De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2014.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2014.

2014
8 januari:
Uit: De Middenstander.
Familie A. Vis, Dorpsweg 123, heeft op 11 december 2013 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Drechterland voor de bouw van een ligboxenstal.

15 januari:
Het eigendom van de Martinuskerk wordt, onder het toeziend oog van de notaris, door de Protestantse gemeente Zuiderkogge voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan de nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie Industrieel erfgoed (BOEi). Dit is een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud en de herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

Tijdens een bijeenkomst in de kerk wordt door de betrokken partijen de notariële akte ondertekend en wordt de grote (ca. 20 cm!) originele antieke sleutel van de oude toegangsdeur namens het college van rentmeesters door Kees Kraal overhandigd aan de nieuwe eigenaar Arno Boon van de stichting BOEi. De restauratie, die op korte termijn ter hand zal worden genomen, kan worden gerealiseerd dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland van €450.000. Een zelfde bedrag is bijeengebracht door het kerkbestuur, de gemeente Drechterland, de Stichting Vrienden van de Martinuskerk en BOEi. Laatstgenoemde gebruikt daarvoor geld dat ontvangen is van de BankGiroLoterij. Het uitgangspunt is om na de grondige restauratie tot een passende invulling te komen die recht doet aan de monumentale status en genoeg inkomsten genereert om het gebouw structureel te kunnen onderhouden. Het plan is om te onderzoeken of de kerk als nieuw dorpshuis een tweede leven kan beginnen. De maandelijkse kerkdiensten kunnen vooralsnog gewoon door blijven gaan (zie 1 juli en 19 december 2013).
   

22 januari en 19 februari:
Als personen uit Drechterland met onbekende bestemming vertrekken, probeert de gemeente in eerste instantie het nieuwe adres te achterhalen. Als deze mensen echter niet meer te traceren zijn, wordt via de aanduiding 'Land Onbekend' het bijhouden van hun gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) opgeschort. Dan zijn ze geen inwoner in Nederland meer. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de heffings- en invorderingsambtenaar of de gemeenteraad van Drechterland.
Hierbij maakt het college van burgemeester en wethouders van Drechterland bekend dat de volgende personen op grond van artikel 2.60, onder d van de Wet BRP zijn ingeschreven als 'vertrokken naar adres Land Onbekend' in de BRP:
J. Oerlemans, Dorpsweg 129A, hs 21 te Schellinkhout met ingang van 22 januari 2014;
R.B. Hopman, Dorpsweg 129A, hs 39 te Schellinkhout met ingang van 19 februari 2014.

26 januari:
Nico Klaassen is 40 jaar als bestuurslid werkzaam voor ijsclub 'De Opbouw' en wordt daarom 's middags in het zonnetje gezet in de voetbalkantine.
Het Noordhollands Dagblad meldt in dit verband in haar editie van 27 januari:
Nico Klaassen werd gisteren compleet verrast toen burgemeester Rob van der Riet uit de keuken stapte. Klaassen was in de voetbalkantine voor de ontvangst van de gouden speld van de KNSB, omdat hij veertig jaar bestuurslid is bij de Omnivereniging Schellinkhout (OVS), afdeling schaatsen 'de Opbouw'. Hij is zo'n 25 jaar schaatstrainer geweest, heeft conditietraining gegeven aan de scheidsrechtersvereniging (voetbal) West-Friesland en heeft de trimgroep Schellinkhout begeleid. De burgemeester benoemde hem uit naam van de koning bovendien tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet bij talrijke vrijwilligersklussen.
Namens het KNSB-gewest Noord-Holland-Utrecht ontvangt Klaassen uit handen van de heren Pos en Manshanden de gouden speld als Lid van Verdienste van het gewest.
Van de ijsclub ontvangt de jubilaris een paar Hindeloper beschilderde Friese doorlopers met de tekst: "Nico bedankt voor je 40-jarige inzet. IJsclub de Opbouw Schellinkhout."
De 68-jarige Nico Klaassen doet al sinds 1972 vrijwilligerswerk.
1983-2001 is hij betrokken bij de opvang van mensen die in problemen zijn geraakt;
1983-1990 financiële administratie van de Stichting Interkerk Noord-Holland;
1984-1992 financiële administratie van de Stichting Nehemia Zorg;
1984-1994 medeoprichter van de Stichting Bron van Levend Water;
1984-2001 financiële administratie en de uitbreiding van de Christelijke Bookshop Hoorn.
Nico Klaassen heeft tweemaal deelgenomen aan de Friese Elfstedentocht op de schaats en op de fiets rijdt hij de Elfstedentocht in totaal tien keer.
   
Foto 1: Burgemeester Rob van der Riet houdt een toespraak. Naast Nico staat zijn echtgenote;
Foto 2: De heer Manshanden spelt de gouden speld op;
Foto 3: Nico met de Friese doorlopers.

27 februari:
 Er wordt een begin gemaakt met de verharding van het buitendijks gelegen parkeerterrein.
Het Recreatieschap Westfriesland gaat van de noodparkeerplaats op recreatieterrein de Uiterdijk een definitieve parkeerplaats maken. De 80 parkeerplaatsen bieden ruimte aan dagrecreanten die voorheen op de dijk moesten parkeren. De parkeerplaats ligt buitendijks en is onderdeel van een bemaalde polder. Daarom wordt, ter compensatie voor de parkeerplaats, op het aangrenzende terrein van Staatsbosbeheer 350 meter natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Een toiletgebouw blijkt financieel niet haalbaar. De parkeerplaats zal worden voorzien van een hoogtebegrenzer om wildkamperen te voorkomen.

28 februari:
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar de schillen en de dozen....
Een onverlaat heeft een grote partij grofvuil gestort op de dijk bij de meeuwenkolonie bij de Nek.
 

8, 9 en 10 maart:
De warmste 8, 9 en 10 maart sedert de metingen in 1901 zijn begonnen. In Schellinkhout wordt het op deze lentedagen respectievelijk 16, 18 en 16 graden Celcius.

10 maart:
Het bedrijf Ooms Avenhorn Groep is bezig met het asfalteren van het nieuwe buitendijks gelegen parkeerterrein.
 

11 maart:
Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 146A (midgetgolfbaan).
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een toiletvoorziening met vier toiletten aan de Dorpsweg 146A.
B&W nemen kennelijk snel een beslissing, want reeds op 20 maart wordt de gevraagde vergunning verzonden aan de aanvrager.

13 maart:
Er wordt gewerkt aan de restauratie van de lekke molenkolk en aan het nevenstaande in 1900 gebouwde pand van het dieselgemaal (zie 6 februari 2009).
   

19 maart:
Gemeenteraadsverkiezingen.
In Drechterland, waar Schellinkhout onder valt, hebben op 19 maart 2014 8141 van de 15061 kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Het opkomstpercentage komt daarmee op 54%. Er werden 36 blanco stemmen uitgebracht en 15 stemmen zijn ongeldig verklaard. Uiteindelijk zijn er 8090 geldige stemmen uitgebracht wat leidt tot een kiesdeler van 475.
Totaal aantal stemmen per lijst in de gemeente Drechterland:
1 Gemeentebelangen Drechterland 1623
2 CDA 2149
3 VVD 1921
4 Progressief Drechterland 1356
5 Senioren Partij Drechterland 1041
Totaal 8090 stemmen

Het volgende aantal stemmen is uitgebracht in het dorpshuis 'De Dregt':
GBD: 107 stemmen
CDA: 73 stemmen
VVD: 67 stemmen
PDL: 105 stemmen
SPD: 35 stemmen

Uit: CDA Drechterland, Dorpskrant 2e editie.
De in Schellinkhout geboren en getogen melkveehouder Jaap Visser staat op de CDA-kieslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van Drechterland.


In 1974 zijn de ouders van Jaap, Jan Visser en Nelly Veer, met het melkveebedrijf gestart aan de Dorpsweg 9a. Jaap Visser en zijn vrouw Monique Elshof hebben het bedrijf, genaamd 'Hoeve de Meeuw', in 1998 overgenomen. Ze hebben drie kinderen: Wim Jan (14), Anne Corine (11) en Martijn (9). Het bedrijf is 50 hectare groot, heeft 95 stuks melkvee en bijbehorend jongvee en verder nog 40 schapen, kippen en paarden. In het voorjaar is Jaap actief met weidevogelbeheer. De nesten van de kievit, grutto, tureluur en scholekster worden beschermd en er wordt pas laat in het seizoen gemaaid. Monique doet de volledige administratie en vervangt Jaap bij het melken als dat nodig is. Jaap is ook actief bij LTO-Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie), afdeling West-Friesland, als gemeentelijk contactpersoon. Verder zit hij in het districtsbestuur van zuivelcoöperatie Friesland Campina voor Noord-Holland. Jaap en Monique willen dit jaar op kleine schaal 'Kamperen bij de boer' realiseren door vier vijfpersoons hooiberghutten te plaatsen. Vanuit zo'n hooiberghut kijkt u uit over de landerijen, maakt u kennis met het boerenleven en geniet u van de rust en de ruimte. Voor de kinderen zijn er traptrekkers, een trampoline, skelters en een zandbak beschikbaar.
 

27 maart:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ontvangen van veehouder G.C. (Gerard) van Dijk voor het bouwen van een recreatiewoning op perceel Dorpsweg 151.

1 april:
Gewijzigde vergunning Drank- en Horecawet 'De Midget'.
Aan 'De Midget', Dorpsweg 146A is een gewijzigde drank- en horecavergunning verleend in verband met het uitbreiden van de terrassen.

6 april:
De bibliotheek in het voormalige raadhuis bestaat 40 jaar. Er wordt niet meer gewerkt met kaartjes en het stempelen van datums heeft plaats gemaakt voor scannen in de computer. Onder leiding van voorzitster Greetje Wardenaar (een medewerkster van het eerste uur) houden vrijwilligsters de boel draaiende: Het zijn Charlotte van de Bovenkamp, Rennie de Boer, Wil Muller, Paula Ravensbergen, Marleen Richter, Annemarie Hoogenboezem, Gré Nieuweboer, Mariëtte ter Schure, Tine Zwier en Esther Kaag-Oud.

13 april:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Voor motorcoureur Lars Kooijman verloopt de start van het nieuwe raceseizoen in de klasse ONK Dutch Supersport in Assen dramatisch. Lars komt zwaar ten val en belandt met een grote open beenwond en met schade aan de zenuwen in zijn linkerarm in het ziekenhuis.
"Met nog drie bochten te gaan lag ik tijdens de tweede wedstrijd van de dag op de zesde plek toen de jongen voor mij opeens van het gas af ging. Ik zat vlak achter hem en kon niet meer remmen. Met 230 kilometer per uur knalde ik tegen hem aan. De coureur achter mij reed met dezelfde snelheid tegen mijn schouder aan toen ik op het asfalt lag", vertelt Lars.
In een gespecialiseerd ziekenhuis wordt binnenkort bekeken of de zenuwen in de getroffen arm kunnen worden hersteld, want "Ik voel mijn linkerarm niet, kan 'm niet meer bewegen. Het is de vraag of dat gevoel ooit terugkomt." (zie 29 juni 2013).

17 april:
Het college van burgemeester en wethouders heeft een sloopmelding voor het slopen van een schuur op perceel Dorpsweg 151 beoordeeld (zie 27 maart).
 
Het betreft de stenen schuur bovenaan de luchtopname (met rode pijl aangegeven).

29 april:
Uit: Noordhollands Dagblad.
 Ben Bosma (foto 2002).
Na 12 jaar gemeenteraadslid, laatstelijk namens de partij Gemeente Belangen Drechterland, keert Ben Bosma niet terug in de raad omdat er onvoldoende stemmen op die partij zijn uitgebracht bij de jongste verkiezingen voor de gemeenteraad. Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid ontvangt hij een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau). Bosma is ook jarenlang actief geweest in het verenigingsleven van Schellinkhout. Verder is hij al 14 jaar adviseur voor Veilig Verkeer Nederland.

4 mei:
 Een mooi-weer foto van 'mooi-Schellinkhout'.

6 mei:
Men is nog steeds bezig met de opknapbeurt van het uit 1900 stammende gebouwtje van het poldergemaal bij de molen. Door de werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring zijn er scheuren ontstaan in de muren van dit monument. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat verantwoordelijk was voor bedoelde werkzaamheden, laat het gebouwtje nu onder handen nemen. Ook het dak wordt gerestaureerd (zie 7 april 2009 en 13 maart 2014).
 

30 mei:
Uit: Noordhollands Dagblad.
De 27-jarige motorcoureur Lars Kooijman krabbelt op na zijn zware crash.
"Een arts vertelde me in een ziekenhuis in Groningen dat ik mijn arm nooit meer zou kunnen gebruiken. Ondertussen weet ik wel beter en verloopt mijn herstel best goed." Omdat het ziekenhuis in Leiden gespecialiseerd is in zenuwletsel, kiest hij ervoor om zich daar verder te laten behandelen. Een goede zet, want na onderzoek blijkt dat zijn arm er niet zo ernstig aan toe is als in eerste instantie wordt gedacht. "Ze gingen uit van een zenuwscheuring in mijn schouder, maar het bleek dus mijn bovenarm te zijn waardoor (gedeeltelijk) herstel wel degelijk mogelijk is."

3 juni:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Rechter A. Schotman stapt zelf de erfgrens op en neer.
Twee buren aan De Dorpsweg hebben moeite met hun erfgrens. Het zijn de veehouders vader en zoon Vis en hun buurman Dekker aan het zuideinde van het dorp. In de rechtbank is het kort geding erg verwarrend voor de rechter, reden waarom hij ter plekke de situatie komt bekijken. Advocaten, adviseurs en buren zonderen zich aan weerskanten van de tuin geregeld af. De rechter weet met beide partijen tot overeenstemming te komen en er wordt een werkbare erfgrens geaccepteerd. Dat betekent dat de mooie Bed & Breakfast van de familie Dekker een passend uitzicht krijgt en dat veehouder Vis weer zicht heeft op een succesvolle verplaatsing van de melkstal en andere hoognodige moderniseringen. En de uitbouw die eigenlijk over de grens heen is geplaatst, wordt meteen gesloopt (zie 13 april 2014).

4 juni: Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een recreatiewoning aan de Dorpsweg 151. Tot 17 juli 2014 kunnen bezwaren worden ingediend (zie 27 maart 2014).

27 juni:
Het college van burgemeester en wethouders te Drechterland is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van vier hooiberghutten op het perceel Dorpsweg 9a. Gedurende de termijn van inzage tot 9 augustus 2014 kan een ieder bezwaar maken (zie 19 maart 2014).

30 juni:
Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout.
Zondag 29 juni zal voorlopig de laatste dienst in Schellinkhout zijn.
De kerk zal worden verbouwd. De startdatum van de verbouwing is nog niet precies bekend, maar het is de Kerkenraad verteld om er rekening mee te houden dat dit al in juli kan gebeuren. Het bericht kan pas laat in de dorpskrant worden geplaatst, omdat de kerkenraad pas op het laatste moment verneemt dat de ontwikkelingen in het kader van de verbouwing snel gaan. Er wordt gehoopt dat er na de verbouwing weer zondagsdiensten kunnen worden gehouden in de kerk (zie 15 januari 2014).

11 juli:
Om niet gewenste te hoge voertuigen de toegang te belemmeren is er een hoogtebegrenzer (slagboom met hangslot) aangebracht bij de toegang naar het buitendijks gelegen parkeerterrein. De ijzeren balk hangt twee meter boven het wegdek, zodat bijvoorbeeld campers niet meer kunnen passeren.

13 juli:
Perceel Dorpsweg 67 met daarop de al sedert augustus 2009 te koop staande stolpboerderij van de familie Has geeft een troosteloze aanblik. Als er niets gebeurt zal het dorp binnen afzienbare tijd een tweede dorpsbos rijk zijn....

22 juli:
Uit: Noordhollands Dagblad.
Slagboom bij Schellinkhouter strandje werkt averechts, dus blijft omhoog.
Na de installatie van een hoogtebegrenzer bij de toegang van het buitendijks gelegen parkeerterrein, blijkt dat kitesurfers er met hun hoge bus niet onderdoor kunnen en daardoor hun auto's weer op de dijk parkeren. De gemeente Drechterland gaat daarom de begrenzer vervangen door een verbodsbord voor campers. "Overnachten met de camper is verboden. Dat is vastgelegd in onze APV", zegt Jara Hof. In afwachting van dat bord gaat het Recreatieschap West-Friesland de situatie 'monitoren' en blijft de slagboom omhoog.
 
Een paar dagen later is het verbodsbord al geplaatst (zie 11 juli 2014).

24 juli:
Verleende standplaatsvergunning De Midget.
Door de gemeente Drechterland is voor het seizoen 2014 vergunning verleend voor het innemen van een standplaats met twee rijdende wagens op het recreatiegebied Uiterdijk. De wagens dienen voor de verkoop van surfartikelen, zwak-alcoholhoudende dranken, frisdranken, snacks, ijs en broodjes. Tevens worden er surfartikelen, kano's en wind- en kitesurfboards verhuurd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken bij het college van B & W.
   
De eerste twee foto's zijn genomen op 18 mei 2003 en de derde foto op 4 juni 2006.

11 augustus:
Op het Markermeer waait een flinke wind uit het zuidwesten: windkracht 6. Een kitesurfer is vermoedelijk door die harde wind onbedoeld op het land nabij het schelpenstrandje terecht gekomen en gewond geraakt. Twee ambulances van de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord racen met 'toeters en bellen' door het dorp. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.
Hieronder de twee oproepen voor de ambulances:
11-08-14    15:32:35    Ambulance  Noord-Holland Noord  A2 (dia) Zuiderdijk Schellinkhout - 0220999 Ambulance Monitorcode CPA Alkmaar
11-08-14    15:38:32    Ambulance  Noord-Holland Noord  A1 (dia) Zuiderdijk Schellinkhout - 0220999 Ambulance Monitorcode CPA Alkmaar
Bij het kitesurfen bij Schellinkhout gebeuren veel bijna-ongelukken en regelmatig zijn er ongevallen met letsel en zelfs met dodelijke afloop. Zie bijvoorbeeld 30 juli 2005, 7 september 2008, 18 augustus 2010 en 24 mei 2011. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze opsomming verre van volledig is.....

17 augustus:
"Superstar", jaarlijkse de sport- en speldag voor de jeugdleden van de Omnivereniging, die traditioneel wordt gehouden op de laatste zondag van de zomer-schoolvakantie, levert aan het einde van de dag op het sportpark van de vereniging een trotse Superstar op: Teun Rebergen.

2 oktober:
De bouwbedrijven Pronk B.V. uit Warmenhuizen en Koedooder B.V. uit Blokker verrichten restauratiewerkzaamheden aan de Martinuskerk. Daarom staat het bouwwerk van binnen en van buiten in de steigers. De balken en de spanten van de kerk zijn sterk aangetast door de bonte knaagkever en worden waar nodig vervangen door nagemaakte eikenhouten exemplaren. Rondom worden de voegen uitgekapt en worden slechte stenen vervangen. Ook het pleisterwerk van de binnenmuren wordt vervangen en de goten en leien worden gecontroleerd en zo nodig vervangen. Om kleurverschil in het leiendak te voorkomen worden de oude leien aan de zuidkant gelegd en de nieuwe aan de noordkant.

Uit: Noordhollands Dagblad.
Boktor wordt Schellinkhouter kerk uitgedreven.
Opdrachtgever is de nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (Boei) in Amersfoort. Deze is de eigenaar geworden, nadat de kerkelijke gemeente formeel afscheid heeft genomen van de kerk. De provincie wil met Boei gaan kijken of met een andere bestemming dan godshuis de Martinuskerk een nieuw leven kan krijgen. Volgens Sylvia Pijnenborg van de maatschappij is het belangrijkste aan de huidige werkzaamheden dat de verwoestende werking van de boktor een halt kan worden toegeroepen. Vorig jaar was aan het houtgruis onder op de kerkvloer te zien dat de boktor het wel naar de zin had in het eeuwenoude balkenhout van de kerk. Anders gezegd: het eikenhout-vretende insektje moet worden uitgedreven. De gevels, de goten en het dak worden ook aangepakt. Intussen wordt er gezocht naar een andere invulling van de ruimte. Het werk wordt uitgevoerd door Koedooder uit Blokker en bouwbedrijf Pronk BV uit Warmenhuizen.
Onderstaande foto's zijn gemaakt op 27 oktober 2014.
   

27 oktober:
De bouw van een recreatiewoning op perceel Dorpsweg 151 vordert gestaag (zie 27 maart, 17 april en 4 juni).

5 december:
Verleende ventvergunning Vishandel Anton Overweel.

De gemeente Drechterland heeft een ventvergunning verleend voor de verkoop van vis en visproducten. Deze vergunning is voor dinsdag in de dorpen Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker en op donderdag in de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek en Schellinkhout. De vergunning geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015.

9 december:
Geweigerde omgevingsvergunning Dorpsweg 121, Schellinkhout.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning voor het verhogen van een bestaande erfafscheiding aan de Dorpsweg 121 in Schellinkhout geweigerd. Het besluit is verzonden op 9 december 2014.

29 december:
Uit: Dorpskrant voor Schellinkhout.
Na veel en lang beraad heeft het bestuur van toneelvereniging 'De Boom van Ons Genoegen' besloten dat de vereniging per 1 januari 2015 wordt opgeheven na een bestaan van 137 jaar.
De laatste jaren is gebleken dat het erg moeilijk is om genoeg spelers, een geschikt toneelstuk en alles wat daar bij komt, rond te krijgen. Er zijn onvoldoende enthousiaste jonge mensen gevonden om mee te spelen. De administratie en de fotoboeken zullen worden overgebracht naar het Westfries Archief te Hoorn (zie 1877 en november 2002).

31 december:
2014 is in Nederland het warmste jaar in tenminste drie eeuwen geworden. In De Bilt is de jaargemiddelde temperatuur uitgekomen op circa 11,7 graden Celsius tegen over normaal 10,1 graden Celsius.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :