De geschiedenis van Schellinkhout, periode 2006.

De tijdlijn van Schellinkhout van 2006.

2006
1 januari: De gemeenten Venhuizen en Drechterland gaan op deze datum op vrijwillige basis fuseren. De nieuwe gemeente heet "Drechterland" en deze zal ongeveer 18000 inwoners tellen. De Schellinkhouter Ben Bosma zit voor de partij Gemeente Belangen Drechterland in de nieuwe gemeenteraad (zie 2005). Schellinkhout heeft 872 inwoners.
   Ben Bosma.

6 januari:
De op 6 januari 1919 te Doniawerstal (Fr.) geboren Sijtze (roepnaam Siets) Kampen, wonende Westermeeweg 20, wordt 87 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Schellinkhout. Siets Kampen, die gehuwd is met Jikke Kuipers, overlijdt op 27 oktober 2006 in Hoorn.

Personeel van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en van loon- en aannemersbedrijf firma W. Zwaan en Zn. uit Wijdenes plaatst een nieuwe walbeschoeiing in de sloot van de Dorpsweg. In november 2005 wordt begonnen met deze werkzaamheden, die tot in 2006 voortduren. In totaal wordt er 1300 meter nieuwe beschoeiing gemaakt, waarvoor ondermeer circa 2500 azobépalen worden gebruikt.
 
Foto 1: Op de achtergrond "de Steenen Kamer". Op de tweede foto valt de fluoriserende kleding van één der mannen op onder de werking van het flitslicht van de fotocamera.

Uit: Weekblad ZONDAG van 8 januari:
2e hands Fietsenhal in Schellinkhout nu 5 dagen per week geopend.
Sjoerd Fortuin begint in mei 2005 met een eigen werkplaats en verkooppunt van tweedehands fietsen in een hal aan de Dorpsweg 8E. Aanvankelijk is de fietsenhal alleen op zaterdag geopend, maar vanaf het nieuwe jaar 2006 gaan de deuren vijf dagen per week open wegens grote drukte.
 
Sjoerd Fortuin met dochter Sanne en het logo van het bedrijf.

januari:
De molen, die wordt bewoond door molenaar Jan Beers, wordt aangesloten op het openbare riool.

27 januari:
Twee kleurenfoto's die genomen zijn in het Zuideind van perceel Dorpsweg 158 (links), genaamd "Kloin maar Foin" en nummer 160, respectievelijk bewoond door familie V.d. Goes en familie Meyer. De zwartwitfoto's van dezelfde panden zijn gemaakt in april 1968.
 
 

29 januari:
Het heeft een aantal dagen en nachten gevroren en voor het eerst in het nieuwe jaar besluit het bestuur van de ijsclub "De Opbouw" om publiek toe te laten op de landijsbaan "De Pekel". Omdat de ijslaag hier en daar slechts 5,5 cm dik is en omdat de temperatuur inmiddels is opgelopen tot ongeveer vijf graden boven nul, is het slechts verantwoord om maar een beperkt aantal uren schaatsliefhebbers op de baan toe te laten. In de "Koek & Zopie" schenkt Gré Nieuweboer ondermeer warme chocolademelk. Op de derde foto ziet u de nestor van de ijsclub Bob Rezelman.
   

Op 11 juni 2005 worden de brandweerkazernes van Venhuizen en Schellinkhout, na een langdurige en drastische verbouwing, feestelijk heropend door burgemeester Ho Ten Soeng (zie 2005). Laatstgenoemde spreekt dan trots: Als wij straks de herindeling ingaan met Drechterland, beschikken we over een goed gehuisveste brandweer, die de komende 25 jaar vooruit kan. En gelukkig beschikken we tot nu toe over voldoende vrijwilligers.
Op 1 februari 2006 krijgen alle dorpsbewoners een informatiefolder in de brievenbus van de gemeente (inmiddels) Drechterland met de kop gemeente verandert de brandweerzorg. In augustus 2005 hebben de colleges van Venhuizen en Drechterland samen aan het extern en onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau Save te Deventer opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de brandweerzorg het beste georganiseerd zou kunnen worden. Voor de brandweerzorg heeft het college van burgemeester en wethouders van Drechterland de keuze gemaakt dat deze zorg op een andere manier wordt georganiseerd. Geen kazerne meer in Schellinkhout en Wijdenes. Die keuze wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Volgens B & W betekent deze keuze kwaliteit boven snelheid. De betrokken brandweerlieden hebben het nieuws pas op de avond van 31 januari van het college vernomen. Op 7 februari zal er een informatieavond worden gehouden in dorpshuis "De Wiekslag" te Wijdenes waar burgemeester Van de Vondervoort een toelichting zal geven.

2 februari:
Uit: Het Noordhollands Dagblad.
De blusgroepen Schellinkhout en Wijdenes van de brandweer Drechterland worden overbodig. Voor de totaal 28 manschappen is het uiterlijk 1 januari volgend jaar over. De twee blusgroepen zijn onderbezet en voldoen niet aan alle eisen van kwaliteit en paraatheid, aldus B & W. De brandweerzorg voor Schellinkhout wordt overgenomen door Hoorn. De brandweerlieden plaatsen grote vraagtekens achter de hele gang van zaken.

3 februari:
Uit: Het Noordhollands Dagblad.
De brandweer van Wijdenes en Schellinkhout is woedend op het college van Drechterland dat op basis van een rapport heeft besloten beide blusgroepen op te heffen. Uit bedoeld rapport zou blijken dat de beide groepen onvoldoende op sterkte zijn en ook de opleiding van verschillende mensen is te laag. Woordvoerder Michiel Besseling van de brandweer Schellinkhout is het niet eens met burgemeester Van de Vondervoort die had gesteld dat een wervingsactie in dit dorp te weinig vrijwilligers had opgeleverd. "Er zijn op basis van die oproep drie nieuwe mensen bijgekomen waardoor wij op de norm zitten. Ik heb na een jaar studie net mijn diploma brandwacht gehaald. Voor niets, als het college zijn zin krijgt. Maar het ergste is dat dit allemaal ten koste gaat van de burgers. Wij garanderen dat we binnen 6 minuten na de melding op de plaats van de brand of het ongeval zijn. Als de brandweer straks uit Westwoud of Venhuizen moet komen, verdubbelt in een klap die aanrijtijd."
Volgens de 36-jarige brandweercommandante Esther Piet is het rapport gebaseerd op cijfers die de blusgroepen zelf allemaal hebben aangeleverd. "Het moet kloppen en het is een goed rapport. De keuze is sneller met minder deskundig personeel of iets later met de garantie alle kwaliteiten te kunnen bieden."

Alle inwoners krijgen een Brandbrief in de brievenbus van de blusgroepen Wijdenes en Schellinkhout.
Met deze brandbrief willen zij de aandacht vestigen op het feit dat u erg laat bent uitgenodigd voor een informatieavond welke volledig over uw belangen zal gaan. Wordt u serieus genomen? Of bepalen de computerberekeningen en Collegebesluiten wat veilig is voor u? Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bij sluiting van de kazernes in Wijdenes en Schellinkhout de opkomsttijd -tijd tussen melding en aankomst- in alle gevallen met 100 procent zal worden overschreden, vergeleken met de huidige situatie; erger nog met de norm die daarvoor is gesteld. Naar de mening van de blusgroepen zal de brandweerzorg ten opzichte van de huidige situatie aanzienlijk verminderen. Aan het einde van de brief worden de bewoners en belanghebbenden opgeroepen om op 7 februari naar de informatieavond te komen.

Op donderdag 2 februari is er in het dorpshuis "De Dregt" een inloopavond in verband met het plan voor de plaatsing van drie 125 meter hoge windmolens aan de historische Opperweg. Er komen zo'n tachtig mensen naar het dorpshuis (zie 2005).
Uit: Het Noordhollands Dagblad van 3 februari.
Loek van Grinsven van het bedrijf Groenraedt, dat de molens wil plaatsen, geeft aan dat geluid en slagschaduw binnen de wettelijke grenzen vallen. De werkelijke geluidwaarden rond de molens liggen rond de 40 dB, ongeveer het niveau van fluisterende mensen. Hinderlijk? "Wat de een als hinderlijk ervaart, mag van de ander wel wat harder."

Op dinsdag 7 februari is er een informatieavond in het dorpshuis "De Wiekslag" te Wijdenes in het kader van de voorgenomen sluiting van de brandweerkazernes te Wijdenes en Schellinkhout. Als burgemeester Van de Vondervoort omstreeks 20.00 uur met haar inleiding begint, zitten en staan er honderden belangstellenden in de (gymnastiek-)zaal en de aangrenzende kleedkamers. Naast de burgemeester zitten brandweercommandant Esther Piet en de plaatsvervangend brandweercommandant Willem Lijster achter de tafel op het podium.
Uit: Het Noordhollands Dagblad van woensdag 8 februari.
Tientallen insprekers lieten hun ongenoegen blijken over het advies van burgemeester en wethouders. De woordvoerders kregen regelmatig bijval of steun door middel van applaus, terwijl burgemeester Tonny van de Vondervoort nogal heftige kritiek moest incasseren. De burgemeester legt uit dat de gemeente wil overgaan tot opheffing van de blusgroepen, omdat deze over onvoldoende manschappen beschikken en deze niet de wettelijk vereiste capaciteiten hebben. Het college van B & W wil het werk in de dorpen laten doen door Venhuizen en Hoorn. De langere aanrijtijden worden daarbij geaccepteerd, ook al gezien de geringe hoeveelheid branden op jaarbasis. Het motto van het college is: Kwaliteit gaat boven snelheid. Verschillende aanwezigen vinden dat uit het rapport van Save, waarop B & W zich baseren, een diskwalificatie van het brandweerpersoneel blijkt. Eén spreker meent, dat zijn afgebrande huis in de nieuwe situatie kwalitatief goed kan worden nageblust. Bevelvoerder Johan Konneman uit Schellinkhout stelt, dat tot januari nog gezegd werd dat de brandweer aan zijn taak kan voldoen. Tijdens de bijeenkomst worden er door de bevelvoerder van Wijdenes, Wim Jan Koster, meer dan duizend protesthandtekeningen van ongeruste dorpsbewoners overhandigd aan de burgemeester. Brandweercommandant Piet komt gedurende de informatieavond alleen naar aanleiding van een paar gerichte (technische) vragen summier aan het woord. Het optreden van plaatsvervangend brandweercommandant Lijster op het podium beperkt zich tot de bediening van de aanwezige projectieapparatuur tijdens de inleiding door de burgemeester.

13 februari:
In de raadzaal van het gemeentehuis te Drechterland vindt onder grote publieke belangstelling een vergadering plaats van de commissie algemene zaken. Op de agenda staat ondermeer het plan van B & W om de blusgroepen Wijdenes en Schellinkhout op te heffen.
Uit: Het Noordhollands Dagblad van 3 februari.
De politiek van Drechterland heeft tijdens een bewogen commissievergadering hard op de rem getrapt om de blusgroepen van Wijdenes en Schellinkhout op te heffen, zoals het college wil. Verschillende fracties geven aan meer tijd en onderzoek te willen. De meerderheid van de politiek twijfelt aan feiten uit het onderzoek dat het ingenieurs- en adviesbureau Save te Deventer in opdracht van de voormalige gemeenten Drechterland en Venhuizen heeft uitgevoerd. De blusgroepen Wijdenes en Schellinkhout hebben tal van argumenten aangevoerd waaruit volgens hen blijkt dat het onderzoek niet deugt. Vijftien insprekers voeren het woord waaronder Ariënne Meyer. Zij twijfelt of haar betoog nog wel zin heeft. Ik heb sterk het gevoel dat het besluit al genomen is. U zet de burger in zijn hemd. En zij voegde samen met andere inspreeksters de daad bij het woord door haar trui uit te trekken. De politici waren duidelijk onder de indruk van de massale opkomst en de strijdvaardigheid waarmee de inwoners zich achter de brandweer opstelden. Burgemeester Van de Vondervoort hield vol dat het rapport gebaseerd is op de gegevens van de blusgroepen zelf.

 Tekst op de ramen van de brandweerkazerne.

17 februari:
Het is veertig jaar geleden dat Gerard Laan (geboren 1946) en Ina Jong (geboren 1943) in Zwaag zijn getrouwd. Ter gelegenheid daarvan hebben de buren bij de toegang naar de boerderij "Vriendenhof", Dorpsweg 29, een ereboog geplaatst en wordt er op de buurt gevlagd. Op de foto ziet u het jubilerende echtpaar staande onder de ereboog.

23 februari:
Dirk Dop en Annie Roos, wonende Ravenstraat 94, zijn veertig jaar getrouwd. Het echtpaar heeft twee dochters, Tineke en Petra. Bij de voordeur pronkt een ereboog met de tekst Hulde aan het 40-jarig echtpaar en bij de naaste buren hangt de vlag uit (zie 25 mei 2005).
 

zaterdag 25 februari:
Ruim 80 kinderen bezoeken de carnavalsmiddag voor de jeugd in het dorpshuis "De Dregt", georganiseerd door carnavalsvereniging "De Botkloppers". Het feest begint met een optocht. Samen met presentator Dirk Koen maken de jeugdprins Stan Beentjes en zijn prinses Sylvia Drijver vervolgens de "Raad van Elf" bekend en wel een raad van opa's. 's Avonds volgt het feest voor de "oudere jeugd". Hieronder een foto van de jeugdprins en zijn prinses en een groepsfoto van alle carnavaleske prominenten.
   
(foto's Charles Drijver).
Groepsfoto van boven naar beneden van v.l.n.r.:
Klaas Dekker, Rene Ursem, Kees Dop, Klaas Stapel, Jan Mol, jeugdprins Stan Beentjes, Jan Blom, prinses Sylvia Drijver, Loek Jongsma, Jan Ruiter en Arie Koen;
prins Willem v.d. Woude en zijn adjudant Jan v.d. Kamp, hofdame Tonny v.d. Woude, Piet Thomas en hofdame Marjan Koen.

Tjal v.d. Rol ontbreekt op de groepsfoto, maar hij is, getuige de derde foto, wel degelijk aanwezig.

maart:
Een aantal actieve tegenstanders van de drie mogelijke windmolenprojecten in Drechterland (o.a. aan de historische Opperweg te Schellinkhout) gaan huis aan huis met een standaardbrief die medestanders kunnen ondertekenen. Hiermee vragen ze de verantwoordelijke bestuurders de plannen te stoppen, omdat:
Het plaatsen van windmolens, met een hoogte tot 125 meter, het landschap op onverantwoorde wijze aantast;
De overlast door zowel slagschaduw als geluid zeer aanzienlijk zal zijn voor bewoners in de wijde omtrek;
Windmolens zonder subsidie niet rendabel zijn;
Slechts de exploitant Groenraedt en de landverpachter er financieel wijzer van zullen worden. De eigen huisbezitters in de buurt zijn de dupe door de waardedaling van hun bezit (uit onderzoek: gemiddeld 30%);
Het rendement van windmolens als energieleveranciers verwaarloosbaar klein is;
De grote Europese voorloper Denemarken gestopt is met het uitbreiden van windenergie omdat het daar tot diverse grote problemen heeft geleid.

(zie 2005).

12 maart:
Achter de stolpboerderij van familie Mulder, Dorpsweg 66, worden langs een sloot staande elzen en een enkele wilg getopt door de broers Michiel en Maarten Mulder. Ze worden daarbij geholpen door hun vrienden Niels Zwier en Dave Buisman. Op de foto staan ze voor hun tractor, waarvan ze de benzinemotor hebben vervangen door een dieselaggregaat van een schip. De afgezaagde takken verdwijnen rechtstreeks in een versnippermachine en de grotere stukken worden afgevoerd als brandhout voor de open haard.

V.l.n.r.: Maarten Mulder, Niels Zwier, Michiel Mulder en Dave Buisman.

15 maart:
Het "Actiecomité Windmolens Nee", met in de geledingen ondermeer de Schellinkhouter Pieter de Vries, biedt ruim 2500 protestbrieven aan aan burgemeester Tonny van de Vondervoort van de gemeente Drechterland. De handtekeningen zijn afkomstig van bewoners van de Hoornse wijk Kersenboogerd, Venhuizen en Schellinkhout, die tegen de komst van windmolens in Venhuizen en Schellinkhout zijn. Volgens de waarnemend burgemeester hecht zij veel waarde aan dit grote aantal handtekeningen.

Uit: het Noordhollands Dagblad van 16 maart.
Waarnemend burgemeester T. van de Vondervoort (55) wordt binnenkort waarnemend burgemeester van Zaanstad. Ze is twee jaar burgemeester geweest van de gemeente Drechterland.

Uit: Het Noordhollands Dagblad van 25 maart.
Er komt een nieuw onderzoek naar het opheffen van de brandweerposten in Wijdenes en Schellinkhout. Volgens de politiek is er nu te veel twijfel over de feiten die staan in het onderzoek van Save.

Uit: Het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 mei.
Eind brandweer Wijdenes en Schellinkhout dichtbij.
Het college van B & W van Drechterland blijft ook na nader onderzoek bij opheffing van de brandweerkorpsen Schellinkhout en Wijdenes. In Schellinkhout moet de brandweer per jaar gemiddeld 1,25 keer uitrukken voor een maatgevende brand. De blusgroep Schellinkhout wordt bij uitvoering van de plannen opgeheven en de brandweer Hoorn zal de verzorgingstaak voor Schellinkhout op zich nemen.

mei:
Roeland Bajema en Stefanie Hartmann wonen in het meest verborgen c.q. verscholen huis van Schellinkhout: Het voormalige armenhuis (Dorpsweg 101). Hun tuin grenst aan de territoria van de families Hilders, Mol, Ursem en Broertjes. Als ze niet door de tuin van de familie Ursem willen lopen, dan kun je de woning alleen bereiken via "een achterommetje".
 

   
De zwartwitfoto's zijn gemaakt in december 1976. De kleurenfoto's dateren van respectievelijk februari 2005 (het paardje van de familie Broertjes) en mei 2006, de achtertuin van Dorpsweg 101 (zie armenhuis: 1734, 1777, 1860, 1905, 1925, 1926 en 1984).

20 mei:
Om 19.30 uur wordt in regenachtige omstandigheden het startschot gegeven voor een beddenrace door de nieuwbouw (Havenweg en Ravenstraat). De meest prominente deelneemster is de schaatster Marja Vis.
 Piet Mol (liggend) en Cees Buisman op het beddenparcours.

24 mei:
Uit: Middenstander.
Er wordt bij de gemeente Drechterland een bouwplan ingediend voor het bouwen van een woning en schuur, Havenweg 19b.
Dat is naast de woning Havenweg 19a, die door familie K. Dekker verkocht is aan C.J. (Cees) Donker.
In augustus wordt er vergunning aangevraagd voor de sloop van de twee oude schuren (zie 1987).
 
Foto 1: De woning Dorpsweg 19a (foto maart 2006).
Foto 2: Eén van de schuren (de stal) die gesloopt gaat worden.

29 mei:
Alle dorpsbewoners krijgen een raamfolder van de blusgroep Schellinkhout in de brievenbus met daarop een foto van een brandende woning en de tekst:
Hoe zat het ook al weer met snelheid?
Laat ons niet St Fikken

4 juni:
Nabij de kleiput geniet een aantal koeien van een restant winterwortelen.

7 juni:
Postbode Sjaak Rood brengt de post rond in het dorp. Hij is één van de vier postbodes die bij toerbeurt in Schellinkhout de post rondbrengen namens TPG Post. Ze doen dat sedert ongeveer twee jaar niet meer op de fiets, maar op een rode Peugeot bromfiets.
Op dezelfde dag wordt het grasgewas van het land van de familie Koster, Dorpsweg 74, met groot materieel geoogst. Links op de achtergrond is nog juist een schuur van perceel Havenweg 19a te zien.
 

8 juni:
De gemeenteraad van Drechterland bespreekt het voorstel van het college van B & W over de nieuwe organisatie van de brandweer. Besloten wordt om de brandweerzorg in Schellinkhout voor rekening te laten komen van de gemeente Hoorn. Dat betekent het einde van de blusgroep Schellinkhout.

juni:
De op 9 december 1985 geboren golfer Wil Besseling, die zijn jeugd doorbrengt aan de Westermeeweg, wint het National Open in Noordwijk.

 Schellinkhout, gemeente Drechterland (foto 28 juni).

1 juli:
De 55-jarige Rob van der Riet wordt de nieuwe burgemeester van Drechterland.

 Albert-Jan Sluis.
Albert-Jan Sluis wordt in 1976 geboren. De ouderlijke boerderij staat in Schellinkhout, helemaal aan het Zuideinde. Al op jonge leeftijd weet hij dat hij later iets met muziek wil gaan doen. Na het VWO volgt hij een opleiding aan de School voor de Journalistiek. Hij besluit om een carrière als radiojock te starten. Dat doet hij eerst illegaal, op het moment dat een vriend heeft uitgevogeld hoe je een FM-zender in elkaar knutselt. Even later gaat hij bij lokale stations aan de slag. Eerst bij Radio Hoorn en daarna bij Westfriesland Radio. Aan het einde van 1996 gaat hij aan de slag bij de AVRO. Na een tussenstop bij Radio Hilversum, mag hij hits draaien bij het commerciële regionale station HOT Radio. Vanaf dan wisselen zijn werkgevers snel: Noordzee FM, terug naar HOT Radio, terug naar Noordzee FM en weer terug naar HOT Radio. Vanaf 2001 heeft Albert-Jan een vast programma op Radio 10 FM. In 2004 gaat hij (tot 1 juli 2006) aan de slag bij MTV. Eerst probeert hij het te combineren met zijn radiowerk, maar dat blijkt niet te gaan. Na wat online redactie, gaat hij zich bemoeien met de muziek van voornamelijk TMF. In 2005 blijkt dat Albert-Jan toch nog wat tijd over heeft voor radio, want hij gaat in het weekend aan de slag bij Yorin FM. Anno 2006 is hij te horen bij de opvolger van Yorin FM: Caz!. Ook gaat hij de Planet Internet Download Top 50 en de iCaz! Party presenteren (zie 2000).

De stolpboerderij van de familie Sluis anno 1976.

In juli wijst de commissie grondgebied de bouw van welke windmolen dan ook in de gemeente Drechterland af. In september beslist de gemeenteraad hetzelfde en daarmee is het boek "Windmolens in Schellinkhout" dicht (zie 2005 en 2006).

1 augustus:
Uit: het Noordhollands Dagblad.
Rijkdom tussen pipowagen en SRV-bus.
"Een aanhanger en daarvoor een gedateerde Landrover, een knalgele pipowagen op leeftijd, een gereïncarneerde SRV-bus en een groot aantal tuinsetjes met kleurige parasols. Die aanblik biedt het grasveld van recreatiegebied Uiterdijk vanaf de weg. Het zijn al 'sinds mensenheugenis' de gebruiksgoederen van Rentasurf", het bedrijf van de 52-jarige Dirk Bakker en zijn uit Noorwegen afkomstige partner Astrid.
"Al vijf jaar is Dirk Bakker bezig om voor de verhuur van watersportmateriaal, de verkoop van consumpties en het onderbrengen van een toiletvoorziening een semi-permanent paviljoen te bouwen. Met een nipte meerderheid verleende de toenmalige gemeenteraad van Venhuizen een bouwvergunning voor het plan. Toen kwam de fusie met Drechterland en volgens Bakker lijkt het er nu dat het gehele traject opnieuw gelopen moet worden (zie 1982 en 2005).

 Dieuwertje Groot, de laatste voorzitter van de floraliavereniging.
In het weekeinde van 9 en 10 september wordt de jaarlijkse Floralia-tentoonstelling gehouden in het dorpshuis (zie 1918). Na 88 jaar is dit helaas de laatste Floralia-tentoonstelling geweest, want men kan geen nieuwe bestuursleden vinden. Het kasoverschot gaat naar weeskinderen in Rwanda.
   
Foto 1: Het bord dat voor het dorpshuis "de Dregt" staat;
Foto 2: Een mandje onbespoten fruit;
Foto 3: De dames Has (links) en Sluis kijken belangstellend naar de ingezonden bloemen.

Van de notulen van de bijeenkomsten van de floraliavereniging "Bloem en Fruit", zoals die met de hand geschreven zijn in de notulenschriften en -boeken, is een uittreksel gemaakt. Dit uittreksel beslaat het tijdvak van de oprichting van de vereniging in 1918 tot en met de opheffing in 2006.
Klik
hier als u dit uittreksel wilt lezen.

Familie B. Rezelman, Dorpsweg 110, krijgt een tweede prijs van de keurmeesters van de Floraliavereniging voor hun veelkleurige tuin.
 
Hierboven een foto van de woning van Bob en Klazien Rezelman en een foto van het bovenlicht boven de voordeur.

3 september:
Tijdens de jaarlijkse wedstrijden van Superstar op het voetbalveld wordt de spiksplinternieuwe vlag in top gehesen. Er zijn 85 deelnemers. Superstar 2006 wordt Joey Koster.
 

13 september:
Uit: het Noordhollands Dagblad.
De brandweer in Hoorn wil voor een periode van een jaar de brandweerzorg in de dorpen Schellinkhout en Wijdenes overnemen. Dit op voorwaarde dat eventuele risico's voor het te laat arriveren voor de gemeente Drechterland zijn. De gemeenteraad besloot in juni tot een nieuwe organisatie van de brandweer in de plattelandsgemeenten. Dit was een gevolg van het feit dat de bezetting van de vrijwillige brandweer in Schellinkhout en Wijdenes te krap was om aan alle kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Voor de leden van beide blusgroepen was dit de reden om direct daarna op te stappen. De kosten van de nieuwe opzet worden volgens een omslagbedrag van ruim 33 euro per inwoner aan de gemeente Drechterland doorberekend.

 Een oud werkmanshuisje, Dorpsweg 168, bewoond door familie H.D. Woelinga.

De 51-jarige molenaar Jan Beers is 25 jaar werkzaam als vrijwillig molenaar op "Groote Molen". In verband daarmee wordt hij door de Stichting Westfriese Molens op zaterdag 16 september in het zonnetje gezet. Overigens samen met zijn collega-molenaar Coen Rood, die al meer dan 25 jaar twee weidemolentjes beheert in Wognum en Oostwoud. Een en ander vindt plaats tijdens de zogenaamde molenaarsmiddag, waarbij de collega-molenaars worden uitgenodigd. De feestlokatie is het dorpshuis "de Dregt" (zie 1981).
 

Eind september wordt achter perceel Dorpsweg 66 deze met rode dakpannen gedekte oude houten schuur van de familie Mulder gesloopt (foto 2003).

28 oktober:
Op 26 januari 1946 wordt ijsclub "de Opbouw" opgericht. De oude "IJsclub Schellinkhout", die in 1901 is opgericht, is reeds ruim voor de Tweede Wereldoorlog ter ziele gegaan (zie 1901). De nieuwe naam wordt ijsclub "de Opbouw", een naam die refereert aan de moeilijke tijd na de Tweede Wereldoorlog waarin alles weer opgebouwd moet worden. Een (groot) deel van de notulen van de vergaderingen van deze ijsclub zijn in "uitgeklede" versie op deze website weergegeven. Als u deze wilt lezen, klik dan hier.
De ijsclub "de Opbouw" bestaat dit jaar dus 60 jaar. In verband daarmee wordt er op zaterdagavond 28 oktober voor alle Schellinkhouters een jubileumfeest gegeven in de nieuwe kunstijsbaan "de Westfries" te Hoorn. De toegang is gratis. Er is een kortebaan wedstrijd voor de jeugd, een demonstratie schoonrijden in klederdracht en vanaf 21.50 uur mag iedereen vrij schaatsen. Na 22.30 uur is er dan tijd voor een biertje (of iets anders).
(Zie 1901).
 Het logo van de ijsclub.

Bij de woning van Klaas en Vera Kooijman, Dorpsweg 50, wordt in september een bord geplaatst met een foto van het bedrijf en het opschrift "Melkveehouderij Fam. Kooijman"
 

Eind oktober vindt Mart Sluis, Dorpsweg 151, tijdens duikwerkzaamheden in het water van een jachthaven te Hoorn een Duitse steelhandgranaat. Door de aanwezigheid van een steel is het mogelijk om een dergelijke granaat ver weg te gooien. Omdat er nog (rest-)springstof in de granaat aanwezig is wordt het projectiel op 31 oktober door personeel van de EOD (Explosieven- en Opruimingsdienst) in het land achter perceel Dorpsweg 151 tot ontploffing gebracht. Daarbij wordt een gat geblazen met een doorsnede van 1 meter en een diepte van 40 cm.
   

Uit: Dagblad voor West-Friesland van 31 oktober.
 Wil Besseling.
In Stellenbosch (Zuid-Afrika) behalen de 21-jarige Schellinkhouter Wil Besseling, Joost Luiten en Tim Sluiter voor het eerst in de geschiedenis de titel in het wereldkampioenschap voor golfteams. Zelfs dubbel goud gaat naar Nederland: Wil Besseling is de onbetwiste nummer één in het individuele klassement. Wil Besseling zal in 2007 zijn profdebuut maken.

22 november:
In verband met de naderende najaarsschouw verricht "grote" Cor Koster (geboren 17 december 1925) met een snijzeis en een krooshark onderhoudswerkzaamheden aan de sloot tussen de percelen Dorpsweg 72 en 74.
 

december:
Schildersbedrijf Van Poelgeest & Zn. wenst haar cliëntèle Prettige Feestdagen met deze prachtige foto van een besneeuwde Dorpsweg.

In het weekeinde van 23 en 24 december behaalt Marja Vis de derde plaats bij het Nederlands kampioenschap allround schaatsen in Heerenveen. Ze verovert daarmee een plaats in de nationale schaatsploeg voor het Europees kampioenschap allround in Collalbo.

Met een gemiddelde temperatuur van 11,2 graden in De Bilt is 2006 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige weerwaarnemingen in 1706. Het oude record van 10,9 graden dateert uit de jaren 1990, 1999 en 2000.

___________________

naar begin van deze pagina
naar het eerstvolgende jaar
terug naar de basispagina (home)

 G. Kazimier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op (maand / dag / jaar / tijdstip) :