kerkhof hun water op het polderriool. Door het te lage waterpeil kunnen in de loop der tijd eveneens problemen ontstaan met funderingen van zowel de kerk als het raadhuisje.’
Na meting van het waterpeil aan de andere kant van de stuw bleek dit ongeveer 50 cm lager te zijn. Omgerekend is dit ongeveer 2.30 min NAP. Het polderpeil voor de ruilverkaveling was 1.50 min NAP. In vergelijking met het polderpeil van voor de ruilverkaveling is dit funest voor de fundering van de molenkolk.
Het metselwerk van de kolk is aangebracht op een zware houten plankier. Ook de poeren, waarop de molen staat, zijn ook op een dergelijke zware houten vlonder geplaatst. Door de verlaging van het polderpeil in 1986 is na verloop van tijd het hout gaan rotten. De verbinding in de lengte van de muren, die door het hout werd gevormd is verdwenen, waardoor de kolk op vele plaatsten is gescheurd.
 
Foto's van een paar scheuren in de wand van de molenkolk.

Ook is van negatieve invloed, de diepe bemaling aan de buitenkant van de dijk. Deze is aangebracht in de werkput, waarin men een nieuwe koker heeft gebouwd. Deze bemaling reikt minstens tot een diepte van 2.00 min NAP. Hierdoor onttrekt deze bemaling ook water van onder de sluis en de molenkolk. Door het onttrekken van dit water onder de fundering van de sluis en kolk is het geheel gaan zakken met als gevolg dat de kolk op meerdere plaatsen is gescheurd.’

Hieronder de tekst van een brief waarvan de inhoud is gestoeld op genoemde rapporten. De brief is door de heer De Waal ondermeer verstuurd naar de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
‘Door de werken voortvloeiend uit de verzwaring van de Zuiderdijk van Drechterland is ernstige schade ontstaan aan de molenkolk en het oude gemaal van de polder Schellinkhout. Via de molenkolk loost de watermolen van Schellinkhout door een sluis zijn water op het Markermeer. Al deze werken hebben een gemeenschappelijke fundering. De molen, een rijksmonument, is gebouwd in 1628 en is in 1978 (?) gerestaureerd. Men heeft in 2006 (?) een nieuwe vijzel in aangebracht. De sluis is een provinciaal monument, omdat het onderdeel is van de Westfriese Omringdijk en is in 1560 gemaakt.

Waarschijnlijk zijn sluis en molenkolk tegelijk gemaakt, want men heeft in 1595 een gedeelte van de molenkolk verhard met natuurstenen platen waarin het jaartal 1595 is gekrast. In 1920, na de watersnood van 1916, is de kolk verhoogd tot de huidige hoogte. In 1900 is de watermolen vervangen door een polderbemaling met behulp van een motor en pomp. Hiervoor is rechts van de kolk een gemaaltje gebouwd. Dit gemaal is een rijksmonument. De boeren van de polder Schellinkhout hebben hun polderbemaling met veel inzicht perfect behandeld. In 1974 is de polder opgegaan in het waterschap West-Friesland. De genoemde werken hebben tot 1985 min of meer probleemloos de tijd doorstaan. De problemen rond de genoemde werken zijn ontstaan na 1985 met de uitvoering de ruilverkaveling Westwoud. In 1985 heeft de ruilverkaveling Westwoud een gat in de westelijke muur van de molenkolk laten maken. Door dit gat wordt water uit het Markermeer de polder ingelaten om de waterpartijen van de stad Hoorn de dorpen Blokker en Zwaag te kunnen doorspoelen. Tijdens de uitvoering van dit werk heeft de molenkolk een half jaar droog gelegen. Hierdoor is de kolk lek geworden en stroomt er water onder de molen door en treedt aan de noordkant van de molen uit het talud. In de loop der jaren neemt een dergelijke lekkage alleen maar toe en is het lekken onaanvaardbaar groot geworden. Hiervoor meent men bij het waterschap West-Friesland in 1994 het ei van Columbus te hebben uitgevonden door in de molenkolk een plaat beton te laten storten. Deze moest de lekkage opheffen. Mooi niet, want tijdens het verharden van beton krimpt beton en kwam deze weer los van de kolkwanden. De lekkage bleef!

Voor de verzwaring van de Zuiderdijk heeft de provincie een sloopvergunning verleend voor de sluis. De sluis was tot augustus 2008 in een perfecte staat van onderhoud. Om de sloop van dit monumentale onderdeel van de waterbouwkundige constructie te kunnen motiveren zijn geheel verkeerde motieven aangedragen en is men voorbij gegaan aan de oorzaak van de problemen, die de ‘waterbouwkundige’ in de laatste 25 jaar aan de molen en aanverwanten werken hebben veroorzaakt... Uit informatie van diverse medewerkers, die met de sluis hebben te maken, zijn de volgende argumenten aangedragen om de sloop van de sluis te motiveren:
a. Het vergroten van de capaciteit van het inlaatwerk van het water.
Dit klopt niet want de nieuwe koker is kleiner van doorsnede dan de oude sluis. Het argument dat de sluis niet aan de nieuwe eisen zou voldoen bestrijd ik met het argument dat de sluis een vloeddeur heeft en dat deze vloeddeur moet voldoen aan deze eis. Omdat men de sluis zou moeten verlengen kan men de nodige waterbouwkundige voorzieningen treffen, zoals damwanden om onderloopsheid en achterloopsheid van de sluis tegen te gaan. Hierdoor kan men aan de zwaarste eisen voldoen, die men aan dergelijke waterbouwkundig werk moet stellen.
b. De sluis zou de zakkingen van de dijk verzwaring niet doorstaan.
Ook dit argument klopt niet, want de aanslag die de sluis deze herfst heeft doorstaan weerlegt ook dit argument. Daarnaast blijft de oude sluis grotendeels buiten de dijkverzwaring en zullen daar geen zakkingen optreden. De medewerkers van het Hoogheemraadschap dachten een mogelijkheid te hebben om de door hun handelwijze veroorzaakte probleem met geweld op te heffen. N.l. de sluis en de kolk slopen en een geheel nieuwe betonnen constructie bouwen.

Als al dit onkundig gedoe op een rij gezet wordt, kan men gerust stellen dat de grote animator van de Omringdijk Johan Schilstra zich in zijn graf zou omdraaien, als hij van dit onkundig gepiel zou horen. Tijdens deze werkzaamheden zijn door de molenaar veel foto`s gemaakt. Deze zijn gebruikt om een rapport te kunnen maken over de molen van de laatste 25 jaar. Daarnaast zijn door de opsteller uit belangstelling voor de dijkverzwaring meerdere foto`s gemaakt rond de veranderingen bij de molen. Dit komt voort uit het feit dat de molen het nog enige complete bemalingswerk is langs de Omringdijk. De overige molens langs de Omringdijk zijn allemaal in de loop der tijd verdwenen. Ik doe bij U het verzoek om de werkzaamheden aan de nieuwe koker op te schorten. Hierdoor kan men de mogelijkheden bezien om het unieke waterbouwkundig werk voor de toekomst in zijn geheel te behouden. Uit informatie blijkt dat het in de planning ligt om de sluis in de maand mei van dit jaar te slopen.’

Er zullen nog vele grondtransporten van dumpers over de dijk in de richting van De Nek volgen en (de meeste) huizen, die aan de aanvoerroute liggen, zijn niet onderheid…..

10 april:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Provincie zint op redding molenkolk Schellinkhout.
De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap willen samen proberen de historische molenkolk bij Schellinkhout te behouden. Het plan is de molen en de kolk op de monumentenlijst te plaatsen en er wordt onderzoek gedaan naar herstel.
De molenkolk -de enige overgebleven molenkolk langs dit deel van de dijk- heeft geen beschermde status. Dat geldt ook voor de uitwateringssluis, die hier vermoedelijk sinds de late Middeleeuwen heeft gelegen.
Vooraf is vastgesteld dat het werk voor de vervanging van de sluis en de koker onder de Zuiderdijk kon doorgaan. De vraag is of de historische sluis verloren dreigt te gaan door de werkzaamheden. Dit is voor Gedeputeerde Staten aanleiding geweest om opnieuw te overleggen met het Hoogheemraadschap. Afgesproken is dat bij het graafwerk alle oude resten nauwkeuring worden vastgelegd, zodat dit voor het nageslacht kan worden bewaard.
De oude sluis moest worden vervangen vanwege de wettelijke veiligheidsnorm van de Omringdijk. Toch wordt er onderzocht of de oude sluis kan worden gerestaureerd in plaats van vernieuwd. De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort verwacht, aldus het college van GS.
Het plan is om de molenkolk tot monument te verklaren. De provincie kan die op de eigen lijst plaatsen, maar er wordt ook gekeken of het geheel vanwege het unieke historische karakter voortaan als rijksmonument door het leven kan gaan.
   
Foto 1: De oude eiken sluisdeur is geopend (foto genomen buitendijks).
Foto 2: De ingang van de historische sluis (foto genomen binnendijks).
Foto 3: De ingang (buitendijks) van de nieuwe betonnen koker.

 
Foto 1: Links de nieuwe betonnen koker en rechts de historische gemetselde koker (een halfrond gewelf) met de uit 1920 stammende eiken vloeddeur.
Foto 2: Detail van de vloeddeur.

 
Grondverzetwerkzaamheden bij de Grote Molen.

17 april:
In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 april wordt er ingebroken in het dorpshuis. De buit is etenswaren.

De tulpen staan in bloei.
   
Op de tweede foto ziet u op de achtergrond de woning van familie L v.d. Woude, Dorpsweg 81.

21 april:
Na de restauratie staat de kerktoren er weer mooi bij.
   

22 april:
In het dorpshuis wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden door het kunstenaarscollectief 5eKwartier onder leiding van Titia Bouwmeester. Dit gezelschap presenteert deze zomer van 8 tot en met 12 juli de karavaanvoorstelling 'Voorland' in het dorp. Het rijke verleden van het dorp is nog zichtbaar in de gebouwen en het landschap. Tegelijkertijd verandert het dorp in rap tempo van een agrarische gemeenschap in een woonparadijs voor mensen uit de stad. 'Voorland' toont de achterkant van de idylle en verhaalt over veranderingen in de dorpsgemeenschap. Het 5eKwartier is op zoek naar de ziel van het dorp. De bezoeker reist langs markante plekken, zoals de kerk, een boerenschuur, het dorpshuis en het recreatiepark. Daar kan men kijken naar films die kunstenaars hebben gemaakt op basis van verhalen van dorpsbewoners. De films worden ter plekke begeleid door professionele muzikanten in samenwerking met lokale amateurmusici.
De data van de voorstellingen zijn 8 t/m 12 juli; locatie dorpshuis 'De Dregt', Dorpsweg 109.

29 april:
Nadat de eerste kapot is gereden wordt er ter hoogte van perceel Dorpsweg 38 een nieuwe snelheidsmeter opgehangen aan een lantaarnpaal. Deze maatregel lijkt geen overbodige luxe gezien de snelheid waarmee (vracht-)auto's langs bijvoorbeeld fietsende schoolkinderen razen.
Op 18 mei bleek de snelheidsmeter echter alweer te zijn verdwenen.....

Deze motorrijder rijdt keurig 50 kilometer per uur.

Er wordt archeologisch onderzoek gedaan bij de historische sluis (zie ook hierboven). Uit het dendrochronologisch of jaarring(en)onderzoek van het hout van de sluis en de kolk komt vast te staan dat de sluis in het jaar 1596 is gebouwd.
 
Het gemetselde "dak" van de historische sluis is door het zware werkverkeer ernstig beschadigd en zelfs gedeeltelijk ingestort.

13 mei:
Bekend is geworden dat de historische uitwateringssluis zal worden gesloopt. Met dank aan de provincie Noord-Holland die daarvoor een sloopvergunning heeft afgegeven! De molenkolk wordt een provinciaal monument en moet worden gerestaureerd. De molen en het bijbehorende gemaaltje blijven rijksmonument. De historische vloeddeur, inclusief natuurstenen kozijn, wordt verwijderd en voorlopig opgeslagen. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om de deur tentoon te stellen.BR>

20 mei:
Uit: De Middenstander.
Er is bij de gemeente Drechterland een bouwplan ingediend voor het uitbreiden van de Jan Luykenschool, Dorpsweg 109a.

26 mei:
Tijdens hevig onweer slaat de bliksem in het kruis op de kerktoren waardoor het haantje er hulpeloos bij komt te hangen. Met behulp van een hoogwerker wordt hij van de toren verwijderd ter reparatie (zie 21 april).
 

Het Duitse zeilschip "Flamingo" met negen mensen aan boord loopt bij de noordelijkste punt van het surfstrand vast. Het schip heeft motorproblemen en een kapot roer. De kiel van het schip steekt diep in de bodem. Daarom wordt het vaartuig aan de mast schuin getrokken en vervolgens door redders uit Wijdenes en Warder naar dieper water getrokken.

6 juni:
Er kan een rondvlucht in een helicopter worden gemaakt boven het dorp. Een stuk grasland van de familie Koster, liggende achter perceel Dorpsweg 72, is omgetoverd tot start- en landingplaats. De vluchten duren ongeveer 8 minuten. Links op de achtergrond ziet u de woning van Cees Donker.
 

juni:
Bij alle inwoners van Schellinkhout valt een open brief van het college van Kerkrentmeesters van de Martinuskerk in de brievenbus. De burgerlijke gemeente Drechterland is eigenaar van de toren en zij hebben deze in het afgelopen jaar gerestaureerd. Het 'schip' van de kerk is eigendom van de kerkgemeenschap en staat er helaas minder fraai bij. Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente heeft moeten constateren dat het onderhouden van de kerk 'een brug te ver' is. Door inwerking van vocht is de kerk in slechte staat geraakt. Ook de bonte knaagkever (boktor) houdt weer huis in de kerk. De kosten voor bestrijding hiervan worden begoot op € 100.000,-! Gesprekken met diverse instanties hebben nog niet geleid tot een goede oplossing. Een rapport van een onafhankelijk bureau meldt dat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om het gebouw rendabel in stand te houden. De bewoners van het dorp worden in bedoelde brief opgeroepen om met ideeën te komen, die als doel hebben de kerk voor het dorp te behouden.

6 juli:
In de voorafgaande maanden werkt het kunstenaarscollectief 5eKwartier onder leiding van Titia Bouwmeester in Schellinkhout keihard aan de voorstelling 'Voorland'. Zes beeldend kunstenaars, vier componisten, één kok en ruim vijftig muzikanten maken een portret van het dorp in verandering. Op 6 juli mogen een honderdtal inwoners van Schellinkhout als eerste genieten van de voorstelling. De overige voorstellingen zijn van 8 t/m 12 juli.

Aan hen worden prachtige beelden over markante plekken en personen vertoond in de verduisterde kerk en in beide zalen van het dorpshuis. Melkveehouder Marco Leegwater, fruitteler Koos Rotgans en molenaar Jan Beers worden uitgebreid geportretteerd. Verder 'reizen' de bezoekers op 'bioscoopwagens', voortgetrokken door tractoren, door het zuidend van het dorp, onderweg luisterend naar de stemmen van een aantal Schellinkhouters. Tijdens deze rondgang krijgen de 'mobiele bioscoopgangers' op Dorpsweg 151 een kennismaking met een moderne melkveehouderij voorgeschoteld. Dit alles met begeleiding van toepasselijke live muziek gespeeld door professionele muzikanten in samenwerking met lokale amateur musici. Tenslotte kunnen de gasten genieten van een heerlijke wafel met ijs en warme kersen, gebakken met behulp van alternatieve zelf vervaardigde wafelijzers.
       

8 juli:
Hieronder een aantal foto's die genomen zijn tijdens de avondvoorstelling 'Voorland' door het kunstenaarscollectief 5eKwartier (zie ook 6 juli).
 
Foto 1: Wafels bakken.
Foto 2: Buiten eten aan lange tafels.

 
Foto 1: De muziektent voor het dorpshuis.
Foto 2: De twee 'bioscoopwagens' rijden door het zuidend van het dorp.

 
De bioscoopwagens ter hoogte van perceel Dorpsweg 125.

 
Foto 1: De bioscoopwagens in de stal van de melkveehouderij Dorpsweg 151.
Foto 2: Jari Koen schiet met een luchtdruk-friet-geweer een aardappel door een rooster waardoor er hapklare frietjes ontstaan, die achter het doel meteen in een friteuse vallen.

29 juli:
Uit: De Middenstander.
Er wordt een sloopvergunning aangevraagd voor de woning met berging, Dorpsweg 52a.

 De nieuwe huizen op de hoek Ravenstraat - Havenweg.
(zie ook 2008 en 30 maart 2009)

30 september 2009:
Drie doden door verkeersongeval.
Door een verkeersongeval op de provincialeweg Hoorn-Enkhuizen (Lageweg) komen drie personen om het leven. Vier anderen raken gewond. Een pick-up rijdt met vijf inzittenden vanaf de richting Enkhuizen in de richting Hoorn. Vlak voor de boerderij van de familie Dekker, wil het linksaf slaan naar het boerenerf. De pick-up wordt op dat moment achterop gereden door een bestelbus. De bestuurder van deze bestelbus heeft de stilstaande pick-up te laat in de gaten er rijdt er achterop. Door de klap schiet de pick-up naar voren en komt op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Hier nadert juist vanuit tegengestelde richting een vrachtwagen met aanhangwagen. Deze rijdt frontaal tegen de pick-up aan. De vrachtwagen belandt daardoor in de sloot. De politie zet duikers en traumahelikopters in. Van de vijf inzittenden van de pick-up overlijden er drie ter plaatse. Twee inzittenden lopen zeer ernstige verwondingen op en worden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaar gewonden zijn mannen van 21 en 26 jaar. De overleden inzittenden zijn 19, 23 en 26 jaar. Allen zijn afkomstig uit Polen en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De bestuurder van de bestelwagen, een 25-jarige man uit Hoorn (van Poolse afkomst) loopt slechts lichte verwondingen op. Hij wordt aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.
 

10 oktober:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Bestuur Martinuskerk probeert het onvoorstelbare voor te zijn: sloop.
Het kerkbestuur heeft aan de mensen in het dorp gevraagd of zij nog suggesties hebben voor een ander gebruik van het gebouw. En dan gaat het vooral om de exploitatie, aldus voorzitter Aart van Beek. Want op het moment verliest de kerkgemeenschap op het kostbare bezit van twee monumentale kerken. Met hooguit 200 leden wordt dat onderhoud domweg te duur.

Tijdens een bijeenkomst in de kerk komen er suggesties: De kerk zou veel meer als trouwlocatie kunnen dienen, verhuren aan andere geloven, een plek voor de jeu de boules vereniging, een dependence van het Westfries Museum, een kunstwerkplaats of een plek voor een theetuin.
Ko Uiterwaal van de stichting Vrienden van de Martinuskerk kondigt aan dat deze groep nog driftig bezig is met een alternatief plan. Je zou van de kerk een vervanger van het dorpshuis kunnen maken, dat bepaald niet het modernste meer is. Om het gebouw te kunnen exploiteren is er een slordige miljoen euro nodig, zodat de zo belangrijke grote balken en het dakbeschot eindelijk van de bonte knaagkever kunnen worden verlost.

13 november:
Uit: De Middenstander.
Er wordt bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het slopen van een woning met berging en voor het bouwen van een woning met berging op perceel Zuiderdijk 51, gelegen aan de dijk. De nieuwe bewoners zijn Annemarie de Boer (dochter van Gerrit) en Martin Kooy.
   

9 december:
Uit: De Middenstander.
Burgemeester en wethouders verlenen vergunning aan agrariër G.C. van Dijk, wonende Dorpsweg 151, voor het kappen van een esdoorn ter hoogte van Dorpsweg 63 (langs de rijbaan), onder voorwaarde dat een esdoorn in de directe omgeving wordt herplant. De reden is het maken van een inrit om op het grasland te komen.

 Zomaar een foto van de Grote Molen.

Uit: Westfries Weekblad.
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verleent ontheffing voor het maken van een brug met uitweg tussen Dorpsweg 61 en 63.

15 december:
Melkveehouder Marco Leegwater stopt met de uitoefening van zijn bedrijf aan de Dorpsweg 73. 116 stuks vee verhuizen naar het bedrijf van zijn broer Kees aan de Wijmers in Wijdenes. De opstallen van dat bedrijf zijn het afgelopen jaar sterk uitgebreid. De broers Leegwater zetten samen het bedrijf voort in Wijdenes. Het streven is om in de toekomst 200 koeien te melken. Weer een melkveebedrijf minder in Schellinkhout.
(zie ook 1956).
 
1: De koeien op weg naar hun nieuwe stal.
2: De koeien wandelend langs een bloemkoolveld op weg naar het bedrijf aan de Wijmers (rechtsachter op de foto).

 
1: Jan Pieter (geboren 1 oktober 1999) en Mees Cornelis (geboren 6 juni 2001), de twee zonen van Marco en Annemiek Leegwater, drijven de achterste koe op.
2: Een lege stal blijft achter.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :